Last ned som PDF

Comments

Transcription

Last ned som PDF
Pensumliste
Emnekode:
Emnenamn:
Semester:
Årstal:
Samla sidetal:
Sist oppdatert:
GL5-10REL2
Religion, livssyn og etikk 2
Vår
2015
1742 sider
22.01.2015
Bøker:
Del 1 Heilage tekstar
Braarvig, J. & Justnes, Å. (Red.). Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 9-195). Kristiansand:
Høyskoleforlaget.
Berg, E., & Vogt, K. (2000). Verdens hellige tekster. Koranen (Sure 1,2, 5, 17, 56, 96, 97, 112). Oslo:
Universitetsforlaget.
Kvalbein, H. (1998). Fortolkning til Matteusevangeliet (del I s.32-59, 67-84, del II s. 12-23, 239-244,
270-286.). Oslo: Lunde. Tilgjengelig også som e-bok.
Kvalvaag, R.W. (2003). Fra Moses til Marley: Det gamle testamentets teologi og virkningshistorie (s.
69-208). Bergen: Fagbokforlaget.
Del 2 Mangfald
Botvar, P.K. (2010). Endringer i nordmenns religiøse liv. I: P.K. Botvar & U. Schmidt (Red.),
Religion i dagens Norge: Mellom sekularisering og resakralisering (s. 11-24): Oslo:
Universitetsforlaget.
Brekke, T. (2010). Hva er fundamentalisme? (s. 7-48, 96-143). Oslo: Universitetsforlaget.
Sand, T. (Red.). (2008). Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn (2. utg.). (s.9-84). Oslo:
Cappelen akademisk forlag.
Schmidt, U. (2010). Norge: Et religiøst pluralistisk samfunn? I: P.K. Botvar & U. Schmidt (Red.),
Religion i dagens Norge: Mellom sekularisering og resakralisering (s. 25-43): Oslo:
Universitetsforlaget.
Sveen, G. Bergem, K. V., Ekeløve-Slydal, G.M., & Ekeløve-Slydal, B. (Red.) (2014).
Menneskerettigheter: En innføring (s. 81-101, 137-174). Oslo: Humanist forlag.
Vogt, K. (2005). Islam. Tradisjon, fundamentalisme og reform (s. 229-284, 299-316). Oslo:
Cappelen.
Aadnanes, P. M. (2012) Livssyn (4. utg.) (s.9-74, 130-215). Oslo: Universitetsforlaget.
Del 3 Områdeetikk
Heiene, G., & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
Jensen, T., & Rothstein, M.(2002). Etikken & religionerne (2.utg.) (s. 128-163, 216-251).
København: Aschehoug.
Knutsen, P.(2006). Livet før døden. Human-Etisk Forbund 1956-2006 (s.328-474). Oslo: Humanist
Forlag.
Thommessen, B., & Wetlesen, J. (2002). Etisk tenkning. En historisk og systematisk innføring (s.256266). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Del 4 RLE i Praksis
Braaten, L.T., & Erstad, O. (2000). Film og pedagogikk. Dialog og møte med film (s.55-92). Oslo:
Norsk filminstitutt.
Leer-Salvesen, K. (2005). Fra glansbilde til antihelt. Jesus på film (s. 23-122, 153-165). Oslo:
Verbum forlag.
Leer-Salvesen, K. (2011). Mye moral og mystikk, lite Gud? Film som bidrag til livstolkning. I: J. O.
Ulstein, P. M. Aadnanes (Red.), Vegar i vegløysa? Ungdom, identitet og livssynsdanning i det
postmoderne (s. 121-138). Kyrkjefag profil 14. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Leer-Salvesen, K. (2013). Filmundervisning og fiendebilder. Religion og livssyn. 25 (1), 7-11.
Lied, L.I., & Lied, S. (2010). Vurdering i RLE. I: S. Dobson & R. Engh (Red.), Vurdering for læring
i fag (s.124-135). Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Skaatan, I. O. (2010). “Du vil bare ha oss til å mene det same som deg!” – Små og store spørsmål i
klasserommet. I: G. Skeie (Red.), Religionsundervisning og
mangfold (s. 33-54). Oslo: Universitetsforlaget.
Winje, G. (2012). Guddommelig skjønnhet (2. utg.) (s. 51-86, 211-238, 245-253, 275-288). Oslo:
Universitetsforlaget.
Øygarden, V. & Laksfoss, L. (2010). Respekt. I: G. Skeie (Red.), Religionsundervisning og
mangfold (s. 86-97). Oslo: Universitetsforlaget.
Del 5 Religions- og kristendomshistorie
Haanes, V. (2009). Den norske kyrkje i nyere tid. I: Sødal, H. K. (Red.), Tro og tradisjon (2.utg.) (s.
135-162.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Hodne, H. (2009). Pietismen og opplysningen. I: Sødal, H. K. (Red.), Tro og tradisjon (2.utg.) (s. 111
– 134.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pollan, B. (2005). Samisk religion i Norge. I: A.B. Amundsen (Red.), Norges religionshistorie (s.
414-456). Oslo: Universitetsforlaget.
Sødal, H.K. (2009): Konfesjonskunnskap. I: Sødal, H. K. (Red.), Tro og tradisjon (2.utg.) (s. 275343). Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Kompendium:
Kuyk, E., Jensen, R., Lankshear, D., Manna, E. L., & Schreiner, P. (Red.). (2007). Religious
Education in Europe: Situation and current trends in schools. (s. 9-16, 49-56, 65-69, 71-73, 8187, 193-198 og 217-229). Oslo: IKO/ICCS.
Elektroniske ressursar:
Del 1 Heilage tekstar
Fossum, J. (1972) De store religioner. Universitetsforlaget. s 184-234. Tilgjengelig på:
http://www.nb.no/nbsok/nb/95783c081ea35f120735787f8967a801.nbdigital?lang=no#0
Del 2 Mangfald
Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-ogerklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-sivile-og-politiske-rettigheter
ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/samepolitikk/midtspalte/ilokonvensjon-nr-169-omurbefolkninger-o.html?id=451312
http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Ideen-om-menneskerettighetene

Similar documents