Referat fra FAU 18. november

Comments

Transcription

Referat fra FAU 18. november
Slettheia skole
FAU
Møtereferat
Referat
fra:
FAU-møte
Møtedato 18.11.15
Tid 19-21
Møteleder: Sondre Vindbo
Møtested Slettheia skole
Neste
møte:16.12.15
Referent:
Ref.dato: 22.11.15
Anne T.
Knibestøl-Moe
Tilstede:
Sondre Vindbo, Nina F. Andersen, Anne Torunn Knibestøl-Moe, Halime Hasnaj,
Heidi Brastad Mikalsen, Susann Jarlsby, Evelyn Schedelberger, Caroline Lund
Olsen, Tone Løvdal, Elisabeth Vindbo, Lula Berhani
Ikke
møtt:
Hege Tallaksen, Irene Trysnes, Ingrid K Garlie Johanson, Ragnhild
Abrahamsen, Birgitte Hodne, Michael Sløgedal, Anne Cæcilie Ofstad,
Mohamed Ashoor Hassan, Hege Kringleland, Katrine Pensgård, Philip
Bustamante, Morten Rode, Hulda Markhus, Lorena Delgadillo,
Kopi til:
Alle klassekontaktene og varaene
Sak
Sakskommentarer
Ansvar/vedtak
Møtedatoer fremover;
(alle er på onsdager kl 19-21)
16.des, 20.jan, 17.febr, 16.mars, 13.april, 11.mai,
15.juni
Referat fra sist møte 07.10.15 gås gjennom
Sak 1- Valg av to representanter som kan fortsette
15/16 lobbyvirksomhet ovenfor kommunen i samarbeid
med lokalpolitiker i skolens styre.
De fire representantene som skal undersøke
legater/stipender/fond/næringsliv i forhold til
pengestøtte til FAU/skolen lager en oversikt over
når søknadsfristene til disse fondene/legatene er.
Sak 2-
Ingen melder seg frivillig.
Sondre plukker ut noen
pr mail til neste møte.
Innen neste FAUmøte
avholder disse et møte.
Det lages et kartotek over
kontaktpersoner/
institusjoner.
Lula tar på seg ansvar for
15/16
a: Skogholtet bak lekebua ved SFO.
- Forslag, sjekke ut hva vi kan gjøre der.
Sette opp noen naturmateriell for å
videreføre den gode leken som er der. (Ikke
apparater – mer type trestokker, lekehytter
osv)
d: Gjennomgang av deler av årshjulet høsthalvåret
- Disko 1.-4.trinn gjennomføres 19.nov
- Disko 5.-7. trinn utsettes muligens
- Julefrokost; foreldrekontaktene avtaler med
kontaktlærerne om når det blir. I samarbeid
sendes det ut liste til hjemmene over hva
hvert barn skal ta med seg. Julefrokosten er
i skoletid – for lærere og elever.
- Skolens 17.mai representant i
bydelskomiteen er Karen Jebsen Lundal,
3.trinn
- Slettheia skole ansvar for å gå natteravn
lørdag 12/12.
å arrangere et møte med
foreldrerepresentantene
som ikke har påtatt seg
noe oppgave i sak 115/16.
Foreldrekontaktene og
klassekontaktene
Representant 3.trinn
5 stykker fra 7.trinn har
meldt seg for tjeneste.
Sak 3- b: Inspektør har undersøkt i forhold til om det går
15/16 an å sette opp sykkelstativ. Det er ikke plass
d: Noen som kan tegne en skisse av halvtaket
langs skolens langside/fremside? Da kan en
snekker kostnadsberegne. En arkitekt må tegne.
Inspektør Auestad
e: Inspektør har undersøkt om skolens
syvendeklassinger kan lage benker. Inspektøren
hører heller om 10.klassingene på Karuss/Fiskå
kan påta seg oppgaven.
Sak 415/16 Skolen har ikke mottatt noen klager på ergonomi.
Eventuelle foreldre/lærere må ta kontakt med
rektor.
Muren til skolens nabo i Slettheiveien 24. Skolen
har fått tilsendt alle dokumenter. Alt det formelle er
i orden (søknadsprosessen).
FAU kan klage på saksbehandlingsfeil. Elevrådet
har ikke blitt hørt. Skolen fikk ikke nabovarsel (alle Sondre tar med seg disse
andre naboer fikk). Også verdt å undersøke om
punktene
det er regler for høyde på mur som kommer
akkurat i en sving (max 1,5 meter?).
FAU kan og bruke argumentet om trafikksikkerhet.
2
Saker fra elevrådet, SMU og skolestyret
-
Det har vært liten respons på
følgesvennordningen som startet etter
forrige møte. Skolestyret vil at ordningen
