Nr 2/26 (styczeń - luty)

Transcription

Nr 2/26 (styczeń - luty)
MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI¢˚AROWE
KIERUNEK VOLVO
NR 2/26
STYCZE¡ — LUTY 2002
PRZEKONAJ SI¢ SAM.
NOWE VOLVO FH I VOLVO FM
JESTEM OPTYMIST¥
— FIRMA KRZYSZTOF OSTASZEWSKI
VOLVO FH12 — CIʯARÓWKA ROKU
2001 W POLSCE
DLACZEGO KONTRAKT
— FIRMA BISTRANS ZE SZCZECINA
Szanowni Paƒstwo,
Mam przyjemnoÊç zaprezentowaç Paƒstwu kolejne wydanie magazynu „Kierunek Volvo”. Jest to tak˝e pierwszy
numer w 2002 roku. Poczàtek roku to, jak zwykle, dobry moment do podsumowaƒ. Dla Volvo Polska, Samochody
Ci´˝arowe, rok 2001 obfitowa∏ w wiele wydarzeƒ. Wi´kszoÊç z nich zwiàzana by∏a z wprowadzeniem na rynek
europejski nowych modeli Volvo FH i Volvo FM.
Liczymy, ˝e pierwsze samochody z nowej serii poka˝à si´ na polskich drogach ju˝ w marcu i kwietniu tego roku.
Samochody te zostanà wyprodukowane w belgijskim Gent, dokàd przeniesiono ca∏oÊç produkcji z Wroc∏awia.
JednoczeÊnie, w pierwszym pó∏roczu tego roku, we wroc∏awskim Centrum Przemys∏owym Volvo,
gdzie produkowane sà autobusy, rozpocznie si´ produkcja nowej koparko-∏adowarki.
Rok 2001 by∏ dla nas sukcesem, jeÊli weêmiemy pod uwag´ sprzeda˝ samochodów ci´˝arowych Volvo
na polskim rynku. W ca∏ym 2001 roku dostarczyliÊmy do klientów 961 samochodów ci´˝arowych powy˝ej 10 ton
– co da∏o nam pozycj´ lidera. Jest to bardzo dobry wynik, bioràc pod uwag´ fakt, ˝e miniony rok by∏ niezwykle
trudny dla wielu rodzimych firm transportowych, a obrót na polskim rynku samochodów ci´˝arowych,
w porównaniu do lat ubieg∏ych, wykazuje tendencje malejàce.
Jednak bioràc pod uwag´ ca∏y rynek Europy Wschodniej, sprzedano na nim ∏àcznie 4665 samochodów
ci´˝arowych Volvo, co w porównaniu z rokiem 2000 da∏o wzrost o 14,1%.
Obecnie, majàc tak dobre produkty jak nowe Volvo FH i Volvo FM, wsparte atrakcyjnà ofertà serwisowà
i finansowà, jestem pewien, ˝e pomimo silnej konkurencji oraz trudnej sytuacji na rynku transportowym w Polsce,
b´dziemy mogli zaoferowaç naszym klientom najlepszà z mo˝liwych ofert.
Peter Andres
Dyrektor Zarzàdzajàcy
Volvo Polska Sp. z o.o.
Samochody Ci´˝arowe
KIERUNEK VOLVO
MAGAZYN INFORMACYJNY
VOLVO POLSKA,
SAMOCHODY CI¢˚AROWE
WYDAWCA:
Volvo Polska,
Samochody Ci´˝arowe
REDAGUJE ZESPÓ¸:
Piotr Wysocki
redaktor naczelny;
Maciej Trzebiatowski
serwis;
Bart∏omiej Górzyƒski
marketing;
Piotr ˚urawski
sprzeda˝;
Katarzyna Sokalska
redaktor;
Beata Aniszewska
VFS Us∏ugi Finansowe Polska
OPRACOWANIE
GRAFICZNE:
Target Project
ZDJ¢CIA:
Studio 4na5
S
P
I
S
T
R
E
Â
C
I
WST¢P
AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA
2
4
NASI KLIENCI
8
PRZEKONAJ SI¢ SAM. NOWE VOLVO FH I VOLVO FM
LIDER W SPRZEDA˚Y
VOLVO FH12 — CI¢˚ARÓWKA ROKU 2001 W POLSCE
JESTEM OPTYMISTÑ — FIRMA K. OSTASZEWSKI
SZKOLENIE KIEROWCÓW W TRZEBINI
NASZE SERWISY
12
CIEKAWE ZABUDOWY
16
MOTOLABORATORIUM
20
PROMOCJE SERWISOWE
23
VOLVO W MEDIACH
26
GAL-TRUCKS — 30 LAT MIN¢¸O
JEJ WYSOKOÂå FL6
BEZPIECZE¡STWO TRZEBA WIDZIEå I CZUå
3D — KOMPUTEROWY KONFIGURATOR
POJAZDÓW CI¢˚AROWYCH VOLVO
KONTRAKT SERWISOWY
DLACZEGO KONTRAKT — FIRMA BISTRANS ZE SZCZECINA
MNIEJSZY POPYT NA POJAZDY U˚YTKOWE
VOLVO IDZIE ZA CIOSEM
SPRZEDA˚ CI¢˚ARÓWEK BY¸A NIECO LEPSZA OD PROGNOZ
CI
Â
O
N
L
A
U
T
IATA
AK
W
Â
E
Z
I
I
Z POLSK
PRZEKONAJ SI¢ SAM.
NOWE VOLVO FH I VOLVO FM
Volvo Trucks oferuje Paƒstwu nowà generacj´ supernowoczesnych samochodów ci´˝arowych,
o nowych mo˝liwoÊciach w zakresie bezpieczeƒstwa, ekonomiki transportu, zu˝ycia paliwa
i oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Trzy nowe modele: Volvo FH12, FM12,
FM9, symbolizujà jednà z najwi´kszych
zmian asortymentu produktów w historii. Nowy – 9-litrowy silnik D9, nowy –
12-litrowy silnik D12 o mocy 500 KM
oraz nowa – automatyczna skrzynia
biegów I-shift, to tylko niektóre ze
zmian.
NowoÊci dotyczà tak˝e systemów elektronicznych, konfiguracji podwozi oraz
nowych wariantów kabin.
Ekonomika transportu
Nowe samochody ci´˝arowe Volvo FH
i Volvo FM majà zapewniç klientom
najlepsze z mo˝liwych rozwiàzaƒ
w zakresie ekonomiki transportu. Dotyczy to niskiego zu˝ycia paliwa, eko-
Volvo FM9
do dystrybucji
4
Volvo FM – jeden z wielu wariantów podwozi
nomiki jazdy, du˝ej ∏adownoÊci oraz
przed∏u˝onych
okresów mi´dzyserwisowych.
Projektujàc nowe modele FH
i FM, postawiono sobie za cel: zaoferowanie klientom optymalnie skonstruowanych, ekonomicznych i nieza-
wodnych samochodów ci´˝arowych,
w których kierowca czuje si´ pewnie
i bezpiecznie.
Przed∏u˝ono okresy mi´dzyserwisowe.
Nowy model Volvo FH mo˝e obecnie
przejechaç do 90.000 kilometrów
(maksymalna masa zestawu 40 ton)
mi´dzy kolejnymi wymianami oleju.
Nowe silniki – mniejsze zu˝ycie
paliwa
W nowych Volvo FH i Volvo FM,
wprowadzono nowe silniki – 9-litrowy
silnik D9, nowà gam´ silników D12
o mocach 340-460 KM oraz D12
z wersjà turbo compound o mocy
500 KM. Wszystkie silniki spe∏niajà
norm´ Euro 3.
