Litteraturliste for 1. studieår 2016/2017

Comments

Transcription

Litteraturliste for 1. studieår 2016/2017
Litteraturliste, Studieenhet 1, kull 16BSPLH og 16BSPLD
Aasbrenn, Martin og Reidun Lid (2009). Er handdesinfeksjon betre enn handvask? I:
Sykepleien Forskning. 4: 174-184
* Atkinson, A B (2015). Ulikhet i muligheter og ulikhet i resultat. I Ulikhet. Hva kan gjøres?
Cappelen Dam. Side 31-36
Aveyard, H. (2014). Doing a literature review in health and social care.3.ed. McGraw-Hill
Education (UK).
Bie, K. (2007). Refleksjonshåndboken. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget AS.
Brinchmann, B.S. (red.) (2012). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk.
Brodtkorb, E. og Rugkåsa, M. (2009). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og
sosialantropologi for helse – og sosialprofesjonene. 2. utgave, Gyldendal Norsk Forlag.
Buberg, I. og Hessevaagbakke, E. (2004). Røde tråder i praktiske studier. Et pedagogisk verktøy
for sykepleierstudenter og deres veiledere. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS.
* Dahl, Øyvind (2015). Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. 2.
utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 4.
Erikson, M.G., & Grøhn, H. (2010). Riktig kildebruk: kunsten å referere og sitere. Oslo: Gyldendal
akademisk.
Felleskatalogen. LMI. www.felleskatalogen.no
Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp:
www.lovdata.no
*Garsjø, Olav (2001). Sosiologisk tenkemåte. En introduksjon for helse og sosialarbeidere. 2.
utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Grov, E.K og Holter, I. M.(red). (2015). Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie:
Sykepleieboken 1 5.utg. Cappelen Damm akademisk
*Halvorsen, Knut (2010). Grunnbok i helse- og sosialpolitikk. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.
NY BOK ikke ankommet
Heggestad, Anne Kari Tolo, Knutstad, Unni (red.)(2016) Sentrale begreper og fenomener i
klinisk sykepleie: Sykepleieboken 2, 4 utg. Cappelen Damm akademisk
Helsepersonelloven (1999) http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html.
Håkonsen, Kjell Magne (2014). Psykologi og psykiske ledelser. 5. utgave. Oslo: Gyldendal Norsk
Forlag.
Karoliussen, M. (2011). Nightingales arv - ny forståelse. Sykepleiens kjerne; verdier, intensjon og
handling. Oslo: Gyldendal akademisk.
Kirkevold, M., Brodtkorb, K. og Ranhoff, A.H. (2014). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den
gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Akademisk.
MiniAnne (2013). Lærdal Medical AS.
Molven, O. (2015). Helse og jus. Oslo: Gyldendal Juridisk.
* Moser, Ingunn (1998 ). Kyborgens reahbilitering. I Betatt av viten. Bruksanvisning til Donna
Haraway. Spartacus Forlag. Side 39-75.
* Mouffe, C (2005). Det politiske som antagonisme. I Om det politiske. Cappelen Dam. Side
16-20.
Nettkurs fra Universitetet i Stavanger: http://norgesuniversitetet.no/ikt/uis-gar-mooc.
Nicolaysen, G og Holck, P. (red.) (2014). Kroppens funksjon og oppbygning. Oslo: Gyldendal.
Nordeng, O. og Spigset, H. (2013). Legemidler og bruken av dem. Oslo: Gyldendal akademiske.
Nortvedt, M. W. mfl. (2012). Jobb Kunnskapsbasert!: en arbeidsbok. Oslo: Akribe.
Norsk Resuscitasjonsråd. (online) http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/2.-BHLRretningslinjer-2010.pdf.
Notevarp, J.O. & Reinertsen, H. (2010). Legemiddelregning. 4. utgave, Bergen: Fagbokforlaget.
NSF (2008) Det du bør vite om faglig forsvarlighet.
https://www.nsf.no/Content/298024/Faglig%20forsvarlighet.pdf
Olsen, L.A. (2014). Praktisk medikamentregning: dose, styrke, mengde. 4. utgave Oslo: Cappelen
akademisk.
Pasient- og brukerrettighetsloven (2012) HOD (Helse- og omsorgsdepartementet)
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html.
PPS: Praktiske prosedyrer i Sykepleietjenesten Versjon 11 Cappelen Damm
(abonnementstjeneste)[online]. URL:
http://home.ppsnett.no/visProsedyre.aspx?pn=216&mn=1.
Sand O. Sjaastad Ø. V., m.fl. (2006). Menneskekroppen. Gyldendal akademisk
*Stamsø, Mary Ann (2009) Velferdsstaten i endring. Norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt
århundre. Oslo: Gyldendal Akademiske.
Stordalen, J. (2009): Den usynlige fare. 4.utgave. Bergen: Fagbokforlaget.
"Så som i himmelen" (film) Regi: Kay Pollak, 2004
Tjade, T. (2013). Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer. 3. utgave. Bergen:
Fagbokforlaget.
Wyller, V.B. (2014). Frisk, cellebiologi, anatomi og fysiologi. Cappelen Damm Akademisk
* = litteratur som finnes i «Kompendium utarbeidet ved NTNU i Gjøvik. Studieenhet 1, SPL1092»