Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente

Comments

Transcription

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente
lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Til: Bosettingskommuner
Rundskriv: 02/2015
Dato: 1.1.2015
Saksnr: 14-01861
STATSBUDSJETTET ÅR 2015 – KAP. 821, POST 60
Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente
funksjonshemminger og/eller atferdsvansker
Kommunene mottar over statsbudsjettets kap. 821, post 60 tilskudd ved bosetting
av personer med alvorlig, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker.
Tilskuddsordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av
bosetting av disse.
Rundskrivet inneholder:
1. Tilskuddsordningens formå l og målgruppe ............................................. 2
2. Tilskudd 1 ............................................................................................. 3
Krav til dokumentasjon................................................................................3
Søknadsfrist ..............................................................................................4
Utsettelse av søknadsfrist ............................................................................4
3. Tilskudd 2 ............................................................................................. 4
Krav til dokumentasjon................................................................................4
Regnskap ..................................................................................................5
Søknadsfrist ..............................................................................................6
Utsettelse av søknadsfrist ............................................................................6
4. Gene rell informasjon for Tilskudd 1 og Tilskudd 2................................... 6
Vedlegg til rundskrivet .............................................................................. 8
Spørsmål vedrørende tilskuddsordningen kan rettes til IMDis saksbehandlere:
Kontaktpersoner:
IMDi Øst
IMDi Indre Øst
IMDi Sør
IMDi Vest
IMDi Midt
IMDi Nord
Signe Lise Dahl ([email protected]),
Barbara Hoffmann ([email protected])
Ellen Bruun Torvik ([email protected]),
Gry Tangstad ([email protected]),
Torhild Helgesen ([email protected])
Nina T. Lomeland ([email protected])
Kristian Mellingen ([email protected]),
Shahnaz Amin Haaq ([email protected]),
Jens Erik Romslo ([email protected])
Fakher Haidar ([email protected]),
Jean Hitimana ([email protected])
Karen Haugland ([email protected]),
Kristin Murberg Holko ([email protected])
Tilskuddsordningen består av to typer tilskudd: Tilskudd 1 og Tilskudd 2. Tilskudd 1
er et engangstilskudd og kan tildeles i enten første eller andre bosettingsår. Tilskudd
2 kan tildeles årlig i integreringstilskuddsperioden, det vil si i maksimalt 5 år.
Bosettingskommunene kan for første eller andre bosettingsår søke om enten Tilskudd
1 eller Tilskudd 2.
Forhåndsvurdering (tidligere kalt forhåndsgodkjenning) er ikke lenger etterspurt i
saker der det søkes om Tilskudd 2. IMDi kan fortsatt gjøre en slik vurdering før
bosetting hvis kommune har spesielt ønske om det.
Søknad sendes IMDis regionkontor. Søknadsskjema samt mal for informert samtykke
og budsjett/regnskap er tilgjengelig på www.imdi.no/funkhem.
1. Tilskuddsordningens formål og målgruppe
Tilskuddsordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av
bosetting av flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt
personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.
Tilstanden må ha oppstått eller ha sitt opphav i tiden før bosetting. Ekstratilskuddene
er ment å være bosettingsstimulerende tilskudd ved bosetting av disse.
Det kan kun søkes om tilskudd for personer som faller innenfor integreringstilskuddsordningen og som er bosatt etter avtale mellom staten og kommunen.
Familiegjenforente faller utenfor ordningen, med mindre de er bosatt etter særskilt
avtale mellom stat (IMDi) og kommune.
Ordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som ikke dekkes av
integreringstilskuddet (inkl. tilskudd ved bosetting av personer over 60 år samt
tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige), jf. Rundskriv 01/14
Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 i 2014. Tilskuddet er øremerket de enkelte
tiltak og utgifter som kommunen har ved bosetting av hver enkelt person med
nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker.
Det vises til Helsedirektoratets tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og
sosialtjenester i kommunene. Alle spørsmål vedrørende denne ordningen kan rettes
til [email protected] Regelverket for toppfinansieringsordningen
for ressurskrevende brukere er endret fra og med 2008 ved at tilskuddene ved
bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker ikke lenger
skal trekkes fra ved utmålingen.
Side 2 av 8
2. Tilskudd 1
Tilskudd 1 skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter ved bosetting av en person
med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Tilskuddet skal dekke utgifter
som påløper enten det første eller andre året etter bosetting. Tilskuddet er et
engangstilskudd på 175 900 kroner i 2015. Innslagspunkt for Tilskudd 1 er kr
100 000 (det vil si at utgiftene må være på minst kr 100 000).