Volvo D9 to ca∏kowicie nowy silnik
w czterech ró˝nych wersjach mocy
od 260 do 380 KM. W porównaniu
ze swoim poprzednikiem D10, jest
l˝ejszy a˝ o 80 kilogramów i charakteryzuje si´ znacznie ni˝szym
zu˝yciem paliwa.
Nowa skrzynia biegów I-shift
5
Nowy silnik D9
Nowy silnik Volvo D12D w wersji
500 KM charakteryzuje si´ ni˝szym
zu˝yciem paliwa i jest w pierwszym
rz´dzie przeznaczony do przewozu
ci´˝kich ∏adunków, umo˝liwiajàc
mi´dzy innymi uzyskiwanie wysokiej
pr´dkoÊci Êredniej.
Volvo I-shift to nazwa nowego automatycznego uk∏adu zmiany biegów firmy
Volvo Trucks, który nie tylko przyczynia
si´ do zwi´kszenia komfortu i bezpieczeƒstwa, lecz równie˝ do ni˝szego
zu˝ycia paliwa. Skrzynia I-shift zmienia
biegi szybko, mi´kko i p∏ynnie, a prze∏o˝enia dobierane sà optymalnie do
warunków jazdy.
Bezpieczeƒstwo na pierwszym
miejscu!
Nowe modele FH i FM sà kontynuatorami tradycji Volvo
w dziedzinie bezpieczeƒstwa. Równie˝ i tu dokonano istotnych zmian
i ulepszeƒ.
Volvo Trucks jest
pierwszym producentem samochodów
ci´˝arowych,
który
w produkcji se-
ryjnej
oferuje
elektroniczny
system stabilizacji
pojazdu
(ESP) dla ciàgników siod∏owych
w wersji 4x2. System ten pomaga
kierowcy utrzymaç
kontrol´ nad pojazdem
i zmniejsza ryzyko wypadków wyst´pujàcych przy omijaniu lub gwa∏townym hamowaniu, gdy
ciàgnik i naczepa zaczynajà wpadaç
w poÊlizg, co grozi wywróceniem. System ESP skutecznie zapobiega efektowi sk∏adania si´ zestawu ciàgnik-naczepa w tzw. „scyzoryk”.
Kolejnym elementem jest FUPS, czyli
przednia os∏ona, która w razie
zderzenia czo∏owego z pojazdem
osobowym zabezpiecza pojazd przed
wjechaniem pod ci´˝arówk´.
Stanowi ona obecnie wyposa˝enie standardowe, ca∏kowicie
Test zderzeniowy Volvo FH12
6
zintegrowane z konstrukcjà podwozia.
W nowych modelach Volvo FH
i Volvo FM oferowany jest równie˝
wariant pasa bezpieczeƒstwa zintegrowanego z fotelem kierowcy.
Projekt zwiàzany z rozwojem
nowych samochodów ci´˝arowych Volvo FH i FM rozpocz´to
w 1997 roku. By∏o w niego
zaanga˝owanych ponad 1200
pracowników Volvo Trucks. Prototypy samochodów by∏y gotowe
w 1999 roku. Poddano je szeregowi prób, które odbywa∏y si´
w laboratoriach badawczych
i centrach Volvo, jak równie˝
w rzeczywistych warunkach.
Piotr Wysocki
VOLVO FH12
— CI¢˚ARÓWKA ROKU
2001 W POLSCE
Volvo FH12 uzyska∏o presti˝owà
nagrod´ „Ci´˝arówki Roku 2001
w Polsce”.
Tytu∏ ten przyznano w plebiscycie
organizowanym wÊród czytelników
miesi´cznika „Polski Traker”.
G∏osujàc na FH12, czytelnicy podkreÊlali zastosowanie w produkcji
nowoczesnych
technologii,
komfortowà i bezpiecznà
kabin´
pojazdu, atrakcyjny
wyglàd oraz gam´
ekologicznych i ekonomicznych silników.
