X - Vennesla kommune

Comments

Transcription

X - Vennesla kommune
VENNESLA
KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Bygg- og miljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:
Arkivkode:
20.08.2015 kl. 9:00 – 15:00
sal 1
15/00004
033
Tilstede:
Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp) (ikke tilstede under
behandling av sak 77), Geir Wehus (Ap) (Sak 68 – 76 og 79),
Dzemal Martinovic (Ap), Oddvar Steinsland (KrF), Celina Hagen
(KrF), Åse Eikeland (H), Olav Aasen (H)
Møtende
varamedlemmer:
Olav Eivindson (KrF) for Peder Ingolf Grønnestad (Sp)
Forfall:
Andre:
Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn
Sagedal, Silvio Krieger, Trude Engesland, Rune Iveland og Arne
Vatne.
Protokollfører:
Kommunalsjef Aslak Wegge
Av 9 stemmeberettigede representanter var 9 til stede.
Møteprotokoll fra møtet 04.06.2015 ble godkjent.
SAKSKART
Side
Saker til behandling
68/15
15/01179-4
Gnr/bnr 26/20, 21 - Støleheia – søknad om
dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for
igangsetting av grunnarbeider for datalagringspark
69/15
15/01654-6
Gnr/bnr 23/315 - Ringvegen 1 - søknad om
1
4
5
dispensasjon fra bestemmelse om tillatt BRA.
70/15
14/00779-27
Gnr/bnr 6/511, 512, 540 m.fl. - Auravegen - privat
detaljregulering
6
71/15
15/00783-20
Videreutvikling av Vennesla Musikkgymnas dispensasjon fra reguleringsbestemmelser
7
72/15
15/01554-8
Gnr/bnr 32/104,105 - Reguleringsplan for Hommelia Liten endring av reguleringsplanen
9
73/15
15/01750-3
Gnr/bnr 23/43 - ett-trinns søknadsbehandling/endring
av matrikkelenhet. Tiltakshaver: Odd Terje Øidna
10
74/15
15/01434-5
Gnr/bnr 23/245 - Bjørnsonsvegen 7 - søknad om deling.
11
Tiltakshaver: Else Karin Eriksen
15/00929-6
Gnr/bnr 23/243 - Moseidmoen - Søknad om fradeling
av tomt til ny enebolig. Tiltakshaver: Johnny
Hodnemyr.
12
76/15
14/02981-8
Gnr/bnr 5/756 - Bjørkelivegen 3 - søknad om
dispensasjon til byggetiltak - dobbel terrassedør og
terrasse
13
77/15
15/01669-2
Gnr/bnr 24/37 - søknad om konsesjon på erverv av fast
eiendom
14
78/15
14/03329-6
Gnr/bnr 30/1 og 32/30 - søknad om konsesjon
15
79/15
15/00970-7
Gnr/bnr 17/2 - Åmdal - klage på avslag om fradeling
16
80/15
14/02745-4
Nesvegen - Klage på opphør av kommunal brøyting av
privat veg
17
81/15
15/00161-15
Montjønnåsen - klage på oppsigelse av kommunal
brøyting av privat veg
18
82/15
15/00103-5
Gnr/bnr 58/13 - Setesdalsvegen 824 - klage på pålegg
om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg
19
75/15
Referatsaker
8/15
14/03113-3
Sluttrapport - pilotprosjektet om klimatilpasning
22
9/15
11/01621-28
Vurdering av konsesjonsplikt for nedlegging av Dam
Lonan i Høievassdraget
22
2
10/15
14/03214-14
Orientering om vedtak - konsesjon og samtykke til
ekspropriasjon for ny 132kV Hallandsbru-Hydro
Vigelands brug
Vennesla, 20.08.2015
Torhild Bransdal
ordfører
3
22
Saker til behandling
68/15 Gnr/bnr 26/20, 21 - Støleheia – søknad om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelser for igangsetting av grunnarbeider for datalagringspark
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
68/15
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gir Bygg- og miljøutvalget
dispensasjon på vilkår for tomtearbeider på gnr/bnr 26/20, 21,
dispensasjonen gjelder fra:
• PBL § 29-4, for gesimshøyde inntil 12 m.
