POZWALA OBUDZIå NATURALNE PI¢KNO

Comments

Transcription

POZWALA OBUDZIå NATURALNE PI¢KNO
àca
i
n
Ê
L
sie rÊç, ha
rmon ia kszta∏tów
Kot bengalski
POZWALA OBUDZIå NATURALNE PI¢KNO
PrzyjemnoÊç dla oczu, delikatnoÊç w dotyku… Nie ma nic bardziej czarujàcego ni˝ kot, którego zdrowa, lÊniàca
sierÊç idealnie podkreÊla harmoni´ cia∏a. Aby to osiagnàç, niezb´dne jest utrzymanie doskona∏ego stanu zdrowia
kota.
IO
C
R O HAIR I T
N UTR
jest pierwszà,
Precyzyjna dawka sk∏adników korzystnie wp∏ywajàcych na proces
budowy oraz intensywne wybarwienie w∏osa.
Wysoka zawartoÊç bia∏ka, zapewniajàca zachowanie smuk∏ej sylwetki.
Specjalnie opracowany kompleks wspó∏dzia∏ajàcych przeciwutleniaczy,
pomaga na d∏ugo zachowaç m∏odoÊç.
- Photos : C. Renner
MI
N
Specjalnie opracowana w Centrum Badaƒ Royal Canin, karma
która pozwala obudziç naturalne pi´kno kota…
Wszystkie produkty z linii Feline Nutrition, w tym
dost´pne sà jedynie w specjalistycznych sklepach zoologicznych.
www.royal-canin.pl, infolinia: 0 801 368 868 (op∏ata jak za po∏àczenie lokalne)
Nr 2
Portret
Portret rasy
Szanowni Hodowcy
Oddajemy w Paƒstwa r´ce kolejne wydanie naszego Magazynu Felinologicznego.
Pierwsza publikacja cieszy∏a si´ sporym
powodzeniem i mamy nadziej´, ˝e i tym
razem uda nam si´ sprostaç Paƒstwa wymaganiom.
W tym wydaniu mi´dzy innymi przybli˝ymy Paƒstwu sylwetk´ kota rasy Devon
Rex, porównamy karmy Mature 28 i Senior 26 dla kotów starszych, a tak˝e opiszemy najcz´Êciej spotykane w hodowlach
infekcje dróg rodnych u kotek.
Serdecznie pozdrawiam
Joanna Kubiak
Royal Canin
Devon
Rex
Zaskakujàce pochodzenie!
W 1960 roku, Pani Beryl Cox, znalaz∏a miot
dzikich kociàt w pobli˝u nieczynnej kopalni
© P. Psaïla
w Devonshire. Jedno z kociàt (kocur), posiada∏o niezwyk∏à, kr´conà sierÊç. Pani Cox za-
w∏osem. Okaza∏o si´, ˝e geny warunkujàce
bra∏a i odchowa∏a kota, a nast´pnie skoja-
kr´conà sierÊç u kotów Cornish Rex i Devon
rzy∏a go z szylkretowà kotkà. Niestety w uzy-
Rex, nie majà ze sobà nic wspólnego. Pomi-
skanym miocie tylko jeden kot, którego na-
mo, i˝ fenotypowo dajà bardzo podobny
zwano imieniem Kirlee, odziedziczy∏ po ojcu
efekt (kr´cony w∏os), geny sà zupe∏nie od-
unikalnà, kr´conà sierÊç.
mienne. Poniewa˝ dziedziczà si´ recesywnie,
Oko∏o 10 lat wczeÊniej, w Kornwalii, natra-
ich nosicielami musi byç zarówno matka jak
fiono na podobnà mutacj´ – kota o charak-
i ojciec, oznacza to, i˝ szylkretowa kotka b´-
terystycznym, kr´conym w∏osie. Wiedzàc
dàca matkà Kirlee, posiada∏a recesywny
o istnieniu tych w∏aÊnie kotów – Cornish Rex,
gen przekazany przez któregoÊ z rodziców,
Pani Cox skrzy˝owa∏a swojego kocura Kirlee
a b´dàcy wynikiem spontanicznej mutacji.
