ROS-analyse avløpsanlegg

Comments

Transcription

ROS-analyse avløpsanlegg
ROS-analyse avløpsanlegg
2015-02-13 Oppdragsnr.: 5143947
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Rev.
0
Dato:
Beskrivelse
2015-02-13
Revisjon: 0
Utarbeidet Fagkontroll Godkjent
FÅS
FÅS
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i
større utstrekning enn formålet tilsier.
Norconsult AS | Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
2015-02-13 | Side 2 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
Revisjon: 0
ROS-analyse avløpsanlegg
Innhold
1
Innledning
5
2
Definisjoner og forklaringer
7
2.1
Sikkerhet
7
2.2
Risiko
7
2.3
Sannsynlighet og konsekvens:
8
2.4
Risikofaktor
9
3
ROS-analyse
10
3.1
Utslipp - resipient
10
3.1.1 Nåsituasjonen - risikoforhold
10
3.1.2 Mulige hendelser - risikovurdering
10
3.2
11
Renseanlegg
3.2.1 Nåsituasjonen - risikoforhold
11
3.2.2 Mulige hendelser - risikovurdering
11
3.3
12
Ledningsnett
3.3.1 Nåsituasjonen – risikoforhold
12
3.3.2 Mulige hendelser – risikovurdering
12
3.4
13
Pumpestasjoner og overløp
3.4.1 Nåsituasjonen – risikoforhold
13
3.4.2 Mulige hendelser – risikovurdering
13
3.5
Reserver og lagerhold
14
3.5.1 Nåsituasjonen – risikoforhold
14
3.5.2 Mulige hendelser – risikovurdering
14
3.6
15
Administrasjon og drift inklusive krisehåndtering
3.6.1 Nåsituasjonen – risikoforhold
15
3.6.2 Mulige hendelser – risikovurdering
15
4
Handlingsplan
16
4.1
Generelt
16
4.2
Forebyggende tiltak
16
4.3
Beredskapstiltak
16
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
2015-02-13 | Side 3 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Revisjon: 0
Sammendrag
Grong kommune har satt i gang arbeidet med å få utarbeidet hovedplan vannforsyning og hovedplan
avløp. Som en del av grunnlaget for hovedplan avløp er det blant annet gjennomført en ROSanalyse for avløpsanleggene i kommunen.
Denne ROS-analysen omfatter alle 7 renseområdene i kommunen, og dekker hele renseområdene
med transportsystemer i form av ledninger, pumpestasjoner og overløp i tillegg til selve
renseanleggene. Vurdering av utslipp og tilhørende resipienter inngår i analysen.
ROS-analysen avdekker behov for tiltak og disse er oppsummert i forslag til handlingsplan hvor
følgende tiltak satt opp i prioritert rekkefølge er foreslått:
1. Utbedring/ombygging av renseanleggene på Mediå og Bergsmo, evt. omlegging til
infiltrasjon i grunnen for Mediå RA.
2. Utbedring og rehabilitering av ledningsnett for å redusere mengde fremmedvann inklusive
retting av feilkoblinger.
3. Dobbel sikring/avstenging av spyleslange mv. i renseanlegg og pumpestasjoner, alternativt
fjerning av spyleslange i pumpestasjoner og foreta rengjøring med høytrykkspyler.
4. Alle overløp utstyres med rist og skumskjerm.
5. Innbruddsalarm og brannalarm på renseanlegg og pumpestasjoner tilknyttet
driftskontrollanlegget.
6. Alle overløp og pumpestasjoner tilknyttes driftskontrollanlegget.
7. Rutinemessig spyling, pluggkjøring og rotkutting.
8. Oppdatere utslippstillatelser.
9. Oppfølging av FDV-system med rapportering og lukking av avvik.
10. Driftsoppfølging av luktreduksjonsanlegg.
11. Kontroll av internkontrollsystem og påslipp for enkelte abonnenter.
Tiltakene vurderes nærmere i Hovedplan avløp og/eller hvert års budsjettforslag inklusive
kostnadsberegning og endelig prioritering.
