Službene novine Tuzlanskog kantona broj 1

Comments

Transcription

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 1
GODINA 18 • TUZLA, PONEDJELJAK, 24. SIJE^ANJ 2011. GODINE • IZDANJE NA HRVATSKOM JEZIKU • BROJ 1
I. temeljne ODREDBE
1
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05 i 11/06),
članka 33. stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 30/97, 7/02 i 70/08),
i točke XVII Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih
prava („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj
21/09) na usaglašeni prijedlog Ministarstva zdravstva Tuzlanskog
kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 17.12.2010.
godine, d o n o s i
UREDBU
o stavljanju van snage Uredbe o obimu i načinu ostvarivanja
prava na ortopedska i druga pomagala i endoproteze
Članak 1.
Ovom uredbom stavlja se van snage Uredba o obimu i načinu
ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala i endoproteze
(‘’Službene novine Tuzlanskog kantona’’ br. 9/07 i 10/08).
Članak 2.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacije Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-05-26884/10
Tuzla, 17.12.2010. godine
2
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog Kantona
(“Službene novine Tuzlanskog Kantona”, br. 17/00, 1/05 i 11/06),
članka 33. stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 30/97, 7/02 i 70/08)
i točke XVII Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih
prava („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj
21/09) na usaglašeni prijedlog Ministarstva zdravstva Tuzlanskog
kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 17.12.2010.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se pravo osigurane osobe na
ortopedska i druga pomagala (u daljem tekstu: ortopedska pomagala)
koja se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona (u daljem tekstu: Zavod) u okviru obveznog zdravstvenog
osiguranja i način ostvarivanja tog prava.
Članak 2.
Obim prava iz članka 1. ove odluke, vrste pomagala, indikacije,
rokovi korištenja i visina učešća Zavoda u njihovoj nabavci utvrđuje
se odlukom o jedinstvenoj Listi pomagala i endoproteza.
Odluku o jedinstvenoj Listi pomagala i endoproteza iz stavka
1. ovog članka (u daljem tekstu: Lista), na usaglašen prijedlog
Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavoda, donosi Vlada
Tuzlanskog kantona.
Ukoliko osigurana osoba stekne pravo na ortopedsko pomagalo
sa Liste iz stavka 1. ovog članka na teret sredstava Federalnog fonda
solidarnosti, tada to pravo ne ostvaruje na temelju ove odluke.
Članak 3.
Osigurane osobe imaju pravo i na ortopedska pomagala koja
se nalaze na Listi ortopedskih pomagala koja se mogu propisivati
u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđenoj odlukom o
utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava.
Prava iz stavka 1. ovog članka osigurane osobe će ostvarivati
nakon stupanja na snagu Uputstva o načinu i korištenju ortopedskih
i drugih pomagala, kojeg donosi federalni ministar zdravstva.
II. UTVRĐIVANJE POTREBE ZA KORIŠTENJE POMAGALA
Članak 4.
Potrebu za ortopedskim pomagalom sa Liste utvrđuje, na
temelju medicinskih indikacija, ovlašteni doktor medicine, odnosno
specijalista odgovarajuće grane medicine.
Ovlaštenje u smislu stavka 1. ovog članka, doktorima
medicine, odnosno specijalistima odgovarajuće grane medicine (u
daljem tekstu: ovlašteni doktor), izdaje direktor Zavoda.
Članak 5.
Prijedlog za izradu, odnosno nabavku ortopedskog pomagala
daje na propisanom obrascu ovlašteni doktor.
Izgled i sadržaj obrasca utvrđen je od strane direktora Zavoda.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka osigurana osoba podnosi
poslovnici zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mjestu
njegovog prebivališta (u daljem tekstu: poslovnica).
Broj 1 - Strana 2
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Članak 6.
Osigurana osoba nabavku pomagala vrši kod pravne i fizičke
osobe registrirane za djelatnost izrade, odnosno prodaje pomagala.
Članak 7.
Ortopedska pomagala utvrđena ovom odlukom obezbjeđuju
se osiguranoj osobi po isteku propisanog roka korištenja samo
ako su dotrajala, ako funkcionalno ne odgovaraju ili ako su usljed
oštećenja postala neupotrebljiva.
Rokovi korištenja pomagala utvrđeni su u Listi i računaju se
od dana uručivanja pomagala osiguranoj osobi.
Ako je neophodno da se pomagalo izradi po mjeri, a izrada
traje duže vremena, izrada se može odobriti i prije isteka roka
korištenja na onoliko vremena koliko se predviđa da će trajati izrada
pomagala, ali ne duže od 60 dana prije isteka roka. Ovu okolnost
utvrđuje i obrazlaže ovlašteni doktor prilikom izdavanja prijedloga
za pomagalo.
Članak 8.
Osigurana osoba dužna je u periodu do isteka roka korištenja,
pomagalo održavati i popravljati.
Ukoliko osigurana osoba nesavjesnim korištenjem
prouzrokuje oštećenje pomagala, ne može dobiti novo pomagalo
prije isteka roka koji je utvrđen u Listi.
Članak 9.
Osiguranoj osobi koja ostvaruje pravo na pomagalo prvi put
ili ima pravo na pomagalo sukladno članku 7. stavak 1. ove odluke,
obezbjeđuje se novo pomagalo.
Osigurana osoba koja koristi pen za višestruko davanje
insulina ima pravo na novo istovrsno pomagalo unutar propisanog
roka korištenja pomagala, ako je pomagalo prema nalazu ovlaštenog
doktora specijaliste postalo neupotrebljivo zbog nastalih promjena
koje nisu posljedica nepravilnog korištenja pomagala.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka osigurana osoba dodatno
učestvuje u nabavci pomagala sa 20% od iznosa koji je u Listi
utvrđen kao učešće Zavoda.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Osigurana osoba koja na dan stupanja na snagu ove odluke
koristi pomagalo ili kojoj je započeta izrada po odredbama Uredbe
o obimu i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala
i endoproteze (‘’Službene novine Tuzlanskog Kantona”, br. 9/07 i
10/08), koristiti će ta pomagala sukladno sa odredbama ove odluke.
Članak 11.
U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke
direktor Zavoda će donijeti uputu za njenu primjenu.
Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u ‘’Službenim novinama Tuzlanskog kantona’’.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-05-26883/10
Tuzla, 17.12.2010. godine
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
3
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 17/00, 1/05 i
11/06), a u svezi sa člankom 17. stavak (2) Zakona o Univerzitetu
u Tuzli (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 9/08 i 8/10)
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 13.12.2010.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o razlozima, principima i postupku prijevremenog razrješenja
članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli koje
imenuje Vlada Tuzlanskog kantona
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se razlozi, principi i postupak
prijevremnog razrješenja članova Upravnog odbora JU Univerzitet
u Tuzli (u daljem tekstu: Upravni odbor) koje imenuje Vlada
Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona).
Članak 2.
Vlada Kantona može razriješiti člana Upravnog odbora kojeg
je imenovala i prije vremena na koje je imenovan, u sljedećim
slučajevima:
a) na njegov zahtjev,
b) ako se utvrdi da je odgovoran za neuspješan i nezakonit
rad Univerziteta u Tuzli (u daljem tekstu: Univerzitet),
c) ako se utvrdi da ima osobne ili/i druge interese koji su u
suprotnosti sa interesima Univerziteta (sukob interesa),
d) ako se utvrdi da je svojim radom povrijedio ugled dužnosti
koju obavlja,
e) ukoliko zbog odsutnosti ili spriječenosti ne obavlja
dužnost člana Upravnog odbora u periodu dužem od tri
mjeseca,
f) izborom na poziciju ili vršenjem dužnosti koja isključuje
članstvo u Upravnom odboru,
g) ako bude pravosnažno osuđen na kaznu zatvora,
h) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom ili drugim
propisom.
Članak 3.
Postupak razrješenja mora se provesti na način da se
obezbijedi poštovanje i primjena principa zakonitosti, pravičnosti,
neovisne provjere, otvorenosti i transparentnosti.
U postupku odlučivanja o razrješenju, članovima Upravnog
odbora se mora dati mogućnost da se izjasne o razlozima za
razrješenje.
Članak 4.
Postupak prijevremenog razrješenja može se pokrenuti na
temelju inicijative ili ostavke.
Pismenu inicijativu za razrješenje može podnijeti Upravni
odbor, Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog
kantona i Vlada Kantona.
Podnesena ostavka i inicijativa mora biti obrazložena.
Članak 5.
Nakon pokrenute inicijative za razrješenje, Vlada Kantona će
formirati komisiju od 5 članova.
Komisija poziva člana Upravnog odbora da se izjasni o
razlozima za razrješenje.
Sva izjašnjenja koja potiču sa razgovora se u cjelosti
dokumentiraju.
Članak 6.
Na temelju razgovora i priloženih dokaza, komisija
sačinjava zapisnik o provedenom postupku i isti, uz svu relevantnu
dokumentaciju, dostavlja Vladi Kantona na dalje postupanje i
odlučivanje.
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Članak 7.
U slučaju postojanja dokaza da principi ili postupak utvrđeni
zakonom i ovom odlukom nisu ispoštovani svaka osoba može
podnijeti prigovor na konačno razrješenje, koji se razmatra sukladno
članku 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03).
5
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05
i 11/06), a u svezi sa člankom 11. stavak 3. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu („Službene novine
Tuzlanskog kantona“ broj 2/10), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 13.12.2010. godine, d o n o s i
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
“Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A
Broj: 02/1-34-26224/10
Tuzla, 13.12.2010. godine
PREMIJER KANTONA mr. sc. Enes Mujić, v.r.
4
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05
i 11/06), a u svezi sa člankom 11. stavak 3. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu („Službene novine
Tuzlanskog kantona“ broj 2/10), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 13.12.2010. godine, d o n o s i
ODLUKU
o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu
I.
Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, za sufinanciranje obavljanja
pripravničkog staža, JU OŠ „Kladanj“ Kladanj, potrošačko mjesto
– 24020018 u iznosu od 2.200,00 KM, dodijeljene od strane Općine
Kladanj.
Broj 1 - Strana 3
ODLUKU
o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu
I.
Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, za sufinanciranje obavljanja
pripravničkog staža, JU OŠ „Stupari“ Kladanj, potrošačko mjesto
– 24020019 u iznosu od 825,00 KM, dodijeljene od strane Općine
Kladanj.
II.
Donacija iz točke I. ove odluke usmjerava se u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u dijelu plana prihoda od
sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem
planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene
namjenske donacije neplanirane u proračunu.
Za iznos sredstava iz točke I. ove odluke izvršit će se povećanje
plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene
djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na potrošačkom mjestu
24020019 – JU OŠ „Stupari“ Kladanj, ekonomski kod 613900 –
ugovorene i druge posebne usluge – sufinanciranje obavljanja
pripravničkog staža u iznosu 825,00 KM.
III.
Zadužuje se JU OŠ „Stupari“ Kladanj da sredstva iz točke I.
ove odluke utroši do 31.12.2010. godine.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa i JU OŠ
„Stupari“ Kladanj.
II.
Donacija iz točke I. ove odluke usmjerava se u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u dijelu plana prihoda od
sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem
planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene
namjenske donacije neplanirane u proračunu.
Za iznos sredstava iz točke I. ove odluke izvršit će se povećanje
plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene
djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na potrošačkom mjestu
24020018 – JU OŠ „Kladanj“ Kladanj, ekonomski kod 613900
– ugovorene i druge posebne usluge – sufinanciranje obavljanja
pripravničkog staža u iznosu 2.200,00 KM.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. V LADA
Broj: 02/1-14-25075-2/10
Tuzla, 13.12.2010. godine
III.
Zadužuje se JU OŠ „Kladanj“ Kladanj da sredstva iz točke I.
ove odluke utroši do 31.12.2010. godine.
6
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa i JU OŠ
„Kladanj“ Kladanj.
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. V LADA
Broj: 02/1-14-25075-1/10
Tuzla, 13.12.2010. godine
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05
i 11/06), a u svezi sa člankom 11. stavak 3. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu („Službene novine
Tuzlanskog kantona“ broj 2/10), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 13.12.2010. godine, d o n o s i
ODLUKU
o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu
I.
Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, za sufinanciranje projekta
“Strategic and Structural Development of Quality Assurance in
Broj 1 - Strana 4
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Bosnian-Herzegovinian Higher Education in 2008-2010“, JU
Univerzitet u Tuzli, potrošačko mjesto – 24040001 u iznosu od
48.225,04 KM, dodijeljene od strane World University Service
Austria.
II.
Donacija iz točke I. ove odluke usmjerava se u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u dijelu plana prihoda
temeljem namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 –
Primljene namjenske donacije neplanirane u proračunu.
Za iznos sredstva iz točke I. ove odluke izvršit će se povećanje
plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda prihoda temeljem
namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija na potrošačkom
mjestu 24040001 – JU Univezitet u Tuzli, ekonomski kodovi:
613100 – putni troškovi u iznosu 750,02 KM, 613900 – ugovorene
i druge posebne usluge u iznosu 2.800,00 KM, 614300 – grantovi
neprofitnim organizacijama u iznosu 24.112,52 KM i 821300 –
nabavka opreme u iznosu 20.562,50 KM.
III.
Zadužuje se JU Univerzitet u Tuzli da sredstva iz točke I. ove
odluke utroši do 31.12.2010. godine.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa i JU Univerzitet
u Tuzli.
III.
Zadužuje se JU Univerzitet u Tuzli da sredstva iz točke I. ove
odluke utroši do 31.12.2010. godine.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa i JU Univerzitet
u Tuzli.
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. V LADA
Broj: 02/1-14-25075-3/10
Tuzla, 13.12.2010. godine
7
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 1/05
i 11/06), a u svezi sa člankom 11. stavak 3. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu (“Službene novine
Tuzlanskog kantona” broj 2/10), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 17.12.2010. godine, donosi
ODLUKU
o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu
I.
Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, za implementiranje projekta
“Uspostavljanje Biznis Start-up Centra na Univerzitetu u Tuzli”,
JU Univerzitet u Tuzli, potrošačko mjesto - 24040001 u iznosu
od 24.702,00 KM, dodijeljene od strane U.G. za lokalne razvojne
inicijative TALDi Tuzla.
II.
Donacija iz točke I. ove odluke usmjerava se u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u dijelu plana prihoda
temeljem namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 Primljene namjenske donacije neplanirane u proračunu.
Za iznos sredstava iz točke I. ove odluke izvršit će se
povećanje plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda prihoda
temeljem namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija na
potrošačkom mjestu 24040001-JU Univerzitet u Tuzli, ekonomski
kod: 614200 - grantovi pojedincima u iznosu 24.702,00 KM
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. VLADA
Broj: 02/1-14-26055/10
Tuzla, 17.12.2010. godine
8
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 1/05
i 11/06 ), a u svezi sa člankom 11. stavak 3. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu („Službene novine
Tuzlanskog kantona“ broj 2/10), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 17.12.2010. godine, d o n o s i
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
ODLUKU
o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu
I.
Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, za sufinanciranje postavljanja
pokretne rampe za kretanje invalidskih kolica, JU OŠ „Kreka“
Tuzla, potrošačko mjesto – 24020039 u iznosu od 4.000,00 KM,
dodijeljene od strane općine Tuzla.
II.
Donacija iz točke I. ove odluke usmjerava se u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u dijelu plana prihoda od
sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem
planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene
namjenske donacije neplanirane u proračunu.
Za iznos sredstava iz točke I. ove odluke izvršit će se povećanje
plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene
djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na potrošačkom
mjestu 24020039 – JU OŠ „Kreka“ Tuzla, ekonomski kod 821200 –
nabavka građevina –u iznosu 4.000,00 KM.
III.
Zadužuje se JU OŠ „Kreka“ Tuzla da sredstva iz točke I. ove
odluke utroši do 31.12.2010. godine.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa i JU OŠ „Kreka“
Tuzla.
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-14-26055-2/10
Tuzla, 17.12.2010. godine
PREMIJER KANTONA
mr. sc. Enes Mujić, v.r. Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
9
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05
i 11/06), a u svezi sa člankom 11. stavak 3. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu („Službene novine
Tuzlanskog kantona“ broj 2/10), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 17.12.2010. godine, d o n o s i
ODLUKU
o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu
I.
Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, za sufinanciranje obavljanja
pripravničkog staža, JU OŠ „Kladanj“ Kladanj, potrošačko mjesto
– 24020018 u iznosu od 2.200,00 KM, dodijeljene od strane Općine
Kladanj.
II.
Donacija iz točke I. ove odluke usmjerava se u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u dijelu plana prihoda od
sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem
planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene
namjenske donacije neplanirane u proračunu.
Za iznos sredstava iz točke I. ove odluke izvršit će se povećanje
plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene
djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na potrošačkom mjestu
24020018 – JU OŠ „Kladanj“ Kladanj, ekonomski kod 613900
– ugovorene i druge posebne usluge – sufinanciranje obavljanja
pripravničkog staža u iznosu 2.200,00 KM.
III.
Zadužuje se JU OŠ „Kladanj“ Kladanj da sredstva iz točke I.
ove odluke utroši do 31.12.2010. godine.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa i JU OŠ
„Kladanj“ Kladanj.
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-26055-3/10
Tuzla, 17.12.2010. godine
10
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 1/05
i 11/06), a u svezi sa člankom 11. stavak 3. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu („Službene novine
Tuzlanskog kantona“ broj 2/10), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 17.12.2010. godine, d o n o s i
ODLUKU
o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu
I
Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, za sufinanciranje obavljanja
Broj 1 - Strana 5
pripravničkog staža, JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj
potrošačko mjesto – 24030006 u iznosu od 3.300,00 KM, dodijeljene
od strane općine Kladanj.
II
Donacija iz točke I. ove odluke usmjerava se u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u dijelu plana prihoda
temeljem namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 –
Primljene namjenske donacije neplanirane u proračunu.
Za iznos sredstva iz točke I. ove odluke izvršit će se povećanje
plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda prihoda temeljem
namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija na potrošačkom
mjestu 24030006 – JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj ekonomski
kod 613900 – ugovorene i druge posebne usluge - sufinansiranje
obavljanja pripravničkog staža održavanje u iznosu 3.300,00 KM.
III.
Zadužuje se JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj da sredstva
iz točke I. ove odluke utroši do 31.12.2010. godine.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa i JU MSŠ „Musa
Ćazim Ćatić“ Kladanj.
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-14-26055-4/10
Tuzla, 17.12.2010. godine
PREMIJER KANTONA
mr. sc. Enes Mujić, v.r.
11
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 1/05
i 11/06), a u svezi sa člankom 11. stavak 3. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu („Službene novine
Tuzlanskog kantona“ broj 2/10), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 17.12.2010. godine, d o n o s i
ODLUKU
o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu
I.
Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, za sufinanciranje projekta
dogradnje učionice za praktičnu nastavu, JU MSŠ Čelić potrošačko
mjesto – 24030002 u iznosu od 21.923,35 KM, dodijeljene od
strane općine Čelić.
II.
Donacija iz točke I. ove odluke usmjerava se u Proračun
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u dijelu plana prihoda
temeljem namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 –
Primljene namjenske donacije neplanirane u proračunu.
Za iznos sredstva iz točke I. ove odluke izvršit će se povećanje
plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda prihoda temeljem
namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija na potrošačkom
mjestu 24030002 – JU MSŠ Čelić, ekonomski kodovi: 821200 –
nabavka građevina u iznosu 14.100,00 KM i 821600 – rekonstrukcija
i investiciono održavanje u iznosu 7.823,35 KM.
Broj 1 - Strana 6
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA III.
Zadužuje se JU MSŠ Čelić da sredstva iz točke I. ove odluke
utroši do 31.12.2010. godine.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa i JU MSŠ Čelić.
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u
“Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
24030021 – JU MS Rudarska škola Tuzla
na ekonomski kod:
- 611100 - Bruto plaće i naknade
- 612100 - Doprinos poslodavca
24030034 – JU MSŠ Sapna
na ekonomski kod:
- 611100 - Bruto plaće i naknade
- 612100 - Doprinos poslodavca
6.000,00 KM
500,00 KM
3.150,00 KM
50,00 KM
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. VLADA
Broj: 02/1-14-26055-5/10
Tuzla, 17.12.2010. godine
24050003 – Arhiv Tuzlanskog kantona
na ekonomski kod:
611100 - Bruto plaće i naknade
12.300,00 KM
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa.
12
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(«Službene novine Tuzlanskog kantona», br. 17/00, 1/05 i 11/06) i
članka 20. stavci 2. i 3. Zakona o izvršenju Proračuna Tuzlanskog
kantona za 2010. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona»
broj 2/10), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana
17.12.2010. godine, d o n o s i
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. VLADA
Broj: 02/1-14-26089/10
Tuzla, 17.12.2010. godine
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Proračunu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» broj 2/10) između proračunskih korisnika u
dijelu proračunskih sredstava u iznosu od 49.980,00 KM.
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:
na teret potrošačkog mjesta:
24010001 – Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa
sa ekonomskog koda:
- 611100 - Bruto plaće i naknade 49.980,00 KM
u korist potrošačkih mjesta :
24020034 – JU OŠ „Duboki Potok“ Srebrenik
na ekonomski kod:
- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge
posebna naknada na dohodak za zaštitu
od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)
120,00 KM
24020073 – JU OŠ „Stjepan Polje“ Gračanica
na ekonomski kod:
- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge
posebna naknada na dohodak za zaštitu
od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća) 50,00 KM
24020081 – JU OŠ „Malešići“ Gračanica
na ekonomski kod:
- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge
posebna naknada na dohodak za zaštitu
od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća) 60,00 KM
24030002 – JU MSŠ „Abdulah Kovačević“ Čelić
na ekonomski kod:
- 611100 - Bruto plaće i naknade
25.300,00 KM
- 612100 - Doprinos poslodavca 2.450,00 KM
13
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(«Službene novine Tuzlanskog kantona», br. 17/00, 1/05 i 11/06) i
članka 20. stavci 2. i 3. Zakona o izvršenju Proračuna Tuzlanskog
kantona za 2010. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona»,
broj 2/10), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana
17.12.2010. godine, d o n o s i
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Proračunu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» broj 2/10) između proračunskih korisnika u
iznosu od 16.700,00 KM.
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:
na teret potrošačkog mjesta:
15010003 – Disciplinski centar za maloljetnike
sa ekonomskog koda:
- 611100 - Bruto plaće i naknade 16.700,00 KM
u korist potrošačkih mjesta:
15010002 – Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći
na ekonomski kod:
- 611100 - Bruto plaće i naknade 12.300,00 KM
- 612100 - Doprinos poslodavca 1.300,00 KM
15030001 – Općinski sud Tuzla
na ekonomski kod:
- 612100 - Doprinos poslodavca 3.100,00 KM
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
Ministarstvo pravosuđa i uprave.
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
14
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05
i 11/06) a u svezi sa člankom 25. stavak 1. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj 2/10), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 17.12.2010. godine, donosi
O D L U KU
o odobravanju sredstava sa proračunske pozicije
“Tekuća rezerva” – potrošačka jedinica 11050001
I.
Odobravaju se financijska sredstva općini Tuzla u iznosu od
10.000,00 KM (slovima: desettisuća konvertibilnih maraka), na ime
sufinanciranja za hitne intervencije radi zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne nesreće od klizanja
tla, u Mjesnoj zajednici Mosnik, naselje Crvene Njive, ulica Rame
Meškovića.
II.
Odobrena financijska sredstva iz točke I. ove odluke realizirat
će se sa proračunske pozicije 11050001, preko Kantonalne uprave
civilne zaštite (potrošačko mjesto 26010001)
ekonomski kod
614100, tekući transferi drugim nivoima vlasti, 614116 – transferi
općinama, uplatom sredstava na račun općine Tuzla broj: 132-1000185-060-197, kod NLB Tuzlanske banke.
III.
Zadužuje se općina Tuzla da Vladi Tuzlanskog kantona,
putem Kantonalne uprave civilne zaštite, dostavi pismeno izvješće
sa dokumentacijom o namjenskom utrošku odobrenih sredstava iz
točke I. ove odluke u roku od 90 dana od dana utroška istih.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
Kantonalna uprava civilne zaštite.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Tuzlanskog kantona”, broj 2/10), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 17.12.2010. godine, donosi
O D L U KU
o odobravanju sredstava sa proračunske pozicije
“Tekuća rezerva” – potrošačka jedinica 11050001
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. VLADA
Broj: 02/1-14-26089-1/10
Tuzla, 17.12.2010. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. VLADA
Broj: 02/1- 14-25887/10
Tuzla, 17.12.2010. godine
15
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05
i 11/06) a u svezi sa člankom 25. stavak 1. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu (“Službene novine
Broj 1 - Strana 7
I.
Odobravaju se sredstva sa proračunske pozicije 11050001
– “Tekuća rezerva” Fondaciji “Zajedno u ratu, zajedno u miru”
Tuzlanskog kantona, na ime sufinanciranja izdataka u sudskim
postupcima pokrenutih pred pravosudnim organima Bosne i
Hercegovine protiv pripadnika Armije BiH, u iznosu od 5.000,00
KM (slovima: pettisuća konvertibilnih maraka).
II.
Odobrena financijska sredstva iz točke I. ove odluke realizirat
će se putem Ministarstva za boračka pitanja, preko proračunske
pozicije 20010002 – Dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajanja
za korisnike BIZ-a, ekonomski kod 614324, funkcionalni kod
1430, uplatom na račun Fondacije “Zajedno u ratu, zajedno u miru”
Tuzlanskog kantona broj: 338-440-221513-30-77 otvoren kod
Unicredit Banke Tuzla.
III.
Zadužuje se Fondacija “Zajedno u ratu, zajedno u miru”
Tuzlanskog kantona, da Ministarstvu za boračka pitanja dostavi
detaljno pismeno izvješće sa dokumentacijom o namjenskom
utrošku odobrenih sredstava iz točke I. ove odluke u roku od 30
dana od dana utroška istih, a najkasnije do 30.01.2011. godine.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
Ministarstvo za boračka pitanja.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. VLADA
Broj: 02/1-14-025665-1/10
Tuzla, 17.12.2010. godine
16
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05
i 11/06), a u svezi sa člankom 25. stavak 1. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj: 2/10), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 24.12.2010. godine, donosi
O D L U KU
o odobravanju sredstava sa proračunske pozicije
“Tekuća rezerva” – potrošačka jedinica 11050001
I.
Odobravaju se financijska sredstva JU OŠ “Podorašje”
Srebrenik u iznosu od 5.000,00 KM (slovima: pettisuća konvertibilnih
maraka), na ime rekonstrukcije dijela školskog objekta (učionica).
II.
Odobrena financijska sredstva iz točke I. ove odluke, realizirat
će se sa proračunske pozicije 11050001 “Tekuća rezerva”, preko JU
OŠ “Podorašje” Srebrenik, organizacioni kod 24020036, ekonomski
kod 8216, funkcionalni kod 042.
Broj 1 - Strana 8
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA III.
Zadužuje se JU OŠ “Podorašje” Srebrenik da Ministarstvu
naobrazbe, znanosti, kulture i športa dostavi izvješće sa
dokumentacijom o utrošku odobrenih sredstava iz točke I. ove
odluke, najkasnije do 28.02.2011. godine.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
«Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. VLADA
Broj: 02/1-14-26452-1/10
Tuzla, 24.12.2010. godine
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se cijene lijekova koje će Zavod
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:
Zavod) priznavati za lijekove utvrđene Odlukom o listi lijekova
koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog
kantona“ broj 10/09 - u daljem tekstu Lista lijekova).
Cijene lijekova iz stavka 1. ovog članka iskazane su u
Tabelarnim pregledima 1 i 2, koji su sastavni dio ove odluke.
Članak 2.
Tabelarni pregled 1, pored podataka iz Liste lijekova, sadrži
i sljedeće podatke: zaštićeno ime lijeka, naziv proizvođača lijeka,
oznaku ‘’A’’ ili ‘’B“ i utvrđenu cijenu lijeka koju priznaje Zavod.
Oznakom „A“ označeni su lijekovi sa Liste lijekova za koje se
ne može utvrđivati neposredno učešće osigurane osobe u cijeni lijeka.
Oznakom „B“ označeni su lijekovi sa Liste lijekova za koje
Zavod utvrđuje svoje učešće u cijeni lijeka.
Članak 3.
17
Na temelju članka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“ br.17/00, 1/05 i 11/06) i
članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine
Federacije BiH“ br. 30/97, 7/02 i 70/08), na prijedlog Ministarstva
zdravstva Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 24.12.2010.godine, donosi
ODLUKU
Članak 4.
o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
Cijene lijekova utvrđene u Tabelarnom pregledu 1 i 2, su na paritetu
franco skladište ugovorne apoteke Zavoda, sa uračunatim PDV-om.
Članak 1.
Za propisivanje i izdavanje lijekova iz članaka 2. i 3. ove
odluke, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Uredbe o obimu
prava, načinu i postupku propisivanja i izdavanja lijekova na teret
sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 4/08 i 7/09).
U Odluci o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se
propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br.
1/10, 8/10 i 10/10) u članku 7. riječi: „a najduže do 31.12.2010.
godine“, zamjenjuju se riječima: „a najduže do 10.01.2011.godine“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
Tabelarni pregled 2, pored podataka iz Tabelarnog pregleda 1,
sadrži cijene onih lijekova koje su veće od utvrđenih cijena lijekova
koje priznaje Zavod.
Lijekove iz Tabelarnog pregleda 2, mogu propisivati ovlašteni
doktori na zahtjev osigurane osobe.
Za propisane lijekove iz Tabelarnog pregleda 2, razliku u
cijeni lijeka snosi osigurana osoba.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. VLADA
Broj:02/1-37-26424-1/10
Tuzla, 24.12.2010.godine
Članak 5.
Članak 6.
Za lijekove za koje do donošenja ove odluke, nije utvrđena
cijena u postupku ispitivanja tržišta, cijene će se po istom postupku
utvrđivati naknadno.
Pri naknadnom utvrđivanju cijena iz stavka 1. ovog članka,
iste će se uvrstiti u Tabelarni pregled 1 ili 2.
Članak 7.
Ova odluka primjenjivat će se od 10.01.2011.godine, do
okončanja postupka javne nabavke lijekova koji provodi Zavod.
18
Na temelju članka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 17/00, 1/05 i 11/06) i
članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine
Federacije BiH“ br. 30/97, 7/02 i 70/08), na prijedlog Ministarstva
zdravstva Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 24.12.2010. godine, donosi
ODLUKU
o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova
koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
Članak 8.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo zdravstva i
Zavod Zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Članak 9.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. VLADA
Broj: 02/1-37-26424/10
Tuzla, 24.12.2010.godine
2. A01AA01, Natrij fluorid, Profilaksa karijesa
3. A02AD01, Al-hidroksid+Mg-oksid, Antacid
4. A02AD01, Al.hidroksid+Ng-oksid, Antacid
5. A02BA02, Ranitidin, Blokator H2 receptora
5. A02BA02, Ranitidin, Blokator H2 receptora
5. A02BA02, Ranitidin, Blokator H2 receptora
5. A02BA02, Ranitidin, Blokator H2 receptora
5. A02BA02, Ranitidin, Blokator H2 receptora
6. A02BA02, Ranitidin, Blokator H2 receptora
7. A02BC01, Omeprazol, Inhibitor protonske
pumpe
7. A02BC01, Omeprazol, Inhibitor protonske
pumpe
7. A02BC01, Omeprazol, Inhibitor protonske
pumpe
7. A02BC01, Omeprazol, Inhibitor protonske
pumpe
7. A02BC01, Omeprazol, Inhibitor protonske
pumpe
7. A02BC01, Omeprazol, Inhibitor protonske
pumpe
7. A02BC01, Omeprazol, Inhibitor protonske
pumpe
8. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
8. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
8. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
8. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
8. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
8. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
8. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
23
22
NOLPAZA
ZONTOP
ZIPANTOLA
CONTROLOC
ZOLPAN
ZOLPAN
NOLPAZA
HELICOL
OMEZOL
OMEPRAZID
ULZOL
OMEZOL
ULTOP
OMEPRAZOL
RANIBOS
RANITIDIN
RANITIDIN
RANID
RANOBEL
RANID
MAGALOX
MAGALOX
NAF
NAF
Zaštićeno ime lijeka
KRKA
FARMAVITA
PLIVA
NYCOMED GMBH
ZADA
PHARMACEUTICALS
ZADA
PHARMACEUTICALS
Tbl. 20 mg
Film tablete 20 mg
Tbl 20 mg
Tbl 20 mg
Film tbl. 20 mg
Film tbl. 20 mg
Tbl. 20 mg
Kaps. 20 mg
ZADA
PHARMACEUTICALS
KRKA
Kaps. 20 mg
Kaps. 20 mg
Kpas. 20 mg
Kaps. 20 mg
Kaps. 20 mg
Kaps. 20 mg
Film Tbl 300 mg
Tbl 150 mg
Film tbl 150 mg
Film tbl. 150 mg
Tbl 150 mg
Film tbl. 150 mg
Tbl 1mg
Susp. (2249,5 + 425 mg) / 5 ml
(60 ml)
Tbl. 333,33 + 158,4 mg
Tbl 0,25 mg
FARMAVITA
NOBEL
PLIVA
ALKALOID
KRKA
REPLEKFARM
BOSNALIJEK
REPLEKFARM
BOSNALIJEK
ZADA
PHARMACEUTICALS
NOBEL
ZADA
PHARMACEUTICALS
HEMOFARM
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
14
30
28
28
28
14
28
14
14
14
14
14
14
14
10
20
20
60
60
30
16
1
250
400
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
9,30 KM
19,95 KM
18,60 KM
18,60 KM
18,60 KM
9,30 KM
18,60 KM
8,45 KM
8,45 KM
8,45 KM
8,45 KM
8,45 KM
8,45 KM
8,45 KM
5,60 KM
1,75 KM
1,75 KM
5,25 KM
5,25 KM
2,65 KM
3,05 KM
4,45 KM
5,20 KM
5,15 KM
1
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
1. A01AA01, Natrij fluorid, Profilaksa karijesa
1
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 9
45
44
43
42
41
40
BUTOPAN
LANSOPRAZOL
LANZUL
LANSOPROL
APRAZOL
LANSOPRAZOL
LANSOPROL
LANSOPRAZOL
LANSOPROL
LANZUL
PULCET
ZIPANTOLA
FENIX
CONTROLOC
ZOLPAN
ZONTOP
ZIPANTOLA
PULCET
NOLPAZA
NOLPAZA
FENIX
Zaštićeno ime lijeka
BIOFARMA
PLIVA
KRKA
Drg. 10 mg.
Kaps. 15 mg
Kaps. 15 mg
Kaps. 15 mg
Kaps. 30 mg
BILIM
PHARMACEUTICALS
NOBEL
Kaps. 30 mg
Kaps. 30 mg
Kaps. 30 mg
Kaps. 30 mg
Kaps. 30 mg
Tbl 40 mg
Tbl 40 mg
Tbl 40 mg
PLIVA
NOBEL
PLIVA
NOBEL
KRKA
NOBEL
PLIVA
BOSNALIJEK
Tbl 40 mg
Film. Tbl. 40 mg.
ZADA
PHARMACEUTICALS
NYCOMED GMBH
Film tablete 40 mg
Tbl 40 mg
Tbl 40 mg
Tbl. 40 mg
Tbl. 40 mg
Tbl 20 mg
FRAMAVITA
PLIVA
NOBEL
KRKA
KRKA
BOSNALIJEK
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
20
28
28
28
14
28
14
14
28
14
14
28
14
14
14
14
14
28
14
28
28
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2,90 KM
9,10 KM
9,10 KM
9,10 KM
9,10 KM
18,15 KM
9,10 KM
9,10 KM
18,15 KM
9,10 KM
14,20 KM
28,35 KM
14,20 KM
14,20 KM
14,20 KM
14,20 KM
14,20 KM
28,35 KM
14,20 KM
28,35 KM
18,60 KM
Rp
2
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
8. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
9. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
9. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
9. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
9. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
9. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
9. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
9. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
9. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
9. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
9. A02BC02, Pantoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
10. A02BC03, Lanzoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
10. A02BC03, Lanzoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
10. A02BC03, Lanzoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
10. A02BC03, Lanzoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
10. A02BC03, Lanzoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
10. A02BC03, Lanzoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
11. A02BC03, Lanzoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
11. A02BC03, Lanzoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
11. A02BC03, Lanzoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
12. A03BB01, Butil skopolamin, Spazmolitik
pumpe
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 10
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
13. A03FA01, Metoklopramid, Gastroregulator
14. A03FA01, Metoklopramid, Gastroregulator
14. A03FA01, Metoklopramid, Gastroregulator
15. A05AA02, Urzodeoksiholna kiselina,
Koleretik
15. A05AA02, Urzodeoksiholna kiselina,
Koleretik
16. A05BA08, Esencijalni fosfolipidi,
Hepatoprotektiv
19. A06AD11, Laktuloza, Laksativ
47
48
49
50
19. A06AD11, Laktuloza, Laksativ
20. A07AA02, Nistatin, Antimikotik
21. A07AX03, Nifuroksazid, Intestinalni
antinfektiv
22. A07AX03, Nifuroksazid, Intestinalni
antinfektiv
23. A07AX03, Nifuroksazid, Intestinalni
antinfektiv
24. A07DA03, Loperamid, Antiperistaltik
56
57
25. A07EC01, Sulfasalazin, Enteroantiseptik
27. A07EC02, Mesalazin, Antiulcerokolitik
27. A07EC02, Mesalazin, Antiulcerokolitik
28. A07EC02, Mesalazin, Antiulcerokolitik
28. A07EC02, Mesalazin, Antiulcerokolitik
29. A07EC02, Mesalazin, Antiulcerokolitik
31. A10AB01, Inzulin humani, Insulin
antidijabetik
31. A10AB01, Inzulin humani, Insulin
antidijabetik
31. A10AB01, Inzulin humani, Insulin
antidijabetik
32. A10AB04, Inzulin lispro, Insulin antidijabetik
63
64
65
66
67
68
72
71
70
HUMALOG
HUMULIN R
ACTRAPID NOVOLET
INSUMAN RAPID
SALOFALK
SALOFALK
SALOFALK
MESALAZIN
MELASA
SALAZOPYRIN EN
SULFASALAZIN KRKA EN
SELDIAR
ENTEROFURYL
ENTEROFURYL
ENTEROFURYL
NYSTATIN
PORTALAK
OSMOLAK
PORTALAK
HEPALIP FORTE
URSOFALK
URSOFALK
KLOMETOL
REGLAN
REGLAN
KLOMETOL
BUSCOL
Zaštićeno ime lijeka
ELI LILLY
ELI LILLY
NOVO NORDISK A/S
SANOFI-AVENTIS
DR. FALK
DR. FALK
DR. FALK
PFIZER
ZADA
PHARMACEUTICALS
REPLEKFARM
KRKA
KRKA
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
HEMOFARM
BELUPO
BIOFARMA
BELUPO
BOSNALIJEK
DR. FALK
DR. FALK
GALENIKA
ALKALOID
ALKALOID
GALENIKA
PLIVA
Injekcija 100 i.j./ml (5x3 ml)
Injekcija 100 i.j./ ml 3 ml
Injekcija 100 i.j./ml (3ml)
Injekcija 100 i.j./ ml (3 ml)
Klizme 4 g/60 ml
Supp 500 mg
Supp 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl. 50 mg
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Kaps 2 mg
Susp 200mg/5 ml (90 ml)
Kaps. 200 mg
Kaps. 100 mg
Kapi 100.000ij/1 ml (24 ml)
667mg/ml; (250 ml)
Susp. 250 ml. (667 mg/ml)
667mg/ml; (500 ml)
Kaps. 300 mg
Kaps.250 mg
Kaps. 250 mg
Sirup 5mg/5ml (100 ml)
Sirup 5 mg/ 5 ml (120 ml)
Tbl 10 mg
Tbl. 10 mg
Dražeje 10 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
5
5
5
5
7
30
10
50
50
100
50
20
1
16
30
1
1
1
1
50
100
50
1
1
40
30
20
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
88,05 KM
59,90 KM
59,90 KM
59,90 KM
87,90 KM
65,55 KM
21,85 KM
23,30 KM
23,30 KM
21,95 KM
11,00 KM
4,35 KM
7,35 KM
5,60 KM
5,50 KM
5,25 KM
8,60 KM
8,60 KM
17,20 KM
15,90 KM
70,20 KM
35,10 KM
2,20 KM
2,60 KM
2,30 KM
1,70 KM
2,90 KM
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
3
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
69
25. A07EC01, Sulfasalazin, Enteroantiseptik
62
61
60
59
58
19. A06AD11, Laktuloza, Laksativ
55
54
53
52
51
12. A03BB01, Butil skopolamin, Spazmolitik
13. A03FA01, Metoklopramid, Gastroregulator
46
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 11
42. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
42. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
43. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
43. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
43. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
43. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
43. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
44. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
44. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
44. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
45. A10BB01, Glibenklamid, Oralni antidijabetik
45. A10BB01, Glibenklamid, Oralni antidijabetik
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
33. A10AB05, Inzulin aspart, Insulin
antidijabetik
36. A10AC01, Inzulin humani, Insulin
antidijabetik
36. A10AC01, Inzulin humani, Insulin
antidijabetik
36. A10AC01, Inzulin humani, Insulin
antidijabetik
37. A10AD01, Miješani insulini "30", Insulin
antidijabetik
37. A10AD01, Miješani insulini "30", Insulin
antidijabetik
38. A10AD04, Miješani analozi (insulin lispro),
Insulin antidijabetik
38. A10AD04, Miješani analozi (insulin lispro),
Insulin antidijabetik
38. A10AD04, Miješani analozi (insulin lispro),
Insulin antidijabetik
39. A10AE01, Inzulin glargin, Insulin
antidijabetik
41. A10AE05, Inzulin detemir, Insulin
antidijabetik
42. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
GLIBEDAL
DIABOS
SIOFOR 1000
GLUFORMIN
GLUCONOR
GLIFOR
GLUCONOR
FARMAVITA
BOSNALIJEK
BERLIN-CHEMIE
REPLEKFARM
ZADA
PHARMACEUTICALS
BILIM
PHARMACEUTICALS
ZADA
PHARMACEUTICALS
PLIVA
BERLIN-CHEMIE
PLIVA
BERLIN-CHEMIE
ZADA
PHARMACEUTICALS
GALENIKA
NOVO NORDISK A/S
SANOFI-AVENTIS
NOVO NORDISK A/S
ELI LILLY
ELI LILLY
ELI LILLY
NOVO NORDISK A/S
SANOFI-AVENTIS
ELI LILLY
NOVO NORDISK A/S
NOVO NORDISK A/S
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Film tbl. 1000 mg
Film tbl. 1000 mg
Film tbl. 1000 mg
Tbl 850 mg
Film tbl.850 mg
Tbl 850 mg
Film tbl 850 mg
Tbl 850 mg
Film tbl 500 mg
Film tbl. 500 mg
Film tbl. 500 mg
100 i.j./ml (3 ml)
100 i.j./ml (3 ml)
Uložak (3 ml)
Suspenzija za injiciranje 100 i.j./ml
( 3 ml u Pen injektoru)
Suspenzija za injiciranje 100 i.j./ml
( 3 ml u Pen injektoru)
Uložak (3 ml)
Uložak ( 3 ml)
Injekcija 100 i.j./ml (3 ml)
Injekcija 100 i.j./ml (3 ml)
Injekcija 100 i.j./ml (3 ml)
Injekcija 100 i.j./ml (3 ml)
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
30
30
60
30
30
100
30
30
60
30
30
30
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2,10 KM
2,10 KM
11,45 KM
5,70 KM
5,70 KM
12,60 KM
3,80 KM
3,80 KM
7,55 KM
3,80 KM
3,10 KM
3,10 KM
6,20 KM
134,45 KM
143,90 KM
91,50 KM
91,50 KM
91,50 KM
59,90 KM
59,90 KM
59,90 KM
59,90 KM
59,90 KM
92,55 KM
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
4
RpSp/A1
RpSp/A1
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA METFORMIN
SIOFOR 850
GLUFORMIN
TEFOR
GLUCONOR
SIOFOR 500
LEVEMIR (FLEX PEN)
LANTUS
NOVOMIX 30 FLEXPEN
HUMALOGMIX50 PEN
HUMALOGMIX25 PEN
HUMULIN M3
MIXTARD 30 NOVOLET
INSUMAN BASAL
HUMULIN N
INSULATARD NOVOLET
NOVORAPID FLEXPEN
Zaštićeno ime lijeka
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 12
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
49. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
49. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
49. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
49. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
50. A10BX02, Repaglinid, Oralni antidijabetik
50. A10BX02, Repaglinid, Oralni antidijabetik
51. A10BX02, Repaglinid, Oralni antidijabetik
51. A10BX02, Repaglinid, Oralni antidijabetik
52. A10BX02, Repaglinid, Oralni antidijabetik
52. A10BX02, Repaglinid, Oralni antidijabetik
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
110
111
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
106
109
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
105
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
104
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
46. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
103
108
46. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
102
107
46. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
101
REODON
NOVONORM
NOVONORM
REODON
PLIVA
NOVO NORDISK A/S
NOVO NORDISK A/S
PLIVA
NOVO NORDISK A/S
HEMOFARM
ZADA
PHARMACEUTICALS
PLIVA
KRKA
LEK
PLIVA
KRKA
ZADA
PHARMACEUTICALS
BOSNALIJEK
SANOFI-AVENTIS
LEK
KRKA
LEK
SANOFI-AVENTIS
PLIVA
HEMOFARM
ZADA
PHARMACEUTICALS
BOSNALIJEK
LEK
ZADA
PHARMACEUTICALS
BOSNALIJEK
KRKA
SANOFI-AVENTIS
ALKALOID
Tbl.2 mg
Tbl 2 mg
Tbl 1 mg
Tbl.1 mg
Tbl 0,5 mg
Tbl. 0,5 mg
Tbl. 4 mg.
