Cankarjev trg 8, 1360 Vrhnika Opr. št. In 19/2011

Comments

Transcription

Cankarjev trg 8, 1360 Vrhnika Opr. št. In 19/2011
Cankarjev trg 8, 1360 Vrhnika
Opr. št. In 19/2011
ODREDBA O PRODAJI
Okrajno sodišče na Vrhniki je po okrajni sodnici mag. Staši Ani Kanduč Valant v izvršilni zadevi
upnika Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Alenka Šušteršič, Slovenska cesta 27, Ljubljana, proti dolžnici Marijani Korbar Bergnach,
Grčarevec 56, Logatec, ki jo zastopa odv. Aleš Paulin, Kotnikova 12, Ljubljana, zaradi izterjave
36.014,51 EUR s pp,
o d r e d i l o :
1. Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom 2019-139/24-0 (v nadaljevanju
nepremičnina).
2. Prodaja se bo opravila na 2. JAVNI DRAŽBI dne 4. 10. 2016 ob 10.15 uri v razpravni
dvorani št. 1 Okrajnega sodišča na Vrhniki, Cankarjev trg 8, 1360 Vrhnika.
3. Vrednost nepremičnine je bila ugotovljena s pravnomočnim sklepom z dne 21. 12. 2011 in znaša
318.997,67 EUR.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom, na
prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka s predložitvijo
mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost
nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej spremenila (četrti odstavek
178. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).
4. Prodajna cena nepremičnine znaša 250.000,00 EUR. Pod to ceno se nepremičnina na drugi
javni dražbi ne bo prodajala.
Če upnik ali z njim povezana oseba (v smislu 200b. člena ZIZ) kupi nepremičnino za ceno, ki je
nižja od njene ugotovljene vrednosti po 178. členu ZIZ, in pridobljena kupnina ne zadostuje za
popolno poplačilo tega upnika, se pri poplačilu tega upnika, ne glede na dejansko višino kupnine,
šteje, da je upnik poplačan do višine ugotovljene vrednosti nepremičnine.
5. Kupec mora položiti kupnino v roku 60 dni od dneva prodajnega naroka na račun Okrožnega
sodišča v Ljubljani št. SI56 01100-6960421855, sklic na št. 00 700170001911 (redni pologi), koda
plačila ADVA, BIC banke prejemnika BSLJSI2X. Če kupec v določenem roku ne položi kupnine
oziroma vloga za odobritev nakupa po sedmem odstavku 189. člena ZIZ ni vložena v roku, se
položena varščina ne vrne, ampak razdeli v skladu s 197. in 198. členom tega zakona. Sodišče
na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega oziroma
naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo ter jim določi rok za položitev kupnine, ali pa
prodajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo.
6. Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine, to je 25.000,00 EUR. Vsak
ponudnik mora varščino položiti najpozneje tri delovne dni pred dražbo na račun Okrožnega
sodišča v Ljubljani št. SI56 01100-6960421855, sklic na št. 00 700170001911 (redni pologi), koda
plačila ADVA, BIC banke prejemnika BSLJSI2X. Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je
sodišče dovolilo izvršbo, in zastavni upnik oziroma upnik zemljiškega dolga, če njihove terjatve
dosegajo varščino in če se da glede na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnine
varščina poravnati iz kupnine (tretji odstavek 185. člena ZIZ). Ponudnikom, katerih ponudbe niso
sprejete, se varščina vrne (5. odstavek 185. člena ZIZ).
7. Zaradi možnosti preverjanja identitete morajo imeti vsi, ki pristopijo na narok, osebni dokument
(dokument, ki je opremljen s fotografijo in ga je izdal državni organ). V kolikor iz njega ni razvidno
državljanstvo, morajo kupci, ki so fizične osebe, predložiti tudi potrdilo o državljanstvu.
Pooblaščenec pravne osebe mora izkazati pooblastilo za zastopanje (z izpiskom iz sodnega registra
ali drugim ustreznim pooblastilom).
8. Sodišče tistemu, ki se zanima za nakup nepremičnine, na njegovo zahtevo in na njegove stroške
dovoli ogled nepremičnine. Zahtevo za ogled nepremičnine lahko potencialni kupci podajo
najkasneje osem delovnih dni pred dražbo. Sodišče ogled nepremičnine dovoli z odredbo, s katero
določi izvršitelja, ki razpiše ogled nepremičnine v skladu s 104. členom Pravilnika o opravljanju
službe izvršitelja.
OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
Dne 2. 8. 2016
Okrajna sodnica:
mag. Staša Ana Kanduč Valant