Medikamenter og førerkort juni 2015

Comments

Transcription

Medikamenter og førerkort juni 2015
Fylkesmannen i Telemark
Juni 2015
Smertestillende
Sterke smertestillende (opioider) kan ha både sløvende og rusliknende virkning. Man regner
med at smertepasienter i stor grad vil venne seg til disse når de står på stabil dose. Om man
ikke bruker andre sløvende medikamenter kan man derfor for førerkort i gruppe 1 ( M, T, A
og B) bruke opp til en mengde tilsvarende 300 mg morfin intravenøst i døgnet, dersom man
har blitt tilvendt dosen og får den av klare medisinske årsaker. Imidlertid regner vi med at det
ikke er forsvarlig å kjøre bil i to til fire uker etter oppstart av behandling og ved doseøkninger.
For førerkort i gruppe 2 og 3 (C- og D-klassene samt kjøreseddel og kompetansebevis) er
helsekravene ikke oppfylt selv ved behandling med lave doser.
Kombineres sterke smertestillende med andre sløvende medikamenter vil helsekravene ikke
være oppfylt for noen klasser.
Benzodiazepiner
Benzodiazepiner er gruppen med Valium/Vival, Sobril og liknende. I tillegg kommer den
beslektede gruppen sovemedisiner; Stilnoct/Zolpidem og Imovane/Zopiclone/Zopiklon. Dette
er medikamenter med stor innvirkning på kjøreevnen og hvor man kan få tilvenning til den
tilsikta effekten man opplever og som er den man ønsker. Tilvenningen er ikke alltid like stor
for den trafikkfarlige sløvende effekten. Man kan altså føle seg sikrere i trafikken enn man er.
Det er også viktig å tenke på at medikamentene kan føre til trafikkrisiko også i lave doser om
de brukes samtidig med andre sløvende medikamenter. Også hos syke og eldre kan
virkningen bli sterkere og sitte lengre i.
Rivotril og Xanor
Dette er spesielt sterke benzodiazepiner og en oppfyller derfor ikke helsekravene ved bruk av
disse. Det gis ikke dispensasjon i noen grupper hvis man bruker disse medisinene.
Spesielle medikamenter
Anti-histaminer
Noen eldre anti-histaminer som Vallergan, Atarax og Phenergan brukes som sovemedisin. På
den indikasjonen vil de ofte gis i doser som gjør at helsekravene for førerkort ikke er oppfylt.
Lyrica og Neurontin
Om disse medikamentene brukes alene vil man etter tilvenning på terapeutisk dose oppfylle
helsekravene for gruppe 1, men ikke for 2 og 3. Dersom man bruker dem sammen med andre
sløvende medikamenter som for eksempel smertestillende eller benzodiazepiner må det søkes
dispensasjon også for gruppe 1.
Uregistrerte medikamenter
Bruk av uregistrerte medikamenter som virker bedøvende, stimulerende eller beroligende er
uforenlig med å føre motorvogn.
Legens ansvar
Fylkesmannen i Telemark
Juni 2015
Leger er som kjent pålagt i helsepersonelloven å melde fra til Fylkesmannen når innehavere
av førerkort ikke oppfyller helsekravene. For enkelte medikamenter er det laget veiledende
grenser for hvor mye medikamenter man kan bruke før meldeplikten inntrer. Tabellen er
gjengitt nederst. For andre medikamenter som antidepressiva og antiepileptika må legen gjøre
denne vurderingen etter beste faglige skjønn.
Muntlig advarsel
Dersom legen mener at førerkortinnehaveren ikke oppfyller helsekravene skal han gjøre
denne oppmerksom på det. Førerkortinnehaveren er da forpliktet til å avstå fra å kjøre.
Dersom legen mener tilstanden vil endre seg innen seks måneder er det ikke nødvendig å
melde fra til Fylkesmannen. Eksempler på dette er oppstart av smertebehandling eller
kortvarig behandling med benzodiazepiner/sovemedisiner over de anbefalte grensene.
Veiledende grenser
En del viktige medikamenter har anbefalte grenser for døgndoser. De har også veiledende
grenser for når Fylkesmannen kan gi dispensasjon. Om det gis dispensasjon vil uansett
vurderes på individuelt grunnlag. Som en tommelfingerregel reduseres grensene til 50 % om
to sløvende/sederende medikamenter brukes sammen, til 1/3 om det er tre medikamenter osv.
Har man hatt et høyt forbruk, og brått har redusert dette kraftig for å komme under grensen
for å oppfylle helsekravene vil ikke helsekravene automatisk være oppfylt. Dette på grunn av
faren for tilbakefall. Det kan også være nødvendig med en observasjonstid før det kan gis
dispensasjon.
Tabell over veiledende grenser
Dette er ikke absolutte verdier, men gir en antydning om hvordan Fylkesmannens praksis er.
Tabellen gjelder når man bruker 1 medisin som påvirker kjøreevnen.
Virkestoff
Diazepam
Oksazepam
Nitrazepam
Zopiklon
Zolpidem
Alimemazin
Prometazin
Hydroksyzin
Oppfyller
Dispensasjon gruppe
helsekravene 1 gis, gruppe 2 og 3
kan gis
≤ 10 mg
11 – 15 mg
≤ 30 mg
31 – 50 mg
≤ 7,5 mg
7,6 – 10 mg
≤ 7,5 mg
7,6 – 10 mg
≤ 10 mg
11 – 15 mg
≤ 10 mg
11 – 15 mg
≤ 25 mg
26 – 50 mg
≤ 25 mg
26 – 50 mg
Dispensasjon gruppe
1 kan gis, gruppe 2
og 3 gis ikke
16 – 20 mg
51 – 65 mg
11 – 15 mg
11 – 15 mg
16 – 20 mg
16 – 20 mg
51 – 75 mg
51 – 75 mg