Saksliste 19.10.2015

Comments

Transcription

Saksliste 19.10.2015
Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Kommunestyret
Grue rådhus, kommunestyresalen
Mandag 19.10.2015
Kl. 10.00
Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av
varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.
Møteplan:
Kl. 10.00 – 17.00
Kl. 17.00 – 18.00
Kl. 18.00 – 19.00
Kl. 19.00
Folkevalgtprogram 2015-2019 (jfr. vedlegg)
Enkel servering og gruppemøter
Konstituerende møte i kommunestyret
Ordinært møte (sak 58/15 – 61/15)
Offentlig spørretid.
Før kommunestyrets møte settes, er det satt av inntil 30 minutter til offentlig spørretid i h.h.t.
reviderte retningslinjer vedtatt 15.12.2008.
Event. andre innledere:
 Grue eldreråd
 Rådet for likestilling av funksjonshemmede
 Barne- og ungdomsrådet (BUR)
Informasjon:




Ordfører
Varaordfører
Rådmann
Kontrollutvalgets leder
Saksnr.
Innhold
049/15
Kommunestyrevalget 2015 - godkjenning av møtebok
050/15
Valg av formannskap/administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg
051/15
Valg av ordfører
052/15
Valg av varaordfører
053/15
Valg av komite for næring og oppvekst
054/15
Valg av komite for omsorg og miljø
055/15
Valg av kontrollutvalg
056/15
Valg av representant til Kommunenes Sentralforbund (KS)
057/15
Valgkomite
058/15
Bibliotek i Grue rådhus
059/15
Finnskogen Oppvekstsenter - leiekontrakt med BUFETAT
060/15
Detaljreguleringsplan planoverganger på Namnå
2. gangs behandling etter offentlig ettersyn
061/15
Valg av 2 presentanter til å underskrive protokollen i den nye
valgperioden
……
Kirkenær, 30.09.2015.
Niels F. Rolsdorph
Ordfører
Turid Bjerkestrand
Rådmann
Arkiv:
Arkivsaksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
FE-014
15/360
Hans G. Kalleberg
29.09.2015
Kommunestyrevalget 2015 - godkjenning av møtebok
Utvalgssaksnr. Utvalg
049/15
Kommunestyret
Møtedato
19.10.2015
Innstilling:
Ordføreren rår kommunestyret til å fatte slikt
v e d t a k:
Kommunestyrevalget 2015 godkjennes i samsvar med møtebok undertegnet av valgstyrets
medlemmer.
Sakens dokumenter:
Møtebok for valgstyret datert 29.09.2015
Rundskriv fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet datert 29.06.2015.
Kommuneloven
Valgloven
Herav som vedlegg:
Møtebok for valgstyret datert 15.09.2015/29.09.2015
Saksopplysninger:
Kommuneloven § 17, punkt 2, bestemmer at det nyvalgte kommunestyret skal treffe vedtak
om valget er gyldig.
Vurdering:
Kommunestyret godkjenner selv valget på bakgrunn av en innstilling fra valgstyret.
Det er forutsatt at godkjenning av valget skal skje i det nye kommunestyrets konstituerende
møte, jfr. kommunelovens § 17.
Etter departementets syn vil det skape best indre konsistens i reglel dersom valget godkjennes
før kommunestyret velger formannskap og ordfører. På denne bakgrunn legger departementet
til grunn at godkjenning – eventuelt underkjenning – av valget tas opp som sak nr. 1 i det
konstituerende møtet, og at tjenestegjørende ordfører leder behandlingen av saker.
Etter valglovens § 10-7 skal både stemmestyrene og valgstyret føre protokoll i forbindelse
med gjennomføringen av valg. Av valgforskriften 41 framgår at departementet fastsetter
formularer der administrative forhold, mottak og behandling av stemmegivninger og
stemmesedler, opptelling, valgoppgjør og kontroll skal protokolleres. Valgstyrets møtebok er
også grunnlag for den kontrollen fylkesvalgstyret er ansvarlig for ved fylkestingsvalg. Det
protokollerte er dessuten grunnlag for kommunestyrets og fylkestingets godkjenning av
valgene.