z kilkoma kotkami Cornish, w nadziei, i˝
Hodowcy postanowili nazwaç ten nowy typ
uzyska miot kociàt o kr´conym w∏osie. Nie-
kota od nazwy hrabstwa, gdzie zosta∏ odkry-
stety wszystkie koci´ta rodzi∏y si´ z g∏adkim
ty. Z kolei, sam termin Rex odnosi si´
Portret
Portret rasy
do wszystkich kotów o kr´conej sierÊci
dobnie jak niezwykle ˝ywy temperament,
wane i bia∏e. Istniejà równie˝ wzory „sy-
(Cornish, Devon, Selkirk, German).
ca∏kowicie wyjàtkowa sierÊç oraz bystre,
jamskie”, d∏ugo nazywane „Si-Rex”, po-
OkreÊlenie to powsta∏o w 1919 roku,
pe∏ne wyrazu spojrzenie. Ca∏e cia∏o De-
niewa˝ by∏y wynikiem skrzy˝owania
kiedy to we Francji odkryto mutacj´
vona pokrywa krótka, delikatna, kr´co-
z kotami Syjamskimi w poczàtkowym
wÊród królików dajàcà u tego gatunku
na sierÊç, przy czym fale sà bardziej nie-
okresie rozwoju rasy (obecnie takie
charakterystycznà kr´conà sierÊç. Pierwotna nazwa Castorrex, zosta∏a na-
regularne ni˝ u kotów
krzy˝owanie jest zabronione).
rasy Cor-
st´pnie uproszczona do nazwy Rex.
Charakter
Do powstania rasy Devon Rex, przy-
Koty rasy Devon Rex sà aktywne i weso-
czyni∏o si´ tak˝e kilka innych ras ko-
∏e nawet, gdy dorosnà. Bardzo silnie
tów. Jednak pierwsi przedstawiciele ra-
przywiàzujà si´ do w∏aÊcicieli. Sà to koty
sy Devon, pochodzili z izolowanych ho-
bardzo czu∏e i towarzyskie, nie lubià byç
dowli, a u uzyskiwanego w ten sposób
zostawiane same. Sà inteligentne, psotne i ciekawskie, uwielbiajà si´
potomstwa, posiadajàcego zmutowa-
wspinaç i wykazujà zaintere-
ny gen, obserwowano tak˝e wyst´powanie pewnej formy zwyrodnie-
sowanie wszystkim, co
nia mi´Êni spowodowanej przez
dzieje si´ w domu. Koty
tzw. „gen spastyczny”. Jest to gen recesywny, wi´c choroba mo˝e ujawniaç
si´ u osobników, które odziedziczy∏y ten
gen od obojga rodziców i dotyczy g∏ównie kociàt w wieku pomi´dzy 2 a 4 miesiàcem ˝ycia. W konsekwencji, hodowcy
te ∏atwo akceptujà zarów-
podj´li prób´ eliminacji z hodowli kotów podejrzanych o nosicielstwo
no inne koty jak i psy. Sà
tego genu. Selekcj´ t´ u∏atwia∏a
równie˝ delikatne w sto-
dok∏adna analiza rodowodów oraz
© P. Psaïla
sunku do dzieci.
praca specjalistów z kilku krajów. Dzi´ki
nish Rex. U kociàt sierÊç jest bardzo
temu, problem ten zosta∏ w zasadzie wy-
rzadka, co czyni je bardzo podobnymi
Utrzymanie
eliminowany.
do kotów rasy Sfinks. Taka kr´co-
Krótka sierÊç kotów rasy Devon Rex jest
na sierÊç roÊnie bardzo powoli i zdarza
∏atwa w utrzymaniu i praktycznie nie li-
Wiele imion
si´, ˝e 6 – miesi´czne koci´ nie ma jesz-
nieje, wystarcza szczotkowanie raz w ty-
Devon to kot wyjàtkowy. Jego unikalny
cze w pe∏ni rozwini´tej okrywy w∏osowej.
godniu. Posiadajà one równie˝ innà
wyglàd sprawia∏, ˝e nadawano mu wie-
Devony wyst´pujà praktycznie we wszyst-
charakterystycznà cech´, a mianowicie,
le nazw, niektóre bardzo pieszczotliwe,
kich umaszczeniach, co wynika z krzy˝o-
pocà si´. Konieczne sà regularne kà-
ze wzgl´du na to, ˝e jest to kot uroczy:
wania ich z wieloma innymi rasami kotów.
