IMDi Indre Øst - Mangfold er hverdagen

Comments

Transcription

IMDi Indre Øst - Mangfold er hverdagen
«Mangfold er hverdagen»
Integreringskonferansen på Gjøvik
21.-22. oktober 2015
IMDi Indre Øst
V/ fung. regiondirektør
Christine Moe Grav
1
31.10.2015 •
IMDis oppdrag
IMDi skal fremme like muligheter og levekår
i et mangfoldig samfunn gjennom å styrke
innvandreres muligheter til å delta og
bidra i arbeids- og samfunnsliv.
Kjerneoppgave:
- være en pådriver for offentlige tjenester
som er tilpasset mangfoldet i befolkningen
Først bosetting- dagens situasjon
3
31.10.2015 •
Nasjonal anmodning og vedtak for perioden 2014 – 2016
pr utgangen av september 2015
16000
13986
14000
12000
11185 11423
10973
10000
8000
9139
8084
6000
4000
2000
0
4
2014
2015
Anmodning
2016
Vedtak
Ikke utsøkte bosettingsklare i mottak pr utgangen av
september 2015 etter personkategori
Totalt ikke utsøkte bosettingsklare: 3 010
5
Bosettingsklare flyktninger i mottak etter nasjonalitet pr
utgangen av september 2015
Totalt bosettingsklare: 5 122
2500
2224
2000
1500
1000
500
0
6
997
376
357
354
308
202
59
207
38
Forutsetninger for bosetting
Alle flyktninger med oppholdstillatelse har samme rett til
å få tilbud om bosetting i en kommune
Norge har en frivillig bosettingsmodell; kommunene
bestemmer selv hvor mange de vil bosette
Forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, nasjonalitet,
språk og religion eller livssyn krever saklig grunn, jf.
Likestillingsloven § 3 og diskrimineringsloven § 4
Kommunenes aksept av personer IMDi velger for
bosetting:
Gjensidig informasjon før fordeling av personer til
bosetting
Ikke mulighet å velge bort eller reservere seg mot
bosetting av enkelte personer/ grupper
Overholde frister
31.10.2015 •
Rutiner for samhandling med
kommunene i IMDi Indre Øst
Systemnivå:
Individnivå:
- Svar på anmodning
- I påvente av svar på brev 1:
- Sette sammen lister med
kandidater for bosetting
- Kvalitetssikre
kartleggingsinformasjon
- Brev 1 til kommunene:
- Januar/februar
- Stadfester vedtaket
- Etterlyser bosettingsplan
- Forberedelse til fordeling
8
- Februar/ mars*:
- Formell e-post til
kommunene med info om
kandidater
- utsøking av personer til
kommunene
- Brev 2 til kommunene:
- September/oktober
- Stadfester foreløpig
resultat
- Etterspør plan for
realisering av restvedtaket - Mai/Juni*:
- Samme prosedyre som i
- Forberedelse av neste års
februar/mars
bosetting
31.10.2015 •
Introduksjonsprogram
• Opplæring i norsk og
samfunnsfag
• Tiltak som forbereder til
videre opplæring eller
tilknytning til arbeidsliv
9
31.10.2015 •
• Helårig og på fulltid
• IMDi har veilednings- og
oppfølgingsansvar ovenfor
kommunene
Tilskuddsordninger- kommuner
Integreringstilskudd
Ekstratilskudd
Tilskudd til bosetting av personer med alvorlig
funksjonshemming og adferdsvansker
Særskilt kommunalt tilskudd ved bosetting av EM
KUM – kommunale utviklingsmiddler
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne
Innvandrere
Tilskudd til etablereropplæring for innvandrer
Tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig
ekstremisme
10
31.10.2015 •
*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år.
Hva får en kommune for å bosette en
flyktning?
Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015:
Bosettingsår
Sats
År-1 (2015)
kr.
kr.
kr.
kr.
182
182
232
182
År-2
År-3
År-4
År-5
kr.
kr.
kr.
kr.
210 000
152 000
82 200
70 000
Integreringstilskudd
000
000
000
000
(voksen)*
(barn)*
(enslig voksen)
(enslig mindreårig)
Barnehagetilskudd
kr. 24 400 (engangstilskudd)
Eldretilskudd
kr. 157 500 (engangstilskudd)
Særskilt tilskudd enslig mindreårig
kr. 191 300
Personer med kjente funksjonshemminger
Tilskudd 1: kr. 175 900 (engangstilskudd)
Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil 5 år
Tidlig innsats
Gratis kjernetid i barnehage
12
31.10.2015 •
Utfordringen til kommunene
Gratis kjernetid for 4- og 5åringer til alle familier med
en inntekt under 4G.
Hvordan gjør dere tilbudet
likeverdig?
Alle skal ha tilgang til tjenester av like god kvalitet og tjenestene
skal være tilpasset det enkelte menneskets behov. Likeverdige
tjenester handler ikke om å behandle alle likt, men om å ta
hensyn til at folk er ulike og å tilpasse tilbudet etter folks
behov.
13
Det skal være et likeverdig offentlig tjenestetilbud til alle
innbyggere i landet. Det betyr at alle skal ha lik tilgang til
gode offentlige tjenester og institusjoner, kvaliteten på
tjenestene skal være like bra for alle og sluttresultatet skal
være like godt for alle.
31.10.2015 •
Om forsøkene med gratis kjernetid II
Forsøkene omfatter:
 Rekruttering til barnehage