Tbl 4 mg
Tbl 4 mg
Tbl. 4 mg
Tbl 3 mg
Tbl. 3 mg
Tbl. 3 mg.
Tbl 3 mg
Tbl 3 mg
Tbl. 3 mg
Tbl 2 mg
Tbl. 2 mg
Tbl 2 mg
Tbl 2 mg
Tbl. 2 mg
Tbl. 2 mg.
Tbl 1 mg
Tbl. 1 mg
Tbl. 1 mg.
Tbl. 1 mg
Tbl 1 mg
Tbl 1 mg
Tbl 5 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
90
90
90
90
90
90
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
33,60 KM
33,60 KM
33,60 KM
33,60 KM
33,60 KM
33,60 KM
17,40 KM
17,40 KM
17,40 KM
17,40 KM
12,60 KM
12,60 KM
12,60 KM
12,60 KM
12,60 KM
12,60 KM
8,95 KM
8,95 KM
8,95 KM
8,95 KM
8,95 KM
8,95 KM
7,40 KM
7,40 KM
7,40 KM
7,40 KM
7,40 KM
7,40 KM
2,10 KM
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
5
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
NOVONORM
REODON
ZAPIRID
GLIMEPRID STADA
MEGLIMID
DIBIGLIM
BETAGLID
MELPAMID
ZAPIRID
MEGLIMID
AMARYL
DIBIGLIM
MEGLIMID
DIBIGLIM
AMARYL TBL.
BETAGLID
MELPAMID
ZAPIRID
GLIMEPIRID STADA
MELPAMID
ZAPIRID
DIBIGLIM
MEGLIMID
46. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
46. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
99
100
AMARYL
46. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
GLIBEDAL
45. A10BB01, Glibenklamid, Oralni antidijabetik
98
Zaštićeno ime lijeka
97
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 13
56. A12AA04, Kalcij karbonat, Kalcij terapija
56. A12AA04, Kalcij karbonat, Kalcij terapija
57. A12BA01, Kalij hlorid, Kalij terapija
58. A12BA51, Kalij citrat+kalijhidrogenkarb+lk,
Kalij terapija
59. A16AX01, Alfa liponska kiselina, Lijekovi
koji djeluju na metabolizam
59. A16AX01, Alfa liponska kiselina, Lijekovi
koji djeluju na metabolizam
60. A16AX01, Alfa liponska kiselina, Lijekovi
koji djeluju na metabolizam
60. A16AX01, Alfa liponska kiselina, Lijekovi
koji djeluju na metabolizam
128
129
130
63. B01AC04, Klopidogrel, Antitrombotik
63. B01AC04, Klopidogrel, Antitrombotik
63. B01AC04, Klopidogrel, Antitrombotik
63. B01AC04, Klopidogrel, Antitrombotik
63. B01AC04, Klopidogrel, Antitrombotik
63. B01AC04, Klopidogrel, Antitrombotik
64. B03AA02, Ferofumarat, Fe terapija
65. B03AB09, Feri proteinsukcinilat, Fe terapija
66. B03AB05, Feri oksid polimaltoza kompleks,
Fe terapija
66. B03AB05, Feri oksid polimaltoza kompleks,
Fe terapija
67. B03AB05, Feri oksid polimaltoza kompleks,
Fe terapija
67. B03AB05, Feri oksid polimaltoza kompleks,
140
141
142
143
144
145
146
147
151
150
149
REFERUM
FERRUM LEK
FERRUM LEK
REFERUM
LEGOFER
HEFEROL
KLOPIDOGREL
PIGREL
CLODIL
PLAVIX
ZYLLT
FLUXX
SYNETRA
CLOPIDOGREL
BOSPYRIN
MARTEFARIN
BERLITHION 600
TIACID
TIACID
BERLITHION 300
KALINOR
KALIJ KLORID JADRAN
PLIVIT D3
KALCIJ KARBONAT
ALKALOID
KALCIUM KARBONAT
ROCALTROL
Zaštićeno ime lijeka
REPLEKFARM
LEK
LEK
REPLEKFARM
ALKALOID
JADRAN
BLAGOLEKS/REPLEKFAR
M
ALKALOID
BOSNALIJEK
SANOFI-AVENTIS
ALKALOID
ZADA
PHARMACEUTICALS
KRKA
ACTAVIS GROUP
BOSNALIJEK
ORION PHARMA
BERLIN-CHEMIE
ZADA
PHARMACEUTICALS
ZADA
PHARMACEUTICALS
BERLIN-CHEMIE
DESMA
JADRAN
REPLEKFARM
ALKALOID
PLIVA
HOFFMAN LA ROCHE
Sirup 50 mg/5ml (100 ml)
Sirup 50mg/5ml (100 ml)
Tbl 100 mg
Tbl 100 mg
Otopina 40 mg/15 ml (150 ml)
Kaps 350 mg
Film tbl 75 mg
Film tbl. 75 mg
Film tbl 75 mg
Tbl 75 mg
Film tbl 75 mg
Film tbl. 75 mg.
Film tbl. 75 mg
Film tbl. 75 mg
Tbl 100 mg
Tbl. 3 mg
Kaps. 600 mg
Tbl. 600 mg
Tbl. 300 mg
Kaps. 300 mg
Tbl 40 µmol/tbl
Tbl 500 mg
Tbl 1 gr
Tbl 1 gr
Kapi 4.000 i.j / ml (10 ml)
Kapsule 0,25 mcg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
1
1
30
30
1
30
30
28
30
28
28
30
30
28
20
100
30
30
30
30
15
20
50
50
1
100
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
B
B
B
B
A
A
A
B
B
5,05 KM
5,05 KM
7,25 KM
7,25 KM
6,45 KM
3,75 KM
55,80 KM
52,05 KM
55,80 KM
52,05 KM
52,05 KM
55,80 KM
55,80 KM
52,05 KM
0,80 KM
10,10 KM
43,50 KM
43,50 KM
31,60 KM
31,60 KM
8,85 KM
4,70 KM
3,10 KM
3,10 KM
3,65 KM
60,60 KM
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
6
Rp/A1
Rp/A1
Rp/A1
Rp/A1
Rp/A1
Rp/A1
Rp/A1
Rp
Rp/A1
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp*
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 148
63. B01AC04, Klopidogrel, Antitrombotik
139
138
137
136
135
134
133
132
62. B01AC06, Acetilsalicilna kiselina,
Antitrombotik
63. B01AC04, Klopidogrel, Antitrombotik
55. A11CC05, Kolekalciferol, Vitamin D3
127
131
53. A11CC04, Kalcitriol, Nadomjestak vitamina
126
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 14
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
70. C01BC03, Propafenon, Antiaritmik
70. C01BC03, Propafenon, Antiaritmik
70. C01BC03, Propafenon, Antiaritmik
70. C01BC03, Propafenon, Antiaritmik
71. C01BC03, Propafenon, Antiaritmik
72. C01BD01, Amiodaron, Antiaritmik
72. C01BD01, Amiodaron, Antiaritmik
72. C01BD01, Amiodaron, Antiaritmik
72. C01BD01, Amiodaron, Antiaritmik
72. C01BD01, Amiodaron, Antiaritmik
73. C01DA02, Gliceril trinitrat, Antianginik
74. C01DA02, Gliceril trinitrat, Antianginik
75. C01DA02, Gliceril trinitrat, Antianginik
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
175
174
78. C01DA14, Izosorbid mononitrat, Koronarni
vasodilatator
78. C01DA14, Izosorbid mononitrat, Koronarni
vasodilatator
78. C01DA14, Izosorbid mononitrat, Koronarni
vasodilatator
Koronarni
Koronarni
Koronarni
NITRAX
ANGINAL
OLICARD RETARD
MONIZOL
ISOSORBIDEMN JADRAN
ISOSORBIDEMN JADRAN
ANGINAL
MONIZOL
NITROLINGUAL SPREJ
NITROGLICEROL
ANGISED
AMIODARON
ZADARON
AMIODARON
AMIOKORDIN
CORDARONE
PROPAFEN
PROPAFENON FV
PROPAFEN
PROPAFENON ALKALOID
RYTMONORM
DILACOR
FOLIK
FOLNA KISELINA
Zaštićeno ime lijeka
Ret.kaps/ret. tbl 40 mg
Ret. Caps. 40 mg
ZADA
PHARMACEUTICALS
Ret.kaps 40 mg
SOLVAY
PHARMACEUTICALS
GMBH I TEMMLER
PHARMA GMBH & CO.KG
BOSNALIJEK
Tbl 40 mg
Tbl. 40 mg
Tbl. 20 mg
Tbl 20 mg
Tbl 20 mg
Otopina 0,4 mg (200 ml)
Ret. kaps. 2,5 mg
Lingvaleta 0,5 mg
Tbl 200 mg
Tbl. 200 mg
Tbl 200 mg
Tbl 200 mg
Tbl 200 mg
Film tbl 300 mg
Film tbl 150 mg
Film tbl 150 mg
Film tbl 150 mg
Film tbl. 150 mg
Tbl 0,25 mg
Tbl. 5 mg.
Tbl 5 mg
HEMOFARM
JADRAN
JADRAN
BOSNALIJEK
HEMOFARM
BOSNALIJEK
G. POHLBOSKAMPGMBH&CO.
GLAXOSMITHKLINE
FARMAVITA
ZADA
PHARMACEUTICALS
ZDRAVLJE
KRKA
SANOFI-AVENTIS
HEMOFARM
FARMAVITA
HEMOFARM
ALKALOID
ABBOTT
REPLEKFARM
ZADA
PHARMACEUTICALS
ZDRAVLJE
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
30
30
50
30
20
20
30
30
1
20
100
60
60
60
60
30
50
40
50
40
50
20
20
20
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
5,50 KM
5,50 KM
9,10 KM
4,55 KM
3,05 KM
2,25 KM
3,40 KM
3,40 KM
11,70 KM
4,20 KM
7,90 KM
17,00 KM
17,00 KM
17,00 KM
17,00 KM
8,50 KM
16,40 KM
8,90 KM
11,10 KM
8,90 KM
11,10 KM
1,15 KM
2,50 KM
2,50 KM
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
7
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
173
172
171
170
169
Koronarni
Koronarni
69. C01AA05, Digoksin, Kardiotonik
154
76. C01DA14, Izosorbid mononitrat,
vasodilatator
76. C01DA14, Izosorbid mononitrat,
vasodilatator
76. C01DA14, Izosorbid mononitrat,
vasodilatator
77. C01DA14, Izosorbid mononitrat,
vasodilatator
77. C01DA14, Izosorbid mononitrat,
vasodilatator
68. B03BB01, Folna kiselina, Antianemik
153
168
68. B03BB01, Folna kiselina, Antianemik
152
Fe terapija
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 15
83. CO3BA11, Indapamid, Diuretik
84. C03CA01, Furosemid, Diuretik
84. C03CA01, Furosemid, Diuretik
84. C03CA01, Furosemid, Diuretik
84. C03CA01, Furosemid, Diuretik
85. C03CA01, Furosemid, Diuretik
85. C03CA01, Furosemid, Diuretik
86. C03DA01, Spironolacton, Diuretik
87. C03DA01, Spironolacton, Diuretik
88. C03DA01, Spironolacton, Diuretik
89. C03EA01, Hidrohloratiazid-amilorid,
Diuretik
89. C03EA01, Hidrohloratiazid-amilorid,
Diuretik
90. C03AA03, Hidrohloratiazid, Diuretik
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
90. C03AA03, Hidrohloratiazid, Diuretik
91. C03CA04, Torasemid, Diuretik
92. C03CA04, Torasemid, Diuretik
93. C05AA01, Lidokain kombinacije,
199
200
201
202
198
197
LIDOPROCT
DIUVER
MONOZID
HIDROHLOROTIAZID
ALKALOID
DIUVER
MODURETIC
HEMOPRES
ALDACTONE
ALDACTONE
ALDACTONE
FURSEMID FORTE
EDEMID FORTE
EDEMID
LODIX
FURSEMID
DESAL
INDAPAMID SR
RAWEL
INDAP
DOXAZIN
DOXAT
KAMIREN
TONOCARDIN
ALPHAPRES
NITRAX
ANGINAL
OLICARD RETARD
Zaštićeno ime lijeka
BOSNALIJEK
PLIVA
PLIVA
ALKALOID
FARMAVITA
LEK
HEMOFARM
RIEMSER
RIEMSER
RIEMSER
FARMAVITA
LEK
LEK
BOSNALIJEK
FARMAVITA
BIOFARMA
PLIVA
KRKA
PRO MED CS
JADRAN
BOSNALIJEK
KRKA
PLIVA
ZADA
PHARMACEUTICALS
ZDRAVLJE LESKOVAC
BOSNALIJEK
SOLVAY
PHARMACEUTICALS
GMBH I TEMMLER
PHARMA GMBH & CO.KG
Mast 20 gr.
Tbl 10 mg
Tbl 5 mg
Tbl 25 mg
Tbl 25 mg
Tbl (50+5) mg
Tbl (50+5) mg
Draž. 100 mg
Draž. 50 mg
Draž. 25 mg
Forte Tbl 500 mg
Forte Tbl 500 mg
Tbl 40 mg
Tbl 40 mg
Tbl 40 mg
Film.tbl. 1,5 mg
Tbl. 1,5 mg sa produženim
oslobađanjem
Tbl. 40 mg.
Kaps. 2,5 mg
Tbl. 4 mg
Tbl 4 mg
Tbl 4 mg
Tbl 4 mg
Tbl. 2 mg
Ret.caps. 60 mg
Ret.kaps./ret.tbl 60 mg
Ret.kaps 60 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
1
20
20
20
30
40
40
20
20
20
20
20
12
10
20
50
30
30
30
20
20
20
20
30
30
30
50
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
6,45 KM
6,15 KM
4,25 KM
2,30 KM
3,45 KM
5,85 KM
5,85 KM
21,20 KM
12,60 KM
7,45 KM
16,25 KM
16,25 KM
1,45 KM
1,20 KM
2,45 KM
6,10 KM
3,35 KM
3,35 KM
5,25 KM
11,65 KM
11,65 KM
11,65 KM
11,65 KM
3,45 KM
10,10 KM
10,10 KM
16,85 KM
Rp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
8
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 196
82. CO3BA11, Indapamid, Diuretik
83. CO3BA11, Indapamid, Diuretik
81. C02CA04, Doksazosin, Alfa blokator
183
185
81. C02CA04, Doksazosin, Alfa blokator
182
184
81. C02CA04, Doksazosin, Alfa blokator
81. C02CA04, Doksazosin, Alfa blokator
181
79. C01DA14, Izosorbid mononitrat, Koronarni
vasodilatator
79. C01DA14, Izosorbid mononitrat, Koronarni
vasodilatator
80. C02CA04, Doksazosin, Alfa blokator
180
179
178
177
176
79. C01DA14, Izosorbid mononitrat, Koronarni
vasodilatator
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 16
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
100. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
100. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
100. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
101. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
101. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
101. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
101. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
102. C07AB03, Atenolol, Beta blokator
103. C07AB03, Atenolol, Beta blokator
103. C07AB03, Atenolol, Beta blokator
103. C07AB03, Atenolol, Beta blokator
104. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
104. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
104. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
104. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
104. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
104. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
105. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
105. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
105. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
105. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
105. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
105. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
106. C07AB12, Nebivolol, Beta blokator
107. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
205
204
203
96. C05AD04, Polikrezulen + cinhokain,
Antihemoroidalija
97. C05AD04, Polikrezulen + cinhokain,
Antihemoroidalija
98. C07AA07, Sotalol, Beta blokator
Antihemoroidalija
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
KARVEDILOL
NEBIVOLOL
BLOCOR
BLAGOLEKS/REPLEKFAR
ALKALOID
ZADA
PHARMACEUTICALS
PLIVA
FARMAVITA
KWIZDA PHARMA
LEK
KWIZDA PHARMA
FARMAVITA
ZADA
PHARMACEUTICALS
KWIZDA PHARMA
LEK
KWIZDA PHARMA
ALKALOID
ALKALOID
HEMOFARM
FARMAVITA
FARMAVITA
HEMOFARM
ZADA
PHARMACEUTICALS
KRKA
BERLIN-CHEMIE
BERLIN-CHEMIE
ZADA
PHARMACEUTICALS
HEMOFARM
ABBOTT
NYCOMED GMBH
NYCOMED GMBH
Tbl 6,25 mg
Tbl. 5 mg
Film tbl. 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 5 mg
Film tbl. 5 mg.
Film tbl 5 mg
Film tbl 5 mg
Film tbl 5 mg
Film tbl 5 mg
Film tbl 100 mg
Tbl. 100 mg
Tbl 100 mg
Tbl 50 mg
Tbl. 100 mg
Tbl. 100 mg
Film tbl. 100 mg
Tbl 100 mg
Film tbl 50 mg
Tbl. 50 mg.
Tbl 50 mg
Tbl 80 mg
Supp.
Mast 20 gr.
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
30
28
30
30
30
20
30
50
50
30
30
30
20
30
15
14
28
30
30
30
30
30
28
30
30
50
10
1
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
6,20 KM
22,85 KM
21,75 KM
21,75 KM
21,75 KM
14,50 KM
21,75 KM
36,25 KM
21,95 KM
13,15 KM
13,15 KM
13,15 KM
8,75 KM
13,15 KM
1,65 KM
1,55 KM
3,10 KM
2,35 KM
6,45 KM
6,45 KM
6,45 KM
6,45 KM
2,90 KM
3,15 KM
3,15 KM
12,90 KM
4,05 KM
4,75 KM
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
9
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
BIPRESSO
CARDIOPROL
BISOCOR
BYOL
BISOCOR
BISOCOR
BLOCOR
CARDIOPROL
BYOL
BISOCOR
BIPRESSO
ATENOLOL ALKALOID
PANAPRES
ORMIDOL
ORMIDOL
BLOXAN
METOCOR
PRESOLOL
CORVITOL 100
PRESOLOL
METOCOR
CORVITOL 50
DAROB MITE
FAKTU
FAKTU
Zaštićeno ime lijeka
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 17
109. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
109. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
109. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
110. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
110. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
110. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
110. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
110. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
110. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
110. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
249
250
251
252
253
254
255
256
257
108. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
242
248
108. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
241
109. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
108. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
240
247
108. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
239
109. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
108. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
238
108. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
108. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
237
246
107. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
236
245
107. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
235
108. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
107. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
234
108. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
107. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
233
244
107. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
232
243
107. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
231
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
AMLOPIN
AMLODIPIN ALKALOID
VILPIN
LOPRESS
AMLODIL
ALOPRES
TENOX
VEDICOR
LEK
ALKALOID
BOSNALIJEK
ZADA
PHARMACEUTICALS
PLIVA
ZDRAVLJE LESKOVAC
BOSNALIJEK
ZADA
PHARMACEUTICALS
KRKA
PLIVA
KRKA
FARMAVITA
HEMOFARM
ZDRAVLJE LESKOVAC
KRKA
PLIVA
BLAGOLEKS/REPLEKFAR
M
ZADA
PHARMACEUTICALS
BILIM
PHARMACEUTICALS
FARMAVITA
BOSNALIJEK
FARMAVITA
KRKA
BOSNALIJEK
ZADA
PHARMACEUTICALS
BILIM
PHARMACEUTICALS
PLIVA
M
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl. 5 mg
Kaps. 5 mg
Tbl. 5 mg
Kaps/Tbl 5 mg
Tbl. 25 mg
Tbl 25 mg
Tbl. 25 mg
Tbl 25 mg
Tbl 25 mg
Tbl 12,5 mg
Tbl. 12,5 mg
Tbl 12,5 mg
Tbl 12,5 mg
Tbl 12,5 mg
Tbl. 12,5 mg
Tbl 12,5 mg
Tbl. 12,5 mg
Tbl 12,5 mg
Tbl 6,25 mg
Tbl 6,25 mg
Tbl. 6,25 mg
Tbl 6,25 mg
Tbl. 6,25 mg
Tbl 6,25 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
30
30
30
30
20
20
30
30
28
28
28
30
28
30
28
30
28
30
30
28
28
30
28
28
28
30
28
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3,85 KM
3,85 KM
3,85 KM
3,85 KM
2,55 KM
2,55 KM
3,85 KM
9,90 KM
9,25 KM
9,25 KM
9,25 KM
9,90 KM
7,65 KM
8,20 KM
7,65 KM
8,20 KM
7,65 KM
8,20 KM
8,20 KM
7,65 KM
7,65 KM
6,20 KM
5,80 KM
5,80 KM
5,80 KM
6,20 KM
5,80 KM
10
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA DILATREND
CARVETREND
CORYOL
CARVELOL
MILENOL
KARVILEKS
CORYOL
CARVELOL
CORONIS
VEDICOR
KARVEDILOL
CARVETREND
DILATREND
CARVELOL
CORYOL
CARVETREND
CORONIS
VEDICOR
DILATREND
Zaštićeno ime lijeka
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 18
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
110. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
110. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
111. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
111. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
111. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
111. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
111. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
111. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
111. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
111. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
111. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
111. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
112. C08CA05, Nifedipin, Blokator Ca kanala
113. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
113. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
113. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
114. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
114. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
114. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
114. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
115. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
116. C08DB01, Diltiazem, Blokator Ca kanala
117. C08DB01, Diltiazem, Blokator Ca kanala
117. C08DB01, Diltiazem, Blokator Ca kanala
118. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
118. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
118. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
118. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
118. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
KADRIL
PRILENAP
KONVERIL
HEMOFARM
ZADA
PHARMACEUTICALS
NOBEL
KRKA
REPLEKFARM
ALKALOID
HEMOFARM
ALKALOID
PLIVA
HEMOFARM
LEK
REPLEKFARM
ALKALOID
HEMOFARM
LEK
ALKALOID
HEMOFARM
ZADA
PHARMACEUTICALS
ALKALOID
FARMAVITA
ALKALOID
ZDARVLJE LESKOVAC
LEK
KRKA
BLAGOLEKS/REPLEKFAR
M
BOSNALIJEK
PLIVA
BLAGOLEKS/REPLEKFAR
M
FARMAVITA
Tbl. 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl 90 mg
Ret.tbl 90 mg
Tbl 60 mg
Film tbl 120 mg
Film tbl 80 mg
Film tbl 80 mg
Film tbl 80 mg
Film tbl 80 mg
Film tbl 40 mg
Film tbl 40 mg
Film tbl 40 mg
Tbl.Ret 20 mg
tbl. 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl. 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Kaps/Tbl 5 mg
Kaps/Tbl 5 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
20
20
20
20
20
30
30
30
20
50
50
50
30
30
30
30
30
30
20
30
30
20
30
30
30
30
30
30
30
A
A
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2,40 KM
2,40 KM
2,40 KM
2,40 KM
2,40 KM
5,85 KM
5,85 KM
4,70 KM
5,50 KM
3,20 KM
3,20 KM
3,20 KM
1,90 KM
1,40 KM
1,40 KM
1,40 KM
1,95 KM
7,70 KM
5,15 KM
7,70 KM
7,70 KM
5,15 KM
7,70 KM
7,70 KM
7,70 KM
7,70 KM
7,70 KM
3,85 KM
3,85 KM
11
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
ENAP
RENAPRIL
ALDIZEM
CORTIAZEM R
ALDIZEM
ISOPTIN
VERAPAMIL
LEKOPTIN
VERAPAMIL
VERAPAMIL ALKALOID
VERAPAMIL
LEKOPTIN MITE
VERAPAMIL ALKALOID
NIFADIL RETARD
LOPRESS
VAZOTAL
AMLODIPIN
AMLODIPIN ALKALOID
ALOPRES
AMLOPIN
AMLODIL
AMLODIPIN
TENOX
VILPIN
AMLODIPIN
AMLODIPIN
Zaštićeno ime lijeka
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 19
118. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
119. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
119. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
119. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
119. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
119. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
119. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
120. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
120. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
120. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
120. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
120. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
120. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
120. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
121. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
121. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
121. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
121. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
121. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
122. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
122. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
122. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
122. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
122. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
122. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
123. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
123. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
123. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
123. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
HYPERIL
SKOPRYL
IRUMED
OPTIMON
HYPERIL
OPTIMON
SKOPRYL
ALKALOID
ZADA
PHARMACEUTICALS
BELUPO
PLIVA
ZADA
PHARMACEUTICALS
PLIVA
ALKALOID
REPLEKFARM
BELUPO
FARMAL
BELUPO
PLIVA
FARMAL
ZADA
PHARMACEUTICALS
REPLEKFARM
FARMAVITA
REPLEKFARM
ZADA
PHARMACEUTICALS
ZDRAVLJE LESKOVAC
NOBEL
HEMOFARM
KRKA
KRKA
ZDRAVLJE LESKOVAC
HEMOFARM
ZADA
PHARMACEUTICALS
REPLEKFARM
NOBEL
FARMAVITA
Tbl. 20 mg
Tbl 20 mg
Tbl 20 mg
Tbl 20 mg
Tbl. 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl. 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl. 10 mg
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl. 5 mg
Tbl. 5 mg
Tbl. 5 mg
Tbl 20 mg
Tbl. 20 mg
Tbl. 20 mg
Tbl 20 mg
Tbl 20 mg
Tbl 20 mg
Tbl 20 mg
Tbl 10 mg
Tbl. 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl. 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 5 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
30
20
30
30
30
30
20
20
30
30
30
30
20
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
8,25 KM
5,50 KM
8,25 KM
8,25 KM
6,40 KM
6,40 KM
4,25 KM
4,25 KM
6,40 KM
6,40 KM
4,85 KM
4,85 KM
3,25 KM
4,85 KM
4,85 KM
4,40 KM
4,40 KM
4,40 KM
4,40 KM
4,40 KM
4,40 KM
4,40 KM
2,40 KM
2,40 KM
2,40 KM
2,40 KM
2,40 KM
2,40 KM
3,65 KM
12
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA LIZINOPRIL
IRUMED
LIZONOPRIL FARMAL
IRUMED
OPTIMON
LIZINOPRIL
HYPERIL
LIZONOPRIL FARMAL
ANGIOTEC
ENALAPRIL
KADRIL
RENAPRIL
KONVERIL
PRILENAP
ENAP
ENAP
ENALAPRIL
RENAPRIL
KADRIL
PRILENAP
KONVERIL
ANGIOTEC
Zaštićeno ime lijeka
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 20
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
123. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
124. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
124. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
124. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
127. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
127. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
127. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
127. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
127. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
127. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
128. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid, Ace
inhibitor i diuretik
128. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid, Ace
inhibitor i diuretik
128. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid, Ace
inhibitor i diuretik
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
343
342
HYPERIL PLUS
LIZONOPRIL H
LOPRIL H
RAMIPRIL
RAMIPRIL
ENOX
RAMIPRIL KWIZDA
TRITACE
AMPRIL
RAMIPRIL KWIZDA
ENOX
RAMIPRIL
RAMIPRIL
TRITACE
AMPRIL
VIVACE
RAMIPRIL
VIVACE
RAMIPRIL KWIZDA
RAMIPRIL
AMPRIL
TRITACE
ENOX
ENOX
AMPRIL
TRITACE
LIZINOPRIL
LIZONOPRIL FARMAL
Zaštićeno ime lijeka
Tbl. 10 mg + 12,5 mg
Tbl. 10mg + 12,5 mg
ZADA
PHARMACEUTICALS
Tbl 10mg +12,5 mg
Tbl. 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl. 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 5 mg
Tbl. 5 mg
Tbl. 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl. 5 mg
Tbl. 2,5 mg
Tbl. 2,5 mg
Tbl 2,5 mg
Tbl 2,5 mg
Tbl 2,5 mg
Tbl 2,5 mg
Tbl. 2,5 mg
Tbl. 1,25 mg
Tbl 1,25 mg
Tbl 1,25 mg
Tbl. 20 mg
Tbl. 20 mg
FARMAL
BOSNALIJEK
FARMAL
KWIZDA PHARMA
ZADA
PHARMACEUTICALS
PLIVA
SANOFI-AVENTIS
KRKA
FARMAL
ZADA
PHARMACEUTICALS
KWIZDA PHARMA
PLIVA
SANOFI-AVENTIS
KRKA
ACTAVIS GROUP
FARMAL
ACTAVIS GROUP
KWIZDA PHARMA
PLIVA
KRKA
KRKA
ZADA
PHARMACEUTICALS
ZADA
PHARMACEUTICALS
SANOFI-AVENTIS
SANOFI-AVENTIS
REPLEKFARM
FARMAL
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
30
30
20
28
30
30
28
28
28
28
30
28
30
28
28
28
28
28
28
30
28
28
30
30
28
28
20
30
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
9,35 KM
9,35 KM
6,25 KM
14,75 KM
15,80 KM
15,80 KM
14,75 KM
14,75 KM
14,75 KM
11,30 KM
12,15 KM
11,30 KM
12,15 KM
11,30 KM
11,30 KM
11,30 KM
9,30 KM
9,30 KM
9,30 KM
9,95 KM
9,30 KM
9,30 KM
9,95 KM
11,90 KM
11,10 KM
11,10 KM
5,50 KM
8,25 KM
13
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
341
123. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
316
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 21
364
363
362
361
360
128. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
128. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
129. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
129. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
129. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
129. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
129. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
129. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
129. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
130. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
130. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
130. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
130. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
130. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
130. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
131. C09BA02, Enalapril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
131. C09BA02, Enalapril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
131. C09BA02, Enalapril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
132. C09BA02, Enalapril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
132. C09BA02, Enalapril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
132. C09BA02, Enalapril-hidrohlortiazid,
inhibitor i diuretik
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
Ace
ANGIOTEC PLUS
ENAP HL 20
KONVERIL PLUS
ENAP H
KADRIL PLUS
PRILENAP H
LAAVEN HD
SKOPRYL PLUS
SKOPRYL PLUS
LISINOCOMP GENERICON
HYPERIL PLUS
LOPRIL H PLUS
SKOPRYL PLUS
HYPERIL PLUS
OPTIMON PLUS
IRUZID
VITOPRIL H
LIZONOPRIL H
LIZINOPRIL HCT
LIZINOPRIL HCT
IRUZID
Zaštićeno ime lijeka
FARMAVITA
KRKA
NOBEL
KRKA
ZADA
PHARMACEUTICALS
HEMOFARM
KRKA
FARMAVITA
ALKALOID
ZADA
PHARMACEUTICALS
GENERICON PHARMA
GMBH AUSTRIJA
BOSNALIJEK
ALKALOID
ZADA
PHARMACEUTICALS
PLIVA
FARMAVITA
HEMOFARM
FARMAL
ACTAVIS GROUP
ACTAVIS GROUP
FARMAVITA
Tbl 20+12,5 mg
Tbl 20mg + 12,5mg
Tbl 20 mg + 12,5mg
Tbl 10 mg + 25 mg
Tbl. 10 mg + 25 mg
Tbl 10 mg + 25 mg
Tbl 20mg + 25 mg
Tbl 20mg + 25 mg
Tbl 20mg + 25 mg
Tbl. 20+25 mg
Tbl. 20 mg + 25 mg
Tbl 20mg + 25 mg
Tbl 20mg + 12,5 mg
Tbl. 20 mg + 12,5 mg
Tbl. 20 mg + 12,5 mg
Tbl 20mg + 12,5 mg
Tbl 20mg + 12,5 mg
Tbl. 20 mg + 12,5 mg
Tbl. 20 mg+ 12,5 MG
Tbl. 10 mg+ 12,5 MG
Tbl 10 mg +12,5 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
20
20
20
20
20
20
30
20
20
30
30
20
20
30
30
30
30
30
20
20
30
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
9,05 KM
9,05 KM
9,05 KM
9,30 KM
9,30 KM
9,30 KM
20,10 KM
13,40 KM
13,40 KM
20,10 KM
20,10 KM
13,40 KM
8,30 KM
12,45 KM
12,45 KM
12,45 KM
12,45 KM
12,45 KM
8,30 KM
6,25 KM
9,35 KM
14
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 359
358
357
356
355
354
353
352
351
350
349
348
347
346
345
344
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 22
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
383
384
385
386
387
388
389
138. C09AA09, Fosinopril, Ace inhibitor
139. C09CA01, Losartan, Inhibitor angiotenzina
II i diuretik
139. C09CA01, Losartan, Inhibitor angiotenzina
II i diuretik
139. C09CA01, Losartan, Inhibitor angiotenzina
II i diuretik
139. C09CA01, Losartan, Inhibitor angiotenzina
II i diuretik
140. C09DA01, Losartan+hidrohlortiazid,
Inhibitor angiotenzina II i diuretik
140. C09DA01, Losartan+hidrohlortiazid,
Inhibitor angiotenzina II i diuretik
140. C09DA01, Losartan+hidrohlortiazid,
Inhibitor angiotenzina II i diuretik
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
135. C09AA10, Trandolapril, Ace inhibitor
136. CO9BB10, Trandolapril+verapamil, Ace
inhibitor i blokator Ca kanala
137. C09AA09, Fosinopril, Ace inhibitor
132. C09BA02, Enalapril-hidrohlortiazid, Ace
inhibitor i diuretik
132. C09BA02, Enalapril-hidrohlortiazid, Ace
inhibitor i diuretik
133. C09BA02, Enalapril-hidrohlortiazid, Ace
inhibitor i diuretik
133. C09BA02, Enalapril-hidrohlortiazid, Ace
inhibitor i diuretik
134. C09AA10, Trandolapril, Ace inhibitor
382
381
380
379
378
377
376
375
374
373
372
371
370
369
368
367
366
365
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
SIMVAX 20 MG
PROTECTA
STATEX 20
PROTECTA
JADRAN
FARMAVITA
PLIVA
FARMAVITA
KRKA
BLAGOLEKS/REPLEKFAR
M
ALKALOID
PLIVA
JADRAN
BOSNALIJEK
KRKA
PLIVA
BOSNALIJEK
ALKALOID
PLIVA
KRKA
BRISTOL MYERS SQUIBB
BRISTOL MYERS SQUIBB
ABBOTT
ABBOTT
ABBOTT
KRKA
HEMOFARM
ACTAVIS GROUP
ZADA
PHARMACEUTICALS
Film tbl. 20 mg
Film tbl. 20 mg
Film tbl. 20 mg
Film tbl. 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl. 10 mg
Film tbl. 10 mg
Film tbl (50+12,5) mg
Film tbl (50+12,5) mg
Film tbl (50+12,5) mg
Film tbl 50 mg
Film tbl 50 mg
Film tbl 50 mg
Film tbl 50 mg
Tbl. 20 mg
Tbl. 10 mg
Kaps. (180+2) mg
Kaps. 2 mg
Kaps. 0,5 mg
Tbl 10mg + 12,5mg
Tbl 10mg + 12,5mg
Tbl. 20 mg+ 12,5 MG
Tbl. 20 mg + 12,5 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
28
28
28
28
30
30
28
28
28
30
28
28
30
30
28
28
28
28
28
28
50
20
20
20
20
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
B
B
A
A
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
9,15 KM
9,80 KM
9,80 KM
9,15 KM
9,15 KM
9,15 KM
16,00 KM
14,90 KM
14,90 KM
12,00 KM
12,00 KM
11,20 KM
11,20 KM
17,70 KM
11,90 KM
32,15 KM
18,70 KM
16,00 KM
8,95 KM
8,95 KM
9,05 KM
9,05 KM
15
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
HOLLESTA
REVASTAT
VASILIP
STATEX 10
SIMVAX 10 MG
TENLOP H
LORISTA H
LOSARTIC PLUS
TENLOP
LOTAR
LOSARTIC
LORISTA
MONOPRIL
MONOPRIL
TARKA
GOPTEN
GOPTEN
ENAP HL
PRILENAP HL
ENALAPRIL HCT
KADRIL PLUS
Zaštićeno ime lijeka
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 23
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
143. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
143. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
143. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
143. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
149. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
149. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
ATORVASTATIN
LIPTIN
ATORIS
ATROVASTATIN
LIPTIN
KRKA
ZADA
PHARMACEUTICALS
ALKALOID
ACTAVIS GROUP
ZADA
PHARMACEUTICALS
REPLEKFARM
PLIVA
ALKALOID
LEK
BILIM
PHARMACEUTICALS
NOBEL
PLIVA
ZADA
PHARMACEUTICALS
REPLEKFARM
KRKA
BILIM
PHARMACEUTICALS
ACTAVIS GROUP
LEK
FARMAVITA
ALKALOID
NOBEL
KRKA
FARMAVITA
ALKALOID
JADRAN
ALKALOID
BLAGOLEKS/REPLEKFAR
M
KRKA
20 mg
Film tbl 40 mg
Film tbl. 40 mg
Film tbl 20 mg
Film tbl. 20 mg
Film tbl. 20 mg
Tbl. 20 mg
Film tbl
Film tbl 20 mg
Film tbl 20 mg
Film tbl 20 mg
Film tbl 20 mg
Film tbl. 10 mg
Film tbl. 10 mg
Film tbl 10 mg
Tbl. 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 40 mg
Film tbl. 40 mg
Film tbl 40 mg
Film tbl. 40 mg
Film tbl 20 mg
Film tbl 20 mg
Film tbl 20 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
28
28
30
28
28
30
30
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
22,90 KM
22,90 KM
17,15 KM
17,15 KM
17,15 KM
17,15 KM
17,15 KM
17,15 KM
17,15 KM
17,15 KM
17,15 KM
11,45 KM
11,45 KM
11,45 KM
11,45 KM
11,45 KM
11,45 KM
11,45 KM
11,45 KM
11,45 KM
11,45 KM
25,65 KM
25,65 KM
27,45 KM
25,65 KM
12,00 KM
12,85 KM
12,85 KM
16
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ATACOR
LIPIDRA
ATORVASTATIN
ALKALOID
ATORVOX
ATEROZ
TULIP
ATROVASTATIN
LIPTIN
ATORVOX
ATACOR
ATEROZ
ATORIS
TULIP
LIPIDRA
ATORVASTATIN
ALKALOID
TORVA
VASILIP
PROTECTA
HOLLESTA
SIMVAX 40 MG
VASILIP
REVSTAT
HOLLESTA
Zaštićeno ime lijeka
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 24
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
149. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
150. D01AC01, Klotrimazol, Antimikotik
151. D01AC01, Klotrimazol, Antimikotik
420
421
422
156. D06BA01, Sulfadiazin srebro, Dermatik
157. D06BB03, Aciklovir, Antivirotik
157. D06BB03, Aciklovir, Antivirotik
157. D06BB03, Aciklovir, Antivirotik
157. D06BB03, Aciklovir, Antivirotik
158. D07AB10, Alklometazon, Dermatik
159. D07AB10, Alklometazon, Dermatik
160. D07BC01, Betametazon-salic.kiselina,
Dermatik
160. D07BC01, Betametazon-salic.kiselina,
Dermatik
161. D07CC01, Betametazon-gentamicin,
Dermatik
161. D07CC01, Betametazon-gentamicin,
Dermatik
162. D07CC01, Betametazon-gentamicin,
Dermatik
163. D08AC02, Hlorheksidin, Dezinficijens
427
428
429
430
431
432
433
164. D08AG02, Povidon jod, Dezinficijens
165. D08AG02, Povidon jod, Dezinficijens
165. D08AG02, Povidon jod, Dezinficijens
166. G01AF01, Metronidazol, Trihomonacid
167. G01AF02, Klotrimazol, Trihomonacid
441
442
443
444
CANESTEN 1
MEDAZOL
BETADINE
BETADINE
BETADINE
HIBIBOS G
BELOGENT
BELOGENT,
KUTERID G
BELOSALIC
KUTERID S
AFLODERM
AFLODERM
HERNOVIR
VIROLEX
HERPLEX
ACIKLOVIR
ARGEDIN
DERMAZIN
GENTAMICIN
BIVACYN
LIDOKAIN-HLORID
CANESTEN OTOPINA
KANSEN
ATORIS
LIPIDRA
TULIP
ALKALOID
Zaštićeno ime lijeka
BAYER SCHERING
BELUPO
ALKALOID
ALKALOID
ALKALOID
BOSNALIJEK
BELUPO
BELUPO
LEK
BELUPO
LEK
BELUPO
BELUPO
NOBEL
KRKA
BELUPO
ZDRAVLJE LESKOVAC
BOSNALIJEK
LEK
GALENIKA
LEK
GALENIKA
ZDRAVLJE LESKOVAC
BAYER SCHERING
PHARMA
KRKA
NOBEL
LEK
Vag. 500 mg
Vag. 500 mg
Rastvor za kožu 10 % (1000 ml)
Rastvor za kožu 10 % (100 ml)
Otopina 7,5% (1000 ml)
Otopina 5 g/100 ml (1000 ml)
Krema (0,5 mg + 1mg)/ g (15 gr.)
Mast (0,5 mg + 1mg)/ g (15 gr.)
Mast (0,5 mg + 1mg)/ g (15 gr.)
Mast (0,5 mg + 30 mg)/ g (30 gr.)
Mast (0,5 mg + 30 mg)/ g (30 gr.)
Krema 0,5 mg/g (20 gr.)
Mast 0,5 mg/g (20 gr.)
Krema 5 % (10gr.)
Krema 5 % (5gr.)
Krema 50 mg/g (5 gr)
Krema 5 % (5 gr.)
Krema 1% (40 gr.)
Krema 1% (50 gr.)
Mast 0,1 % (15 gr)
Mast 30 g
Gel 20 mg/g (30 gr)
Otopina 10 mg/ml (20 ml)
Krema 10 mg/g (20 gr.)
Film tbl 40 mg
Film tbl 40 mg
Film tbl 40 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
B
A
B
A
A
B
B
B
8,05 KM
4,40 KM
19,90 KM
2,00 KM
19,90 KM
24,65 KM
2,95 KM
2,95 KM
2,95 KM
4,25 KM
4,25 KM
5,75 KM
5,75 KM
9,85 KM
4,90 KM
4,90 KM
4,90 KM
4,70 KM
5,85 KM
1,80 KM
5,60 KM
3,30 KM
5,75 KM
3,05 KM
22,90 KM
22,90 KM
22,90 KM
17
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
440
439
438
437
436
435
434
156. D06BA01, Sulfadiazin srebro, Dermatik
426
425
424
423
149. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
419
152. D04AB01, Lidokain, Anestetik za vanjsku
upotrebu
153. D06AX04, Bacitracin+Neomicin, Lokalni
antibiotik
155. D06AX07, Gentamicin, Lokalni antibiotik
149. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
418
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 25
169. G02AB03, Ergometrin, Uterotonik
170. G02CA, Heksoprenalin, Tokolitik
171. GO3AA07, Levonorgestrel+Etnilestradiol,
Kontraceptiv
172. G03AA12, Drospirenon+Etinilestradiol,
Kontraceptiv
173. G03DB01, Didrogesteron, Gestagen
446
447
176. G04CA02, Tamsulozin, Prostata terapeutik
176. G04CA02, Tamsulozin, Prostata terapeutik
176. G04CA02, Tamsulozin, Prostata terapeutik
177. G04CB01, Finasterid, Prostata terapeutik
177. G04CB01, Finasterid, Prostata terapeutik
178. G04CB02, Dutasterid, Prostata terapeutik
179. H02AB02, Deksametazon, Kortikosteroid
180. H02AB04, Metilprednizolon, Kortikosteroid
181. H02AB04, Metilprednizolon, Kortikosteroid
183. H02AB07, Prednizon, Kortikosteroid
452
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
190. J01AA02, Doksiciklin, Antibiotik
191. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
191. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
471
472
189. H03BB02, Tiamazol, Tireostatik
468
191. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
188. H03BB02, Tiamazol, Tireostatik
467
470
187. H03BA02, Propiltiouracil, Tireostatik
466
469
184. H03AA01, Levotiroksin, Tireoregulans
185. H03AA01, Levotiroksin, Tireoregulans
465
LARGOPEN
ALMACIN
AMOKSICILIN
DOKSICIKLIN
ATHYRAZOL
FAVISTAN
PTU
TIVORAL
LETROX 50
NIZON
PREDNOL
PREDNOL
DEXASON
AVODART
MOSTRAFIN
FINASTERID
TAZIN
TAMOSIN
BAZETHAM
TANYZ
BELLUNE 35
KLOMIFEN
DABROSTON
YASMIN
LEGRAVAN
GYNIPRAL
ERGOMETRIN
KANSEN
Zaštićeno ime lijeka
ALKALOID
BILIM
PHARMACEUTICALS
HEMOFARM
HEMOFARM
JADRAN
BOSNALIJEK
ALKALOID
GALENIKA
BERLIN-CHEMIE
BOSNALIJEK
MN PHARMACEUTICALS
MN PHARMACEUTICALS
GALENIKA
GLAXOSMITHKLINE
PLIVA
FARMAVITA
ZADA
PHARMACEUTICALS
HEMOFARM
PLIVA
KRKA
PLIVA
BELUPO
BAYER SCHERING
PHARMA
BELUPO
GALENIKA
ALKALOID
LEK
ZDRAVLJE LESKOVAC
PHARMA
Susp. 250mg/5ml (100 ml)
Susp. 250mg/5ml (100 ml)
Susp. 250mg/5ml (100 ml)
Kaps. 100 mg
Tbl 10 mg
Tbl 20 mg
Tbl 50 mg
Tbl. 0,1 mg
Tbl 50 µg
Tbl 5 mg
Tbl. 16 mg
Tbl. 4 mg
Tbl. 0,5 mg
Kaps. 0,5 mg
Tbl 5 mg
Film tbl 5 mg
Kaps. 0,4 mg
Kaps. 0,4 mg
Kaps. 0,4 mg
Kaps. 0,4 mg
Tbl. 2+0,035 mg
Tbl 50 mg
Tbl 10 mg
Obložene tbl 3/0,03 mg
Film tbl. 0,15+0,03 mg
Tbl 0,5mg
Tbl 0,2 mg
Vag. 200 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
1
1
1
5
30
20
20
50
100
10
20
20
50
30
28
30
30
30
30
30
63
10
30
21
21
20
20
3
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
B
B
A
A
A
2,75 KM
2,75 KM
2,75 KM
0,95 KM
4,55 KM
4,85 KM
4,70 KM
2,50 KM
5,70 KM
1,35 KM
11,10 KM
4,40 KM
5,40 KM
52,80 KM
19,55 KM
20,95 KM
18,95 KM
18,95 KM
18,95 KM
18,95 KM
22,20 KM
5,25 KM
17,10 KM
16,05 KM
2,75 KM
4,70 KM
7,35 KM
3,05 KM
18
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 464
453
174. G03GB02, Klomifen, Stimulacija ovulacije
175. G03HB01, Ciproteron+etinilestradol,
Hormonska terapija
176. G04CA02, Tamsulozin, Prostata terapeutik
451
450
449
448
168. G01AF02, Klotrimazol, Trihomonacid
445
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 26
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
193. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
193. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
193. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
194. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
195. J01CE10, Benzatin fenoksimetilpencilin,
Antibiotik
196. J01CE10, Benzatin fenoksimetilpencilin,
Antibiotik
197. J01CE10, Benzatin fenoksimetilpencilin,
Antibiotik
199. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
199. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
200. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
200. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
201. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
201. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
201. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
201. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
202. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
203. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
203. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
203. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
203. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
204. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
204. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
474
475
476
477
495
494
493
AUGMENTIN
KLAVAX BID
KLAMOKS
XICLAV
XICLAV 2X
PANKLAV
PANKLAV
KLAVOCIN BID
KLAVAX BID
AUGMENTIN
KLAMOKS BID
KLAMOKS
PANKLAV FORTE
PANKLAV
KLAMOKS
OSPEN 1500
OSPEN 1000
OSPEN
OSPAMOX DT
ALMACIN
LARGOPEN
AMOKSICILIN
AMOKSICILIN
Zaštićeno ime lijeka
GLAXOSMITHKLINE
Film tbl 1000 mg
Film tbl. 1000 mg
Film tbl 625 mg
BILIM
PHARMACEUTICALS
FARMAL
Film tbl 625 mg
Film tbl 625 mg
Film tbl 625 mg
Film tbl 375 mg
Susp.457 mg/5ml (70 ml)
Susp. 457 mg / 5 ml (70 ml)
Susp.457 mg/5ml (70 ml)
Susp.457 mg/5ml (70 ml)
Susp.312,5mg/5ml (100 ml)
Susp.312,5mg/5ml (100 ml)
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
HEMOFARM
HEMOFARM
PLIVA
FARMAL
GLAXOSMITHKLINE
BILIM
PHARMACEUTICALS
BILIM
PHARMACEUTICALS
HEMOFARM
Susp.156,25mg/5 ml (100 ml)
Susp.156,25mg/5ml (100 ml)
HEMOFARM
Tbl 1.500.000 ij.
BILIM
PHARMACEUTICALS
Tbl 1.000.000 ij.
Susp.750.000 i.j./5 ml (60 ml)
Tbl 1000 mg
Kaps. 500 mg
Kaps. 500 mg
Kaps. 500 mg
Kaps. 250 mg
KRKA
KRKA
KRKA
LEK
HEMOFARM
BILIM
PHARMACEUTICALS
ALKALOID
HEMOFARM
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
14
14
15
15
10
20
15
1
1
1
1
1
1
1
1
30
30
1
14
16
16
16
16
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
19,75 KM
19,75 KM
14,95 KM
14,95 KM
9,95 KM
19,90 KM
10,80 KM
8,75 KM
8,75 KM
8,75 KM
8,75 KM
12,35 KM
12,35 KM
6,65 KM
6,65 KM
21,70 KM
14,70 KM
16,60 KM
8,55 KM
2,20 KM
2,20 KM
2,20 KM
1,90 KM
19
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
492
491
490
489
488
487
486
485
484
483
482
481
480
479
478
192. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
473
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 27
208. J01DB01, Cefaleksin, Antibiotik
208. J01DB01, Cefaleksin, Antibiotik
209. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
210. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
210. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
211. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
211. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
211. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
212. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
213. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
214. J01DA23, Cefiksim, Antibiotik
214. J01DA23, Cefiksim, Antibiotik
215. J01DA23, Cefiksim, Antibiotik
215. J01DA23, Cefiksim, Antibiotik
216. J01EE01, Sulfametoksazol+trimetoprim,
Antimikrobik
217. J01EE01, Sulfametoksazol+trimetoprim,
Antimikrobik
219. J01FA01, Eritromicin, Makrolidni antibiotik
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
522
521
520
519
518
517
516
ZYMBACTAR
LEKOKLAR
ERACID
FROMILID
ERITROMICIN
ERITROMICIN
TRIMOSUL
ESBESUL
PANCEF
PANCEF
PANCEF
PANCEF
ZINNAT
ZINNAT
XORIMAX
AKSEF
ZINNAT
XORIMAX
ZINNAT
ZINNAT
CEFALEKSIN
CEFALEXIN ALKALOID
PALITREX
CEFALEKSIN
CEFALEXIN ALKALOID
KLAVOCIN BID
KLAMOKS
Zaštićeno ime lijeka
HEMOFARM
LEK
FARMAVITA
KRKA
HEMOFARM
HEMOFARM
HEMOFARM
BOSNALIJEK
ALKALOID
ALKALOID
ALKALOID
ALKALOID
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE
LEK
NOBEL
GLAXOSMITHKLINE
LEK
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE
HEMOFARM
ALKALOID
GALENIKA
HEMOFARM
ALKALOID
PLIVA
BILIM
PHARMACEUTICALS
Film tbl 250mg
Film tbl 250mg
Film tbl 250mg
Film tbl 250mg
Film tbl 500 mg
Film tbl. 250 mg
Tbl 480 mg
Sirup 240mg/ 5ml (100 ml)
Oralna susp 100mg/5ml (60 ml)
Oralna susp 100mg/5ml (100 ml)
Film tbl 400mg
Film tbl 400mg
Susp. 125 mg/5 ml (50 ml)
Susp. 125 mg/5 ml (100 ml)
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl 250 mg
Tbl 250 mg
Tbl 125 mg
Sirup 250mg/5ml (100 ml)
Sirup 250mg/5ml (100 ml)
Kaps 250 mg
Kaps. 500mg
Kaps. 500mg
Film tbl 1000 mg
Film tbl 1000 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
14
14
14
14
20
20
20
1
1
1
5
10
1
1
10
10
10
10
10
10
1
1
16
16
16
14
10
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
10,25 KM
10,25 KM
10,25 KM
10,25 KM
8,20 KM
5,15 KM
2,20 KM
3,30 KM
18,10 KM
30,15 KM
23,20 KM
46,40 KM
10,05 KM
19,65 KM
12,35 KM
12,35 KM
12,35 KM
6,65 KM
6,65 KM
8,95 KM
3,95 KM
3,95 KM
3,55 KM
4,00 KM
4,00 KM
19,75 KM
14,10 KM
20
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 220. J01FA01, Eritromicin, Makrolidni antibiotik
221. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
221. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
221. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
221. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
206. J01DB01, Cefaleksin, Antibiotik
515
205. J01DB01, Cefaleksin, Antibiotik
500
204. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
204. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
205. J01DB01, Cefaleksin, Antibiotik
499
498
497
496
Antibiotik
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 28
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
543
542
221. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
221. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
222. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
222. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
222. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
222. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
222. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
222. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
223. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
223. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
224. J01FA10, Azitromicin, Makrolidni
antibiotik
225. J01FA10, Azitromicin, Makrolidni
antibiotik
225. J01FA10, Azitromicin, Makrolidni
antibiotik
226. J01FA10, Azitromicin, Makrolidni
antibiotik
226. J01FA10, Azitromicin, Makrolidni
antibiotik
226. J01FA10, Azitromicin, Makrolidni
antibiotik
226. J01FA10, Azitromicin, Makrolidni
antibiotik
226. J01FA10, Azitromicin, Makrolidni
antibiotik
226. J01FA10, Azitromicin, Makrolidni
antibiotik
227. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
227. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
CIPROL
CITERAL
SUMAMED
AZAX
AZIBIOT
AZIMED
AZOMEX
HEMOMYCIN
HEMOMYCIN
AZOMEX
HEMOMYCIN
FROMILID UNO
LEKOKLAR XL
ZYMBACTAR
ERACID
UNIKLAR
LEKOKLAR
CLARICIDE
FROMILID
UNIKLAR
CLARICIDE
Zaštićeno ime lijeka
BOSNALIJEK
ALKALOID
PLIVA
NOBEL
KRKA
REPLEKFARM
BOSNALIJEK
HEMOFARM
HEMOFARM
BOSNALIJEK
HEMOFARM
KRKA
LEK
HEMOFARM
FARMAVITA
MUSTAFA NEVZAT
Film Tbl 250 mg
Film Tbl 250 mg
Tbl. 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Film Tbl 500 mg
Film tbl 500 mg
Sirup forte 200mg/5ml (20 ml)
Sirup forte 200mg/5ml (15 ml)
Sirup 100 mg/5 ml (20 ml)
Ret. tbl 500mg
Ret. tbl 500mg
Film tbl 500 mg
Tbl 500mg
Tbl 500mg
Tbl 500mg
Tbl 500mg
LEK
Tbl 500mg
KRKA
Film tbl 250mg
Film tbl 250mg
BILIM
PHARMACEUTICALS
MUSTAFA NEVZAT
BILIM
PHARMACEUTICALS
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
10
10
3
3
3
3
3
3
1
1
1
7
7
14
14
14
14
14
14
14
14
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
5,85 KM
5,85 KM
13,70 KM
13,70 KM
13,70 KM
13,70 KM
13,70 KM
13,70 KM
10,20 KM
7,65 KM
5,10 KM
11,95 KM
11,95 KM
17,20 KM
17,20 KM
17,20 KM
17,20 KM
17,20 KM
17,20 KM
10,25 KM
10,25 KM
21
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
541
540
539
538
537
536
535
534
533
532
531
530
529
528
527
526
525
524
523
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 29
230. J01MA06, Norfloksacin, Uroantiseptik
231. J01XD01, Metronidazol, Antimikrobik
231. J01XD01, Metronidazol, Antimikrobik
563
564
565
562
561
560
227. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
227. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
227. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
227. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
228. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
228. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
228. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
228. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
228. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
228. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
228. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
228. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
228. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
228. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
229. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
229. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
229. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
229. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
230. J01MA06, Norfloksacin, Uroantiseptik
METROZOL
MEDAZOL
NORFLOKSACIN
NOLICIN
CIPROZAD
CIPROMED
CIPROL
CIPROZAD
CIPROZAD
CITERAL
CIPROZAD
CIPROMED
CIPROFLOKSACIN
MAROCEN
CIPROFLOKSACIN
SIPROBEL
CITERAL
CIPRINOL
CIPROZAD
CIPROZAD
CIPROFLOKSACIN
CIPRINOL
Zaštićeno ime lijeka
BOSNALIJEK
ZADA
PHARMACEUTICALS
KRKA
BLAGOLEKS/REPLEKFAR
M
BELUPO
PLIVA
BOSNALIJEK
ZADA
PHARMACEUTICALS
ZADA
PHARMACEUTICALS
Film Tbl 250 mg
Tbl. 250 mg
Tbl 400 mg
Tbl 400 mg
Film tbl. 750 mg
Film tbl 750 mg
Film tbl 750 mg
Film tbl. 750 mg
Film tbl. 500 mg
Film Tbl 500 mg
Film tbl. 500 mg
ZADA
PHARMACEUTICALS
ALKALOID
Tbl 500 mg
Tbl. 500 mg
Film tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Film tbl. 250 mg
Film tbl. 250 mg
Tbl. 250mg
Tbl 250 mg
PLIVA
ACTAVIS GROUP
HEMOFARM
REPLEKFARM
NOBEL
FARMAVITA
KRKA
ZADA
PHARMACEUTICALS
ZADA
PHARMACEUTICALS
ACTAVIS GROUP
KRKA
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
20
20
14
20
14
10
10
10
14
10
10
10
10
10
10
14
10
10
10
14
10
10
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
4,35 KM
4,35 KM
6,95 KM
9,95 KM
21,45 KM
15,35 KM
15,35 KM
15,35 KM
9,85 KM
7,00 KM
7,00 KM
7,00 KM
7,00 KM
7,00 KM
7,00 KM
9,85 KM
7,00 KM
7,00 KM
5,85 KM
8,15 KM
5,85 KM
5,85 KM
22
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 559
558
557
556
555
554
553
552
551
550
549
548
547
546
545
544
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 30
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
244. J04AK02, Etambutol, Antituberkulotik
246. J05AB01, Aciklovir, Antivirotik
246. J05AB01, Aciklovir, Antivirotik
247. J05AB01, Aciklovir, Antivirotik
247. J05AB01, Aciklovir, Antivirotik
583
584
585
586
587
255. M01AB05, Diklofenak, Antipiretik
256. M01AB05, Diklofenak, Antireumatik
257. M01AB05, Diklofenak, Antireumatik
595
596
DIKLOFENAK RETAARD
DIKLOFENAK
VOLTAREN
INDOMETACIN R
INDOMETACIN
ARAVA
ARAVA
SANDIMMUN NEORAL
CIOSPRIN
HERNOVIR
HERPLEX
ACIKLOVIR
HERNOVIR
ETAMBUTOL ALKALOID
RIFAMOR
FUNIT
FUNIT
FUNIT
FUNZOL
FLUCONAL
KANDIZOL
ZENAFLUK
FLUCON
FLUKONAZOL
ZENAFLUK
KANDIZOL
FLUKONAZOL
PIYELOSEPTYL
PIYELOSEPTYL
METROZOL
ORVAGIL
Zaštićeno ime lijeka
FARMAL
HEMOFARM
PLIVA
BELUPO
BELUPO
SANOFI-AVENTIS
SANOFI-AVENTIS
NOVARTIS
ACTAVIS GROUP
NOBEL
BELUPO
ZDRAVLJE LESKOVAC
NOBEL
ALKALOID
GALENIKA
NOBEL
NOBEL
NOBEL
BOSNALIJEK
HEMOFARM
NOBEL
PLIVA
FARMAVITA
ACTAVIS GROUP
PLIVA
NOBEL
ACTAVIS GROUP
BIOFARMA
BIOFARMA
BOSNALIJEK
GALENIKA
Ret. tbl. 100 mg
Tbl 50 mg
Supp 12,5 mg
Ret. Caps. 75 mg
Kaps. 25 mg
Film tbl 20 mg
Film tbl 10 mg
Kaps 25 mg
Kaps. 25 mg
Tbl 400 mg
Tbl. 400 mg
Tbl 200 mg
Tbl 200 mg
Tbl 400mg
Kaps. 300 mg
Kaps. 100 mg
Kaps. 100 mg
Kaps. 100 mg
Kaps. 150 mg
Kaps. 150 mg
Kaps. 150 mg
Kaps. 150 mg
Kaps. 150 mg
Kaps. 150 mg
Kaps. 100 mg
Kaps. 50mg
Kaps. 50 mg
Kaps. 50 mg
Susp. 25 mg/5 ml (100 ml)
Tbl 500 mg
Film Tbl 400 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
20
20
10
30
30
30
30
50
50
25
35
25
25
100
16
4
30
15
1
1
1
1
1
1
7
7
7
30
1
10
20
A
A
A
B
B
B
B
A
A
B
B
A
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2,35 KM
1,40 KM
8,60 KM
7,85 KM
2,80 KM
169,65 KM
121,00 KM
81,65 KM
81,65 KM
26,90 KM
37,65 KM
16,00 KM
16,00 KM
11,70 KM
4,80 KM
6,35 KM
47,60 KM
23,80 KM
7,50 KM
7,50 KM
7,50 KM
7,50 KM
7,50 KM
7,50 KM
36,60 KM
9,35 KM
9,35 KM
6,30 KM
6,15 KM
4,35 KM
2,85 KM
23
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp/A1
RpSp/A1
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
594
254. M01AB01, Indometacin, Antireumatik
240. J04AB02, Rifampicin, Antituberkulotik
582
593
239. J02AC02, Itrakonazol, Antimikotik
581
253. M01AB01, Indometacin, Antireumatik
239. J02AC02, Itrakonazol, Antimikotik
580
592
239. J02AC02, Itrakonazol, Antimikotik
579
252. L04AA13, Leflunomid, Antireumatik
238. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
578
591
238. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
577
251. L04AA13, Leflunomid, Antireumatik
238. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
576
590
238. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
575
249. L04AA01, Ciklosporin, Imunosupresiv
238. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
574
249. L04AA01, Ciklosporin, Imunosupresiv
238. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
573
589
237. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
572
588
236. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
235. J01XE01, Nitrofurantoin, Uroantiseptik
569
236. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
234. J01XE01, Nitrofurantoin, Uroantiseptik
568
571
233. J01XD01, Metronidazol, Antimikrobik
567
570
232. J01XD01, Metronidazol, Antimikrobik
566
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 31
258. M01AB08, Etodolak, Antireumatik
259. M01AB08, Etodolak, Antireumatik
259. M01AB08, Etodolak, Antireumatik
259. M01AB08, Etodolak, Antireumatik
260. M01AE01, Ibuprofen, Antipiretik
260. M01AE01, Ibuprofen, Antipiretik
261. M01AE01, Ibuprofen, Antireumatik
261. M01AE01, Ibuprofen, Antireumatik
261. M01AE01, Ibuprofen, Antireumatik
261. M01AE01, Ibuprofen, Antireumatik
262. M01AE01, Ibuprofen, Antireumatik
262. M01AE01, Ibuprofen, Antireumatik
263. M01AE03, Ketoprofen, Antireumatik
263. M01AE03, Ketoprofen, Antireumatik
264. M01AE03, Ketoprofen, Antireumatik
264. M01AE03, Ketoprofen, Antireumatik
265. M03BX05, Tiokolhikozid, Mišični relaksan
266. M04AA01, Alopurinol, Terapija gihta
267. M05BB, Alendronat + kolekalciferol,
Inhibitor resorpcije kosti
267. M05BB, Alendronat + kolekalciferol,
Inhibitor resorpcije kosti
268. M05BA06, Ibandronska kiselina, Inhibitor
resorpcije kosti
269. N02AA01, Morfin, Opijatni analgetik
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
623
622
621
620
619
618
270. N02AA01, Morfin, Opijatni analgetik
271. N02AB03, Fentanil transdermalni flaster,
Opijatni analgetik
272. N02AB03, Fentanil transdermalni flaster,
Opijatni analgetik
258. M01AB08, Etodolak, Antireumatik
598
FENTANYL
FENTANYL M LEK
KAPANOL
KAPANOL
BONVIVA
FOSAVANCE
BONEZA
ALOPURINOL
MUSCOFLEX
KNAVON
KETONAL
KETONAL
KETOPROFEN
KETOBOS
IBUPROFEN
IBUPROFEN
IBUPROFEN
DAFEN
IBUPROFEN
IBUPROFEN
IBUPROFEN
ETOL FORT
PRODOL
ETOL FORT
ETOLAC
PRODOL
DIKLOFENAK
Zaštićeno ime lijeka
LEK
LEK
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE
HOFFMAN LA ROCHE
MERCK SHARP&DOHME
BELUPO
BILIM
PHARMACEUTICALS
BELUPO
ZADA
PHARMACEUTICALS
LEK
LEK
REPLEKFARM
BOSNALIJEK
FARMAVITA
FARMAVITA
HEMOFARM
ZADA
PHARMACEUTICALS
REPLEKFARM
REPLEKFARM
HEMOFARM
NOBEL
ZADA
PHARMACEUTICALS
NOBEL
HEMOFARM
ZADA
PHARMACEUTICALS
ALKALOID
50 µg/h
25 µg/h
Kaps. 50 mg
Kaps. 20 mg
Film tbl. 150 mg
Tbl 70 mg + 70 µg
Tbl. 70 mg + 70 µg
Tbl 100 mg
Kaps. 4mg
Supp. 100 mg
Supp. 100 mg
Kaps. 50 mg
Kaps. 50 mg
Kaps. 50 mg
Film tbl. 600 mg
Film tbl. 400 mg
Draž. 400 mg
Film tbl. 400 mg.
Film tbl.. 400 mg
Sirup 100mg/5ml (100 ml)
Sirup 100mg/5ml (100 ml)
Film tbl 400 mg
film tbl. 400 mg
Film tbl 400 mg
Tbl. 200 mg
Film tbl. 200 mg.
Ret. tbl 100 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
5
5
20
20
1
4
4
100
20
12
12
25
25
20
30
30
30
30
30
1
1
14
20
28
20
20
20
B
B
B
B
B
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
A
107,05 KM
66,25 KM
32,00 KM
18,95 KM
69,05 KM
69,60 KM
69,60 KM
10,80 KM
8,40 KM
4,30 KM
4,30 KM
3,75 KM
3,75 KM
3,00 KM
4,50 KM
2,20 KM
2,20 KM
2,20 KM
2,20 KM
3,30 KM
3,30 KM
8,00 KM
11,45 KM
16,05 KM
11,70 KM
11,70 KM
2,35 KM
24
RpSp*
RpSp*
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 617
257. M01AB05, Diklofenak, Antireumatik
597
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 32
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
273. N07BC02, Metadon, Narkoanalgetik
273. N07BC02, Metadon, Narkoanalgetik
274. N07BC02, Metadon, Narkoanalgetik
275. N02AX02, Tramadol, Neopijatski
narkoanalgetik
275. N02AX02, Tramadol, Neopijatski
narkoanalgetik
275. N02AX02, Tramadol, Neopijatski
narkoanalgetik
276. N02AX02, Tramadol,
625
626
627
277. N02BE01, Paracetamol, Analgo antipiretik
277. N02BE01, Paracetamol, Analgo antipiretik
277. N02BE01, Paracetamol, Analgo antipiretik
279. N02BE01, Paracetamol, Analgo antipiretik
280. N02BE01, Paracetamol, Analgo antipiretik
280. N02BE01, Paracetamol, Analgo antipiretik
280. N02BE01, Paracetamol, Analgo antipiretik
634
635
636
637
638
639
640
287. N03AF01, Karbamazepin, Antiepileptik
288. N03AF01, Karbamazepin, Antiepileptik
293. N03AG01, Valproatna kiselina + Valproat
natrij, Antiepileptik
294. N03AG01, Valproatna kiselina + Valproat
natrij, Antiepileptik
295. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
644
645
295. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
295. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
295. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
650
651
LAMAL
DANOPTIN
LATRIGIL
LAMOTRIGIN
DEPAKINE CHRONO
DEPAKINE CHRONO
TEGRETOL CR
KARBAPIN
PHEMITON
PHENOBARBITON
NOMIGREN
PARACETAMOL
DIPROL
DALERON
LUPOCET
FEBRICET
FEBRICET
PARACETAMOL
BOLDOL
TRAMADOL STADA
TRAMADOL
TRAMADOL
TRAMADOL
TRAMADOL ALKALOID
HEPTANON
HEPTANON
METADON ALKALOID
HEPTANON
Zaštićeno ime lijeka
ALKALOID
PLIVA
HEMOFARM
ACTAVIS GROUP
SANOFI-AVENTIS
SANOFI-AVENTIS
PLIVA
HEMOFARM
PLIVA
HEMOFARM
BOSNALIJEK
ALKALOID
BLAGOLEKS/REPLEKFAR
M
KRKA
BELUPO
HEMOFARM
HEMOFARM
REPLEKFARM
BOSNALIJEK
HEMOFARM
KRKA
HEMOFARM
KRKA
ALKALOID
PLIVA
PLIVA
ALKALOID
PLIVA
Tbl 25 mg
Tbl 25 mg
Tbl 25 mg
Tbl. 25 mg
Film tbl s prod.osl. (87+199,8) mg
Film tbl s prod.osl. (145+333) mg
Tbl 400 mg
Tbl 200 mg
Tbl 200 mg
Tbl. 100mg
Film tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Supp 120 mg
Sirup 120mg/5ml (100 ml)
Tbl. 500 mg
Sirup 120 mg/5ml (100 ml)
Kapi 100 mg/ml (10 ml)
Kapi 100 mg/ml (10 ml)
Kapi 100 mg/ml (10 ml)
Kaps. 50 mg
Kaps. 50 mg
Kaps. 50 mg
Tbl 5 mg
Kapi 10 mg/ml (10 ml)
Kapi 10 mg/ml (10 ml)
Kapi 10 mg/ml (10 ml)
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
30
30
30
30
100
30
30
50
50
30
20
500
500
500
10
1
500
1
1
1
1
20
20
20
20
1
1
1
A
A
A
A
B
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
10,75 KM
10,75 KM
10,75 KM
10,75 KM
42,50 KM
21,25 KM
18,30 KM
5,85 KM
28,60 KM
3,65 KM
8,70 KM
22,45 KM
22,45 KM
22,45 KM
3,40 KM
1,60 KM
7,90 KM
1,60 KM
5,50 KM
5,50 KM
5,50 KM
4,00 KM
4,00 KM
4,00 KM
4,55 KM
3,90 KM
3,90 KM
39,00 KM
25
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
649
648
647
646
286. N03AA01, Metilfenobarbital, Antiepileptik
643
642
641
276. N02AX02, Tramadol,
633
281. N02CA52, Ergotamin kombinacija,
Antimigrenik
283. N03AA02, Fenobarbital, Antiepileptik
276. N02AX02, Tramadol,
632
631
630
629
628
273. N07BC02, Metadon, Narkoanalgetik
624
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 33
298. N04AA02, Biperiden, Antiparkinsonik
298. N04AA02, Biperiden, Antiparkinsonik
298. N04AA02, Biperiden, Antiparkinsonik
299. N04BA02, Levodopa + carbidopa,
Antiparkinsonik
300. N04BA02, Levodopa + benzerazid,
Antiparkinsonik
301. N05AA02, Levomepromazin, Neuroleptik
666
667
668
307. N05AB02, Flufenazin, Neuroleptik
308. N05AB02, Flufenazin, Neuroleptik
309. N05AD01, Haloperidol, Neuroleptik
310. N05AD01, Haloperidol, Neuroleptik
311. N05AH02, Klozapin, Antipsihotik
678
679
680
681
306. N05AB02, Flufenazin, Neuroleptik
675
308. N05AB02, Flufenazin, Neuroleptik
304. N05AA03, Promazin, Neuroleptik
674
677
303. N05AA03, Promazin, Neuroleptik
676
302. N05AA02, Levomepromazin, Neuroleptik
673
LEPONEX
HALDOL
HALDOL
MODITEN
METOTEN
MODITEN
METOTEN
PRAZINE
PRAZINE
NOZINAN
NOZINAN
MADOPAR
NAKOM
MENDILEX
BIPERIDEN
AKINETON
DANOPTIN
LAMOTRIGIN
LAMAL
LATRIGIL
LAMICTAL
ARVIND
LAMICTAL
ARVIND
DANOPTIN
LAMAL
LATRIGIL
LAMOTRIGIN
LAMICTAL
ARVIND
Zaštićeno ime lijeka
NOVARTIS
KRKA
KRKA
KRKA
HEMOFARM
KRKA
HEMOFARM
PLIVA
PLIVA
SANOFI-AVENTIS
SANOFI-AVENTIS
HOFFMAN LA ROCHE
LEK
ALKALOID
REPLEKFARM
DESMA
PLIVA
ACTAVIS GROUP
ALKALOID
HEMOFARM
GLAXOSMITHKLINE
FARMAVITA
GLAXOSMITHKLINE
FARMAVITA
PLIVA
ALKALOID
HEMOFARM
ACTAVIS GROUP
GLAXOSMITHKLINE
FARMAVITA
Tbl 25 mg
Tbl 10 mg
Tbl 2 mg
Draž. 5 mg
Obl. Tbl. 5 mg
Draž. 2,5 mg
Obl. Tbl. 1 mg
Drag. 100 mg
Drag. 25 mg
tbl. 100mg
tbl. 25mg
Tbl. 100 + 25 mg
Tbl. 250 + 25 mg
Tbl 2mg
Tbl 2mg
Tbl 2mg
Tbl 100 mg
Tbl. 100 mg
Tbl 100 mg
Tbl 100 mg
Tbl 100 mg
Tbl 100 mg
Tbl 50 mg
Tbl 50 mg
Tbl 50 mg
Tbl 50 mg
Tbl 50 mg
Tbl. 50 mg
Tbl 25 mg
Tbl 25 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
50
30
25
100
25
100
25
50
50
20
20
100
100
50
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
16,20 KM
12,75 KM
5,70 KM
39,10 KM
9,75 KM
24,05 KM
3,65 KM
29,40 KM
8,95 KM
9,00 KM
2,95 KM
30,25 KM
73,75 KM
5,15 KM
5,15 KM
5,15 KM
35,65 KM
35,65 KM
35,65 KM
35,65 KM
35,65 KM
35,65 KM
19,05 KM
19,05 KM
19,05 KM
19,05 KM
19,05 KM
19,05 KM
10,75 KM
10,75 KM
26
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 672
671
670
669
297. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
665
297. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
660
297. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
296. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
659
664
296. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
658
297. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
296. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
657
663
296. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
656
297. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
296. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
655
297. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
296. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
654
662
295. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
653
661
295. N03AX09, Lamotrigin, Antiepileptik
652
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 34
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
316. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
317. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
317. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
317. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
317. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
317. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
318. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
318. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
318. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
318. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
318. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
319. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
319. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
319. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
321. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
316. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
691
710
316. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
690
321. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
316. N05AX08, Risperidon, Neuroleptik
689
709
315. N05AN01, Litij , Neuroleptik
688
320. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
314. N05AL01, Sulpirid, Neuroleptik
687
708
313. N05AL01, Sulpirid, Neuroleptik
686
320. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
313. N05AL01, Sulpirid, Neuroleptik
685
320. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
312. N05AH02, Klozapin, Antipsihotik
684
707
312. N05AH02, Klozapin, Antipsihotik
683
BENSEDIN
DIAZEPAM ALKALOID
BENSEDIN
DIAZEPAM ALKALOID
APAURIN
RISSET
ANTARZA
TORENDO
ANTARZA
TORENDO
RISSAR
RISSET
RISSAR
RISSAR
ANTARZA
RISSAR
TORENDO
RISSET
TORENDO
RISSAR
RISSET
ANTARZA
LITIJ KARBONAT
EGLONYL
SULPIRID
EGLONYL
CLOZAPIN LEK
LEPONEX
CLOZAPIN LEK
Zaštićeno ime lijeka
GALENIKA
ALKALOID
GALENIKA
ALKALOID
KRKA
KRKA
ZADA
PHARMACEUTICALS
KRKA
ZADA
PHARMACEUTICALS
PLIVA
FARMAVITA
PLIVA
ALKALOID
ALKALOID
ZADA
PHARMACEUTICALS
FARMAVITA
KRKA
PLIVA
KRKA
FARMAVITA
JADRAN
ZADA
PHARMACEUTICALS
PLIVA
ALKALOID
FARMAVITA
ALKALOID
LEK
NOVARTIS
LEK
Tbl. 5 mg
Obloženne Tbl 5 mg
Tbl. 2 mg
Obložene Tbl 2 mg
Tbl 2 mg
Film tbl 4 mg
Film tbl. 4 mg
Film tbl 4 mg
Film tbl. 3 mg
Film tbl 3 mg
Film tbl 3 mg
Film tbl 3 mg
Film tbl 3 mg
Film tbl 2 mg
Film tbl. 2 mg
Film tbl 2 mg
Film tbl 2 mg
Film tbl 2 mg
Film tbl 1 mg
Film tbl 1 mg
Film tbl 1 mg
Film tbl. 1 mg
Tbl 300 mg
Sirup 25 mg/5 ml (120 ml)
Kaps. 50mg
Kaps. 50mg
Tbl. 100 mg
Tbl 100 mg
Tbl. 25 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
30
30
30
30
30
20
20
30
20
30
20
20
20
20
20
20
30
20
30
20
20
20
100
1
30
30
50
50
50
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
1,15 KM
1,15 KM
0,90 KM
0,90 KM
0,90 KM
35,70 KM
35,70 KM
53,55 KM
26,20 KM
39,30 KM
26,20 KM
26,20 KM
26,20 KM
18,00 KM
18,00 KM
18,00 KM
27,05 KM
18,00 KM
15,20 KM
10,15 KM
10,15 KM
10,15 KM
12,05 KM
2,50 KM
3,40 KM
3,40 KM
46,40 KM
46,40 KM
16,20 KM
27
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
706
311. N05AH02, Klozapin, Antipsihotik
682
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 35
321. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
322. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
323. N05CD02, Nitrazepam, Hipnotik
323. N05CD02, Nitrazepam, Hipnotik
324. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
324. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
324. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
324. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
324. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
325. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
325. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
325. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
325. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
325. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
326. N06AA09, Amitriptilin, Antidepresiv
327. N06AA09, Amitriptilin, Antidepresiv
328. N06AB03, Fluoksetin, Antidepresiv
328. N06AB03, Fluoksetin, Antidepresiv
328. N06AB03, Fluoksetin, Antidepresiv
328. N06AB03, Fluoksetin, Antidepresiv
329. N06AB05, Paroksetin, Antidepresiv
329. N06AB05, Paroksetin, Antidepresiv
329. N06AB05, Paroksetin, Antidepresiv
330. N06AB05, Paroksetin, Antidepresiv
330. N06AB05, Paroksetin, Antidepresiv
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
332. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
332. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
ASENTRA
SETALOFT
MISOL
MISOL
ASENTRA
SEROXAT
PAROXAL
PAROXAL
KRKA
ACTAVIS GROUP
NOBEL
NOBEL
KRKA
PLIVA
ZADA
PHARMACEUTICALS
ZADA
PHARMACEUTICALS
BELUPO
BELUPO
ALKALOID
BOSNALIJEK
HEMOFARM
FARMAVITA
LEK
LEK
ALKALOID
KRKA
LEK
PLIVA
ALKALOID
KRKA
ALKALOID
ALKALOID
PLIVA
LEK
BELUPO
BOSNALIJEK
HEMOFARM
KRKA
Film tbl 100 mg
Film tbl. 100 mg
Film tbl 50 mg
Film tbl 50 mg
Film tbl 50 mg
Film tbl 30 mg
Film tbl. 30 mg
Film tbl. 20 mg
Film tbl 20 mg
Film tbl 20 mg
Kpas. 20 mg
Film Tbl 20 mg
Tbl 20 mg
Kaps. 20 mg
Tbl 25 mg
Tbl 10 mg
Film Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Film Tbl 10 mg
Tbl 5 mg
Film Tbl 5 mg
Film Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl 10 mg
Tbl 5 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
28
28
28
14
28
30
30
30
30
30
30
20
30
30
30
100
10
20
20
20
20
20
20
10
20
20
10
10
30
30
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
27,70 KM
27,70 KM
9,35 KM
4,65 KM
9,35 KM
56,05 KM
56,05 KM
22,90 KM
22,90 KM
22,90 KM
16,05 KM
10,70 KM
16,05 KM
16,05 KM
2,55 KM
4,60 KM
4,50 KM
9,00 KM
9,00 KM
9,00 KM
9,00 KM
4,70 KM
4,70 KM
2,35 KM
4,70 KM
4,70 KM
1,30 KM
1,30 KM
1,40 KM
1,15 KM
28
RpSP
RpSP
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA DEPROZEL
SEROXAT
FLUOXETIN ALKALOID
FLUSETIN
FLUNISAN
FLUOXETIN
AMYZOL
AMYZOL
LUNATA
ZOLSANA
SANVAL
ZONADIN
LUNATA
ZOLSANA
LUNATA
LUNATA
ZONADIN
SANVAL
CERSON
TRAZEM
DIAZEPAM
APAURIN
Zaštićeno ime lijeka
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 36
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
333. N06AX16, Venlafaksin, Antidepresiv
333. N06AX16, Venlafaksin, Antidepresiv
334. N06AX16, Venlafaksin, Antidepresiv
334. N06AX16, Venlafaksin, Antidepresiv
334. N06AX16, Venlafaksin, Antidepresiv
335. N06BX03, Piracetam, Psihostimulans
336. N06BX03, Piracetam, Psihostimulans
336. N06BX03, Piracetam, Psihostimulans
337. N06BX03, Piracetam, Psihostimulans
338. N07BC51, Buprenorfin + nalokson, Terapija
ovisnosti
339. N07BC51, Buprenorfin + nalokson, Terapija
ovisnosti
340. P02CA01, Mebendazol, Antihelmintik
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
343. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
344. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
345. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
346. R03BA05, Flutikazon, Antiastmatik
347. R03BA05, Flutikazon, Antiastmatik
348. R03BA05, Flutikazon, Antiastmatik
757
758
759
760
761
762
767
766
765
353. R03BA02, Budezonid, Antiastmatik
TAFEN NOVOLIZER
SEREVENT
SERETIDE
SERETIDE
SERETIDE
FLIXOTIDE
FLIXOTIDE
FLIXOTIDE
VENTOLIN
VENTOLIN
ALOPROL
SPALMOTIL
VERMOX
SOLTRIK
SUBOXONE
SUBOXONE
CEREBRYL
CEREBRYL
SMART
OIKAMID
ALVENTA
ZANFEXA
VELAFAX
VELAFAX
ZANFEXA
ALVENTA
SETALIN
Zaštićeno ime lijeka
LEK
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE
HEMOFARM
GALENIKA
KRKA
GALENIKA
SCHERING-PLOUGH
SCHERING-PLOUGH
KWIZDA PHARMA
PLIVA
ZADA
PHARMACEUTICALS
KWIZDA PHARMA
KRKA
ALKALOID
PLIVA
PLIVA
ALKALOID
KRKA
FARMAVITA
Inh. 0,025 mg/120 doza
Prašak za inhalaciju 200 µg (200
doza), inhalator i umetak
Inhaler 25/250 mcg/120 doza
Inhaler 25/125 mcg/120 doza
Inhaler 25/50 mcg/120 doza
Otopina 5mg/ml (20 ml)
Inhaler CFC free 50 mcg (120
doza)
Inhaler CFC free 125 mcg (60
doza)
Inhaler CFC free 250mcg (60
doza)
Inhalator 100 mcg (200 doza)
Sirup 2 mg/5ml (100 ml)
Sirup 2 mg / 5 ml (200 ml)
Tbl 100 mg
Susp. 100mg/5ml (30 ml)
Lingvalete (8+2) mg
Lingvalete (2+0,5) mg
Film tbl. 1200 mg
Film tbl. 800 mg
Tbl. 800 mg
Kaps. 400 mg
Tbl 75 mg
Tbl 75 mg
Tbl 75 mg
Tbl 37,5 mg
Tbl 37,5 mg
Tbl 37,5 mg
Film tbl 100 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
7
7
60
60
60
60
28
30
28
28
30
28
30
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
45,25 KM
48,05 KM
112,20 KM
81,50 KM
60,70 KM
37,95 KM
17,65 KM
24,20 KM
4,55 KM
5,20 KM
1,50 KM
3,45 KM
7,55 KM
3,10 KM
78,35 KM
19,65 KM
17,70 KM
12,05 KM
12,05 KM
7,80 KM
20,75 KM
22,25 KM
20,75 KM
10,75 KM
11,50 KM
10,75 KM
29,65 KM
29
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp/A1
RpSp/A1
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSP
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
764
763
342. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
756
349. R03AK06, Salmeterol+flutikazon,
Bronhodilatator
350. R03AK06, Salmeterol+flutikazon,
Bronhodilatator
351. R03AK06, Salmeterol+flutikazon,
Bronhodilatator
352. R03AC12, Salmeterol, Bronhodilatator
341. P02CA01, Mebendazol, Antihelmintik
755
754
753
752
332. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
333. N06AX16, Venlafaksin, Antidepresiv
741
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 37
375. S03AA11, Gentamicin, Antimikrobik
376. S03AA30, Bacitracin-Neomicin,
Antimikrobik
795
BIVACYN SOL
GENTOKULIN
LORATADIN
RINOLAN
PRESSING
LORATADIN ALKALOID
FLONIDAN
LORATADIN ALKALOID
FLONIDAN
PRESSING
CONTRAL
BELODIN
HISTADIN
LORATADIN
FLEXOFEN
TELFAST TBL.