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
2015-02-13 | Side 4 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Revisjon: 0
1
Innledning
Avløpsanleggene i Grong omfatter følgende renseområder:
•
•
•
•
•
•
Mediå med rensing i mekanisk-biologisk anlegg og utslipp i Namsen. Utslippstillatelse
datert 14.11.75.
Bergsmo med rensing i biologisk anlegg og infiltrasjon i grunnen. Utslippstillatelse
datert 08.03.77.
Harran med rensing i biologisk-kjemisk anlegg og utslipp i Namsen. Utslippstillatelse
datert 23.10.92.
Gartland og Rosset med rensing i slamavskiller og infiltrasjon i grunnen.
Utslippstillatelse datert 09.07.96.
Solum-Bya med rensing i slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. Utslippstillatelse
foreligger
Bjørgan med rensing i slamavskiller og infiltrasjon i grunnen. Utslippstillatelse datert
10.09.86.
Denne ROS-analysen omfatter alle 7 renseområdene, og dekker hele renseområdene med
transportsystemer i form av ledninger, pumpestasjoner og overløp i tillegg til selve
renseanleggene.
Ledningsanlegget omfatter i alt ca. 20 km spillvannsledninger og ca. 11 km
overvannsledninger. I alt 34 pumpestasjoner, derav 3 private, sørger for å pumpe
avløpsvannet over til renseanleggene i hvert renseområde. Det er i alt m overløp i
renseområdene, de fleste i tilknytning til pumpestasjoner. Det finnes ikke rist og/eller
skumskjerm på noen av overløpene, men det forventes å få dette på plass på de største
overløpene i løpet av kort tid.
Med unntak av renseanlegget på Mediå er avløpsanleggene i brukbar stand. Utslippet fra
Mediå overskrider klart kravene i utslippstillatelsen. Også for Bergsmo og Harran er det noe
avvik fra utslippskravene, men dette skyldes bl.a. at utslippstillatelsene ikke er i samsvar med
vanlige standardkrav i Forurensningsforskriften. Det kan ikke dokumenteres at kravene i
utslippstillatelsene oppfylles der løsningene er basert på infiltrasjon i grunnen. Det er
imidlertid ingen ting som tyder på at noen av utslippene som skjer via infiltrasjon i grunnen
medfører forurensning eller andre ulemper. Hovedproblemet er at deler av ledningsanlegget
er av eldre dato, og dermed har en del feil og mangler som gir innlekking av fremmedvann og
utlekking av spillvann.
Avløpsnettet i alle renseområdene er lagt etter separatsystemet, og det er etablert overløp til
andre resipienter eller til overvannssystemet. Innlekking av fremmedvann og utslipp av
forurenset avløpsvann til lokale resipienter via overløp er et problem. Det forekommer også
feilkoblinger slik at spillvann er ført til overvannssystenet og omvendt.
Renseanlegget samt de fleste pumpestasjonene er tilknyttet kommunens automatiske
driftskontrollanlegg.
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
2015-02-13 | Side 5 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Revisjon: 0
Det er ikke gjennomført resipientundersøkelser de senere år. Tilstanden i hovedresipienten
Namsen betraktes som god, men enkelte mindre resipienter (for overløp) er påvirket av
forurensning fra andre kilder enn kloakkvann fra kommunale anlegg.
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
2015-02-13 | Side 6 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Revisjon: 0
2
2.1
Definisjoner og forklaringer
SIKKERHET
Sikkerhet dekker begrepene sikring (forebyggende) og beredskap (handlingsplan og
alternativer til normal drift i en krise).
Sikkerheten kan også defineres på en annen måte:
I.
II.
Sikkerhet i ”normale” situasjoner
Sikkerhet i beredskapssituasjoner.
Sikkerhet i ”normale” situasjoner dekker sikkerhet mot forhold som kan gi helseskade ved
kortvarige eksponeringer eller som kan gi helseskade ved langvarige eksponeringer med små
mengder. Sikkerhet i beredskapssituasjoner vil i hovedsak bety sikkerhet mot akutte
hendelser og virkningene av disse.
2.2
RISIKO
Risikovurderingen er av overordnet og vurderende art (kvalitativ), og tar utgangspunkt i nåsituasjonen og eksisterende forebyggende tiltak og beredskap. Den omhandler først og fremst
risiko for abonnenter og samfunn, og i mindre grad risiko for virksomhetens/etatens ansatte.
Risiko og risikoreduserende tiltak defineres ofte på følgende måte:
Risiko
= Sannsynlighet x Konsekvens
Risikoreduserende tiltak
= Forebyggende tiltak x Beredskap
Forebyggende tiltak reduserer sannsynligheten for at feil oppstår.
Beredskapen reduserer konsekvensen av feil.
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
2015-02-13 | Side 7 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Revisjon: 0
2.3
SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS:
Sannsynlighet (S) for at feil oppstår kan deles i følgende 4 klasser:
S-NIVÅ
S1 – Liten
sannsynlighet
S2 – Middels
sannsynlighet
S3 – Stor
sannsynlighet
S4 – Svært stor
sannsynlighet
KRITERIER
a: Hendelsen er ukjent i bransjen
b: Faglig skjønn tilsier at hendelsen ikke kan utelukkes
c: Trusselvurdering tilsier at hendelsen er lite sannsynlig
a: Bransjen kjenner til at hendelsen har inntruffet de siste 5 år
b: Faglig skjønn og føre-var hensyn tilsier at det tas høyde for at
hendelsen kan oppstå de neste 10 - 50 år
c: Trusselvurdering tilsier at hendelsen er middels sannsynlig
a: Det er kjent i bransjen at hendelsen forekommer årlig
b: Etaten/organisasjonen har selv opplevd enkeltstående tilfeller
eller at hendelsen nesten har inntruffet
c: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har stor sannsynlighet
a: Hendelsen forekommer fra tid til annen i etaten/organisasjonen
b: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har svært stor
sannsynlighet
Konsekvens (K) av hendelsen kan deles i følgende 4 klasser:
K-NIVÅ
KRITERIER
a: Utslipp og resipient: Kvalitet påvirkes ubetydelig, gjeldende krav
overholdes
b: Transportsystem: Ubetydelig påvirkning
c: Omdømme og økonomi: Omdømme ikke truet, eller økonomisk
tap mindre enn 5 % av årlige kostnader
K2 – Middels
a: Utslipp og resipient: Kortvarig, mindre brudd på gjeldende krav
konsekvens
b: Transportsystem: Kortvarig svikt (timer) i enkelte områder
c: Omdømme og økonomi: Omdømme truet, eller økonomisk tap
på 5 – 10 % av årlige kostnader
K3 – Stor konsekvens a: Utslipp og resipient: Brudd på gjeldende krav, uheldig
forurensning med ulempe
b: Transportsystem: Langvarig svikt (dager) i enkelte områder
c: Omdømme og økonomi: Omdømme kortvarig tapt, eller
økonomisk tap på 10 – 20 % av årlige kostnader
a: Utslipp og resipient: Alvorlig brudd på gjeldende krav,
K4 – Svært stor
forurensning med skade på naturmiljø og fare for liv og helse
konsekvens
b: Transportsystem: Langvarig svikt (dager) som rammer flertallet
av abonnentene
c: Omdømme og økonomi: Omdømme langvarig tapt, eller
økonomisk tap større enn 20 % av årlige kostnader
K1 – Liten
konsekvens
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
2015-02-13 | Side 8 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Revisjon: 0
2.4
RISIKOFAKTOR
Graden av risiko klassifiseres etter følgende matrise hvor sannsynlighet og
konsekvens er multiplisert
Produktet = risikofaktor
SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS
K1
Liten
K2
Middels
K3
Stor
K4
Svært stor
S4 – Svært stor
4
8
12
16
S3 - Stor
3
6
9
12
S2 - Middels
2
4
6
8
S1 - Liten
1
2
3
4
Akseptkriteriene er gitt av fargene i matrisen, som har følgende betydning:
RØD:
Risiko må reduseres – gjennomføring av forebyggende tiltak og
beredskapstiltak er nødvendig.
