NEK 399-1:2014 Forordning av stikkledning

Comments

Transcription

NEK 399-1:2014 Forordning av stikkledning
Notat
TIL:
Installatører, Plan Distribusjon osv.
FRA:
Ivan Schytte, Måling og tilknytning
KOPI
Geir Kristoffersen
VÅR REF:
SENTRALBORD
35 93 50 00
TELEFAX
35 55 97 50
DERES REF:
DATO:
POSTADRESSE
Skagerak Nett AS
Postboks 80
3901 Porsgrunn
20.6.2015
ANSVARLIG:
NEK 399–1:2014 Forordning av stikkledning. Utdrag fra SDN
INTERNETT
www.skagerakenergi.no
E-POST
[email protected]
ORG. NR.:
979 422 679 MVA
NEK 400:2014 norm for Elektriske lavspenningsinstallasjoner henviser til norm NEK 3991:2014 som beskriver tilknytning av installasjonene i boligbygg til distribusjonsnettet.
Revisjon av Skagerak Nett standard "Standardiseringer distribusjonsnett – SDN"
gjennomføres i helhet. Samordningen av norm NEK399 – 1 og SDN bygger i hovedsak på
REN blad NR 4100 VER 2.2 Lavspenningsnett – Kundetilknytning – boliginstallasjon –
Utførelse. (NR 4100 er tilgjengelig installatørblad!)
REN blad NR 4100 gir utfyllende og god beskrivelse av prinsippene for forsyning til ulike
boligløsninger.
For nye boliger gjelder NEK 399 fullt ut i henhold til NEK400. Utøvelse av NEK 399 for
eksisterende boliger er nevnt i REN NR 4100 og Elsikkerhet 83.
Stikkledning (utdrag fra SDN)
Generelt.
Tilknytningspunktet med kortslutningsvern, dvs. hovedtavle (kundens fordelingsskap)
og/eller kundens tilknytningsskap, skal til enhver tid være tilgjengelig for Skagerak Nett
(SN). Der det ikke er egnet med utvendig plassering av hovedtavle, f.eks. boligblokk el.
næringsvirksomhet, kan denne plasseres i allment tilgjengelige rom. Plasseringen må
godkjennes av netteier i hvert tilfelle.
SN skal godkjenne plassering av tilknytningsskap og utførelse av stikkledning, jf
beskrivelse i Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, § 4-1
Tilknytningspunktet.
SN leverer normalt en kortslutningssikret stikkledning til hver frittstående bygningskropp
eller til hvert gårds- og bruksnummer.
Felles tilknytningspunkt kan unntaksvis benyttes i næringsbygg, må godkjennes av
nettselskapet.
Målerplassering, underkant av måler skal være minimum 0,7 meter over bakke eller plan.
Stikkledning til eneboliger, boligblokker og fritidsboliger
Eneboligprinsippet: Enebolig, rekkehus og vertikaldelte boligkomplekser
REN blad 4100 Lavspenningsnett – Kundetilknytning - boliginstallasjon
Nettselskapet har ansvar for nettet frem til termineringsklemmene i tilknytningsskapet eller
hovedtavle. For boligenheter, rekkehus og boligblokker leveres en stikkledning til
tilknytningsskap eller hovedtavle (fordelingsskap).
Fra nettselskapets kabelskap fremføres stikkledning til frittstående eller innfelt
tilknytningsskap.
Enebolig (hovedprinsipp):
-2-
Stikkledning til enebolig med utleieenhet.
Figurene under illustrerer alternativer for stikkledning til enebolig med utleieenhet. Normalt
legges en stikkledning men pga. lokale forhold kan alternativ løsning være aktuell.
En stikkledning til eneboligen
Fremlegging til utleieenhetens
kursfordeling er eiers ansvar.
Alternativ med egen stikkledning til utleieenheten
-3-
Stikkledning til enebolig som er forsynt fra luftnett Figur 19 RT 11091.
Løsningen vurderes ut fra lokale forhold. I tettbygd strøk, ved flere boenheter, benyttes
tilknytning av kabel fra luftnett via kabelskap.
Kabelskap eies av nettselskapet!
Stolpesikring for stikkledning!
Stikkledning fra luftstrekk sikres med kortslutningsvern i stolpen der det er tilkobling av
enkeltstående bolig!
Stikkledning kan alternativt føres på vegg til tilknytningsskap hvis lokale forhold tilsier det.
Figur: Stikkledning fra luftstrekk og tilhørende stolpesikring!
-4-
Jording! Stikkledning fra kabelskap fra luftnett!
Det legges frem jordforbindelse
-5-
Blokkprinsippet: Større boligenheter med fellesareal, eksempel blokk.
For større boligenheter legges en stikkledning til anleggets hovedfordelingstavle med
fordeling til etasjefordeling i hver etasje. Illustrasjonen viser etasjefordeling, plassering av
tilknytningsskap i de ulike etasjene.
Boligblokk, beskrivelse av ansvarsforhold.
-6-
Stikkledning til mindre boligkomplekser, rekkehus etc. med felles areal,
"Blokkprinsippet" benyttes også ved mindre bolig kompleks. Forsyning til vertikaldelt
leilighetskompleks, bruk av både enebolig- og blokkprinsipp.
Merk! Figur 5 viser en forenklet løsning. Det skal etableres eget tilknytningsskap, slik punkt
C viser, for hver boenhet.
-7-
Stikkledning for enebolig i rekke!
"Blokkprinsippet" benyttes også ved enebolig i rekke! Fremlegg av stikkledning til
anleggseiers hovedtavle (kundens fordelingsskap). Fordeling til boenhetens
tilknytningsskap.
Illustrasjonen viser løsningsprinsipp med separate stikkledninger fra nettselskapets
kabelskap. Etableres unntaksvis ut fra lokale forhold.
Krav til kabel, rør og grøft!
Rør for stikkledningskabel skal være 110mm. Dette vil bli tatt inn i produktpakke.
-8-
.
-9-

Similar documents