Møteboka er ført i henhold til regelverket. Valgstyret har vært det kontrollerende organ ved
gjennomføring av valget. Valget er gjennomført uten merknader og det fremgår heller ingen
avvik i protokollens kontrollposter.
Etter at det ble oppdaget feil på valgoppgjøret i Sør-Odal kommune ved skanning av ”tilleggsstemmer og slengere” på stemmesedlene, anbefalte valgansvarlig for skanningen i
Kongsvinger kommune at alle de samarbeidende kommuner burde foreta ny telling.
Valgstyret sluttet seg enstemmig til dette på valgstyrets møte (formannskapet) 28.09.2015.
Stemmesedlene ved kommunestyrevalget i Grue ble skannet på nytt i Kongsvinger rådhus
29.09.15. Det ble ikke funnet feil ved tellingen foretatt valgnatta. I vedlagte møtebok datert
29.09.2015 er derfor underskriftene fra protokollen 15. september vedlagt som siste side.
Arkiv:
Arkivsaksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
FE-033
15/361
Hans G. Kalleberg
22.09.2015
Valg av formannskap/administrasjonsutvalg og
forhandlingsutvalg
Utvalgssaksnr. Utvalg
050/15
Kommunestyret
Møtedato
19.10.2015
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Sakens dokumenter:
Nr T
1
Dok.dato
Avsender/Mottaker
Tittel
I
21.08.2015 Kommunal- og
Rundskriv H-12/15 Val av
moderniseringsdeparteme formannskap/fylkesutval,
ntet
ordførar/fylkesordførar, varaordførar
m.m.
Politisk organisasjonskart for Grue kommune.
Reglement for formannskap
Kommuneloven
Herav som vedlegg:
Vedlegg framgår av Håndboka som utleveres på folkevalgtopplæringa.
Saksopplysninger:
Valg av formannskap skal skje i kommunestyrets konstituerende møte.
Formannskapet består av 7 medlemmer som velges blant kommunestyrets medlemmer.
Utvalget ledes av ordfører. Formannskapet innstillinger til kommunestyret i overordnede
driftssaker. All økonomiplanlegging er lagt til formannskapet.
Formannskapet gis for øvrig myndighetsutøvelse på alle politiske myndighetsområder, hvor
det ikke er gitt delegasjon til rådmann.
Valg av saker for formannskapet er omskrevet i Kommunelovens § 8. Kommunelovens § 36
omhandler forholdsvalg og listeforslag. Valget foregår på grunnlag av innleverte listeforslag.
Listen kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges
medlemmer.
§ 37 omhandler valgoppgjør ved forholdsvalg. Medlemsplassene fordeles i forhold til antall
stemmesedler hver liste får ved bruk av delingstallene, 1, 2, 3, 4 osv (d’Hondts metode).
Har flere lister samme kvotient, tilfaller plassen den av listene som har størst stemmetall.
Reglene om kjønnskvotering gjelder både for listeforslagene og kandidatkåringen, inkludert
varamannsplassene. Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som det
får medlemmer, met et tillegg av to.
Administrasjonsutvalget:
I vedtatt reglement for formannskapet framgår at administrasjonsutvalget skal ha 7
medlemmer og varamedlemmer med slik sammensetning:
Ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, rådmann samt 3 fra de ansatte.
Forhandlingsutvalg:
Til forhandlingsutvalg oppnevnes 3 medlemmer og varamedlemmer hvis ordningen med
forhandlingsutvalg skal videreføres.
Arkiv:
Arkivsaksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
FE-033
15/361
Hans G. Kalleberg
22.09.2015
Valg av ordfører
Utvalgssaksnr. Utvalg
051/15
Kommunestyret
Møtedato
19.10.2015
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Sakens dokumenter:
Nr T
1
Dok.dato
Avsender/Mottaker
Tittel
I
21.08.2015 Kommunal- og
Rundskriv H-12/15 Val av
moderniseringsdeparteme formannskap/fylkesutval,
ntet
ordførar/fylkesordførar, varaordførar
m.m.