GUL:
Aktiv risikohåndtering – gjennomføring av nye forebyggende tiltak og
beredskapstiltak vurderes, samvirke med andre aktører utredes.
GRØNN:
Forenklet risikohåndtering – eksisterende forebyggende tiltak og
beredskapstiltak opprettholdes.
Det er gjennomført risikovurdering for de enkelte deler av avløpssystemet, og skissert aktuelle
tiltak for å redusere risiko.
Riskovurderingene er vist i skjema på de neste sidene. Resultatet er her brukt til å foreslå
konkrete tiltak i forhold til beregnet risikofaktor. Det er skilt mellom nødvendige tiltak (rød
farge i matrise over akseptkriterier) og aktuelle tiltak (gul farge i matrise over akseptkriterier).
Tiltakene forutsettes tatt inn i egen beredskapsplan, eller alternativt direkte i hovedplanen,
hvor de beskrives og vurderes nærmere.
Skjemaene inneholder egen rubrikk hvor type tiltak er angitt og fordelt på FDV-tiltak og
anleggstiltak.
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
2015-02-13 | Side 9 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Revisjon: 0
3
ROS-analyse
3.1
UTSLIPP - RESIPIENT
3.1.1
Nåsituasjonen - risikoforhold
Det er ikke gjennomført resipientundersøkelser de senere år, og det kommer få klager over
uheldige forurensninger og/eller dårlig vannkvalitet i resipientene. Overløp fra de 3 store
renseanleggene går ut i Namsen uten at det har ført til at det er registret forurensning.
Det er bygd renseanlegg og utslippsarrangement som stort sett er i samsvar med gjeldende
krav. Ved kraftig nedbør og/eller snøsmelting går noe avløpsvann i overløp fra
pumpestasjonene. Ingen av disse overløpene er utstyrt med rist og/eller skumskjerm. Det er
som regel svært stor vannføring også i de små lokale resipientene når overløpene trer i
funksjon slik at forurensningsulempene blir små. De største pumpestasjonene er tilknyttet
driftskontrollanlegget, mens andre har alarm i form av signallampe.
3.1.2
Mulige hendelser - risikovurdering
Krisesituasjon/
mulige
hendelser
SannKonse- Risiko- Utførte tiltak
synlighet kvens faktor
Nye planlagte
risikoreduserende
tiltak
Type
tiltak
Utslipp som
overskrider
tillatelse
Utslipp via overløp
til lokale
resipienter som gir
vesentlige ulemper
Utslipp av
forurensning som
fører til fiskedød
lokalt
Utslipp av
forurensning som
fører til
oksygensvikt lokalt
Utslipp av
forurensning som
fører til forsøpling i
strandsonen
S4
Svært stor
K3
Stor
12
Anlegg
S4
Svært stor
K2
Middels
8
S2
Middels
K3
Stor
6
Rensetiltak.
Tilknyttet
driftskontroll.
S2
Middels
K3
Stor
6
Rensetiltak.
Tilknyttet
driftskontroll.
S2
Middels
K3
Stor
6
Tilknyttet
driftskontroll.
Utbedring av renseanlegg,
evt. infiltrasjon i grunnen
for Mediå renseområde.
Utbedring av ledningsnett.
Utbedring av store overløp
med rist og skumskjerm.
Kontroll med innlekking.
Utbedring av ledningsnett.
Utbedring av store overløp
med rist og skumskjerm.
Kontroll med innlekking.
Utbedring av ledningsnett.
Utbedring av store overløp
med rist og skumskjerm.
Kontroll med innlekking.
Utbedring av ledningsnett.
Utbedring av overløp med
rist og skumskjerm.