Volvo FH12 w barwach Nijhof-Wassink
LIDER W SPRZEDA˚Y
Volvo Polska, Samochody Ci´˝arowe, jest liderem w sprzeda˝y samochodów ci´˝arowych powy˝ej 10 ton. W roku 2001 dostarczyliÊmy do
klientów 961 pojazdów, w tym w klasie powy˝ej
16 ton – 805 sztuk, a w klasie od 10 do 16 ton –
156 sztuk.
Sprzeda˝ nowych samochodów ci´˝arowych w Polsce w roku 2001:
Dopuszczalna masa ca∏kowita
powy˝ej 16 ton:
Dopuszczalna masa ca∏kowita
10 – 16 ton:
Marka
Liczba sztuk
Volvo
805
Star
457
Scania
528
DAF
258
DAF
492
Mercedes
224
Mercedes
483
Renault V. I.
191
Renault V. I.
389
MAN
191
MAN
376
Volvo
156
Iveco
171
Iveco
79
Jelcz
83
Razem:
3327
Marka
Razem:
Liczba sztuk
1556
7
CI
N
E
I
L
K
I
S
NA
JESTEM OPTYMISTÑ
— FIRMA K. OSTASZEWSKI
Firma Transport Mi´dzynarodowy i Krajowy –
Krzysztof Ostaszewski,
powsta∏a w 1984 roku
w Radwanicach ko∏o G∏ogowa. Poczàtkowo zajmowa∏a si´ tylko transportem krajowym. Obecnie
dziewi´çdziesiàt procent
dzia∏alnoÊci firmy stanowi
transport mi´dzynarodowy. W∏aÊcicielem i dyrektorem firmy jest Krzysztof
Ostaszewski.
Jak to si´ wszystko zacz´∏o?
Krzysztof Ostaszewski: Moim
pierwszym samochodem by∏ Star
28, który kupi∏em 17 paêdziernika
1982 roku. Jeêdzi∏em nim podczas
kampanii buraczanej dla Cukrowni
w G∏ogowie. Drugim samochodem
by∏ Jelcz 316, który z∏o˝y∏em z
cz´Êci – praktycznie od podstaw.
Musia∏em sam kupowaç do niego
ram´ i kabin´. W tamtych czasach,
a by∏ rok 1987, nie by∏o mo˝liwoÊci
zakupu nowej ci´˝arówki. Ten Jelcz
to by∏a rewelacja. Moim trzecim
samochodem by∏ Kamaz, którym
jeêdzi∏em do roku 1991. W tym samym roku naby∏em nowà Scani´,
którà wozi∏em soki z Litwy, Bia∏orusi
i Ukrainy do Niemiec. Po trzech miesiàcach
kupi∏em
nast´pnà
Scani´. Zaczà∏em przyjmowaç do
pracy nowych kierowców. W grudniu 1991 roku wzià∏em w leasing
Mercedesa, który przyszed∏ do
8
Polski w kontyngencie
Sobies∏awa
Zasady.
Mercedesem jeêdzi∏em
cztery lata. W 1995 roku
kupiliÊmy nowe Scanie,
które sp∏aciliÊmy w trzy
lata. Potem by∏o kolejnych
dziewi´ç ci´˝arówek tej marki.
I tak, z roku na rok firma si´ rozwija∏a. Nasz ostatni zakup z 2001
roku to 10 sztuk Volvo FH12. W tej
chwili mam 51 koncesjonowanych
samochodów. WÊród marek, jakie
posiadam, sà: Mercedesy, Scanie,
Iveco i Volvo.
Co konkretnie wozicie i gdzie?
K.O.: Nie wozimy nic na Wschód.
Jeêdzimy g∏ównie do Europy
Zachodniej. Poza tym sporo do
Czech i S∏owacji. Wysy∏amy tam
starsze samochody, które nie
spe∏niajà zachodnich norm dotyczàcych emisji spalin.