Kommuneloven
Herav som vedlegg:
Ingen.
Saksopplysninger:
Kommunestyret velger i konstituerende møte ordfører for hele valgperioden. Valgbar til
vervet som ordfører er de faste medlemmene av formannskapet.
Valgene reguleres av kommunelovens §§ 9 og 39.
Framgangsmåten ved valget er beskrevet i kommunelovens § 38.
Arkiv:
Arkivsaksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
FE-033
15/361
Hans G. Kalleberg
22.09.2015
Valg av varaordfører
Utvalgssaksnr. Utvalg
052/15
Kommunestyret
Møtedato
19.10.2015
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Sakens dokumenter:
Nr T
Dok.dato
1
21.08.2015 Kommunal- og
Rundskriv H-12/15 Val av
moderniseringsdeparteme formannskap/fylkesutval,
ntet
ordførar/fylkesordførar, varaordførar
m.m.
I
Avsender/Mottaker
Tittel
Herav som vedlegg:
Saksopplysninger:
Kommunestyret velger selv i konstituerende møte varaordfører for hele valgperioden.
Valgbare til vervet som varaordfører er de faste medlemmene i formannskapet.
Valg av varaordfører reguleres av kommunelovens §§ 9 og 38.
Det vises til henvisninger i sak ang. valg av ordfører.
Arkiv:
Arkivsaksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
FE-033
15/361
Hans G. Kalleberg
22.09.2015
Valg av komite for næring og oppvekst
Utvalgssaksnr. Utvalg
053/15
Kommunestyret
Møtedato
19.10.2015
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Sakens dokumenter:
Nr T
1
Dok.dato
Avsender/Mottaker
Tittel
I
21.08.2015 Kommunal- og
Rundskriv H-12/15 Val av
moderniseringsdeparteme formannskap/fylkesutval,
ntet
ordførar/fylkesordførar, varaordførar
m.m.
Politisk organisasjonskart
Reglement for komiteene
Herav som vedlegg:
Vedleggene framgår av Håndboka som utdeles på folkevalgtopplæringa.
Saksopplysninger:
Komite for næring og oppvekst omhandler saker innenfor næring, eiendomsforvaltning,
samferdsel, kultur og fritid samt oppvekst – barnehage, grunnskole inkl.
skolefritidsordningen.
Komiteen består av 5 medlemmer. Kommunestyret oppnevner representanter med
vararepresentanter. Kommunestyret velger leder og nestleder.
Komiteene skal ha overordnede fremtidsrettede saker med rådgivningsfunksjon og
innstillingsrett til kommunestyret. I alle saker som behandles i kommunestyret fra komiteene,
skal det foreligge en komiteinnstilling, og det skal være en saksordfører på alle saker.
Komiteene har ikke beslutningsmyndighet.
Ordfører/rådmann fordeler sakene til komiteene.
Arkiv:
Arkivsaksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
FE-033
15/361
Hans G. Kalleberg
25.09.2015
Valg av komite for omsorg og miljø
Utvalgssaksnr. Utvalg
054/15
Kommunestyret
Møtedato
19.10.2015
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Sakens dokumenter:
Nr T
1
Dok.dato
Avsender/Mottaker
Tittel
I
21.08.2015 Kommunal- og
Rundskriv H-12/15 Val av
moderniseringsdeparteme formannskap/fylkesutval,
ntet
ordførar/fylkesordførar, varaordførar
m.m.
Politisk organisasjonskart
Reglement for komiteene
Herav som vedlegg:
Vedleggene framgår av Håndboka som utleveres på folkevalgtopplæringa.
Saksopplysninger:
Komite for omsorg og miljø omhandler saker innenfor miljø (klima og energi, vann, avløp og
renovasjon), helse- og omsorgstjenesten samt sosialtjenesten inkludert NAV.
Komiteen består av 5 medlemmer. Kommunestyret oppnevner representanter med
vararepresentanter. Kommunestyret velger leder og nestleder.
Komiteen skal ha overordnede fremtidsrettede saker med rådgivningsfunksjon og
innstillingsrett til kommunestyret. I alle saker som behandles i kommunestyret fra komiteene,
skal det foreligge en komiteinnstilling, og det skal være en saksordfører på alle saker.