PULMOZYME
CODEINI PHOSPHATIS
ALKALOID
FLEXOFEN
MONKASTA
AVADIL
MONKASTA
AVADIL
PHOLCODIN ALKALOID
PHOLCODIN ALKALOID
PHOLCODIN ALKALOID
ALVESCO 160
ALVESCO 80
TAFEN NOVOLIZER
Zaštićeno ime lijeka
LEK
HEMOFARM
REPLEKFARM
PLIVA
HEMOFARM
ALKALOID
LEK
ALKALOID
LEK
HEMOFARM
JADRAN
BELUPO
NOBEL
REPLEKFARM
BOSNALIJEK
SANOFI-AVENTIS
BOSNALIJEK
ALKALOID
HOFFMAN LA ROCHE
ALKALOID
ZADA
PHARMACEUTICALS
KRKA
ZADA
PHARMACEUTICALS
KRKA
ALKALOID
ALKALOID
NYCOMED GMBH
NYCOMED GMBH
LEK
Kapi za oči i uši (10 ml)
Kapi za oči 3 mg/ml (10 ml)
Sirup 5 mg/5 ml (120 ml)
Sirup 5 mg/5 ml (100 ml)
Sirup 5 mg/5 ml (120 ml)
Sirup 5 mg/5 ml (120 ml)
Sirup 5 mg/5 ml (120 ml)
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl. 10 mg
Tbl. 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Film Tbl 120 mg
Tbl 120 mg
Film tbl 60 mg
Tbl 30 mg
Otopina za inhalaciju
Tbl. 10 mg
Tbl. 10 mg
Tbl. Za žvakanje 5 mg
Tbl. Za žvakanje 5 mg
Sirup 15 mg/15 ml (150 ml)
Sirup 4 mg/5ml (60 ml)
Kaps. 10 mg
Inhaler 160 mcg/60 doza
Prašak za inhalaciju 200 µg (200
doza), umetak
Inhaler 80 mcg/120 doza
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
14
10
10
10
10
10
10
6
28
30
28
30
1
1
20
1
1
1
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
6,85 KM
5,00 KM
4,90 KM
4,10 KM
4,90 KM
4,90 KM
4,90 KM
3,35 KM
3,35 KM
3,35 KM
3,35 KM
4,70 KM
3,35 KM
3,35 KM
6,35 KM
6,35 KM
4,35 KM
11,70 KM
346,80 KM
56,20 KM
60,20 KM
56,20 KM
60,20 KM
5,05 KM
3,15 KM
4,10 KM
46,60 KM
83,15 KM
35,20 KM
30
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 796
374. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
373. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
785
794
373. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
784
374. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
373. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
783
374. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
372. R06AX26, Feksofenadin, Antihistaminik
782
793
372. R06AX26, Feksofenadin, Antihistaminik
781
792
371. R06AX26, Feksofenadin, Antihistaminik
780
374. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
370. R05DA04, Kodein, Antitusik
779
374. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
369. R05CB13, Dornaza alfa, Cistična fibroza
778
791
368. R03DC03, Montelukast, Antiastmatik
777
790
368. R03DC03, Montelukast, Antiastmatik
776
373. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
367. R03DC03, Montelukast, Antiastmatik
775
789
367. R03DC03, Montelukast, Antiastmatik
774
373. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
366. R05DA08, Folkodin, Antitusik
773
788
365. R05DA08, Folkodin, Antitusik
772
373. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
364. R05DA08, Folkodin, Antitusik
771
373. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
361. R03BA08, Ciklesonid, Antiastmatik
770
787
359. R03BA08, Ciklesonid, Antiastmatik
769
786
354. R03BA02, Budezonid, Antiastmatik
768
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 1
Broj 1 - Strana 38
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
378. S01AX13, Ciprofloksacin, Antimikrobik
379. S01BA04, Prednizolon, Kortikosteroid
380. S01ED01, Timolol, Beta blokator
381. S01ED01, Timolol, Beta blokator
383. S01AA01, Kloramfenikol, Antibiotik
383. S01AA01, Kloramfenikol, Antibiotik
383. S01AA01, Kloramfenikol, Antibiotik
383. S01AA01, Kloramfenikol, Antibiotik
384. S03CA01, Deksametazon-neomicin,
Kombinovani antibiotik
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
377. S01AD03, Aciklovir, Antivirotik
378. S01AX13, Ciprofloksacin, Antimikrobik
797
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
NEODEKSACIN
HLORAMKOL
CHLORAMPHENICOL
ALKALOID
CHLORAMPHENICOL
CHLORAMPHENICOL
TIMADREN
TIMALEN 0,25 %
OFTALMOL
CITERAL
MAROCEN
VIROLEX
Zaštićeno ime lijeka
HEMOFARM
GALENIKA
ALKALOID
HEMOFARM
KRKA
HEMOFARM
JADRAN
HEMOFARM
ALKALOID
HEMOFARM
KRKA
Kapi za oči i uši (10 ml)
Mast za oči 10 mg/gr (5 gr.)
Mast za oči 10 mg/g (5 gr.)
Mast za oči 10 mg/g (5 gr.)
Mast za oči 10 mg/g (5 gr.)
Kapi za oči 0,5% (5ml)
Kapi za oči 0,25% (5 ml)
Kapi za oči 5 mg/ml (5 ml)
Kapi za oči 3 mg/ml (5ml)
Kapi za oči 3 mg/ml (5ml)
Mast za oči 30 mg/g (4,5 gr)
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
TABELARNI PREGLED 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A
B
B
B
B
A
A
B
B
B
A
2,90 KM
1,15 KM
1,15 KM
1,15 KM
1,15 KM
3,15 KM
6,90 KM
4,40 KM
4,35 KM
4,35 KM
5,90 KM
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
31
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisivanj
nje
(A/B)
sa PDV-om a lijeka
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 39
27. A07EC02, Mesalazin, Antiulcerokolitik
27. A07EC02, Mesalazin, Antiulcerokolitik
27. A07EC02, Mesalazin, Antiulcerokolitik
42. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
42. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
42. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
43. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
43. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
21
22
23
24
25
26
27
A01AA01,
A01AA01,
A02BA02,
A02BA02,
A02BA02,
A02BA02,
A02BA02,
A02BA02,
A02BA02,
A02BC01,
Natrij fluorid, Profilaksa karijesa
Natrij fluorid, Profilaksa karijesa
Ranitidin, Blokator H2 receptora
Ranitidin, Blokator H2 receptora
Ranitidin, Blokator H2 receptora
Ranitidin, Blokator H2 receptora
Ranitidin, Blokator H2 receptora
Ranitidin, Blokator H2 receptora
Ranitidin, Blokator H2 receptora
Omeprazol, Inhibitor protonske
pumpe
7. A02BC01, Omeprazol, Inhibitor protonske
pumpe
7. A02BC01, Omeprazol, Inhibitor protonske
pumpe
7. A02BC01, Omeprazol, Inhibitor protonske
pumpe
10. A02BC03, Lanzoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
11. A02BC03, Lanzoprazol, Inhibitor protonske
pumpe
13. A03FA01, Metoklopramid, Gastroregulator
13. A03FA01, Metoklopramid, Gastroregulator
14. A03FA01, Metoklopramid, Gastroregulator
15. A05AA02, Urzodeoksiholna kiselina,
Koleretik
1.
2.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
7.
AGLURAB 850 MG
AGLIKEM
FORDEX
FORDEX
AGLURAB
SALOFALK
SALOFALK
PENTASA
URSOSAN
METOPRAN
PYLOMID
PYLOMID
SABAX
SABAX
OMEPROL
LOSEPRAZOL
LOSEPRAZOL
ULCOSAN
FLOROGAL
FLOROGAL
ULCODIN
ULCODIN
RANISAN
PEPTORAN
RANITAL
RANIBOS
PEPTORAN
Zaštićeno ime lijeka
JADRAN
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
PRO.MED.CS PRAHA
A.S.
FERRING
INTENATIONAL
CENTER SA
DR. FALK
DR. FALK
MEDIS U SAR.
WEIFA AS
HEMOFARM
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
MEDIS U SAR. SA
WEIFA AS
HEMOFARM
HEMOFARM
ZDRAVLJE
PRO MED CS
PRO.MED.CS
BOSNALIJEK
GALENIKA
GALENIKA
FARMAVITA
ALKALOID
PRO. MED.CS
PLIVA
LEK
BOSNALIJEK
PLIVA
Tbl. 850 mg
Film tbl. 500 mg
Film tbl. 500 mg
Film Tbl 850 mg
Tbl. 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl. 500 mg
Kaps. 250 mg
Tbl. 10 mg
Tbl 10 mg
Sirup 5 mg/5 ml (100 ml)
Kaps. 15 mg
Kaps. 30 mg
Kaps. 20 mg
Kaps 20 mg
Kaps. 20 mg
Kaps. 20 mg
Tbl. 0,25 mg
Tbl. 1 mg
Tbl 150 mg
Film tbl 150 mg
Tbl. 150 mg
Tbl. 150 mg
Tbl 150 mg
Film Tbl 150 mg
Tbl. 300 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
100
30
60
30
100
100
50
100
50
40
40
1
28
14
15
28
14
14
250
100
20
20
20
20
20
20
10
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
14,95 KM
3,30 KM
6,65 KM
4,00 KM
11,35 KM
78,95 KM
39,50 KM
67,25 KM
41,55 KM
3,80 KM
4,20 KM
2,90 KM
9,10 KM
9,10 KM
12,30 KM
31,00 KM
15,55 KM
8,75 KM
10,30 KM
8,70 KM
2,35 KM
2,35 KM
4,55 KM
5,55 KM
2,35 KM
5,60 KM
8,55 KM
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp
Rp
Rp
Rp
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
RpSp*
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisiva
nje
(A/B)
sa PDV-om nja lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 20
19
16
17
18
15
14
13
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 2
Broj 1 - Strana 40
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
71. C01BC03, Propafenon, Antiaritmik
71. C01BC03, Propafenon, Antiaritmik
76. C01DA14, Izosorbid mononitrat, Koronarni
vasodilatator
76. C01DA14, Izosorbid mononitrat, Koronarni
vasodilatator
77. C01DA14, Izosorbid mononitrat, Koronarni
vasodilatator
77. C01DA14, Izosorbid mononitrat, Koronarni
vasodilatator
78. C01DA14, Izosorbid mononitrat, Koronarni
vasodilatator
80. C02CA04, Doksazosin, Alfa blokator
80. C02CA04, Doksazosin, Alfa blokator
80. C02CA04, Doksazosin, Alfa blokator
80. C02CA04, Doksazosin, Alfa blokator
82. CO3BA11, Indapamid, Diuretik
83. CO3BA11, Indapamid, Diuretik
91. C03CA04, Torasemid, Diuretik
92. C03CA04, Torasemid, Diuretik
102. C07AB03, Atenolol, Beta blokator
102. C07AB03, Atenolol, Beta blokator
37
38
103. C07AB03, Atenolol, Beta blokator
103. C07AB03, Atenolol, Beta blokator
54
55
ATENOLOL
ATENOLOL
DOXAZIN
TONOCARDIN
DOXAT
KAMIREN
INDAPRES
INDAPRES SR
TOREM
TOREM
ATENOLOL
AMINOL
MONIZOL
MONOSAN
ANGINAL
MONOSAN
MONOSAN
RYTMONORM
PROPANORM
PROPANORM
FOLACIN
LANIBOS
ASPIRIN PROTECT 100
ANDOL
CARDIOPIRIN
JADRAN
PLIVA
BOSNALIJEK
KRKA
HEMOFARM
HEMOFARM
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
PLIVA
BOSNALIJEK
ZDRAVLJE
LESKOVAC
PLIVA
Tbl 100 mg
Tbl. 100 mg
Tbl. 2 mg
Tbl 2 mg
Tbl 2 mg
Tbl 2 mg
Film tbl. 2,5 mg
Tbl. 1,5 mg sa mod.osl.
Tbl 5 mg
Tbl 10 mg
Tbl 50 mg
Tbl 50 mg
Ret.kaps 40 mg
Tbl 40 mg
PRO.MED.CS PRAHA
A.S.
HEMOFARM
Ret. Tbl 40 mg
Tbl 20 mg
BOSNALIJEK
Tbl. 20 mg
PRO MED CS
Film tbl. 300 mg
Film tbl 300 mg
Film tbl 150 mg
Tbl. 5 mg
Tbl 0,25 mg
Tbl 100 mg
Tbl 100 mg
Tbl. 100 mg
Tbl 2 mg
Tbl 3 mg
Tbl 1 gr
PRO.MED.CS PRAHA
A.S.
BAYER SCHERING
PHARMA
JADRAN
BOSNALIJEK
PRO.MED.CS PRAHA
A.S.
PRO.MED.CS PRAHA
A.S.
ABBOTT
PLIVA
LANNACHER GMBH
HEMOFARM
HEMOFARM
KRKA
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
14
14
20
20
20
20
30
30
10
10
30
20
50
30
30
30
20
50
50
50
20
20
30
20
30
30
30
50
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
A
3,90 KM
1,65 KM
8,75 KM
8,75 KM
8,75 KM
8,75 KM
7,15 KM
4,20 KM
2,80 KM
5,60 KM
3,65 KM
2,50 KM
22,65 KM
7,35 KM
5,50 KM
4,10 KM
3,05 KM
24,40 KM
26,30 KM
14,60 KM
4,35 KM
1,35 KM
2,75 KM
1,45 KM
2,75 KM
10,55 KM
13,90 KM
8,00 KM
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
Rp
2
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisiva
nje
(A/B)
sa PDV-om nja lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
43
42
41
40
39
70. C01BC03, Propafenon, Antiaritmik
36
34
35
33
32
31
GLIMEPIRID STADA
GLIMEPIRID STADA
KALCIJEV KARBONAT
28
29
30
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
56. A12AA04, Kalcij karbonat, Kalcij terapija
62. B01AC06, Acetilsalicilna kiselina,
Antitrombotik
62. B01AC06, Acetilsalicilna kiselina,
Antitrombotik
62. B01AC06, Acetilsalicilna kiselina,
Antitrombotik
68. B03BB01, Folna kiselina, Antianemik
69. C01AA05, Digoksin, Kardiotonik
Zaštićeno ime lijeka
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 2
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 41
122. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
122.
122.
122.
123.
123.
123.
125.
126.
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Lizinopril, Ace inhibitor
Lizinopril, Ace inhibitor
Lizinopril, Ace inhibitor
Lizinopril, Ace inhibitor
Lizinopril, Ace inhibitor
Lizinopril, Ace inhibitor
Ramipril, Ace inhibitor
Ramipril, Ace inhibitor
121. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
79
LOPRIL
SKOPRYL
DAPRIL
SKOPRYL
LOPRIL
DAPRIL
PRILINDA
PRILINDA
DAPRIL
DAPRIL
AMINOL
PRINORM
NEBILET
MILENOL
NORVASC
VAZOTAL
AMLODIL
AMLOGAL
NORVSAC
AMLOGAL
CORDIPIN RETARD
ISOPTIN
BOSOPTIN
ISOPTIN
BOSOPTIN
IZOPAMIL
OLIVIN
OLIVIN
ANGIOTEC
OLIVIN
SKOPRYL
LOPRIL
DAPRIL
Zaštićeno ime lijeka
BOSNALIJEK
GALENIKA
BERLIN-CHEMIE
HEMOFARM
PFIZER
HEMOFARM
BOSNALIJEK
GALENIKA
PFIZER
GALENIKA
KRKA
PLIVA
BOSNALIJEK
PLIVA
BOSNALIJEK
GALENIKA
LEK
LEK
FARMAVITA
LEK
FARMAVITA
BOSNALIJEK
PRO MED CS
PRO.MED.CS PRAHA
A.S.
PRO.MED.CS PRAHA
A.S.
BOSNALIJEK
FARMAVITA
PRO MED CS
FARMAVITA
BOSNALIJEK
PRO MED CS
HEMOFARM
HEMOFARM
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl. 10 mg
Tbl 20 mg
Tbl 20 mg
Tbl. 20 mg
Tbl 2,5 mg
Tbl 5 mg
Tbl 10 mg
Tbl 5 mg
Tbl 100 mg
Tbl. 100 mg
Tbl 5 mg
Tbl 25 mg
Kaps/Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl. 5 mg
Tbl 10 mg
Tbl. 10 mg
Ret. Tbl. 20 mg.
Film tbl 40 mg
Film tbl 40 mg
Film tbl 80 mg
Film tbl 80 mg
Film tbl. 80 mg
Tbl. 5 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl. 20 mg
Tbl 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl. 5 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
20
20
20
20
20
20
28
28
30
30
20
14
28
28
30
20
30
20
30
20
30
30
30
50
50
45
20
20
30
20
20
20
20
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
6,55 KM
5,75 KM
7,60 KM
11,45 KM
11,95 KM
12,50 KM
10,20 KM
13,35 KM
9,95 KM
7,00 KM
3,90 KM
1,65 KM
29,30 KM
9,25 KM
8,40 KM
2,75 KM
8,05 KM
3,00 KM
14,80 KM
5,60 KM
3,50 KM
3,45 KM
1,75 KM
6,15 KM
3,75 KM
3,45 KM
4,45 KM
4,65 KM
4,90 KM
7,25 KM
4,35 KM
4,35 KM
5,05 KM
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
3
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisiva
nje
(A/B)
sa PDV-om nja lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA C09AA03,
C09AA03,
C09AA03,
C09AA03,
C09AA03,
C09AA03,
C09AA05,
C09AA05,
103. C07AB03, Atenolol, Beta blokator
103. C07AB03, Atenolol, Beta blokator
106. C07AB12, Nebivolol, Beta blokator
109. C07AG02, Karvedilol, Alfa i beta blokator
110. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
110. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
110. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
110. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
111. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
111. C08CA01, Amlodipin, Blokator Ca kanala
112. C08CA05, Nifedipin, Blokator Ca kanala
113. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
113. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
114. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
114. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
114. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
118. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
119. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
119. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
120. C09AA02, Enalapril, Ace inhibitor
121. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
121. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
121. C09AA03, Lizinopril, Ace inhibitor
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 2
Broj 1 - Strana 42
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
150. D01AC01, Klotrimazol, Antimikotik
150. D01AC01, Klotrimazol, Antimikotik
152. D04AB01, Lidokain, Anestetik za vanjsku
upotrebu
155. D06AX07, Gentamicin, Lokalni antibiotik
155. D06AX07, Gentamicin, Lokalni antibiotik
160. D07BC01, Betametazon-salic.kiselina,
Dermatik
161. D07CC01, Betametazon-gentamicin,
Dermatik
162. D07CC01, Betametazon-gentamicin,
Dermatik
162. D07CC01, Betametazon-gentamicin,
Dermatik
165. D08AG02, Povidon jod, Dezinficijens
105
106
114
113
112
POVIDON JOD
BETHAGEN
DIPROGENTA
DIPROGENTA
BETHASAL
GARAMYCIN
GENTAMICIN
DOLOKAIN GEL 2%
PLIMYCOL
CANESTEN
TOZAR
SORTIS
TOZAR
TORVA
SORTIS
SORTIS
TORVA
LIPEX
LIPEX
CHOLIPAM
CHOLIPAM
LIPEX
LACIN
ERYNORM
LOPRIL H
VITOPRIL H
Zaštićeno ime lijeka
HEMOFARM
BOSNALIJEK
SCHERING-PLOUGH
SCHERING-PLOUGH
BOSNALIJEK
KRKA
BOSNALIJEK
JADRAN
MERCK
SHARP&DOHME
HEMOFARM
HEMOFARM
MERCK
SHARP&DOHME
MERCK
SHARP&DOHME
BOSNALIJEK
PFIZER
BOSNALIJEK
FARMAVITA
PFIZER
PFIZER
FARMAVITA
BAYER SCHERING
PHARMA
PLIVA
FARMAVITA
HEMOFARM
BOSNALIJEK
HEMOFARM
10 mg
10 mg
20 mg
20 mg
20 mg
40 mg
40 mg
Otopina 10% (100 ml)
Krema (0,5 mg + 1mg)/ g (15 gr)
Krema (0,5 mg + 1mg)/ g (15 gr)
Mast (0,5 mg + 1mg)/ g (15 gr)
Mast (0,5 mg + 30 mg)/ g (30 gr)
Mast 0,1% (15 gr)
Mast 0,1% (15 gr)
Gel 20 mg/g (25 g r.)
Krema 10 mg/g (20 gr.)
Krema 10 mg/g
Film tbl
Film tbl
Film tbl
Film tbl
Film tbl
Film tbl
Film tbl
Film tbl 40 mg
Film tbl 20 mg
Film tbl 10 mg
Film tbl 20 mg
Film tbl 10 mg
Tbl 50 mg
Film tbl 50 mg
Tbl 20mg + 12,5 mg
Tbl 10mg +12,5 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
30
30
30
30
28
20
20
20
20
30
28
20
30
B
A
A
A
A
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
6,40 KM
4,20 KM
4,20 KM
4,20 KM
5,50 KM
4,80 KM
4,80 KM
9,35 KM
4,10 KM
6,00 KM
11,90 KM
11,90 KM
18,30 KM
23,65 KM
18,30 KM
49,10 KM
33,70 KM
63,25 KM
12,85 KM
7,60 KM
10,65 KM
23,15 KM
17,90 KM
13,65 KM
8,60 KM
9,40 KM
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
4
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisiva
nje
(A/B)
sa PDV-om nja lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
111
110
108
109
107
147.
147.
148.
148.
148.
149.
149.
98
99
100
101
102
103
104
Hipolipemik
Hipolipemik
Hipolipemik
Hipolipemik
Hipolipemik
Hipolipemik
Hipolipemik
143. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
97
Atorvastatin,
Atorvastatin,
Atorvastatin,
Atorvastatin,
Atorvastatin,
Atorvastatin,
Atorvastatin,
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
96
C10AA05,
C10AA05,
C10AA05,
C10AA05,
C10AA05,
C10AA05,
C10AA05,
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
94
95
128. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid, Ace
inhibitor i diuretik
129. C09BA03, Lizinopril-hidrohlortiazid, Ace
inhibitor i diuretik
139. C09CA01, Losartan, Inhibitor angiotenzina
II i diuretik
139. C09CA01, Losartan, Inhibitor angiotenzina
II i diuretik
93
92
91
90
89
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 2
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 43
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
143
142
141
140
139
XICLAV 2X
XICLAV
PANKLAV 2X
XICLAV 2X
XICLAV
XICLAV
DEXAMETHAZON
MEDROL
MEDROL
LETROX 100
DOKSICIKLIN
DOVICIN
VIBRAMYCIN D
HIRAMICIN
SINACILIN
HICONCIL
AMOXIBOS
SINACILIN
HICONCIL
AMOXIBOS
AMOXIBOS
SINACILIN
PROSCAR
DIANE 35
MICROGYNON
CANESTEN 3
IZOSEPT D
ORVAGIL
PLIMYCOL
Zaštićeno ime lijeka
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
HEMOFARM
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
GALENIKA
PLIVA
BAYER SCHERING
PHARMA
BAYER SCHERING
PHARMA
BAYER SCHERING
PHARMA
MERCK
SHARP&DOHME
KRKA
PFIZER
PFIZER
BERLIN-CHEMIE
FARMAVITA
GALENIKA
PFIZER
PLIVA
GALENIKA
KRKA
BOSNALIJEK
GALENIKA
KRKA
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
GALENIKA
Film tbl 1000 mg
Film tbl 375 mg
Susp.457 mg/5ml (70 ml)
Susp.457 mg/5ml (70 ml)
Susp.312,5mg/5ml (100 ml)
Susp.156,25 mg/5 ml (100 ml)
Tbl 0,5 mg
Tbl. 4 mg
Tbl. 16 mg
Tbl 100 µg
Kaps. 100 mg
Kaps. 100 mg
Tbl. 100 mg
Kaps. 100 mg
Susp 250mg/5ml
Susp. 250mg/5 ml (100 ml)
Susp. 250mg/5 ml (100 ml)
Kaps. 250 mg
Kaps. 250 mg
Kaps. 250 mg
Kaps. 500 mg
Kaps. 500 mg
Tbl 5 mg
Tbl. (2+0,035 mg)
0,15+0,03 mg
Vag. 200 mg + aplikator
Otopina 10% (100 ml)
Vag. 500 mg
Vag. 200 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
10
15
1
1
1
1
10
30
50
100
6
5
10
5
1
1
1
16
16
16
16
16
28
21
21
3
1
10
3
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
A
A
15,60 KM
11,45 KM
8,95 KM
10,55 KM
13,90 KM
6,90 KM
3,60 KM
7,35 KM
28,65 KM
7,30 KM
2,35 KM
1,80 KM
5,00 KM
1,15 KM
5,25 KM
3,90 KM
3,50 KM
1,95 KM
3,40 KM
2,50 KM
3,50 KM
3,30 KM
20,95 KM
13,20 KM
7,65 KM
9,35 KM
4,10 KM
4,55 KM
4,70 KM
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
RpSp
RpSp
5
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisiva
nje
(A/B)
sa PDV-om nja lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 138
177. G04CB01, Finasterid, Prostata terapeutik
179. H02AB02, Deksametazon, Kortikosteroid
180. H02AB04, Metilprednizolon, Kortikosteroid
181. H02AB04, Metilprednizolon, Kortikosteroid
185. H03AA01, Levotiroksin, Tireoregulans
190. J01AA02, Doksiciklin, Antibiotik
190. J01AA02, Doksiciklin, Antibiotik
190. J01AA02, Doksiciklin, Antibiotik
190. J01AA02, Doksiciklin, Antibiotik
191. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
191. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
191. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
192. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
192. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
192. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
193. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
193. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
199. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
200. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
201. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
201. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
202. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
204. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
121
120
171. GO3AA07, Levonorgestrel+Etnilestradiol,
Kontraceptiv
175. G03HB01, Ciproteron+etinilestradol,
Hormonska terapija
168. G01AF02, Klotrimazol, Trihomonacid
118
119
165. D08AG02, Povidon jod, Dezinficijens
166. G01AF01, Metronidazol, Trihomonacid
168. G01AF02, Klotrimazol, Trihomonacid
115
116
117
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 2
Broj 1 - Strana 44
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
167
166
165
CIPROMED
CIFLOXINAL
CIFLOXINAL
SUMAMED
SUMAMED
KLACID SR
DUOCLAR
MONOCLAR
KLACID
CLAREXID
CLAREXID
MONOCLAR
ERITROMICIN
SINERSUL
ESBESUL
BACTRIM
SINERSUL
CEPHABOS
PALITREX
CEFALEKSIN
CEPHABOS
PALITREX
CEPHABOS
PANKLAV 2X
Zaštićeno ime lijeka
PLIVA
Tbl 250 mg
Tbl. 250 mg
Tbl 250 mg
PRO MED CS
Sirup forte 200mg/5ml (15 ml)
PLIVA
Sirup 100 mg/5 ml (20 ml)
Ret. tbl 500mg
Ret. tbl 500mg
Film tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Film tbl 250mg
Film tbl 250mg
Kaps. 250 mg
Tbl 480 mg
PRO.MED.CS PRAHA
A.S.
PLIVA
ABBOTT
BOSNALIJEK
BOSNALIJEK
ABBOTT
PLIVA
PLIVA
BOSNALIJEK
BELUPO
PLIVA
Tbl 480 mg
Tbl. 480 mg
HOFFMAN LA
ROCHE
BOSNALIJEK
Sirup 240mg/ 5ml (100 ml)
Kaps. 500 mg
Kaps. 500 mg
Kaps. 250mg
Kaps. 250 mg
Prašak za oralnu susp. 250 mg/5ml
Sirup 250 mg/5ml (100 ml)
Film tbl 1000 mg
PLIVA
BOSNALIJEK
GALENIKA
HEMOFARM
BOSNALIJEK
GALENIKA
BOSNALIJEK
HEMOFARM
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
10
10
20
1
1
7
7
14
14
14
14
14
16
20
20
20
1
16
16
16
16
1
1
14
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
6,20 KM
7,25 KM
11,95 KM
14,55 KM
8,25 KM
20,15 KM
20,95 KM
25,25 KM
25,25 KM
22,90 KM
16,00 KM
18,35 KM
7,55 KM
4,70 KM
2,75 KM
3,65 KM
4,50 KM
4,90 KM
4,10 KM
3,65 KM
3,75 KM
6,30 KM
5,85 KM
19,90 KM
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
RpSp**
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
6
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisiva
nje
(A/B)
sa PDV-om nja lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
145
146
147
148
149
150
144
Antibiotik
204. J01CR02, Amoksicilin-klavulanska k.,
Antibiotik
205. J01DB01, Cefaleksin, Antibiotik
205. J01DB01, Cefaleksin, Antibiotik
206. J01DB01, Cefaleksin, Antibiotik
206. J01DB01, Cefaleksin, Antibiotik
208. J01DB01, Cefaleksin, Antibiotik
208. J01DB01, Cefaleksin, Antibiotik
216. J01EE01, Sulfametoksazol+trimetoprim,
Antimikrobik
217. J01EE01, Sulfametoksazol+trimetoprim,
Antimikrobik
217. J01EE01, Sulfametoksazol+trimetoprim,
Antimikrobik
217. J01EE01, Sulfametoksazol+trimetoprim,
Antimikrobik
219. J01FA01, Eritromicin, Makrolidni antibiotik
221. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
221. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
222. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
222. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
222. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
223. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
223. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni
antibiotik
224. J01FA10, Azitromicin, Makrolidni
antibiotik
225. J01FA10, Azitromicin, Makrolidni
antibiotik
227. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
227. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
227. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 2
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
Broj 1 - Strana 45
PROTRADON
NORACIN
ORVAGIL
MEDAZOL
EFLORAN
DIFLUCAN
FLUCONAL
FUNZOL
FLUCON
ZENAFLUK
FUNZOL
DIFLUCAN
ITRAC 3
ITRAC 3
DIKLOFEN
VOLTAREN FORTE
DIFEN
NAKLOFEN
NAKLOFEN
DIKLOFEN
DIFEN
VOLTAREN RETARD
DALSY
BRUFEN
BRUFEN
BRUFEN
BRUFEN
METADON KRKA
CIPROBAY
CIFLOXINAL
CIPROL
Zaštićeno ime lijeka
PRO.MED.CS PRAHA
A.S.
BAYER SCHERING
PHARMA
BOSNALIJEK
GALENIKA
BELUPO
KRKA
PFIZER
HEMOFARM
BOSNALIJEK
FARMAVITA
PLIVA
BOSNALIJEK
PFIZER
BELUPO
BELUPO
GALENIKA
PLIVA
BOSNALIJEK
KRKA
KRKA
GALENIKA
BOSNALIJEK
PLIVA
ABBOTT
GALENIKA
ABBOTT
ABBOTT
GALENIKA
KRKA
PRO.MED.CS PRAHA
A.S.
BOSNALIJEK
Kaps. 50 mg
Film Tbl 400 mg
Tbl. 250 mg
Tbl. 400 mg
Tbl 400 mg
Kaps. 50 mg
Kaps. 50mg
Kaps. 50mg
Kaps. 50mg
Kaps. 50 mg
Kaps. 100mg
Kaps. 150 mg
Kaps. 100 mg
Kaps. 100 mg
Film tbl.50 mg
Tbl 50 mg
Film Tbl 50 mg
Tbl 50 mg
Ret. tbl 100 mg
Ret. tbl. 100 mg
Ret. tbl 100 mg
Ret. tbl 100 mg
Sirup 100mg/5ml (100 ml)
Sirup 100 mg / 5 ml
Film tbl. 400 mg
Film tbl. 600 mg
Film tbl.600 mg
Kapi 10 mg/ml (100 ml)
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Film Tbl 500 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
20
21
20
20
10
7
7
7
7
7
7
1
4
28
20
20
20
20
20
20
20
20
1
1
30
30
30
1
10
10
10
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
4,55 KM
18,00 KM
7,30 KM
9,10 KM
5,00 KM
26,20 KM
9,90 KM
16,40 KM
11,10 KM
23,00 KM
41,05 KM
8,75 KM
10,55 KM
73,80 KM
1,65 KM
4,80 KM
2,20 KM
2,00 KM
3,50 KM
2,50 KM
3,50 KM
7,30 KM
3,35 KM
4,45 KM
2,30 KM
5,15 KM
7,30 KM
45,55 KM
9,30 KM
11,70 KM
9,30 KM
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
7
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisiva
nje
(A/B)
sa PDV-om nja lijeka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 198
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
170
169
168
antimikrobik
228. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
228. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
228. J01MA02, Ciprofloksacin, Kinolunski
antimikrobik
230. J01MA06, Norfloksacin, Uroantiseptik
231. J01XD01, Metronidazol, Antimikrobik
232. J01XD01, Metronidazol, Antimikrobik
232. J01XD01, Metronidazol, Antimikrobik
236. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
236. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
236. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
236. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
236. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
237. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
238. J02AC01, Flukonazol, Antimikotik
239. J02AC02, Itrakonazol, Antimikotik
239. J02AC02, Itrakonazol, Antimikotik
256. M01AB05, Diklofenak, Antireumatik
256. M01AB05, Diklofenak, Antireumatik
256. M01AB05, Diklofenak, Antireumatik
256. M01AB05, Diklofenak, Antireumatik
257. M01AB05, Diklofenak, Antireumatik
257. M01AB05, Diklofenak, Antireumatik
257. M01AB05, Diklofenak, Antireumatik
257. M01AB05, Diklofenak, Antireumatik
260. M01AE01, Ibuprofen, Antipiretik
260. M01AE01, Ibuprofen, Antipiretik
261. M01AE01, Ibuprofen, Antireumatik
262. M01AE01, Ibuprofen, Antireumatik
262. M01AE01, Ibuprofen, Antireumatik
273. N07BC02, Metadon, Narkoanalgetik
275. N02AX02, Tramadol, Neopijatski
narkoanalgetik
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
TABELARNI PREGLED 2
Broj 1 - Strana 46
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
277. N02BE01, Paracetamol, Analgo antipiretik
277. N02BE01, Paracetamol, Analgo antipiretik
277. N02BE01, Paracetamol, Analgo antipiretik
280. N02BE01, Paracetamol, Analgo antipiretik
280. N02BE01, Paracetamol, Analgo antipiretik
283. N03AA02, Fenobarbital, Antiepileptik
287. N03AF01, Karbamazepin, Antiepileptik
306. N05AB02, Flufenazin, Neuroleptik
313. N05AL01, Sulpirid, Neuroleptik
313. N05AL01, Sulpirid, Neuroleptik
320. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
320. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
320. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
321. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
321. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
321. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
322. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
322. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
322. N05BA01, Diazepam, Anksiolitik
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
332. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
340. P02CA01, Mebendazol, Antihelmintik
342. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
342. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
342. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
342. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
343. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
345. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
275. N02AX02, Tramadol, Neopijatski
narkoanalgetik
277. N02BE01, Paracetamol, Analgo antipiretik
201
200
199
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
PARACETAMOL
LUPOCET
PARACETAMOL
PLICET
PHENOBARBITON
TEGRETOL
MODITEN
BOSNYL
SULPIRID JADRAN 50
DIAZEPAM
BOSAURIN
DIAZEPAM JADRAN
DIAZEPAM
DIAZEPAM JADRAN
BOSAURIN
DIAZEPAM JADRAN
APAURIN
BOSAURIN
ZOLOFT
SETALOFT
SETALIN
LUXETA
ZOLOFT
VERMOX
ONTRIL
SPALMOTIL
VENTOLIN
ALOPROL
ONTRIL
ALOPROL
DIPROL
DALERON
BOLDOL
Zaštićeno ime lijeka
BOSNALIJEK
BELUPO
BOSNALIJEK
PLIVA
PLIVA
PLIVA
KRKA
BOSNALIJEK
JADRAN
HEMOFARM
BOSNALIJEK
JADRAN
HEMOFARM
JADRAN
BOSNALIJEK
JADRAN
KRKA
BOSNALIJEK
PFIZER
ACTAVIS GROUP
FARMAVITA
PLIVA
PFIZER
KRKA
BOSNALIJEK
GALENIKA
GLAXOSMITHKLINE
HEMOFARM
BOSNALIJEK
HEMOFARM
ALKALOID
KRKA
BOSNALIJEK
Sirup 120mg/5ml (100 ml)
Oralna suspenzija 120 mg/5ml (100
ml)
Sirup 120mg/5ml (100 ml)
Sirup 120 mg/5ml
Tbl 500 mg
Tbl 500 mg
Tbl. 100mg
Tbl 200 mg
Draž. 1 mg
Kaps. 50mg
Kaps. 50 mg
Tbl 2 mg
Tbl 2 mg
Tbl. 2 mg
Tbl 5 mg
Tbl. 5 mg
Tbl 5 mg
Tbl. 10 mg
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Film tbl 50 mg
Film tbl. 50 mg
Film tbl 50 mg
Film tbl 50 mg
Film tbl 100 mg
Susp. 100mg/5ml (30 ml)
Tbl 2 mg
Tbl. 2 mg
Tbl 2 mg
Tbl 2 mg
Sirup 2 mg/5ml (200 ml)
Otopina 5mg/ml (10 ml)
Kaps. 50 mg
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
TABELARNI PREGLED 2
1
1
500
20
10
50
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
28
28
30
28
28
1
60
60
100
60
1
1
1
1
20
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
2,35 KM
4,35 KM
31,50 KM
1,80 KM
2,05 KM
11,10 KM
3,80 KM
3,75 KM
3,75 KM
0,95 KM
1,50 KM
1,50 KM
1,30 KM
2,35 KM
2,35 KM
4,35 KM
1,85 KM
3,35 KM
15,00 KM
15,00 KM
16,05 KM
14,70 KM
35,85 KM
7,55 KM
2,35 KM
2,30 KM
11,20 KM
2,35 KM
4,30 KM
2,30 KM
1,60 KM
4,50 KM
5,05 KM
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSP
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
8
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisiva
nje
(A/B)
sa PDV-om nja lijeka
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 47
367. R03DC03, Montelukast, Antiastmatik
368. R03DC03, Montelukast, Antiastmatik
373. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
373. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
374. R06AX13, Loratadin, Antihistaminik
381. S01ED01, Timolol, Beta blokator
381. S01ED01, Timolol, Beta blokator
381. S01ED01, Timolol, Beta blokator
384. S03CA01, Deksametazon-neomicin,
Kombinovani antibiotik
233
234
235
236
237
238
239
240
241
345. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
232
Rbr.na
listi,
ATC
klasifikacija,
Red.
Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i
Br
djelovanje
LOSTOP
RINOLAN
LOSTOP
GLAUMOL
TIMALEN 0,5 %
TIMOLOL
DEXAMETHASONNEOMYCIN
SINGULAIR
SINGULAIR JUNIOR
SPALMOTIL
Zaštićeno ime lijeka
GALENIKA
GALENIKA
MERCK
SHARP&DOHME
MERCK
SHARP&DOHME
BOSNALIJEK
PLIVA
BOSNALIJEK
GALENIKA
JADRAN
FARMAVITA
Kapi za oči i uši (5ml)
Tbl 10 mg
Tbl 10 mg
Sirup 5 mg/5 ml (100 ml)
Kapi za oči 0,5 % (5 ml)
Kapi za oči 0,5% (5 ml)
Kapi za oči 0,5% (5 ml)
Tbl 10 mg
Tbl za žvakanje 5 mg
Otopina 5mg/ml (10 ml)
Naziv proizvođača
Oblik i jačina lijeka
lijeka
TABELARNI PREGLED 2
1
10
10
1
1
1
1
28
28
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
3,20 KM
4,05 KM
4,30 KM
4,45 KM
3,20 KM
7,60 KM
5,85 KM
84,10 KM
84,10 KM
2,95 KM
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
9
Utvrđena
Način
Pakova Oznaka
cijena lijeka propisiva
nje
(A/B)
sa PDV-om nja lijeka
Broj 1 - Strana 48
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
19
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05 i
11/06), a u svezi sa člancima 29. i 31. Zakona o izvršenju Proračuna
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu („Službene novine Tuzlanskog
kantona“, broj 2/10) i člankom 11. Odluke o utvrđivanju kriterija,
uvjeta i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice
11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje
mladih („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/10), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 02.12.2010.godine,
donosi
20
20 Na temelju članka 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05 i 11/06),
a u svezi sa člancima 29. i 31. Zakona o izvršenju Proračuna
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu („Službene novine Tuzlanskog
kantona“, broj: 2/10), i člankom 11. Odluke o utvrđivanju kriterija,
uvjeta i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice
11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje
mladih („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 9/10), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 17.12.2010. godine,
donosi
PROGRAM
ODLUKU
raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 –
subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih
I.
Sredstva sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje
kamata za stambeno zbrinjavanje mladih se raspoređuju kako
slijedi:
Broj 1 - Strana 49
o izmjeni Programa raspodjele sredstava sa potrošačke
jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno
zbrinjavanje mladih
I.
U Programu raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice
11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje
mladih broj: 02/1-14-25009/10 od 02.12.2010. godine, točka I.
mijenja se i glasi:
Redni
broj
Podnosilac zahtjeva
Broj
bodova
Pripadajući
iznos
1.
Hasanović Mehmed
44
5.000,00 KM
2.
Osmanović Elvedin
41,3
4.709,85 KM
3.
Fejzić Emina
38
4.333,52 KM
4.
Mustafić Sehveta
32
3.649,28 KM
Redni
broj
5.
Imširović Fuad
32
3.649,28 KM
1.
6.
Hrvanović Denis
31
3.535,24 KM
2.
Hasanović Mehmed i
Amira
Mustafić Sehveta
7.
Hadžikić Sabina
29,33
3.344,79 KM
3.
8.
Čičkušić Vesima
29
3.307,16 KM
9.
Jogunčić Lejla
27
10.
Hodžić Selma
11.
„I
Sredstva sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje
kamata za stambeno zbrinjavanje mladih se raspoređuju kako
slijedi:
Broj
bodova
Pripadajući
iznos
44
5.000,00 KM
32
4.091,84 KM
Osmanović Elvedin
31
3.963,97 KM
4.
Hrvanović Denis
31
3.963,97 KM
3.079,08 KM
5.
Čičkušić Vesima
29
3.708,23 KM
23,8
2.714,15 KM
6.
Hadžikić Sabina
27
3.452,49 KM
Bašić Emir
21
2.394,84 KM
7.
Jogunčić Lejla
27
3.452,49 KM
12.
Mustafić Ervin
18
2.052,72 KM
8.
Imširović Fuad
24
3.068,88 KM
13.
Zaimović Azra
18
2.052,72 KM
9.
Fejzić Admir
21
2.685,27 KM
14.
Omerdić Deniza
18
2.052,72 KM
10.
Bašić Emir
21
2.685,27 KM
15.
Mujkić Vildana
18
2.052,72 KM
11.
Mustafić Ervin
18
2.301,66 KM
16.
Mujkić Ervin
18
2.052,72 KM
12.
Zaimović Azra
18
2.301,66 KM
49.980,52 KM
13.
Omerdić Deniza
18
2.301,66 KM
14.
Mujkić Vildana
18
2.301,66 KM
15.
Mujkić Ervin
18
2.301,66 KM
16.
Hodžić Sead
14
1.790,18 KM
UKUPNO:
II.
Realizacija planiranih sredstava vršit će se pojedinačnim
odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, a sve sukladno utvrđenim
kriterijima i raspoloživim sredstvima u Proračunu Tuzlanskog
kantona za 2010. godinu.
Podnosilac zahtjeva
UKUPNO:
49.370,89 KM
III.
Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, važi za
proračunsku 2010. godinu i objavit će se u „Službenim novinama
Tuzlanskog kantona“.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. VLADA
Broj: 02/1-14-25009/10
Tuzla, 2.12.2010. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKI KANTON
mr. sc. Enes Mujić, v.r. VLADA
Broj: 02/1-05-25947-2/10 Tuzla, 17.12.2010. godine
Broj 1 - Strana 50
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
21
Na temelju članka 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona’’
br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08), a u svezi sa člancima 8., 12., 123. i 124. Zakona o veterinarstvu („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine” broj 46/00), Naredbom o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja i njihovom provođenju i financiranju
u 2010. godini, broj 02-2-02-2-95-1/10 od 19.01.2010. godine donesene od strane Ureda za veterinarstvo, Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, d o n o s i
ODLUKU
O izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja za 2010. godinu
I.
U Programu mjera zdravstvene zaštite životinja za 2010. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/10, 14/10) u poglavlju
V. FINANCIRANJE PROGRAMA MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD POSEBNOG INTERESA ZA TUZLANSKI
KANTON ZA 2010.GODINU, stavak 2. mijenja se tako što će se umjesto “306.070,00 KM” upisati “286.000,00 KM”.
U istom Poglavlju Tabela br.3. mijenja se, kako slijedi:
Umjesto :
1.
Goveda
Cijepljenje protiv antraksa i
šuštavaca
64.100
38.208
38.728
39.560
7.00
276.920,00
Cijepljenje protiv antraksa i
šuštavaca
64.100
38.208
38.728
36.377
669
7.00
3.30
256.850,00
Upisuje se :
1.
Goveda
Umjesto:
3.
Naknada za eutanazirane
životinje
98.930,00
Naknada za eutanazirane
životinje
124.000,00
Upisuje se:
3.
II.
Redni broj 5. Rezerva - Tabele 3. briše se.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti od strane Vlade Tuzlanskog kantona i bit će objavljena u “Službenim novinama
Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
Broj: 04/1-08-24-23629-1/10
Tuzla, 20.12.2010.godine
M I N I S T A R:
Mr. Amir Hasić, dipl.ing.agr., v.r.
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 51
„7.999.100,00“ KM zamjenjuje se iznosom od “ 7.310.270,00”.
22
Na temelju članka 5., stavak 2. Zakona o novčanoj podršci
u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (‘’Službene novine
Tuzlanskog kantona’’, broj: 5/07 i 12/07), ministar poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i
II.
Ova odluka stupa na snagu danom dobijanja suglasnosti od
strane Vlade Tuzlanskog kantona, a bit će objavljena u ‘’Službenim
novinama Tuzlanskog kantona’’.
ODLUKU
o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija o utrošku sredstava
za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
I.
U točki II. Odluke o utvrđivanju kriterija o utrošku sredstava
za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
(‘’Službene novine Tuzlanskog kantona’’ broj 6/10), iznos od
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
Broj: 04/1-14-3024-1/10
Tuzla, 24.12.2010. godine
M I N I S TAR
mr. Amir Hasić, dipl.ing.agr., v.r.
23
Na temelju članka 5. stavak 2. u svezi sa člankom 7. Zakona o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/07 i 12/07), Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija o utrošku sredstava
za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji broj: 04/1-14-3024-1/10 od 24.12.2010. godine, a u svezi sa Zaključkom
Skupštine Tuzlanskog kantona broj:01-02-712-2/10 od 23.12.2010. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI UTVRĐENIH PRORAČUNOM TUZLANSKOG KANTONA ZA 2010. GODINU
I.
U Programu utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih Proračunom Tuzlanskog
kantona za 2010. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona broj 6/10 i) u Točki V, u Tabeli, mijenjaju se procenti učešća po pojedinim
oblastima novčane podrške, kako slijedi:
Oblast novčane podrške
Plan (%)
Izmjena Plana (%)
A) Animalna proizvodnja
37,74
39,65
B) Biljna proizvodnja
27,97
33,51
C) Podrška organizatorima proizvodnje u kooperaciji
otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda
1,25
2,33
D) Ekološka proizvodnja
0,25
0,11
E) Kapitalne investicije u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji i prehrambenoj industriji
18,75
11,10
F) Regresiranje kamata na kredite za otkup viškova biljnih
i animalnih poljoprivrednih proizvoda na području
Kantona i investicijske kredite u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji
10,00
10,94
G) Podrška stručnim institucijama
0,50
0,55
H) Participacija u realizaciji projekata novih tehnologija od interesa za
primarnu poljoprivrednu proizvodnju
3,13
1,37
J) Rezerve
0,41
0,45
II.
U točki VI. u tabeli - Raspored sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2010. godini, vrše se izmjene
i glase:
Plan raspodjele novčanih podrški u 2010. godini, po vrstama (sa izmjenama):
Broj 1 - Strana 52
R/b
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Vrsta podrški
Jedinica
mjere
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
Izmjena i dopuna
Plana podrški
Plan podrški
KM/ jed.
mjere
Jedinica
mjere
A. Animalna proizvodnja
Jedinica
mjere
KM
KM
12.300
1.353.000,00
8464
931.040,00
300,00
3.300
990.000,00
4.270
1.281.000,00
grlo
55,00
150
8.250,00
288
15.840,00
Uzgoj rasplodnih krmača
grlo
100,00
150
15.000,00
274
5.
Uzgoj rasplodnih konja
grlo
400,00
50
20.000,00
71
27.400,00
28.400,00
6.
Proizvodnja pilećeg mesa
kljun
0,10
3.400.000
340.000,00
3.090.000
309.000,00
7.
Vještačko osjemenjavanje
plotkinja
grlo
10,00
17.000
170.000,00
18.500
185.000,00
8.
Proizvodnja konzumnih jaja
kljun
1,00
25.000
25.000,00
28.500
28.500,00
9.
Košnice pčela
kom
10,00
9.800
98.000,00
9.256
92.560,00
1.
Muzne krave u liniji otkupa
mlijeka, koje posjeduju
zdravstveni karton
grlo
110,00
2.
Utovljena junad
grlo
3.
Utovljene svinje
4.
B. Biljna proizvodnja
1.
Proizvodnja kukuruza
ha
200,00
5.000
1.000.000,00
3.352,11
670.422,00
2.
Krmno i industrijsko bilje na
oranicama i ozime krmne kulture
(leguminoze, DTS, TS, raž,
tritikale, ječam i zob)
ha
200,00
700
140.000,00
700
140.000,00
3.
Proizvodnja krompira za
industrijsku preradu
kg
0,10
550.000
55.000,00
486.367
48.636,70
4.
Proizvodnja povrća i jagode u
zaštićenom prostoru
m2
2,00
140.000
280.000,00
140.723
281.446,00
5.
Proizvodnja gljiva (šampinjoni,
bukovače i šitake)
t
45,00
1.600
72.000,00
1.888,88
85.000,00
6.
Otkup voća
t
50,00
4.200
210.000,00
7.000
350.000,00
7.
Proizvodnja voća
kg
0,10
4.800.000
480.000,00
8.740.053
874.005,30
kg
0,10
1.000.000
100.000,00
1.700.000
170.000,00
C. Podrška organizatorima proizvodnje
u kooperaciji otkupa proizvoda iz
kooperacije i prodaja tih proizvoda
D. Ekološka proizvodnja
20.000,00
8.000,00
E. Kapitalne investicije u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji i
prehrambenoj industriji 1.500.000,00
811.170,00
F. Regresiranje kamata na kredite
za otkup viškova biljnih i animalnih
poljoprivrednih proizvoda na području
Kantona i investicijske kredite u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodima
800.000,00
800.000,00
G. Podrška stručnim institucijama
40.000,00
40.000,00
H. Participacija u realizaciji projekata
novih tehnologija od interesa za primarnu
poljoprivrednu proizvodnji
250.000,00
100.000,00
I. Rezerve
UKUPNO:
32.850,00
7.999.100,00
32.850,00
7.310.270,00
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 53
Izmjene planiranih novčanih podrški po vrstama proizvodnje urađene su na temelju zvanično dobivenih podataka iz općinskih službi
o donesenim rješenjima za ostvarivanje novčane podrške.
III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljioprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
Broj: 04/1-14- 25993-2/10
Tuzla, 29.12.2010. godine
M I N I S T A R:
Mr. Amir Hasić, dipl.ing.agr., v.r.
24
Na temelju članka 18. stavak 4., članka 21. stavak 8. i članka 25. stavak 7. Zakona o veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“,
broj 46/00), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, objavljuje
POPIS
ODOBRENIH OBJEKATA ZA PERIOD OD 01.01.2010. GODINE DO 31.12.2010. GODINE
Naziv
firme/
djelatnosti
RB
nosilac
Općina
Broj rješenja
D a t u m
rješenja
R o k
valjanosti
Vrsta djelatnosti
1
8
„MS“ doo Tuzla
Tuzla
04/1-01-24-99063/10
05.04.2010.
D v i j e
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
2
30
“Riva” doo Tuzla
Tuzla
04/1-01-24-356983/09
25.01.2010.
D v i j e
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
3
40
“Sirko” doo Gračanica
Gračanica
04/1-01-24-130243/09
05.04.2010.
D v i j e
godine
Obrada
mlijeka
4
41
Klaonica Kamerić Mumin
Kalesija
04/1-01-24-257053/09
03.03.2010.
D v i j e
godine
Klaonica goveda
5
51
“Zlatni Rog” doo Živinice,
vl.Pejzić Mumin
Živinice
04/1-08-24006019-3/10
27.07.2010.
D v i j e
godine
Klaonica goveda
6
59
“SOLIDMED” doo Živinice
Živinice
04/1-08-24003682-3/10
27.07.2010.
D v i j e
godine
Prerada i skladištenje
meda
7
82
Suljkanović Ramiz
Kalesija
04/1-08-24-330632/10
16.12.2010.
D v i j e
godine
Peradarska farma
8
83
Hrvić Šahbaz
Gračanica
04/1-01-24-47483/10
02.04.2010.
D v i j e
godine
Peradarska farma
9
84
Spahić Ramiz
Gračanica
04/1-01-24-322863/09
10.02.2010.
D v i j e
godine
Peradarska farma
10
85
Begović Avdo
Gračanica
04/1-01-24-322943/09
18.01.2010.
D v i j e
godine
Peradarska farma
11
86
Halilović Zijo
Gračanica
04/1-01-24-326763/09
02.02.2010.
D v i j e
godine
Peradarska farma
12
91
Halilović Mirjaz
Doboj
Istok
04/1-01-24-344263/09
12.02.2010.
D v i j e
godine
Peradarska farma
13
93
Omić Dževad
Srebrenik
04/1-01-24-338713/09
12.02.2010.
D v i j e
godine
Peradarska farma
14
94
Biberkić Nermin
Gradačac
04/1-01-24-357433/09
11.02.2010.
D v i j e
godine
Peradarska farma
i
prerada
15
95
Biberkić Fadil
Gradačac
04/1-01-24-33629-3/09
11.02.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
16
97
Skenderović Izudin
Gradačac
04/1-01-24-4749-3/10
01.04.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
Broj 1 - Strana 54
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
17
98
Taletović Sead
Gradačac
04/1-01-24-1689-3/10
01.04.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
18
99
Djedović Munever
Gradačac
04/1-01-24-4745-3/10
01.04.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
19
100
Hasanbašić Ruzmir
Gradačac
04/1-01-24-34185-3/09
11.02.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
20
102
Djedović Mustafa
Gradačac
04/1-01-24-34310-3/09
11.02.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
21
103
Duraković Nalvedin
Gradačac
04/1-01-24-34313-3/09
11.02.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
22
105
Mulahusejnović Sulejman
Gračanica
04/1-01-24-31855-3/09
10.02.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
23
107
Hadžić Ibro
Gračanica
04/1-01-24-33162-3/09
19.01.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
24
108
Halilović Suljo
Gračanica
04/1-01-24-32074-3/09
18.01.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
25
109
Nurić Fatima
Gračanica
04/1-08-24-33471-2/10
27.12.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
26
110
Huskanović Avdo
Gračanica
04/1-01-24-1099-3/10
10.02.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
27
111
Huskanović Vehbija
Gračanica
04/1-01-24-289-3/10
10.02.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
28
113
Ibrišević Bajro
Gračanica
04/1-01-24-1934-3/10
05.04.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
29
116
Okić Mustafa
Gračanica
04/1-08-24-19690-3/10
29.07.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
30
117
Bajić Bajro
Gračanica
04/1-01-24-31509-3/09
18.01.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
31
119
‘PILK MEŠA’’ doo Gradačac
Gradačac
04/1-08-24-11820-3/10
31.08.2010.
Dvije
godine
Valionica
32
121
Golać Muris
Gradačac
04/1-01-24-222-3/10
12.02.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
33
127
“Zvijezda” doo Sarajevo,
podružnica “RDC 03” Živinice,
Maline bb
Živinice
04/1-08-24-33222-2/10
29.12.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
34
137
Salić Abdulkadir
Gračanica
04/1-01-24-9629-3/10
04.08.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
35
174
Ahmetašević Rasim
Gračanica
04/1-01-24-33960-3/09
18.01.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
36
175
Hadžić Salih
Gračanica
04/1-01-24-35701-3/09
19.01.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
37
176
Hamzić Refija i Omer
Gračanica
04/1-01-24-287-3/10
10.02.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
38
177
Mulahusejnović Halil
Gračanica
04/1-01-24-113-3/10
10.02.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
39
178
Begović Abdulah
Gračanica
04/1-01-24-5070-3/10
29.03.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
40
179
Turbić Almas
Gradačac
04/1-01-24-4748-3/10
01.04.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
41
180
“Robot General Trading” CO PJ
Gračanica
Gračanica
04/1-01-24-29106-3/09
05.04.2010.
Dvije
godine
Izrada svježih
oblikovanih proizvoda od
mesa (ćevapi, sudžukice,
pljeskavice)
42
181
“C.D.E.B. Interex” doo PJ
Gračanica
Gračanica
04/1-01-24-1019-3/10
05.04.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 55
43
182
“MCI” doo Široki Brijeg, Podr.
Živinice
Živinice
04/1-01-24-11587-3/10
04.05.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
44
183
“Mercator BH” doo Sarajevo, PJ
Tuzla
Tuzla
04/1-01-24-34316-3/09
04.05.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
45
184
“C.D.E.B. Interex” doo PJ
Slavinovići
Tuzla
04/1-01-24-7668-3/10
04.05.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
46
185
“Mat trade” doo Gradačac
Gradačac
04/1-01-24-1618-3/10
04.05.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
47
186
Hercegovinavino doo Mostar-Tz
Tuzla
04/1-01-24-7581-3/10
04.05.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
Izrada svježih
oblikovanih proizvoda od
mesa (ćevapi, sudžukice,
pljeskavice)
48
187
Mesnica “Huseinbašić” Gradačac
Gradačac
04/1-01-24-29268-3/09
04.05.2010.
Dvije
godine
49
188
OR Mesnica „Brajlović“ Tuzla
Tuzla
04/1-01-24-1576-3/10
04.05.2010.
Dvije
godine
Izrada svježih
oblikovanih proizvoda od
mesa (ćevapi, sudžukice,
pljeskavice)
04.05.2010.
Dvije
godine
Izrada svježih
oblikovanih proizvoda od
mesa (ćevapi, sudžukice,
pljeskavice)
Izrada svježih
oblikovanih proizvoda od
mesa (ćevapi, sudžukice,
pljeskavice)
50
189
Mesnica “Hibeljić” Tuzla
Tuzla
04/1-01-24-27768-3/09
51
190
Mesnica ‘’Bašić’’ Tuzla
Tuzla
04/1-01-24-35444-3/09
04.05.2010.
Dvije
godine
52
191
„Merkator-BH“ doo, Sarajevo, PJ
„Supermarket Sjenjak“ Tuzla
Tuzla
04/1-01-24-27519-3/09
04.05.2010.
Dvije
godine
Izrada svježih
oblikovanih proizvoda od
mesa (ćevapi, sudžukice,
pljeskavice)
53
192
Z.R. „WIFI-KEX“, Živinice, vl.
Angjelina Perolli
Živinice
04/1-01-24-6269-3/10
18.05.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
54
193
Omerović (Avdo) Ćamil, Ši-Selo,
Tuzla
Tuzla
04/1-01-24-35287-3/09
18.05.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
55
194
„Irgos DDP“ doo Banovići
Banovići
04/1-01-24-7017-3/10
18.05.2010.
Dvije
godine
Sabiranje mlijeka
Izrada svježih
oblikovanih proizvoda od
mesa (ćevapi, sudžukice,
pljeskavice)
56
195
„MS-Alem“ doo PJ Gračanica
Gračanica
04/1-01-24-5620-3/10
19.05.2010.
Dvije
godine
57
196
„Irgos DDP“ doo Banovići
Banovići
04/1-01-24-15896-3/10
22.06.2010.
Dvije
godine
Skladište stočne hrane
Izrada svježih
oblikovanih proizvoda od
mesa (ćevapi, sudžukice,
pljeskavice)
58
197
“Menprom” doo Tuzla
Tuzla
04/1-01-24-12476-3/10
07.07.2010.
Dvije
godine
59
198
“Concetrana Vett” doo Doboj Istok
Doboj Istok
04/1-01-24-07831-3/10
07.07.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
60
199
“Audax” doo Sarajevo Podr.Tuzla
Tuzla
04/1-01-24-12568-3/10
07.07.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
61
200
“Ataco” doo Mostar Podr.Tuzla
Tuzla
04/1-08-24-12037-3/10
19.07.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
62
201
“Amko Komerc” doo Sarajevo
Podruznica Živinice
Živinice
04/1-08-24-8029-3/10
19.07.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
63
202
“Dukat Mljekara” doo Podr.Tuzla
Živinice
04/1-08-24-16297-3/10
23.07.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
64
203
Mujkić Šerif
Gračanica
04/1-08-24-10857-3/10
23.07.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
Broj 1 - Strana 56
204
Tučić Edib
Kalesija
04/1-08-24-20396-3/09
26.07.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
66
205
“Fratello Trade” a.d.Banja Luka,
PJ broj 1, Tuzla
Tuzla
04/1-08-24-16819-3/10
28.07.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
67
206
“PER-MON” doo Mala Brijesnica
Doboj Istok
04/1-08-24-9701-3/10
04.08.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
68
207
“Srle commerce” doo Kalesija
kalesija
04/1-08-24-36079-3/10
25.08.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
69
208
“Poljomarket” doo Gradačac
Gradačac
04/1-08-24-12636-3
27.08.2010.
Dvije
godine
Skladište stočne hrane
70
209
“Mlinkomerc” doo Kalesija
Kalesija
04/1-08-24-14694-3/10
27.08.2010.
Dvije
godine
Proizvodnja i skladištenje
stočne hrane
71
210
Milkos dd Sarajevo, Podružnica
farma”Spreča” Kalesija
Kalesija
04/1-24-08-27461-3/09
06.09.2010.
Dvije
godine
Farma krupne stoke
72
211
SZR “Mesnica Bašić” vl. Bašić
Zijad
Srebrenik
04/1-08-24--230033/09
01.09.2010.
Dvije
godine
Izrada svježih
oblikovanih proizvoda od
mesa (ćevapi, sudžukice,
pljeskavice)
73
212
Pekarić Hazim
Gradačac
04/1-08-24--11435-3
17.09.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
Izrada svježih
oblikovanih proizvoda od
mesa (ćevapi, sudžukice,
pljeskavice)
74
213
Karić Asim
Gračanica
04/1-08-24-16167-3/10
30.09.2010.
Dvije
godine
75
216
“Deviris” doo Kladanj
Kladanj
04/1-08-24-26052-3/10
14.10.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
76
217
Biberkić Ibrahim
Gradačac
04/1-08-24-26224-3/10
15.11.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
77
218
“BaMi group” doo Živinice
Živinice
04/1-08-24-23657-3/10
08.12.2010.
Dvije
godine
Skladište namirnica
životinjskog porijekla
78
219
“Konzum” doo Sarajevo,
Podružnica Srebrenik
Srebrenik
04/1-08-24-32575-3/10
10.12.2010.
Dvije
godine
Izrada svježih
oblikovanih proizvoda od
mesa (ćevapi, sudžukice,
pljeskavice)
79
220
Ribnjak “Rumeni” vl.Halilović
Ramiz, Brlošci , Kladanj
Kladanj
04/1-08-24-14960-3/10
17.12.2010.
Dvije
godine
Ribnjak
80
221
Gadžić Kadira
Gračanica
04/1-08-24-22963-3/10
22.12.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
81
222
Begović Abdulah
Gračanica
04/1-08-24-26587-3/10
22.12.2010.
Dvije
godine
Peradarska farma
223
“Mercator BH” doo Sarajevo,
Podružnica Lukavac
29.12.2010.
Dvije
godine
Izrada svježih
oblikovanih proizvoda od
mesa (ćevapi, sudžukice,
pljeskavice)
224
OR Mesnica „Pupo“ vl. Jašarević
Amir
31.12.2010.
Dvije
godine
Izrada svježih
oblikovanih proizvoda od
mesa (ćevapi, sudžukice,
pljeskavice)
83
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
65
82
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Lukavac
Lukavac
04/1-08-24-24878-3/10
04/1-08-24-3595-3/10
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljioprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
M I N I S T A R:
Mr. Amir Hasić, dipl.ing.agr., v.r.
Broj:04/1-24-403/11
Tuzla,05.01.2011.
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
25
Na temelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» broj 2/10), Ministarstvo financija Tuzlanskog
kantona, d o n o s i
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći
način:
na teret ekonomskih kodova:
-613100- Putni troškovi
1.000,00 KM
-613500- Izdaci za usluge prijevoza i goriva
500,00 KM
-613800- Izdaci osiguranja, bankarskih usluga
i usluga platnog prometa 1.000,00 KM
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Proračunu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 2/10 i 15/10) na organizacionoj jedinici
14010001- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u
dijelu proračunskih sredstava u iznosu od 3.500,00 KM.
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći
način:
na teret ekonomskih kodova:
-613100- Putni troškovi 2.500,00 KM
-613800- Izdaci osiguranja, bankarskih usluga
i usluga platnog prometa 1.000,00 KM
u korist ekonomskih kodova:
-613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara
-613700 - Izdaci za tekuće održavanje -613900 - Ugovorene i druge posebne usluge
1.500,00 KM
1.200,00 KM
800,00 KM
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Broj: 07/1-14-27117/10
Tuzla, 30.12.’10
Broj 1 - Strana 57
u korist ekonomskih kodova:
-613400- Nabavka materijala i sitnog 300,00 KM
inventara
-613600- Unajmljivanje imovine, opreme
i nematerijalne imovine 1.800,00 KM
-613700- Izdaci za tekuće održavanje
400,00 KM
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo financija,
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Kantonalna
uprava za šumarstvo.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Broj: 07/1-14-27119/10
Tuzla, 30.12’10
M I N I S TAR
Sead Bećirović.dipl.ecc, v.r.
27
Na temelju članaka 8. i 23. Zakona o ministarstvima i
drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05), članka
31. Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, br. 6/04. i 7/05.), te članka 41. Zakona o
srednjem obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br.
6/04, 7/05 i 3/08), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa
Tuzlanskog kantona, donosi
M I N I S TAR
R J E Š E NJ E
Sead Bećirović.dipl.ecc, v.r.
1. Odobrava se upotreba Nastavnih planova i programa za
nastavni predmet Religijska kultura od prvog do devetog razreda
devetogodišnjeg osnovnog odgoja i naobrazbe.
2. Odobrava se upotreba Nastavnog plana i programa za
nastavni predmet Historija religija/ Religijska kultura za srednje
škole.
26
Na temelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» broj: 2/10), Ministarstvo financija Tuzlanskog
kantona, d o n o s i
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Proračunu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 2/10, 15/10) na organizacionoj jedinici
14050001- Kantonalna uprava za šumarstvo u dijelu proračunskih
sredstava u iznosu od 2.500,00 KM.
Bosna i Hercegovina
MINISTRICA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Prof. dr. Mirzeta Hadžić-Suljkić, v.r.
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i športa
Broj: 10/1-38-15988-2/10
Tuzla, 21.12.2010. godine
28
Na temelju članka 127. Zakona o srednjoj naobrazbi
(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/04, 7/05 i 3/08),
članka 77. Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/04 i 7/05), članka 49. Zakona
o predškolskom odgoju i naobrazbi „Službene novine Tuzlanskog
kantona“, broj 12/04), te članka 27. Zakona o radu („Službene
Broj 1 - Strana 58
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
novine F BiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/09), ministrica naobrazbe,
Prilog 1. mijenja se i glasi:
znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, uz saglasnost ministra
za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona i ministra zdravstva
I - PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG EDUKATORA - REHABILITATORA
Tuzlanskog kantona, donosi
PRAVILNIK
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
o izmjenama i dopunama Pravilnika
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
o polaganju stručnog ispita
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Predškolske ustanove
Članak 1.
- Osnovne škole
(1) U članku 16. Pravilnika o polaganju stručnog ispita (“Službene
- Srednje škole
novine Tuzlanskog kantona”, broj 2/09) stavak (3) mijenja se i glasi:
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
“(3) Članakovi ispitne komisije imenuju se na prijedlog
razvoju
resornih ministarstava za svako stručno zvanje posebno, uzimajući u
obzir dužinu trajanja pripravničkog staža u ustanovama naobrazbe, Ukupno:
6 mjeseci
zdravstva i socijalne zaštite, i to:
1) za stručna zvanja logoped i surdoaudiolog, defektolog- 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
logoped i defektolog-surdoaudiolog, 2 člana na prijedlog Ministarstva
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u primarnoj
naobrazbe, znanosti, kulture i športa, 2 člana na prijedlog Ministarstva zdravstvenoj zaštiti (1 mjesec) i u specijalističko – konsultativnim i
zdravstva i 1 član na prijedlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku; bolničkim zdravstvenim ustanovama (2 mjeseca).
2) za stručna zvanja edukator-rehabilitator i defektolog-oligofrenolog, 3 člana na prijedlog Ministarstva naobrazbe, znanosti,
2.1. Primarna zdravstvena zaštita 1 mjesec
kulture i športa, 1 član na prijedlog Ministarstva zdravstva i 1 član na
- Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine
prijedlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku;
- Školski dispanzer
3) za stručna zvanja socijalni pedagog i socijalni radnik, 1
član na prijedlog Ministarstva naobrazbe, znanosti, kulture i športa,
2.2. Specijalističko-konsultativna i bolnička
1 član na prijedlog Ministarstva zdravstva i 3 člana na prijedlog
zdravstvena zaštita 2 mjeseca
Ministarstva za rad i socijalnu politiku;
- Neurološka klinika
4) za stručno zvanje defektolog-somatoped 1 član na prijedlog
- Pedijatrija
Ministarstva naobrazbe, znanosti, kulture i športa, 2 člana na
- Psihijatrija
prijedlog Ministarstva zdravstva i 2 člana na prijedlog Ministarstva
- Fizikalna medicina i rehabilitacija i protetika
za rad i socijalnu politiku;
- Očna klinika i kabinet za ortoptiku i pleoptiku
5) za stručno zvanje defektolog-tiflolog, 1 član na prijedlog
Ministarstva naobrazbe, znanosti, kulture i športa, 3 člana na Ukupno: 3 mjeseca
prijedlog Ministarstva zdravstva i 1 član na prijedlog Ministarstva
za rad i socijalnu politiku.”
3. SOCIJALNA ZAŠTITA
(2) Stavak (4) briše se, a dosadašnji stavak (5) postaje stavak (4).
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
Članak 2.
- Centri za socijalni rad
U članku 22. stavku (3) riječi “potpis ministra” zamjenjuju
- Dnevni centri za tretman djece i omladine sa smetnjama
se riječima “potpisi ministra, ministra za rad i socijalnu politiku i
u razvoju/Dnevni centri za tretman odraslih osoba sa
ministra zdravstva“.
onesposobljenjem/Dom za djecu bez roditeljskog staranja
- Ustanove za boravak starih, bolesnih i iznemoglih osoba
Članak 3.
- Centri za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu
Sadržaj i način odrađivanja pripravničkog staža za osobe
iz članka 1. Pravilnika o polaganju stručnog ispita, započet prije Ukupno:
3 mjeseca
stupanja na snagu ovog pravilnika, okončat će se na način koji je
povoljniji za pripravnika.
UKUPNO
12 MJESECI
Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
Bosna i Hercegovina
MINISTRICA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Prof. dr. Mirzeta Hadžić-Suljkić, v.r.
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i športa
Broj: 10/1-12-718/11
Tuzla, 13.01.2011. godine
PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA DIPLOMIRANOG EDUKATORA – REHABILITATORA
Diplomirani edukator-rehabilitator je stručnjak koji je kroz
univerzitetski studij osposobljen za rad na prevenciji, otkrivanju,
evidentiranju, dijagnosticiranju, rehabilitaciji i edukaciji osoba sa
mentalnom retardacijom, motoričkim poremećajima i hroničnim
bolestima i oštećenjem vida. S obzirom na kompleksnost zanimanja
kojim se bavi dipl. edukator-rehabilitator (u daljnjem tekstu
pripravnik) pripravnički staž zahtijeva multidisciplinaran pristup u
osposobljavanju navedenog stručnjaka za samostalan praktičan rad.
Da bi to realizirali potrebno je da pripravnički staž traje 1 godinu, s tim
da pripravnik u toku pripravničkog staža provede određeni period u:
1. Odgojno-obrazovnim ustanovama
- Predškolske ustanove
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
2. Zdravstvenim ustanovama
- Dom zdravlja, Poliklinika za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju,
- Dispanzer za predškolsku djecu,
- Dispanzer za školsku djecu,
- Pedijatrijska klinika,
- Neurološka klinika,
- Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i protetika,
- Klinika za psihijatriju,
- Očna klinika, Kabinet za ortoptiku – pleoptiku.
3. Ustanovama socijalne zaštite
- Centri za socijalni rad,
- Služba za ocjenjivanje sposobnosti i podrške djeci i
omladini ometenoj u fizičkom ili psihičkom razvoju
- Dnevni centri za tretman osoba sa smetnjama u razvoju/
Dom za djecu bez roditeljskog staranja/Dnevni centri za
tretman odraslih osoba s onesposobljenjem
- Ustanove za boravak starih, bolesnih i iznemoglih osoba
- Centri za slijepu i slabovidnu djecu
PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA DIPLOMIRANOG
EDUKATORA-REHABILITATORA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Opći dio
• Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ili Zakon
o osnovnom odgoju i obrazovanju ili Zakon o srednjem
obrazovanju. (Pripravnik polaže zakon koji se odnosi na
oblast odgoja i obrazovanja kojoj pripada institucija u
kojoj je pripravik obavio staž)
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje pedagoške
dokumentacije
Stručni dio
• Specifični aspekti plana i programa u odnosu na djecu
sa mentalnom retardacijom, motoričkim smetnjama i
hroničnim bolestima i djecu oštećena vida.
• Specijalizirana nastavno-tehnička sredstva, pomagala i
didaktički materijal, njihova adaptacija i korištenje.
• Planiranje i programiranje individualnih oblika rada za
djecu sa višestrukim smetnjama
• Aktuelni oblici uključivanja djece sa mentalnom
retardacijom, motoričkim smetnjama i hroničnim
bolestima i slijepu i slabovidnu djecu u predškolski
sistem.
• Analiza i prevazilaženje objektivnih i subjektivnih
pretpostavki uspješne predškolske integracije.
• Perceptivno-motoričke stimulacije, vježbe grafomotornog
izraza, procjena adaptivnog ponašanja i socijalizacije,
procjena mentalne i motoričke zrelosti djeteta za polazak
u školu, vježbe psihomotorne reedukacije, vježbe vizuelne
percepcije i efikasnosti, vježbe mobiliteta i orijentacije
djece oštećena vida.
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
2.1. Primarna zdravstvena zaštita
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
Stručni dio
• Praćenje psihomotornog razvoja djece (procjena
mentalnog uzrasta, procjena statičke i dinamičke
posture), procjena vizuelne oštrine, procjena orijentacije
Broj 1 - Strana 59
i mobiliteta, učestvovanje u sistematskom sprovođenju
pregleda dojenčadi, male i predškolske djece, te rano
otkrivanje, evidentiranje, dijagnosticiranje i tretman djece
sa mentalnom retardacijom, motoričkim poremećajima i
hroničnim bolestima i oštećenjem vida.
• Upoznavanje sa ulogom i zadacima edukatora –
rehabilitatora u nadzoru djece u zdravstvenim uslovima,
oblicima saradnje sa roditeljima, nastavnicima i školama.
2.2. Specijalističko-konsultativna i bolnička zdravstvena
zaštita
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
Stručni dio
• Upoznavanje sa specifičnostima medicinskog tretmana
djece sa mentalnom retardacijom, djece sa motoričkim
poremećajima i hroničnim bolestima i djece oštećena vida
• Uzimanje anamneze i funkcionalnog statusa djece
sa mentalnom retardacijom, djece
sa motoričkim
poremećajima i hroničnim bolestima i djece oštećena
vida (najmanje 10 bolesnika), timski rad u obradi djeteta
prilikom edukatorsko – rehabilitatorskog tretmana
• Koncipiranje i realizacija suportivnih i rehabilitacijskih
postupaka (stimulativne vježbe, art terapija, kreativna
terapija, muzikoterapija, likovna ekspresija, terapija
plesom i pokretom, dramatizacija i psihodrama,
biblioterapija).
• Sprovođenje edukativnog sadržaja u skladu sa nastavnim
planom i programom sa djecom školskog uzrasta.
• Edukacija pacijenata, njihovih porodica, savjetodavni rad.
2. SOCIJALNA ZAŠTITA
Opći dio
• Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih
žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
• Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i
zaštiti porodice sa djecom na području Tuzlanskog kantona
• Pravilnik za procjenu sposobnosti i određivanje podrške
djeci i mladima sa posebnim potrebama
• Vođenje stručne dokumentacije
Stručni dio
• Timski rad, saradnja u timu, uloga edukatora-rehabilitatora
u radu tima
• Rad sa roditeljima
• Patronažni rad u porodici djeteta sa mentalnom
retardacijom, motoričkim poremećajima i hroničnim
bolestima i djecom oštećena vida
• Individualni list i dosije djeteta
• Učešće u radu Komisije za ocjenjivanje sposobnosti i podrške
djeci i omladini ometenoj u fizičkom i psihičkom razvoju.
II - PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG LOGOPEDA I SURDOAUDIOLOGA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navednih ustanova:
- Predškolske ustanove
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
Ukupno
5 mjeseci
Broj 1 - Strana 60
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti (2 mjeseca) i u specijalističko-konsultativnim i
bolničkim zdravstvenim ustanovama (3 mjeseca).
2.1. Primarna zdravstvena zaštita
2 mjeseca
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u navednim
ustanovama:
- Služba za patologiju sluha, govora i glasa
- Školski dispanzer
2.2. Specijalističko-konsultativna i bolinička zdravstvena
zaštita
3 mjeseca
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u navednim
klinikama:
- Klinika za ORL, cervikalnu i maksilofacijalnu kirurgiju
- Fizikalna medicina i rehabilitacija
- Neurološka klinika
- Pedijatrijska klinika
Ukupno
5 mjeseci
3. SOCIJALNA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navednih ustanova:
- Centri za socijalni rad
- Dnevni centri za tretman djece i omladine sa smetnjama u
razvoju
- Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Ukupno
UKUPNO
2 mjeseca
12 MJESECI
PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG LOGOPEDA I SURDOAUDIOLOGA
Diplomirani logoped i surdoaudiolog je stručnjak koji
je kroz univerzitetski studij osposobljen za rad na prevenciji,
otkrivanju, evidentiranju, dijagnosticiranju, rehabilitaciji i edukaciji
osoba sa poremećajima u razvoju glasa, govora, jezika i sluha. S
obzirom na kompleksnost zanimanja kojim se bavi dipl. logoped
i surdoaudiolog (u daljnjem tekstu pripravnik), pripravnički staž
zahtijeva multidisciplinaran pristup u osposobljavanju navedenog
stručnjaka za samostalan praktičan rad. Da bi to realizirali potrebno
je da pripravnički staž traje 1 godinu, s tim da pripravnik u toku
pripravničkog staža provede određeni period u:
1. Odgojno-obrazovnim ustanovama
- Predškolske ustanove
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
2. Zdravstvenim ustanovama
- Dom zdravlja, Dispanzer za ORL,
- Dispanzer za predškolsku djecu,
- Dispanzer za školsku djecu u kojima već postoje
logopedska ili surdoaudiološka služba - Služba za
patologiju sluha, glasa i govora
- Klinika za ORL, cervikalnu i maksilofacijalnu hirurgiju,
Odjel za Audiologiju
- Pedijatrijska klinika, Odjel za neuropedijatriju,
- Neurološka klinika,
- Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
- Klinika za psihijatriju.
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
3. Ustanovama socijalne zaštite
- Centri za socijalni rad,
- Služba za ocjenjivanje sposobnosti i podrške djeci i
omladini ometenoj u fizičkom ili psihičkom razvoju
- Dnevni centri za tretman osoba sa smetnjama u razvoju
- Ustanove za boravak starih, bolesnih i iznemoglih osoba
PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA DIPLOMIRANOG
LOGOPEDA I SURDOAUDIOLOGA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Opći dio
• Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ili Zakon
o osnovnom odgoju i obrazovanju ili Zakon o srednjem
obrazovanju. (Pripravnik polaže zakon koji se odnosi na
oblast odgoja i obrazovanja kojoj pripada institucija u
kojoj je pripravik obavio staž).
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje pedagoške
dokumentacije
Stručni dio
• Otkrivanje, evidentiranje i dijagnosticiranje djece sa
govorno-jezičkim smetnjama i smetnjama sluha u
predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj ustanovi
• Planiranje, programiranje individualnih oblika rada
te logopedski i/ili surdoaudiološki tretman djece sa
poremećajima glasa, govora, jezika i sluha.
