ODREDBA O PRODAJI

Comments

Transcription

ODREDBA O PRODAJI
In 96/2013
ODREDBA O PRODAJI
Okrajno sodišče v Šentjurju je po okrajni sodnici Cvetki Horvat,
v izvršilni zadevi upnika: BANKA CELJE d.d., Vodnikova 2, Celje, ki ga zastopa
Niko Praznik, odvetnik v Celju, zoper dolžnika: ALEŠ KOZOVINC, Zagrad 73,
Celje,
zaradi izterjave 202.881,76 EUR
na podlagi 181. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
dne 10. marca 2016
1
ODREDILO:
prodajo nepremičnine na 1. javni dražbi
I.
Predmet prodaje so:
- parc. št. 755/2 in 755/3 k.o. 1128 Ponikva, last dolžnika do celote. Nepremičnine
v naravi predstavljajo poslovni objekt v centru Ponikve z gostinskim lokalom s
teraso ter s sobami za goste v mansardi.
Narok za prodajo nepremičnin se bo opravil na Okrajnem sodišču v
Šentjurju dne 15.4.2016 ob 8.45 uri,
v sobi št. 13/I, Ulica Dušana Kvedra 45, Šentjur.
II. Vrednost nepremičnin parc. 755/2 in 755/3 k.o. 1128 Ponikva, last dolžnika do
celote, je bila ugotovljena s pravnomočnim sklepom tukajšnjega sodišča In
96/2013 z dne 12.10.2015 in znaša 166.852,00 EUR. Predmet prodaje so v tej
točki navedene nepremičnine kot celota. Na prvi dražbi nepremičnina ne sme
biti prodana za manj kot 70 % ugotovljene vrednosti, tj. za manj kot
116.796,40 EUR, kolikor je tudi izklicna cena. Nepremičnine bodo po prodaji
proste vseh bremen.
III. Vrednost nepremičnine se lahko dokončno ugotovi na prodajnem naroku. Na
predlog, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom in v
katerem mora stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti
nepremičnine verjetno izkazati, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje.
ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej spremenila, bo sodišče na prodajnem
naroku z odredbo ponovno ugotovilo vrednost nepremičnine.
IV. Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti prodana za manj kot 70%
ugotovljene vrednosti, na drugem prodajnem naroku pa se sme nepremičnina
prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za manj kot za polovico vrednosti.
Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri tukajšnjem sodišču, se stranke in zastavni upnik
oziroma upnik zemljiškega dolga lahko sporazumejo, da sme biti nepremičnina
prodana na dražbi tudi za ceno, nižjo od od 70% ugotovljene vrednosti oziroma
nižjo od polovice te vrednosti. Če bo nepremičnino za ceno, nižjo od ugotovljene
vrednosti nepremičnine, kupil upnik ali z njim povezana oseba in terjatev tega
upnika iz zneska, dobljenega s prodajo, ne bi bila v celoti poplačana, se bo štelo,
da je ta upnik poplačan do ugotovljene vrednosti nepremičnine.
V. Zahtevo za ogled je potrebno vložiti pisno pri tem sodišču najkasneje do
2
31.3.2016. Ogled se bo opravil dne 8.4.2016 na kraju samem, ob 10.00 uri.
VI. Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki bodo najpozneje tri delovne dni pred
prodajnim narokom (pravočasno bo še vplačana varščina, ki bo na račun sodišča
položena najkasneje dne 12.4.2016) na transakcijski račun tukajšnjega sodišča, št.
01100-6960010769, sklic 00 7010-96-2013 pri Upravi RS za javna plačila, Urad
Žalec, položili varščino v znesku 16.685,20 EUR za nepremičnine o plačilu
katere je pred začetkom javne dražbe potrebno predložiti sodišču dokazilo.
VII.Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo in
zastavni upnik oziroma upnik zemljiškega dolga, če njihove terjatve dosegajo
varščino in če se da glede na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost
nepremičnine varščina poravnati iz kupnine.
Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo sprejete, bodo dobili varščino nazaj po 15
dneh po koncu javne dražbe; kupcu pa se bo varščina vračunala v kupnino.
Kupec je lahko fizična oseba ali pravna oseba. Na prodajnem naroku mora fizična
oseba predložiti javno listino, ki izkazuje državljanstvo.
Kupec ne more biti dolžnik, sodnik, izvršitelj ali kdo drug, ki uradno sodeluje pri
prodaji. Kupec tudi ne more biti nekdo, ki po zakonu ne more pridobiti
nepremičnine, ki je predmet izvršbe.
VIII.Nepremičnina bo domaknjena ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Kupec bo
moral položiti kupnino v hrambo na transakcijski račun tukajšnjega sodišča, št.
01100-6960010769, sklic 00 7010-96-2013 pri Upravi RS za javna plačila, Urad
Žalec, v roku 30 dni od dneva prodaje.
IX. Kupec, ki je edini upnik, je lahko na njegovo zahtevo oproščen položitve kupnine
do višine zneska, ki bi mu pripadal po sklepu o poplačilu. O predlogu upnika
odloči sodišče s posebnim sklepom. Če kupec v določenem roku ne položi
kupnine, se mu položena varščina ne vrne, sodišče pa na predlog upnika in glede
na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega oziroma naslednje
najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo iz četrtega odstavka 189.člena tega
zakona, če je nepremičnina kupljena za ceno, ki je nižja od njene ugotovljene
vrednosti ( ali je z upnikom povezana oseba po določbi 200.b člena ) ter jim določi
rok za položitev kupnine, ali pa prodajo s sklepom razveljavi in določi novo
prodajo. Položena varščina se ne vrne ampak razdeli v skladu s 197. in 198.
členom ZIZ.
3
PRAVNI POUK:
Proti tej odredbi ni pravnega sredstva.
Šentjur, 10. marec 2016
Sodnica:
Cvetka Horvat
4