I saker der det er innvilget Tilskudd 1, og der funksjonsnedsettelsen/atferdsvansken i
samme bosettingsår viser seg å være mer alvorlig og kostnadskrevende enn først
antatt, kan kommunene søke om omgjøring til Tilskudd 2. Det skal i disse tilfeller
søkes på nytt med dokumentasjonskravene som tilhører Tilskudd 2 innenfor ordinær
søknadsfrist slik det fremkommer på side 5. Ved en eventuell innvilgelse av Tilskudd
2 vil Tilskudd 1 trekkes fra for dette bosettingsåret.
Det er anledning til å søke Tilskudd 1 for første eller andre bosettingsår og i
påfølgende år søke Tilskudd 2. Se punkt 3 om krav til dokumentasjon for Tilskudd 2.
2.1 Krav til dokumentasjon
Formålet med dokumentasjonskravene er å belyse saken tilstrekkelig.
2.1.1. Dokumentasjon av funksjonsnedsettelsen/atferdsvanskene
Det skal gis en fagkyndig beskrivelse av funksjonsnivå og vurdering av eventuelle
hjelpebehov. Dette inkluderer opplysninger om når tilstanden oppstod, symptomer
samt forventet prognose.
Ved søknad om Tilskudd 1 kreves det som hovedregel en legeerklæring (eksempelvis
fastlege).
Dersom tilstanden i hovedsak ikke omhandler medisinske forhold, skal fagkyndig
beskrivelse fra en annen relevant faginstans (for eksempel Pedagogisk-psykologisk
tjeneste) vedlegges.
2.1.2. Opplysninger om aktuell sosial- og familiesituasjon (sosialrapport)
Søknaden skal gi en kort beskrivelse av personen det søkes tilskudd for og dennes
familie (sosialrapport). Beskrivelsen skal gi et helhetsbilde av personens
funksjonsnivå og/eller atferdsvansker i daglige gjøremål og gi opplysninger om
kommunens ressursinnsats rundt personen.
Beskrivelsen kan sammenfattes av fagtjenesten som er ansvarlig for oppfølging av
flyktninger i kommunen eller andre som arbeider tett med personen og dennes
familie.
2.1.3. Beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak med kostnadsberegning
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak.
Beskrivelsen skal inneholde nærmere informasjon om det enkelte tiltak det søkes
tilskudd for og hvorfor det er iverksatt eller planlagt. Kostnadsberegning må
synliggjøres.
2.1.4. Budsjett og regnskap
Det skal legges ved et budsjett og/eller et regnskap der det spesifiseres hvor mye
hvert enkelt tiltak koster – og for hvilket tidsrom budsjettet gjelder.
Budsjettet og regnskapet skal følge tilskuddsåret. Dersom en person er bosatt
1.4.2013, skal budsjettet og regnskapet gjelde for 1.4.2013-31.3.2014.
IMDi oppfordrer til at det i størst mulig grad søkes basert på budsjett fremfor
regnskap. Dette gir større forutsigbarhet for den enkelte kommune.
Side 3 av 8
Alle ovennevnte krav til dokumentasjon skal legges ved søknadsskjemaet, merkes
“vedlegg” og nummereres.
Maler for budsjett og regnskap er tilgjengelig på www.imdi.no/funkhem.
2.1.5. Informert samtykke
Et skriftlig informert samtykke skal foreligge i alle søknader. Skjema for informert
samtykke er tilgjengelig på www.imdi.no/funkhem.
2.2 Regnskap
Det er ikke påkrevd å rapportere på bruken av Tilskudd 1. Dette gjelder også der
Tilskudd 1 etterfølges av Tilskudd 2 for senere år. Hvis Tilskudd 1 søkes omgjort til
Tilskudd 2 innenfor samme tilskuddsår, kreves det regnskap for innvilget beløp i sin
helhet.
2.3 Søknadsfrist
For Tilskudd 1 er søknadsfristen 13 måneder etter første bosettingsdato uansett om
det søkes for år 1 eller år 2 etter bosetting.
Utsettelse av søknadsfrist
Unntaksvis kan søknader behandles selv om de fremmes etter fristen, men da etter
avtale med IMDi. Det gis utsettelse av søknadsfristen hvis tungtveiende årsaker
tilsier at dette er nødvendig. Kommunen må søke om utsatt søknadsfrist innenfor
opprinnelig søknadsfrist. Søknad om utsatt frist må fremmes skriftlig.
3. Tilskudd 2
Tilskudd 2 skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av
en person med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Utgiftene må kunne
knyttes direkte til funksjonsnedsettelsen eller atferdsvanskene. Det kan innvilges
inntil kroner 1 080 000 per person per år. Dette samsvarer med innslagspunktet til
Helsedirektoratets tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og
sosialtjenester i kommunene.
Tilskuddet kan tildeles årlig i integreringstilskuddsperioden (fra bosettingsdato og 5
år fremover), det vil si i maksimalt 5 år. Det gis ikke støtte til utgifter ut over
integreringstilskuddsperioden. Innslagspunkt for Tilskudd 2 er kr 200 000.