• Aplikacija specifičnih aspekata nastavnog plana i programa
u odnosu na djecu sa teškoćama u učenju, oštećenim
sluhom, intelektualnim teškoćama, pervazivnim razvojnim
poremećajima i kombinovanim smetnjama (izrada
prilagođenih nastavnih programa, dopunski stručni rad i
pomoć i sl.)
• Adaptacija i korištenje specijaliziranih nastavno-tehničkih
sredstava, pomagala i didaktičkih materijala u rehabilitaciji
i edukaciji djece sa smetnjama u razvoju glasa, govora,
jezika i sluha.
• Upoznavanje sa nastavnim planovima i programima i
organizacijom nastave, saradnja sa ostalim stručnjacima
koji učestvuju u procesu odgoja i obrazovanja uz
permanentno usavršavanje, saradnja sa roditeljima i
društvenom zajednicom te aktivnosti na profesionalnom
informisanju i orijentaciji.
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
2.1. Primarna zdravstvena zaštita djece i omladine
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
Stručni dio
• Rano otkrivanje, evidentiranje, dijagnosticiranje i tretman
djece sa poremećajima glasa, govora, jezika i sluha.
• Upoznavanje sa ulogom i zadacima logopeda i
surdoaudiologa u nadzoru djece u zdravstvenim uslovima,
te oblicima saradnje sa roditeljima, nastavnicima i školama
2.2. Specijalističko-konsultativna i bolinička zdravstvena
zaštita
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Stručni dio
• Logopedski i/ili surdoaudiološki pregled i tretman za
osobe sa oštećenjem sluha (gluhe, nagluhe osobe i osobe
sa ugrađenim kohlearnim implantom), razvojnim govorno
jezičkim teškoćama, disfazijom ili afazijom, mucanjem,
brzopletosti, artikulacijsko-fonološkim poremećajem,
anartrijom ili dizartrijom, poremećajima nazalnosti,
afonijom ili disfonijom, alaringealnim glasom i govorom,
disgrafijom ili agrafijom, disleksijom ili aleksijom,
miješanim poremećajima, poremećajima neverbalne
komunikacije.
• Osnove audiološke dijagnostike, tretmana i protetike
osoba sa oštećenjem sluha, (dodjela slušnih aparata,
priprema pacijenata za ugradnju kohlearnih implantata i
njihov daljnji surdoaudiološki tretman).
• Preoperativna logopedska priprema pacijenata za
laringektomiju.
• Rad sa roditeljima
• Savjetovanje roditelja djece sa govorno-jezičkim
smetnjama i oštećenjem sluha
• Učešće u radu tima koji se bavi dijagnosticiranjem i
tretmanom osoba sa govornojezičkim smetnjama i oštećenjem sluha.
3. SOCIJALNA ZAŠTITA
Stručni dio
• Timski rad, saradnja u timu, uloga logopeda i
surdoaudiologa u radu tima stručnjaka koji djeluje u
ustanovama socijalne zaštite.
• Planiranje, programiranje individualnih oblika rada
te logopedski i/ili surdoaudiološki tretman djece sa
poremećajima glasa, govora, jezika i sluha.
• Patronažni rad u porodici djece sa poremećajima glasa,
govora, jezika i sluha.
• Rad sa roditeljima/porodicama/starateljima djece sa
poremećajima glasa, govora, jezika i sluha.
• Učešće u radu Komisije za ocjenjivanje sposobnosti i
podrške djeci i omladini ometenoj u fizičkom i psihičkom
razvoju.
III - PLAN I PROGRAM
PRIPRAVNIČKOG STAŽA DIPL. SOCIJALNOG PEDAGOGA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Predškolske ustanove
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
Ukupno
2.1. Primarna zdravstvena zaštita
1 mjesec
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u sljedećim
ustanovama:
- Dispanzer za nervne i duševne bolesti i toksikomanije
- Centar za mentalno zdravlje
1.2. Specijalističko-konsultativna i bolnička
zdravstvena zaštita 1 mjesec
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u navedenoj
klinici:
- Klinici za psihijatriju
Ukupno 1 mjesec
2 mjeseca
1. SOCIJALNA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Centar za socijalni rad
- Dom za djecu bez roditeljskog staranja
- Disciplinski centar za maloljetnike
- Odjel za narkomaniju/prostituciju/krvne delikte
- Kazneno-popravni zavod
- Općinski/Kantonalni sud
Ukupno Opći dio
• Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih
žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
• Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata
i zaštiti porodice sa djecom na području Tuzlanskog
kantona
• Pravilnik za procjenu sposobnosti i određivanje podrške
djeci i mladima sa posebnim potrebama
• Vođenje stručne dokumentacije
Broj 1 - Strana 61
UKUPNO
u
9 mjeseci
12 MJESECI
PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG SOCIJALNOG PEDAGOGA
Diplomirani socijalni pedagog je stručnjak koji je kroz
univerzitetski studij osposobljen za rad na prevenciji, otkrivanju,
evidentiranju, dijagnosticiranju, rehabilitaciji i edukaciji osoba sa
poremećajima u ponašanju. S obzirom na kompleksnost zanimanja
kojim se bavi dipl. Socijalni pedagog (u daljnjem tekstu pripravnik),
pripravnički staž zahtijeva multidisciplinaran pristup u osposobljavanju
navedenog stručnjaka za samostalan praktičan rad. Da bi to realizirali
potrebno je da pripravnički staž traje 1 godinu, s tim da pripravnik u
toku pripravničkog staža provede određeni period u:
1. Odgojno-obrazovnim ustanovama
- Predškolske ustanove
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
2. Zdravstvenim ustanovama
- Klinika za psihijatriju
- Dispanzer za nervne i duševne bolesti i toksikomanije
- Centar za mentalno zdravlje
3. Ustanovama socijalne zaštite
- Centri za socijalni rad,
- Dom za djecu bez roditeljskog staranja
- Kazneno-popravni zavod
- Disciplinski centar za maloljetnike
- Ministarstvo unutrašnjih poslova
- Općinski/ Kantonalni sud
PROGRAM
PRIPRAVNIČKOG STAŽA DIPL. SOCIJALNOG PEDAGOGA
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti (1 mjesec) i u specijalističko-konsultativnim i
bolničkim zdravstvenim ustanovima (1 mjesec).
Opći dio
• Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ili Zakon o
osnovnom odgoju i obrazovanju ili Zakon o srednjem obrazovanju.
Broj 1 - Strana 62
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA (Pripravnik polaže zakon koji se odnosi na oblast odgoja i
obrazovanja kojoj pripada institucija u kojoj je pripravik obavio
staž).
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje pedagoške
dokumentacije
Stručni dio
• Identifikacija djece sa poremećajima u ponašanju
• Upoznavanje sa programiranjem programa prevencije
poremećaja u ponašanju u predškolskim, osnovnoškolskim
i srednjoškolskim ustanovama i specijalnim
ustanovama i zavodima
• Upoznavanje sa programiranjem tretmana djece s
poremećajima u ponašanju
predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi
• Upoznavanje sa metodama modifikacije poremećaja u
ponašanju kroz individualni i grupni rad
• Rad na rješavanju problema učenja i prilagođavanja na
školsku sredinu
• Upoznavanje sa načinima planiranja i programiranja
saradnje sa roditeljima učenika
• Upoznavanje sa planiranjem i programiranjem odgojnoobrazovnog rada djece sa posebnim potrebama
• Evaluacija sprovedenih mjera i aktivnosti
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
2.1. Primarna zdravstvena zaštita djece i omladine
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Upoznavanje sa propisima koji se odnose na zdravstvenu
zaštitu djece, omladine odraslih, zdravstvenom
problematikom populacije sa posebnim osvrtom na mentalne
poteškoće, poremećaje u ponašanju djece i mladih
Stručni dio
• Opservacija i procjena osoba sa poremećajima u ponašanju
• Rad na ranom otkrivanju simptoma poremećaja u ponašanju
• Upoznavanje sa radom stručnih timova koji se bave
problematikom mentalnog zdravlja
• Upoznavanje o vođenju evidencije bolesti ovisnosti
(toksikomanija)
• Upoznavanje sa metodama prevencije i zaštite mentalnog
zdravlja
• Upoznavanje sa programiranjem tretmana ovisnika
• Rad na razvijanju odgovornosti za lično zdravlje
• Razvijanje vještina samokontrole, samopouzdanja i
samokritičnosti
• Evaluacija sprovedenog stručnog tretmana
2.2. Specijalističko-konsultativna i bolnička zdravstvena
zaštita
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Upoznavanje sa propisima koji se odnose na zdravstvenu
zaštitu djece, omladine odraslih, zdravstvenom
problematikom populacije sa posebnim osvrtom na
mentalne poteškoće, poremećaje u ponašanju djece i
mladih
Stručni dio
• Upoznavanje sa provođenjem tretmana
• Rad sa pojedincem
• Rad sa porodicom
• Rad u grupi
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
• Rad u zajednici (komune)
• Rad na usvajanju stavova i navika zdravog načina
življenja
• Intervencije na stresne situacije u osjetljivim periodima
razvoja osobe
3. SOCIJALNA ZAŠTITA
Opći dio
• Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih
žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
• Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti
porodice sa djecom na području Tuzlanskog kantona
• Pravilnik za procjenu sposobnosti i određivanje podrške
djeci i mladima sa posebnim potrebama
• Vođenje stručne dokumentacije
Stručni dio
• Opservacija i individualna procjena ličnosti, izrada
individualnog plana i programa tretmana, sociopedagoška
anamneza
• Saradnja sa školama, porodicama i sredinom u kojoj
maloljetnik živi
• Sprovođenje preventivnih mjera (univerzalna, selektivna i
indikovana prevencija)
• Individualni i grupni rad
• Timski rad, saradnja u timu, značaj socijalnog pedagoga u
radu tima
• Upoznavanje sa ulogom i značajem rada, nastavnoobrazovnim aktivnostima i slobodnim vremenom u
kazneno-popravnim zavodima
• Upoznavanje sa vrstom i načinom izricanja krivičnih
sankcija za maloljetnike
• Prvi kontakt policije i maloljetnika, sudski postupak
za maloljetnike, rad na sprovođenju izrečenih sankcija
prema maloljetnicima
• Analiziranje dokumentacije (dosije) maloljetnika i
odraslih u sukobu sa zakonom
• Značaj saradnje policije i lokalne zajednice
• Identifikacija rizičnih i protektivnih faktora kod djece i
mladih bez roditeljskog staranja
• Stručni tretman sa djecom i mladima bez roditeljskog
staranja
• Evaluacija sprovedenih mjera i aktivnosti
IV - PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG DEFEKTOLOGA - LOGOPEDA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Predškolske ustanove
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
Ukupno 5 mjeseci
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti (2 mjeseca) i specijalističko-konsultativnim i
bolničkim zdravstvenim ustanovama (3 mjeseca).
2.1. Primarna zdravstvena zaštita 2 mjeseca
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u navedenim
ustanovama:
- Služba za patologiju sluha, govora i glasa
- Školski dispanzer
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
2.2. Specijalističko-konsultativna i bolničko
zdravstvena zaštita
3 mjeseca
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u navedenim
klinikama:
- Klinika za ORL, cervikalnu i maksilofacijalnu kirurgiju
- Fizikalna medicina i rehabilitacija
- Neurološka klinika
- Pedijatrijska klinika
Ukupno
5
mjeseci
3. SOCIJALNA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Centri za socijalni rad
- Dnevni centri za tretman djece omladine sa smetnjama u
razvoju
- Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Ukupno UKUPNO
2 mjeseca
12 MJESECI
PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG DEFEKTOLOGA - LOGOPEDA
Diplomirani defektolog logoped je stručnjak koji je kroz
univerzitetski studij osposobljen za rad na prevenciji, otkrivanju,
evidentiranju, dijagnosticiranju, rehabilitaciji i edukaciji osoba
sa poremećajima u razvoju glasa, govora i jezika. S obzirom na
kompleksnost zanimanja kojim se bavi dipl. def. logoped (u daljnjem
tekstu pripravnik), pripravnički staž zahtijeva multidisciplinaran
pristup u osposobljavanju navedenog stručnjaka za samostalan
praktičan rad. Da bi to realizirali potrebno je da pripravnički staž
traje 1 godinu, s tim da pripravnik u toku pripravničkog staža
provede određeni period u:
1. Odgojno-obrazovnim ustanovama
- Predškolske ustanove
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
2. Zdravstvenim ustanovama
- Dispanzer za školsku djecu u kojima već postoji
logopedska služba
- Služba za patologiju sluha, glasa i govora,
- Klinika za ORL, cervikalnu i maksilofacijalnu hirurgiju,
Odjel za audiologiju
- Pedijatrijska klinika, Odjel za neuropedijatriju
- Neurološka klinika,
- Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
3. Ustanovama socijalne zaštite
- Centri za socijalni rad
- Dnevni centri za tretman osoba sa smetnjama u razvoju
- Dom za djecu bez roditeljskog staranja
PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA DIPLOMIRANOG
DEFEKTOLOGA - LOGOPEDA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Opći dio
• Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ili Zakon
o osnovnom odgoju i obrazovanju ili Zakon o srednjem
obrazovanju. (Pripravnik polaže zakon koji se odnosi na
Broj 1 - Strana 63
oblast odgoja i obrazovanja kojoj pripada institucija u
kojoj je pripravik obavio staž).
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje pedagoške
dokumentacije
Stručni dio
• Otkrivanje i evidentiranje djece sa govorno-jezičkim
smetnjama u predškolskoj, osnovnoškolskoj i
srednjoškolskoj ustanovi
• Dijagnosticiranje djece sa govorno - jezičkim smetnjama
u predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj
ustanovi
• Planiranje i programiranje individualnih oblika rada za
djecu sa govorno-jezičkim poremećajima
• Logopedski tretman djece sa artikulaciono-fonološkim
poremećajima, djece sa posebnim jezičkim poteškoćama,
djece sa nedovoljnom govorno jezičkom razvijenošću,
djece sa poremećajima glasa, djece sa poremećajima
fluentnosti govora (mucanje i brzopletost), djece sa
poremećajima čitanja i pisanja, djece sa disleksijom i
disgrafijom
• Specifični aspekti nastavnog plana i programa u odnosu
na djecu sa teškoćama u učenju
• Specijalizirana nastavno-tehnička sredstva, pomagala i
didaktički materijali, njihova
adaptacija i korištenje u rehabilitaciji i edukaciji djece sa
smetnjama u razvoju glasa,
govora, jezika i sluha
• Specifični aspekti nastavnog plana i programa za djecu sa
mentalnom retardacijom
• Specifičnosti logopedskog rada sa djecom s mentalnom
retardacijom i/ili autizmom
• Planiranje i programiranje prilagođenih programa za
djecu s kombinovanim
smetnjama
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
2.1. Primarna zdravstvena zaštita djece i omladine
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
Stručni dio
• Praćenje psihomotornog razvoja djece (logopedska
dijagnostika, procjena govorno-jezičkog statusa)
• Učestvovanje u sistematskom sprovođenju pregleda
dojenčadi, male i predškolske djece (procjena razvijenosti
prelingvalne ili lingvalne faze u razvoju govora).
• Učestvovanje u radu razvojnih savjetovališta za djecu
(prati razvoj djece rođene pod riziko faktorom, učestvuje
u planiranju i programiranju rada sa djecom sa govornojezičkim smetnjama u zdravstvenoj instituciji, učestvuje
u edukaciji roditelja za sprovođenje rehabilitacije u
porodičnoj sredini)
• Neposredan rad sa djecom sa govorno-jezičkim
smetnjama (artikulacijsko- fonološkim poremećajima,
posebnim jezičkim poteškoćama, nedovoljnom govorno
jezičkom razvijenošću, razvojnim disfazijama ili
afazijama, anartrijom ili dizartrijom, poremećajima
nazalnosti, afonijom, alaringealnim glasom i govorom,
poremećajima glasa, poremećajima fluentnosti govora
(mucanje i brzopletost), poremećajima čitanja i pisanja,
miješanim poremećajima)
• Upoznavanje sa ulogom i zadacima logopeda u nadzoru
djece u školskim uslovima
2.2. Specijalističko-konsultativna i bolnička zdravstvena
zaštita
Broj 1 - Strana 64
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
2.1. Primarna zdravstvena zaštita 1 mjesec
Kandidat
stručno osposobljavanje realizira navedenim
ustanovama:
- Zdravstvena zaštita djece i omladine
Stručni dio
• Logopedska dijagnostika i tretman pacijenata sa razvojnim
govorno-jezičkim teškoćama, disfazijom ili afazijom,
mucanjem,
brzopletosti,
artikulacijsko-fonološkim
poremećajem, anartrijom ili dizartrijom, poremećajima
nazalnosti, afonijom ili disfonijom, alaringealnim glasom i
govorom, disgrafijom ili agrafijom, disleksijom ili aleksijom,
miješanim poremećajima, poremećajima neverbalne
komunikacije i drugim govorno-jezičkim poremećajima
• Osnove audiološke dijagnostike osoba sa govornojezičkim poremećajima
• Preoperativna logopedska priprema pacijenata za
laringektomiju
• Rad sa roditeljima
• Učešće u radu tima koji se bavi dijagnosticiranjem i
tretmanom osoba sa govorno-jezičkim smetnjama
• Savjetovanje roditelja djece sa govorno-jezičkim
smetnjama
2.2. Specijalističko-konsultativna i bolnička
zdravstvena zaštita 2 mjeseca
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u navedenim
ustanovama:
- Pedijatrija
- Psihijatrija
3. SOCIJALNA ZAŠTITA
Stručni dio
• Timski rad, saradnja u timu, uloga logopeda u radu tima
• Rad sa roditeljima
• Individualni list i dosije djeteta
• Učešće u radu Komisije za ocjenjivanje sposobnosti i
podrške djeci i omladini ometenoj u fizičkom i psihičkom
razvoju
• Patronažni rad u porodici djeteta sa govorno-jezičkim
poremećajima
• Logopedski tretman djece sa govorno-jezičkim
poremećajima
V - PLAN I PROGRAM
PRIPRAVNIČKOG STAŽA DIPLOMIRANOG
DEFEKTOLOGA-OLIGOFRENOLOGA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Predškolske ustanove
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
6 mjeseci
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti (1 mjesec) i specijalističko-konsultativnim i
bolničkim zdravstvenim ustanovama (2 mjeseca)
3 mjeseca
3. SOCIJALNA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Centri za socijalni rad
- Dnevni centri za tretman djece i omladine sa smetnjama
u psihičkom razvoju i odraslih osoba sa onespsobljenjem/
Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Ukupno:
UKUPNO
Opći dio
• Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih
žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
• Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata
i zaštiti porodice sa djecom na području Tuzlanskog
kantona
• Pravilnik za procjenu sposobnosti i određivanje podrške
djeci i mladima sa posebnim potrebama
• Vođenje stručne dokumentacije
Ukupno:
Ukupno : 3 mjeseca
12 MJESECI
PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG DEFEKTOLOGA – OLIGOFRENOLOGA
Diplomirani defektolog oligofrenolog je stručnjak koji je kroz
univerzitetski studij osposobljen za rad na prevenciji, otkrivanju,
evidentiranju, dijagnosticiranju, rehabilitaciji i edukaciji osoba sa
poremećajima mentalnog razvoja. S obzirom na kompleksnost
zanimanja kojim se bavi dipl. def. oligofrenolog (u daljnjem tekstu
pripravnik), pripravnički staž zahtijeva multidisciplinaran pristup u
osposobljavanju navedenog stručnjaka za samostalan praktičan rad. Da
bi to realizirali potrebno je da pripravnički staž traje godinu dana, s tim
da pripravnik u toku pripravničkog staža provede određeni period u:
1.
-
-
-
-
2.
-
-
-
-
-
Odgojno-obrazovnim ustanovama
Predškolske ustanove
Osnovne škole
Srednje škole
Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
Zdravstvenim ustanovama
Dispanzer za predškolsku djecu
Pedijatrijska klinika, Odjel za neuropedijatriju
Neurološka klinika,
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Klinika za psihijatriju
3. Ustanovama socijalne zaštite
- Centri za socijalni rad
- Služba za ocjenjivanje sposobnosti i podrške djeci i
omladini ometenoj u fizičkom ili psihičkom razvoju
- Dnevni centri za tretman osoba sa smetnjama u razvoju
- Dom za djecu bez roditeljskog staranja
PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA DIPLOMIRANOG
DEFEKTOLOGA - OLIGOFRENOLOGA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Opći dio
• Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ili Zakon
o osnovnom odgoju i obrazovanju ili Zakon o srednjem
obrazovanju. (Pripravnik polaže zakon koji se odnosi na
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 65
oblast odgoja i obrazovanja kojoj pripada institucija u
kojoj je pripravik obavio staž).
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje pedagoške
dokumentacije
• Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti
porodice sa djecom na području Tuzlanskog kantona
• Pravilnik za procjenu sposobnosti i određivanje podrške
djeci i mladima sa posebnim potrebama
• Vođenje stručne dokumentacije
Stručni dio
• Upoznavanje sa nastavnim planovima i programima,
te organizacijom i realizacijom odgojno-obrazovnih
sadržaja, saradanja sa nastavnim osobljem i roditeljima, te
širom društvenom zajednicom, te planiranje i provođenje
aktivnosti profesionalnog infromiranja i orijentacije
• Detekcija, dijagnostika i tretman djece sa mentalnom
retardacijom u predškolskoj, osnovnoškolskoj i
srednjoškolskoj ustanovi
• Planiranje, programiranje i provođenje oligofrenološkog
tretmana djece sa mentalnom retardacijom
• Specifični aspekti plana i programa djece sa mentalnom
retardacijom (izrada Individualiziranog porodičnog
plana usluga i Individualiziranog plana podučavanja
u
predškolskim
ustanovama,
Individualizirani
odgojno-obrazovnih programa u redovnim školama,
Individualizirani rehabilitacijski programi, dopunska
stručna podrška i pomoć nastavnicima i roditeljima)
• Adaptacija i korištenje specijaliziranih nastavno-tehničkih
sredstava, pomagala i didaktičkih materijala u edukaciji i
rehabilitaciji djece sa mentalnom retardacijom.
Stručni dio
• Timski rad, saradnja u timu, uloga oligofrenologa u radu
tima stručnjaka koji djeluje u ustanovama socijalne zaštite
• Planiranje, programiranje individualnih oblika rada te
oligofrenološki tretman djece sa mentalnom retardacijom
• Patronažni rad u porodici djece sa mentalnom retardacijom
• Rad sa roditeljima/porodicama/starateljima djece sa
mentalnom retardacijom
• Učešće u radu Komisije za ocjenjivanje sposobnosti i
podrške djeci i omladini ometenoj u fizičkom i psihičkom
razvoju.
• Uloga nevladinog sektora u poboljšanju statusa osoba
ometenih u razvoju
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
2.1. Primarna zdravstvena zaštita djece i omladine
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
Stručni dio
• Rano otkrivanje, evidentiranje, dijagnosticiranje i tretman
djece sa mentalnom retardacijom
• Upoznavanje sa ulogom i zadacima defektologa
oligofrenologa u nadzoru djece u zdravstvenim uslovima,
te oblicima saradnje sa rodteljima, nastavnicima i školama
• Radi na sprovođenju praventivnih mjera, zdravstvenog
odgoja i prosvjećivanja
• Radi na izradi programa pomoći učenicima s mentalnom
retardacijom, teškoćama u učenju i ponašanju
2.2. Specijalističko-konsultativna i bolnička zdravstvena zaštita
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
Stručni dio
• Oligofrenološka procjena, dijagnostika i tretman osoba sa
mentalnom retardacijom
• Sprovođenje edukativnog sadržaja u skladu sa nastavnim
planom i programom sa djecom školskog uzrasta
• Organizacija slobodnog vremena hospitalizirane djece sa
mentalnom retardacijom
• Otklanjanje nepoželjnih oblika ponašanja kod osoba sa
mentalnom retardacijom i psihičkim poremećajima
• Upoznavanje sa ulogom oligofrenologa u timskom radu u
zaštiti mentalnog zdravlja
• Rad sa roditeljima i zdravstvenim osobljem
3. SOCIJALNA ZAŠTITA
Opći dio
• Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava
rata i zaštiti porodice sa djecom
VI - PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG DEFEKTOLOGA - SOMATOPEDA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Predškolski odgoj i obrazovanje
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
Ukupno:
2 mjeseca
1. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti (2 mjeseca) i specijalističko-konsultativnim i
bolničkim zdravstvenim ustanovama (4 mjeseca).
2.1. Primarna zdravstvena zaštita 2 mjeseca
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u navedenim
ustanovama:
- Zdravstvena zaštita djece do šest godina, školske djece i
omladine
- Medicina rada
- Higijensko-epidemiološka djelatnost i socijalna medicina
2.2. Specijalističko-konsultativna i bolnička
zdravstvena zaštita
4 mjeseca
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Pedijatrija
- Klinika za palijativnu njegu
- Fizikalna medicina i rehabilitacija
- Protetika
Ukupno :
6 mjeseci
2. SOCIJALNA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Centri za socijalni rad
- Dnevni centri za tretman djece i omladine sa smetnjama u
razvoju
- Ustanove za boravak starih, bolesnih i iznemoglih osoba
- Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Ukupno:
UKUPNO
4 mjeseca
12 MJESECI
Broj 1 - Strana 66
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG DEFEKTOLOGA – SOMATOPEDA
Diplomirani defektolog somatoped je stručnjak koji je kroz
univerzitetski studij osposobljen za rad na prevenciji, otkrivanju,
evidentiranju, dijagnosticiranju, rehabilitaciji i edukaciji osoba
sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima. S obzirom
na kompleksnost zanimanja kojim se bavi dipl. def. somatoped
(u daljnjem tekstu pripravnik), pripravnički staž zahtijeva
multidisciplinaran pristup u osposobljavanju navedenog stručnjaka
za samostalan praktičan rad. Da bi to realizirali potrebno je
da pripravnički staž traje 1 godinu, s tim da pripravnik u toku
pripravničkog staža provede određeni period u:
1.Odgojno-obrazovnim ustanovama
- Predškolski odgoj i obrazovanje
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
2. Zdravstvenim ustanovama
- Pedijatrijska klinika,
- Neurološka klinika,
- Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i protetika,
- Klinika za psihijatriju,
- Dom zdravlja, Poliklinika za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju,
- Dispanzer za predškolsku djecu,
- Dispanzer za školsku djecu.
3. Ustanovama socijalne zaštite
- Centri za socijalni rad,
- Služba za ocjenjivanje sposobnosti i podrške djeci i
omladini ometenoj u fizičkom ili psihičkom razvoju
- Dnevni centri za tretman osoba sa smetnjama u razvoju/
Dom za djecu bez roditeljskog staranja/Dnevni centri za
tretman odraslih osoba s onesposobljenjem/
- Ustanove za boravak starih, bolesnih i iznemoglih osoba
PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA DIPLOMIRANOG
DEFEKTOLOGA – SOMATOPEDA
1.ODGOJ I OBRAZOVANJE
Opći dio
• Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ili Zakon
o osnovnom odgoju i obrazovanju ili Zakon o srednjem
obrazovanju. (Pripravnik polaže zakon koji se odnosi na
oblast odgoja i obrazovanja kojoj pripada institucija u
kojoj je pripravik obavio staž).
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje pedagoške
dokumentacije
Stručni dio
• Specifični aspekti plana i programa u odnosu na djecu sa
motoričkim smetnjama i hroničnim bolestima
• Planiranje i programiranje individualnih oblika rada za
djecu sa smetnjama
• Specijalizirana pomagala i didaktički materijal, njihova
adaptacija i korištenje
• Aktuelni oblici uključivanja djece sa motoričkim
smetnjama i hroničnim bolestima u predškolski sistem
• Tretman djece sa težim motoričkim smetnjama i
arhitektonske barijere, prostorna komunikacija
• Dijete sa motoričkim smetnjama i hroničnim bolestima i
postojeće predrasude
• Objektivne i subjektivne pretpostavke uspješne
predškolske integracije
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
• Perceptivno-motoričke stimulacije za djecu sa motoričkim
smetnjama i hroničnim bolestima
• Vježbe grafomotornog izraza
• Procjena mentalne i motoričke zrelosti djeteta za polazak
u školu
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
2.1. Primarna zdravstvena zaštita Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti sa težištem na rehabilitaciji
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
Stručni dio
• Praćenje psihomotornog razvoja djece (defektološka
dijagnostika, procjena mentalnog uzrasta, procjena statičke
i dinamičke posture), učestvovanje u sistematskom
sprovođenju pregleda dojenčadi, male i predškolske djece.
• Učestvovanje u stimulaciji psihomotornog razvoja,
odnosno preventivnog tretmana riziko-beba i tretmana
poremećaja u psihomotornom razvoju djece.
• Učestvovanje u patronažnom radu u porodici (učestvuje
u izradi i realizaciji individualnog programam rada sa
djetetom i roditeljima).
• Učestvovanje u radu razvojnih savjetovališta za djecu
(prati razvoj djece rođene pod riziko faktorima, učestvuje
u planiranju, programiranju i realizaciji somatopedskog
tretmana u zdravstvenoj instituciji, učestvuje u edukaciji
roditelja za sprovođenje rehabilitacije u porodičnoj
sredini).
• Upoznavanje sa ulogom i zadacima somatopeda u nadzoru
djece u školskim uslovima, a naročito u specijalnim
odjeljenjima osnovnih i srednjih škola, sa oblicima
saradnje sa roditeljima, nastavnicima i školama.
• Učestvovanje u izradi programa pomoći učenicima s
teškoćama u razvoju, učenju i ponašanju.
• Učestvovanje u izradi prijedloga oblika korektivne
gimnastike.
• Upoznavanje sa socijalno-medicinskom problematikom
u oblasti rehabilitacije.
• Upoznavanje sa brojem i vrstama institucija za
obrazovanje, jasosoba, vrtića, domova za djecu, omladinu
i starijih osoba.
2.2. Specijalističko-konsultativna i bolnička zdravstvena
zaštita
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti sa težištem na rehabilitaciji
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
Stručni dio
• Upoznavanje sa ulogom somatopeda u interdisciplinarnom
timu za rehabilitaciju
• Roditelj kao koterapeut i član interdisciplinarnog tima
• Funkcionalna
testiranja
osoba
sa
motoričkim
poremećajima i hroničnim bolestima
• Procjena mentalnog statusa
• Rana stimulacija psihomotornog razvoja i vježbe za
razvoj šeme tijela
• Rana stimulacija grube i fine motorike
• Upoznavanje sa osnovnim kineziterapijskim tehnikama
• Primjena toplotnih i elektro procedura
• Bobath metoda
• Vojta metoda
• Specijalizovane vježbe za djecu sa cerebralnom paralizom
• Specijalizovane vježbe za djecu sa deformitetima
kičmenog stuba i drugim anomalijama
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Edukacija i vježbe za osobe koje imaju osteoporozu
Edukacija osoba sa reumatoidnim artritisom
Metode procjene za djecu sa neurorazvojnim rizicima
Pereptivno-kognitivna stimulacija za osobe nakon
povreda glave i cerebrovaskularnog insulta
Vježbe i rehabilitacija osoba nakon sportskih povreda
Komplementarno-suportivna terapija za osobe sa
motoričkim smetnjama i hroničnim bolestima
Obavljanje somatopedske procjenu pacijente (psihosomato i socio-somato analiza)
Upoznavanje sa zadacima somatopeda pri procjeni
funkcionalnog statusa, izboru pomagala, prilagodbi
pomagala pacijentu
Sudjelovanje u koncipiranju i provođenju interventnih
somatopedskih metoda i funkcionalne rehabilitacije
Educiranje pacijenta za primjenu ortopedskih pomagala
Učestvovanje u savjetovanju pacijenata i porodice u
adaptaciji kućnog prostora
Broj 1 - Strana 67
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti (2 mjeseca) i specijalističko-konsultativnim i
bolničkim zdravstvenim ustanovama (3 mjeseca).
2.1. Primarna zdravstvena zaštita
2 mjeseca
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u navedenim
ustanovama:
- Dom zdravlja, Dispanzer za ORL,
- Dom zdravlja Služba za patologiju sluha, glasa i govora
2..2. Specijalističko-konsultativna i bolničko
zdravstvena zaštita
3 mjeseca
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u navedenoj ustanovi:
- Klinika za ORL, cervikalnu i maksilofacijalnu hirurgiju,
Odjel za audiologiju
Ukupno
5 mjeseci
3. SOCIJALNA ZAŠTITA
Opći dio
• Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava
rata i zaštiti porodice sa djecom
• Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava
rata i zaštite porodice sa djecom na području Tuzlanskog
kantona
• Pravilnik za procjenu sposobnosti i određivanje podrške
djeci i mladima sa posebnim potrebama
• Vođenje stručne dokumentacije
3. SOCIJALNA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova
- Centri za socijalni rad
- Dnevni centri za tretman djece i omladine oštećena sluha
- Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Stručni dio
• Uloga nevladinog sektora u poboljšanju statusa osoba sa
motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima
• Savremeni modeli u pristupu osobama sa motoričkim
poremećajima i hroničnim bolestima
• Socijalni model u pristupu osobama sa motoričkim
poremećajima i hroničnim bolestima
• Upoznavanje sa organizacijom i programom rada,
prostornim, kadrovskim i materijalnim potencijalima
• Upoznavanje sa korisnicima
• Inerdisciplinarni pristup u tretmanu motorički oštećene
djece
• Vođenje stručne dokumentacije
• Timski rad, saradnja u timu, uloga somatopeda u radu
tima
• Edukacija roditelja, formiranje realnih stavova prema
djetetu sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima
• Roditelj kao koterapeut i član tima
• Patronažni rad, somatopedsko-rehabilitacijski tretman
teško motorički oštećena djeteta u porodici
• Individualni list i dosije djeteta
• Opservacija, inicijalna procjena, izrada i primjena
somatopedsko-rehabilitacijskog
programa,
finalna
procjena i evaulacija (prikaz jednog slučaja)
PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG DEFEKTOLOGA - SURDOAUDIOLOGA
VII - PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG DEFEKTOLOGA - SURDOAUDIOLOGA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Predškolske ustanove
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
_Ukupno 5 mjeseci
Ukupno
UKUPNO
2 mjeseca
12 MJESECI
Diplomirani defektolog surdoaudiolog je stručnjak koji je kroz
univerzitetski studij osposobljen za rad na prevenciji, otkrivanju,
evidentiranju, dijagnosticiranju, rehabilitaciji i edukaciji osoba
oštećena sluha. S obzirom na kompleksnost zanimanja kojim se bavi
dipl. def. surdoaudiolog (u daljnjem tekstu pripravnik), pripravnički
staž zahtijeva multidisciplinaran pristup u osposobljavanju
navedenog stručnjaka za samostalan praktičan rad. Da bi to
realizirali potrebno je da pripravnički staž traje godinu dana, s tim
da pripravnik u toku pripravničkog staža provede određeni period u:
1. Odgojno-obrazovnim ustanovama
- Predškolske ustanove
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
2. Zdravstvenim ustanovama
- Dom zdravlja, Dispanzer za ORL,
- Dom zdravlja Služba za patologiju sluha, glasa i govora
- Klinika za ORL, cervikalnu i maksilofacijalnu hirurgiju,
Odjel za audiologiju
3. Ustanovama socijalne zaštite
- Centri za socijalni rad
- Dnevni centri za tretman djece i omladine oštećena sluha
- Dom za djecu bez roditeljskog staranja
PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA DIPLOMIRANOG
DEFEKTOLOGA – SURDOAUDIOLOGA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Opći dio
• Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ili Zakon
o osnovnom odgoju i obrazovanju ili Zakon o srednjem
Broj 1 - Strana 68
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA obrazovanju. (Pripravnik polaže zakon koji se odnosi na
oblast odgoja i obrazovanja kojoj pripada institucija u
kojoj je pripravik obavio staž)
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje pedagoške i
školske dokumentacije
Stručni dio
• Otkrivanje i evidentiranje djece sa oštećenjem sluha u
predškolskoj ustanovi
• Dijagnosticiranje djece sa oštećenjem sluha u predškolskoj
ustanovi
• Planiranje i programiranje individualnih oblika rada za
djecu sa oštećenjem sluha
• Surdoaudiološki tretman djece sa oštećenjem sluha
• Mjesto i uloga surdoaudiologa u školskom timu
• Individualizacija nastave
• Specifični aspekti nastavnog plana i programa u odnosu
na djecu sa oštećenjem sluha
• Surdoaudiološki tretman djece sa oštećenjem sluha (koja
nose slušni aparat ili imaju ugrađen kohlearni implantat)
• Specijalizirana elektroakustička aparatura u radu sa
djecom oštećena sluha
• Specifični sistemi komunikacije (daktilologija, hirologija,
znakovni jezik)
• Planiranje i programiranje prilagođenih programa za
djecu s kombinovanim smetnjama
• Prilagođeni nastavni programi u srednjoj školi
1. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
2.1. Primarna zdravstvena zaštita djece i omladine
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti sa težištem na rehabilitaciji
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
Stručni dio
• Detekcija, dijagnostika i rehabilitacija djece sa oštećenjem
sluha (koja nose individualno slušno pomagalo ili imaju
ugrađen kohlearni implantat)
2.2. Specijalističko konsultativna i bolnička zdravstvena zaštita
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti sa težištem na rehabilitaciji
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
Stručni dio
• Detekcija, dijagnostika i rehabilitacija osoba sa oštećenjem
sluha (koja nose individualno slušno pomagalo ili imaju
ugrađen kohlearni implantat)
• Audiološka dijagnostika, tretman i protetike osoba sa
oštećenjem sluha, (dodjela slušnih aparata, priprema
pacijenata za ugradnju kohlearnih implantata i njihov
daljnji surdoaudiološki tretman)
• Rad sa roditeljima
1. SOCIJALNA ZAŠTITA
Opći dio
• Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava
rata i zaštiti porodice sa djecom
• Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti
porodice sa djecom na području Tuzlanskog kantona
• Pravilnik za procjenu sposobnosti i određivanje podrške
djeci i mladima sa posebnim potrebama
• Vođenje stručne dokumentacije
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
Stručni dio
• Timski rad, saradnja u timu, uloga surdoaudiologa u radu
tima
• Učešće u radu Komisije za ocjenjivanje sposobnosti i
podrške djeci i omladini ometenoj u fizičkom i psihičkom
razvoju
• Patronažni rad u porodici djeteta sa oštećenjem sluha
• Rad sa roditeljima
• Individualni list i dosije djeteta
VIII - PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG DEFEKTOLOGA - TIFLOLOGA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Predškolske ustanove
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
Ukupno:
3 mjeseca
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti (2 mjeseca) i specijalističko-konsultativnim i
bolničkim zdravstvenim ustanovama (4 mjeseca)
2.1. Primarna zdravstvena zaštita
2 mjeseca
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u navedenim
ustanovama:
- Zdravstvena zaštita djece do šest godina, školske djece i
omladine
- Medicina rada
2.2. Specijalističko konsultativna i bolnička zdravstvena
zaštita 4 mjeseca
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u navedenim
ustanovama:
- Klinika za očne bolesti
- Kabinet za ortoptiku – pleoptiku
- Pedijatrijska klinika
Ukupno: 6 mjeseci
3. SOCIJALNA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Centri za socijalni rad
- Dnevni centri za tretman djece i omladine sa smetnjama u
razvoju
- Dom za djecu bez roditeljskog staranja
- Centri za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu
Ukupno
UKUPNO
3 mjeseca
12 MJESECI
PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG DEFEKTOLOGA – TIFLOLOGA
Diplomirani defektolog tiflolog je stručnjak koji je kroz
univerzitetski studij osposobljen za rad na prevenciji, otkrivanju,
evidentiranju, dijagnosticiranju, rehabilitaciji i edukaciji osoba sa
poremećajima vida. S obzirom na kompleksnost zanimanja kojim
se bavi dipl. def. tiflolog (u daljnjem tekstu pripravnik), pripravnički
staž zahtijeva multidisciplinaran pristup u osposobljavanju
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
navedenog stručnjaka za samostalan praktičan rad. Da bi to
realizirali potrebno je da pripravnički staž traje godinu dana, s tim
da pripravnik u toku pripravničkog staža provede određeni period u:
1. Odgojno-obrazovnim ustanovama
- Predškolske ustanove
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u
razvoju
2. Zdravstvenim ustanovama
- Pedijatrijska klinika, Odjel za neuropedijatriju
- Očna klinika, Kabinet za ortoptiku i pleoptiku
- Dispanzer za predškolsku djecu
- Dispanzer za školsku djecu
3.