JeÊli chodzi o towary, to bardzo
ró˝nie. Generalnie, staram si´ nie
korzystaç ze spedycji, ale bezpoÊrednio
podpisywaç
w∏asne
kontrakty. Jeêdzimy dla du˝ych i wiarygodnych firm. JeÊli zleceniodawca
jest rzetelny, to mo˝na inwestowaç,
rozwijaç si´ i na czas regulowaç
wszystkie swoje zobowiàzania.
A co z uchwalonà niedawno
ustawà o transporcie? Czy jest
z∏a, czy dobra dla polskiego
przewoênika?
K.O.: W obecnej chwili jest to doÊç
bolesne, gdy˝ dla firm oznacza zaan-
Krzysztof Ostaszewski — w∏aÊciciel firmy
(z lewej) — z dyrektorem sprzeda˝y
Truck and Bus Service — Micha∏em Gruszkà
ga˝owanie bardzo du˝ych Êrodków.
Ca∏y czas musimy inwestowaç
w nowoczesne i ekologiczne samochody i naczepy. Stale musimy podnosiç swoje standardy, aby móc
podà˝aç za unijnymi przepisami.
MyÊl´ jednak, ˝e w ciàgu 2-3 lat powinno byç lepiej i du˝e firmy transportowe, które b´dà mia∏y nowoczesny i ekologiczny sprz´t, zdo∏ajà
zarabiaç odpowiednie pieniàdze, tak
jak przewoênicy w Unii Europejskiej.
Czy, jako polski przewoênik,
obawia si´ Pan wejÊcia Polski
do Unii Europejskiej?
K.O.: Perspektywa wejÊcia do Unii
wcale mnie nie przera˝a. Polscy
przewoênicy nie powinni si´ baç
i poddawaç firmom zachodnim. Po
wejÊciu Polski do Unii, firmy zachodnie mogà mieç sytuacj´ gorszà ni˝
my, gdy˝ w chwili obecnej sà
zwolnione z podatków. My te podatki p∏acimy. Co wi´cej, staramy si´
wymieniaç tabor na nowy i sp∏acaç
go na czas.
Jest wi´c Pan optymistà?
K.O.: Musimy sobie po prostu radziç. Robimy wszystko, aby zminimalizowaç koszty. Mamy w∏asne zaplecze techniczne. Podstawowà
sprawà jest to, aby pozyskiwaç
kontrakty z pierwszej r´ki – wtedy
zostaje coÊ dla przewoênika. Spedytorzy obcinajà stawki, cz´sto zdarza
im si´ nie p∏aciç na czas, odsetkami
obcià˝ajà nas. Dla przewoênika niezap∏acenie mu za us∏ug´ transportowà oznacza problem finansowy.
Wspomnia∏ Pan o ró˝nych markach samochodów w swojej
firmie. Od niedawna ma Pan
tak˝e Volvo FH12...
K.O.: Tak. Sà to nowe samochody.
Na razie majà jeszcze ma∏y przebieg. Wi´cej b´d´
móg∏ o nich
powiedzieç wtedy, gdy przejadà
700 – 800 tysi´cy kilometrów. Moi
kierowcy sà z nich zadowoleni.
Wed∏ug nich, sà to auta komfortowe
i oszcz´dne. Mam w firmie te˝ starsze modele Volvo z przebiegiem
1.100.000 – 1.300.000 kilometrów.
Ca∏y czas je˝d˝à i sà bezawaryjne.
Zarówno Volvo, jak i Scania to bardzo dobre ci´˝arówki. WybraliÊmy
Volvo, poniewa˝ zaproponowano
nam bardzo dobrà ofert´ cenowà
i doskona∏y serwis. Istotny by∏ tak˝e
dogodny termin odbioru samochodu i jego bogate wyposa˝enie.
JeÊli chodzi o zu˝ycie paliwa, mog´
powiedzieç, ˝e Volvo i Scania sà
najbardziej oszcz´dnymi samochodami. Palà na podobnym poziomie.
Wszystko zale˝y od stylu jazdy.
W tej chwili, Volvo ju˝ po 30
tysiàcach kilometrów zaczyna si´
zbli˝aç do zu˝ycia Scanii. Przy za∏adowanym samochodzie jest to Êrednie zu˝ycie 29 – 31 l/100 km.
