Pensum 3. studieår

Comments

Transcription

Pensum 3. studieår
PENSUM
BARNEHAGELÆRERUTDANNING
Med vekt på kulturelt mangfold
3.STUDIEÅR
2015-2016
1
BMLSU3050 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Bergem, T. (2011). Læreren i etikkens motlys. Innføring i yrkesetisk tenkning og praksis.
Oslo: Gyldendal Akademisk. S. 20-192
Bjerkestrand, M. & Pålerud, T. (red.) (2014). Barnehagelærer - fag og politikk. (2. utgave).
Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapittel:
Bjerkestrand, M. & Pålerud, T. Ny offentlighet – økt politisk oppmerksomhet. Kap. 2
Bratterud, Å. & Emilsen, K. (2013). Dørstokkmila. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1-2, 5-6)
Broström, S., Lafton, T. og Letnes, M-A. (red.) (2014). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og
flerfaglig tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget kap. 3, 4 og 12
Eriksen, T. H. og Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis. Oslo: Gyldendal
akademiske. Kpt 16, 17
Franck, K. & Glaser, V. (2014) Rett til medvirkning for barn med særskilte behov. I
Sjøvik,P.(2014) En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen.
Oslo: Universitetsforlaget (3.utg).
Gottvassli, K.-Å. (2013). Boka om ledelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. kpt 1-3,
11-14
*Gotvassli, K.-Å. (2014). Barnehagen som en lærende organisasjon – teoretiske perspektiver.
I S. Mørreaunet, K.-Å. Gotvassli, K.H. Moen & E. Skogen (red). Ledelse av en
lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. (s.17 -35)
Greve, Jansen og Solheim:((2014) Kritisk og begeistret. Barnehagelærerens fagpolitiske
historie. Bergen. Fagbokforlaget (kap.1, 3, 4 og 5)
Hyrve, G. & Sataøen, S.O. (2006). Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen. (3. utgave).
Oslo: Universitetsforlaget. (s. 182 – 237)
Killèn, K. (2012). Forebyggende arbeid i barnehagen. Samspill og tilknytning. Oslo:
Kommuneforlaget. (kap. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 og 11)
Larsen, A. & Slåtten, M. (2010). En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere.
Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 12 – 13 og 16 - 18)
*Lauritsen, K. (2012) Små barn i asylmottak. I Valenta, M. og Berg, B. (red.) Asylsøker i
velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget
Skagen, K. (2013) I veiledningens landskap. Innføring i veiledning og rådgiving. Oslo:
Cappelen Damm Akademisk
Tholin, K. R. (2015). Yrkesetikk for førskolelærere. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 4).
2
BMFOR3520 Profesjonalitet i kulturelt mangfold – felles, obligatorisk del (15 stp)
Andreassen, Becher, A. (2009). Å problematisere kompetansebegrepet i arbeid med kulturelt
mangfold. I Fajerson, K. (2009) Grip sjansene. S. 7-16, 9s.Oslo. Cappelen Akademisk
Forlag
*Ariansen, P. (2011). Hva er dannelse? En idé- og begrepshistorisk vandring. I B. Hagtvedt &
G. Ognjenovic (red.), Dannelse: tenkning, modning, refleksjon. Nordiske perspektiver
på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning (pp. 39-55).
Oslo: Dreyers forlag.
*Bae, B. (1996). Selvutvikling i konfrontasjon med rolleforventninger, i Bae: B Det
interessante i det alminnelige. s86-101. Oslo. Pedagogisk Forum
Bugge, L. S. (2000): Med plikt til å tie: yrkesetikk og taushetsplikt i førskolelærerrollen
Høgskolen i Hedmark, R-10.
http://fulltekst.bibsys.no/hihm/rapport/2000/10/rapp10_2000.pdf
Eide, B. (2009). Kompetanser for arbeid med mangfold. Styrere og øvingslærere har ordet. I
Fajerson, K. (2009) Grip sjansene. S183-203
Fasching, D. J., & deChant, D. (2001). Comparative Religious Ethics. London: Blackwell
Publishers. S. 197-264,
Fuglerud, Ø. (2001): Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering. Oslo:
Universitetsforlaget. Kap. 1 & 3;
Germeten, S. og H, K. Nilsen (2012): Flerkulturelle barnehager i nord. Ledelse og
profesjonskunnskap. I Aamotsbakken, B. (red.): Ledelse og profesjonsutøving.
