Last ned kapittelet - Direktoratet for byggkvalitet

Comments

Transcription

Last ned kapittelet - Direktoratet for byggkvalitet
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
3. Kvalitetssikring
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
3. Kvalitetssikring
3.1. Tilsyn med kvalitetssikring
Opphør av lokal godkjenning er hovedårsaken til at tilsyn med kvalifikasjoner er gitt som prioritert fokusområde for kommunalt
tilsyn. Kommunenes saksbehandling ved lokal godkjenning har i de fleste tilfeller bestått i å vurdere om krav til utdanning og
praksis er oppfylt, og har i liten grad omfattet foretakets kvalitetssikringsrutiner.
Siden kvalifikasjonskrav er valgt som prioritert fokusområde for å kompensere for bortfall av kommunens lokale godkjenning,
er det hensiktsmessig at tilsynet primært fokuserer på oppfyllelse av krav til utdanning og praksis. Tilsyn med
kvalitetssikringsrutiner vil derfor i de fleste tilfeller være mindre aktuelt.
Dersom kommunen likevel velger å føre tilsyn med kvalitetssikringsrutiner i tiltak hvor det er erklært ansvarsrett, har
veiledningen forslag til sjekklister for tilsyn med kvalitetssikringsrutiner for prosjektering og utførelse. Sjekklistene retter seg
mot bruk av kvalitetssikringsrutiner i konkrete byggesaker og om rutinene er tilpasset tiltaket og oppgavene foretaket har erklært
ansvarsrett for.
Generelt tilsyn med kvalitetssikringsrutiner uavhengig av konkrete byggesaker er forbeholdt Direktoratet for byggkvalitet.
Direktoratet fører tilsyn med foretak som er sentralt godkjent.
3.2. Krav til kvalitetssikringsrutiner
Foretak som påtar seg ansvarsrett skal ha skriftlige rutiner som sikrer at krav i plan- og bygningslovgivningen etterleves.
Kvalitetssikringsrutiner skal være tilpasset hvert enkelt byggetiltak og ansvaret og oppgavene foretaket har i prosjektet. Kravene
som stilles til kvalitetssikringsrutiner vil variere i omfang, avhengig av størrelse på foretaket og hvilket ansvarsområde foretaket
har i prosjektet. Rutiner må tilpasses spesielt for det enkelte prosjektet. Kvalitetssikringsrutiner skal være skriftlige og kan være
egenutviklet av foretaket eller basert på et innkjøpt system.
Kravene til kvalitetssikring etter byggesaksforskriften skal først og fremst bidra til at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar
med byggteknisk forskrift. Krav utover byggteknisk forskrift, eksempelvis krav som følger av privatrettslige avtaler, omfattes
ikke. Kravene til kvalitetssikring skal også sikre dokumentasjon for oppfyllelse av kvalitetskravene og krav i arealplaner og
tillatelser. Kvalitetssikringsrutinene skal dessuten bidra til at foretaket følger kravene til byggesaksprosessen. Bruk av rutiner og
sjekklister skal sikre sporbarhet og dokumentere at foretaket har ivaretatt sitt ansvar og funksjon.
Krav til kvalitetssikringsrutiner følger av SAK10 § 10-1. Rutinene skal omfatte
a. rutiner for å identifisere, ivareta, verifisere og dokumentere oppfyllelse av krav til tiltaket gitt i eller i medhold av pbl og
som er relevante for foretakets oppgave og ansvarsområde
b. rutiner for å ivareta de plikter og oppgaver som ligger til foretakets ansvar og funksjon
c. rutiner for å styre andre foretak som foretaket knytter til seg
d. rutiner for avviksbehandling
3.3. Rutiner for oppfyllelse av krav til tiltaket
Kvalitetssikringsrutiner etter SAK10 § 10-1 første ledd bokstav a skal først og fremst sikre at prosjektering og utførelse av
tiltaket blir i samsvar med byggteknisk forskrift. Kvalitetssikringsrutiner skal også ivareta oppfyllelse av krav som følger av
arealplaner, tillatelse mv.
Rutiner for å identifisere, ivareta, verifisere og dokumentere oppfyllelse av krav vil være forskjellige for utførende og
prosjekterende foretak.
Kvalitetssikringsrutiner skal bl.a. sikre at prosjekterende har identifisert alle relevante krav og ytelser. Hvilke krav etter
byggteknisk forskrift som er relevante, vil avhenge av foretakets oppgave og ansvarsområde i det konkrete prosjektet. Hvilke
byggtekniske krav foretaket skal ha rutiner for å oppfylle, vil derfor avhenge av ansvaret i byggesaken. Dersom foretaket har
erklært ansvarsrett innen for eksempel brannprosjektering, må bl.a. bestemmelsene i TEK10 kap. 11. Sikkerhet ved brann være
omfattet av foretakets kvalitetssikringsrutiner.