Kontroll med innlekking.
Rensetiltak.
Kontrollprøver
Driftskontroll.
Store stasjoner
er tilknyttet
driftskontroll
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
Anlegg
FDV
Anlegg
FDV
Anlegg
FDV
Anlegg
FDV
2015-02-13 | Side 10 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Revisjon: 0
3.2
RENSEANLEGG
3.2.1
Nåsituasjonen - risikoforhold
Renseanleggene på Mediå, Bergsmo og Harran får tilførsel fra sentrumsområder
med flere bedrifter, verksteder og bensinstasjoner. Det er derfor risiko for at
anleggene tilføres avløpsvann med annen kvalitet enn det de er beregnet for.
Anlegget på Bjørgan betjener reiselivsanlegg og har store variasjoner i belastningen,
men løsningen med slamavskiller og infiltrasjon i grunnen håndterer denne
situasjonen godt. Slam leveres til Namdal Tankrens for behandling og videre
disponering. Renseanleggene omfattes av vanlig driftsoppfølging fra Teknisk seksjon
avdeling kommunalteknikk, og uforutsette hendelser blir normalt håndtert tidlig.
3.2.2
Mulige hendelser - risikovurdering
Krisesituasjon/
SannKonse- Risiko- Utførte tiltak
mulige
synlighet kvens faktor
hendelser
Nye planlagte
Type
risikoreduserende tiltak tiltak
Overbelastning.
Urenset vann i
overløp
Manglende
overholdelse av
krav i tillatelse
Utbedring av ledningsnett
for å redusere mengde
overvann/fremmedvann.
Utbedring/ombygging av
Mediå og Bergsmo RA, evt.
nytt anlegg Mediå.
Oppdatere utslippstillatelser
i hht. ny forskrift.
Dokumentasjon av
internkontroll hos bedrifter.
S3
Stor
K2
Middels
6
S4
Svært stor
K3
Stor
12
Driftskontroll
ledninger og RA
FDV-bok
Driftsoppfølging
av renseanlegg
Tilførsel av
unormalt /
spesielt
forurenset
avløpsvann
Feil på
automatikk /
styring
Havari på
pumper, siler,
skruer og utstyr
Langvarig
strømbrudd
Nektet levering
av slam
(slamboikott)
S2
Middels
K3
Stor
6
S3
Stor
K2
Middels
6
S2
Middels
K3
Stor
6
S2
Middels
S2
Middels
K2
Middels
K2
Middels
4
Sabotasje /
hærverk
Brann /
eksplosjon
Luktulemper for
omgivelsene
S2
Middels
S2
Middels
S3
Stor
K3
Stor
K3
Stor
K2
Middels
6
Kvalitetskontroll
Leveringsavtale
med Namdal
Tankrens
Driftskontroll
6
Driftskontroll
6
Luktreduksjon
Mediå og Harran
4
Driftskontroll
ledninger og RA
FDV-bok
Drivstofftanker er
fjernet
Driftskontroll.
Manuell drift og
overvåking.
Driftskontroll.
FDV-bok
Reservedeler
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
Anlegg
Anlegg
FDV
FDV
FDV
Oppfølging av FDV-system
Oppgradering/utbedring av
RA.
FDV
Anlegg
FDV
FDV
FDV
Innbruddsalarm tilknyttet
driftskontroll
Brannalarm tilknyttet
driftskontroll
Driftsoppfølging
luktreduksjonsanlegg
Anlegg
Anlegg
FDV
2015-02-13 | Side 11 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Revisjon: 0
3.3
LEDNINGSNETT
3.3.1
Nåsituasjonen – risikoforhold
Ledningsanleggene omfatter i alt ca. 20 km spillvannsledninger og ca. 11 km
overvannsledninger. Det meste av dette er selvfallsledninger, men også tilhørende
pumpeledninger inngår. Alle ledningsanlegg er bygd med separatsystem. Noen av
ledningsanleggene er av eldre dato, og har for dårlig funksjon. Dette har ført til
ukontrollerte utslipp via overløp og tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser,
spesielt under nedbør/snøsmelting.