Jestem pewien, ˝e po przejechaniu
100 tysi´cy kilometrów nie b´dzie
pali∏o wi´cej od Scanii.
Jaki Pana zdaniem powinien
byç obecnie serwis samochodów ci´˝arowych?
K.O.: Serwis przede wszystkim
powinien polegaç na szybkim
i profesjonalnym usuni´ciu usterki.
Na pewno nie powinien funkcjonowaç na zasadzie: „Przyjedê pan
jutro”.
ByliÊmy dwa razy w serwisie ci´˝arówek Volvo w D∏ugo∏´ce, gdzie
bardzo szybko nas obs∏u˝yli.
Nowe Volvo FH12 zakupione przez firm´ K. Ostaszewski
9
Pami´tam, ˝e przy pierwszym
Volvo zdarzy∏o nam si´ zatankowaç
z∏e paliwo. Bardzo szybko zg∏osiliÊmy usterk´. Serwis przyjecha∏ niemal natychmiast. Mam tak˝e du˝e
s∏owa uznania dla sprzedawców.
Sà po prostu dobrzy i znajà si´ na
samochodach ci´˝arowych.
Wracajàc do Paƒskiego pytania na
temat obaw przed przystàpieniem
do Unii Europejskiej i konkurencjà
firm zachodnich. Uwa˝am, ˝e
polscy transportowcy, dysponujàc
tak dobrymi kierowcami, nie b´dà
mieli z wejÊciem do Unii wi´kszych
problemów.
Dlaczego?
K.O.: Nasi kierowcy sà po prostu
10
lepiej przygotowani do funkcjonowania i tu, i tam.
Gdy zepsuje im si´ samochód,
pierwsze co robià, to zje˝d˝ajà na
parking, zak∏adajà kombinezon,
podnoszà kabin´, sami usuwajà
usterk´ i za godzin´ jadà dalej.
Kierowca zachodni, pierwsze co
robi, to chwyta za telefon komórkowy i dzwoni do szefa. Poza tym, nasi kierowcy doskonale znajà obieg
dokumentów oraz procedury celne.
Umiejà sobie radziç. Oboj´tne, czy
pojadà do Niemiec, Francji, Hiszpanii czy Portugalii, wiedzà dok∏adnie,
co robiç, i nie ma z nimi ˝adnego
problemu.
Czy nie boi si´ wi´c Pan, ˝e
zachodnie firmy b´dà podkupywaç polskich kierowców?
K.O.: Nie. JeÊli firma potrafi szanowaç swojego kierowc´, jeÊli wyp∏aca mu wynagrodzenie i diety na
czas, to nie ma si´ czego obawiaç.
Âwiadectwem dla firmy jest jej kadra oraz to, jak d∏ugo pracujà w niej
kierowcy. W mojej firmie mam dobrych kierowców, z wysokimi
uprawnieniami,
którzy
je˝d˝à
bezwypadkowo i pracujà u mnie po
10 lat. W paêdzierniku tego roku
b´dziemy obchodzili XX-lecie istnienia.
Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏:
Piotr Wysocki
W∏odzimierz Wolka — kierowca PETRONAFTU —
wraz z instruktorem — Bogdanem Lieske
SZKOLENIE KIEROWCÓW W TRZEBINI
Volvo Polska, Samochody Ci´˝arowe, wraz ze swoimi dealerami
ju˝ od roku oferuje swoim klientom szkolenia dla kierowców
z zakresu techniki i ekonomiki
jazdy pojazdami ci´˝arowymi
Volvo.
Kolejne takie szkolenie, zorganizowane
przez Êlàskiego dealera Volvo – firm´
Mostostal Zabrze ZTS Sp. z o. o. – odby∏o si´ w dniach 6 – 8 grudnia 2001 r.
w Trzebini. Tym razem kursantami byli
kierowcy firmy PETRONAFT – jednego z najwi´kszych u˝ytkowników pojazdów ci´˝arowych Volvo w regionie.