piele w celu usuni´cia nadmiaru ∏oju
uszy przypominajàce uszy nietoperza,
Kirlee – pierwszy znany Devon, by∏ ko-
(t∏uszczowa wydzielina skóry), w innym
d∏ugie, smuk∏e nogi i d∏ugi, cienki ogon
tem o umaszczeniu czarnym dymnym.
wypadku mo˝e dojÊç do powstania t∏u-
oraz du˝e, nieco skoÊne oczy w kszta∏cie
Cz´sto spotyka si´ koty o umaszczeniu
stych plam na skórze.
migda∏a. To w∏aÊnie zachwyca ludzi, po-
b∏´kitnym czy czarnym, a tak˝e pr´goBruno Soriano
2
.
Zywienie
˚ywienie
FOS i MOS
Odmienne, choç podobne?
Fruktooligosacharydy
• Reguluje flor´ jelitowà. Patogenne
Fruktooligosacharydy sà ulegajà-
bakterie zostajà zwiàzane z mannooli-
cym fermentacji w∏óknem roÊlinnym
gosacharydami, a nast´p-
(wyst´puje g∏ównie w czosnku, cebuli,
nie wraz z nimi wydalo-
burakach, cykorii).
ne z organizmu.
niezb´dnych
FOS i MOS przyczyniajà si´ do wzmoc-
do od˝ywiania komórek jelita grubego.
nienia naturalnych procesów obron-
• Hamuje wzrost patogennych bakterii
nych organizmu:
kwasów
t∏uszczowych
© Hermeline/COGIS
• FOS bierze udzia∏ w produkcji lotnych
oraz przyczynia si´ do rozwoju korzystnej
flory bakteryjnej. W∏ókno to jest niezb´d-
• Koci´ta, w okresie odsadzenia, majà
ne w diecie kota – z jednej strony stymu-
bardzo wra˝liwy przewód pokarmowy
luje perystaltyk´ jelit, a z drugiej od˝y-
i s∏abo rozwini´te mecha-
wia flor´ jelitowà i zapewnia komórkom
nizmy obronne: pomi´-
jelita odpowiednià iloÊç energii.
Mannooligosacharydy
Mannooligosacharydy
sà
dzy 2, a 3 miesiàcem
• Koty starsze sà bardziej podatne
˝ycia, odpornoÊç prze-
na choroby i wra˝liwsze na czynniki ze-
kazana przez matk´
wn´trzne. Ich naturalny system obronny
stopniowo zanika, jesz-
ulega os∏abieniu.
w∏óknem niefermentujàcym,
cze zanim koci´ zdo∏a
które w swojej naturalnej
w pe∏ni wykszta∏ciç swój
W∏ókno FOS i MOS reguluje flor´
postaci, wchodzi w sk∏ad
w∏asny system obronny.
jelitowà i wp∏ywajà na stan zdro-
dro˝d˝y:
Jest to tak zwany okres
wia organizmu, poprzez ochron´
'luki immunologicznej''.
przewodu pokarmowego.
© Renner
• Doros∏e
koty,
• MOS pobudza naturalne procesy
przebywajàce poza domem, nara˝one
obronne organizmu poprzez zwi´ksze-
sà na spotkania z obcymi zwierz´tami,
nie iloÊci przeciwcia∏ (produkowanych
niesie to ze sobà ryzyko zranienia i zaka-
przez bia∏e krwinki) wyst´pujàcych w b∏o-
˝enia chorobami. Koty do˝ywiajà si´ z∏o-
nie Êluzowej jelit.
wionà przez siebie zdobyczà, co równie˝
Centrum Badaƒ Royal Canin
zagra˝a ich zdrowiu.