Komiteene har ikke beslutningsmyndighet.
Ordfører/rådmann fordeler sakene til komiteene.
Arkiv:
Arkivsaksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
FE-033
15/361
Hans G. Kalleberg
22.09.2015
Valg av kontrollutvalg
Utvalgssaksnr. Utvalg
055/15
Kommunestyret
Møtedato
19.10.2015
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Sakens dokumenter:
Nr T
1
Dok.dato
Avsender/Mottaker
Tittel
I
21.08.2015 Kommunal- og
Rundskriv H-12/15 Val av
moderniseringsdeparteme formannskap/fylkesutval,
ntet
ordførar/fylkesordførar, varaordførar
m.m.
Selskapsavtale for Glåmdal Sekretæren IKS.
Reglement for kontrollutvalget i Grue kommune, sist behandlet i kommunestyret 09.05.11.
Brev av 08.09.15 fra Glåmdal sekretariat IKS ang. valg av kontrollutvalg.
Fra Norges Kommunerevisorforbund er oversendt et felles brev med Forum for Kontroll og
Tilsyn med råd og veiledning for valg av kontrollutvalg.
Herav som vedlegg:
-
Reglement for kontrollutvalget i Grue kommune framgår i Håndboka.
Brev av 08.09.15 fra Glåmdal sekretariat IKS ang. valg av kontrollutvalg.
Fra Norges Kommunerevisorforbund er oversendt et felles brev med Forum for
Kontroll og Tilsyn med råd og veiledning for valg av kontrollutvalg.
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget skal forestå det ”løpende tilsyn” med hele den kommunale forvaltningen –
både vedtak og økonomi – på vegne av kommunestyret.
Valg av kontrollutvalget framgår av kommunelovens § 77. Av reglementets § 1 tas inn
følgende 4 avsnitt:
Kommunestyret velger selv, i sitt konstituerende møte, et kontrollutvalg med
medlemmer og varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret velger selv også
leder og nestleder.
Kontrollutvalget bør i størst mulig grad ha representanter fra alle politiske partier eller
grupper representert i kommunestyret. Leder av kontrollutvalget skal velges fra
opposisjonen.
Det velges så mange medlemmer og varamedlemmer som kommunestyret ved hvert
valg bestemmer, dog minst tre medlemmer og tre varamedlemmer. 2 av medlemmene
velges blant kommunestyrets representanter.
Det er personlige varamedlemmer og det velges minimum to varamedlemmer for hvert
medlem. De medlemmene som velges blant kommunestyrets medlemmer, skal også ha
varamedlem som er valgt blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer.
De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt ikke sitter i
kommunestyret, tilbys også deltagelse i kommunens folkevalgtopplæring.
Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer gis egen spesiell opplæring.
Følgende persongrupper er utelukket fra valg til kontrollutvalget, jfr. kommunelovens § 77 nr.
2.
o
o
o
o
o
Ordfører og varaordfører
Medlem og varamedlem av formannskap
Medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet
Medlem av kommuneråd
Ansatte i kommunen.
Medlem(er) av kontrollutvalget som også er medlem(er) av kommunestyret, kan ikke velges
som medlemmer av kommunestyrekomiteer. Minst ett av medlemmene av kontrollutvalgets
medlemmer skal velges blant medlemmene av kommunestyret. For å opprettholde kommunen
politiske styringsstruktur med gjennomgående representasjon, opprettholdt kommunestyret
ved forrige valg ordningen med valg av 2 medlemmer av kommunestyret til kontrollutvalget.
I selskapsavtalen for Glåmdal sekretæren IKS, § 8, framgår at representantskapet for Glåmdal
sekretæren IKS skal bestå av de til enhver tid valgte kontrollutvalgsledederne i de 7
Glåmdalskommunene. Varamedlemmer til representantskapet er nestleder i kontrollutvalgene.
