OJGRO IN 69.2015 (8.3.2016)

Comments

Transcription

OJGRO IN 69.2015 (8.3.2016)
In 69/2015
SKLEP
ODREDBA O PRODAJI
Okrajno sodišče v Grosupljem je po okrožnem sodniku Gregorju Špajzerju v izvršilni zadevi
upnika: SKB BANKA, d. d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnike: 1. ZLATKA
SLADEK, PETRA SLADEK in 3. SANDRA SLADEK, vse Ulica bratov Učakar 46, Ljubljana, zaradi
izterjave 91.305,09 €
odredilo
drugo prodajo na javni dražbi
8. 3. 2016 ob 1015,
v razpravni dvorani B, Okrajnega sodišča v Trbovljah
1. Predmet prodaje je nepremičnina ID znak ID znak 1828-154/8-0, v naravi stanovanjski objekt, s
pomožnim objektom in zemljiščem na naslovu Podbukovje 35, Ivančna gorica, katere vrednost na
dan 8. 10. 2015 znaša 162.600,00 €.
2. Izklicna cena na drugi javni dražbi je 81.300,00 €.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti vložen najpozneje osem dni pred prodajnim narokom, na
prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka izkaže za
verjetno, da se je ta vrednost, od prejšnje ugotovitve vrednosti, do dneva prodaje precej
spremenila. Stranka, ki bi predlagala, da se ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, naj predlogu
priloži novo cenitev izvedenca cenilca.
3. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki bo do 8. 4. 2016 plačal celotno
kupnino za nepremičnino na račun tega sodišča št. 01100-6960421855 sklic na št. 00
200170006915. Rok za plačilo kupnine se lahko na predlog kupca s sklepom podaljša. Če kupec v
roku ne bo položil kupnine, sodišče povabi naslednjega najugodnejšega ponudnika in mu določi
rok za položitev kupnine ali pa izreče s sklepom prodajo za neveljavno in določi novo prodajo.
Upnik lahko objavi odredbo o prodaji nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja. Stroški objave
bremenijo upnika.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali tujci pod
pogoji, ki jih določa zakon ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, ob
pogoju vzajemnosti in pravne osebe, ki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra. VARŠČINA
znaša eno desetino v 1. točki te odredbe ugotovljene vrednosti, 16.260,00 €. Ponudniki (tudi
predkupni upravičenci), razen upnika, če njegova terjatev dosega varščino in če se da glede na
njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnine varščina poravnati iz kupnine, jo morajo
najkasneje tri delovne dni pred dražbo položiti na račun št. 01100-6960421855 sklic na št. 00
200170006915 in potrdilo predložiti sodišču.
Grosuplje, 5. februar 2016
Okrožni sodnik: Gregor Špajzer