© Psaïla
3
ws
Zdrowie
Infekcje dróg rodnych
Kotki w okresie rozrodczym sà
krycia) przyczynia si´ do rozwoju anty-
nalnymi. I tak, schorzenie to obserwo-
szczególnie nara˝one na rozwój
biotykoopornoÊci.
wane jest g∏ównie u starszych kotek
oraz u kotek otrzymujàcych Êrodki anty-
infekcji dróg rodnych. Powtarzajàce si´ akty krycia czy ci´˝kie po-
Zapalenie macicy
koncepcyjne.
rody wp∏ywajà w mniejszym lub
Metritis to infekcja macicy na tle bakte-
Gromadzàcej si´ w Êwietle macicy wy-
wi´kszym stopniu na drogi rodne
ryjnym. Typowe przypadki ostrego za-
dzielinie, towarzyszyç mo˝e wyp∏yw
kotki. Do najcz´Êciej spotykanych
palenia macicy obserwuje si´ u kotek
z pochwy, w przypadkach, gdy szyjka
schorzeƒ w obr´bie narzàdu rod-
po d∏ugim, ci´˝kim porodzie lub po za-
macicy jest otwarta. Wtórnie, dochodzi
nego nale˝à: zapalenie pochwy
trzymaniu ∏o˝yska. Objawy ostrego, po-
do rozwoju i namna˝ania bakterii.
(vaginitis), zapalenie macicy (me-
porodowego zapalenia macicy sà bar-
WÊród objawów obserwuje si´ powi´k-
tritis) oraz ropomacicze (pyome-
dzo szybko zauwa˝alne z towarzyszà-
szenie obj´toÊci jamy brzusznej (czasem
tra).
cym cuchnàcym oraz krwistym wyp∏y-
b∏´dnie interpretowanego jako cià˝a)
wem z pochwy. W obrazie klinicznym
oraz zwi´kszone pragnienie (polidyp-
Zapalenie pochwy
na plan pierwszy wysuwa si´ wysoka
sia). Je˝eli schorzenie nie zostanie
Zgodnie z nazwà, vaginitis, to proces
goràczka, znaczne os∏abienie (cz´sto
w por´ rozpoznane, stan ogólny zwie-
zapalny ograniczony do pochwy. Scho-
z ca∏kowitym brakiem zainteresowania
rz´cia szybko ulega pogorszeniu, poja-
rzenie to, pomimo i˝ cz´sto nie jest roz-
nowonarodzonymi koci´tami) i brak
wia si´ wysoka goràczka, utrata apety-
poznawane, wyst´puje powszechnie,
apetytu, co mo˝e skoƒczyç si´ zejÊciem
tu oraz objawy ze strony nerek. Przez
zw∏aszcza pod koniec rui u m∏odych ko-
Êmiertelnym w przeciàgu kilku dni. Dla-
wiele lat, jedynym skutecznym lecze-
tek lub po kryciu.
tego jak najszybciej nale˝y wprowadziç
niem by∏o chirurgiczne usuni´cie maci-
Objawy ograniczajà si´ do zmian ze
ogólnà antybiotykoterapi´, a zwierz´
cy (hysterectomia). Obecnie, w przy-
strony pochwy, bez objawów ogólnych.
powinno znajdowaç si´ pod sta∏ym
padku bardzo wartoÊciowych kotek
U m∏odych kotek w wi´kszoÊci przypad-
nadzorem lekarza weterynarii.
mo˝na zastosowaç odpowiednie lecze-
eeting
itorial
ków dochodzi do samowyleczenia.
nie, którego skutecznoÊç zale˝y jednak
Pewne nawracajàce formy, mogà po-
Ropomacicze
od stopnia zaawansowania choroby
wodowaç okresowà niep∏odnoÊç. W ta-
Ropomacicze to nagromadzenie si´
oraz ogólnego stanu zdrowia kotki.
kich przypadkach dobrze jest wykluczyç
ropnej wydzieliny w Êwietle macicy. Mo-
W ka˝dym przypadku, pojawienie si´
istnienie guzów, cia∏ obcych czy anoma-
˝e wystàpiç, jako powik∏anie zapalenia
wyp∏ywu z pochwy, powinno byç na-
lii anatomicznych, zanim rozpocznie si´
macicy, ale jego bezpoÊrednia przyczy-
tychmiast skonsultowane z lekarzem
leczenie. Je˝eli infekcja dotyczy wy∏àcz-
na jest inna. Ropomacicze jest nast´p-
weterynarii, który przeprowadzajàc od-
nie pochwy, bez zaj´cia macicy, zaleca
stwem rozrostu oraz zwyrodnienia gru-
powiednie badania mo˝e natychmiast
si´ wprowadzenie antybiotykoterapii
czo∏ów b∏ony Êluzowej macicy, co po-
wprowadziç w∏aÊciwà terapi´.