• § 2.16 i reguleringsbestemmelsene: «Før eventuelle bygge- og
anleggstiltak igangsettes, skal planene for utbyggingen godkjennes.»
• Kommuneplanen minimumskrav til parkeringsplasser (§1.10).
Det settes som vilkår at «Fjellmannsvegen» i planområdet ikke berøres av
tiltaket og at hensynet til natur, miljø og sikkerhet blir ivaretatt i
rammesøknaden.
Votering:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
1
2
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gir Bygg- og miljøutvalget
dispensasjon på vilkår for tomtearbeider på gnr/bnr 26/20, 21,
dispensasjonen gjelder fra:
• PBL § 29-4, for gesimshøyde inntil 12 m.
• § 2.16 i reguleringsbestemmelsene: «Før eventuelle bygge- og
anleggstiltak igangsettes, skal planene for utbyggingen godkjennes.»
• Kommuneplanen minimumskrav til parkeringsplasser (§1.10).
Det settes som vilkår at «Fjellmannsvegen» i planområdet ikke berøres av
tiltaket og at hensynet til natur, miljø og sikkerhet blir ivaretatt i
rammesøknaden.
4
69/15 Gnr/bnr 23/315 - Ringvegen 1 - søknad om dispensasjon fra bestemmelse
om tillatt BRA
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
69/15
Rådmannens forslag til vedtak:
Bygg- og miljøutvalget innvilger dispensasjon etter PBL § 19-2, fra
reguleringsbestemmelsenes § 1.1 og 1.4 for Ringvegen 1 og 3.
Dispensasjonene omfatter at det kan bygges 19 leiligheter med totalt BRA
2314 m² på gnr/bnr 23/315 – Ringvegen 1.
Votering:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
Bygg- og miljøutvalget innvilger dispensasjon etter PBL § 19-2, fra
reguleringsbestemmelsenes § 1.1 og 1.4 for Ringvegen 1 og 3.
Dispensasjonene omfatter at det kan bygges 19 leiligheter med totalt BRA
2314 m² på gnr/bnr 23/315 – Ringvegen 1.
5
70/15 Gnr/bnr 6/511, 512, 540 m.fl. - Auravegen - privat detaljregulering
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
70/15
Rådmannens forslag til vedtak:
Bygg- og miljøutvalget opprettholder administrasjonens foreløpige
avvisning av forslag til detaljregulering for «Heiseldalstunet», med
hjemmel i PBL § 12-11. Dette i påvente av vedtatt oppstartet
områderegulering.
Forslag til vedtak fremsatt av Solveig Robstad (Ap)
1. Bygg- og miljøutvalget legger ut til offentlig ettersyn, forslag til
detaljregulering for Gnr. /bnr 6/511, 512,540 mfl. med følgende justeringer:
 Det forutsettes at det i planforslaget avsettes tilstrekkelig areal til
fremtidig gang/sykkelveg langs Auravegen i tråd med kommunedelplan
for sykkel. Kryssløsningen Sentrumsvegen/Auravegen skal kunne
håndtere kollektivtrafikk.
 Det forutsettes deltakelse i gjennomføring av ny kryssløsning i sentrum
nord i og med at areal som i dag er avsatt til småhusbebyggelse forslås
gitt økt utnyttelsesgrad.
Votering:
Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt av Solveig Robstad (Ap) enstemmig vedtatt.
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
1 Bygg- og miljøutvalget legger ut til offentlig ettersyn, forslag til
detaljregulering for Gnr. /bnr 6/511, 512,540 mfl. med følgende
justeringer:
 Det forutsettes at det i planforslaget avsettes tilstrekkelig areal til
fremtidig gang/sykkelveg langs Auravegen i tråd med kommunedelplan
for sykkel. Kryssløsningen Sentrumsvegen/Auravegen skal kunne
håndtere kollektivtrafikk.
 Det forutsettes deltakelse i gjennomføring av ny kryssløsning i sentrum
nord i og med at areal som i dag er avsatt til småhusbebyggelse forslås
gitt økt utnyttelsesgrad.
6
71/15 Videreutvikling av Vennesla Musikkgymnas - dispensasjon fra
reguleringsbestemmelser
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
71/15
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
3
Bygg- og miljøutvalget avslår søknad om midlertidig dispensasjon for
bruksendring fra næringsvirksomhet til studenthybler/internatdrift i
Vikeland Næringsbygget. Avslaget er begrunnet med at hovedhensynet
bak reguleringsformålet blir vesentlig tilsidesatt.
Bygg- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon for bruksendring fra
næringsvirksomhet til kontorlokaler / -funksjoner for lærere og ansatte i
Vennesla Musikkgymnas i Iversenbygget med begrunnelse at
hovedhensynet bak reguleringsformålet blir vesentlig tilsidesatt.
Vedtaket er truffet med hjemmel i PBL §§ 19-2
Behandling i møtet:
Forslag til vedtak framsatt av Oddvar Steinsland (Krf)
1
2
3
4
Bygg- og miljøutvalget godkjenner søknad om dispensasjon for
bruksendring fra næringsvirksomhet til studenthybler/internatdrift i
Vikeland Næringsbygg. Dispensasjon gis midlertidig fram til og med 2017.
Hovedhensynet ansees ikke vesentlig tilsidesatt da dispensasjon gis
midlertidig, og skolen allerede er etalert i området. Området har heller
ikke preg av å være industriområde pga tidligere gjennomførte tiltak.
Bygg- og miljøutvalget godkjenner søknad om dispensasjon for
bruksendring fra næringsvirksomhet til kontorlokaler/-funksjoner for
lærere og ansatte i Vennesla Musikkgymnas i Iversenbygget. Dette
vurderes å være innenfor formålet næring, og at formålet i planen derfor
ikke blir vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon gis midlertidig fram til og med
2017
Vedtaket er truffet med hjemmel i PBL §19.2 og § 19-3.
Søker bør parallelt starte et arbeid med en reguleringsplan for å få til en
permanent situasjon/løsning for skolens virksomhet.
7
Forslag til tilleggspunkt til rådmannens forslag fremsatt av Solveig Robstad (Ap)
 Bygg og miljøutvalget ser positivt på etablering av lærerarbeidsplasser i
næringsbygget.
Votering:
Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt av Oddvar Steinsland (Krf) vedtatt med 6
stemmer (Krf, H, Frp) mot 3 stemmer (Ap) for rådmannens forslag til vedtak med forslag
til tilleggspunkt fremsatt av Solveig Robstad (Ap).
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
1
2
3
4
Bygg- og miljøutvalget godkjenner søknad om dispensasjon for
bruksendring fra næringsvirksomhet til studenthybler/internatdrift i
Vikeland Næringsbygg. Dispensasjon gis midlertidig fram til og med 2017.
Hovedhensynet ansees ikke vesentlig tilsidesatt da dispensasjon gis
midlertidig, og skolen allerede er etalert i området. Området har heller
ikke preg av å være industriområde pga tidligere gjennomførte tiltak.
Bygg- og miljøutvalget godkjenner søknad om dispensasjon for
bruksendring fra næringsvirksomhet til kontorlokaler/-funksjoner for
lærere og ansatte i Vennesla Musikkgymnas i Iversenbygget. Dette
vurderes å være innenfor formålet næring, og at formålet i planen derfor
ikke blir vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon gis midlertidig fram til og med
2017
Vedtaket er truffet med hjemmel i PBL §19.2 og § 19-3.
Søker bør parallelt starte et arbeid med en reguleringsplan for å få til en
permanent situasjon/løsning for skolens virksomhet.
8
72/15 Gnr/bnr 32/104,105 - Reguleringsplan for Hommelia - Liten endring av
reguleringsplanen
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
72/15
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
3
Bygg- og miljøutvalget godkjenner en mindre endring av reguleringsplan
for Hommelia boligfelt datert 5.7.2012, tomt nr 17 og 19, gnr 32 / bnr 104
og 105, med hjemmel i PBL § 12 – 14 og med begrunnelse gitt i
saksfremstillingen.
Gnr/bnr 32/104 og 105 bør sammenføyes før det gis tillatelse til tiltaket.
Tiltak for skjerming av parkerte biler for snørydding av veg samt atkomst
til respektive uteområder må gjennomføres i sammenheng med
boligbyggingen.
Votering:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
1
2
3
Bygg- og miljøutvalget godkjenner en mindre endring av reguleringsplan
for Hommelia boligfelt datert 5.7.2012, tomt nr 17 og 19, gnr 32 / bnr 104
og 105, med hjemmel i PBL § 12 – 14 og med begrunnelse gitt i
saksfremstillingen.
Gnr/bnr 32/104 og 105 bør sammenføyes før det gis tillatelse til tiltaket.
Tiltak for skjerming av parkerte biler for snørydding av veg samt atkomst
til respektive uteområder må gjennomføres i sammenheng med
boligbyggingen.
9
73/15 Gnr/bnr 23/43 - ett-trinns søknadsbehandling/endring av matrikkelenhet.
Tiltakshaver: Odd Terje Øidna
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
73/15
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Bygg- og miljøutvalget varsler med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 131 innføring av midlertidig forbud mot oppretting og endring av eiendom
innenfor reguleringsplan for Moseidmoen og Moseidmoen Nord i påvente
av ny reguleringsplan for området.
Bygg- og miljøutvalget utsetter videre behandling av søknad om deling av
gnr/bnr 23/43 til det er avklart om forbud mot oppretting og endring av
eiendom blir vedtatt.
Behandling i møtet:
Utvalget foretok befaring før behandling av saken
Forslag til vedtak framsatt av Geir Wehus (Ap)
Bygg- og miljøutvalget godkjenner med hjemmel i pbl § 20-1 søknad om deling av
gnr/bnr 23/43 på vilkår:
 Byggetiltaket skal realiseres innenfor rammene av gjeldende
reguleringsbestemmelser.
 Tekniske krav skal tilfredsstilles
Votering:
Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt av Geir Wehus (Ap) enstemmig vedtatt
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
Bygg- og miljøutvalget godkjenner med hjemmel i pbl § 20-1 søknad om deling av
gnr/bnr 23/43 på vilkår:
 Byggetiltaket skal realiseres innenfor rammene av gjeldende
reguleringsbestemmelser.
 Tekniske krav skal tilfredsstilles
10
74/15 Gnr/bnr 23/245 - Bjørnsonsvegen 7 - søknad om deling. Tiltakshaver: Else
Karin Eriksen
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
74/15
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Bygg- og miljøutvalget varsler med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 131 innføring av midlertidig forbud mot oppretting og endring av eiendom
innenfor reguleringsplan for Moseidmoen og Moseidmoen Nord i påvente
av ny reguleringsplan for området.
Bygg- og miljøutvalget utsetter videre behandling av søknad om deling av
gnr/bnr 23/245 til det er avklart om forbud mot oppretting og endring av
eiendom blir vedtatt.
Behandling i møtet:
Utvalget foretok befaring før behandling av saken
Forslag til vedtak framsatt av Geir Wehus (Ap)
Bygg- og miljøutvalget godkjenner med hjemmel i pbl § 20-1 søknad om deling av
gnr/bnr 23/245 på vilkår:
 Byggetiltaket skal realiseres innenfor rammene av gjeldende
reguleringsbestemmelser.
 Tekniske krav skal tilfredsstilles
Votering:
Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt av Geir Wehus (Ap) enstemmig vedtatt
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
Bygg- og miljøutvalget godkjenner med hjemmel i pbl § 20-1 søknad om deling av
gnr/bnr 23/245 på vilkår:
 Byggetiltaket skal realiseres innenfor rammene av gjeldende
reguleringsbestemmelser.
 Tekniske krav skal tilfredsstilles
11
75/15 Gnr/bnr 23/243 - Moseidmoen - Søknad om fradeling av tomt til ny
enebolig. Tiltakshaver: Johnny Hodnemyr
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
75/15
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Bygg- og miljøutvalget varsler med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 131 innføring av midlertidig forbud mot oppretting og endring av eiendom
innenfor reguleringsplan for Moseidmoen og Moseidmoen Nord i påvente
av ny reguleringsplan for området.