Med dagens tilstand på ledningsanleggene kan kravene i utslippstillatelsen ikke
tilfredsstilles i perioder med sterk nedbør/snøsmelting. Hovedproblemet er innlekking av
fremmedvann, og overløp med forurenset avløpsvann til overvannssytemet med
kulverter/bekkelukkinger og til lokale resipienter. I områder med separatsystem er
feilkoblinger fortsatt et problem, og det er registrert flere feil på private stikkledninger.
Det foreligger ledningskartverk som oppdateres regelmessig. TV-inspeksjoner bekrefter
at deler av avløpsanlegget fortsatt er i noe dårlig forfatning.
3.3.2
Mulige hendelser – risikovurdering
Krisesituasjon/
mulige
hendelser
SannKonse- Risiko- Utførte tiltak
synlighet kvens faktor
Nye planlagte
risikoreduserende
tiltak
Type
tiltak
Feil på
gravitasjonsledning
(ras, flom, brudd,
tilstopping e.l.)
Feil på
pumpeledninger
(ras, flom, brudd,
tilstopping e.l.)
Feil på
utslippsledninger
(brudd, tilstopping,
oppflyting e.l.)
Kummer
Kummer uten luft
S3
Stor
Rehabilitering og
utskifting av ledninger.
Krav om fettavskiller på
storkjøkken
Rehabilitering og
utskifting av ledninger.
Anlegg
K3
Stor
9
Spyling, rotkutting.
Driftskontroll. TVkontroll.
Rehabiliteringsplan
Pluggkjøring
Driftskontroll
S3
Stor
K3
Stor
9
S2
Middels
K2
Middels
4
Driftskontroll
Reparasjon etter
skader
S2
Middels
K3
Stor
6
Flom.
Oversvømmelser
av kjellere m.v.
For liten kapasitet
Oversvømmelser
av kjellere m.v.
Eksplosiv gass i
ledningsnett
S3
Stor
K3
Stor
9
Rutine for
nedstigning i kum
Gassmåling.
Frisklufttilførsel.
Spyling, rotkutting.
Driftskontroll.
S3
Stor
K3
Stor
9
Spyling, rotkutting.
Driftskontroll.
S2
Middels
K3
Stor
6
Rutine for
nedstigning i kum
Gassmåling.
Frisklufttilførsel.
Spillvann i
overvannsledning
S3
Stor
K2
Middels
6
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
FDV
Anlegg
Rehabilitering og
utskifting av ledninger.
Fjerne fremmedvann
Rehabilitering og
utskifting av ledninger.
Oppdimensjonering
Anlegg
Anlegg
Kontroll og utbedring
Anlegg
Anlegg
2015-02-13 | Side 12 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Revisjon: 0
3.4
PUMPESTASJONER OG OVERLØP
3.4.1
Nåsituasjonen – risikoforhold
I alt 34 pumpestasjoner sørger for å pumpe avløpsvannet til renseanlegg og utslipp.
avløpsanlegget omfatter til sammen 34 overløp, de fleste i tilknytning til pumpestasjoner. Det er
ikke montert rist og/eller skumskjerm på overløpene, og dette er ikke i samsvar med
utslippstillatelsene. Rist/skumskjerm vil bli montert på enkelte overløp i løpet av kort tid.
Alle pumpestasjonene med tilhørende overløp omfattes av vanlig driftsoppfølging fra Teknisk
seksjon avdeling kommunalteknikk, og uforutsette hendelser blir normalt håndtert innen
rimelig tid.