Obecnie firma ta u˝ytkuje ju˝ 14 pojazdów ci´˝arowych VOLVO.
Jednak transport to nie tylko pojazdy,
ale
przede
wszystkim
ludzie
– 24 kierowców, którzy na co dzieƒ
prowadzà ci´˝arówki VOLVO w barwach PETRONAFTU. W∏aÊnie z myÊlà
o nich zosta∏o przeprowadzone szkolenie w Trzebini.
Szkolenia oferowane przez VOLVO sà
na ogó∏ przeprowadzane na pojazdach
u˝ytkowanych przez klienta, co pozwala stworzyç realny obraz warunków
pracy pojazdu oraz powoduje, ˝e
wskazówki i zalecenia dotyczàce techniki jazdy sà szybko i efektywnie przyswajane przez kursantów. Równie˝
w przypadku szkolenia w PETRONAFCIE, jazdy z kursantami odbywa∏y si´
na jednym z pojazdów klienta, na trasach odpowiadajàcych zwyk∏ym warunkom u˝ytkowania, przy okazji wykonywania codziennych zadaƒ
transportowych. Taka organizacja
jazd sprawi∏a, ˝e przeprowadzenie
szkolenia w ˝aden sposób nie zak∏óci∏o funkcjonowania firmy.
Kilka tygodni przed samym szkoleniem, w jednym z pojazdów klienta
zosta∏ zainstalowany „Road Relay”,
urzàdzenie kontrolujàce i zapami´tujàce wiele parametrów informujàcych
o sposobie eksploatacji. Materia∏ ten
stanowi∏ pierwsze êród∏o informacji
o technice jazdy kierowców w tym
okresie i jej wp∏ywie na zu˝ycie
paliwa.
Praktyczna cz´Êç szkolenia odby∏a si´
w odniesieniu do ka˝dego z kursantów
w dwóch etapach: najpierw pojazd by∏
prowadzony przez szkolonego, a trener
tylko obserwowa∏ jego technik´ jazdy,
odnotowujàc na koniec pierwszej cz´Êci jazdy dane z „Road Relay” mówiàce o ekonomice jazdy w czasie tego
etapu.
W drugiej cz´Êci jazdy równie˝ kursant prowadzi∏ pojazd, jednak na bie˝àco stosujàc si´ do wszystkich uwag
trenera ukierunkowanych na korekt´
wczeÊniej zauwa˝onych b∏´dów. Po
tym etapie równie˝ dokonany zosta∏
odczyt danych z „Road Relay”. Porównanie wyników w ka˝dym przypadku
wykaza∏o spadek zu˝ycia paliwa podczas drugiego etapu jazdy Êrednio
o 3%, co daje wartoÊç prawie 1 litra
na 100 km
trasy.
Ostatnim punktem szkolenia by∏ test
dotyczàcy wiedzy na temat pojazdów
VOLVO FH12 oraz techniki jazdy.
Test zosta∏ od razu sprawdzony oraz
oceniony, a uzyskane rezultaty,
zbli˝one do wyników maksymalnych,
Êwiadczy∏y o dobrej znajomoÊci
pojazdów VOLVO wÊród kierowców
PETRONAFTU. Najlepsze wyniki uzyskali: 1. Jan Chojnacki, 2. Zbigniew
Ogorza∏y, 3. Marek ˚ochowski. Ca∏a
trójka zosta∏a oczywiÊcie uhonorowana nagrodami ufundowanymi przez
dealera.
Pan Arkadiusz K∏eczek – Szef Biura
Marketingu i Logistyki w firmie
PETRONAFT wst´pnie zg∏osi∏ zamiar
przeprowadzenia kolejnej edycji
szkolenia w 2002 r.