-
-
-
Ustanovama socijalne zaštite
Centri za socijalni rad
Centri za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu
Dnevni centri za tretman djece i omladine sa smetnjama u
razvoju
- Dom za djecu bez roditeljskog staranja
PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA
DIPLOMIRANOG DEFEKTOLOGA - TIFLOLOGA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Opći dio
• Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ili Zakon
o osnovnom odgoju i obrazovanju ili Zakon o srednjem
obrazovanju. (Pripravnik polaže zakon koji se odnosi na
oblast odgoja i obrazovanja kojoj pripada institucija u
kojoj je pripravik obavio staž)
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje pedagoške
dokumentacije
Stručni dio
• Specifični aspekti plana i programa u odnosu na slijepu i
slabovidnu djecu
• Planiranje i programiranje individualnih oblika rada za
slijepu i visoko slabovidnu djecu
• Didaktički materijal, njegova adaptacija i korištenje
• Aktuelni oblici uključivanja djece sa oštećenjima vida u
predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski sistem
• Perceptivno-motoričke stimulacije za slijepu i visoko
slabovidnu djecu
• Vježbe psihomotorne reedukacije
• Procjena mentalne i motoričke i mobilne zrelosti slijepog
i visoko slabovidnog djeteta za polazak u školu
• Specifični aspekti nastavnog plana i programa u odnosu
na djecu sa teškoćama u učenju
• Specijalizirana nastavno-tehnička sredstva, pomagala i
didaktički materijali, tiflo-tehnička pomagala, njihova
adaptacija i korištenje
• Planiranje i programiranje individualnih oblika rada za
slijepu i slabovidnu djecu
• Planiranje i programiranje individualnih oblika rada u
području orijentacije i mobiliteta (rad u mikro i makro
sredini)
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
2.1. Primarna zdravstvena zaštita
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
Broj 1 - Strana 69
Stručni dio
• Rano otkrivanje, evidentiranje, dijagnosticiranje i tretman
djece sa oštećenjem vida
• Upoznavanje sa ulogom i zadacima defektologa tiflologa
u nadzoru djece u zdravstvenim uslovima, te oblicima
saradnje sa roditeljima, nastavnicima i školama
• Radi na sprovođenju praventivnih mjera, zdravstvenog
odgoja i prosvjećivanja
• Radi na izradi programa pomoći učenicima s oštećenjem
vida
2.2. Specijalističko konsultativna i bolnička zdravstvena
zaštita
Opći dio
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti
• Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
• Opća dokumentacija ustanove i vođenje dokumentacije
Stručni dio
• Upoznavanje sa medicinskom dokumentacijom
• Učešće u radu tima koji se bavi dijagnosticiranjem i
tretmanom osoba sa oštećenjem vida
• Pravljenje individualnih planova za sprovođenje
suportivne terapije
• Preoperativna i postoperativna obrada pacijenata
• Upoznavanje sa najčešćim oboljenjima oka koja dovode
do sljepila
• Aktivno učestvovanje u upućivanju slijepih ili slabovidnih
osoba na organizacije koje se bave ovom populacijom
• Ovladavanje tehnikama, metodama i načinima rada
aparata i pomagala koji se koriste u ortoptičko-pleoptičkoj
rehabilitaciji
• Savjetodavnje roditelja djece sa oštećenjem vida
3. SOCIJALNA ZAŠTITA
Opći dio
• Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava
rata i zaštiti porodice sa djecom
• Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata
i zaštiti porodice sa djecom na području Tuzlanskog
kantona
• Pravilnik za procjenu sposobnosti i određivanje podrške
djeci i mladima sa posebnim potrebama
• Vođenje stručne dokumentacije
Stručni dio
• Timski rad, saradnja u timu, uloga tiflologa u radu tima
stručnjaka koji djeluje u ustanovama socijalne zaštite
• Planiranje, programiranje individualnih oblika rada te
tiflološki tretman djece sa oštećenjem vida
• Patronažni rad u porodici djece sa oštećenjem vida
• Rad sa roditeljima/porodicama/starateljima djece sa
oštećenjem vida
• Učešće u radu Komisije za ocjenjivanje sposobnosti i
podrške djeci i omladini ometenoj u fizičkom i psihičkom
razvoju.
IX - PLAN I PROGRAM
PRIPRAVNIČKOG STAŽA DIPLOMIRANOG
SOCIJALNOG RADNIKA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova:
- Ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja
- Osnovne škole
- Srednje škole
- Ustanove za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju
Ukupno
1 mjesec
Broj 1 - Strana 70
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Kandidat stručno osposobljavanje realizira u navedenim
ustanovama:
2.1. Primarna zdravstvena zaštita –
Domovi zdravlja - Patronažna služba
- Centar za mentalno zdravlje
2.2. Sekundarna zdravstvena zaštitaUKC Tuzla - Klinika za psihijatriju
- Klinika za plućne bolesti i TBC
- Klinika za pedijatriju
- Hospicij
0.5 mjeseci
1,5 mjeseci
Ukupno 2 mjeseca
3. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE, PRIVREDA I
OSTALE ORGANIZACIJE I INSTITUCIJE
Kandidat stručno osposobljavanje može realizirati u
minimalno jednoj od navedenih ustanova ali je u centru za socijalni
rad obavezan sprovesti stručno osposobljavanje najmanje u trajanju
od 3 mjeseca.
- Centar za socijalni rad
- Ustanove za dječiju zaštitu
- Ustanove za zaštitu odraslih i starijih osoba
- Služba za zapošljavanje
- Ministarstvo unutrašnjih poslova
- Kazneno popravni zavod
- Rad u službama penziono-invalidskog osiguranja
- Sekretarijati/službe za boračko-invalidsku zaštitu
- Nevladine organizacije
- Privredne organizacije
Ukupno
UKUPNO
9 mjeseci
12 MJESECI
PLAN I PROGRAM
PRIPRAVNIČKOG STAŽA DIPLOMIRANOG
SOCIJALNOG RADNIKA
1. ODGOJ I OBRAZOVANJE
Opći dio
Upoznavanje zakonske regulative za nivo odgoja i
obrazovanja ustanove gdje se odrađuje pripravnički staž: Zakonom
o predškolskom odgoju i obrazovanju ili Zakonom o osnovnoj školi
ili Zakonom o srednjoj školi.
Stručni dio
• Upoznavanje sa dijagnosticiranjem socijalnog položaja
učenika i izrada socijalne karte učenika
• Upoznavanje sa identifikacijom i tretmanom djece sa
onesposobljenjem,
• Oblici rada u nastavi sa djecom s poremećajima u
ponašanju
• Upoznavanje sa radom sa roditeljima djece sa posebnim
potrebama
• Upoznavanje sa izrađivanjem programa prevencije
poremećaja u ponašanju
• Upoznavanje sa planiranjem i programiranjem odgojno
obrazovnog rada djece sa MR, autizmom i poremećajima
u ponašanju
• Prilagođeni nastavni programi
• Upoznavanje sa problemom socijalne komunikacije djece
• Planiranje i programiranje prilagođenih sadržaja za djecu
sa kombinovanim smetnjama
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
• Timski rad u školi sa stručnim saradnicima
• Upoznavanje sa oblicima saradnje porodice, škole i centra
za socijalni rad
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Opći dio
Upoznavanje odredaba Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje se
odnose na zdravstvenu zaštite korisnika prava po osnovu Zakona
o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite
porodice sa djecom i upoznavanje sa sistematizacijom poslova
i radnih zadataka socijalnog radnika i članova stručnog tima u
zdravstvu.
Stručni dio
• Upoznavanje sa radom socijalne službe
• Evidentiranje i rano otkrivanje djece i omladine sa
posebnim potrebama, patronažni rad, timski rad u centru
za mentalno zdravlje
• Upoznavanje sa vođenjem stručne dokumentacije i
evidencije
• Upoznavanje sa provođenjem tretmana
• Upoznavanje sa timskim radom stručnjaka
• Saradnja sa porodicom pacijenta, centrom za socijalni rad
i drugim organizacijama
• Rad sa pacijentom
• Rad u grupi
• Rad u zajednici
3. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE, PRIVREDA I
OSTALE ORGANIZACIJE I INSTITUCIJE
Opći dio
Upoznavanje sa odredbama i primjenom sljedećih propisa:
• Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava
rata, i zaštite porodice sa djecom FBiH,
• Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata, i
zaštiti porodice sa djecom TK,
• Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine,
• Zakon o zaštiti od nasilja u porodici,
• Protokol intervencija u slučajevima nasilja u porodici za
TK
• Pravilnik za procjenu sposobnosti i određivanje podrške
djeci i mladima sa posebnim potrebama,
• Upoznavanje sa sistematizacijom poslova i radnih
zadataka socijalnog radnika i članova stručnog tima.
Stručni dio
Centar za socijalni rad
• Upoznavanje sa djelokrugom rada ustanove
• Upoznavanje sa postupkom socijalne zaštite, zaštite
porodice sa djecom, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite
osoba sa invaliditetom, starateljstva, usvojenja u okviru
centra za socijalni rad
• Zaštite djece i mladih sa poremećajima u ponašanju
• Upoznavanje sa izradom socijalne anamneze, pisanjem
izvještaja nadležnim organima i institucijama
• Upoznavanje sa evidencijom korisnika
• Upoznavanje sa sudskim raspravama
• Upoznavanje sa odgojnim mjerama
• Upoznavanje sa sprovođenjem odgojnih mjera
• Rad sa školama, porodicama, sredinom u kojoj maloljetnik
živi i drugim institucijama i organizacijama
• Saradnja, koordinacija i partnerstvo sa nevladinim i
drugim organizacijama
• Sprovođenje preventivnih mjera
• Individualni rad sa korisnicima
• Upoznavanje sa grupnim radom
• Upoznavanje sa timskim radom
• Vođenje zakonom propisane evidencije
• Rad na terenu
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Ustanove za dječiju zaštitu, zaštitu odraslih i starih osoba
• Upoznavanje sa djelokrugom rada ustanove
• Upoznavanje sa poslovima i zadacima socijalnog radnika
• Upoznavanje sa timskim radom stručnjaka u okviru ustanove
• Saradnja sa porodicom, centrom za socijalni rad i drugim
organizacijama
Rad u Službi za zapošljavanje
• Upoznavanje rada odjeljenja za socijalno-statusna pitanja
nezaposlenih osoba
• Izrada socijalne karte nezaposlenih osoba
• Vođenje potrebne dokumentacije i evidencije
• Pisanje izvještaja i analiza o socijalnim aspektima zapošljavanja
• Razvijanje saradnje sa centrima za socijalni rad i školama
po pitanju profesionalne orijentacije i zapošljavanja
• Obrada socijalnih momenata kao prioritetnih u slučajevima
jednakih sličnih sposobnosti nezaposlenih osoba
Ministarstvo unutrašnjih poslova
• Upoznavanje sa otkrivanjem i suzbijanjem nasilja u
porodici, radnji podvođenja i posredovanja u vršenju
prostitucije i trgovine ljudima,
• Rad na suzbijanju i otkrivanju proizvodnje, prometa i
krijumčarenja opojnih droga na području Ministarstva,
• Upoznavanje sa načinom rada sa mladim prestupnicima,
saradnja sa porodicom, centrom za socijalni rad,
tužiteljstvom i sudom u postupku utvrđivanja odgovornosti.
Kazneno popravni zavod
• Upoznavanje sa opisom poslova socijalnog radnika u
KPZ
• Upoznavanje sa utvrđivanjem činjenica, pribavljanjem
dokaza i predlaganjem postupka disciplinske odgovornosti
za učinjene disciplinske prekršaje osuđenih osoba,
• Upoznavanje sa izradom akta u postupku pomilovanja,
uslovnog otpusta, prekida izdržavanja kazne zatvora,
premještaja i u drugim postupcima po zahtjevu osuđene
osobe ili nadležnih organa
• Upoznavanje sa saradnjom sa porodicom osuđene osobe
vezano za odgoj-tretman i sa drugim poslovima, utvrđeni
zakonom, pravilnikom o kućnom redu i matičnim
knjigama osuđenih osoba.
• Upoznavanje sa tretmanom osoba na izdržavanju kazne
u procesu resocijalizacije, sociterapeutskim radom,
načinom korištenja slobodnog vremena osuđenih osoba
Broj 1 - Strana 71
• Priprema porodice i radne sredine za prihvat osuđenih
osoba nakon izdržavanja kazne zatvora.
Službe penziono-invalidskog osiguranja
• Upoznavanje sa postupkom za ocjenu preostale radne
sposobnosti, penzionisanja
• Učestvovanje u radu Komisije pri Institutu za medicinska
vještačenja PIO
• Rad sa djecom sa onesposobljenjem koja ostvaruju pravo
na habitilaciju
• Upoznavanje sa radom na ostvarivanju prava na porodičnu
penziju djece bez jednog ili oba roditelja
Sekretarijati/službe za boračko-invalidsku zaštitu
• Upoznavanje sa djelokrugom rada službe, ulogom i
zadacima socijalnog radnika,
• Upoznavanje sa vođenjem postupka zaštite i ostvarivanja
prava korisnika, stručne dokumentacije i evidencije,
• Upoznavanje sa timskim radom stručnjaka u okviru ustanove
• Saradnja sa porodicom, centrom za socijalni rad i drugim
organizacijama i institucijama
Nevladine organizacije
• Upoznavanje sa djelatnošću NVO
• Upoznavanje sa obezbjeđivanjem finansijskih sredstava
za projekte
• Upoznavanjem sa načinom izrade projekta
• Saradnja i partnerstvo sa vladinim sektorom
Privredne organizacije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Organizacija i vođenje stručnog tima organizacije
Upoznavanje sa djelokrugom rada
Upoznavanje sa vođenjem stručne dokumentacije
Upoznavanje sa vođenjem evidencije
Uvjeti rada radnika, zaštita na radu i povreda radnika
Poslovi sa pojedinim kategorijama radnika (mladi,
samohrani roditelji, invalidi)
Problematika radnika sa umanjenom radnom sposobnošću
Saradnja sa zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite
Rad na ocjeni preostale radne sposobnosti radnika,
prekvalifikaciji i penzionisanju radnika
Rad na rasporedu na drugo odgovarajuće radno mjesto
sukladno ocjeni Instituta ili preventivno prema odluci
stručnog tima organizacije.
Broj 1 - Strana 72
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
Prilog 5. mijenja se i glasi:
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
(Grb Kantona)
Na osnovu ~lana 22. Pravilnika o polaganju stru~nog ispita («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj
_________), izdaje se
UVJERENJE
O POLOŽENOM STRU^NOM ISPITU
__________________________________ro|en-a___________________________
(prezime, o~evo ime i ime)
(dan, mjesec i godina ro|enja)
godine u ___________________ op}ina____________državljanin____________________,
(mjesto ro|enja)
(naziv op}ine)
(naziv države)
________________iz________________ polagao-la je dana__________________ stru~ni
(zvanje-zanimanje)
(prebivali{te)
(dan, mjesec i godina)
ispit u skladu sa Programom polaganja stru~nog ispita za sticanje osposobljenosti za samostalan rad u
obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj za{titi na poslovima _____________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________
i prema ocjeni Komisije za polaganje stru~nog ispita,
ISPIT JE POLOŽIO-LA
te mu-joj se na osnovu toga izdaje ovo uvjerenje ovjereno potpisom ministara i pe~atom Ministarstva
obrazovanja, nauke, znanosti, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Ministarstva za rad i socijalnu politiku
Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.
MINISTAR
obrazovanja, nauke, kulture i sporta
MINISTAR
za rad i socijalnu politiku
MINISTAR
zdravstva
Broj :______________
U Tuzli, __________
­­________________________________________________________________
Obrazac uvjerenja ima pravougaoni oblik dimenzija 210 x 297 mm (format A-4).
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
29
Na temelju članka 29. stavak 1. točka 1. i članka 32. Zakona
o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu
(“Službene novine Tuzlanskog kantona”), broj 2/10, Ministarstvo
industrije, energetike i rudarstva, uz suglasnost Vlade Tuzlanskog
kantona, donosi:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava
sa potrošačke jedinice13010002- ”Intervencije javnim
poduzećima i privatnim društvima”
I.
U Programu raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice
13010002 “Intervencije javnim poduzećima i privrednim
društvima” (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 6/10, 9/10
i 12/10), u članku II. mijenja se točka 1 b), tako što će se umjesto
“1.044.380,00 KM upisati “1.244.380,00 KM”.
U točki c) umjesto “1.700.000,00 KM” upisuje se
“1.500.000,00 KM”
II.
Ova odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti od
straneVladeTuzlanskog kantona, i bit će objavljena u “Službenim
novinama Tuzlanskog kantona”
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo industrije,
energetike i rudarstva
Broj: 03/1-14-25776/10
Tuzla, 08.12.2010. godine
MINISTAR
Sehudin Ograšević,
dipl.ing.maš, v.r.
30
Na temelju članka 21. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj
5/00), članka 5. Uredbe o obimu prava, načinu i postupku propisivanja
i izdavanja lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog
kantona» br. 4/08 i 7/09), i članka 2. Odluke o utvrđivanju cijene
lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 02/1-3726424-2/10, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici
održanoj 24.12.2010.godine, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 28.12.2010.
godine, donosi
ODLUKU
o visini učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona u cijeni lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju
i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina učešća Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) u cijeni
lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava
Zavoda (u daljem tekstu: Lista lijekova).
Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, ovom odlukom
se ne utvrđuje učešće Zavoda za lijekove za koje je Odlukom o listi
esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite
u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 34/05, 41/05,
Broj 1 - Strana 73
57/05, 71/05, 73/06, 11/07, 22/07, 8/08, 52/08, 81/08 i 86/08)
regulirano da se u cjelosti finansiraju na teret sredstava Zavoda.
Članak 2.
Za lijekove sa Liste lijekova – Tabelarni pregled 1, Zavod
utvrđuje samo visinu učešća Zavoda u cijeni lijekova, a za lijekove
sa Liste lijekova – Tabelarni pregled 2, utvrđuje cijenu lijeka koju
priznaje Zavod i visinu učešća Zavoda u toj cijeni.
Visina učešća Zavoda u cijeni lijeka izražena je u procentima
kako slijedi:
Broj 1 - Strana 74
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
TABELARNI PREGLED 1
Red. Rbr.na listi, ATC klasifikacija, Nezaštićeno
Zaštićeno ime lijeka
broj (generičko) ime lijeka i djelovanje
Naziv proizvođača
lijeka
Oblik i jačina lijeka
Utvrđena
Pakovanje cijena lijeka
sa PDV-om
Učešće
Zavoda
(%)
Nominalna
Način
cijena lijeka
propisivanja
koju priznaje
lijeka
Zavod sa PDV-
1
1. A01AA01, Natrij fluorid, Profilaksa karijesa
NAF
BOSNALIJEK
Tbl 0,25 mg
400
5,15 KM
20
1,05 KM
2
2. A01AA01, Natrij fluorid, Profilaksa karijesa
NAF
BOSNALIJEK
Tbl 1mg
250
5,20 KM
20
1,05 KM
Rp
Rp
3
3. A02AD01, Al-hidroksid+Mg-oksid, Antacid
MAGALOX
BOSNALIJEK
Susp. (2249,5 + 425 mg) / 5
ml (60 ml)
1
4,45 KM
20
0,90 KM
Rp
4
4. A02AD01, Al.hidroksid+Ng-oksid, Antacid
MAGALOX
BOSNALIJEK
Tbl. 333,33 + 158,4 mg
16
3,05 KM
20
0,60 KM
Rp
5
15. A05AA02, Urzodeoksiholna kiselina, Koleretik
Ursofalk
Dr. Falk
Kaps. 250 mg
50
35,10 KM
20
7,00 KM
RpSp
6
15. A05AA02, Urzodeoksiholna kiselina, Koleretik
RpSp
7
24. A07DA03, Loperamid, Antiperistaltik
8
28. A07EC02, Mesalazin, Antiulcerokolitik
Ursofalk
Dr. Falk
Kaps.250 mg
100
70,20 KM
20
14,05 KM
SELDIAR
KRKA
Kaps 2 mg
20
4,35 KM
20
0,85 KM
Rp
Salofalk
Dr. Falk
Supp 500 mg
10
21,85 KM
20
4,35 KM
RpSp*
9
28. A07EC02, Mesalazin, Antiulcerokolitik
Salofalk
Dr. Falk
Supp 500 mg
30
65,55 KM
20
13,10 KM
RpSp*
10
44. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
GLUCONOR
ZADA
PHARMACEUTICALS
Film tbl. 1000 mg
30
5,70 KM
20
1,15 KM
Rp
11
44. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
GLUFORMIN
PLIVA
Film tbl. 1000 mg
30
5,70 KM
20
1,15 KM
Rp
12
44. A10BA02, Metformin, Oralni antidijabetik
Siofor 1000
Berlin-Chemie
Film tbl. 1000 mg
60
11,45 KM
20
2,30 KM
Rp
13
46. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
Amaryl
Sanofi-aventis
Tbl 1 mg
30
7,40 KM
20
1,50 KM
RpSp
14
46. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
MEGLIMID
KRKA
Tbl 1 mg
30
7,40 KM
20
1,50 KM
RpSp
15
46. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
DIBIGLIM
LEK
Tbl. 1 mg
30
7,40 KM
20
1,50 KM
RpSp
16
46. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
ZAPIRID
ZADA
PHARMACEUTICALS
Tbl. 1 mg.
30
7,40 KM
20
1,50 KM
RpSp
17
46. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
MELPAMID
BOSNALIJEK
Tbl. 1 mg
30
7,40 KM
20
1,50 KM
RpSp
18
46. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
GLIMEPIRID STADA
HEMOFARM
Tbl 1 mg
30
7,40 KM
20
1,50 KM
RpSp
19
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
ZAPIRID
ZADA
PHARMACEUTICALS
Tbl. 2 mg.
30
8,95 KM
20
1,80 KM
RpSp
20
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
MELPAMID
BOSNALIJEK
Tbl. 2 mg
30
8,95 KM
20
1,80 KM
RpSp
21
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
BETAGLID
PLIVA
Tbl 2 mg
30
8,95 KM
20
1,80 KM
RpSp
22
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
Amaryl tbl.
Sanofi-aventis
Tbl 2 mg
30
8,95 KM
20
1,80 KM
RpSp
23
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
DIBIGLIM
LEK
Tbl. 2 mg
30
8,95 KM
20
1,80 KM
RpSp
24
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
MEGLIMID
KRKA
Tbl 2 mg
30
8,95 KM
20
1,80 KM
RpSp
25
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
DIBIGLIM
LEK
Tbl. 3 mg
30
12,60 KM
20
2,50 KM
RpSp
26
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
Amaryl
Sanofi-aventis
Tbl 3 mg
30
12,60 KM
20
2,50 KM
RpSp
27
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
MEGLIMID
KRKA
Tbl 3 mg
30
12,60 KM
20
2,50 KM
RpSp
28
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
ZAPIRID
ZADA
PHARMACEUTICALS
Tbl. 3 mg.
30
12,60 KM
20
2,50 KM
RpSp
29
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
MELPAMID
BOSNALIJEK
Tbl. 3 mg
30
12,60 KM
20
2,50 KM
RpSp
30
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
BETAGLID
PLIVA
Tbl 3 mg
30
12,60 KM
20
2,50 KM
RpSp
31
49. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
DIBIGLIM
LEK
Tbl. 4 mg
30
17,40 KM
20
3,50 KM
RpSp
32
49. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
MEGLIMID
KRKA
Tbl 4 mg
30
17,40 KM
20
3,50 KM
RpSp
33
49. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
GLIMEPRID STADA
HEMOFARM
Tbl 4 mg
30
17,40 KM
20
3,50 KM
RpSp
34
49. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
ZAPIRID
ZADA
PHARMACEUTICALS
Tbl. 4 mg.
30
17,40 KM
20
3,50 KM
RpSp
35
50. A10BX02, Repaglinid, Oralni antidijabetik
REODON
PLIVA
Tbl. 0,5 mg
90
33,60 KM
20
6,70 KM
RpSp
36
50. A10BX02, Repaglinid, Oralni antidijabetik
NovoNorm
Novo Nordisk A/S
Tbl 0,5 mg
90
33,60 KM
20
6,70 KM
RpSp
37
51. A10BX02, Repaglinid, Oralni antidijabetik
REODON
PLIVA
Tbl.1 mg
90
33,60 KM
20
6,70 KM
RpSp
38
51. A10BX02, Repaglinid, Oralni antidijabetik
NovoNorm
Novo Nordisk A/S
Tbl 1 mg
90
33,60 KM
20
6,70 KM
RpSp
39
52. A10BX02, Repaglinid, Oralni antidijabetik
NovoNorm
Novo Nordisk A/S
Tbl 2 mg
90
33,60 KM
20
6,70 KM
RpSp
40
52. A10BX02, Repaglinid, Oralni antidijabetik
REODON
PLIVA
Tbl.2 mg
90
33,60 KM
20
6,70 KM
RpSp
41
53. A11CC04, Kalcitriol, Nadomjestak vitamina
Rocaltrol
Hoffman La Roche
Kapsule 0,25 mcg
100
60,60 KM
20
12,10 KM
RpSp*
55. A11CC05, Kolekalciferol, Vitamin D3
Plivit D3
Pliva
Kapi 4.000 i.j / ml (10 ml)
1
3,65 KM
20
0,75 KM
Rp
Kalinor
Desma
Tbl 40 µmol/tbl
15
8,85 KM
20
1,75 KM
Rp
Berlithion 300
Berlin-Chemie
Kaps. 300 mg
30
31,60 KM
20
6,30 KM
RpSp
Tbl. 300 mg
30
31,60 KM
20
6,30 KM
RpSp
Tbl. 600 mg
30
43,50 KM
20
8,70 KM
RpSp
42
43
44
45
46
47
58. A12BA51, Kalij citrat+kalijhidrogenkarb+lk, Kalij
terapija
59. A16AX01, Alfa liponska kiselina, Lijekovi koji
djeluju na metabolizam
59. A16AX01, Alfa liponska kiselina, Lijekovi koji
djeluju na metabolizam
60. A16AX01, Alfa liponska kiselina, Lijekovi koji
djeluju na metabolizam
60. A16AX01, Alfa liponska kiselina, Lijekovi koji
djeluju na metabolizam
48
62. B01AC06, Acetilsalicilna kiselina, Antitrombotik
49
75. C01DA02, Gliceril trinitrat, Antianginik
50
82. CO3BA11, Indapamid, Diuretik
TIACID
TIACID
ZADA
PHARMACEUTICALS
ZADA
PHARMACEUTICALS
Berlithion 600
Berlin-Chemie
Kaps. 600 mg
30
43,50 KM
20
8,70 KM
RpSp
BOSPYRIN
BOSNALIJEK
Tbl 100 mg
20
0,80 KM
20
0,15 KM
Rp
Nitrolingual sprej
G. PohlBoskampGmbH&Co.
Otopina 0,4 mg (200 ml)
1
11,70 KM
20
2,35 KM
Rp
INDAP
PRO MED CS
Kaps. 2,5 mg
30
5,25 KM
20
1,05 KM
Rp
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Red. Rbr.na listi, ATC klasifikacija, Nezaštićeno
Zaštićeno ime lijeka
broj (generičko) ime lijeka i djelovanje
Naziv proizvođača
lijeka
Oblik i jačina lijeka
Broj 1 - Strana 75
Utvrđena
Pakovanje cijena lijeka
sa PDV-om
Učešće
Zavoda
(%)
Nominalna
Način
cijena lijeka
propisivanja
koju priznaje
lijeka
Zavod sa PDV-
51
83. CO3BA11, Indapamid, Diuretik
RAWEL
KRKA
Film.tbl. 1,5 mg
30
3,35 KM
20
0,65 KM
52
83. CO3BA11, Indapamid, Diuretik
INDAPAMID SR
PLIVA
Tbl. 1,5 mg sa produženim
oslobađanjem
30
3,35 KM
20
0,65 KM
Rp
LIDOPROCT
BOSNALIJEK
Mast 20 gr.
1
6,45 KM
20
1,30 KM
Rp
Faktu
Nycomed GmbH
Mast 20 gr.
1
4,75 KM
20
0,95 KM
Rp
Faktu
Nycomed GmbH
Supp.
10
4,05 KM
20
0,80 KM
Rp
DAROB MITE
ABBOTT
Tbl 80 mg
50
12,90 KM
20
2,60 KM
RpSp
53
54
55
93. C05AA01, Lidokain kombinacije,
Antihemoroidalija
96. C05AD04, Polikrezulen + cinhokain,
Antihemoroidalija
97. C05AD04, Polikrezulen + cinhokain,
Antihemoroidalija
Rp
56
98. C07AA07, Sotalol, Beta blokator
57
100. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
Corvitol 50
Berlin-Chemie
Tbl 50 mg
30
3,15 KM
20
0,65 KM
RpSp
58
100. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
METOCOR
ZADA
PHARMACEUTICALS
Tbl. 50 mg.
30
3,15 KM
20
0,65 KM
RpSp
59
100. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
PRESOLOL
HEMOFARM
Film tbl 50 mg
28
2,90 KM
20
0,60 KM
RpSp
60
101. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
Corvitol 100
Berlin-Chemie
Tbl 100 mg
30
6,45 KM
20
1,30 KM
RpSp
61
101. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
PRESOLOL
HEMOFARM
Film tbl. 100 mg
30
6,45 KM
20
1,30 KM
RpSp
62
101. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
METOCOR
ZADA
PHARMACEUTICALS
Tbl. 100 mg
30
6,45 KM
20
1,30 KM
RpSp
63
101. C07AB02, Metoprolol, Beta blokator
BLOXAN
KRKA
Tbl. 100 mg
30
6,45 KM
20
1,30 KM
RpSp
64
104. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
BIPRESSO
ALKALOID
Film tbl 5 mg
30
13,15 KM
20
2,65 KM
RpSp
65
104. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
Bisocor
Kwizda Pharma
Film tbl 5 mg
20
8,75 KM
20
1,75 KM
RpSp
66
104. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
Byol
Lek
Film tbl 5 mg
30
13,15 KM
20
2,65 KM
RpSp
67
104. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
Cardioprol
Farmavita
Film tbl 5 mg
30
13,15 KM
20
2,65 KM
RpSp
68
104. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
BLOCOR
ZADA
PHARMACEUTICALS
Film tbl. 5 mg.
30
13,15 KM
20
2,65 KM
RpSp
69
104. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
Bisocor
Kwizda Pharma
Film tbl 5 mg
50
21,95 KM
20
4,40 KM
RpSp
70
105. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
Bisocor
Kwizda Pharma
Film tbl 10 mg
50
36,25 KM
20
7,25 KM
RpSp
71
105. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
Byol
Lek
Film tbl 10 mg
30
21,75 KM
20
4,35 KM
RpSp
72
105. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
Bisocor
Kwizda Pharma
Film tbl 10 mg
20
14,50 KM
20
2,90 KM
RpSp
73
105. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
Cardioprol
Farmavita
Film tbl 10 mg
30
21,75 KM
20
4,35 KM
RpSp
74
105. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
BIPRESSO
ALKALOID
Film tbl 10 mg
30
21,75 KM
20
4,35 KM
RpSp
75
105. C07AB07, Bisoprolol, Beta blokator
BLOCOR
ZADA
PHARMACEUTICALS
Film tbl. 10 mg
30
21,75 KM
20
4,35 KM
RpSp
76
106. C07AB12, Nebivolol, Beta blokator
NEBIVOLOL
PLIVA
Tbl. 5 mg
28
22,85 KM
20
4,55 KM
RpSp
77
112. C08CA05, Nifedipin, Blokator Ca kanala
NIFADIL RETARD
ALKALOID
Tbl.Ret 20 mg
30
1,95 KM
20
0,40 KM
Rp
78
113. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
VERAPAMIL ALKALOID
ALKALOID
Film tbl 40 mg
30
1,40 KM
20
0,30 KM
Rp
79
113. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
Lekoptin mite
Lek
Film tbl 40 mg
30
1,40 KM
20
0,30 KM
Rp
80
113. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
VERAPAMIL
HEMOFARM
Film tbl 40 mg
30
1,40 KM
20
0,30 KM
Rp
81
116. C08DB01, Diltiazem, Blokator Ca kanala
ALDIZEM
ALKALOID
Tbl 60 mg
30
4,70 KM
20
0,95 KM
Rp
82
117. C08DB01, Diltiazem, Blokator Ca kanala
CORTIAZEM R
HEMOFARM
Ret.tbl 90 mg
30
5,85 KM
20
1,15 KM
Rp
83
117. C08DB01, Diltiazem, Blokator Ca kanala
ALDIZEM
ALKALOID
Tbl 90 mg
30
5,85 KM
20
1,15 KM
Rp
84
124. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
Tritace
Sanofi-aventis
Tbl 1,25 mg
28
11,10 KM
20
2,20 KM
RpSp
85
124. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
AMPRIL
KRKA
Tbl 1,25 mg
28
11,10 KM
20
2,20 KM
RpSp
86
124. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
ENOX
Tbl. 1,25 mg
30
11,90 KM
20
2,40 KM
RpSp
87
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
ENOX
Tbl. 2,5 mg
30
9,95 KM
20
2,00 KM
RpSp
88
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
Tritace
Sanofi-aventis
Tbl 2,5 mg
28
9,30 KM
20
1,85 KM
RpSp
89
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
AMPRIL
KRKA
Tbl 2,5 mg
28
9,30 KM
20
1,85 KM
RpSp
90
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
RAMIPRIL
PLIVA
Tbl 2,5 mg
30
9,95 KM
20
2,00 KM
RpSp
91
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
Ramipril Kwizda
Kwizda Pharma
Tbl 2,5 mg
28
9,30 KM
20
1,85 KM
RpSp
92
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
VIVACE
ACTAVIS GROUP
Tbl. 2,5 mg
28
9,30 KM
20
1,85 KM
RpSp
93
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
RAMIPRIL
FARMAL
Tbl. 2,5 mg
28
9,30 KM
20
1,85 KM
RpSp
94
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
VIVACE
ACTAVIS GROUP
Tbl. 5 mg
28
11,30 KM
20
2,25 KM
RpSp
95
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
AMPRIL
KRKA
Tbl 5 mg
28
11,30 KM
20
2,25 KM
RpSp
96
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
Tritace
Sanofi-aventis
Tbl 5 mg
28
11,30 KM
20
2,25 KM
RpSp
97
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
RAMIPRIL
PLIVA
Tbl 5 mg
30
12,15 KM
20
2,45 KM
RpSp
98
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
RAMIPRIL
FARMAL
Tbl. 5 mg
28
11,30 KM
20
2,25 KM
RpSp
99
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
ENOX
ZADA
PHARMACEUTICALS
Tbl. 5 mg
30
12,15 KM
20
2,45 KM
RpSp
100
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
Ramipril Kwizda
Kwizda Pharma
Tbl 5 mg
28
11,30 KM
20
2,25 KM
RpSp
101
127. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
AMPRIL
KRKA
Tbl 10 mg
28
14,75 KM
20
2,95 KM
RpSp
102
127. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
Tritace
Sanofi-aventis
Tbl 10 mg
28
14,75 KM
20
2,95 KM
RpSp
ZADA
PHARMACEUTICALS
ZADA
PHARMACEUTICALS
Broj 1 - Strana 76
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Red. Rbr.na listi, ATC klasifikacija, Nezaštićeno
Zaštićeno ime lijeka
broj (generičko) ime lijeka i djelovanje
Naziv proizvođača
lijeka
Oblik i jačina lijeka
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
Utvrđena
Pakovanje cijena lijeka
sa PDV-om
Učešće
Zavoda
(%)
Nominalna
Način
cijena lijeka
propisivanja
koju priznaje
lijeka
Zavod sa PDV-
103
127. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
Ramipril Kwizda
Kwizda Pharma
Tbl 10 mg
28
14,75 KM
20
2,95 KM
RpSp
104
127. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
ENOX
ZADA
PHARMACEUTICALS
Tbl. 10 mg
30
15,80 KM
20
3,15 KM
RpSp
105
127. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
RAMIPRIL
PLIVA
Tbl 10 mg
30
15,80 KM
20
3,15 KM
RpSp
106
127. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
RAMIPRIL
FARMAL
Tbl. 10 mg
28
14,75 KM
20
2,95 KM
RpSp
PRILENAP HL
HEMOFARM
Tbl 10mg + 12,5mg
20
8,95 KM
20
1,80 KM
RpSp
ENAP HL
KRKA
Tbl 10mg + 12,5mg
20
8,95 KM
20
1,80 KM
RpSp
TARKA
ABBOTT
Kaps. (180+2) mg
28
32,15 KM
20
6,45 KM
RpSp
RpSp
107
108
109
133. C09BA02, Enalapril-hidrohlortiazid, Ace
inhibitor i diuretik
133. C09BA02, Enalapril-hidrohlortiazid, Ace
inhibitor i diuretik
136. CO9BB10, Trandolapril+verapamil, Ace inhibitor
i blokator Ca kanala
110
137. C09AA09, Fosinopril, Ace inhibitor
MONOPRIL
BRISTOL MYERS SQUIBB
Tbl. 10 mg
28
11,90 KM
20
2,40 KM
111
138. C09AA09, Fosinopril, Ace inhibitor
MONOPRIL
BRISTOL MYERS SQUIBB
Tbl. 20 mg
28
17,70 KM
20
3,55 KM
RpSp
LORISTA
KRKA
Film tbl 50 mg
28
11,20 KM
20
2,25 KM
RpSp
LOSARTIC
PLIVA
Film tbl 50 mg
28
11,20 KM
20
2,25 KM
RpSp
LOTAR
ALKALOID
Film tbl 50 mg
30
12,00 KM
20
2,40 KM
RpSp
TENLOP
BOSNALIJEK
Film tbl 50 mg
30
12,00 KM
20
2,40 KM
RpSp
LOSARTIC PLUS
PLIVA
Film tbl (50+12,5) mg
28
14,90 KM
20
3,00 KM
RpSp
LORISTA H
KRKA
Film tbl (50+12,5) mg
28
14,90 KM
20
3,00 KM
RpSp
TENLOP H
BOSNALIJEK
Film tbl (50+12,5) mg
30
16,00 KM
20
3,20 KM
RpSp
112
113
114
115
116
117
118
139. C09CA01, Losartan, Inhibitor angiotenzina II i
diuretik
139. C09CA01, Losartan, Inhibitor angiotenzina II i
diuretik
139. C09CA01, Losartan, Inhibitor angiotenzina II i
diuretik
139. C09CA01, Losartan, Inhibitor angiotenzina II i
diuretik
140. C09DA01, Losartan+hidrohlortiazid, Inhibitor
angiotenzina II i diuretik
140. C09DA01, Losartan+hidrohlortiazid, Inhibitor
angiotenzina II i diuretik
140. C09DA01, Losartan+hidrohlortiazid, Inhibitor
angiotenzina II i diuretik
119
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
SIMVAX 10 MG
Jadran
Film tbl. 10 mg
28
9,15 KM
20
1,85 KM
RpSp
120
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
STATEX 10
PLIVA
Film tbl. 10 mg
28
9,15 KM
20
1,85 KM
RpSp
121
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
VASILIP
KRKA
Film tbl 10 mg
28
9,15 KM
20
1,85 KM
RpSp
122
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
Revastat
Blagoleks/Replekfarm
Film tbl 10 mg
30
9,80 KM
20
1,95 KM
RpSp
123
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
HOLLESTA
ALKALOID
Film tbl 10 mg
30
9,80 KM
20
1,95 KM
RpSp
124
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
PROTECTA
FARMAVITA
Film tbl. 10 mg
28
9,15 KM
20
1,85 KM
RpSp
125
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
STATEX 20
PLIVA
Film tbl. 20 mg
28
12,00 KM
20
2,40 KM
RpSp
126
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
PROTECTA
FARMAVITA
Film tbl. 20 mg
28
12,00 KM
20
2,40 KM
RpSp
127
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
SIMVAX 20 MG
Jadran
Film tbl. 20 mg
28
12,00 KM
20
2,40 KM
RpSp
128
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
HOLLESTA
ALKALOID
Film tbl 20 mg
30
12,85 KM
20
2,55 KM
RpSp
129
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
Revstat
Blagoleks/Replekfarm
Film tbl 20 mg
30
12,85 KM
20
2,55 KM
RpSp
130
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
VASILIP
KRKA
Film tbl 20 mg
28
12,00 KM
20
2,40 KM
RpSp
131
143. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
SIMVAX 40 MG
Jadran
Film tbl. 40 mg
28
25,65 KM
20
5,15 KM
RpSp
132
143. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
HOLLESTA
ALKALOID
Film tbl 40 mg
30
27,45 KM
20
5,50 KM
RpSp
133
143. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
PROTECTA
FARMAVITA
Film tbl. 40 mg
28
25,65 KM
20
5,15 KM
RpSp
134
143. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
VASILIP
KRKA
Film tbl 40 mg
28
25,65 KM
20
5,15 KM
RpSp
135
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
Lipidra
NOBEL
Film tbl 10 mg
30
11,45 KM
20
2,30 KM
RpSp
136
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATORVASTATIN
ALKALOID
ALKALOID
Film tbl 10 mg
30
11,45 KM
20
2,30 KM
RpSp
137
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
Torva
Farmavita
Film tbl 10 mg
30
11,45 KM
20
2,30 KM
RpSp
138
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
Tulip
Lek
Film tbl 10 mg
30
11,45 KM
20
2,30 KM
RpSp
139
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATORIS
KRKA
Film tbl 10 mg
30
11,45 KM
20
2,30 KM
RpSp
140
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATEROZ
BILIM
PHARMACEUTICALS
Film tbl 10 mg
30
11,45 KM
20
2,30 KM
RpSp
141
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATACOR
ACTAVIS GROUP
Tbl. 10 mg
30
11,45 KM
20
2,30 KM
RpSp
142
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATORVOX
PLIVA
Film tbl 10 mg
30
11,45 KM
20
2,30 KM
RpSp
143
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
LIPTIN
ZADA
PHARMACEUTICALS
Film tbl. 10 mg
30
11,45 KM
20
2,30 KM
RpSp
144
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATROVASTATIN
REPLEKFARM
Film tbl. 10 mg
30
11,45 KM
20
2,30 KM
RpSp
145
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
Tulip
Lek
Film tbl 20 mg
30
17,15 KM
20
3,45 KM
RpSp
146
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATEROZ
BILIM
PHARMACEUTICALS
Film tbl 20 mg
30
17,15 KM
20
3,45 KM
RpSp
147
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
Lipidra
NOBEL
Film tbl 20 mg
30
17,15 KM
20
3,45 KM
RpSp
148
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATORVASTATIN
ALKALOID
ALKALOID
Film tbl 20 mg
30
17,15 KM
20
3,45 KM
RpSp
149
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATORVOX
PLIVA
Film tbl
30
17,15 KM
20
3,45 KM
RpSp
150
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATACOR
ACTAVIS GROUP
Tbl. 20 mg
30
17,15 KM
20
3,45 KM
RpSp
151
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
LIPTIN
ZADA
PHARMACEUTICALS
Film tbl. 20 mg
30
17,15 KM
20
3,45 KM
RpSp
152
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATROVASTATIN
REPLEKFARM
Film tbl. 20 mg
30
17,15 KM
20
3,45 KM
RpSp
153
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATORIS
KRKA
Film tbl 20 mg
30
17,15 KM
20
3,45 KM
RpSp
154
149. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
LIPTIN
ZADA
PHARMACEUTICALS
Film tbl. 40 mg
30
22,90 KM
20
4,60 KM
RpSp
20 mg
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Red. Rbr.na listi, ATC klasifikacija, Nezaštićeno
Zaštićeno ime lijeka
broj (generičko) ime lijeka i djelovanje
Naziv proizvođača
lijeka
Oblik i jačina lijeka
Broj 1 - Strana 77
Utvrđena
Pakovanje cijena lijeka
sa PDV-om
Učešće
Zavoda
(%)
Nominalna
Način
cijena lijeka
propisivanja
koju priznaje
lijeka
Zavod sa PDV-
155
149. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATORVASTATIN
ALKALOID
ALKALOID
Film tbl 40 mg
30
22,90 KM
20
4,60 KM
RpSp
156
149. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
Tulip
Lek
Film tbl 40 mg
30
22,90 KM
20
4,60 KM
RpSp
157
149. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
Lipidra
NOBEL
Film tbl 40 mg
30
22,90 KM
20
4,60 KM
RpSp
158
149. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
ATORIS
KRKA
Film tbl 40 mg
30
22,90 KM
20
4,60 KM
RpSp
159
152. D04AB01, Lidokain, Anestetik za vanjsku upotrebu
LIDOKAIN-HLORID
GALENIKA
Gel 20 mg/g (30 gr)
1
3,30 KM
20
0,65 KM
Rp
160
155. D06AX07, Gentamicin, Lokalni antibiotik
GENTAMICIN
GALENIKA
Mast 0,1 % (15 gr)
1
1,80 KM
20
0,35 KM
Rp
161
158. D07AB10, Alklometazon, Dermatik
AFLODERM
BELUPO
Mast 0,5 mg/g (20 gr.)