3.4.2
Mulige hendelser – risikovurdering
Krisesituasjon/
SannKonse- Risiko- Utførte tiltak
mulige
synlighet kvens faktor
hendelser
Langvarig
Strømbrudd
Feil automatikk /
styring
Sabotasje /
hærverk
Brann /
eksplosjon
Havari på pumpe
S2
Middels
S3
Stor
S2
Middels
S2
Middels
S3
Stor
K2
Middels
K2
Middels
K3
Stor
K3
Stor
K2
Middels
Nye planlagte
risikoreduserende
tiltak
Type
tiltak
4
6
6
6
6
Havari/feil på
tilbakeslagsventil
S2
Middels
K2
Middels
4
Feil på
overløpsledning
S3
Stor
K2
Middels
6
Risiko for innsug
av kloakk til
rentvann
S3
Stor
K3
Stor
9
Største stasjoner
Rist/skumskjerm på
tilknyttet driftskontroll
overløp.
Manuell drift av anlegg Flere stasjoner
tilknyttes driftskontroll
Største stasjoner
Innbruddsalarm
tilknyttet driftskontroll
tilknyttet driftskontroll
Største stasjoner
Brannalarm tilknyttet
tilknyttet driftskontroll
driftskontroll
2 / flere pumper i hver Rist/skumskjerm på
stasjon.
overløp.
Reservepumpe på
Flere stasjoner
lager
tilknyttes driftskontroll.
Løpende vedlikehold
Montering av
og utskifting.
frekvensomformere
vurderes
Løpende vedlikehold
og utskifting.
Driftskontroll
Løpende
Merking av utløp for
inspeksjon/overvåking, overløp
vedlikehold og
Rist/skumskjerm på
utskifting.
overløp
Dobbel manuell
Dobbel manuell
sikring/avstenging av
sikring/avstenging av
spyleslange mv. på
spyleslange mv. på alle
enkelte stasjoner.
stasjoner.
Tilbakeslagsventil på
vannuttak, evt. fjerning
av spyleslange og
omlegging til
høytrykksspyling.
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
Anlegg
Anlegg
Anlegg
Anlegg
Anlegg
Anlegg
FDV/
Anlegg
FDV
Anlegg
Anlegg
Anlegg
2015-02-13 | Side 13 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Revisjon: 0
3.5
RESERVER OG LAGERHOLD
3.5.1
Nåsituasjonen – risikoforhold
Grong kommune har eget lager av materiell og reservedeler som vanligvis dekker
behovet for reparasjoner og utbedringer. Kommunen (Teknisk seksjon avdeling
kommunalteknikk) har egen driftsavdeling med kompetent bemanning og egnet utstyr
samt avtale med lokal entreprenør om innleie anleggsmaskiner. Ved behov kan
entreprenører og rørleggere engasjeres. Det er etablert døgnkontinuerlig teknisk
vakt, og det er inngått avtale med lokal entreprenører som rykker ut på kort varsel for
å utbedre skader.
3.5.2
Mulige hendelser – risikovurdering
Krisesituasjon/
mulige
hendelser
SannKonse- Risiko- Utførte tiltak
synlighet kvens faktor
Knapphet på
materiell og utstyr
Knapphet på
maskiner og
mannskap
S2
Middles
S2
Middles
K2
Middels
K2
Middels
4
Reservedelslager
4
Avtale med lokal
entreprenør
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
Nye planlagte
risikoreduserende
tiltak
Type
tiltak
2015-02-13 | Side 14 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Revisjon: 0
3.6
ADMINISTRASJON OG DRIFT INKLUSIVE KRISEHÅNDTERING
3.6.1
Nåsituasjonen – risikoforhold
Grong kommune (Teknisk seksjon avdeling kommunalteknikk) har egen
driftsorganisasjon som dekker normal drift, og erfaringene så langt viser at
organisasjonen klarer å løse oppgavene på en tilfredsstillende måte ved uforutsette
hendelser. Det er utarbeidet drifts- og vedlikeholdsrutiner for de mest sentrale
anleggene, og disse er også tilknyttet et felles driftsovervåkingsanlegg (SDK =
sentral driftskontroll) og samlet i egen perm/oversikt.