Kompetanseheving av ansatte
Språkarbeid og skoleforberedende aktiviteter
Tilbud til foreldre
Refusjon av foreldrebetaling
Finansiert av Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD) og administreres av IMDi.
14
31.10.2015 •
Resultater
Økt bruk av barnehage blant
minoritetsspråklige barn
Bedre skoleresultater for
utsatte barn
Bedre kontakt med foreldre med innvandrerbakgrunn
• Endret holdning til bruk av barnehage – ser på barnehagen
som skoleforberedende arena
• Gratis kjernetid i alle landets kommuner fra august 2015
15
31.10.2015 •
IMDis vurdering
Barnehagen er en viktig arena for integrering av hele familien
 her og nå for sosial og språklig trening for barna
 arena for dialog mellom kommunen og foreldrene
I et langsiktig perspektiv er barnehagen – for utsatte barn viktig for resultatene i grunnskolen.
Resultatene i grunnskolen danner mye av grunnlaget for
valgmulighetene og mestringen i videregående opplæring.
Tidlig innsats i barnehagen – gratis kjernetid – er en av flere
viktige faktorer som kan bidra til mindre frafall i videregående
skole.
16
31.10.2015 •
Jobbsjansen i Indre Øst
• Jobbsjansen har som mål å øke sysselsettingen blant
innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, spesielt
hjemmeværende kvinner. Det er en ordning for personer som
ikke er deltakere på introduksjonsprogram, eller har andre
tiltak.
• I 2015 har 3 kommuner i Indre Øst fått tilskuddsmidler til
Jobbsjanse-prosjekter: Gran, Drammen og Kongsvinger.
• Av 84,5 millioner kroner innvilget til Jobbsjansen nasjonalt,
har prosjektene i Indre Øst fått tildelt 4,9 millioner kroner.
• Alle prosjektene inkluderer utarbeidelse av individuell
plan/kartlegging, arbeidspraksis og arbeidsrettet
norskopplæring. Deltakerne mottar individuell stønad mens de
er deltakere på prosjektet.
17
31.10.2015 •
• 5 millioner i ekstramidler til Jobbsjansen i RNB.
• To prosjekter (Kongsvinger og Drammen) i vår region har fått
midler til å inkludere en ny målgruppe i sine prosjekter:
Hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn som er
familiegjenforente med norske eller nordiske statsborgere.
Midlene er en del av regjeringens strategi mot
barnefattigdom.
• 55% av deltagerne gikk i 2014 over til jobb eller utdanning
etter endt program
18
31.10.2015 •
Tilskudd til frivillig virksomhet
Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til
deltagelse, dialog og samhandling
Tilskudd til frivillige organisasjoners holdningsskapende/
forebyggende arbeid mot TVE/KLL og alvorlige begrensninger av
unges frihet
Tilskudd til informasjon og veiledningstiltak rettet mot
innvandrere/tiltak knyttet til intensjonsavtaler mellom IMDi og
frivillige organisasjoner
19
31.10.2015 •
Frivillighet
Sentral samarbeidsavtale med 8 frivillige organisasjoner
20 kommuner forvalter tilskudd til frivillig virksomhet i
Lokalsamfunn
Hamar
Gjøvik
Drammen
Nasjonal Dialogkonferanse m/ representanter for
innvandrerorganisasjoner og Statsministeren og 6 statsråder
Til Topps: 8000 deltagere til Galdhøpiggen, samarbeid med Røde
Kors, KS, DNT og IMDi
20
31.10.2015 •
Handlingsplan mot TVE/KLL og alvorlige begrensninger av
unges frihet (2013-16)
• Barn og unges oppvekstvilkår
• Hindre utenforskap
• Retten til å velge selv
• Likestilling
• Foreldredialog
• Kriminalitet
• Likeverdige offentlige tjenester
21
31.10.2015 •
Hovedtiltak
Minoritetsrådgivere
Integreringsrådgivere
Dialogkonferanse for ungdom
FoU
Etter og videreutdanning for ansatte i PPT/OT
Kompetanseteamet
22
31.10.2015 •
Arbeidsprosesser digitaliseres
IMDis kjerneoppgaver skal digitaliseres:
Nasjonalt introduksjonsregister NIR
Tilskuddsforvaltning
Service og Support
Bosetting
Vi skal bygge et fleksibelt, robust og brukervennlig
verktøy
1.
Anmodning
Kapasitet
2.
Forberede
flyktning
for
bosetting
3.
Fordele
flyktning til
kommune
4.
Faktisk
bosetting
5.
Tilskuddsforvaltning
Gevinster: kommune
Forutsigbarhet
Planlegging
Økonomi
Rapportering
Bedre samarbeid
Beslutninger på rett nivå
Bosettings- og
integreringsarbeid som
felles eie
Effektivitet
Tid
Informasjon
24
31.10.2015 •