Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt

Comments

Transcription

Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt
Zoran Kuret Marolt – Izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje Tel.: 01 7810086,7810080 Fax. 01
7810085
TRR SI56 0310 8100 0482 346 pri SKB d.d.
Izvršitelj je davčni zavezanec. ID številka za DDV: SI57887454
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, imenovan s sklepom Okrajno sodišče v Ljubljani, v izvršilni zadevi
In 967/2015
Zap. številka spisa pri izvršitelju
IZV 2015/00586
OKLIC JAVNE DRAŢBE
(prvič)
Dolţnik: JOŢE VIDMAR,
Upnik: NASTJA VIDMAR ,
vaš znak: ,
ki ga zastopa odv. Cerar-Hafner o.p., d.n.o., Kersnikova 6/II, 1000 Ljubljana
Dne 04.04.2016 ob 10:00 uri, bodo na naslovu Na Hrib 20, 1291 Škofljica na prvi
javni dražbi dražene naslednje premičnine:
premičnina:
1. Traktor TD TORPEDO 55A, letnik 1993, reg.št.: LJ 42-5H, ident.
št.: 49468
Ocenjena vrednost:
6.000,00 EUR
prodajna vrednost:
6.000,00 EUR
Vse premičnine si interesenti lahko ogledajo na naslovu Na Hrib 20, 1291 Škofljica
dne 04.04.2016, ob 10:00 uri.
Zarubljena premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, morebitnih napak se
ne more reklamirati.
Kupnina se plača takoj. Premičnina se prevzame v stanju kot je na draţbi.
Grosuplje, 08.01.2016
Žig
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt