Porada prawna

Comments

Transcription

Porada prawna
8
D W U M I E S I ¢ C Z N I K
a
n
w
a
r
p
Porada
Czym jest Âwiadectwo
Energetyczne?
Âwiadectwo Energetyczne jest dokumentem sporzàdzanym na podstawie
Kto b´dzie wystawia∏
Êwiadectwa?
Do wydawania Êwiadectw, nazywanych te˝ certyfikatami lub paszportami energetycznymi b´dà upowa˝nieni specjaliÊci bran˝ budowlanych i instalacyjnych posiadajàcy
aktualne uprawnienia do projektowania w budownictwie, absolwenci
nr 2(15)
maj/czerwiec 2008
kierunkowych studiów podyplomowych, organizowanych przez wy˝sze
uczelnie oraz absolwenci specjalistycznych kursów. Ci ostatni b´dà musieli
potwierdziç zdobyte kwalifikacje egzaminem organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury.
Ile b´dzie kosztowaç Certyfikat
Energetyczny?
Wydawanie Êwiadectwa charakterystyki energetycznej budynków b´dzie
zale˝ne od regu∏ rynkowych. Obecnie
zak∏ada si´, ˝e certyfikat dla budynku
jednorodzinnego b´dzie kosztowa∏ jego
w∏aÊciciela 350 – 900 z∏. Dolna granica
dotyczy niewielkich i typowych
budynków. Za Êwiadectwo dla pojedynczego mieszkania zap∏acimy od 100
do 300 z∏.
ILE DO ZUS-u
Poni˝ej przedstawiamy tabel´ ze sk∏adkami, które
odprowadzamy do ZUSu. Stawki te obowiàzujà w okresie
od 1 marca 2008 do 31 maja 2008.
Ubezpieczenia spo∏eczne
Ubezpieczenie zdrowotne
Fundusz Pracy
konto: 83101010230000261395100000
konto: 78101010230000261395200000
konto: 73101010230000261395300000
517,97*
209,59
42,63
475,34**
209,59
42,63
Razem
770,19 *
727,56**
* Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
** Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Internet to oczywiÊcie nie tylko miejsce pracy. Buszujàc po sieci mo˝na si´ nieêle ubawiç, a potem naszà radoÊcià podzieliç si´ z bliskimi, wysy∏ajàc co Êmieszniejsze obrazki
drogà mailowà. W ten sposób tworzy si´ platforma weso∏ej komunikacji...
Oto co wybraliÊmy dla Paƒstwa ze zdj´ç nades∏anych do naszej redakcji w mijajàcym
miesiàcu. Zach´camy do wspó∏tworzenia rubryki “Znalezione w sieci” i przysy∏anie do nas
weso∏ych obrazków. NajÊmieszniejsze opublikujemy!
PROFI - DWUMIESI¢CZNIK BRAN˚Y P¸YTKARSKIEJ
Redaguje zespó∏:
Redaktor naczelny: Janusz Mitko, [email protected],
Sekretarz redakcji: Magdalena Wrona, [email protected],
Adres redakcji: ul. Wo∏oska 7, budynek Mars, 5 pi´tro,
02-672 Warszawa, tel: 022 56 56 300
e
takim artystycznym wymiarze. Elewacje pokryte p∏ytka-
Êcianach zewn´trznych, czytaj na :
str. 2-3
r
niÊmy wiedzieç na temat technologii klejenia p∏ytek na
z
mi sta∏y si´ po prostu modne. O wszystkim, co powin-
Âwietnie sprawdzajà si´ tam, gdzie ich miejsce – czyli
e
Zas∏ugujà na miano gwiazd, bo sà po prostu dobre.
ma∏ym ekranie, teraz czas, ˝eby opanowa∏y kuchnie i
∏azienki naszych klientów. Wi´cej o ich zaletach,
czytaj na:
str. 4-5
m
w spoinach mi´dzy p∏ytkami. Fugi Ceresit wystàpi∏y na
u
1. Sprawdê, czy budynek, mieszkanie,
lokal, które posiadasz, podlegajà
wymogowi certyfikacji energetycznej.
Je˝eli wynajmujesz lub chcesz wynajàç
dom, budynek, mieszkanie; je˝eli
sprzedajesz dom, budynek, mieszkanie;
je˝eli przeprowadzi∏eÊ remont domu,
mieszkania, budynku i przypuszczasz, ˝e
wskutek tego zmieni∏a si´ ich charakterystyka energetyczna, jesteÊ na poczàtku drogi do uzyskania pe∏nej informacji o ich efektywnoÊci energetycznej.
2. Je˝eli nie rozumiesz procesu certyfikacji energetycznej lub masz jakiekolwiek wàtpliwoÊci, poszukaj na stronie
internetowej www.epbd.pl lub w dost´pnej literaturze informacji o Êwiadectwach energetycznych.
3. Znajdê osob´ uprawnionà do sporzàdzenia Êwiadectwa energetycznego.
Ministerstwo Budownictwa zobowiàzane jest do prowadzenia elektronicznej, ogólnie dost´pnej bazy zawierajàcej dane teleadresowe osób
uprawnionych do sporzàdzania Âwiadectw Energetycznych.
4. Porównaj oferty. Nie zawsze oferta
najtaƒsza jest najlepsza. Przy wyborze
dobrego audytora certyfikujàcego mo˝e
byç b´dzie przydatny wglàd w referencje
potencjalnego wykonawcy us∏ugi.
5. Dokonaj wyboru. Gwarancjà rzetelnoÊci wykonania Âwiadectwa Energety-
rangi sztuki. DziÊ powraca do ∏ask, choç mo˝e nie w
Remont nie musi kojarzyç si´ z brudem, gruzem i wszechobecnym py∏em. Sà metody, ˝eby niektóre prace
n
10 kroków
do uzyskania
Âwiadectwa
Energetycznego
cznego mo˝e byç pomyÊlnie zdany
egzamin przed Ministrem Budownictwa, polecenie przez osob´ kompetentnà w kwestiach certyfikacji lub liczba
przeprowadzonych certyfikacji.
6. Przygotuj komplet dokumentów
niezb´dnych do wykonana Âwiadectwa
Energetycznego (zakres dokumentacji
uzgodnij z osobà sporzàdzajàcà
Êwiadectwo). Przydadzà si´ rachunki za
gaz, olej opa∏owy, energi´ elektrycznà,
zakup w´gla czy drewna opa∏owego.
7. Podpisz umow´ z osobà certyfikujàcà
(b´dzie to gwarancja i podstawa prawna
w przypadku ewentualnych roszczeƒ).
Zapisz w umowie przygotowanie trzech
egzemplarzy Êwiadectwa (poniewa˝ nie
ma obowiàzku ustawowego przekazywania kopii Êwiadectwa do urz´dów –
nale˝y posiadaç na wszelki wypadek co
najmniej dwa egzemplarze dokumentu
na w∏asny u˝ytek).
8. Weê czynny udzia∏ w pracy audytora
energetycznego
(certyfikujàcego);
odpowiadaj na jego pytania, ale jednoczeÊnie zadawaj pytania, je˝eli masz
jakiekolwiek wàtpliwoÊci – ty najlepiej
znasz swój dom czy swoje mieszkanie.
9. Po otrzymaniu certyfikatu do∏àcz
dokument do pozosta∏ej dokumentacji
budynku lub lokalu, planów technicznych, umów notarialnych.
10. W razie pojawienia si´ jakichkolwiek
wàtpliwoÊci co do poprawnoÊci wykonania Âwiadectwa Energetycznego zg∏oÊ je
do departamentu odpowiedzialnego za
nadzór nad wdro˝eniem systemu certyfikacji w Ministerstwie Budownictwa.
budowlane przeprowadziç, no mo˝e nie w klinicznym –
ale w bardzo du˝ym porzàdku. O sposobach na czysty
remont czytaj na:
str. 7
w
oceny energetycznej, czyli okreÊleniu
charakterystyki energetycznej. Na jej
podstawie budynkowi przyporzàdkowuje si´ okreÊlonà klas´ energetycznà. Âwiadectwo pozwoli okreÊliç, ile
trzeba b´dzie wydaç na energi´, podczas u˝ytkowania budynku.
Charakterystyka energetyczna to zbiór
danych i wskaêników energetycznych.
OkreÊlajà one zapotrzebowania budynku na energi´ na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku u˝ytecznoÊci publicznej tak˝e
oÊwietlenia.
Wprowadzenie Âwiadectw Energetycznych umo˝liwi wi´c ocen´ budynku
pod wzgl´dem kosztów eksploatacji.
Budynki o niskim zapotrzebowaniu na
energi´, b´dà mog∏y uzyskiwaç na
rynku nieruchomoÊci ceny wy˝sze ni˝
te, których oszacowane koszty eksploatacji b´dà, na skutek niedostatecznie
efektywnego u˝ytkowania energii,
wysokie.