1
5,75 KM
20
1,15 KM
Rp
162
159. D07AB10, Alklometazon, Dermatik
AFLODERM
BELUPO
Krema 0,5 mg/g (20 gr.)
1
5,75 KM
20
1,15 KM
Rp
163
163. D08AC02, Hlorheksidin, Dezinficijens
HIBIBOS G
BOSNALIJEK
Otopina 5 g/100 ml (1000 ml)
1
24,65 KM
20
4,95 KM
Rp
164
164. D08AG02, Povidon jod, Dezinficijens
BETADINE
ALKALOID
Otopina 7,5% (1000 ml)
1
19,90 KM
20
4,00 KM
Rp
165
165. D08AG02, Povidon jod, Dezinficijens
BETADINE
ALKALOID
Rastvor za kožu 10 % (100 ml)
1
2,00 KM
20
0,40 KM
Rp
166
165. D08AG02, Povidon jod, Dezinficijens
BETADINE
ALKALOID
Rastvor za kožu 10 % (1000
ml)
1
19,90 KM
20
4,00 KM
Rp
LEGRAVAN
GALENIKA
Film tbl. 0,15+0,03 mg
21
2,75 KM
20
0,55 KM
RpSp
167
168
169
171. GO3AA07, Levonorgestrel+Etnilestradiol,
Kontraceptiv
172. G03AA12, Drospirenon+Etinilestradiol,
Kontraceptiv
175. G03HB01, Ciproteron+etinilestradol, Hormonska
terapija
YASMIN
Bayer Schering Pharma
Obložene tbl 3/0,03 mg
21
16,05 KM
20
3,20 KM
RpSp
BELLUNE 35
PLIVA
Tbl. 2+0,035 mg
63
22,20 KM
20
4,45 KM
RpSp
170
180. H02AB04, Metilprednizolon, Kortikosteroid
PREDNOL
MN PHARMACEUTICALS
Tbl. 4 mg
20
4,40 KM
20
0,90 KM
Rp
171
181. H02AB04, Metilprednizolon, Kortikosteroid
PREDNOL
MN PHARMACEUTICALS
Tbl. 16 mg
20
11,10 KM
20
2,20 KM
Rp
172
194. J01CA04, Amoksicilin, Antibiotik
Ospamox DT
Lek
Tbl 1000 mg
14
8,55 KM
20
1,70 KM
Rp
OSPEN
KRKA
Susp.750.000 i.j./5 ml (60 ml)
1
16,60 KM
20
3,30 KM
Rp
OSPEN 1000
KRKA
Tbl 1.000.000 ij.
30
14,70 KM
20
2,95 KM
Rp
OSPEN 1500
KRKA
Tbl 1.500.000 ij.
30
21,70 KM
20
4,35 KM
Rp
Zinnat
GlaxoSmithKline
Tbl 125 mg
10
8,95 KM
20
1,80 KM
RpSp**
173
174
175
195. J01CE10, Benzatin fenoksimetilpencilin,
Antibiotik
196. J01CE10, Benzatin fenoksimetilpencilin,
Antibiotik
197. J01CE10, Benzatin fenoksimetilpencilin,
Antibiotik
176
209. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
177
210. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
Zinnat
GlaxoSmithKline
Tbl 250 mg
10
6,65 KM
20
1,35 KM
RpSp**
178
210. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
Xorimax
Lek
Tbl 250 mg
10
6,65 KM
20
1,35 KM
RpSp**
179
211. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
Zinnat
GlaxoSmithKline
Tbl 500 mg
10
12,35 KM
20
2,45 KM
RpSp**
180
211. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
Aksef
NOBEL
Tbl 500 mg
10
12,35 KM
20
2,45 KM
RpSp**
181
211. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
Xorimax
Lek
Tbl 500 mg
10
12,35 KM
20
2,45 KM
RpSp**
182
212. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
Zinnat
GlaxoSmithKline
Susp. 125 mg/5 ml (100 ml)
1
19,65 KM
20
3,95 KM
RpSp**
183
213. J01DC02, Cefuroksim, Antibiotik
Zinnat
GlaxoSmithKline
Susp. 125 mg/5 ml (50 ml)
1
10,05 KM
20
2,00 KM
RpSp**
184
214. J01DA23, Cefiksim, Antibiotik
PANCEF
ALKALOID
Film tbl 400mg
10
46,40 KM
20
9,30 KM
RpSp**
185
214. J01DA23, Cefiksim, Antibiotik
PANCEF
ALKALOID
Film tbl 400mg
5
23,20 KM
20
4,65 KM
RpSp**
186
215. J01DA23, Cefiksim, Antibiotik
PANCEF
ALKALOID
1
30,15 KM
20
6,05 KM
RpSp**
187
215. J01DA23, Cefiksim, Antibiotik
PANCEF
ALKALOID
1
18,10 KM
20
3,60 KM
RpSp**
188
223. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni antibiotik
Lekoklar XL
Lek
Ret. tbl 500mg
7
11,95 KM
20
2,40 KM
RpSp**
189
223. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni antibiotik
FROMILID UNO
KRKA
Ret. tbl 500mg
7
11,95 KM
20
2,40 KM
RpSp**
190
239. J02AC02, Itrakonazol, Antimikotik
Funit
NOBEL
Kaps. 100 mg
15
23,80 KM
20
4,75 KM
RpSp
191
239. J02AC02, Itrakonazol, Antimikotik
Funit
NOBEL
Kaps. 100 mg
30
47,60 KM
20
9,50 KM
RpSp
192
239. J02AC02, Itrakonazol, Antimikotik
Funit
NOBEL
Kaps. 100 mg
4
6,35 KM
20
1,25 KM
RpSp
193
247. J05AB01, Aciklovir, Antivirotik
HERPLEX
BELUPO
Tbl. 400 mg
35
37,65 KM
20
7,55 KM
RpSp
194
247. J05AB01, Aciklovir, Antivirotik
Hernovir
NOBEL
Tbl 400 mg
25
26,90 KM
20
5,40 KM
RpSp
195
251. L04AA13, Leflunomid, Antireumatik
Arava
Sanofi-aventis
Film tbl 10 mg
30
121,00 KM
20
24,20 KM
RpSp
196
252. L04AA13, Leflunomid, Antireumatik
Arava
Sanofi-aventis
Film tbl 20 mg
30
169,65 KM
20
33,95 KM
RpSp
197
253. M01AB01, Indometacin, Antireumatik
INDOMETACIN
BELUPO
Kaps. 25 mg
30
2,80 KM
20
0,55 KM
Rp
198
254. M01AB01, Indometacin, Antireumatik
INDOMETACIN R
BELUPO
Ret. Caps. 75 mg
30
7,85 KM
20
1,55 KM
Rp
199
258. M01AB08, Etodolak, Antireumatik
PRODOL
ZADA
PHARMACEUTICALS
Film tbl. 200 mg.
20
11,70 KM
20
2,35 KM
RpSp
200
258. M01AB08, Etodolak, Antireumatik
ETOLAC
ALKALOID
Tbl. 200 mg
20
11,70 KM
20
2,35 KM
RpSp
201
259. M01AB08, Etodolak, Antireumatik
Etol Fort
NOBEL
Film tbl 400 mg
28
16,05 KM
20
3,20 KM
RpSp
202
259. M01AB08, Etodolak, Antireumatik
PRODOL
ZADA
PHARMACEUTICALS
film tbl. 400 mg
20
11,45 KM
20
2,30 KM
RpSp
203
259. M01AB08, Etodolak, Antireumatik
NOBEL
Film tbl 400 mg
14
8,00 KM
20
1,60 KM
RpSp
204
265. M03BX05, Tiokolhikozid, Mišični relaksan
Kaps. 4mg
20
8,40 KM
20
1,70 KM
Rp
Tbl. 70 mg + 70 µg
4
69,60 KM
20
13,90 KM
RpSp
Tbl 70 mg + 70 µg
4
69,60 KM
20
13,90 KM
RpSp
205
206
267. M05BB, Alendronat + kolekalciferol, Inhibitor
resorpcije kosti
267. M05BB, Alendronat + kolekalciferol, Inhibitor
resorpcije kosti
Etol Fort
MUSCOFLEX
BONEZA
FOSAVANCE
BILIM
PHARMACEUTICALS
ZADA
PHARMACEUTICALS
Merck Sharp&Dohme
Oralna susp 100mg/5ml (100
ml)
Oralna susp 100mg/5ml (60
ml)
Broj 1 - Strana 78
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Red. Rbr.na listi, ATC klasifikacija, Nezaštićeno
Zaštićeno ime lijeka
broj (generičko) ime lijeka i djelovanje
Naziv proizvođača
lijeka
Oblik i jačina lijeka
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
Utvrđena
Pakovanje cijena lijeka
sa PDV-om
Učešće
Zavoda
(%)
Nominalna
Način
cijena lijeka
propisivanja
koju priznaje
lijeka
Zavod sa PDV-
207
268. M05BA06, Ibandronska kiselina, Inhibitor
resorpcije kosti
Bonviva
Hoffman La Roche
Film tbl. 150 mg
1
69,05 KM
20
13,80 KM
RpSp
208
269. N02AA01, Morfin, Opijatni analgetik
Kapanol
GlaxoSmithKline
Kaps. 20 mg
20
18,95 KM
20
3,80 KM
RpSp
209
270. N02AA01, Morfin, Opijatni analgetik
Kapanol
GlaxoSmithKline
Kaps. 50 mg
20
32,00 KM
20
6,40 KM
RpSp
Fentanyl M Lek
Lek
25 µg/h
5
66,25 KM
100
66,25 KM
RpSp*
RpSp*
210
211
212
213
214
271. N02AB03, Fentanil transdermalni flaster,
Opijatni analgetik
272. N02AB03, Fentanil transdermalni flaster,
Opijatni analgetik
286. N03AA01, Metilfenobarbital, Antiepileptik
293. N03AG01, Valproatna kiselina + Valproat natrij,
Antiepileptik
294. N03AG01, Valproatna kiselina + Valproat natrij,
Antiepileptik
Fentanyl
Lek
50 µg/h
5
107,05 KM
100
107,05 KM
PHEMITON
PLIVA
Tbl 200 mg
50
28,60 KM
20
5,70 KM
Rp
Depakine chrono
Sanofi-aventis
30
21,25 KM
20
4,25 KM
RpSp
100
42,50 KM
20
8,50 KM
RpSp
20
9,00 KM
20
1,80 KM
RpSp
Film tbl s prod.osl. (145+333)
mg
Film tbl s prod.osl. (87+199,8)
mg
Depakine chrono
Sanofi-aventis
Nozinan
Sanofi-aventis
tbl. 100mg
EGLONYL
ALKALOID
Sirup 25 mg/5 ml (120 ml)
1
2,50 KM
20
0,50 KM
Rp
Sanval
Lek
Tbl 5 mg
20
4,70 KM
20
0,95 KM
RpSp
PLIVA
Tbl 5 mg
20
4,70 KM
20
0,95 KM
RpSp
ALKALOID
Film Tbl 5 mg
10
2,35 KM
20
0,45 KM
RpSp
ALKALOID
Film Tbl 5 mg
20
4,70 KM
20
0,95 KM
RpSp
ZOLSANA
KRKA
Tbl 5 mg
20
4,70 KM
20
0,95 KM
RpSp
325. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
LUNATA
ALKALOID
Film Tbl 10 mg
20
9,00 KM
20
1,80 KM
RpSp
325. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
ZONADIN
PLIVA
Tbl 10 mg
20
9,00 KM
20
1,80 KM
RpSp
224
325. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
Sanval
Lek
Tbl 10 mg
20
9,00 KM
20
1,80 KM
RpSp
225
325. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
ZOLSANA
KRKA
Tbl 10 mg
20
9,00 KM
20
1,80 KM
RpSp
226
325. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
LUNATA
ALKALOID
Film Tbl 10 mg
10
4,50 KM
20
0,90 KM
RpSp
227
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
ASENTRA
KRKA
Film tbl 50 mg
28
9,35 KM
20
1,85 KM
RpSp
228
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
MISOL
NOBEL
Film tbl 50 mg
14
4,65 KM
20
0,95 KM
RpSp
229
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
MISOL
NOBEL
Film tbl 50 mg
28
9,35 KM
20
1,85 KM
RpSp
230
332. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
SETALOFT
ACTAVIS GROUP
Film tbl. 100 mg
28
27,70 KM
20
5,55 KM
RpSP
231
332. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
ASENTRA
KRKA
Film tbl 100 mg
28
27,70 KM
20
5,55 KM
RpSP
232
332. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
Setalin
Farmavita
Film tbl 100 mg
30
29,65 KM
20
5,95 KM
RpSP
233
333. N06AX16, Venlafaksin, Antidepresiv
ALVENTA
KRKA
Tbl 37,5 mg
28
10,75 KM
20
2,15 KM
RpSp
234
333. N06AX16, Venlafaksin, Antidepresiv
ZANFEXA
ALKALOID
Tbl 37,5 mg
30
11,50 KM
20
2,30 KM
RpSp
235
333. N06AX16, Venlafaksin, Antidepresiv
VELAFAX
PLIVA
Tbl 37,5 mg
28
10,75 KM
20
2,15 KM
RpSp
236
334. N06AX16, Venlafaksin, Antidepresiv
VELAFAX
PLIVA
Tbl 75 mg
28
20,75 KM
20
4,15 KM
RpSp
237
334. N06AX16, Venlafaksin, Antidepresiv
ZANFEXA
ALKALOID
Tbl 75 mg
30
22,25 KM
20
4,45 KM
RpSp
238
334. N06AX16, Venlafaksin, Antidepresiv
ALVENTA
KRKA
Tbl 75 mg
28
20,75 KM
20
4,15 KM
RpSp
239
335. N06BX03, Piracetam, Psihostimulans
OIKAMID
PLIVA
Kaps. 400 mg
60
7,80 KM
20
1,55 KM
RpSp
240
336. N06BX03, Piracetam, Psihostimulans
SMART
ZADA
PHARMACEUTICALS
Tbl. 800 mg
60
12,05 KM
20
2,40 KM
RpSp
241
336. N06BX03, Piracetam, Psihostimulans
Cerebryl
Kwizda Pharma
Film tbl. 800 mg
60
12,05 KM
20
2,40 KM
RpSp
242
337. N06BX03, Piracetam, Psihostimulans
Cerebryl
Kwizda Pharma
Film tbl. 1200 mg
60
17,70 KM
20
3,55 KM
RpSp
243
345. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
Ventolin
GlaxoSmithKline
Otopina 5mg/ml (20 ml)
1
4,55 KM
20
0,90 KM
Rp
244
366. R05DA08, Folkodin, Antitusik
PHOLCODIN ALKALOID
ALKALOID
Sirup 15 mg/15 ml (150 ml)
1
5,05 KM
20
1,00 KM
Rp
245
370. R05DA04, Kodein, Antitusik
RpSp
246
375. S03AA11, Gentamicin, Antimikrobik
247
378. S01AX13, Ciprofloksacin, Antimikrobik
248
378. S01AX13, Ciprofloksacin, Antimikrobik
249
379. S01BA04, Prednizolon, Kortikosteroid
250
383. S01AA01, Kloramfenikol, Antibiotik
251
252
253
215
302. N05AA02, Levomepromazin, Neuroleptik
216
314. N05AL01, Sulpirid, Neuroleptik
217
324. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
218
324. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
ZONADIN
219
324. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
LUNATA
220
324. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
LUNATA
221
324. N05CF02, Zolpidem, Hipnotik
222
223
CODEINI PHOSPHATIS
ALKALOID
ALKALOID
Tbl 30 mg
10
11,70 KM
20
2,35 KM
GENTOKULIN
HEMOFARM
Kapi za oči 3 mg/ml (10 ml)
1
5,00 KM
20
1,00 KM
Rp
MAROCEN
HEMOFARM
Kapi za oči 3 mg/ml (5ml)
1
4,35 KM
20
0,85 KM
RpSp
RpSp
CITERAL
ALKALOID
Kapi za oči 3 mg/ml (5ml)
1
4,35 KM
20
0,85 KM
OFTALMOL
HEMOFARM
Kapi za oči 5 mg/ml (5 ml)
1
4,40 KM
20
0,90 KM
Rp
CHLORAMPHENICOL
KRKA
Mast za oči 10 mg/g (5 gr.)
1
1,15 KM
20
0,25 KM
Rp
383. S01AA01, Kloramfenikol, Antibiotik
HLORAMKOL
HEMOFARM
Mast za oči 10 mg/g (5 gr.)
1
1,15 KM
20
0,25 KM
Rp
383. S01AA01, Kloramfenikol, Antibiotik
CHLORAMPHENICOL
ALKALOID
ALKALOID
Mast za oči 10 mg/g (5 gr.)
1
1,15 KM
20
0,25 KM
Rp
383. S01AA01, Kloramfenikol, Antibiotik
CHLORAMPHENICOL
GALENIKA
Mast za oči 10 mg/gr (5 gr.)
1
1,15 KM
20
0,25 KM
Rp
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 79
TABELARNI PREGLED 2
Red. Rbr.na listi, ATC klasifikacija, Nezaštićeno
broj (generičko) ime lijeka i djelovanje
Zaštićeno ime lijeka
Naziv proizvođača
lijeka
Oblik i jačina lijeka
Cijena lijeka
Utvrđena
Učešće
koju priznaje
Pakovanje cijena lijeka sa Zavod sa PDV- Zavoda
PDV-om
(%)
om
Nominalna
Način
cijena lijeka
propisivanja
koju priznaje
lijeka
Zavod sa PDV-
1
1. A01AA01, Natrij fluorid, Profilaksa karijesa
FLOROGAL
GALENIKA
Tbl. 0,25 mg
250
10,30 KM
3,22 KM
20
0,65 KM
2
2. A01AA01, Natrij fluorid, Profilaksa karijesa
FLOROGAL
GALENIKA
Tbl. 1 mg
100
8,70 KM
2,08 KM
20
0,40 KM
Rp
Rp
3
15. A05AA02, Urzodeoksiholna kiselina, Koleretik
URSOSAN
PRO.MED.CS Praha a.s.
Kaps. 250 mg
50
41,55 KM
35,10 KM
20
7,00 KM
RpSp
4
47. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
GLIMEPIRID STADA
HEMOFARM
Tbl 2 mg
30
10,55 KM
8,95 KM
20
1,80 KM
RpSp
5
48. A10BB12, Glimepirid, Oralni antidijabetik
GLIMEPIRID STADA
HEMOFARM
Tbl 3 mg
30
13,90 KM
12,60 KM
20
2,50 KM
RpSp
6
62. B01AC06, Acetilsalicilna kiselina, Antitrombotik
CARDIOPIRIN
LANNACHER GmbH
Tbl. 100 mg
30
2,75 KM
1,20 KM
20
0,25 KM
Rp
7
62. B01AC06, Acetilsalicilna kiselina, Antitrombotik
ANDOL
PLIVA
Tbl 100 mg
20
1,45 KM
0,80 KM
20
0,15 KM
Rp
8
62. B01AC06, Acetilsalicilna kiselina, Antitrombotik
ASPIRIN PROTECT 100
Bayer Schering Pharma
Tbl 100 mg
30
2,75 KM
1,20 KM
20
0,25 KM
Rp
Rp
9
82. CO3BA11, Indapamid, Diuretik
INDAPRES
HEMOFARM
Film tbl. 2,5 mg
30
7,15 KM
5,25 KM
20
1,05 KM
10
83. CO3BA11, Indapamid, Diuretik
INDAPRES SR
HEMOFARM
Tbl. 1,5 mg sa mod.osl.
30
4,20 KM
3,35 KM
20
0,65 KM
Rp
11
106. C07AB12, Nebivolol, Beta blokator
Nebilet
Berlin-Chemie
Tbl 5 mg
28
29,30 KM
22,85 KM
20
4,55 KM
RpSp
12
112. C08CA05, Nifedipin, Blokator Ca kanala
CORDIPIN RETARD
KRKA
Ret. Tbl. 20 mg.
30
3,50 KM
1,95 KM
20
0,40 KM
Rp
13
113. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
ISOPTIN
PLIVA
Film tbl 40 mg
30
3,45 KM
1,40 KM
20
0,30 KM
Rp
14
113. C08DA01, Verapamil, Blokator Ca kanala
BOSOPTIN
BOSNALIJEK
Film tbl 40 mg
30
1,75 KM
1,40 KM
20
0,30 KM
Rp
15
125. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
PRILINDA
HEMOFARM
Tbl 2,5 mg
28
10,20 KM
9,30 KM
20
1,85 KM
RpSp
16
126. C09AA05, Ramipril, Ace inhibitor
17
18
139. C09CA01, Losartan, Inhibitor angiotenzina II i
diuretik
139. C09CA01, Losartan, Inhibitor angiotenzina II i
diuretik
PRILINDA
HEMOFARM
Tbl 5 mg
28
13,35 KM
11,30 KM
20
2,25 KM
RpSp
ERYNORM
HEMOFARM
Film tbl 50 mg
28
13,65 KM
11,20 KM
20
2,25 KM
RpSp
LACIN
FARMAVITA
Tbl 50 mg
30
17,90 KM
12,00 KM
20
2,40 KM
RpSp
19
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
LIPEX
Merck Sharp&Dohme
Film tbl 10 mg
20
23,15 KM
6,54 KM
20
1,30 KM
RpSp
20
141. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
CHOLIPAM
HEMOFARM
Film tbl 10 mg
20
7,60 KM
6,54 KM
20
1,30 KM
RpSp
21
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
CHOLIPAM
HEMOFARM
Film tbl 20 mg
20
10,65 KM
8,57 KM
20
1,70 KM
RpSp
22
142. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
LIPEX
Merck Sharp&Dohme
Film tbl 20 mg
20
12,85 KM
8,57 KM
20
1,70 KM
RpSp
23
143. C10AA01, Simvastatin, Hipolipemik
LIPEX
Merck Sharp&Dohme
Film tbl 40 mg
28
63,25 KM
25,65 KM
20
5,15 KM
RpSp
24
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
TOZAR
BOSNALIJEK
Film tbl 10 mg
30
11,90 KM
11,45 KM
20
2,30 KM
RpSp
25
147. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
Sortis
Pfizer
Film tbl 10 mg
30
11,90 KM
11,45 KM
20
2,30 KM
RpSp
26
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
TOZAR
BOSNALIJEK
Film tbl 20 mg
30
18,30 KM
17,15 KM
20
3,45 KM
RpSp
27
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
Torva
Farmavita
Film tbl 20 mg
30
23,65 KM
17,15 KM
20
3,45 KM
RpSp
28
148. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
Sortis
Pfizer
Film tbl 20 mg
30
18,30 KM
17,15 KM
20
3,45 KM
RpSp
29
149. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
Sortis
Pfizer
Film tbl 40 mg
30
49,10 KM
22,90 KM
20
4,60 KM
RpSp
30
149. C10AA05, Atorvastatin, Hipolipemik
TORVA
FARMAVITA
Film tbl 40 mg
30
33,70 KM
22,90 KM
20
4,60 KM
RpSp
31
152. D04AB01, Lidokain, Anestetik za vanjsku upotrebu
Dolokain gel 2%
Jadran
Gel 20 mg/g (25gr)
1
9,35 KM
2,75 KM
20
0,55 KM
Rp
32
155. D06AX07, Gentamicin, Lokalni antibiotik
GARAMYCIN
KRKA
Mast 0,1% (15 gr)
1
4,80 KM
1,80 KM
20
0,35 KM
Rp
33
155. D06AX07, Gentamicin, Lokalni antibiotik
GENTAMICIN
BOSNALIJEK
Mast 0,1% (15 gr)
1
4,80 KM
1,80 KM
20
0,35 KM
Rp
34
165. D08AG02, Povidon jod, Dezinficijens
POVIDON JOD
HEMOFARM
Otopina 10% (100 ml)
1
6,40 KM
2,00 KM
20
0,40 KM
Rp
35
165. D08AG02, Povidon jod, Dezinficijens
IZOSEPT D
BOSNALIJEK
Otopina 10% (100 ml)
1
4,10 KM
2,00 KM
20
0,40 KM
Rp
MICROGYNON
Bayer Schering Pharma
0,15+0,03 mg
21
7,65 KM
2,75 KM
20
0,55 KM
RpSp
36
37
171. GO3AA07, Levonorgestrel+Etnilestradiol,
Kontraceptiv
175. G03HB01, Ciproteron+etinilestradol, Hormonska
terapija
DIANE 35
Bayer Schering Pharma
Tbl. (2+0,035 mg)
21
13,20 KM
7,40 KM
20
1,50 KM
RpSp
38
180. H02AB04, Metilprednizolon, Kortikosteroid
MEDROL
PFIZER
Tbl. 4 mg
30
7,35 KM
6,60 KM
20
1,30 KM
Rp
39
181. H02AB04, Metilprednizolon, Kortikosteroid
MEDROL
PFIZER
Tbl. 16 mg
50
28,65 KM
27,75 KM
20
5,55 KM
Rp
40
223. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni antibiotik
DUOCLAR
BOSNALIJEK
Ret. tbl 500mg
7
20,95 KM
11,95 KM
20
2,40 KM
RpSp**
41
223. J01FA09, Klaritromicin, Makrolidni antibiotik
KLACID SR
ABBOTT
Ret. tbl 500mg
7
20,15 KM
11,95 KM
20
2,40 KM
RpSp**
42
239. J02AC02, Itrakonazol, Antimikotik
ITRAC 3
BELUPO
Kaps. 100 mg
4
10,55 KM
6,35 KM
20
1,25 KM
RpSp
43
239. J02AC02, Itrakonazol, Antimikotik
ITRAC 3
BELUPO
Kaps. 100 mg
28
73,80 KM
44,43 KM
20
8,90 KM
RpSp
44
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
Zoloft
Pfizer
Film tbl 50 mg
28
15,00 KM
9,35 KM
20
1,85 KM
RpSp
45
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
SETALOFT
ACTAVIS GROUP
Film tbl. 50 mg
28
15,00 KM
9,35 KM
20
1,85 KM
RpSp
46
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
Setalin
Farmavita
Film tbl 50 mg
30
16,05 KM
10,02 KM
20
2,00 KM
RpSp
47
331. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
LUXETA
PLIVA
Film tbl 50 mg
28
14,70 KM
9,35 KM
20
1,85 KM
RpSp
48
332. N06AB06, Sertralin, Antidepresiv
Zoloft
Pfizer
Film tbl 100 mg
28
35,85 KM
27,70 KM
20
5,55 KM
RpSP
49
345. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
ALOPROL
HEMOFARM
Otopina 5mg/ml (10 ml)
1
2,30 KM
2,27 KM
20
0,45 KM
Rp
50
345. R03AC02, Salbutamol, Bronhospazmolitik
SPALMOTIL
GALENIKA
Otopina 5mg/ml (10%)
1
2,95 KM
2,27 KM
20
0,45 KM
Rp
Broj 1 - Strana 80
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Članak 3.
Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka
o visini učešća Zavoda u cijeni lijekova sa Liste lijekova koji se
propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda broj: 01-05-1-89/10 od
29.06.2010.godine.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će
se od 10.01.2011.godine.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Zavod zdravstvenog
osiguranja
Broj: 01-05-1-171/10
Tuzla, 28.12.2010. godine
Predsjednik
Upravnog odbora
Hajrudin Huseinović,
dipl.pravnik, v.r.
31
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.12.2010. godine, razmatrajući zahtjev Ministarstva
industrije, energetike i rudarstva za dobijanje ovlaštenja za vođenje
pregovora sa privrednim društvom “Kamenolom Drijenča” d.o.o.
Gračanica radi zaključenja Ugovora o koncesiji za eksploataciju
kamena krečnjaka na kamenolomu “Drijenča” u općini Gračanica
na temelju članka 15. Zakona o koncesijama (Službene novine
Tuzlanskog kantona br. 5/04 i 7/05), članaka 11., 12., 13. i 14.
Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta
o dodijeli koncesija na području Tuzlanskog kantona (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj 7/06), donosi sljedeću
ODLUKU
1. Daje ovlaštenje Ministarstvu industrije, energetike i
rudarstva Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora
sa privrednim društvom “Kamenolom Drijenča”
d.o.o. Gračanica radi zaključenja Ugovora o koncesiji
za eksplataciju kamena krečnjaka na kamenolomu
“Drijenča” u općini Gračanica.
2. Obvezuje se Ministarstvo industrije, energetike i
rudarstva Tuzlanskog kantona da Komisiji za koncesije,
po završetku pregovora, dostavi zapisnik sa kompletnom
dokumentacijom o vođenju pregovora na razmatranje.
Bosna i Hercegovina
Predsjednik
Federacija Bosne i Hercegovine
KOMISIJE
TUZLANSKI KANTON
KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
Mr. Enver Kamberović, v.r.
Broj: 20/1-05-26776/10
Tuzla, 24.12.2010. godine
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
32
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 04.01.2011. godine, razmatrajući Studiju tehnoekonomske opravdanosti eksploatacije tehničko građevinskog
kamena-krečnjaka na ležištu “Gradina-Potpeć” (ispod Kuga) u
općini Srebrenik privrednog društva “Jablan” d.o.o. Srebrenik,
na temelju članka 15. Zakona o koncesijama (Službene novine
Tuzlanskog kantona, br. 5/04 i 7/05), članaka 11., 12., 13. i 14.
Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta
o politici dodijele koncesija na području Tuzlanskog kantona
(Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 7/06), donosi sljedeću
ODLUKU
ODOBRAVA SE Studija tehno-ekonomske opravdanosti
eksploatacije tehničko građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu
“Gradina-Potpeć” (ispod Kuga) u općini Srebrenik privrednog
društva “Jablan” d.o.o. Srebrenik.
Bosna i Hercegovina
Predsjednik
ederacija Bosne i Hercegovine
F
KOMISIJE
TUZLANSKI KANTON
KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
Mr. Enver Kamberović, v.r.
Broj: 20/1-18-314/11
Tuzla, 04.01.2011. godine
33
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 04.01.2011. godine, razmatrajući Studiju ekonomske
opravdanosti dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju
dijabaza na lokalitetu “Ribnica” u općini Banovići privrednog
društva “Plantrans Dijabaz” d.o.o. Banovići, na temelju članka 15.
Zakona o koncesijama (“Službene novine Tuzlanskog kantona br.
5/04 i 7/05), članaka 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije
Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija
na području Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele
koncesija na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”broj 7/06) donosi
ODLUKU
ODOBRAVA SE Studija ekonomske opravdanosti dodjele
koncesije na istraživanje i eksploataciju dijabaza na lokalitetu
“Ribnica”u općini Banovići privrednog društva “Plantrans Dijabaz”
d.o.o. Banovići.
Bosna i Hercegovina
Predsjednik
ederacija Bosne i Hercegovine
F
KOMISIJE
TUZLANSKI KANTON
KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
Mr. Enver Kamberović, v.r.
Broj: 20/1-18-315/11
Tuzla, 04.01.2011. godine
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana I
OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu
OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Općinski sud u Gradačcu, po sudiji Bilajac Fahiri, u
pravnoj stvari tužitelja Novaković Mate, sina Nike, iz G.Hrgova,
općina Srebrenik, protiv tuženih Mubere Fadilpašić, kći
Fadilbega iz Sarajeva, Nazifbega Fadilpašića, sina Sadikbega
iz Sarajeva. Omerbega Fadilpašić, sina Fadilbega iz Sarajeva,
Mustajbega Fadilpašić, sina Fadilbega, Hibe (Mevhime)
Fadilpašić iz Bijele, Šerife Fadilpašić, kćeri Sadikbega, iz
Sarajeva i Nike Marjančević iz Hrgova D., radi utvrđenja prava
vlasništva, gore označenog dana donio je slijedeći;
OGLAS
Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 002649 06 P od
30.12.2010. godine na temelju člana 296. stav 2. tačka 4.
ZPP-a postavljen je advokat Nuraga Murselović iz Srebrenika
za privremenog zastupnika tuženima Muberi Fadilpašić, kći
Fadilbega, iz Sarajeva, Nazifbegu Fadilpašić, sin Sadikega,
iz Sarajeva, Omerbegu Fadilpašić, sin Fadilbega, iz Sarajeva,
Mustajbegu Fadilpašić, sin Fadilbega, Hibi (Mevhima)
Fadilpašić iz Bijele, Šerifi Fadilpašić, kćeri Sadikbega,
iz Sarajeva i NIki Marjančević iz Hrgova D., koji nemaju
punomoćnika, a nepoznatog su boravšta, radi utvrđenja
prava vlasništva.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik
zastupati tužene u postupku sve dok tuženi, ili njihov
punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom pstavio staratelja.
1
Općinski sud u Gradačcu, po sudiji Bilajac Fahiri,
u pravnoj stvari tužitelja Djedović Merseda iz Lukavca
D. zastupanog po punomoćniku adv. Begović Kemalu iz
Gradačca, protiv tuženih Fazlić Saliha, sina Mehmeda, iz
Mionice III, Fazlić Džemala, sina Mehmeda, iz Mionice III
sada nepoznatog boravišta, Fazlić Šefike, kćeri Mehmeda,
iz Mionice III, Fazlić Refika, sina Mehmeda, iz MIonice III,
Fazlić Ekrema, sina Šahmana, iz Mionice III, i Muftić Fahira
iz Gradačca, radi utvrđenja prava vlasništva, gore označenog
dana donio je slijedeći;
OGLAS
Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 001700 07 P od
30.12.2010. godine na temelju člana 296. stav 2. tačka 4.
ZZP-a postavljen je advokat Abdulahović Faruk iz Gradačca
za privremenog zastupnika tuženom Fazlić Džemalu,
sinu Mehmeda, iz MIonice III, koji nema punomoćnika, a
nepoznatog boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik
zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi, ili njegov
punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio
staratelja.
2
Općinski sud u Gradačcu, sudija Sarajlić Edina, u
pravnoj stvari Subašić Edhema sina Jusufa iz Gradačca,
zastupanog po punomoćniku advokatu Begović Kemalu iz
Gradačca, protiv tuženog Koleta Ivana sin Petra iz Gradačca,
sada nepoznatog boravišta, radi utvrđenja, izdaje
OGLAS
Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 014497 10 P od 22. 12.
2010. godine na temelju člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o
parničnom postupku postavljen je advokat Faruk Abdulahović
iz Gradačca za privremenog zastupnika tuženom Koleta
Ivanu sin Petra iz Gradačca koji je nepoznatog boravišta, a
nema punomoćnika.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik
vršiti sva prava i dužnosti zkonskog zastupnika, sve dok se
tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom ili dok
organ starateljstva ne postavi staratelja tuženom.
3
Općinski sud u Gradačcu, sudija Sarajlić Edina, u
pravnoj stvari tužitelja Karić Ramiza sina Azema iz Tuzle, ul.
Franje Markovića br. 14, protiv tuženog Marković Marka sina
Riste iz Špionice bb, općina Srebrenik, sada nepoznatog
boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva, izdaje
OGLAS
Rješenjem ovog suda broj 28 0-P 003675 07 P od
03.11.2010. godine na temelju člana 296. stav 2. tačka 4.
Zakona o parničnom postupku postavljen je advokat Emir
Suljagić iz Srebrenika za privremenog zastupnika tuženom
Marković Marku sinu Riste iz Špionice bb, općina Srebrenik,
koji je nepoznatog boravišta, a nema punomoćnika.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik
vršiti sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, sve dok se
tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom ili dok
organ starateljstva ne postavi staratelja tuženom.
4
Broj 1 - Strana II
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Općinski sud u Kalesiji, sudija Dražena Pejanović u
pravnoj stvari tužiteljice Jahić Sabrine iz Kalesije, zastupana
po punomoćniku Jasminki Mehinagić adv. iz Kalesije, protiv
tuženog Jahić Fikreta sina Ohrana iz Tuzle, sada nepoznatog
boravišta, radi izmjene odluke suda o izdržavanju djeteta,
dana 31.12.2010. godine objavljuje sljedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovoga Suda br. 29 0 P 003035 09 P
od 31.12.2010. godine na osnovu čl. 296 st. 2 tačka 4
ZZP-a tuženom Jahić Fikretu sin Ohrana iz Tuzle, sada na
nepoznatoj adresi, postavlja privremeni zastupnik Enver
Pašanović advokat iz Kalesije.
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik
zastupati tuženog sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik
ne pojavi pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne
obavijesti Sud da je tuženim postavio staraoca.
5
OGLAŠAVANJE
DOKUMENATA NEVAŽE]IM
Oglašava se nevažećim indeks, Gradaščević Muhamed
iz Tuzle, izdat od strane Univerzitet u Tuzli - Pravni fakultet,
broj: V-808/10, izdat 2010. godine u Tuzli
Tuzla, 25.01.2011. god.
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 81
“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”
broj: 1/2011
[email protected]
VLADA
1. Uredba o stavljanju van snage Uredbe o obimu i načinu
ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala i
endoproteze, broj: 02/1-05-26884/10 od 17.12.2010
godine
2.
3.
Odluka o obimu prava na korištenje ortopedskih
i drugih pomagala, broj: 02/1-05-26883/10 od
17.12.2010. godine
Odluka o razlozima, principima i postupku
prijevremenog razrješenja članova Upravnog odbora
JU Univerzitet u Tuzli koje imenuje Vlada Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-34-26224/10 od 13.12.2010.
godine
4. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj:
02/1-14-25075-1/10 od 13.12.2010. godine
5. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj:
02/1-14-25075-2/10 od 13.12.2010. godine
1.
1.
2.
3.
3.
16. Odluka o odobravanju sredstava sa proračunske
pozicije „Tekuća rezerva“ – potrošačka jedinica
11050001, broj: 02/1-14-26452-1/10 od 24.12.2010.
godine
7.
17. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena lijekova
sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret
sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-37-26424-1/10 od 24.12.2010.
godine
8.
18. Odluka o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova
koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-37-26424/10 od 24.12.2010. godine
8.
19. Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice
11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno
zbrinjavanje mladih, broj: 02/1-14-25009/10 od
49.
02.12.2010. godine
20. Odluka o izmjeni Programa raspodjele sredstava sa
potrošačke jedinice 11010024 - subvencioniranje
kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, broj: 02/149.
05-25947-2/10 od 17.12.2010. godine
6. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj:
02/1-14-25075-3/10 od 13.12.2010. godine
3.
7. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj:
02/1-14-26055/10 od 17.12.2010. godine
4.
21. Odluka o izmjenama Programa mjera zdravstvene
zaštite životinja za 2010. godinu, broj: 04/1-08-2450.
23629-1/10 od 20.12.2010. godine
4.
22. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija o
utrošku sredstava za novčane podrške u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji, broj: 04/1-14-3024-1/10
51.
od 24.12.2010. godine
8. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj:
02/1-14-26055-2/10 od 17.12.2010. godine
9. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj:
02/1-14-26055-3/10 od 17.12.2010. godine
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
5.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa
utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih Proračunom
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj: 04/1-1451.
25993-2/10 od 29.12.2010. godine
11. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj:
02/1-14-26055-5/10 od 17.12.2010. godine
5.
24. Popis odobrenih objekata za period od 01.01.2010.
godine do 31.12.2010. godine, broj: 04/1-24-403/11 53.
od 05.01.2011. godine
12. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj: 02/1-1426089/10 od 17.12.2010. godine
6.
13. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj: 02/1-1426089-1/10 od 17.12.2010. godine
6.
14. Odluka o odobravanju sredstava sa proračunske
pozicije „Tekuća rezerva“ – potrošačka jedinica
11050001, broj: 02/1-14-25887/10 od 17.12.2010.
godine
7.
10. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj:
02/1-14-26055-4/10 od 17.12.2010. godine
15. Odluka o odobravanju sredstava sa proračunske pozicije
„Tekuća rezerva“ – potrošačka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-025665-1/10 od 17.12.2010. godine
5.
23.
MINISTARSTVO FINANCIJA
25. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj: 07/1-1457.
27117/10 od 30.12.2010. godine
26. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj: 07/1-1457.
27119/10 od 30.12.2010. godine
MINISTARSTVO NAOBRAZBE,
ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
7.
27. Rješenje, broj: 10/1-38-15988-2/10 od 21.12.2010.
57.
godine
Broj 1 - Strana 82
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 28. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
polaganju stručnog ispita, broj: 10/1-02-718/11 od
13.01.2011. godine
57.
MINISTARSTVO INDUSTRIJE,
ENERGETIKE I RUDARSTVA
29. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 13010002
– „Intervencije javnim poduzećima i privrednim
društvima“, broj: 03/1-14-25776/10 od 08.12.2010.
godine
73.
Ponedjeljak, 24. sije~anj 2011.god.
OGLASNI DIO
OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
1. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Nuraga Murselović, advokat iz Srebrenika
I.
2. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Faruk Abdulahović, advokat iz Gradačca
I.
3. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Faruk Abdulahović, advokat iz Gradačca
I.
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
TUZLANSKOG KANTONA TUZLA
4.
Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Emir Suljagić, advokat iz Srebrenika
I.
30. Odluka o visini učešća Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona u cijeni lijekova
sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret
sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona, broj: 01-05-1-171/10 od 28.12.2010. godine 73.
5.
Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Enver Paščanović, advokat iz Kalesije
II.
KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
OGLAŠAVANJE DOKUMENATA NEVAŽEĆIM
6.
Oglas o oglašavanju indeksa nevažećim na ime
Gradašćević Muhamed
II.
31. Odluka, broj: 20/1-05-26776/10 od 24.12.2010. godine 80.
32. Odluka, broj: 20/1-18-314/11 od 04.01.2011. godine
80.
33. Odluka, broj: 20/1-18-315/11 od 04.01.2011. godine
80.
Izdava~: Skup{tina Tuzlanskog kantona Tuzla - Za izdava~a: Ahmet Smajovi}, dipl. prav. sekretar Skup{tine - Telefon 035 / 252-565
- Pretplata: 035 / 252-565, lok. 215 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i unaprijed u korist ra~una: Tuzlanska
banka d.d. Tuzla 1321000256000080 - Grafi~ka priprema i {tampa Harfo-graf d.o.o., Tuzla, Filipa Kljaji}a 22, telefon: 319-500,
fax: 319-501 - Za {tampariju: Zinka Ponjavi}