Arkiv:
Arkivsaksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
FE-033
15/361
Hans G. Kalleberg
22.09.2015
Valg av representant til Kommunenes Sentralforbund (KS)
Utvalgssaksnr. Utvalg
056/15
Kommunestyret
Møtedato
19.10.2015
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Sakens dokumenter:
Nr T
1
Dok.dato
Avsender/Mottaker
Tittel
I
21.08.2015 Kommunal- og
Rundskriv H-12/15 Val av
moderniseringsdeparteme formannskap/fylkesutval,
ntet
ordførar/fylkesordførar, varaordførar
m.m.
Vedtekter for KS, revidert av Landstinget i KS februar 2012.
Skriv av 07.09.15 fra KS ang. valg til KS fylkesmøte.
Herav som vedlegg:
Skriv av 07.09.15 fra KS ang. valg til KS fylkesmøte.
Saksopplysninger:
I henhold til ”Vedtekter i KS” skal valg til KS’ organer foretas av det konstituerende møte i
kommunestyret. Kommunestyret velger representant til KS sitt fylkesmøte, og konstituerende
fylkesting velger fylkeskommunens delegater til Landstinget. Valg av tillitsvalgte til KS
organer skal velges blant folkevalgte kommune- og fylkestingspolitikere.
Hver kommune velger representant med varamedlemmer på bakgrunn av folketallet pr.
1.1.det år valg til kommunestyret avholdes, etter følgende skala:
Inntil 5.000 innbyggere - 1 representant.
Etter Grue kommunes innbyggertall pr. 01.01.2015 skal det nå kun velges 1 representant med
vararepsentant.
KS anbefaler at ordfører bør være blant representantene som velges.
Arkiv:
Arkivsaksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
FE-033
15/749
Hans G. Kalleberg
28.09.2015
Valgkomite
Utvalgssaksnr. Utvalg
057/15
Kommunestyret
Møtedato
19.10.2015
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Sakens dokumenter:
Herav som vedlegg:
Saksopplysninger:
I kommunens vedtatte politiske styringsstruktur er anført under ”Valgkomite”:
Det opprettes en egen valgkomite ved inngangen til en ny politisk periode.
Valgkomiteen skal ha representasjon fra alle partier.
Når alle valg for en ny periode er gjennomført i forbindelse med konstitueringen,
legges komiteen ned. Valg i valgperioden overføres til formannskapet.
Saken legges fram for kommunestyret for valg av valgkomite.
Som for de tidligere valgperioder bør kommunestyret vurdere å delegere til formannskapet å
foreta suppleringsvalg i valgperioden.
Arkiv:
Arkivsaksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
FE15/607
Sigbjørn Sæther
17.08.2015
Bibliotek i Grue rådhus
Utvalgssaksnr. Utvalg
048/15
Formannskapet
058/15
Kommunestyret
Møtedato
24.08.2015
19.10.2015
Innstilling:
Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt
v e d t a k:
Utbyggingen av bibliotek gjennomføres som tidligere vedtatt.
Behandling i FORMANNSKAPET - 24.08.2015
Herdis Bragelien fremmet forslag om at saken utsettes.
Utsettelsesforslaget falt med 4 mot 3 stemmer.
Herdis Bragelien fremmet følgende forslag til vedtak:
Grue Arbeiderparti ber om at flytting av bibliotek legges fram som egen sak i
forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.
Det settes ned en arbeidsgruppe for å se på den videre utredning.
Votering:
Rådmannens innstilling ble votert mot forslaget fra Bragelien.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Vedtak i: FS-048/15
Utbyggingen av bibliotek gjennomføres som tidligere vedtatt.
Sakens dokumenter:
Plantegninger – 1. etasje
Plantegninger – kontorer 2.etasje
Økonomiske konsekvenser, excel-fil
Herav som vedlegg:
Plantegninger – 1. etasje
Plantegninger – kontorer 2.etasje
Økonomiske konsekvenser, excel-fil
Saksopplysninger:
Det vises til budsjettvedtak i kommunestyre 18.12.2015, om flytting av bibliotek fra leide
lokaler til Grue rådhus.
Flytting av bibliotek vil gi en effektiv samdrift mellom servicetorg og bibliotek. Nærheten til
skole vil være et positivt løft både for skole og bibliotek.