fortsetter en stund til.
-
7.trinn ønsker seg flere baller og tau til
smashballstativ.
6.trinn ønsker å bruke 1 av
bordtennisbordene på ettermiddagen .De
ønsker at SFO ikke har fortrinnsrett på
begge.
5.trinn ønsker seg flatere basketballbane
(på SFO sida).
Belysning ( på plass de nærmeste ukene)
Det blir tatt opp stygg språkbruk i
friminuttene (på fotballbanen). Tatt opp i
FAU i fjor.
-
-
-
Bruk av refleksvester – vi må oppfordre
foreldrene til å bruke reflekser på barna.
-
Skolens innemiljø
Tone (5.trinn) forteller at Karuss skole
melder inn hver minste ting ang ventilasjon
osv. (bruk verneombud/HMSombud).
Bombarder dem på kommunen!
Nybygg v Trekanten og Svaleveien vil føre
til økt press på skolen.
-
Forslag om at følgesvennene utrustes med
refleksvest for å
synliggjøre seg bedre.
Flertall i FAU for at 1 bord
fristilles.
F.kontakene oppfordrer
foreldrene til å snakke
med sine barn.
Caroline kontaker
biltilsynet for å høre om
alle kan få reflekser.
FAU oppfordrer skolen til
å loggføre ALT!
Bombarder kommunen!
Til info
-
Julespill for 1-2.trinn er endret i år pga noen
foreldre har reagert på det religiøse
innholdet. Humanetiske begrunnelser.
-
Gudstjeneste ; nytt i år. Foreldrene må
velge mellom to alternativer; melde seg på
eller melde seg av.
FAU lurer på hva som er begrunnelsen for
endringen. Hvorfor påmelding og ikke bare
avmelding?
-
3
Gudstjenesten bør være
en sak på foreldremøtet
på høsten. Lærerne bør
fortelle om hva
gudstjenesten går ut på.
Lærerne/ledelsen bør
oppfordre elevene til å
stille (på lappen de får
med hjem).
Eventuelt
Sak 5- Måltrostveien 4 (kommunal bolig). Problemstilling;
15/16 bor narkomane der. Barn er redde for å gå forbi
huset. Huset er nærmeste nabo til snarveien opp
fra bunnen av Slettheiveien/Blørstad. Denne veien
brukes av blant annet alle som kommer fra
Fiskåtangen. Linerla barnehage er og flittig bruker
av denne stikkveien. Det har funnet mange
sprøytespisser der.
FAU melder saken inn til
rektor. Oppfordre
kommunen til å finne et
alternativ til dette
bostedet.
Evt melde saken inn til
Fvn.
Evt få bhg.ens uttalelse.
Sak 6- En foreldre i FAU har opplevd gutter 3-5 trinn som
15/16 krangler høylytt om religion/IS hendelser på
fotballbanen, i helgene.
FAU retter en
bekymringsmelding mot
stygg munnbruk
vedrørende fremmedhat
(i etterkant av hendelser i
Paris/Beirut) «Er dette
tegn på noe som er
større?» (toppen av
isberget).
Supernytt brukes av klassene i spisefirminuttet.
- Flere barn blir skremt av ting de hører på
supernytt. FAU stiller seg undrende til om
hva slags oppfølging barna får til det de
hører der. FAU mener at lærerne må sette
av tid til å snakke om supernytt i etterkant.
- FAU stiller seg spørrende til hva som er
argumentet for å se på supernytt i
spisefriminuttet?
Burde heller ses på i en time, med god
forklaring av lærerne, på det barna får se.
Sak 2- Årshjulet - vårhalvåret:
15/16
Stjerner i sikte; 7.trinn har ansvar. Lula synes det
er mye for 7.trinn å gjøre alt. (tidligere hadde FAU
noen av oppgavene).
17.mai: evalueringsrapport fra 17.mai 2015 er
sendt ut til alle i FAU.
Tips; sukkerspnn kan lages dagen før – legges i
brødposer.
FAU vil vite hva
argumentet for bruk av
Supernytt er.
Elisabeth (6.trinn) kan
hjelpe. Disse to avtaler
møte seg i mellom.
5.trinn er ansvarlig.
Diskusjon;
Flere i FAU stiller spørsmål om vi i FAU har grepet Neste møte stemmes det
over for mange prosjekter/oppgaver.
over hva vi skal gå for.
- Lobbyvirksomhet ovenfor kommunen, lage
kartotek over legater/stipender, skogholtet
bak lånebua ved SFO, flerbruksbanen og
halvtak
4