Hvordan foregår integreringen i Larvik?

Comments

Transcription

Hvordan foregår integreringen i Larvik?
Hvordan foregår integreringen i Larvik?
Larvik Øst Rotary 04.04.13
Bente Nygård, NAV Larvik
Hvem er en innvandrer?
Innvandrer:
En person med to utenlandsk
fødte foreldre som selv er
innvandret til Norge fra alle
land.
Innvandrerbefolkningen:
Samlebetegnelse for
innvandrere og norskfødte
med innvandrerforeldre
2
LITT HISTORIKK:
De første flyktningene
Vietnamesiske båtflyktninger på 70-tallet.
Siden flyktninger fra mange land
Årlig kvote som vedtas av kommunestyret
Første asylsøker:
1986 - En polsk mann hoppet av på Cutty Sark – arrangement
- søkte asyl
Siden mange asylsøkere via Danmark.
Asylmottak – kommunalt og siden statlig
De første arbeidsinnvandrere til Larvik på 90 tallet fra EU
– EØS
.
3
Larvik – en multikulturell kommune
• 43.000 innbyggere
• 4500 personer med
innvandrerbakgrunn:
• Flyktninger
• Personer med opphold på humanitært
grunnlag
• Familiegjenforeninger
• Asylsøkere ( statlig asylmottak)
• Arbeidsinnvandrer
4
Hvor kommer de fra?
De 20-største gruppene i Larvik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Polen
Irak
Vietnam
Somalia
Danmark
Kosovo
Syria
Sverige
Litauen
BosniaHercegovina
608
367
329
233
216
199
191
172
155
110
•
•
•
•
•
•
•
•
Tyrkia
Russland
Storbritannia
Thailand
Filippinene
Sudan
Makedonia
Det Palestinske
området
• Brasil
105
95
92
87
84
76
69
61
59
5
Hvordan arbeides det med integrering
i Larvik kommune
NAV Larvik:
Rådgiver for innvandring og integrering
Introduksjonsordning for nyankomne flyktninger
Arbeidsrettet oppfølging
Barnevernet i Larvik
Bosetting og oppfølging av enslig mindreårige
3 bemannede boliger, fosterhjemsplasseringer og andre løsninger med
oppfølging
Larvik læringssenter
Norskundervisning, grunnskole for voksne, 16-20 undervisning i samarbeid
med Videregående skole, Verdensmesteren, mottaksbarnehage
Flexid, Foreldre veildningskurs
Hvordan arbeides det med integrering
i Larvik kommune-fortsettelse
Samfunnskontakt og bibliotek
Tolketjeneste
Boligkontor
Biblioteket
Helse
Smittevernlegen
Alle andre etater har et ansvar for å tilrettelegge for likeverdige
tjenester til alle innbyggere.
Frivillig sektor er veldig viktig i integreringsarbeidetFrivilligsentralen
Bosetting og introduksjonsordning
• Bosetter i henhold til vedtak i kommunestyret:
120 i perioden 2011-2013.
• De som blir bosatt har fått innvilget opphold
og søkes ut til kommunen av Integrerings-og
mangfoldsdirektoratet.
• Fra asylmottak eller direkte fra FN-leire i
utlandet.
Hva skjer ved bosetting?
•
•
•
•
•
•
Bolig
Etablering
Melding til ulike offentlige organer
Smittevernlegen
Innmelding til skole og barnehage
Informasjon
Introduksjonsordning
• Lov om introduksjonsordning og
norskopplæring for nyankomne innvandrere
• Personer mellom 18-55 år med behov for
grunnleggende kvalifisering
• Mål er å styrke nyankomne innvandreres
mulighet for deltakelse i yrkes- og
samfunnslivet, og deres økonomiske
selvstendighet.
• Deltakelse gir rett til introduksjonsstønad
Introduksjonsordning -fortsettelse
Innhold:
• Norskopplæring
• Samfunnskunnskap
• Tiltak som forbereder til vider opplæring eller
tilknytning til yrkeslivet
Helårårlig og på full tid
• 30 timers skoleuke + hjemmearbeid
• Andre tiltak 37,5- 40 timer pr. uke
Hvordan har de det?
Mye går bra
 Det store flertall deltar i arbeidslivet, er økonomisk selvstendige, snakker
norsk og bidrar på samfunnets ulike arenaer.
 Lite konflikter
 Barna deltar i økende grad i fritidsaktiviteter
 De voksne engasjerer seg i økende grad i samfunnet
 Kommunale planer for planer for integrering
« Strategiplan for en styrket integrering av innvandrerbefolkningen 201115» vedtatt i kommunestyret februar 2012
Tiltaksplan er på vei
INTEGRERING
• En toveis prosess, der både innvandrere og landet de
kommer til tilpasser seg hverandre.
Sentrale områder for integrering
•
•
•
•
•
Arbeid
Bolig og bosetting
Oppvekst, utdanning og språk
Likestilling
Deltakelse
Integrering i praksis
• kvalifisering, utdanning, arbeid, levekår og sosial
mobilitet
• innflytelse i demokratiske prosesser
• deltakelse i lokalsamfunnet
• tilhørighet
• respekt for forskjeller
• lojalitet til felles verdier
Det arbiske alfabetet

Similar documents