En omgjøring og rehabilitering av deler av første etasje i Grue Rådhus er en del av de
framtidige planene for bygget, da spesielt med tanke på ferdiggjøring av ventilasjonsanlegg
og utskifting av vinduer. Ventilasjonsanlegget i rådhuset er klargjort og har kapasitet til å ta
med de siste områdene som nå blir bibliotek. Utskifting av vinduer og utvendige dører inngår
som en del av kommunens ENØK-planer. De fleste vinduer i bygget er skiftet ut, foruten
vinduer i 1.etasje og inngangsdør til kulturdelen. Foajeen vil bli en del av det framtidige
biblioteket, og i denne sammenheng vil vi lage en ny innvendig handicap-rampe som
tilfredsstiller kravene til universell utforming (avvik i dag). Toaletter i foajeen blir rehabilitert,
og et godkjent handicap-toalett vil bli etablert. Dette mangler i Grue rådhus i dag. Det ligger
også et avvik på brannskille mellom administrasjon og foajeen, dette vil bli lukket ved
utbyggingen
En bibliotekutbygging av 1.etasje vil kreve flytting av noen kontorplasser. Her er det tenkt å
bruke ledig kapasitet i 2.etasje, samt bygge nye kontorer i gammel kjøkkendel ved
kommunestyresalen.
Det er jobbet med prosjektet, og det er laget beskrivelse av jobben sammen med
anbudsdokumenter. Prosjektet vil være klar for utlegging på Doffin og innhenting av
pristilbud månedsskifte august september.
Det er tidligere laget et grovbudsjett som har gitt en kostnadsramme på kr. 4.480.000,-. Eks.
mva.
Vurdering
En utbygging av nytt bibliotek vil gi kommunen og rådhuset et løft. Skolen vil kunne
nyttiggjøre seg biblioteket i en større grad enn i dag. Biblioteket vil samle kulturen på en god
måte i Grue kommune.
Redusert husleie sammen med salg av eiendommer vil finansiere investeringen.
Faktiske kostnader ved utbygging har vi først klare når vi har mottatt priser på
anbudsutlysningen. Dette er forventet i slutten av september. Inntil da må vi forholde oss til
budsjettramme som har framkommet som et estimat fra erfaring og byggkalkulatoren til Holte
AS.
---------------------------------------------------------Med henvisning til protokolltilførsel i kommunestyrets møte 07.09.2015 fra Herdis Bragelien
på vegne av Grue AP, legges saken fram for behandling i kommunestyret.
Ordføreren rår kommunestyret til å fatte slikt
vedtak:
Formannskapets vedtak fra møte 24.08.15 opprettholdes.
Arkiv:
Arkivsaksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
FE15/744
Sigbjørn Sæther
21.09.2015
Finnskogen Oppvekstsenter - leiekontrakt med BUFETAT
Utvalgssaksnr. Utvalg
049/15
Formannskapet
059/15
Kommunestyret
Møtedato
28.09.2015
19.10.2015
Innstilling:
Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik
i n n s t i l l i n g:
Rådmann framforhandler en leiekontrakt med BUFETAT om utleie av Finnskogen
oppvekstsenter (skoledelen) til bruk som mottak for enslige mindreårige flyktninger.
Investeringskostnader til ombygging - med en anslått økonomisk ramme på inntil kr.
2.500.000,- -finansieres med låneopptak.
Det forutsettes at investeringskostnadene finansieres med leieinntekter.
Behandling i FORMANNSKAPET - 28.09.2015
Innledningsvis ga daglig leder i Bufetat, Frank Nerheim, en informasjon om etaten og dagens
situasjon.
Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag
Kommunestyret ber om det blir utarbeidet en plan om informasjon for politikere,
helsepersonell og skolepersonell samt innbyggere , spesielt innbyggere på Grue
Finnskog.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i: FS-049/15
1. Rådmann framforhandler en leiekontrakt med BUFETAT om utleie av Finnskogen
oppvekstsenter (skoledelen) til bruk som mottak for enslige mindreårige flyktninger.
