150508 RS referat web

Comments

Transcription

150508 RS referat web
Referat Regionstyret NLM Midt-Norge – web
Dato: 9. mai 2015
Sted: Steinkjer bedehus
Til stede:
Styremedlemmer: Berit Aune, Mathias Eftevand, Hjalmar Hugdal, Johan Jensen, Rolf Lavik, Malvin Torsvik,
Solveig Veie, Øystein Bliksås
Fra administrasjonen: Regionleder Olav Vestbøstad, ung-leder Tarjei Løvik, administrasjonsleder Irene
Sandberg Sæther (referent).
Forfall: Ingen
Åpning ved Rolf Lavik: Hva skal vi sammenligne Guds rike med?
Referat for regionstyret NLM Midt-Norge 9.5.2015
Sak 35/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.
Sak 36/15 Godkjenning av referat fra forrige møte

Referat regionstyremøte 14 mars 2015
Vedtak: Referatet godkjennes.
Sak 37/15 Økonomiorientering






Regnskap mars 2015 kort og lang versjon
Gaver pr 30.4: kr 2.546.427 (54’ > 2014, 170’ < budsjett).
Foreningsgaver er fortsatt lavere enn 2014, mens fast givertjeneste er høyere enn 2014
Kostnader pr 31.3: Personalkostnad 217’ < budsjett pga permisjoner/sykmelding
Regionbidrag jan-mars: Underskudd 17’ (70’ bedre enn budsjett og 2014)
Gjenbruk: Totalt 278’ for jan-mars (91 dårligere enn budsjett og 30’ dårligere enn 2014)
Vedtak: Økonomiorienteringen tas til etterretning.
Sak 38/15 Regionårsmøtet 2015. Oppfølging av sak 53/14, 70/14, 90/14 og 4/15


Muntlig orientering om status
Godkjenning av sakliste for regionårsmøtet
Vedtak: Sakliste for regionårsmøtet 2015 godkjennes. Det arbeides videre med regionårsmøtet i
samsvar med momentene i samtalen.
Sak 39/15 Årsmelding 2014. Oppfølging av sak 22/15

Årsmelding 2014
Vedtak: Årsmelding 2014 godkjennes
Sak 40/15: Område i fokus: Gauldal

Oversikt Gauldal område
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. Regionstyret ber for hver sine tildelte misjonsfellesskap i
Gauldal område fram til neste regionstyremøte.
Sak 41/15: Ansettelse vikar områdeleder Namdal 50% 1.8.2015-31.7.2016

CV Øyvind Fonn
Endre Stene har fått innvilget permisjon i 50% stilling. Vikariatet har vært lyst ut på nlm.no. Ingen søkere.
Regionleder og områdeleder har hatt samtaler med Øyvind Fonn, Namsos og han har sagt at han er villig
til å gå inn i dette vikariatet.
Vedtak: Øyvind Fonn tilsettes i vikariat som områdeleder i Namdal i 50% for tidsrommet 1.8.201531.7.2016. Tilsettelsen skjer under forutsetning av godkjenning i NLMs ledermøte.
Sak 42/15: Personalsituasjonen i regionen – muligheter og behov