P ¸ Y T K A R S K I E J
KiedyÊ zdobienie elewacji p∏ytkami podniesione by∏o do
Âwiadectwo
Energetyczne
Poczàtek 2009 roku b´dzie z pewnoÊcià
trudnym czasem dla dokonujàcych
operacji na rynku nieruchomoÊci. Od
1 stycznia zacznie obowiàzywaç
Âwiadectwo Energetyczne. Ka˝dy nowo
oddawany budynek, czy to mieszkalny,
czy to u˝ytecznoÊci publicznej – b´dzie
musia∏ taki dokument posiadaç.
Wymóg dotyczy równie˝ budynków istniejàcych, sprzedawanych lub wynajmowanych. Przepisy regulujàce mo˝na
odnaleêç w Dzienniku Ustaw nr 191,
poz. 1373.
Polska zosta∏a zobligowana do wprowadzenia Êwiadectw energetycznych
przez unijnà dyrektyw´, której celem
jest uÊwiadomienie u˝ytkownikom
budynków, ˝e majà oni mo˝liwoÊç nie
tylko poprawienia swoich warunków
mieszkaniowych, ale te˝ znacznego
ograniczenia kosztów zwiàzanych
z eksploatacjà. Zak∏ada si´, ˝e sk∏oni
ona u˝ytkowników do dzia∏aƒ energooszcz´dnych. Warto dodaç, ˝e na
cele zwiàzane z eksploatacjà budynków
w naszej strefie klimatycznej przypada
oko∏o 40 procent ca∏kowitego zu˝ycia
energii. W g∏ównej mierze tyczy to
ogrzewania.
B R A N ˚ Y
2
1/2008
Pami´tajmy!
Dlatego dziÊ, wszystko o tym, co
powinien wiedzieç glazurnik pracujàcy
na rusztowaniu.
P∏ytki zdobiàce zewn´trzne Êciany
budynku, to tak naprawd´ ˝adna
nowoÊç, bioràc pod uwag´, ˝e pierwsze
zachowane fragmenty takich elewacyjnych ozdób pochodzà z Mezopotamii, z IV tysiàclecia p.n.e.
Uznajmy wiec po prostu, ˝e po
okresie
bezapelacyjnego
królowania tynków i farb,
p∏ytki na elewacji powróci∏y do ∏ask. DziÊ co prawda,
ich zastosowanie rzadko urasta do rangi dzie∏a sztuki,
ale mo˝e podnieÊç estetyczne walory budynku,
pe∏niàc przy okazji
funkcj´ skutecznego zabezpieczenia.
Ok∏adzina
ceramiczna
szczególnie
dobrze
domu,
tek na elewacj´ nowego
Przed przyklejeniem p∏y
cowaç
kilka miesi´cy, by nie mo
nale˝y poczekaç nawet
budynku.
p∏ytek w czasie osiadania
pliwe,
si byç mocne, nieosy
Pod∏o˝e pod p∏ytki mu
ceramanie ci´˝kiej ok∏adziny
pozwalajàce na mocow
icznej.
orów
iadaç intensywnych kol
P∏ytki nie powinny pos
wnie
termiczne wynikajàce g∏ó
z uwagi na odkszta∏cenia
nim
pomi´dzy okresem let
z ró˝nicy temperatur
a zimowym.
ane
wacji powinny byç wykon
Prace glazurnicze na ele
byç
a
Êç i ci´˝ar p∏ytek powinn
bardzo starannie a wysoko
ta.
okreÊlona przez projektan
e p∏ytki – poczàwszy od
Na elewacjach stosowaç mo˝na ró˝n
zne wielkoÊci 1x1 cm, do
drobniutkich p∏ytek mozaiki ceramic
o rozmiarach 1x3 metry.
wielkoformatowych p∏ytek gresowych
acyjnych jest ich mroCechà ∏àczàcà ca∏à grup´ p∏ytek elew
Dzieli si´ je natomiast
zoodpornoÊç i ma∏a nasiàkliwoÊç.
oraz rodzaj materia∏u,
g∏ównie ze wzgl´du na ich rozmiar
z którego sà zrobione.
Mozaika ceramiczna i szklana
dane sà na
P∏ytki tego typu przewa˝nie uk∏a
dardzie, ze
stan
zym
wy˝s
elewacje budynków o
y. Âwietcizn
robo
i
jak
k
wzgl´du na cen´ tak p∏yte
kszta∏ych
pow
niety
o
nków
nie nadajà si´ do budy
hniach
ierzc
pow
na
ç
towa
tach, bo ∏atwo je mon
ich
scem
miej
ym
larn
popu
zakrzywionych. Innym
.
anny
font
jne
racy
monta˝u sà baseny i deko
sprawdzi si´ w miejscach, w których
najlepiej mo˝na wykorzystaç jej walory:
trwa∏oÊç, ∏atwoÊç utrzymania w czystoÊci
i ma∏à nasiàkliwoÊç. Jest niezastàpiona
tam, gdzie mamy do czynienia z mo˝liwoÊcià szybkiego zabrudzenia elewacji,
atakami wandalizmu (graffiti), uszkodzeniami mechanicznymi czy wilgocià.
Mo˝liwe jest tak˝e wykaƒczanie p∏ytkami systemu ociepleƒ. Nie jest to rozwiàzanie drogie, za to daje gwarancj´
odpornoÊci na uszkodzenia mechaniczne, ∏atwego utrzymania w czystoÊci
i pozwala na d∏ugà eksploatacj´ bez
koniecznoÊci wykonywania kosztownych
konserwacji.
Przy wykonywaniu prac glazurniczych
na elewacji budynku, bardziej ni˝
w jakichkolwiek innych okolicznoÊciach,
wa˝ny jest dobór odpowiednich p∏ytek
i odpowiednich materia∏ów chemii
budowlanej. Powód jest prosty – o êle
przymocowanà p∏ytk´ pod∏ogowà mo˝na
si´ co najwy˝ej potknàç, a odpadajàca
p∏ytka elewacyjna, mo˝e pozbawiç kogoÊ
˝ycia…˚eby mieç pewnoÊç w∏aÊciwego
wyboru, p∏ytka i klej powinny byç wspól-
P∏ytki ma∏ogabarytowe
6,5 x 24cm
Sà najcz´Êciej pod∏u˝ne od wymiarów
u, terakoty
gres
z
(cegie∏ka). Wykonane mogà byç
albo szkliwionej glazury.
a ceramiczJest to najbardziej popularna ok∏adzin
tego typu
i
P∏ytk
na stosowana na elewacjach.
na wysoet
naw
cà
uk∏adane sà na zapraw´ kleja
kich kondygnacjach.
P∏ytki Êredniogabarytowe
ciej architekSà coraz modniejsze, wi´c coraz cz´Ê
nie taki typ
w∏aÊ
h
ci zak∏adajà w swoich projektac
e prawie
´puj
wyst
p∏ytek. W tym segmencie
jà tradysi´
da
wy∏àcznie p∏ytka gresowa. Uk∏a
jalnych
spec
na
cyjnie na zapraw´ klejàcà albo
ca∏oÊci
w
albo
,
czne
rusztach (mogà byç one wido
ni˝sze
na
´du
wzgl
zakryte p∏ytkami). Cz´sto, ze
acji
elew
ç
cz´Ê
à
koszty rusztu widocznego, doln
nie przebadane jako uk∏ad. W przypadku cementowej zaprawy klejàcej nale˝y
równie˝ sprawdziç jej wytrzyma∏oÊç
(przyczepnoÊç) pierwotnà, po kondycjonowaniu przez 28 dni w warunkach
znormalizowanych.
Sam sposób przyklejania p∏ytek zale˝ny
jest przede wszystkim od rodzaju
pod∏o˝a. JeÊli mamy do czynienia
z pod∏o˝em betonowym, wykonanym
z ceramiki tradycyjnej i poryzowanej,
silikatów lub betonu komórkowego
(tak w przypadku Êcian jednowarstwowych jak i trójwarstwowych),
mocowanie p∏ytek wyglàda niemal tak
samo jak w przypadku uk∏adania
p∏ytek np. w ∏azience. Po odpowiednim,
zgodnym z zaleceniami producenta
przygotowaniu masy, klej nak∏ada si´
przy pomocy dobrze nam znanej pacy
z´batej (nachylenie do powierzchni
o
~50 ), a nast´pnie przykleja kafle
metodà kombinowanà (nak∏adajàc
cienkà warstw´ zaprawy równie˝ na
ich powierzchnie). Nast´pnie p∏ytk´
nale˝y lekko przesunàç po Êcianie
(1-2 cm) i docisnàç tak, ˝eby warstwa
kleju pod p∏ytkà mia∏a gruboÊç 4-6 mm.
Podstawowà ró˝nicà mi´dzy elewacjà
a np. ∏azienkà jest koniecznoÊç wykonania wi´kszej iloÊci dylatacji, co wynika
z mo˝liwych odkszta∏ceƒ nara˝onych
na zmiany temperatur warstw elewacyjnych. Odst´py mi´dzy szczelinami
muszà byç mniejsze ni˝ 3,5 m, maksymalna powierzchnia tak zdylatowanego pola nie powinna wi´c
przekraczaç 10 m2. Szczeliny wype∏nia
si´ materia∏em trwale elastycznym,
takim jak Ceresit CS 29.
