referat fra su mai 2015

Comments

Transcription

referat fra su mai 2015
Dato...............
Vår Ref..........
Arkiv.............
Saksnr............
Deres Ref.......
SØNDRE LAND KOMMUNE
Oppvekst
Odnes og Fluberg barnehage
21.05.2015
BS-5510/15
A10
15/780
MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET I ODNES OG FLUBERG BARNEHAGE
19.5.15 KL 18-1930
Omvisning i Svingen – før møtet fortsatte hos Husmus.
REFERAT
Tilstede:
Kai Werner Evensen
Torger Odden
Monika Brenden
Annette Haug
Tina Kjekshus
Solveig Sørbøen
Anne M.T. Hansen
Kari Kristensensen
Solveig Hovelsrud
Bente Kampesveen
- eierrepresentant
- eierrepresentant
-foreldrerepresentant Gulhuset
-foreldrerepresentant Steinhaug
-foreldrerepresentant Husmus - vara
-foreldrerepresentant Skogmus
-ansattrepresentant Gulhuset - vara
-ansattrepresentant Steinhaug -vara
-ansattrepresentant Husmus
-ansattrepresentant Skogmus - vara
1. Godkjenning av referat og innkalling. Ingen merknader.
Sak 2 følges opp.
2. Svingen Barnehage – omvisning og info:
 Status: Styrer og verneombud deltok på ferdigbefaring 20.4. Det var få
merknader til bygget. Nevnes utskifting av kantlister (til gummilister) på repos
ved kjøkkenbenk og spørsmål om bedre lyssetting på stellerom. Styrer og
pedleder deltok på teknisk befaring 21.4. sammen med vaktmestertjenesten.
Etter innspill fra foreldrerepr og ansatte er det bestemt endret plassering av
gjerdet, slik at akebakken ned fra skogmus blir med i uteområdet til Svingen.
Avholdt koordineringsmøte med renhold og vaktmestertjeneste for å planlegge
flytting. Fokus nå: Stort ønske fra de ansatte om at prosjektorløsning til
allrommet blir ivaretatt.
 Årsplan for Svingen bhg. Forslag til årsplan planlegges lagt fram til foreldrerådet
på foreldremøte i juni. Personalet har jobbet fram logo og visjon/verdigrunnlag:
Svingen Barnehage – varme – glede – aktive barn og voksne - tilstede. Det er
jobbet i grupper «på tvers» på personalmøter med ulike oppgaver under tema:
Voksenrollens betydning for barns trivsel – refleksjon rundt egen praksis. Det er
også jobbet med voksenrollen i ulike hverdagssituasjoner; måltid, garderobe,
utelek. Viktig med felles ståsted i det pedagogiskle arbeidet. Det skal jobbes på
samme måte med språk på neste personalmøte. Det er også gjennomført
strukturert begrepsinnlæring for skolestarterne (felles satsningsoråde for alle bhg
Adresse:
Hovsbakken 1, 2860 Hov
Telefon:
61 12 64 00
Telefaks:
61 12 64 21
Bankgiro:
2075 08 01995
Organisasjonsnummer:
961 381 630
2








i SLK). Bente informerte litt om opplegget. Dette arbeidet skal fortsette og inn i
årsplan. Fra politikersida ønskes mer informasjon inn i komite oppvekst om dette
språkopplegget. Kai tar kontakt med rådgiver på oppvekst.
Årsplan skal også inneholde en beskrivelse av dagsrytme og av hente/bringesituasjon. I møte med foreldrerepresentantene (29.4) ble det gitt
tilbakemelding fra foreldrene om at det forventes at personalet har en faglig
begrunnet plan for barnehagehverdagen og innholdet i bhg. Det er personalet i
bhg som utfra sitt faglige ståsted vet hva som er best for ungene i barnehagetida.
Det samme gjelder «bursdagsfeiring» og tradisjoner. Fra
foreldrerepresentantene understrekes det også betydning av at det er rom for
tilbakemeldinger og evalueringer i hverdagen – det er den daglige gode
kontakten med bhg som er det viktigste! Innspill fra ansatte: Viktig at det settes
av tid og rom for refleksjon og evaluering gjennom bhgåret – spesielt neste bhg
år når alt er nytt for alle! (=blanke ark i årsplan med plass til egne refleksjoner og
evaluering)
Framdrift: Søknad til Mattilsynet og Gjøvikregionen IKS tilsyn – påbegynt!
Godkjenning/befaring uke 32.
Ferdigbefaring uteområde planlagt til 30.6.
Bemanning forventes å bli klart i løpet av uke 22. Viser til sak under evt.
Foreldremøte – ny dato – igjen! 17.juni for både «nye og gamle foreldre».
Uke 26 og 27 – pakking og flytting (drift tom uke 28)
Uke 32 – innflytting, opplæring bla annet brann og planlegging for personalet.
Oppstart onsdag 12. august.
Innspill: offisiell åpning og åpen dag – når? I god tid etter oppstart – foreslås
september.
3. Barnehageopptak 2015/2016 – tatt inn til 76 plasser i Svingen - pluss to
«ankeplasser». Av disse 76 plassene er det gitt tilbud til 5 barn uten lovfestet rett –
dvs født etter 1.9.14. Fortsatt noen uten lovfestet rett på venteliste. 4 av disse har
Svingen som 1.prioritet.
4. Tertialrapport - foreløpig informasjon. Om det tas hensyn til forventet refusjon for
sykevikar og vikar ved fødselspermisjon ligger vi innenfor budsjett. Viser også til sak
under evt om årsmelding.
5. Evt.
 Det orienteres om Notat til kommunestyret om nedbemanning
assistentstillinger i skole og barnehage. Bakgrunn: nedgang i antall barn,
færre barn med særskilte behov, færre fagarbeidere i pedagogstillinger,
strukturendringer. Litt om prosessen.
 Årsmelding. Prosjekt «barns trivsel» og «strukturert begrepsinnlæring» i bhg.
For Odnes bhg ble det økonomiske resultatet 92,5 og for Fluberg 101,6.
Overforbruk i Fluberg skyldes avvik mellom vikar ved sykefravær og
refusjoner. Innspill vedr sykefravær: Positivt at dette har fokus! SLK jobber for
å øke nærværsprosenten blant sine ansatte. Systematisk arbeid igangsatt på
kommunalområde oppvekst – barnehage.
3
 Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barnehagen for familier
med lav inntekt – ny søknadsbasert ordning med virkning fra 1.5.2015. Info er
gitt ut til foreldrene i bhg og på kommunens hjemmeside.
 Skader/tilløp til ulykker/avvik. Styrer informerer om 3 hendelser i bhg siste
tiden. Den ene en klemskade under lek med steiner i bhg, de to andre
situasjonene var begge hendelser der et barn kom seg ut av bhg. Tiltak:
informasjon og gjennomgang av rutiner på neste personalmøte. Vedr de to
siste er det også gjort tiltak med utbedring/reparasjon av gjerdet (dette var
ødelagt der barnet kom seg ut) og utbedring av porten. Det ventes på
ytterligere utbedringer av dette.
 Innspill vedr brøyting i Svingen: er dette lagt ut på anbud? Berit tar
spørsmålet videre til Henrik Hvattum – prosjektleder og avdleder drift
Morten Normann.
Takk for møtet og gode innspill!
Det berammes ikke noe nytt SU møte før etter oppstart august 2015. Styrer innkaller til
første møte.
SU inviteres til foreldremøte 17.6. i Svingen.
Berit Amlien Sterud
Styrer/referent