3.6.2
Mulige hendelser – risikovurdering
Krisesituasjon/
SannKonse- Risiko- Utførte tiltak
mulige hendelser synlighet kvens faktor
Trusler om
sabotasje/hærverk
mot
avløpsanleggene
S1
Liten
K3
Stor
3
Mobilisering av
nøkkelpersonell
S2
Middels
K2
Middels
4
Streik blant ansatte
S2
Middels
S3
Stor
K2
Middels
K3 Stor
4
Mangelfull
driftsovervåking
S2
Middels
K2
Middels
4
Mangelfull
oppfølging og
kontroll av vedtak
og tillatelser
Giftige og helsefarlig
utslipp
S3
Stor
K2
Middels
6
S2
Middels
K3
Stor
6
Feil/brudd i
bortledning og
rensing av
avløpsvann
9
Nye planlagte
Type
risikoreduserende tiltak
tiltak
Rutine og øvelser for
håndtering av trussel
og krise.
Kommunale
beredskapsøvelser
Mobiliseringsfritak for
nøkkelpersonell.
Rutine for varsling
internt og til
myndigheter,
abonnenter og
grunneiere.
Intern opplæring.
Løpende oppdatering
av FDV-system.
Driftskontroll
Årlig rapportering til
Kostrasystemet
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
Anlegg
Utbedring av
ledningsnett.
Anlegg
Utbedring av overløp. Anlegg
Oppgradering av
renseanlegg
FDV
Oppfølging og
lukking av avvik.
FDV
Kontroll av påslipp fra FDV
enkelte abonnenter.
FDV
2015-02-13 | Side 15 av 16
Oppdragsnr.: 5143947
Dokument nr.: 2
ROS-analyse avløpsanlegg
Revisjon: 0
4
4.1
Handlingsplan
GENERELT
Risikoreduserende tiltak som foreslås prioritert er satt opp og delt inn i 2 grupper:
•
•
Forebyggende tiltak
Beredskapstiltak
De prioriterte tiltakene som er foreslått, omfatter alle nødvendige tiltak samt en del aktuelle
tiltak slik de er identifisert i ROS-analysen. Ved prioritering mellom aktuelle tiltak, er tiltak som
vurderes å ha stor nytteverdi i forhold til kostnadene foreslått gjennomført. Endelig prioritering
er forutsatt gjennomført sammen med vurdering av andre utbyggingsbehov og deretter tatt inn
i Hovedplan avløp og i hvert års budsjett.
4.2
FOREBYGGENDE TILTAK
Følgende forebyggende tiltak sortert etter risiko og satt opp i prioritert rekkefølge foreslås
gjennomført:
1. Utbedring/ombygging av renseanleggene på Mediå og Bergsmo, evt.
omlegging til infiltrasjon i grunnen for Mediå RA.
2. Utbedring og rehabilitering av ledningsnett for å redusere mengde
fremmedvann inklusive retting av feilkoblinger.
3. Dobbel sikring/avstenging av spyleslange mv. i renseanlegg og
pumpestasjoner, alternativt fjerning av spyleslange i pumpestasjoner og
foreta rengjøring med høytrykkspyler.
4. Alle overløp utstyres med rist og skumskjerm.
5. Innbruddsalarm og brannalarm på renseanlegg og pumpestasjoner tilknyttet
driftskontrollanlegget.
6. Alle overløp og pumpestasjoner tilknyttes driftskontrollanlegget.
7. Rutinemessig spyling, pluggkjøring og rotkutting.
8. Oppdatere utslippstillatelser.
9. Oppfølging av FDV-system med rapportering og lukking av avvik.
10. Driftsoppfølging av luktreduksjonsanlegg.
11. Kontroll av internkontrollsystem og påslipp for enkelte abonnenter.
4.3
BEREDSKAPSTILTAK
ROS-analysen har ikke avdekket behov for å gjennomføre nye beredskapstiltak.
n:\514\39\5143947\5 arbeidsdokumenter\ros-analyse avløp rapport 2015-02-13.docx
2015-02-13 | Side 16 av 16

Similar documents