Z innego rodzaju problemami mamy do
czynienia w przypadku klejenia p∏ytek
na warstwie ocieplenia. Przypadek ten
najproÊciej b´dzie omówiç na konkretnym przyk∏adzie – b´dzie nim, oparty
na p∏ytach styropianowych i wykoƒczony p∏ytkami ceramicznymi, system
Ceresit VWS Ceramic.
Pod∏o˝em mogà byç tu wszelkie konstrukcje murowe i betonowe o sprawdzonej noÊnoÊci. Zaczynamy od standardowych czynnoÊci wykonywanych
, a wy˝sze paruk∏ada si´ na ruszcie niewidocznym
tie na ruszcie widocznym.
P∏ytki gresowe wielkogabarytowe.
si´ prawie
P∏ytki wielkogabarytowe uk∏ada
w systemach
wy∏àcznie na rusztach, zarówno
idocznym.
z kotwieniem widocznym jak i niew
zewn´trznego
P∏ytki 1x3 m wymagajà stela˝u
elewacji.
i dopiero takà ram´ montuje si´ na
elewacji proP∏ytki przystosowane do klejenia na
kszta∏tach. Te
dukowane sà w wielu kolorach i
y, jak ceg∏y
naÊladujàce klinkier majà takie barw
u i ˝ó∏ci. P∏ytklinkierowe: odcienie czerwieni, bràz
wonawe lub
ki gresowe sà najcz´Êciej czer
e (z kamienia
w kolorze porcelany. P∏ytki kamienn
mieç zarówno
naturalnego lub sztucznego) mog´
ry.
ciemne, jak i jasne, pastelowe kolo
Ceresit CS 29, lub konstruowanymi
w oparciu o profesjonalne profile dylatacyjne.
Do klejenia p∏ytek mo˝na przystàpiç po
ca∏kowitym wyschni´ciu warstwy zbrojonej siatkà (przewa˝nie po 3-5 dniach).
Zapraw´ klejàcà nanosimy na pod∏o˝e
pacà z´batà o zàbkach odpowiednich
do formatu p∏ytek.
P∏ytki ceramiczne mocuje si´ metodà
kombinowanà (buttering-floating).
SzerokoÊç spoin nie powinna byç
mniejsza ni˝ 6 mm. Po u∏o˝eniu
p∏ytek i skorygowaniu ich po∏o˝enia, zwróçmy bacznà uwag´, czy
w szczelinach mi´dzy nimi nie
pozosta∏y resztki kleju.
Po zwiàzaniu i stwardnieniu
zaprawy do spoinowania, mo˝na
przystàpiç do wype∏niania
szczelin dylatacji termicznych
(ich uk∏ad powinien byç wykonany zgodnie z decyzjà projektanta). Dylatacje wype∏nia si´
elastycznym szczeliwem poliuretanowym Ceresit CS 29.
Przedtem jednak taÊmà malarskà zabezpieczamy kraw´dzie
p∏ytek przed zabrudzeniem .
Szczeliwo aplikuje si´ r´cznym, bàdê pneumatycznym
pistoletem w sposób ciàg∏y
(bez przerw technologicznych), nie pozostawiajàc
w spoinach pustych przestrzeni. W ciàgu 5 minut
od aplikacji powierzchni´
wype∏nienia nale˝y spryskaç wodnym roztworem
myd∏a i wyg∏adziç podobnie zwil˝onym narz´dziem, usuwajàc jednoczeÊnie nadmiar materia∏u. I szybko usunàç
taÊmy ochronne.
To s i ´ m
o˝e prz
ydaç!
Trwa∏e uszczelnien
ie w domu i na bas
enie
Ceresit CS 29
Znany jest ze
skutecznego ro
zwiàzywania tr
w newralgiczn
udnych proble
ych miejscach
mów
.
Wodoodporny,
odporny na pr
trwale elastycz
omienie s∏onec
ny,
zne, niskie te
wody morskiej,
mperatury, dz
s∏abych kwasów
ia∏anie
i
ro
py
si´ jako uszcze
naftowej, Êwie
tnie sprawdza
lniacz podczas
najró˝niejszych
Jako jeden z
prac budowlany
nielicznych na
ch.
rynku, posiad
dopuszczajàcy
a te˝ atest
do pracy w trud
PZ
H
ny
ch
,
podwodnych w
basenach i p∏yw
arunkach – na
alniach.
Uszczelniacz Ce
resit CS 29 to
jednosk∏adniko
trwale elastycz
wy, poliuretano
ny produkt, któr
wy,
eg
o zadaniem jest
cznych wype∏ni
tworzenie elas
eƒ odpornych na
tydz
ia
∏a
ferycznych. Dz
nie ró˝nych war
i´ki wysokiej pr
unków atmoszyczepnoÊci do
nych i trwale
wielu, równie˝
nara˝onych na
wilgotdzia∏anie wody
jego dzia∏ania
materia∏ów, sp
jest niezwykle
ek
trum
szerokie. Âwie
jako uszczelnia
tnie wi´c spra
cz dylatacji na
wdza si´
balkonach, tara
mys∏owych, na
sach, posadzek
wierzchni park
przeingowych, elem
mentów konstr
en
tów dachowyc
ukcyjnych budy
innych, wymag
h, elenków, zbiornik
ajàcych specja
ów na wod´ i
listycznej pom
domowych rem
w wielu
ocy miejscach
ontów – jest
.
Pr
zy
da si´ tak˝e po
ni
ezastàpiony pr
w Êcianach i su
dczas
zy wype∏nianiu
fitach przed m
rys, szczelin,
alowaniem i ty
okienne i oÊci
p´kni´ç
nkowaniem. Po
e˝nice drzwiow
mo˝e te˝ uszc
e z drewna, m
i tynkiem. Mo˝
zelniç ramy
etalu, aluminiu
na stosowaç go
m
lu
b PCV na styk
w
warunkach ∏ago
pracuje si´ z CS
u z murem
dnej zimy. Zakr
29 wynosi od +
es temperatury
5 do + 40°C.
przy której
Doradê klientow
i
rzedpokojów,
p
,
k
e
n
e
zi
∏a
i,
n
h
c
lonów, ku
owi∏y
Po opanowaniu sa balkonów i tarasów, p∏ytki postandrówrzy,
j w´
sklepowych korytazej wspiàç si´ wy˝ej. W efekcie te elewacje
pójÊç dalej a rac popularnoÊcià cieszyç si´ zacz´∏yceramikà.
ki, coraz wi´kszà oƒczone nie tynkiem – a w∏aÊnie
wyk
w procesie ocieplania budynku.
Na oczyszczonym i zagruntowanym
pod∏o˝u mocuje si´ p∏yty styropianowe,
u˝ywajàc do tego zaprawy klejàcej
Ceresit CT 83 lub Ceresit CT 85.
Nast´pnie wykonuje si´ tzw. warstw´
zbrojeniowà, a w∏aÊciwie dwie warstwy, gdy˝ w przeciwieƒstwie do standardowego systemu ociepleƒ, tutaj warstwa musi byç podwójnie wzmocniona.
Wykonanà z w∏ókna szklanego siatk´
(w systemie Ceresit ma ona symbol
CT 325) wkleja si´ wi´c dwukrotnie.
Siatka musi mieç g´stoÊç minimum
160 g/m2, a do jej zatapiania a póêniej
szpachlowania s∏u˝y zaprawa Ceresit
CT 83. Dopuszczalna temperatura
prowadzenia prac wynosi od +5 do
+25oC, przy wilgotnoÊci wzgl´dnej
powietrza poni˝ej 80%. P∏yty styropianu, wraz z pierwszà warstwà zbrojenia
trzeba dodatkowo wzmocniç, stosujàc
∏àczniki mechaniczne ze stalowym
trzpieniem - Ceresit CT 335.
Warstw´ elewacyjnà stanowià w tym
systemie oczywiÊcie p∏ytki ceramiczne.
Nie wszystkie jednak si´ do tego nadajà.
Aby dobrze pe∏niç swà rol´ na elewacji,
p∏ytki muszà charakteryzowaç si´ niskà
nasiàkliwoÊcià wodnà (E ≤ 3% - grupy
A1, B1a, B1b oraz C1 wg EN 176), muszà
mieç tak˝e okreÊlone rozmiary – nic
ponad: 30/30/1,5 cm lub 20/40/1,5 cm i
nic ci´˝szego ni˝ ≤40 kg/m2. Ok∏adzin´
z p∏ytek mocuje si´ elastycznà zaprawà
klejàcà Ceresit CM 17 Super Flexible
lub Ceresit CM 18 EasyFlex a fuguje
elastycznà zaprawà Ceresit CE 43
aquastatic. Wa˝ne jest, ˝eby spoiny
by∏y szersze ni˝ 6 mm a ca∏y udzia∏
spoin w powierzchni ok∏adziny wynosi∏
wi´cej ni˝ 6%. Ok∏adzin´ ceramicznà
nale˝y dzieliç na pola dylatacyjne
o powierzchni do 9 m2 spoinami wype∏nionymi szczeliwem poliuretanowym
3
Gwarancja
najlepszej
jakoÊci
Twój klient ch
ce mieç modn
e p∏ytki na oc
elewacji? Dora
ieplonej
dê mu system
ociepleƒ Ceresi
t!
