Referat FAU 05.05.15

Comments

Transcription

Referat FAU 05.05.15
DATO: TID
Referat fra møte i FAU
STED
05.05.15
Kl 19.00-20.00
Larkollen skole, møterommet
ANTALL FASTE
MEDLEMMER
7
Til stede
Ruth Marie Pauss Thomsen (1.trinn)
Julie Tollefsrød (2. trinn)
Margrete Ribe, (3.trinn) leder
Cathrin Lockert (4.trinn) vara
Vegard Gammelsrød (5.trinn) nestleder
Lisbeth D. Roer (6. trinn)
Lise L. Moen, (7. Trinn)
SAK
NR.:
EMNE:
ANSVAR
01 -14/15
Godkjenning av innkalling/ref: Margrete
Innkalling og referat fra forrige
møte ble godkjent
02 -14/15
Saker fra SU/SMU
Margrete informerte om de
viktigste sakene møte i SU/SMU
samme dag:
-Medarbeiderundersøkelse på
Larkollen skole viser veldig gode
resultater.
-Det er utarbeidet en plan for
utviklingsarbeidet ved Larkollen
skole.
-Det utarbeides nye
handlingsplaner, ny fronter
platform og felles IUP-mal. Målet
er a gi skolene et bedre verktøy
og en mer helhetlig skole i Rygge.
-Larkollen skole skal leie ut
lokaler til et
Margrete
Merknad
bordtennisarrangement.
Leieinntektene skal brukes til
innkjøp av do i lavoen.
For mer info se referat fra
SU/SAMU møtet.
03 -14/15
Saker fra KFU
Margrete informerte fra forrige
KFU-møte. Den viktigste saken
for oss var gjennomgang av
Tilstandsrapporten over Rygge
skolene. I tillegg er nettvett et
tema i KFU.
Margrete
04-14/15
FAU-arrangement – nettvett
el.l
FAU ønsker å gjennomføre et
arrangement til høsten
vedrørende nettvett/PCspill/sosiale media m.m.
Vegard
Vegard har fått tilbud fra to ulike
aktører. Begge kan ha et opplegg
for barna på dagen (4.-7.trinn) og
et foredrag for foreldrene på
kvelden.
Det virker som det er stor
interesse for dette blant
foreldrene. Et slikt arrangement
vil koste, ca 7 000, og FAU må se
på ulike finansieringsmuligheter.
Det vil være viktig med god
markedsføring av tiltaket på
forhånd, bl.a snakke om det på
foreldremøter.
Aktuelt tidspunkt kan være
oktober/november, men dette vil
være noe FAU-medlemmer for
15/16 må fastsette.
Kommentar fra etterarbeid etter
møtet:
Mette – rektor og Vegard fra FAU
har undersøkt nærmere med
Vansjø lensmannskontor hva de
kan tilby på denne fronten. Det ser
ut til å være et rimelig og godt
alternativ til å leie inn en privat
aktør. Det arbeides videre med
den planen. Vegard har sagt seg
villig til å bistå i planleggingen
sammen med skolen, selv om han
er ferdig som FAU-repr. Høstens
FAU bes å ta opp tråden med
Mette og Vegard.
05-14/15
Natteravner i Larkollen –
Margrete/Vegard
trygghetstiltak for barn og
unge
Det har kommet
bekymringmelding fra politiet
ang. rus/alkohol på
ungdomskolen. I den forbindelse
skal det arrangeres et
storforeldremøte for hele Rygge
kommune den 1. September.
Temaet der vil bl.a være tips til
rus-forebyggende tiltak. Møtet
skal holdes ved Halmstad skole.
Natteravnene har satt igang igjen
i Larkollen. FAU er positive til
dette tiltaket og oppfordrer
foreldre til å melde seg som
natteravn.
06 – 14/15
07- 14/15
Forberedelse til valg av FAU til Margrete
neste år
Det må velges nye FAUmedlemmer for neste års 4., 6.og
7.trinn. I tillegg må det velges ny
leder og nestleder.
Eventuelt
-Gaver
FAU kjøper inn en gave til skolen
ifbm skoleavslutningen
-Faste og frivillige
arrangement for trinnene:
Pålagte arrangement er pr i dag
17.mai, skoleavslutning og
kantine. I tillegg har FAU anbefalt
en del andre arrangement som
har gitt inntekter til leirskole. Nå
som trinnene ikke lenger trenger
penger til leirskole, bør FAU se
nærmere på hvilke arrangement
som bør fortsette og hvilken
form de bør ha. FAU bør finne ut
av dette i samarbeid med skolen.
Larkollen 11.05.2015
Revidert 11.06.15
Margrete Ribe
Leder FAU