Bygg- og miljøutvalget utsetter videre behandling av søknad om deling av
gnr/bnr 23/243 til det er avklart om forbud mot oppretting og endring av
eiendom blir vedtatt.
Behandling i møtet:
Utvalget foretok befaring før behandling av saken
Forslag til vedtak framsatt av Geir Wehus (Ap)
Bygg- og miljøutvalget godkjenner med hjemmel i pbl § 20-1 søknad om deling av
gnr/bnr 23/243 på vilkår:
 Byggetiltaket skal realiseres innenfor rammene av gjeldende
reguleringsbestemmelser.
 Tekniske krav skal tilfredsstilles
Votering:
Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt av Geir Wehus (Ap) enstemmig vedtatt
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
Bygg- og miljøutvalget godkjenner med hjemmel i pbl § 20-1 søknad om deling av
gnr/bnr 23/243 på vilkår:
 Byggetiltaket skal realiseres innenfor rammene av gjeldende
reguleringsbestemmelser.
 Tekniske krav skal tilfredsstilles
12
76/15 Gnr/bnr 5/756 - Bjørkelivegen 3 - søknad om dispensasjon til byggetiltak dobbel terrassedør og terrasse
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
76/15
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og 4 avslår Bygg- og
miljøutvalget søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for
Rødbyen for innsetting av dobbeltdør i fasade og tilbygg av terrasse.
Vurdering og begrunnelse fremgår av saksutredningen.
Votering:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og 4 avslår Bygg- og
miljøutvalget søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for
Rødbyen for innsetting av dobbeltdør i fasade og tilbygg av terrasse.
Vurdering og begrunnelse fremgår av saksutredningen.
13
77/15 Gnr/bnr 24/37 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
77/15
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av konsesjonsloven av 28. 11. 2003 gis NO1 Campus AS v/Bulk
Eiendom AS, konsesjon på erverv av gnr/bnr 24/37 i Vennesla kommune til
en pris av kr. 4 235 000,- Konsesjon gis med vilkår, samt med begrunnelse
som fremgår av rådmannens saksframlegg.
2. I medhold av konsesjonsloven § 11 stilles følgende vilkår for konsesjon:
Områderegulering for NO1 Stølen datalagringspark, som bl.a. omfatter
gnr/bnr 24/37, skal være ferdigstilt og godkjent innen utgangen av 2017.
Votering:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
1.
2.
I medhold av konsesjonsloven av 28. 11. 2003 gis NO1 Campus AS v/Bulk
Eiendom AS, konsesjon på erverv av gnr/bnr 24/37 i Vennesla kommune til
en pris av kr. 4 235 000,- Konsesjon gis med vilkår, samt med begrunnelse
som fremgår av rådmannens saksframlegg.
I medhold av konsesjonsloven § 11 stilles følgende vilkår for konsesjon:
Områderegulering for NO1 Stølen datalagringspark, som bl.a. omfatter
gnr/bnr 24/37, skal være ferdigstilt og godkjent innen utgangen av 2017.
14
78/15 Gnr/bnr 30/1 og 32/30 - søknad om konsesjon
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
78/15
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av konsesjonsloven av 28. 11. 2003 gir Vennesla kommune Ivar
Upsahl, Platinaveien 10, 4629 Kristiansand, konsesjon uten boplikt for
erverv av gnr. 30 bnr. 1 og gnr. 32 bnr. 30, Setesdalsvegen 791 i Vennesla
kommune frem til 1. september 2020.
Behandling i møtet:
Forslag til vedtak framsatt av Solveig Robstad (Ap)
I medhold av konsesjonsloven av 28. 11. 2003 gir Vennesla kommune Ivar
Upsahl, Platinaveien 10, 4629 Kristiansand, konsesjon uten boplikt for
erverv av gnr. 30 bnr. 1 og gnr. 32 bnr. 30, Setesdalsvegen 791 i Vennesla
kommune frem til 1. september 2017.