Po pierwsze dl
atego,
˝e systemy Cere
sit od lat cieszà
i reputacjà syst
emów, zapewni
si´ popularnoÊ
ajàcych budynk
cià
drugie dlatego
owi najlepszà oc
– ˝e teraz ka˝d
hr
on
´.
y
Po
do
mek, na którym
ociepleƒ Ceresi
znajdzie si´ sy
t automatycznie
st
em
ob
j´ty zostaje do
razem prawnà.
datkowà ochron
PewnoÊç podcza
à – tym
s i po okresie bu
izacyjnych), da
dowy (albo prac
je specjalna gw
m
odernar
an
cja. Henkel Pols
na rynku, wprow
ka jako pierwsz
adzi∏ ujednolic
a
firma
on
à,
5-letnià gwaran
systemy ociepl
cj´ na bezspoin
eƒ Ceresit. Ka
rt
owe
´
gw
arancyjnà otrz
indywidualny w
ymuje ka˝dy in
momencie naby
w
es
tor
ci
a materia∏ów.
dokument, któr
Gwarancja Ce
y daje pewnoÊç
re
si
t
,
˝e
to
inwestycja poni
temu zwróci si
esiona na zaku
´ w szybkim cz
p
as
sy
ie
sbe
z niepotrzebny
To oczywiÊcie
ch komplikacji.
nie jedyne zale
ty zastosowan
dzona jakoÊç m
ia systemu Ce
ateria∏ów wykor
resit. Sprawzystywanych w
stawaniu p´kn
systemie zapobi
i´ç na elewacji.
ega powRó˝norodnoÊç
i farb elewacyj
oraz wysoka kl
nych (ponad 20
as
a
tynków
0
ko
lo
rów do wyboru,
mikrobiologiczn
najwy˝sza ochr
a) pozwala uz
ona
ys
ka
ç
po˝àdany efek
Ceresit zmniej
sza koszta og
t koƒcowy. Sy
rz
st
ew
em
an
ia o ok. 30%.
o Êrodowisko na
Dba wi´c nie
turalne, ale ró
ty
w
lk
ni
o
e˝
o portfel w∏aÊc
ociepleƒ Ceresi
iciela domu. Sy
t posiada Apro
st
ba
em
t´
Te
chnicznà ITB ob
elementy system
ejmujàcà wszys
owe i spe∏nia w
tkie
ymogi Unii Euro
pejskiej.
4
1/2008
5
Strzal
w grzyba
Zanim na dobre zadomowi si´ w naszej ∏azience, mo˝e nawet przez kilka lat pozostaç
niezauwa˝ony i w formie zarodnikowej szukaç dogodnego miejsca do dalszej wegetacji.
Kiedy na spoinach, silikonach czy Êcianach pojawi si´ kolorowy, najcz´Êciej brunatny lub
czarny nalot, z regu∏y jest ju˝ za póêno na pierwszà, skutecznà interwencj´. Dlatego
o zabezpieczeniu przed niechcianym lokatorem warto pomyÊleç ju˝ w momencie urzàdzania i wyposa˝ania wn´trza. Od kiedy na rynku chemii budowlanej dost´pne sà spoiny
i silikony Ceresit z nowatorskà formu∏à MicroProtect mo˝emy skutecznie chroniç si´ przed
szkodliwymi grzybami i pleÊnià w naszych kuchniach i ∏azienkach.
Sylwetki
Gwiazd
Spoina elastyczna
Ceresit CE 40 aquastatic
a na
Wodoodporna, odporn
cji
ika
syf
zabrudzenia, o kla
do
ona
CG2ArW. Przeznacz
dzy
mi´
wype∏niania spoin
ceramicznymi,
p∏ytkami
nymi
szklanymi oraz kamien
ch,
lny
ura
(oprócz kamieni nat
a
eni
rwi
wra˝liwych na przeba
ych
now
pio
zchniach
rokoÊci 8 mm, na powier
oraz marmurów), do sze
astatic) krople wody
aqu
ekt
(ef
obizacji spoin
i poziomych. Dzi´ki hydrof
wg∏àb. Te w∏aÊciwoÊci
ierzchni i nie wsiàkajà
utrzymujà si´ na jej pow
zególnie nara˝onych
ecany jest do miejsc szc
sprawiajà, ˝e produkt pol
;
ienek, natrysków i kuchni
na dzia∏anie wody – ∏az
Spoina elastyczna
Ceresit CE 43 aquastatic
wewn´trzne, oraz alergie, objawiajàce si´
katarem, zapaleniami spojówek, gard∏a,
astmà oskrzelowà oraz alergicznym zapaleniem p∏uc. Z kolei produktom metabolicznym grzybów - mykotoksynom, przypisuje si´ dzia∏anie kancerogenne (rakotwórcze),
immunotoksyczne (destabilizujàce prac´
uk∏adu odpornoÊciowego), neurotoksyczne
(szkodliwe dla uk∏adu nerwowego), mutogenne (powodujàce zmiany dziedziczne) lub
teratogenne (zaburzajàce rozwój p∏odu).
– WÊród chorych na alergiczne zapalenie
b∏ony Êluzowej nosa, odsetek osób, u których
stwierdza si´ nadwra˝liwoÊç na grzyby si´ga
10 % - mówi dr Bo˝ena Mamcarz, specjalista
dermatolog – alergolog. – Coraz cz´Êciej spotykamy te˝ alergików, u których rozwija si´
astma pleÊniowa, najcz´Êciej niestety
o ci´˝kim przebiegu.
Do tej pory wyró˝nia∏y si´ jakoÊcià i
niezawodnoÊcià. Niedawno, do zbioru
niepodwa˝alnych zalet spoin Ceresit dosz
∏a kolejna, mocna karta przetargowa,
dzi´ki której mo˝na ∏atwiej przekonaç
klientów, do ich stosowania w kuchniach, ∏azienkach, na balkonach i taras
ach. Nowa formu∏a MicroProtect,
którà posiadajà teraz spoiny Ceresit
CE 40 i CE 43 oraz silikon CS 25 daje
gwarancj´, ˝e sà one grzybo i pleÊn
ioodporne – czyli mówiàc krótko
i przyst´pnie - ZDROWE i TRWA¸E.
Zarodniki grzybów domowych i pleÊni plasu
jà si´ na niechlubnym trzecim miejscu w rankingu najpopularniejszych alerg
enów – czyli czynników wywo∏ujàcych
uczulenia. Lekarze bijà na alarm – na
alergi´ cierpi co czwarte dziecko i co
szósty doros∏y Polak. DziÊ objawy astm
y ma co trzeci Europejczyk. Nic wi´c
dziwnego, ˝e produkty które pomagaj
à ograniczyç zgubny wp∏yw alergenów
wcià˝ zyskujà na popularnoÊci. W szere
gi „pro-zdrowotnych” produktów wesz∏y
tak˝e nasze spoiny – Ceresit CE 40 aqua
static i CE 43 aquatatic. Formu∏a
MicroProtect oznacza, ˝e w ich rece
pturze zastosowany zosta∏ nowy uk∏a
d
modyfikatorów zabezpieczajàcy przed rozw
ojem szkodliwych mikroorganizmów
– grzybów i pleÊni. W przypadku spoin
cementowych, zmieniony zosta∏ uk∏ad
modyfikatorów oraz ulepszone te
parametry, które majà bezpoÊrednie
prze∏o˝enie na eliminowanie mo˝liwoÊci
pora˝enia grzybami i pleÊniami. Nale˝à
do nich: niska nasiàkliwoÊç (woda nie
wnika wg∏àb spoiny i adsorpcja zarodków grzybów staje si´ niemo˝liwa), g∏ad
koÊç, wysoka odpornoÊç na zarysowania i podwy˝szona odpornoÊç na Êcier
anie, dzi´ki którym powierzchnia spoin
pozostaje równa, twarda i g∏adka czyli pozb
awiona zag∏´bieƒ, w których mog∏yby gromadziç si´ po˝ywki dla grzybów
pleÊniowych a tak˝e ich zarodniki.
To bardzo istotne cechy, bioràc pod uwa
g´, ˝e miejsca, w których najcz´Êciej stosuje si´ spoiny nale˝à do pom
ieszczeƒ z „ podwy˝szonej grupy ryzyka”. PleÊnie i grzyby najcz´Êciej i najc
h´tniej zadamawiajà si´ tam, gdzie
panuje mi∏a dla nich wilgoç, niewielka
iloÊç Êwiat∏a i du˝o po˝ywienia (substancji organicznych) – czyli w kuchniac
h, ∏azienkach, pralniach itp.