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
2
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
Foretaket skal ha rutiner for å verifisere oppfyllelse av alle relevante byggtekniske krav. TEK10 kap. 2. Dokumentasjon av
oppfyllelse av krav stiller krav til hvordan verifikasjon skal gjennomføres og dokumenteres. Kvalitetssikringsrutiner skal sikre at
verifikasjonen utføres og dokumenteres tilfredsstillende slik at tiltaket blir i samsvar med alle relevante krav som følger av
TEK10. Kvalitetssikringsrutiner skal også sikre at andre krav til tiltaket etter plan- og bygningsloven utover TEK10 oppfylles
og dokumenteres.
For utførende foretak vil kvalitetssikringsrutinene i stor grad være knyttet opp til at produksjonsunderlaget følges. Ansvarlig
prosjekterende skal prosjektere i samsvar med TEK10 og utarbeide produksjonsunderlag og nødvendige tegninger mv. slik at
ansvarlig utførende kan utføre sine arbeider i samsvar med dette.
3.4. Rutiner for ivaretakelse av foretakets oppgaver og plikter
Kvalitetssikringsrutiner etter SAK10 § 10-1 første ledd bokstav b innebærer at foretaket skal ha rutiner for å oppfylle pliktene
og ansvaret som følger av SAK10 kap. 12. Ansvar. Pliktene til ansvarlige foretak avhenger av hvilken funksjon og oppgave
foretaket har erklært ansvarsrett for. Tilsvarende vil kravene til rutiner variere med foretakets funksjon og oppgave i
byggesaken.
Ansvarlig søker har en rekke oppgaver og foretaket skal ha rutiner for å sikre at disse utføres i tråd med regelverket. Søker skal
derfor ha rutiner som bl.a. sikrer at søknadene om rammetillatelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest inneholder alle
relevante opplysninger. Videre skal det være rutiner for å utarbeide, oppdatere og sende inn gjennomføringsplan. Ansvarlig
søker skal identifisere og avklare ansvarsområdene. Det skal være rutiner for å videreformidle tillatelser og annen
kommunikasjon fra bygningsmyndigheten til aktørene i byggesaken. I de tilfeller der det er flere foretak i byggesaken, skal
ansvarlig søker ha rutiner for å samordne de ansvarlige foretakene, der ansvaret for dette ikke særskilt ligger til annet foretak.
Tilsvarende skal ansvarlig søker ha rutiner for utøvelse av øvrige plikter og oppgaver som ligger til funksjonen i tråd med
SAK10 § 12-2.
Ansvarlig prosjekterendes oppgaver og plikter utdypes i SAK10 § 12-3. Ansvarlig prosjekterende skal bl.a. ha rutiner for:
• koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende
• å varsle dersom prosjekteringen utløser behov for sikringstiltak
• at det blir utarbeidet tilstrekkelig grunnlag for avfallsplan og utarbeide eller fremskaffe dokumentasjon som grunnlag for
forvaltning, drift og vedlikehold
• å lukke avvik som er påpekt av ansvarlig kontrollerende
• å sikre at produkter som prosjekterende har spesifisert, har nødvendig produktdokumentasjon og er egnet for å bygges inn i
tiltaket
• de øvrige plikter som følger av funksjonen.
Ansvarlig utførendes oppgaver og plikter er utdypet i SAK10 § 12-4. Ansvarlig utførende skal bl.a. ha rutiner for:
• at utførelsen er kvalitetssikret og at tiltaket er plassert korrekt i tråd med tillatelsen og situasjonsplan
• å koordinere grensesnitt mot andre utførende
• å melde fra dersom prosjekteringen er mangelfull eller dersom det er behov for å gjøre endringer som krever søknad og
tillatelse
• de øvrige plikter som følger av funksjonen.
3.5. Rutiner for å styre andre foretak
Foretak skal ha kvalitetssikringsrutiner for å sikre styring av underleverandører, jf. SAK10 § 10-1 første ledd bokstav c. Det
innebærer at foretaket skal ha rutiner for å se til at underentreprenør eller underkonsulent oppfyller kvalifikasjonskravene.
Videre skal det være rutiner for at arbeidet blir tilfredsstillende kvalitetssikret.
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
3
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
3.6. Rutiner for avviksbehandling
Foretak skal ha kvalitetssikringsrutiner for avviksbehandling, jf. SAK10 § 10-1 første ledd bokstav d. Det innebærer at foretaket
skal ha rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik slik at tiltaket blir i samsvar med tillatelse og relevante krav. Kravet
innebærer at det skal kunne dokumenteres hva som faktisk er avdekket og rettet.
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
4