- KFU Møtereferat

Comments

Transcription

- KFU Møtereferat
Undervisningsetaten
- KFU Møtereferat
Dato 28/04/2015 Tid 20.00-21.30
Referent
Møtet var i formannskapssalen Deltakere:
Lisbeth Vesetrud
Hege Mårtenson, NMU
Lisbeth Vesetrud, Sysle
Erik H. Berg, SMU
Mie Høydal, Vikersund
Silje Grøterud (vara), Stalsberg
Aud Norunn Strand, Modum kommune
Forfall:
Trude Slettsjø Rosenlund, Enger
Vegard Jelstad, Stalsberg
Erlend Skomsvoll, Buskerud
Sak
Tema
1. Godkjenning av referat
2. Rapportering fra skolebruksutvalget og målprosessen for Modumskolene
Aud Norunn Strand orienterte for status på arbeid i skolebruksutvalget:
 Dagens kapasitet og kapasitetsbehov fremover i Modum er under
vurdering, og det er innrapporteringer på kapasitetssituasjonen slik den er
nå fra den enkelte skole.
 Det er satt av befaring på skolene for utvalget 8 og 11 mai.
 Utvalgets arbeid er et bidrag til kommuneplanarbeidet.
 Utfordring å få riktig oversikt over elevtall, når det sees på situasjonen om
f.eks noen få år. Det er bestilt rapport fra SSB for å få en pekepinn på mulig,
fremtidig elevantall.
 Kretsgrenser blir en faktor i vurdering av organisering. Det er innhentet
uttalelser om dette temaet.
Generelt er det en spennende og utfordrende oppgave å arbeide med.
Aud Norunn Strand orienterte for status på arbeid med målprosessen:
Det gjøres arbeid med å skrive ned all informasjon som kom på arkene etter første
samling tidligere i år. Kommer mer informasjon om videre arbeidet.
3. Status fra den enkelte FAU-leder fra FAU ved skolene
Sysle: ingen saker utenom det vanlige man håndterer i FAU. SU og SMU har vært
gjennomført. Positivt med kvalitetsarbeid og elevundersøkelser fra skolens side.
NMU: gjennomført 2 møter i 2015. Det har utenom ordinære saker, vært fokus på
«hva er en god lekse». Gode diskusjoner vedrørende temaet.
SMU: Det har utenom ordinære saker vært gjennomført foreldrekveld (med
samme tema for eleven på dagtid). Tema var «ungdom og hverdagsstress». Det ble
også referert til elevrådets initiativ til «arbeid mot tobakk».
Stalsberg: Utenom ordinære saker hadde det blitt bestem noen endringer på
gjennomføring av 17 mai. Foreldreundersøkelser var gjennomført.
Vikersund: Julegudstjeneste var stort tema, foruten ordinære saker. Det var
gjennomført en spørreundersøkelse i foreldregruppen («julegudstjeneste eller
ikke») for å finne antall som ønsket at FAU skulle arbeide for å endre vedtak om å
ikke gjennomføre julegudstjeneste. 80 % ønsket at FAU skulle arbeide for å
julegudstjenesten tilbake. Så arbeidet var startet. 17 mai ble endret noe. Det var
nedsatt en arbeidsgruppe som hadde tema «digital mobbing».
4. Kommunens/sektorens økonomi og innsparingsbehov
Aud Norunn Strand informerte om innsparingsprosess pågående i kommunen i
disse dager. Skolene/SFO/barnehagene kommer med forslag (sammen med øvrige
sektorer) på innsparinger som kan være mulige å gjennomføre inneværende år.
Noe av årsaken til denne situasjonen ligger utenfor kommunens kontroll, og
gjelder store deler av landet. Andre påvirkningsfaktorer konkret for skolesektoren
er tilskudd private barnehager og at innbyggere i Modum benytter
barnehageplasser og skoleplasser i andre kommuner.
Summen som skal spares inn er 15 millioner kr.
Innsparingstiltakene blir sendt til politisk behandling.
KFU kan komme med innspill på disse tiltakene.
5. Informasjon/orientering om temaet «Kunst og Kultur i skolen»
 Videreføres til neste møte i KFU.
6. Eventuelt
Hege Mårtenson foreslo at det enkelte FAU støttet skolemusikkorpset i Modum
med en sum penger. KFU-deltakerne ble enige om å at hvert FAU bør bidra med
2000 kr. (enstemmig). Hver FAU-leder sender denne forespørselen ut på e-post til
FAU-ene.
HUSK! NESTE MØTE 19 mai 20:00 (vi håper rådhuset har en plass til oss).