Dodaç nale˝y tak˝e, ˝e formu∏´ MicroPro
tect posiadajà tak˝e silikony Ceresit CS 25, które teraz majà w swoi
m sk∏adzie
3 x wi´cej Êrodka grzybobójczego!
aniu na
pod∏o˝a dopatrywano si´ w oddzia∏yw
oraz
ych,
organizm elementów konstrukcyjn
ziej
bard
´li
wyposa˝enia domu. Naukowcy zacz
ciep∏à atmosferà. Poj´,
ojnà
spok
ze
si´
rzy
koja
mu”
m”
owe
o„do
S∏ow
szczegó∏owo przypatrywaç si´ „dom
rdalnie. Faktom nie
u osób niektóre
cie „chory dom” brzmi wi´c niemal absu
Êrodowisku. Zauwa˝ono, ˝e u wiel
ej osób zapada na
wi´c
z
cora
–
yç
zecz
zapr
ak
jedn
przebywania w domu,
si´
da
dolegliwoÊci intensyfikujà si´ podczas
Chorego Budynku”.
po∏u
„Zes
ek
skut
na
e
o∏an
wyw
zeniu.
oby
chor
biurze lub innym zamkni´tym pomieszc
lekcewa˝enie objawów,
,
lemu
prob
tego
oÊç
dom
wia ustali∏a list´
Êwia
Zdro
a
Nisk
W 1987 roku Âwiatowa Organizacja
obotwórczych czynchor
i´cie
usun
na
w
ys∏ó
w „chorych”
pom
m
brak
anie
oraz
objawów zwiàzanych z przebyw
zàcych klimat w∏asznos
êle
osób
a
liczb
˝e
oÊci typowo
à,
gliw
wiaj
dole
spra
cz
w,
nikó
budynkach. Znalaz∏y si´ na niej opró
rok.
na
roku
z
ie
roÊn
k, astma
biura
ówe
lub
u
Êluz
dom
nego
alergicznych takich jak zapalenie
iu, pracy, w urz´dach
zkan
mies
w
–
równie˝
owym
zeli,
dom
ku
oskr
i
ni
owis
krta
Êrod
W
oskrzelowa, przewlek∏e zapalenia
. ¸atwo wiec zrozumieç,
˝ycia
ego
eny,
swoj
%
migr
–
80
d
leƒ
pona
uczu
y
m
zam
sp´d
choroby nie zwiàzane z wyst´powanie
kni´tych pomieszczeƒ
zam
z
nàtr
cji
wew
niza
nki
Orga
e
waru
e
liÊci
Na
maln
opty
acji.
˝e
rozdra˝nienie, zaburzenia koncentr
ycj´ ludzkiego orgakond
na
w
wp∏y
˝eszy
zaka
a
wi´k
o∏an
du˝o
to
wyw
(
w
cz´s
maja
znalaz∏y si´ tak˝e: choroba legionistó
ietrze – mówiàc ogólklimatyzacyjna (humidinizmu ni˝ pogoda, zanieczyszczone pow
niem bakterià Legionella) , goràczka
nie tak dawno – cztercze
Jesz
e.
´trzn
zewn
ko
owis
Êrod
rowe, b´dàce nast´pst–
nie
fier fever), a tak˝e choroby nowotwo
nie podejrzewa∏, ˝e
nikt
temu
lat
siàt
dzie
pi´ç
czych takich jak dym
Êci,
twór
dzie
wem oddzia∏ywania substancji rako
racajàca wysypka, z∏e
naw
∏a,
gard
lenie
zapa
ne
nicz
chro
tytoniowy, azbest czy radon.
êród∏o w... czterech
o∏u Chorego Budynku
samopoczucie, mogà mieç swoje
Dotychczasowa wiedza na temat Zesp
wywo∏ujàcych alergie
w
nikó
Czyn
u.
dom
nego
w∏as
czyny problemów
przy
nach
Êcia
pozwala wyodr´bniç najcz´stsze
oddychamy znajdujàc
czym
tym
w
i
jemy
co
h ˝yjà. Sà to:
tym
nkac
w
ano
budy
h
szuk
zdrowotnych osób, które w takic
i czas uwa˝ano tak˝e, ˝e
d∏ug
z
Prze
u.
ietrz
troje), czynpow
nous
˝ym
drob
Êwie
i
na
si´
czynniki biologiczne (grzyby, pleÊnie
ny alergiczne tylko
zmia
o∏ujà
wyw
zjawiska
we
ji),
akto
tanc
kont
subs
eny
alerg
niki chemiczne (emisja szkodliwych
omo, ˝e szereg uczulawiad
DziÊ
y.
skutek
skór
na
kajà
a
doty
ietrz
gdy
pow
y,
wted
radiacyjne (w tym tak˝e jonizacja
ra˝liwoÊç przenikanadw
aç
odow
zne
pow
atyc
mo˝e
ji
trost
tanc
elek
subs
iska
ch
zjaw
jàcy
promieniowania radioaktywnego),
pokarmowy. Dopiero
wód
prze
lub
e,
cji),
chow
tryza
elek
odde
i
ek
drog
z
skut
na
prze
jàc
(w tym tak˝e jonizacja powietrza
ycznych pojawi∏o si´
n´trznego, oddzia∏ywapod koniec lat 70-tych w pismach med
ograniczona wymiana powietrza wew
( Sick Buildig Synnku”
Budy
ego
Chor
po∏u
„Zes
ie
kajàce ze stylu ˝ycia
Êlen
wyni
okre
nia wibracyjne i ha∏as, zagro˝enia,
dolegliwoÊci, których
ó∏
zesp
si´
kry∏
ym
któr
pod
e),
drom
Kiedy dom choruje
(do wype∏niaIdealna na balkony i tarasy
20 mm). Klasynia spoin o szerokoÊci do
rW. Zaprawa
2A
CG
o
fikowana jest jak
inowania p∏ytek
CE 43 s∏u˝y do spo
oraz kamiennych
ych
lan
ceramicznych, szk
lnych, wra˝liwych
(oprócz kamieni natura
marmurów) na
z
ora
na przebarwienia
ych i poziomych.
powierzchniach pionow
ia, ˝e mo˝e byç
Efekt aquastatic spraw
na okresowe dzia∏anie
szczególnie nara˝onych
ach
jsc
stosowana w mie
tak˝e stosowana do
y i tarasy. Mo˝e byç
wody, takich jak balkon
tra wody;
enach, 60 cm poni˝ej lus
spoinowania niecek w bas
it CS
Silikon sanitarny Ceres
i z ca∏à
dnie pierwszego kwietnia
k∏a
do
a
zy∏
rus
it
res
Ce
) emii silikonów
(a by∏o ich ponad 1300
oty
Sp
.
ów
Kampania reklamowa fug
idz
ew
tel
nu
N Style.
mi´taç szerokiemu gro
P2, TVN, TVN7, TVN4, TV
pewnoÊcià da∏a si´ zapa
TV
,
P1
TV
:
ch
cja
sta
h
yc
kobiet.
odni w wiodàc
ierowanych g∏ównie do
sk
,
ch
ny
towane by∏y przez 6 tyg
cz
aty
tem
h
∏ac
tak˝e w innych kana
zej oglàdalnoÊci
Reklamy nadawane by∏y
dano w paÊmie o najwy˝s
na
h
nic
z
´
∏ow
po
e
wi
reklam, pra
SpoÊród wyemitowanych
u∏ów
.00 a 23.00.
do najpoczytniejszych tyt
– czyli miedzy godzinà 19
y
le˝
na
∏aç
es
od
i
izj
ew
oglàdajà tel
, trwa intenTych klientów, którzy nie
ietnia do koƒca czerwca
kw
y
∏ow
po
od
˝,
nie
rów
h to
dowiedzà si´ wi´c
prasy kobiecej, w któryc
z formu∏à MicroProtect
h
ac
oin
sp
O
a.
ow
lam
maju
sywna kampania rek
go, Czterech Katów. W
we
mo
Do
a
nik
rad
Po
lu,
go Sty
czytelnicy Claudi, Twoje
.
˝e kampania internetowa
tak
,
uruchomiona zostanie
m uÊwiadomiç klientom
tki
zys
przede ws
ma
it
res
Ce
w
nó
iko
sil
i
Reklama fug
chemii budowlanej do
powiednich materia∏ów
od
r
bó
wy
t
jes
y
˝n
wa
jak
gwarancja
lany wybór, to nie tylko
yÊ
em
prz
y,
br
Do
.
ek
ien
naszych ∏az
˝e – tak jak
oÊci wykoƒczenia. To tak
jak
j
kie
so
wy
i
i
Êc
a∏o
trw
dba∏oÊç
nów Ceresit – niezb´dna
w przypadku fug i siliko
ów
j´ wszystkich u˝ytkownik
o zdrowie i dobrà kondyc
∏azienek.