miejscowej, bez koniecznoÊci terapii
woduje zaburzenia w wydzielaniu tych
ogólnej, tym bardziej, ˝e profilaktyczne
gruczo∏ów. Zwyrodnienie gruczo∏ów
stosowanie antybiotyków (np. po akcie
zwiàzane jest z zaburzeniami hormo-
4
Elise Malandain (DVM)
Wy˝sza Szko∏a
Weterynaryjna w Alfort
Wydzia∏ Hodowli i Sportu
Mature 28 & Senior 26
Pod Lupà
Innowacja Royal Canin w dziedzinie ˝ywienia kotów
starszych
Po 10 roku ˝ycia, koty nadal
MATURE 28
SENIOR 26
pozostajà w doskona∏ej kon-
Koty powy˝ej 10 roku ˝ycia.
Karma dla kotów powy˝ej 15 roku ˝y-
dycji, zaczynajà jednak powo-
• Tekstura i kszta∏t kro-
cia – Innowacja Royal Canin.
li wchodziç w okres, kiedy ich
kieta sà doskonale
• Delikatny krokiet o od-
organizm staje si´ coraz
przystosowane do uz´-
powiedniej teksturze, do-
wra˝liwszy.
bienia starszych kotów.
stosowany do specyficz-
W obecnych czasach coraz wi´k-
• Polifenole otrzymy-
nych wymagaƒ kotów,
szej liczbie kotów udaje si´ do˝yç
wane z winogron i zie-
które przekroczy∏y 15 rok
wieku powy˝ej 15 lat. Dzieje si´ tak
lonej herbaty, a tak˝e
˝ycia. Mo˝liwoÊç namo-
dzi´ki coraz lepszej opiece medycz-
witaminy E i C, neutra-
czenia, jeÊli jest to ko-
nej i zwi´kszeniu ÊwiadomoÊci w∏a-
lizujà wolne rodniki,
nieczne.
Êcicieli, dotyczàcej w∏aÊciwego ˝y-
spowalniajà procesy
• Mannooligosacharydy,
wienia zwierzàt. Firmie Royal Ca-
starzenia i przyczyniajà si´ do utrzymania ko-
witaminy E i C, polifenole
nin przy wspó∏pracy z hodowcami,
ta w zdrowiu.
otrzymywane z winogron
uda∏o si´ stworzyç rewolucyjne kar-
• Koty starsze sà bardziej nara˝one na tworze-
i zielonej herbaty, pomagajà wzmocniç coraz
my polecane dla starszych kotów:
nie si´ kamieni moczowych zwanych oksala-
wra˝liwszy system immunologiczny.
MATURE 28 dla kotów powy˝ej 10 roku ˝ycia i SENIOR 26
tami i majà cz´sto równie˝ problemy z nerka-
• Karma SENIOR 26 zawiera glukozamin´
mi, dlatego karma Mature 28 charakteryzuje
i siarczan chondroityny pomagajàce chroniç
dla kotów powy˝ej 15 roku ˝ycia.
si´ obni˝onà zawartoÊcià fosforu.
stawy.
Info
Info
Koty, z natury ciekawskie i pe∏ne
˝ycia, mogà przypadkowo ulec za-
RoÊliny ozdobne,
trujàce dla kotów
aplikowaniu odpowiednich leków kot
zwykle powraca do zdrowia.
truciu po spo˝yciu niektórych roÊlin.
Konwalia
Poinsettia
(Gwiazda Betlejemska)
Zwiàzki toksyczne znajdujà si´ w soku
tej roÊliny. Sà to czynniki dra˝niàce, mogàce powodowaç powa˝ne zatrucia, jeÊli zostanà prze˝ute, przetrawione lub
jeÊli jakakolwiek cz´Êç tej roÊliny b´dzie
mieç stycznoÊç ze skórà lub oczami
zwierz´cia.
