20150418 RS referat A-protokoll

Comments

Transcription

20150418 RS referat A-protokoll
Referat A-protokoll
Møte:
Sted:
Regionstyret
Regionkontoret
Møtenr.:
Dato:
3 – 2015
Lørdag 18. april 2015 kl. 10.00 – 15.00
T1
T
T
F
T
T
T
T
T
T
T
Fra regionstyret:
Egil Svela
Jan Ove Selstø
Dagfinn Brandsæter
Olav Halsne
Brith Halvorsen
Eirik Løland
Arild Melberg
Ove Sandvik
Asbjørn Nordpoll
Ola Malvin Lomheim
Inger Johanne Goa
Formann
Nestformann
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
Fra administrasjonen:
T Ernst Jan Halsne
T Arnt Magne Granberg
T Arvid Lodden
Regionleder
Ung-Leder
Administrasjonsleder
T = til stede
T1 = Deltok under sak 24-26 og 30 1)
F = forfall
Åpningsord: Ove Sandvik – Jes. 49,13-16 og 2. Krøn. 20,12b – Bønn Referent: Arvid Lodden
Saksliste:
Sak 24-2015: Godkjenning av sakslisten
Sak 25-2015: Referat fra RS-møtet
Sak 26-2015: Orienteringer fra ledergruppa
Sak 27-2015: Referater
Sak 28-2015: Nye vedtekter Fogn bedehus
Sak 29-2015: Regionårsmøtet 2015
Sak 30-2015: Personalsaker
Sak 31-2015: Generalforsamlinger 2015
Sak 32-2015: Rekrutteringsplan Region Sørvest
Sak 33-2015: Ansatterepresentasjon i regionstyret
Referat A-protokoll
Sak 24-2015 Godkjenning av sakslisten
Vedtak:
Regionstyret har ingen merknader til sakslisten.
Sak 25-2015 Godkjenning av referat fra regionstyremøte 10.03.2015
Vedtak:
Regionstyret godkjenner referat fra sitt møte 10.3.2015 uten merknader.
Sak 26-2015 Orienteringer
1) Kristen videregående skole Haugalandet – vedtak om delvis godkjenning
 Mail av 25.3.2025 fra Utdanningsdirektoratet med vedtak om at Kristen Videregående skole
Haugalandet får delvis godkjenning. Skolen er godkjent for inntil 190 elevplasser med
utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolens søknad om yrkesfaglig utdanning ble avslått.
 Avslaget vil bli anket.
2) Tryggheim Forus – vedtak om avslag
 Mail av 26.3.2015 fra Utdanningsdirektoratet med vedtak om at søknad fra Tryggheim Forus om en
yrkesfaglig linje innenfor «Teknikk og industriell produksjon» ble avslått.
 Avslaget vil bli anket.
3) Skolekonferanse 16.-17. oktober 2015

Program for konferansen.
4) Revidert bemanningsplan for Region Sørvest

Regionleder gikk gjennom revidert bemanningsplan.
5) Misjonærinnvielser, forbønnshandlinger og utreiser i 2015

Oppdatert oversikt.
6) NLM-Barnehagene AS
 Regionleder refererte muntlig fra styremøte for NLM-Barnehagene AS.
 Daglig leder inviteres til neste møte i regionstyret.
7) Regnskapsrapport pr. 28.2.2015
 Regnskapsrapporten viser at gaveinntektene ligger litt under budsjettet, mens kostnadene er i
samsvar med budsjett.
Vedtak:
Regionstyret takker administrasjonen for orienteringene.
Referat A-protokoll
Sak 27-2015 Referater
A) Referater til godkjenning
1) Arbeidsutvalget – møte 15.3.2015
2) Utsyn – styremøte 18.3.2015
Vedtak:
Regionstyret godkjenner referat fra møtene uten merknader.
B) Referater til orientering
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Lundeneset VGS – styremøte 4.3.2014
Tryggheim skular – styremøte 11.3.2015
Frøyland barnehage – styremøte 8.4.2015
Flekkefjord Felleslag – styremøte 25.3.2015
NLM-Barnehagene AS – styremøte 16.03.15
NLM-Barnehagene AS – styrereferat Personalsak 16.3.2015
Områdemøte for Ryfylke – referat 9.3.2015
God kontakt – visjonær samhandling - referat fra møte 2.3.2015
Utsyn – styremøte 18.3.2015
Arrangementkomiteen for GF 2015 – referat fra møte 25.3.2015
Vedtak:
Regionstyret tar referatene til orientering.
Sak 28-2015 Nye vedtekter Fogn bedehus

Regionleder refererte fra samtalen med Fogn Bedehusforening.
Vedtak:
Regionstyret godkjenner det fremlagte forslag til nye vedtekter for Fogn Bedehus av 29.1.2015 med
følgende merknader:
 Til § 2 skal følgende setning være med som før:
«Alle lutherske organisasjonar har lik rett til å bruka bedehuset.»
 Vedrørende medlemskap ber regionstyret om at det brukes følgende formulering:
«Personar over 18 år som bur på Fogn og vedkjenner seg kristen tru og vil arbeida på bedehusets
læremessige basis kan verta medlemmer….»
Sak 29-2015 Regionårsmøtet 2015
1) Program
2) Årsmelding fra regionstyret
3) Årsmeldingen fra BUR – til orientering
4) Valg av fullmaktskomite
Referat A-protokoll
Vedtak:
Regionstyret tar programarbeidet til orientering, og ber administrasjonen følge opp de forslag som kom
fram i samtalen. Det tas opp kollekt til Kristen videregående skole Haugalandet under årsmøtet.
Regionstyret godkjenner fremlegg til årsmelding 2015 med de merknader som kom frem i samtalen.
Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å oppnevne fullmaktskomite i samsvar med «Retningslinjer
for godkjenning av fullmakter m.m. til regionsårsmøtet».
Sak 30-2015 Personalsaker
1) Ført i regionstyrets B-protokoll
2) Utsyn Ungdomssenter – søknad på stilling daglig leder
Vedtak:
Regionstyret tilsetter Sissel Marie Bjerga som daglig leder i 100 % stilling ved Utsyn Ungdomssenter.
Tidspunkt for tiltredelse avtales med Bjerga.
3) Ført i regionstyrets B-protokoll
4) Elisabeth Voll – søknad om utvidet permisjon
Vedtak:
Regionstyret godkjenner at Elisabeth Voll får forlenget fødselspermisjon i tidsrommet 7.9. – 31.12.2015.
Sak 31-2015 Generalforsamlinger 2015.
1) Fullmakts oversikt
Vedtak:
Regionstyret godkjenner fullmaktsoversikten til aktuelle generalforsamlinger i Region Sørvest, signert av
styreleder og regionleder.
2) Styrekandidater
Vedtak:
Styret godkjenner forslag til styrekandidater for våre aksjeselskaper og ber administrasjonen komplettere
mangler i samsvar med forslag i styret.
Sak 32-2015 Rekrutteringsplan Region Sørvest

Ny behandling av sak 22-2015.
Vedtak:
Regionstyret slutter seg til administrasjonens anbefaling av hvordan rekrutteringsplanen følges opp.
Regionstyret ber administrasjonen i tillegg legge fram en prioriteringsplan for 2015 i neste møte.
Referat A-protokoll
Sak 33-2015 Ansatterepresentasjon i regionstyret

Ny behandling av sak 22-2015.
Vedtak:
Regionstyret hadde en foreløpig samtale knyttet til spørsmålet om ansatterepresentasjon i regionstyret, og
vil komme tilbake til saken i et senere møte.

Similar documents