Investeringskostnader til ombygging - med en anslått økonomisk ramme på inntil kr.
2.500.000,- -finansieres med låneopptak.
Det forutsettes at investeringskostnadene finansieres med leieinntekter.
2. Kommunestyret ber om det blir utarbeidet en plan om informasjon for politikere,
helsepersonell og skolepersonell samt innbyggere , spesielt innbyggere på Grue
Finnskog.
Saksordfører: Roman Drazkowski
…….
Sakens dokumenter:
Ingen.
Herav som vedlegg:
Saksopplysninger:
BUFETAT har i lengre tid vært i dialog med Grue kommune om en eventuell leie av ledige
lokaler til utvidelse av sin virksomhet i Grue kommune. I forbindelse med den økende
strømmen av flyktninger, har det dukket opp et akutt behov for lokaler til mottak av enslige
mindreårige. Det har kommet inn en konkret forespørsel om leie av de ledige lokalene i
Finnskogen oppvekstsenter. BUFETAT ser for seg å kunne huse inntil 10 barn, samt ansatte i
de angitte lokaler. Samfunnssal, bibliotek og barnehage vil ikke bli direkte berørt. En avtale
om utleie vil kreve noen ombygginger for å kunne tilfredsstille bruksendringen. Det må gjøres
en vurdering av lokalene opp mot brannforskrifter og en eventuell lukking av avvik. Det er
ennå noe usikkerhet rundt tidsperspektivet, men det ønskes en snarlig ferdigstilling av lokaler
og det er anslått et behov de første 5 år og eventuelt lengre. Etableringen vil etter det
kommunen er kjent med medføre ca. 10 arbeidsplasser.
Vurdering:
Grue kommune er godt kjent med BUFETAT som leietaker og aktør innen barnevern.
Kommunen har et tett og godt samarbeid med dem. En etablering på Grue Finnskog vil gi
arbeidsplasser til 10-12 personer, samt bety mye for det lokale næringsliv. Kommunens
øvrige aktiviteter i bygget blir ikke direkte berørt foruten avlastningstilbudet til barn og unge
som det må finnes et annet alternativ til. Det må også gjøres en analyse av forholdet til
barnehagen, da denne er samlokalisert med skolelokalet. I anledning av etableringen vil det
bli behov for informasjon til nærmiljøet og dette vil det bli tatt initiativ til.
Det er en forutsetning for tilrettelegging av bygget at kontrakten gis en varighet som gjør at
leieinntektene finansierer investeringskostnadene.
Rådmannen vurderer tiltaket som positivt. Dette vil skape arbeidsplasser på Svullrya og
kommunens ledige lokaler blir tatt i bruk.
Arkiv:
Arkivsaksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
FA-L12, PlanID-2013005,
GNR-7/112
15/447
Johny Solvang
02.09.2015
Detaljreguleringsplan planoverganger på Namnå
2. gangs behandling etter offentlig ettersyn
Utvalgssaksnr. Utvalg
051/15
Formannskapet
060/15
Kommunestyret
Møtedato
28.09.2015
19.10.2015
Innstilling:
Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik
i n n s t i l l i n g;
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, egengodkjenner Grue kommunestyre
detaljreguleringsplan for planoverganger på Namnå, med bestemmelser datert 1.12.2014, sist
revidert 27.8.2015.
Behandling i FORMANNSKAPET - 28.09.2015
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i: FS-051/15
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, egengodkjenner Grue kommunestyre
detaljreguleringsplan for planoverganger på Namnå, med bestemmelser datert 1.12.2014, sist
revidert 27.8.2015
Saksordfører: Herdis Bragelien
…….
Sakens dokumenter:

Saksutredning med vedtak i formannskapet den 19.1.2015, saknr 005/15

Planbeskrivelse, sist revidert 27.8.2015 består av
1. Sammendrag
2. Bakgrunn for planarbeidet
3. Planprosessen, medvirkning
4. Planstatus og rammebetingelser
5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
6. Beskrivelse av planforslaget og konsekvenser
7. Risiko og sårbarhet, ROS-analyse
8. Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader
9. Merknader til høring/offentlig ettersyn av reguleringsplan, innkomne merknader
10. Avveining av konsekvenser/virkninger
11. Gjennomføring
 Detaljreguleringsplan, sist revidert 27.8.2015
 Reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.8.2015
Saksopplysninger:

Viser til saksutredning til formannskapets behandling den 19.1.2015, saknr 005/15.

