GL1-7NOR1A Norsk 1A

Comments

Transcription

GL1-7NOR1A Norsk 1A
Pensumliste
Emnekode
Emnenamn:
Studieprogram:
Semester:
Årstal:
Samla sidetal:
Sist oppdatert:
GL1-7NOR1A og GL5-10NOR1A
Norsk i grunnskulelærarutdanninga, del 1A
Grunnskulelærarutdanning 1-7 og 5-10
Haust/Vår
2015-2016
870 sider + eit læreverk for skulen og skjønnlitteratur og sakprosa for
barn og ungdom
22.6.15
Bøker:
Iversen, Harald Morten, Hildegunn Otnes og Marit Skarbø Solem (2011): Grammatikken i bruk. (3.utg.)
Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3, 4, 5, 8 og oppslagsdel (158 s.)
Karsrud, Fridunn Tørå (2010): Muntlig fortelling i norskfaget. En vei til tekst- og tolkningskompetanse.
Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. (135 s.)
Liestøl, Gunnar, Anders Fagerjord og Gisle Hannemyr (2009): Sammensatte tekster: Arbeid med digital
kompetanse i skolen. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Kapittel 1-4 (62 s.)
Mjør, Ingeborg og Tone Birkeland (2012): Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar (3. utg.) Oslo:
Cappelen Akademiske Forlag. Kapittel 1-3 og 7-10 (130 s.)
Roe, Astrid (2014): Lesedidaktikk- etter den første leseopplæringen (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget.
Kapittel 1-6 (112 s.)
Skjelbred, Dagrun (2014): Elevens tekst. Et utgangspunkt for skriveopplæring. (4. utg.) Oslo:
LNU/Cappelen Akademiske Forlag. (ca 164 s.)
Sjøhelle, Dagrun K. (2011): «Om gråræin, beibifugler og ufoer. Barn lager sammensatte tekster» (i Del 3)
og «Vurdering av sammensatte tekster – vanskelig, men nødvendig» (i Del 4). I: Smidt, Solheim og Aasen
(red.) På sporet av god skriveopplæring – ei bok for lærere i alle fag. Trondheim: Tapir akademisk forlag
(s. 127 – 146) (19 s.)
Artiklar el. bokkapittel i digitale kompendium
(blir opplasta som PDF-fil i Fronter):
Aase, Laila “Norskfagets danningspotensial i fortid og samtid” I: Aasen, Arne Johannes og Sture Nome
(red.) (2005. 2.opplag 2010) Det nye norskfaget . Bergen: Fagbokforlaget (13 s.)
Hertzberg, Frøydis (2008): ”Grammatikk?” i M. E. Nergård og I. Tonne (red.): Språkdidaktikk for
norsklærere. Mangfold av språk og tekster i undervisninga. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 17-26, 9 s.)
Håland, Anne og Marta Vassbø (2009): ”Å rekna i norskfaget” i Fauskanger, Mosvold, Reikerås (red.): Å
regne i alle fag . Oslo: Universitetsforlaget (s. 147-160, 13 s.)
Iversen, Harald M. og Otnes, Hildegunn (2009): Kap. 7 ”Å være digital i norsk” I: Otnes, Hildegunn
(red.) Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget (s. 129-148, 19 s.)
Jansson, Benthe Kolberg og Dagrun Skjelbred (2014) «Grannespråksundervisning» i Jansson, Benthe
Kolberg og Hilde Traavik (red.) Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Kap. 13 Oslo:
Universitetsforlaget (s. 279-289, 10 s.)
Lorentzen, Rutt Trøite (2009): ”Å skrive i alle fag” i Lorentzen, Rutt Trøite og Smidt, Jon (red.) (2008): Å
skrive i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. 2. opplag (s. 9-21, 12 s.)
Maagerø, Eva (2009) ”Sakprosa i skolen” I: Norsklæraren nr. 2. (s. 24- 31, 7 s.)
Utdanningsdirektoratet (2008) Gàvnos: Samisk innhold i Kunnskapsløftet – et ressurshefte for lærere i
grunnopplæringa s. 33-40: Norsk etter 7. årstrinn. (7 s.)
Tekstpensum:
Utvalet vert gjort i samråd med faglærar.
Tre-fire romanar for barn/ungdom.
Eit utval eventyr, fablar, noveller og sakprosatekstar for barn og ungdom samla i kompendium.
Læreverk:
Mac Donald, Kirsti (2009) Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk. Teoribok. Oslo: Cappelen Damm
Læreplan for grunnskulen:
Kunnskapsløftet (LK06) på Utdanningsdirektoratet sin nettstad: http://www.udir.no/kl06/NOR1-05/
Rettleiing til læreplanen: http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-lareplaner/Revidert2013/Veiledning-til-revidert-lareplan-i-norsk/
Tilrådd tilleggslitteratur:
Almenningen, Olaf, Eva Bjørkvold og Aud Søyland (2012) Praktisk nynorsk for lærarstudentar. Oslo:
Det norske samlaget
Sandvik, Margareth (2006) Skriving i lærerutdanningene. Oslo: Cappelen Akademisk forlag