Oslo: Universitetsforlaget. S. 69-91
Giæver, K. (2014). Inkluderende språkfellesskap i barnehagen. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 47
*Gule, L. (2008): Profesjon og flerkulturalitet. I Molander, A. & Terum, L. I. (red.):
Profesjonsstudier.Universitetsforlaget s. 233-250
*Gunnestad, A. Resiliens som tilnærming i arbeid med barn som trenger særskilt hjelp. (Kap.
14) (i Sjøvik, P. (red.) (2014). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i
barnehagelærerlærerutdanningen.(komp.) Oslo. Universitetsforlaget
*Heiene, G. (2004). Menneskerettigheter og kristen tro. Religion og livssyn, 16(1), 12-17.
*Henriksen, J.-O. (2004). Hva er menneskerettigheter? Menneskerettighetene i et
(modernitets)historisk perspektiv. Religion og livssyn, 16(1), 6-11.
*Jacobsen, K. (2004). Menneskerettigheter i hinduisme. Religion og livssyn, 16(1), 25-30.
3
Kasin, O. (2010): Kultur som mangfold og enfold. Nordisk barnehageforskning 2010
www.nordiskbarnehageforskning.no issn 1890-9167 vol 3 nr 2 s. 63–75
Kasin, O. og S. Bergflødt (2014): Samfunnsfag for barnehagelærere. Oslo: Cappelen Damm
akademisk forlag. Kap. 3 og 4, minus sidene 187-200 og 220-241.
Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (2015) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv Bergen :
Fagbokforlaget med følgende kap:
Fodstad, C. D. :Poetiske tekster – døråpnere til et nytt språk?
Kibsgaard, S: Pedagogen i møte med barn fra ulike verdener
Kibsgaard, S: Strategier og forhandlinger som grunnlag for deltakelse i lek.
Kibsgaard, S. og Kanstad M. : Pedagogiske implikasjoner
Kulset, N. B. : Sang som sosialt handlingsberedskap for andrespråkslærlinger i
barnehagen «Det doble dilemma» i lys av Bourdieu
Olsen, T. M.: Utelek som språklæringsarena.
*Lauritsen, Kirsten (2011): Barnehagen i kulturell endring – tilpasning og motstand. I
Korsvold, T (red): «Barndom, barnehage, inkludering» Bergen: Fagboklaget
Kap 2
*Lindholm, T. (2004). Islam og menneskerettigheter: Muslimer mellom førmoderne sharia og
islamsk modernisering. Religion og livssyn, 16(1), 18-24.
Otterstad, Ann Merete (2008). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold – fra utsikt til innsikt.
Oslo: Universitetsforlaget med følgende kapitler:
Becher, A. Andreassen og K. E. Fajersson: På veg mot en flerkulturell
profesjonsutdanning? s. 264-278
Meyer, F.:Nasjonen inn i kropp og sjel-hvordan ulike profesjoner har formet
barnas nasjonale habitus. S. 96-106
Ommundsen, Å. M.: Barndom i et flerkulturelt samfunn. Barndom,
senmodernitet og kulturmøter i barnelitteraturen. S. 31-55
Qureshi, N.A: Beskrivelser av oppdragelse: utslag av definisjonsmakt og
eurosentrisme. S. 127-148
Valvatne, H og Ferruh, Ö.: Når barns morsmål er minoritetsspråk:
Profesjonsutøvers holdninger og handlinger har stor betydning . S. 231-252
Sagberg, S. (2012). Religion, verdier og danning. Barns møte med de store spørsmål i livet.
Bergen: Fagbokforlaget. S. 11-150
Sand. S. (2008) Ulikhet og fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. Oplandske
bokforlag DA. Valset. Kap 4
*Sandvik, M. (2012). Skal vi ta eventyr eller tegne? I Jæger, H. & Torgersen, J. K. (red.)
Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 6689).
*Vestad, L. & Fandrem, H. (2015). Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos
minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn. I Spesialpedagogikk 1.