Zabezpieczenie przed powstawaniem kolonii
grzybów rozk∏adu pleÊniowego konieczne
jest z dwóch powodów. Po pierwsze, rozwijajàce si´ w naszych ∏azienkach grzyby
pleÊniowe skutecznie psujà walory estetyczne wn´trza. Po drugie – stanowià ogromne
zagro˝enie dla zdrowia przebywajàcych
w strefie ich oddzia∏ywania ludzi. Szacuje si´,
˝e 30% problemów zdrowotnych, zwiàzanych z jakoÊcià powietrza wewnàtrz
budynków, jest wynikiem reakcji organizmu
na obecnoÊç zarodników grzybów
pleÊniowych w wysokich st´˝eniach. Do
najcz´Êciej spotykanych nale˝à:
infekcje (grzybice), wyst´pujàce tak na powierzchni
skóry, jak i atakujàce narzàdy
Warunki sprzyjajàce powstawaniu czynników chorobotwórczych, mogà wystàpiç na
ka˝dym etapie budowy, oraz póêniejszej
eksploatacji obiektu. Problemy mogà wi´c
wynikaç zarówno z pewnych niedociàgni´ç
podczas projektowania domu (niew∏aÊciwy
dobór materia∏ów i technologii), ale tak˝e
powsta∏ych na etapie realizacji projektu
(b∏´dne decyzje, rezygnacja z zaleconych
materia∏ów czy technologii podczas
wznoszenia budynku), czy eksploatacji
(wynikajàce z zachowania u˝ytkowników
obiektu albo dzia∏ania urzàdzeƒ domowych). Generalnie, rozwojowi grzybów
sprzyja kilka podstawowych czynników:
podwy˝szona wilgotnoÊç i temperatura,
brak swobodnej cyrkulacji powietrza,
niedobór Êwiat∏a. To dlatego, spoÊród wielu
dost´pnych miejsc, grzyby pleÊniowe
najch´tniej zadamawiajà si´ w pomieszczeniach, w których przewrotnie,
najbardziej zale˝y nam na utrzymaniu
czystoÊci - ∏azienkach, kuchniach i pralniach. Obecna wiedza o grzybach rozk∏adu
pleÊniowego daje jednak mo˝liwoÊç
skutecznego zapanowania nad ich
agresywnym rozwojem. W walce z chorobotwórczymi mikroorganizmami medycyn´ wspiera nowoczesna chemia
budowlana. - Najistotniejszym elementem
leczenia pacjentów z alergià na pleÊnie
jest unikanie kontaktu z alergenem,
bo dzisiaj nie umiemy jeszcze odczuliç
pacjenta i wyleczyç go z tej ucià˝liwej
choroby – puentuje dr Mamcarz.
Rewolucyjny MicroProtect
ie t∏o
a wr´cz stanowi∏y jedyn
,
wà
no
la
op
ug
dr
l´
ro
ych produkcjach pe∏ni∏y
w naszym kraju, wystàch
na
ra
Do tej pory w telewizyjn
ek
h
∏yc
ma
na
wszy
Tym razem, po raz pier
biutowa∏y
do scen ∏azienkowych.
ukty tej kategorii, zade
od
pr
ze
ws
er
pi
ko
ja
,
sit
àç
i silikony Cere
twa klientów! Aby unikn
pi∏y w roli g∏ównej! Fugi
ƒs
Pa
i
Êc
ilo
ej
mn
ro
og
TV i da∏y si´ poznaç
Êwiecona jest
w roli gwiazdy reklamy
iÊ ca∏a rozk∏adówka po
dz
–
oin
sp
ch
wy
mo
kla
temat re
k∏opotliwych pytaƒ na
rmu∏à MicroProtect
spoinom i silikonom z fo
25
orny na
czny, po∏yskliwy i odp
Materia∏ trwale elasty
kszoÊwi´
i
r
onych temperatu
dzia∏anie wody, podwy˝sz
si´
dza
aw
ch. Âwietnie spr
ci substancji chemiczny
do
ie
óln
zeg
. Polecany jest szc
w Êrodowisku wilgotnym
.
hni
kuc
i
n
prysznicowych, sau
∏azienek, toalet, kabin
tka
p∏y
dzy
nia po∏àczeƒ mi´
Zalecany jest do uszczelnia
ch
ami urzàdzeƒ sanitarny
dzi
w´
mi ceramicznymi a kra
go
˝na
Mo
.
wów, brodzików itp
- umywalek, wanien, zle
an
Êci
ch
o˝a
lniania spoin w nar
te˝ stosowaç do uszcze
–
i
ym
kow
adz
Êciennych z pos
i po∏àczeniach p∏ytek
nie
nie
ew
zap
konieczne jest
wsz´dzie tam, gdzie
swoe˝nym powierzchniom
zal
wspó∏pracujàcym, nie
body odkszta∏ceƒ.
u˝ytkowników.
- Jednymi z najbardziej aktywnych czynników sà czynniki biologwyjaÊnia Micha∏ Matla,
iczne – wÊród nich grzyby i pleÊnie –
nki grzybów, a dok∏adekspert z firmy Henkel. Niektóre gatu
y materii czyli mykoniej mówiàc produkty ich przemian
trucizn naturalnych!
ch
toksyny zaliczane sà do najmocniejszy
ludzi ∏àczone by∏y
ia
I choç przewlek∏e i ci´˝kie schorzen
nià i jej nieod∏àczz
i
z wilgocià od wielu wieków, temat walk
a∏ stosunkowo
zost
´ty
nymi towarzyszami – grzybami, podj
opublikowane
si´
sta∏y
niedawno. Przyczynkiem do tego
yczny wp∏yw
toks
e
ajàc
w latach 60-tych badania, potwierdz
ÂwiadomoÊç
a.
wiek
cz∏o
grzybów i mykotoksyn na organizm
zapobie˝eby
,
du˝a
tyle
problemu wcià˝ nie jest jednak na
je likwiie
eczn
skut
oraz
h
gaç powstawaniu ognisk zapalnyc
dowaç.
mieszkaƒ i domów jest
Statystyki podajà, ze oko∏o 10 %
zagrzybionych. Walk´
w mniejszym lub wi´kszym stopniu
jmujà jednak tylko
z niechcianym domownikiem pode
wilgoci jest trudna,
cji
nieliczni. Likwidacja miejsc kondensa
budowlane, takie
ria∏y
ale nie niemo˝liwa. Nowoczesne mate
mi, wymierzonyjalny
spec
jak spoiny i silikony zabezpieczone
i, potrafià
u∏am
form
my
mi w szkodliwe mikroorganiz
ni.
pleÊ
i
bów
skutecznie uniemo˝liwiç rozwój grzy
6
1/2008
7
A to ciekawe..
.
Czysto… jak
zmitawiliÊmy pierwsze dwa sposoby na
W poprzednim numerze PROFI przeds
ciu
telefonicznych. OczywiÊcie przy u˝y
nimalizowanie naszych rachunków
aniu
m numerze skupimy si´ na wykorzyst
wszechobecnego internetu. W obecny
na bezprzewodowej sieci Wi-Fi.
bramki VoIP i telefonu bazujàcego
w czasie remontu
Moi klienci przewra˝liwieni sà na punkcie czystoÊci, musze tak przeprowadziç remont, ˝eby nie
pobrudziç Êcian, najlepiej ˝eby w ogóle si´ nie
pyli∏o i nie by∏o gruzu. Czy istniejà jakieÊ „sztuczki”, pozwalajàce zachowaç maximum czystoÊci?
Dodam, ˝e musz´ wymieniç glazur´ w ca∏ej
∏azience i kuchni.
Bramka VoIP
S∏u˝y do po∏àczenia tradycyjnego aparatu
telefonicznego z siecià komputerowà (internetem). Rezultatem jest realizowanie
nielimitowanych rozmów g∏osowych przy
stosunkowo niewielkiej op∏acie abonamentowej. Koszt takiej us∏ugi to ok. 200 z∏
miesi´cznie za po∏àczenia do stacjonarnej
sieci telefonicznej w wi´kszoÊci krajów Êwiata. Op∏ata za mo˝liwoÊç rozmów z u˝ytkownikami sieci komórkowych w Polsce jest
wy˝sza i wynosi ok. 600 z∏. Ale nie mamy
limitu – mo˝emy rozmawiaç do woli. JeÊli
nie chcemy p∏aciç abonamentu – niektórzy
operatorzy np. Freeconet oferujà po∏àczenia
bez takiej op∏aty. Cena minuty rozmowy za
granic´ wynosi od 5 do 9 groszy. Za rozmowy
krajowe do sieci stacjonarnej zap∏acimy
poni˝ej 10 groszy, a do sieci komórkowej od
36 do 99 groszy za minut´.
Po∏àczenia mi´dzy dwiema bramkami mogà
byç realizowane bez poÊrednictwa operatora
VoIP czyli op∏aty abonamentowej.
W zale˝noÊci od naszych potrzeb mo˝emy
przebieraç w ofertach producentów bramek
USB (adapterów) i bramek samodzielnych
(wyposa˝onych w gniazdo Ethernet).
Bramki USB muszà byç pod∏àczone do komputera, na którym zainstalowany jest program s∏u˝àcy do komunikacji g∏osowej, np.