Jernbaneverket avholdt den 4.3. 2015 et informasjonsmøte på Skaslien Gjestgiveri der
formålet med møtet var å informere om status i planprosessen og om medvirkning og
videre framdrift for planovergangstiltaket på Namnå.

Den 30.4. 2015 hadde vi et møte med fylkesråd for samferdsel, Anne Karin Torp
Adolfsen og Statens vegvesen. Her ble det enighet om at kommunen innkaller Statens
vegvesen og Jernbaneverket til et møte for å finne en omforent løsning.

Den 9.6.2015 ble det avholdt et møte med Statens vegvesen og Jernbaneverket i Grue
kommune. Tilstede var også medlemmer av arbeidsgruppa for G/S-veg Namnå –
Kirkenær til stede. I første avsnitt i møtereferatet står det: ” Herdis Bragelien ønsket
velkommen og innledet med konklusjonen i referatet fra møtet med fylkesråd Anne
Karin Torp Adolfsen datert 30.4. 2015; ”Kommunen, Statens vegvesen og
Jernbaneverket kommer i fellesskap fram til hvordan den omtalte vegarmen skal
kunne bidra til å ivareta sykkeltrasèen langs rv. 2 på best mulig måte, og eventuell
endring gjøres i pågående reguleringsplan. Kommunen inviterer til møte”.
Videre konkluderes det med at - Det er beklagelig at intensjonen som foranlediget
møtet (konklusjonen i møtereferatet fra fylkesrådet) ikke førte til særlige resultater så
langt. (Dette møtereferatet kan om ønskes legges fram for formannskapet).
Vurdering:
Igangsatt regulering ble kunngjort i Glåmdalen 20.6.2014 og på internett. Grunneiere, berørte
naboer og offentlige myndigheter er varslet per brev datert 20.6.2014. Det kom inn 8 innspill
etter varselet. Merknadene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen kap. 8.1
Planen ble 1. gangs behandlet av formannskapet den19.1.2015, hvor planen ble vedtatt lagt ut
til offentlig ettersyn. Dette vedtaket ble kunngjort i Glåmdalen 30.1.2015 og på kommunens
hjemmeside. Frist for å avgi uttalelse ble satt til 16.3.2015. Det kom inn 22 innspill etter
varselet. Merknadene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen kap. 9
I kap. 10 foretas en avveining av konsekvenser/virkninger. Forslagsstiller konkluderer slik:
”Omfang av vegbygging og utbyggingskostnader er temmelig like for begge alternativene. Ut
fra en helhetsvurdering vurderes vegtrase i planforslaget som den beste løsningen for
planovergangstiltaket.
Samlet sett er planforslaget vurdert å ikke medføre særlige negative konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn. Når det gjelder tema med en viss sårbarhet som
naturmiljø/grønnstruktur, kollektivholdeplass/gangavstand vurderes det for disse temaene at
planen og tiltaket ikke medfører større endringer med vesentlige negative konsekvenser.
På grunn av fare for uønskede og trafikkfarlige hendelser ved planovergangene i planområdet
anses samfunnssikkerheten som viktigere enn eventuelle ulemper den enkelte gårdbruker og
bedrift får ved stengning av planovergangene.”
Arkiv:
Arkivsaksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
FE-033
15/361
Hans G. Kalleberg
22.09.2015
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen i den nye
valgperioden
Utvalgssaksnr. Utvalg
061/15
Kommunestyret
Møtedato
19.10.2015
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Sakens dokumenter:
Ingen.
Herav som vedlegg:
Saksopplysninger:
Til å underskrive protokollen fra kommunestyremøtene for den nye valgperioden, velger
kommunestyret 2 representanter som underskriver i tillegg til ordfører.