Odredba o prodaji In 1034-2011

Comments

Transcription

Odredba o prodaji In 1034-2011
Opr. št. 3186 In 1034/2011 - 124
Pristop: In 412/2008
ODREDBA O PRODAJI
V izvršilni zadevi upnika ALOJZ MAHNE, ZGORNJE ŠKOFIJE 54 C, Škofije, ki ga zastopa
LAPAJNE ANŽE - ODVETNIK, Dunajska cesta 160, Ljubljana, zoper dolžnika JADRANKA
SMERAJC, Iška 30, Ig, ki ga zastopa MAZI JANA - ODVETNICA, Pražakova ulica 010,
Ljubljana, zaradi izterjave 25.000,00 EUR s pp,
v izvršilni zadevi upnika ALEASING D.O.O., POD GRADOM 1, Slovenj Gradec, ki ga zastopa
ODVETNIK DUŠAN MOHORKO, Razlagova ulica 11/II, Maribor - dostava, zoper dolžnika
Jadranka Smerajc, Grintovška ulica 11, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odv. Jana Mazi,
Pražakova 10, Ljubljana, zaradi izterjave 19.040,15 EUR s pp,
o d r e d i l o:
1. Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom: 2633-2597/0-0, v lasti dolžnika do celote.
2. Prodaja se bo opravila na DRUGI javni dražbi dne 14.11.2016 ob 09.30 uri v razpravni
dvorani št. 6, Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
3. Vrednost nepremičnine znaša 52.499,57 EUR in je bila ugotovljena s pravnomočnim sklepom
Okrajnega sodišča v Piranu opr. št. In 24/2009 z dne 22.9.2010.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom, na
prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka s predložitvijo
mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost
nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej spremenila (4. odst. 178.
člena ZIZ).
4. Prodajna cena nepremičnine znaša 26.249,79 EUR. Pod to ceno se nepremičnina na drugem
naroku ne bo prodajala.
Če je upnik ali z njim povezana oseba kupila nepremičnino za ceno, ki je nižja od ugotovljene
vrednosti po 178. členu ZIZ, in pridobljena kupnina ne bi zadostovala za popolno poplačilo tega
upnika, se pri poplačilu tega upnika, ne glede na dejansko višino kupnine, šteje, da je upnik
poplačan do višine ugotovljene vrednosti nepremičnine.
5. Kupec mora položiti kupnino v roku 60 dni od dneva prodajnega naroka na račun Okrajnega
sodišča v Ljubljani št. SI56 01100 - 6000035816, sklic na št. 00 000170103411 (redni pologi),
koda plačila ADVA, BIC banke prejemnika BSLJSI2X. Če kupec v danem roku ne položi
kupnine, sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine
drugega oziroma naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo iz četrtega odstavka 189.
člena tega zakona ter jim določi rok za položitev kupnine ali pa s sklepom prodajo razveljavi in
določi novo prodajo. Iz položene varščine se poravnajo stroški nove prodaje in nadomesti razlika
med ceno, doseženo na prejšnji in novi prodaji (191. člen ZIZ).
6. Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine, to je 5.250,00 EUR. Vsak
ponudnik mora varščino položiti najpozneje tri delovne dni pred dražbo na račun Okrajnega
sodišča v Ljubljani SI56 01100 - 6000035816, sklic na št. 00 000170103411 (redni pologi), koda
plačila ADVA, BIC banke prejemnika BSLJSI2X, kar pomeni, da je pravočasno vplačana tista
varščina, ki je plačana najpozneje v sredo, 9.11.2016, pri čemer se šteje, da je varščina plačana
na tisti dan, ko izvajalec plačilnega prometa izvrši nalog za plačilo varščine. Varščine sta
oproščena upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo in zastavni upnik oziroma upnik
zemljiškega dolga, pod pogoji iz tretjega odstavka 185. člena ZIZ. Ponudnikom, katerih ponudbe
niso bile sprejete, se varščina vrne (peti odstavek 185. člena ZIZ).
7. Pooblaščenec pravne osebe, ki se namerava udeležiti dražbe, mora predložiti izpisek iz sodnega
registra oziroma ustrezno pooblastilo za zastopanje, fizična oseba pa mora predložiti osebni
dokument (dokument, ki je opremljen s fotografijo in ga je izdal državni organ), iz katerega je
razvidno državljanstvo. Če iz osebnega dokumenta ni razvidno državljanstvo, mora kupec, ki je
fizična oseba, predložiti potrdilo o državljanstvu.
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Izvršilni oddelek
Dne 4.10.2016
okrajna sodnica: Tatjana Kukanja

Similar documents