Søknad om Tilskudd 2 skal fremmes for ett år av gangen. Kommunen kan søke om
refusjon for utgifter for ett år og samtidig søke om tilskudd på bakgrunn av
budsjetterte utgifter for det kommende året. Kommunen skal da legge ved
rapporteringsskjema for hvert av årene; ett budsjett og ett regnskap.
3.1 Krav til dokumentasjon
Formålet med dokumentasjonskravene er å belyse saken tilstrekkelig.
3.1.1. Spesialisterklæring som dokumenterer funksjonsnedsettelsen/atferdsvanskene
Det skal gis en fagkyndig beskrivelse av funksjonsnivå og vurdering av eventuelle
hjelpebehov. Dette inkluderer opplysninger om når tilstanden oppstod, symptomer
samt forventet prognose.
Ved søknad om Tilskudd 2 kreves erklæring fra spesialisthelsetjenesten.
Dersom tilstanden i hovedsak ikke omhandler medisinske forhold, skal fagkyndig
beskrivelse fra en annen relevant faginstans (for eksempel Pedagogisk-psykologisk
tjeneste) vedlegges. I tillegg til spesialisterklæring kan det være relevant å innhente
legeerklæring (eksempelvis fra fastlege).
Side 4 av 8
3.1.2. Opplysninger om aktuell sosial- og familiesituasjon (sosialrapport)
Søknaden skal gi en kort beskrivelse av personen det søkes tilskudd for og dens
familie (sosialrapport). Beskrivelsen skal gi et helhetsbilde av personens
funksjonsnivå og/eller atferdsvansker i daglige gjøremål. Beskrivelsen skal gi
opplysninger om kommunens ressursinnsats rundt personen.
Beskrivelsen kan sammenfattes av fagtjenesten som er ansvarlig for oppfølging av
flyktninger i kommunen eller andre som arbeider tett med personen og dennes
familie.
3.1.3. Beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak med kostnadsberegning
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak.
Beskrivelsen skal inneholde nærmere informasjon om det enkelte tiltak det søkes
tilskudd for og hvorfor det er iverksatt eller planlagt. Kostnadsberegning må
synliggjøres.
3.1.4. Budsjett og regnskap
Det skal legges ved et budsjett og/eller et regnskap der det spesifiseres hvor mye
hvert enkelt tiltak koster – og for hvilket tidsrom budsjettet/regnskapet gjelder.
Benytt mal tilgjengelig på www.imdi.no/funkhem.
Budsjettet og regnskapet skal følge tilskuddsåret, det vil si at dersom en person er
bosatt 1.4.2013, skal budsjettet og regnskapet for år 1 gjelde for 1.4.201331.3.2014.
IMDi oppfordrer til at det i størst mulig grad søkes basert på budsjett fremfor
regnskap. Dette gir større forutsigbarhet for den enkelte kommune.
Alle ovennevnte krav til dokumentasjon skal legges ved søknadsskjemaet, merkes
“vedlegg” og nummereres.
Maler for budsjett og regnskap er tilgjengelig på www.imdi.no/funkhem.
3.1.5. Informert samtykke
Et skriftlig informert samtykke skal foreligge i første års søknad om Tilskudd 2.
Skjema for informert samtykke er tilgjengelig på www.imdi.no/funkhem.
3.2 Regnskap
Det skal leveres regnskap for Tilskudd 2.
Rapporteringsfrist:
Rapporteringsfristen er 1 måned etter utløp av perioden det er innvilget støtte til.
Dersom kommunen har søkt etterskuddsvis (det vil si på bakgrunn av et regnskap)
trenger den ikke å sende inn nytt regnskap. Hvis det er avvik mellom budsjettet
(grunnlaget for innvilgelse) og regnskapet, skal det gis en forklaring på avviket.
Tilskuddsordningens regnskapsskjema skal attesteres av enhetsleder, og det er ikke
nødvendig å legge ved dokumentasjon på utgiftene.
Tilbakebetaling:
Dersom regnskapet viser at utgiftene har vært lavere enn innvilget tilskuddsbeløp,
skal ubrukt beløp trekkes fra neste års søknad eller tilbakebetales. Det samme
gjelder dersom kommunen har satt i gang tiltak som ikke dekkes av
tilskuddsordningen.
Refusjon:
Dersom utgiftene har vært høyere enn innvilget tilskuddsbeløp, kan disse søkes
refundert. Fristen for en slik søknad er 1 måned etter tilskuddsårets utløp.
Side 5 av 8
3.3 Søknadsfrist
Ved førstegangssøknad er søknadsfristen 13 måneder etter første bosettingsdato.
Søknaden må gjelde enten første eller andre bosettingsår.
Søknadsfrist for øvrige år er 1 måned etter det enkelte bosettingsår er passert.