Powodujà podra˝nienie przewodu pokarmowego (wymioty, biegunka, Êlinotok), oczu (zapalenie spojówek) i skóry.
Po interwencji lekarza weterynarii i za-
Bardzo popularna roÊlina. Spotkaç jà
mo˝na przede wszystkim w maju, podczas okresu kwitnienia. Konwalia mo˝e
byç trujàca dla kotów, które zjedzà jej
kwiaty bàdê liÊcie. Pierwsze objawy zatrucia to wymioty, którym mo˝e towarzyszyç
biegunka i ostry ból ˝o∏àdka. Po paru godzinach, kot mo˝e wykazywaç zaburzenia na tle nerwowym (konwulsje, drgawki, rozszerzone êrenice). Powoduje równie˝ zaburzenia pracy serca, które mogà
byç zdiagnozowane jedynie przez lekarza
weterynarii. Skutki takiego zatrucia mogà
byç bardzo powa˝ne. Mogà si´ ujawniç
nawet dopiero po 2-3 dniach. Leczenie
trzeba rozpoczàç tak szybko jak to tylko
mo˝liwe. Lekarz weterynarii wyt∏umaczy
jak przeprowadziç pierwszà pomoc i co
robiç w przypadku zatrucia. Przede
wszystkim trzeba dzia∏aç szybko i zgodnie
ze wskazówkami lekarza.
Sarah Rivi¯re (DVM)
5
P O P R A W A H I G I E N Y JAM Y U S T N E J ,
2 S P OS OB Y Z A P O B I E G A W C Z E S Ñ LE PS ZE
NI˚ JEDEN .
U dwóch spoÊród trzech kotów podczas rutynowych badaƒ stwierdza si´ schorzenia jamy ustnej, które mi´dzy innymi, mogà objawiaç si´ nieprzyjemnym oddechem.
Codzienne czyszczenie z´bów jest najskuteczniejszà metodà utrzymania higieny jamy ustnej. Przyczynà schorzeƒ przyz´bia mo˝e byç powstajàca p∏ytka naz´bna, która z czasem przekszta∏ca si´ w kamieƒ. Badania naukowe dowodzà, i˝ odpowiednia dieta, pokrywajàca wszystkie potrzeby ˝ywieniowe
kotów, mo˝e jednoczeÊnie wspomagaç utrzymanie higieny jamy ustnej.
Centrum Badaƒ Royal Canin
*Etudes Royal
Canin 2002.
jest pierwszà karmà wp∏ywajàcà
korzystnie na higien´ jamy ustnej
na dwa sposoby.
Ograniczenie wyst´powania
wymiotów.
Odpowiedni kszta∏t
REFLUX CONTROL
krokietów
zach´ca do ˝ucia, przez
co spowalnia tempo
jedzenia. Zbyt szybkie tempo
jedzenia mo˝e byç przyczynà
wymiotów.
Reduces risks of vomiting
zawiera zwiàzki wià˝àce wapƒ, co
zapobiega odk∏adaniu si´ kamienia naz´bnego powstajàcego
w wyniku mineralizacji p∏ytki naz´bnej pod wp∏ywem
wapnia zawartego w Êlinie.
- Photos : Y. Lanceau - Déc. 2003.
Limite les risques de vomissements
Ograniczenie powstawania p∏ytki naz´bnej oraz odk∏adania kamienia.
Warstwowa tekstura oraz odpowiedni
kszta∏t krokieta
zwi´kszajà dystans, na jaki zàb zg∏´bia
si´ w krokiet, co w mechaniczny sposób
ogranicza powstawanie p∏ytki naz´bnej.
U∏atwienie usuwania kul w∏osowych.
SierÊç po∏ykana przez kota w czasie codziennej toalety,
ANTI-HAIRBALL
mo˝e tworzyç w przewodzie pokarmowym kule w∏osowe
i byç przyczynà wymiotów. Aby u∏atwiç eliminacj´ kul
Helps prevent hairballs
w∏osowych, w karmie
Anti boules de poils
zastosowano dwa rodzaje w∏ókna oraz psyllium, co
usprawnia prac´ przewodu pokarmowego.