Skype. Najcz´Êciej nie posiadajà w∏asnego
zasilania i korzystajà z opcji portu USB
w komputerze.
Bramki samodzielne sà w zasadzie wyspecjalizowanymi mikrokomputerami. Sà wyposa˝one w gniazdo Ethernet czyli pod∏àczamy je bezpoÊrednio do internetu. Kolejne
porty, w zale˝noÊci od wybranego sprz´tu,
umo˝liwiajà komunikacj´ z jednym lub
wi´cej analogowymi telefonami (zwyk∏ymi,
do których jesteÊmy przyzwyczajeni).
Niektóre bramki pozwalajà na pod∏àczenie
centrali telefonicznej. Na rynku pojawia si´
coraz wi´cej urzàdzeƒ, które ∏àczà w sobie
funkcj´ routera i bramki VoIP. Oznacza to, ˝e
posiadajàc jedno ∏àcze internetowe mo˝emy
korzystaç zarówno z komputera jak
i po∏àczeƒ g∏osowych realizowanych przez
bramk´.
Jako samodzielne urzàdzenia wymagajà
w∏asnego zasilania. Przy wyborze sprz´tu
nale˝y zwróciç uwag´ na blokady programowe, odpowiednik simlocka w telefonie komórkowym. Bardzo tania bramka
mo˝e skazaç nas na korzystanie z us∏ug
wy∏àcznie okreÊlonego operatora, który
niekoniecznie mo˝e mieç korzystnà ofert´
cenowà.
Przyk∏adowe modele i ceny bramek VoIP:
Grandstream HandyTone 486 – ok. 150 z∏
ZyXEL Prestige P-2602HW – ok. 300 z∏
LinkSys PAP2-T – ok. 150 z∏
D-Link DVG 2001S – ok. 200 z∏
Telefony IP
Bramka IP nie b´dzie konieczna, je˝eli zdecydujemy si´ na po˝egnanie ze starym,
„zwyk∏ym” aparatem telefonicznym i zainwestujemy w telefon IP. Na pierwszy rzut
oka nie ró˝ni si´ od zaawansowanego analogowego aparatu telefonicznego ani wyglàdem ani funkcjonalnoÊcià. Nie skupiajàc si´
na szczegó∏ach technicznych, jedynà
ró˝nicà jest miejsce, gdzie telefon nale˝y
pod∏àczyç - nie gniazdko telefoniczne,
a port Ethernetowy.
Przyk∏adowe modele i ceny aparatów:
LinkSys SPA901 – ok. 180 z∏
Amacom AMC200 – ok. 300 z∏
ZyXEL P-2000W – ok. 430 z∏
Grandstream BT-101 – ok. 140 z∏
Komórka bez
operatora?
Tanie rozmowy przez
internet mo˝emy prowadziç bez wzgl´du na
to, gdzie jesteÊmy.
Podobnie jak przez
komórk´... tylko bez karty
i roamingu. Telefon
WiFi b´dzie dzia∏a∏
w ka˝dym miejscu na
Êwiecie, w którym jest
dost´p do zabezpieczonej lub otwartej
bezprzewodowej sieci
WiFi: w domu, w biurze, na lotnisku, w publicznym hotspocie czy w zasi´gu miejskiego
punktu dost´powego sieci bezprzewodowej.
Wi´kszoÊç oferowanych telefonów ma przeinstalowane oprogramowanie Skype, wi´c
wymagane jest posiadanie tam konta.
Wspó∏praca z telefonem wyglàda bardzo
podobnie jak przy korzystaniu ze Skype na
zwyk∏ym komputerze PC. WyÊwietlacz
telefonu jest podobny do tego, który znamy
z komórek. Nie znajdziemy tam jednak logo
operatora, a list´ zapisanych kontaktów
wraz z informacjà o ich dost´pnoÊci. Gdy
tylko jest zasi´g sieci WiFi mo˝emy
bezp∏atnie telefonowaç do innych u˝ytkowników Skype na ca∏ym Êwiecie bez poÊrednictwa komputera. Aparat automatycznie synchronizuje si´ z kontem, dzi´ki czemu jest
bardzo ∏atwy w obs∏udze. ¸àcznoÊç z numerami stacjonarnymi lub komórkowymi jest
realizowana przy standardowych stawkach
Skype. Za rozmow´ z USA i wi´kszoÊcià krajów Unii Europejskiej zap∏acimy ok. 8 groszy
do sieci stacjonarnej i ok. 90 groszy do sieci
komórkowej.
Szczegó∏owe ceny sà dost´pne pod adresem
http://skype.com/intl/pl/prices/callrates/.
Przyk∏adowe modele aparatów WiFi:
Belkin WiFi Phone for Skype (F1PP000GN-SK)
Edge-Core WiFi Phone for Skype (WM4201)
NETGEAR WiFi Phone for Skype (SPH101)
SMC Wi-Fi Phone for Skype (WSKP100)
Bez ani drobinki kurzu nie da si´ przeprowadziç takiego remontu –
to pewne. Mo˝na jednak efekt pylenia i brudzenia w ogromnym
stopniu ograniczyç. Po pierwsze, warto zaproponowaç klientowi,
˝eby, zamiast zrywaç ok∏adzin´ ceramicznà, u∏o˝y∏ nowe p∏ytki na
starych. Technika nie jest specjalnie skomplikowana i przy sprzyjajàcych okolicznoÊciach mo˝na taki
zabieg wykonaç bardzo szybko i bardzo czysto. Aby jednak wszystko si´ powiod∏o, nale˝y mieç najpierw
pewnoÊç, ˝e stare p∏ytki sà bardzo dobrze przytwierdzone do pod∏o˝a. Aby to sprawdziç nale˝y dok∏adnie je opukaç, przys∏uchujàc si´, czy nie wydajà g∏uchego odg∏osu. Je˝eli natrafimy na takie (pojedyncze) egzemplarze, testujemy, z jakà si∏à trzymajà si´ pod∏o˝a. Domowym sposobem mo˝emy
sprawdzaç ich przyczepnoÊç, podwa˝ajàc ich brzegi. Je˝eli na podstawie naszych „ekspertyz” uznamy,
˝e niektóre p∏ytki muszà zostaç usuni´te – odkuwamy je. W przypadku, jeÊli taki remont ma byç
przeprowadzony w pomieszczeniach nara˝onych na du˝e obcià˝enia, prób´ przyczepnoÊci p∏ytek
nale˝y dokonaç przy u˝yciu specjalnych urzàdzeƒ do badania przyczepnoÊci. Mo˝emy o takie badanie
poprosiç przedstawicieli technicznych Ceresit, którzy oferujà bezp∏atnà pomoc na terenie ca∏ego
kraju. Ale wracajàc do naszej ok∏adziny. Miejsca po usuni´tych p∏ytkach oczyszczamy i wype∏niamy
przy u˝yciu dowolnych materia∏ów posadzkowych z grupy Ceresit. Poniewa˝ gruboÊç p∏ytek wraz
z warstwà zaprawy klejàcej rzadko przekracza 15 mm, dobieramy posadzk´ o odpowiednim zakresie stosowania. Nadajà si´ do tego tak szybko twardniejàce masy jak np. Ceresit CN 83, Ceresit
CN 87 jak i masy samorozlewne jak Ceresit CN 78 czy Ceresit CN 72. Stare ok∏adziny ceramiczne
koniecznie trzeba najpierw odt∏uÊciç, przy u˝yciu skutecznego detergentu, takiego jak PUR. Nast´pnie gruntujemy je przy u˝yciu specjalnego gruntu Ceresit CN 94. Grunt ten jest koncentratem
i w przypadku pod∏o˝y nienasiàkliwych, czyli w∏aÊnie istniejàcych p∏ytek, nie nale˝y go rozcieƒczaç. Po wyschni´ciu preparatu gruntujàcego przyst´pujemy do mocowania nowych
p∏ytek. Aby ok∏adzina cieszy∏a latami oczy naszych klientów, nale˝y odpowiednio dobraç
zapraw´ klejàcà. Przy normalnych wymaganiach, wystarczy∏aby jedna z zapraw o zwi´kszonej elastycznoÊci i przyczepnoÊci - Ceresit CM 17 Super Flexible, lub Ceresit CM 18
EasyFlex, ale w przypadku osób o tak wysokich wymaganiach proponujemy u˝ycie zaprawy
Ceresit CM 17 Stop Dust. W przeciwieƒstwie do innych produktów do uk∏adania p∏ytek, ten,
jako jedyny pozwala przeprowadzaç prace wykoƒczeniowe bez zb´dnego kurzu i brudu.
Formu∏a Stop Dust sprawia, ˝e produkt nie pyli podczas ca∏ego procesu technologicznego
- ani w czasie transportu, ani przesypywania go z worka do wiadra, ani w momencie
mieszania. Dzi´ki temu przeprowadzenie remontu równie˝ w u˝ytkowanym pomieszczeniu
przestaje byç tak ucià˝liwe, jak przy wykorzystaniu dost´pnych na rynku zapraw. Przy tym,
nowa zaprawa zachowa∏a wszystkie, wysokie parametry techniczne i robocze, charakteryzujàce wysokoelastycznà zapraw´ klejàcà Ceresit CM 17 Super Flexible.