For å kunne søke om Tilskudd 2 for år 3-5 må det være søkt om tilskudd for år 1
eller 2 (enten i form av Tilskudd 1 eller Tilskudd 2).
Utsettelse av søknadsfrist
Unntaksvis kan søknader behandles selv om de fremmes etter fristen. Da gjelder
tilsvarende regler som for Tilskudd 1.
4. Generell informasjon for Tilskudd 1 og Tilskudd 2
Hva dekker tilskuddene?
Tilskuddene dekker kun ekstraordinære kommunale utgifter som følger direkte av
personens funksjonsnedsettelse/atferdsvansker.
Det gis ikke støtte til utgifter som dekkes av andre offentlige instanser eller tilskudd.
Ved søknad om støtte til tiltak der det også kan søkes om støtte fra andre offentlige
instanser, skal det derfor fremkomme om det er søkt støtte fra disse instansene.
Dersom det søkes om støtte til tiltak som også støttes av andre offentlige instanser,
må det dokumenteres at kommunen har søkt og har ytterligere utgifter (eventuelt
egenandeler) som ikke er dekket etter utbetalt/innvilget støtte fra disse instansene.
Tilskuddet dekker ikke:
- Utgifter knyttet til analfabetisme alene
- Førerkort
- Læremidler
- Ordinær plass i barnehage og SFO
- Egenandeler (unntak: kommunale egenandeler f.eks. til barnevernstiltak)
- Ordinære administrasjonsutgifter (unntak: ansvarsgruppemøter, inkludert
koordinering av tiltak, kan ikke overstige kr 20 000 og vurderes opp mot
sakens omfang)
- PC og andre datahjelpemidler
- Utenlandsreiser
- Klær og utstyr
- Kompetanseheving for/veiledning av personell
- Fritidsaktiviteter som ikke er medisinsk begrunnet
- Fysisk tilrettelegging og tilpasning av bygg
- Ekstrautgifter som kvalifiserer til grunnstønad fra NAV
Søknadsskjema
Det skal benyttes eget søknadsskjema for søknad om Tilskudd 1 og Tilskudd 2. Alle
krav til dokumentasjon skal legges ved søknadsskjemaet, merkes ”vedlegg” og
nummereres. Se søknadsskjema for detaljer. Søknadsskjemaene for henholdsvis
Tilskudd 1 og Tilskudd 2 finnes på vår nettside: www.imdi.no/funkhem
Oppdatert dokumentasjon skal legges ved søknaden hvert år det søkes, med mindre
IMDi har oppgitt noe annet.
Ett søknadsskjema gjelder for én person.
Utbetalingssatser
Stortinget vedtar nye tilskuddssatser i Statsbudsjettet hvert år. Utbetalingssatsen for
tilskuddet avhenger derfor av hvilket år det søkes fra. Dersom det søkes for perioden
Side 6 av 8
22.9.2013 til 21.9.2014 vil det være 2013-satsene som kommer til anvendelse.
Satsene for de ulike årene fremkommer i vedlegget på siste side.
Klageadgang
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling eller avslag av tilskudd etter dette
rundskrivet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i
forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke
klageadgang jf. fvl §§ 3, første ledd og 28.
Når søknadsgrunnlaget opphører
Hvis flytting til annen kommune skjer i løpet av året det er gitt tilskudd for, skal
fraflyttingskommunen så raskt som mulig levere regnskap for tilskuddsperioden frem
til flyttingen fant sted.
Tilflyttingskommunen har anledning til å søke om tilskudd for den gjenstående delen
av integreringstilskuddsperioden for personer som allerede har utløst ekstratilskudd
for år 1 eller 2.
Ved dødsfall sendes regnskap til IMDi innen 3 måneder. Utbetalt tilskudd
tilbakebetales som regel fra den dato flyktningen gikk bort. Ved dokumentasjon av
videreførte utgifter for eksempel til lønn kan kommunen få beholde tilskudd eller del
av tilskudd inntil 3 måneder etter dato for dødsfall.
Kontrolladgang
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med
at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd
og Riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.
Søknader om Tilskudd 1 og Tilskudd 2 skal sendes til Integrerings- og
mangfoldsdirektoratets regionkontor.
Med hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Geir Barvik
direktør
Ohene Aboagye
regiondirektør
Side 7 av 8
Vedlegg til rundskrivet
Utbetalingssatser er avhengig av hvilket år det søkes tilskudd for. Tabellen nedenfor
viser de ulike satsene. Les mer på side 6 om hvilken sats IMDi legger til grunn ved
saksbehandling.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tilskudd
150 900
155 400
160 000
165 100
170 500
175 900
1
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Tilskudd
754 200
776 800
800 100
825 700
852 900
1 080 000
2
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Side 8 av 8

Similar documents