Sjekkliste for REKRUTTERING

Comments

Transcription

Sjekkliste for REKRUTTERING
Del 1
Kvardagsrehabilitering
Sjekkliste for REKRUTTERING og 1. AVKLARING av brukarar.
Alle tilsette i helse- omsorgstenesta, inkl. fastlegar, melder potensiell kjend brukar til
primærkontakt i heimetenestesone eller kjend primærkontakt i Fysio- og ergot.avd.
Ved ny/ ukjend brukar til omsorgstenesta, melder alle tilsette inkl. fastlegar til
sakshandsamarane Lene Engebø og Anja Korneliussen.
Inklusjon
Eksklusjon
Nye søkjarar til pleie og omsorgstenester
Brukar med uttalt kognitiv svikt
Brukar som søkjer utviding av teneste
Alvorlege rus og psykiatriske vanskar
Har hatt fall i funksjon
Brukar i terminal fase
Brukar må ynskje å gjere noko med eiga livssituasjon
Brukar som er vurdert av kommunen til å
trenge heildøgns omsorg og pleie
GJEREMÅL




Primærkontakt eller sakshandsamar tek kontakt med aktuell brukar for
kartleggingssamtale/ avklaring 1, om brukar kan vere kandidat til
kvardagsrehabilitering ( basert på motiverande samtale teknikk). Innan ……..
Søknad om kvardagsrehabilitering vert ordna og scanna inn i systemet.
Samtykke for tverrfagleg kartlegging.
Munnleg løyve til å informere og involvere pårørande om brukar si deltaking i
kvardagsrehab.

Meiransvarleg eller sakshandsamar melder raskt kandidat til avd.leiar for
heimetenestesone og FT/ET avd.,
Innan ………

Avd.leiar for heimetenestesone og for FT/ET avd., nemner opp vidare
ansvarspersonar( sjukepleiar, ergoterapeut og fysioterapeut) for tverrfagleg
vurdering, avklaring 2 ( jmf. eiga sjekkliste for ansvarspersonane sitt vidare
arbeid).
Innan……..



Informasjon:
Aktuell kandidat med opphald på korttidsavdelinga, kan vurderast tverrfagleg
med verktya COPM, IPLOS og SPPB, før heimreise. IPLOS vert utført av
primærkontakt i heimetenestesone.
Ved tilråding av Kvardagsrehab., kan ein starte opp med metoden ved
utskriving til heim.
Etter avklaring mellom avdelingsleiarane i helse og omsorg, set ein i gong
metoden før vedtak er formelt fatta.
DATO
GJENNOMFØRT