Pami´tajmy o tym, ˝e stara ok∏adzina ceramiczna stanowi nienasiàkliwe pod∏o˝e, dlatego zaprawa b´dzie d∏u˝ej wiàzaç i póêniej b´dzie mo˝na zainicjowaç ruch pieszy. Do
spoinowania najlepiej jest u˝yç uelastycznionej spoiny Ceresit CE 40 aquastatic.
Stosujàc powy˝sze rozwiàzania , mo˝na zapomnieç o g´siej skórze pojawiajàcej si´ na
samà myÊl o ogromie ba∏aganu, brudu, kurzu i wszechobecnego py∏u, z którymi nieodzownie remont si´ kojarzy.
Czy wiesz, ˝e..
...
Pogromca kotó
w
Mieszkaniec Ka
lifornii zosta∏ ar
esztowany prze
domu 300 mar
z policj´, która
twych kotów. O
znalaz∏a w zam
og
romnym szcz´Ê
trzydzieÊci ˝ywy
ra˝arkach w je
ciu mo˝e mówiç
go
ch kotów, odna
(gdyby umia∏o)
lezionych w jego
aresztowano je
pozosta∏ych
do
m
u. 47-letniego
dnak nie pod za
Michaela Vond
rzutem przechow
posiadanie bron
uerena
ywania kotów w
i automatycznej
wa
ru
nkach arktyczn
i
st
aw
ianie oporu w∏ad
Sier˝ant Jim Ho
ych, ale za
se powiedzia∏,
zy.
˝e Vondueren za
wejÊç do jego do
cz
à∏
si´ szarpaç z po
mu. Poza bronià
licjantami, kied
policjanci znaleê
dom by∏ pe∏en
y ci usi∏owali
li trzy zamra˝ark
kocich odchod
i z upchni´tymi
ów. Wraz z Vond
kotami, a ca∏y
uerenem miesz
ka∏a jego 81-le
tnia matka.
Mangusty kon
tra miny
Mangusty, zam
iast psów, mog
à wykrywaç m
powy pomys∏ w
iny, o ile majà
pad∏a grupa na
do pomocy robo
ukowców z Un
przez prof. Thris
ta. Na ten niet
iwersytetu Mor
yhanth´ Nanaya
atuwa na Sri La
kkara.
Wyst´pujàce na
nce kierowana
Sri Lance man
gusty kar∏owat
poszukiwania
e mo˝na, podo
min. Te ma∏e dr
bnie jak psy, w
apie˝niki majà
wyposa˝yç man
yszkoliç do
do
skona∏y w´ch.
gust´ w ma∏eg
Naukowcy post
o, taniego robo
operator mo˝e
anowili
ta
.
Ro
bot jest zdalni
kierowaç zwie
e sterowany i
rz´ciem po po
dysku, mangust
za jego pomoc
lu
m
in
ow
ym. Robot przy
a idzie za nim,
à
pomina wózek
przyczepiona na
nalizuje to ludz
w kszta∏cie
sp
ec
iom. Wykorzyst
jalnych szelka
ch. JeÊli wyczu
anie mangust,
ludziom - sape
je min´, sygjak liczà nauk
rom, którzy zw
owcy, pozwoli
ykle wyszukujà
oszcz´dziç ryzy
miny za pomoc
ka
à r´cznych wyk
Grajàc poszuk
rywaczy metal
u.
iw
a
nymi
Wi´êniowie z 58
zak∏adów karn
ych w stanie No
ze zdj´ciami os
wy Jork dostan
ób poszukiwan
à specjalne ko
ych i zaginionyc
W∏adze majà na
mplety kart do
h.
dziej´, ˝e dzi´
gry
ki pilota˝owej
cenniejsze info
ka
m
pa
ni
rmacje b´dà na
i, w ramach kt
órej zdobyte w
gradzane, uda
nierozwiàzany
si´ doprowadzi
ten sposób, co
ch spraw krym
ç do zamkni´ci
inalnych.
a wielu,
Ronaldionio z
p
∏etwami
Do tej pory uw
a˝ano, ˝e nie m
a szans, aby w
zapalonych ak
ytresowaç rybk
warystów udow
´ akwariowà.
odni∏, ˝e rybki
wykonujà psy
A jednak! Jede
mo˝na nauczy
- podaje "The
nz
ç sztuczek podo
Daily Telegrap
bnych do tych
h".
, jakie
Dwuletnia z∏ota
rybka gra w pi∏k
´ - mo˝e nie ja
pewnie tylko kw
k David Beckha
estia treningów
m, ale to
.
To stworzenie m
inteligentnych
o˝e byç jednà z
rybek na Êwieci
najbardziej
e - jej w∏aÊcici
z niej dumny. Ry
el, Dean Pomer
bka potrafi graç
le
au
mo˝e byç
w pi∏k´, koszyk
dance. 41-late
ówk´ i taƒczyç
k z Los Angeles
tzw. limbo
tre
no
wa
∏ "geniusza akwa
wody lepszà ka
rm´, gdy rybce
rium" sypiàc do
udawa∏y si´ wo
To, wed∏ug niel
dne akrobacje.
icznych eksper
tów koronny do
bardziej intelig
wód na to, i˝ ry
entne ni˝ wyda
bki sà du˝o
je si´ ludziom podaje "The Da
ily Telegraph".
Granica pod b
o
brem
Pogranicznicy
pilnujàcy gran
icy Polski z Ob
majà trudnoÊc
wodem Kalinin
i z patrolowan
gradzkim
ie
m prawie jedn
Wszystko prze
ej czwartej jej
z bobry, które
d∏ugoÊci.
na pasie granic
- Najwi´cej k∏
znym budujà ˝e
opotu z bobram
re
mia.
i majà funkcjon
w W´g
ariusze ze stra
orzewie i Bani
˝nic
ach Mazurskic
h (woj. warmiƒ
przyk∏adu mog
sko-mazurskie
´ podaç, ˝e na
). Dla
odcinku 22 km
granicznej w W
, który podlega
´gorzewie, bobr
stra˝nicy
y
wy
ry
∏y 38 rowów i
nych rozlewisk
stworzy∏y kilka
, przez które ni
ogrome da si´ przeje
powiedzia∏a rz
chaç quadem
eczniczka pras
ani ciàgnikiem
ow
a
wa
rm
Justyna Szubst
iƒsko- mazursk
arska.
iej stra˝y gran
ic
zn
ej
K∏opoty z bobr
ami majà te˝ fu
nkcjonariusze
S´popolu czy
stra˝nic granic
Bartoszycach
znych w
i
Go
∏dapi. Pogranic
"opanowa∏y" w
znicy szacujà,
sumie ponad 50
˝e bobry
km granicy po
granicy to 210
lsko-rosyjskie
km).
j (ca∏a d∏ugoÊ
ç
Nó˝ w plecach
Rosyjski elektr
yk z miasta Wo∏
ogdy przez ca∏à
cach nie zauw
dob´ chodzi∏ z
a˝ajàc tego. To
no˝em w plenietypowy, ale
libacji.
widowiskowy ef
ek
t alkoholowej
Jurij Lialin po
pracy wypi∏ troc
h´
wódki. Poniew
kolegi stró˝a i
a˝ czu∏ niedos
tam uczta by∏a
yt, uda∏ si´ do
kontynuowana
swojego
pójdzie do dom
. Po imprezie up
u wiec zdener
ar
∏ si´ jednak, ˝e
wo
wa
ny gospodarz dê
Na drugi dzieƒ
nie
gnà∏ go no˝em
Jurij obudzi∏ si
w plecy.
´ w swoim ∏ó˝k
jednak rana, al
u
ze strasznym bó
e najzwyklejszy
lem. Przyczynà
kac. Mimo to Li
widzàc jego st
nie by∏a
alin poszed∏ do
an odprawi∏ go
pr
acy, ale brygad
do
do
mu. Po drodze
objecha∏ miast
zista
Jurij zasnà∏ w
o od p´tli do p´
autobusie i kilk
tli. Gdy wróci∏
Dopiero ˝ona,
a
razy
do
domu nieco pr
która przysz∏a
zekàsi∏ i po∏o˝y
z pracy zauwa˝
∏
W szpitalu leka
si
´
sp
y∏
a,
aç.
ze z jego pleców
rze przeprowad
wystaje r´koje
zili operacj´ wy
zdziwieniem st
Êç
no
j´
˝a.
cia 15 centym
wierdzili, ze nó
etrowego no˝a
˝ nie uszkodzi∏
.
jedynie niewie
M
ed
yc
˝a
y
dn
ze
ych wa˝nych or
lki zabieg.
ganów i potrze
Elektryk nie m
bn
y
by
∏
a ˝alu do przyja
ciela za ugodze
ró˝ne rzeczy si
nie no˝em - ja
´ zdarzajà.
k stwierdzi∏, w
trakcie picia