Presentasjon ved Tore Buer Christensen

Comments

Transcription

Presentasjon ved Tore Buer Christensen
Klinisk nytt fra Psykiatrien
Tore Buer Christensen
SSHF
T
Skjer det egentlig noe nytt i psykiatrien?
Status i dag – kva har best ”evidens”?
• ”Meta-review” av 62 meta-analyser av tils.
693 studier
• Best ”effekt”:
–
–
–
–
–
–
–
metadonbehandling av opiatavhengighet
ECT mot alvorlig depresjon
Bensodiazepiner for lengre søvnvarighet
Antipsykotika mot tilbakefall av scizofrenisymptomer
SSRI mot tilbekefall av GAD og sosial forbi
Ritalin og des like mot ADHD-symptomer
CBT mht en rekke lidelser
• Dårligst dokumentert effekt:
– Intervensjoner mot alkoholavhengighet
– Psykodynamisk terapi ved schizofreni
– Asntipykotica/ antidepressiva ved spiseforstyrrelser
• Piller eller terapi?
– Medikamenter overlegen psykoterapi v/ schizofreni
– Terapi overlegen medikamenter for å hindre tilbakefall
alv depresjon
• Gjennomgående finnes effekt av behandling
psykiatriske lidelser tilsvarende som i andre
områder av medisinen (”Somatikken”)
Trender i behandling per idag
•
•
•
•
Schizofreni
Affektive lidelser
Personlighetspsykiatri
Hvor går feltet?
Schizofreni
• Depotpreparatenes fremmars
• Baserer seg på svært høye tall for manglende
etterlevelse – og god dokumentasjon av effekt
• En trend å jobbe mot depot tidligere i forløp og
”av-stigmatisering” av denne adm.formen
• Flere atypiske antipsyk. medikamenter kommet i
depotform – flere med dosering x 1 pr mnd:
Abilify (Maintena), Xeplion, Zypadhera (obs
post-injeksjonssyndrom)
• Mål serumkonsentrasjon / prolactin og følg
metabolske parametre
Nye antipsycotica?
•
To nye:
– Lurasidon (Latuda), blokkerer selektivt dopaminerge og
monoaminerge effekter. For beh ved schizofreni, i USA også
Bipolar lidelse. For tidlig å si noe sikkert om effekt / bivirkninger i
forhold til øvrige. Lite brukt i Agder enda.
– Loksapin (Adasuve), et inhalaerbart antipsykotsk middel for
kontroll av agitasjon hos pasienter med schizofreni og bipolar
lidelse. Maks effekt etter 2 min. Kun sykehusbehandling
•
….forøvrig var 2014 året da flere lovende medikamenter mot schizofreni
ikke passerte fase 3 studier – dvs de hadde altså ikke den effekt i
kliniske populasjoner man håpet på. Man venter fortsatt på nye
medikamenter som kan gi bedre tilbud. Minkende interesse fra
industrien?
For øvrig….
•
Nye studier tyder på at tilbakefall gir hjerneskade (N. Andreassen et
al, Am journ)
•
Kontuniuum rusutløst psykose / schizofreni – krever lang
observasjonstid avklare – til alles frustrasjon, mange F 29
•
Husk at Leponex-pasienter må monitoreres mht blodbildet
•
Husk at pas med schizofreni lever betydelig kortere (15/12
år) enn friske, de dør av naturlige årsaker (hjerte/kar,
cancer)!
Affektive lidelser – Bipolare lidelser
•
Økende antall forventes fulgt opp i
1. linjen
 Men utredningen en
spesialistoppgave
 Fortsatt går pas 10-12 år utan
riktig diagnose – ingen bedring
mht dette
•
Vedlikeholdsbehandling lite
endret, pas bør få tilbud om
psykoedukasjonsprogram
•
Husk å følge lithiumpasientene
godt, elles altså lite nytt av
betydning
Hva med de ”vanlige lidelsene” angst
og depresjon?
• På medikamentsiden er det lite nytt
• 2. linjetjenesten i stor grad sluttet med
støttepregede samtaler – til fordel for
strukturerte terapier, primært varienter av
kognitiv terapi
• Potensiale trolig stort i primærhelsetjenesten.
Overlege Audun Irgens, DPD Aust bidrar gjerne
om primærlegene tar seg av organiseringen
Dog; Ny interessant norsk studie: Et skritt mot mer
individualisert behandling?
Antidepressiva ser ikke ut til å påvirke sinnsstemningen vår, men hva vi
retter oppmerksomheten mot. Punktene på ansiktet viser vha ”eye-tracking”
hvor forsøkspersonene rettet blikket etter å ha tatt én enkelt pille. De
unngikk øyekontakt – dvs de unngår ubehag. Fotoillustrasjon: Rune Jonassen/ UiO
A single dose of antidepressant alters eye-gaze patterns across face stimuli in healthy women. R. Jonassen, O.
Chelnokova, C. Harmer, S. Leknes og N. I. Landrø (2014) i Psychopharmacology.
Sa var det Personlighetsforstyrrelsene da
•
•
•
•
Halvparten av de henviste
SSHF først med behandlingslinjer
Fagfeltet mot store endringer
Dagens diagnosesystem ikke i tråd med
kunnskapen de siste årene
• Dimensjonale fenomener – noe man har
mer eller mindre av og som varierer over
tid
• Trolig bort fra kategoriene vi kjenner
Ny veileder ADHD!
Hvor går feltet?
• Sensasjonene fra nevrovitenskap og
genetikk lar vente på seg
• Gjennombrudd for ny tenkning om
psykiatriske diagnoser - økende kritikk
mot kategorier uten validitet og at
dagens sykdomskategorier med vekt på
observerbare fenomener hemmer
utviklingen?
• Vil gjenspeiles i ICD-11?
Takk for oppmerksomhet