Unikalna tekstura krokieta
trzykrotnie zwi´ksza dystans, na
jaki zàb zag∏´bia si´ w krokiet.
Wszystkie produkty z linii Feline Nutrition, w tym ORAL SENSITIVE 30,
dost´pne sà jedynie w specjalistycznych sklepach zoologicznych.
www.royal-canin.pl, infolinia: 0 801 368 868 (op∏ata jak za po∏àczenie lokalne)
Odkrycia
Wywiad
M eeting
ditorial
E
z Michelem Flaeschem,
przygotowujàcym koty do pracy w filmie
szkoliç koty zgodnie z wymaganiami re-
RC: Czy kiedykolwiek musieli-
˝ysera. JeÊli nie mam narzuconych wy-
Êcie korygowaç scenariusz?
magaƒ w kwestii wyglàdu, pracuj´ z ko-
MF: OczywiÊcie. ˚aden scenariusz nie
tami, które wybieram ze wzgl´du
jest dopasowany do kociego zachowa-
na charakter.
nia. Nie mo˝emy zapominaç, ˝e zwierz´, a zw∏aszcza kot, nie pójdzie
RC: Co jest wymagane od kota
na planie filmowym? Jakie
przygotowania sà konieczne?
na kompromis. Nie posiada zdolnoÊci
MF: JeÊli scena wymaga, aby kot sko-
filmowym dok∏adnie tak jak byÊmy
czy∏ na czyjeÊ kolana, musi byç on przy-
chcieli, to wyjàtek!
aktora, który adaptuje si´ do potrzeb fil-
mu. Kot, który zachowuj´ si´ na planie
gotowany tak, aby móg∏ zachowywaç
ROYAL CANIN:
Kiedy zaczà∏ Pan szkoliç koty
si´ przyjacielsko i bez strachu. Trzeba
RC: Jak wyglàdajà próby?
sprawiç, aby kot poczu∏ si´ bezpieczny
MF: To zale˝y od sytuacji i wymagaƒ.
do filmów?
i zaufa∏ swojemu opiekunowi.
Aktorzy sà przygotowani i dopiero wtedy kot jest umieszczany w odpowiedniej
Michel Flaesch: Oko∏o trzydzieÊci lat
RC: Jakie ograniczenia wprowadza si´ na planie?
pozycji. I zapewniam, ˝e nie jest ∏atwo
poczynaliÊmy od filmów fabularnych,
MF: ZnajomoÊç charakterów kotów,
w bezruchu, bez strachu, po prostu, dla-
a nast´pnie przeszliÊmy do przygodo-
z którymi pracuj´ i ich relacje z ludêmi
tego ˝e sam tego chce!
wych. W ciàgu trzydziestu lat braliÊmy
sà niezb´dne do kr´cenia zdj´ç. Przyda-
OczywiÊcie re˝yserzy równie˝ majà swo-
udzia∏ w produkcji blisko tysiàca filmów
je si´ to przede wszystkim podczas wy-
je w∏asne wymagania i dlatego ka˝dy
fabularnych. Ciesz´ si´, poniewa˝ moje
boru, który kot najlepiej sprawdzi si´
film jest nowà przygodà!
dzieci idà w moje Êlady.
przy danym scenariuszu. Nie da si´ jed-
temu. Zaczyna∏em z przyjacielem, który
mia∏ ju˝ doÊwiadczenie w tej pracy. Roz-
nak uniknàç pu∏apek: musimy stawiaç
RC: Jakie kryteria musi spe∏niaç kot, aby wystàpiç w filmie?
MF: Nale˝y pami´taç, ˝e nie mo˝na tresowaç kota. W mojej pracy, staram si´
czo∏o ró˝nym zachowaniom aktorów,
ekipy i re˝ysera w sytuacjach, które mogà wyniknàç na planie filmowym.
sprawiç ˝eby zosta∏ w jednym miejscu,
Francuskie filmy, w których
wyst´powa∏y koty
trenowane przez Michela
Flaescha
Nestor Burma
La femme du boulanger
Les Fr¯res Pétard, Hervé Palud
Lucky Luke
Laissez passer, Bertand Tavernier
Elisa, Jean Becker
7