Søknad fra Stjørdal forsamling om ressurs som forsamlingsleder
Gjennomgang av områdetenkning i NLM Midt-Norge
Oversikt over ansatte i NLM Midt-Norge
Vedtak: Regionadministrasjonen arbeider med ansettelse av 100% områdearbeider på Fosen med base
på Ørlandet. Det arbeides også med en stilling i samarbeid med Val, for oppfølging av Val-elever på
Helgeland. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta nødvendige vedtak fram til neste regionstyremøte.
Sak 43/15 Strategiarbeid i regionstyret 2014/2015 – oppfølging av sak 40/14, 57/14, 71/14, 91/14 og
8/15, 25/15 og 34/15
Tema: Visjonær samhandling – det kristne arbeidet på skolene
I sak 72/14 ble dette vedtaket fattet:
«Det arbeides videre med en erfaringskonferanse for skolene, BUR og regionstyret i 2015.»
Vedtak: Regionadministrasjonen arbeider videre med en inspirasjonssamling om det kristne arbeidet
ved skolene.
Sak 44/15 Valg av medlemmer eierstyrer barnehagene – oppfølging av sak 26/15
Heggli barnehage
Ikke på valg:
Fast medlem 1.8.2014-31.7.2016: Hildgunn Lomundal
Fast medlem 1.8.2014-31.7.2016: Formann i Åfjord felleslag p.t. Roald Ugedal
Liavoll barnehage:
Ikke på valg:
Fast medlem 1.8.2014-31.7.2016: Eli S. Kvakland
Spiren barnehage:
Ikke på valg:
Anders Solem: 1.8.2014-31.7.2016
Frøydis Vestbøstad: 1.8.2014-31.7.2016
Vedtak:
Ivar Melås velges som styremedlem i Heggli for 1.8.2015 – 31.7.2017. Torild Leithaug Bremnes og Brit
Hoås velges som henholdsvis 1. og 2. vara for Heggli for 1.8.2015 – 31.7.2016.
Noralf Ljøkjell og Ingrun Gåsvatn Nyborg velges som styremedlemmer i Liavoll for 1.8.2015 –
31.7.2017. Øystein Iversen og Gabriel Eikli velges som henholdsvis 1. og 2. vara for Liavoll for 1.8.201531.7.2016
Jorunn Hjørdis Bakeng velges som styremedlem i Spiren for 1.8.2015 – 31.7.2017. Ildrid L. Kiplesund og
Marit Kløve velges som henholdsvis 1. og 2. vara for Spiren for 1.8.2015-31.7.2016
Sak 45/15 Nominasjon av kandidater til styret for Val VGS AS
Styremedlemmer Val VGS AS
Ikke på valg:
Valgt for mai 2014-mai 2016: Arnhild Bilstad Opdahl
Valgt for mai 2014-mai 2016: Øystein Bliksås
Valgt for mai 2014-mai 2016: Helge Hamre
På valg:
Valgt for mai 2013-mai 2015: Ole Melø
Valgt for mai 2013-mai 2015: Åge Morten Stavran
Valgt for mai 2013-mai 2015: Finn Widar Knutzen
1.vararepr. mai 2014 – mai 2015: Heidi Haugbotn Aunan
2.vararepr. mai 2014 – mai 2015: Grete Namsvatn Lavik
3.vararepr. mai 2014 – mai 2015: Vidar Kongensøy
Vedtak: Ole Melø, Finn Widar Knutzen og Helene Moe foreslås som styremedlemmer for Val VGS AS i
tiden perioden mai 2015-mai 2017. Heidi Haugbotn Aunan, Einar Veie og Vidar Kongensøy foreslås som
henholdsvis 1., 2. og 3. vara for mai 2015-mai 2016.
Sak 46/15 Representasjon Generalforsamling Val VGS 30. mai
NLM Region Midt-Norge representerer Norsk Luthersk Misjonssamband på generalforsamling for Val
VGS AS 30. mai 2015.
Vedtak: Johan Jensen velges til å representere NLM Midt-Norge på generalforsamlingen for Val VGS AS
2015. Berit Aune og Svein Åge Opdal velges som henholdsvis 1. og 2. vara.
Sak 47/15 Søknad fra Foreningen Laberget Leirsted om støtte til asfaltering


Søknad om støtte til asfaltering Laberget
Kartskisse Laberget
Vedtak: Regionstyret setter pris på at det blir asfaltert ved Laberget leirsted. Regionen kan imidlertid
ikke prioritere å støtte dette tiltaket økonomisk, men anbefaler en lokal innsamling.
Sak 48/15 Referater




BUR Midt-Norge 11.3.15
Styremøte Søvassli 9.3.15
Styremøte Søvassli 13.4.15
Styremøte Rødde Folkehøgskole 23.4.15





Styremøte KVT 14.4.15
Representantskapsmøte KVT 15.4.15
NLM-Barnehagene AS 16.3.15
Styremøte Søvassli 4.5.15
Områdestyremøte Namdal 5.5.15
Vedtak: Referatene tas til orientering
Sak 49/15 Orienteringer




NLM Gjenbruk Stjørdal – oppstart høsten 2015.
Nye utsendinger
 Åshild og Bjørn Olav Sørhus, Stjørdal til Mongolia
 Mari Standal, Trondheim til Etiopia (lærer)
 Aasmund Fagerli, Melhus til Tanzania (voluntør)
 Elisabeth Ljøkjell, Inderøy til Peru (ettåring)
Misjonssalen Heimdal – info om evt. salg
Områdemøter høsten 15
Vedtak: Orienteringene tas til orientering
Sak 50/15 Justering av stillingsstørrelse Endre Stene
Endre Stene fikk i sak 12/15 innvilget 50 % permisjon i tiden 1.8.15-31.7.16. Endre har søkt regionstyret
om å redusere permisjonen til 40%.
Vedtak: Innvilget permisjon for Endre Stene i perioden 1.8.15-31.7.16 reduseres fra 50% til 40%, slik at
Endre arbeider 60% i regionen 1.8.15-31.7.16. Dette forutsetter at 10% stilling brukes til oppfølging av
Val-elever.

Similar documents