O D R E D B A O P R O D A J I

Comments

Transcription

O D R E D B A O P R O D A J I
3039 In 123/2013
pristopi: In 121/2013
VL 93892/2014
VL 2593/2015
In 80/2015
I 95/2016
ODREDBA O PRODAJI
Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi upnika: 1. NOVA LJUBLJANSKA BANKA
d.d., Ljubljana, Trg republike 002, Ljubljana , 2. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, 3. ASPIS, podjetje za zastopanje, informiranje, svetovanje in varovanje
d.o.o., Stegne 7, Ljubljana, 4. SPARKASSE LEASING S, družba za financiranje d.o.o., Cesta v
Kleče 15, Ljubljana, 5. IMOVINA gradbeništvo in poslovanje z nepremičninami d.o.o.,
Gosposvetska cesta 10, Ljubljana, ki jo zastopa odv. družba Mramor, Sorta & Holec o.p. d.o.o.,
Komenskega ulica 4, Ljubljana, 6. Tina Kozic, Celovška cesta 95a, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana proti
dolžniku: EMPORIO MEDICAL podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Prešernova cesta
5, Ljubljana, zaradi izterjave 2.085.780,74 EUR, 1.081.745,08 EUR, 150.000,00 EUR, 145.519,74
EUR, 1.081.745,08 EUR ter 2.000,00 EUR s pp, po 181., 184. in 188. čl. Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ)
ODREJA:
Na predlog upnika bo dne
18.04.2016 ob 11:00 v sobi št. 8
tukajšnjega sodišča
prodaja
na prvi javni dražbi
Predmet prodaje so par. št. 157/10, 158/14, 163/13, 163/15 ter 163/18, vse k.o. 1783 Grosuplje naselje, v
lasti dolžnice do 1/1, ki v naravi predstavljajo skladiščni objekt s pripadajočim zemljiščem na lokaciji Pod
Jelšami 6, Grosupljem
Obravnavane parcele tvorijo funkcionalno zaključeno celoto in je smotrna le prodaja ter vrednostna ocena
vseh zemljišč skupaj.
1. Tržna vrednost parc. št. 157/10, 158/14, 163/13, 163/15 ter 163/15, vse k.o. 1783 Grosuplje naselje,
znaša : 3.141.500,00 EUR in je bila ugotovljena s sklepom In 123/2013 z dne 28. 8. 2015.
2. Prodajna cena parc. št. 157/10, 158/14, 163/13, 163/15 ter 163/15, vse k.o. 1783 Grosuplje naselje, na
javni dražbi predstavlja 80 % izklicne cene tako da prodajna cena znaša 2.513.200,00 EUR
3. Na predlog, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom, sodišče na prodajnem naroku
z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni
vrednosti nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti, do
dneva prodaje, precej spremenila (4. odst. 178. čl. ZIZ).
4. Javne dražbe se smejo udeležiti pravne ali fizične osebe, ki najpozneje 3 delovne dni pred dražbo položijo
varščino:
- koda namena plačila: ADVA
- namen plačila: 3039 In 123/2013
- BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
- sklic na št.: SI00 200170012313
- na račun št. SI56 0110 0696 0421 855,
- ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva cesta 6, 1290 Grosuplje
in sodišču o tem pred začetkom dražbe predložijo dokaz. Varščina znaša desetino vrednosti nepremičnine, to
je 314.150,00 EUR. Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo in zastavni
upnik oz. upnik zemljiškega dolga, če njihove terjatve dosegajo varščino in če se da glede na njihov vrstni
red in ugotovljeno vrednost nepremičnine, varščino poravnati iz kupnine (3. odst. 185. čl. ZIZ). Po
prodajnem naroku mora fizična oseba predložiti veljaven osebni dokument, pravna oseba pa mora predložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 15 dni. Ponudniki, katerih ponudba ni bila sprejeta, dobijo
varščino nakazano nazaj na svoj transakcijski račun v 15-ih dneh po koncu javne dražbe.
5. Kupec mora v položiti kupnino v roku 30 dni od dneva dražbe na račun Okrožnega sodišča v Ljubljani
št.: SI56 0110 0696 0421 855 sklic na št.:SI00 200170012313 koda namena plačila: ADVA. Če kupec v
danem roku ne položi kupnine, se mu položena varščina ne vrne, ampak se razdeli v skladu s 197. in 198.
členom tega zakona. Sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine
drugega oz. naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo iz 4. odst. 189. čl. ZIZ ter jim določi
rok za položitev kupnine, ali pa prodajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo.
6. Kdor ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno oz. odkupno pravico na nepremičnini, ki je
predmet izvršbe, ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani dražbi izjavi, da kupuje
nepremičnino pod enakimi pogoji.
7. Površinska izmera nepremičnin iz cenilnega zapisnika ni obvezujoča. Stvarne služnosti na nepremičnini z
njeno prodajo ne ugasnejo, prav tako pa s prodajo nepremičnine tudi ne ugasnejo osebne služnosti, stvarna
bremena in stavbne pravice, ki so bile vpisane pred pravicami zastavnih upnikov oz. upnika, na čigar predlog
je sodišče dovolilo izvršbo, ter upniki zemljiškega dolga. Nepremičnine niso obremenjene s služnostjo,
stavbno pravico ali stvarnim bremenom.
8. Po izdaji sklepa o domiku in po položitvi kupnine izda sodišče sklep, da bodo nepremičnine izročene
kupcu, po pravnomočnosti tega sklepa pa v zemljiško knjigo v njegovo korist vpisana lastninska pravica.
Nepremičnine izroči sodišče kupcu po pravnomočnosti sklepa o izročitvi. Razveljavitev ali sprememba
sklepa o izvršbi po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu nima vpliva na njegovo pridobitev
lastninske pravice.
9. Dražbene pogoje in listine, ki zadevajo nepremičnine, ki so predmet dražbe, smejo tisti, ki nameravajo
nastopiti kot kupci, pregledati pri sodišču med uradnimi urami.
10. Upnik lahko odredbo o prodaji objavi objavi v sredstvih javnega obveščanja, stroški objave le-te
bremenijo upnika.
11. Dolžnik je dolžan dopustiti ogled nepremičnine zainteresiranim kupcem, ki jim sodišče na njihovo
zahtevo in stroške s sklepom dovoli, da si jo ogledajo.
PRAVNI POUK:
Zoper odredbo ni pritožbe.
Grosuplje, dne 17.03.2016
sodnik: Mojca Lo Duca