4
Wiede Aasland, M. (2015): ”….Si det til noen…” En bok om seksuelle overgrep mot barn og
unge. Kristiansand: Høgskoleforlaget Kap. 4 & 7
Åmot, I. og Skoglund, R.I (2012) Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole Oslo
:Universitetsforlaget med følgende kap
Åmot, I. og Skoglund, R.I.: Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske
institusjoner s. 17-37
Kermit, P. :Barn, barnefellesskap og fellesskap. S 41-61
Heggvold, I.: Det «atferdsproblematiske» barnet84-106
Skrove, B.R.: Hvilken voksen vil jeg være for barn. 134-148
Skoglund. R. I. Anerkjennende samarbeid mellom barnehage og foreldre-en
solidarisk kamp for barns beste 183-201.
Aasen, W. (2012): Teamledelse i barnehagen, Bergen: Fagboklaget. Del 2 kap 5
I kompendium *
BMFOR3560 Profesjonalitet i kulturelt mangfold – casestudie (15 stp)
Bundegaard, H & Gulløv, E. (2008) Forskel og fællesskab: Minoritetsbørn i daginstitusjon.
København: Hans Reizels forlag: kap 4 og 5
Eilifsen, M: Anerkjennende ledelse. I Åmot og Skoglund, (2012) Anerkjennelsens
kompleksitet i barnehage og skole. Oslo Universitetsforlaget s. 168-181
Fasching, D. J., & deChant, D. (2001). Comparative Religious Ethics. London: Blackwell
Publishers. S. 104-196,
Giæver, K. (2014). Inkluderende språkfellesskap i barnehagen. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 13.
*Helskog, G. H. (2011). Danning gjennom filosofisk dialog - en mulighet for det
flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? I B. Hagtvedt & G. Ognjenovic (red.),
Dannelse (s. 616-643). Oslo: Dreyers forlag.
Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (red) (2015): Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv Bergen
Fagbokforlaget med følgende kapitler:
Kanstad, M.: Språk, mestring og identitet. Kommunikasjon via tolk i tilvenningsfasen
i barnehagen.
Kibsgaard, S.: Vil du være vennen min?
Lindboe, I. M. (2008). Profesjoners etiske utfordringer i et flerkulturelt samfunn. I A. M.
Otterstad (red.), Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - fra utsikt til innsikt. Oslo:
Universitetsforlaget. s. 179-194
Åmot, I., & Skoglund, R. I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner.
In R. I. Skoglund, I. R & Åmot, I. (red.), Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage
og skole (pp. 17-40). Oslo: Universitetsforlaget.
5
To artikler som dere får utdelt fra faglærer i norsk
I tillegg skal studenten legge opp 500s 125 s for hvert fag selvvalgt pensum.
I kompendium *
Selvvalgt pensum i samfunnsfag kan hentes fra
Bonnevie Lund, A. & B. Bolme Moen (red): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge.
Trondheim: Tapir Akademisk forlag
Fuglerud, Ø. (2001): Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering. Oslo:
Universitetsforlaget.
Hovi, J. & Underdal, A. (2008): Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon. Utg
3. Oslo: Universitetsforlaget.
Korsvold, T (2008): «Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk» 2008) Norge Fra
husmoridealer til barns rettigheter
Moses, J. W. & Brigham, A. M. (2007): Globalisering i Norge: politisk, kulturell og
økonomisk suverenitet i endring. Bergen: Fagbokforlaget
Meld. St. 27 (2011-2012): Barn på flukt
BMBAC3900 Bacheloroppgave, fellespensum
Bergsland, M. & Jæger, H. (red.) (2014). Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1-4. (90 s.)
Duedahl, P. & Jacobsen M.H. (2010). Introduktion til dokumentanalyse. Odense: Syddansk
Universitetsforlag. Kap. 1 og 4.
*Johannesen, A, Tufte, P.A. & Christoffersen L. (2010). Introduksjon til
samfunnsvitenskapelig metode. (4. utg.) Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1, 3, 5 og 19. - s.
27-34, 53-71, 89-101, 259-276. (57 s.)
*Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju. (2. utg.) Oslo:
Gyldendal Akademisk. Kap. 7. Å utføre et intervju. s. 137-154 (18 s.)
*Postholm, M.B. (2010). Kvalitativ metode – en innføring med fokus på fenomenologi,
etnografi og kasusstudier. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3. Observasjon
som datainnsamlingsstrategi. s. 55-67. ( 13 s.)
*Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse- en innføring i kvalitativ metode. (4. utg.)
Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 9.3 og 9.4. - s. 201-214. (13 s.)
I kompendium *
6