Votering:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 (Krf, H, Frp, Dzemal
Martinovic (Ap), mot 1 stemme (Solveig Robstad (Ap) for forslag fremsatt av Solveig
Robstad (Ap)
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
I medhold av konsesjonsloven av 28. 11. 2003 gir Vennesla kommune Ivar Upsahl,
Platinaveien 10, 4629 Kristiansand, konsesjon uten boplikt for erverv av gnr. 30 bnr. 1 og
gnr. 32 bnr. 30, Setesdalsvegen 791 i Vennesla kommune frem til 1. september 2020.
15
79/15 Gnr/bnr 17/2 - Åmdal - klage på avslag om fradeling
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
79/15
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Vennesla kommune gir ikke samtykke til deling av landbrukseiendom gnr.
17, bnr. 2, 5 og 6 på Åmdal som omsøkt.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Jordlova § 12.
Behandling i møtet:
Utvalget foretok befaring før behandling av saken
Votering:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
1
2
Vennesla kommune gir ikke samtykke til deling av landbrukseiendom gnr.
17, bnr. 2, 5 og 6 på Åmdal som omsøkt.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Jordlova § 12.
16
80/15 Nesvegen - Klage på opphør av kommunal brøyting av privat veg
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
80/15
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Klage på opphør av kommunal brøyting av privat veg i Nesvegen,
"Nesbakken", tas ikke til følge.
Klage sendes Klageutvalget
Votering:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
1
2
Klage på opphør av kommunal brøyting av privat veg i Nesvegen,
"Nesbakken", tas ikke til følge.
Klage sendes Klageutvalget
17
81/15 Montjønnåsen - klage på oppsigelse av kommunal brøyting av privat veg
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
81/15
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Klage på oppsigelse av kommunal brøyting av Montjønnåsen tas ikke til
følge.
Klage sendes Klageutvalget
Votering:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
1
2
Klage på oppsigelse av kommunal brøyting av Montjønnåsen tas ikke til
følge.
Klage sendes Klageutvalget
18
82/15 Gnr/bnr 58/13 - Setesdalsvegen 824 - klage på pålegg om tilknytning til
kommunalt vann- og avløpsanlegg
Behandlet av
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
82/15
Rådmannens forslag til vedtak:
1
Vennesla kommune fastholder pålegget om tilknytning til kommunalt
vann- og avløpsanlegg for gnr/bnr 58/13.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§27-1 og 2.
Behandling i møtet:
Forslag til vedtak framsatt av Solveig Robstad (Ap)
1. Saken utsettes.
2. Det bes om en prinsippsak om hvor store kostnader man skal kunne pålegge den
enkelte huseier for påkobling til kommunalt anlegg.
Votering:
Ved votering ble utsettelsesvedtaket enstemmig vedtatt.
Bygg- og miljøutvalgets vedtak:
1. Saken utsettes.
2. Det bes om en prinsippsak om hvor store kostnader man skal kunne pålegge den
enkelte huseier for påkobling til kommunalt anlegg.
19
Delegerte saker
Delegerte saker tatt til orientering.
20
Eventuelt
Mulig deleforbud Moseidmoen
Utvalget diskuterte spørsmålet om å varsle deleforbud etter Pbl 13-1 på Moseidmoen.
Dette sett i lys av saksutredning i Bygg- og miljøutvalgssakene 73/15, 74/15 og 75/15 i
dagens utvalgsmøte. Utvalget ber om at problemstillingen settes på sakskartet som en
egen sak i neste Bygg- og miljøutvalgsmøte.
21
Referatsaker
Saknr
Arkivsak
Tittel
8/15
9/15
14/03113-3
11/01621-28
10/15
14/03214-14
Sluttrapport - pilotprosjektet om klimatilpasning
Vurdering av konsesjonsplikt for nedlegging av Dam Lonan i
Høievassdraget - Vennesla kommune i Vest-Agder
Orientering om vedtak - konsesjon og samtykke til
ekspropriasjon for ny 132kV Hallandsbru-Hydro Vigelands brug
22