Piotr Wysocki
Volvo FH12 u˝ywany podczas szkolenia
11
SY
I
W
R
E
S
E
NASZ
GAL-TRUCKS
— 30 LAT MIN¢¸O
KomuÊ, kto pierwszy raz odwiedza siedzib´ Gal-Trucks, dojazd mo˝e nastr´czyç niewielkich trudnoÊci. Za to na
miejscu czekajà go ju˝ tylko pozytywne
doÊwiadczenia. Nowe Biuro Obs∏ugi
Klienta jest du˝e i nowoczesne.
W przestronnych wn´trzach nic nie
màci pierwszego dobrego wra˝enia:
dba∏oÊç o szczegó∏, przyjazne, funkcjonalne wn´trze i mi∏a, profesjonalna obs∏uga.
W sie-
dzibie Gal-Trucks – krakowskiego
dealera Volvo, rozmawiamy z Dyrektorem Zarzàdzajàcym firmy – panem
Andrzejem Czarnikiem.
Niewiele stacji mo˝e poszczyciç
si´ tak d∏ugà jak Gal-Trucks
historià. Prosz´ opowiedzieç,
jak zacz´∏a si´ wspó∏praca
z Volvo?
A.C.: W 1972 roku przedsi´biorstwo
Energopol 2 – póêniejszy Hydrotrest
S.A. – zakupi∏o wozid∏a produkowane
przez Kockum Landsverk – firm´, która póêniej wesz∏a w sk∏ad koncernu Volvo. I w∏aÊnie od
maszyn budowlanych
rozpocz´∏a si´
wspó∏praca
Andrzej Czarnik — Dyrektor Zarzàdzajàcy
firmy Gal-Trucks
z koncernem Volvo, która od tamtego
czasu jest z powodzeniem kontynuowana w tym miejscu ju˝ trzy dziesi´ciolecia.
Od 1989 roku wspó∏praca zosta∏a
poszerzona o serwisowanie samochodów ci´˝arowych. ByliÊmy wtedy
jednym z pierwszych serwisów obs∏ugujàcych Volvo. W 1994 roku zosta∏a
zawarta pe∏na umowa dealerska z
Volvo Poland.
W obecnej formie dzia∏amy od 1999
roku, kiedy to nale˝àca do Volvo firma
Gal-Trucks przej´∏a od Hydrotrestu S.A.
stacj´ dealerskà w Krakowie. Dzi´ki
temu posuni´ciu mogliÊmy znacznie
rozszerzyç zakres dzia∏alnoÊci stacji.
Iloma stanowiskami serwisowymi dziÊ dysponujecie?
A.C.: Mamy szeÊç stanowisk
serwisowych, w tym wyspecjalizowane stanowisko
wymiany oleju. JesteÊmy
w stanie wykonaç
wszystkie przeglàdy
i naprawy bie˝àce
poza blacharsko-lakierniczymi.
Na terenie serwisu znajduje
si´ tak˝e myjnia. To bardzo prak-
Pojazdy ci´êarowe Volvo podczas przeglàdu
12
S
tyczne rozwiàzanie. Samochód
przed naprawà musi zostaç dok∏adnie umyty – nie tylko ze wzgl´du na
komfort pracy mechanika, ale tak˝e
dlatego, ˝e brud i kurz mogà zafa∏szowaç prawdziwy stan pojazdu.
Od ponad roku w zakres naszych
us∏ug wchodzi monta˝ wskaêników
obcià˝enia osi. Zamontowanie takiego wskaênika to podwójna oszcz´dnoÊç: pozwala nie tylko prawid∏owo
roz∏o˝yç ∏adunek, co nie pozostaje
bez wp∏ywu na stan pojazdu, ale tak˝e uniknàç wysokiego mandatu, jaki
przewidujà przepisy za przekroczenie dopuszczalnego nacisku na oÊ. Oczywiste jest tak˝e, ˝e korzystanie ze wskaênika ma pozytywny wp∏yw
na stan naszych dróg.
A jeÊli klientowi przydarzy
si´
awaria
w trasie?
A.C.: Dysponujemy specjalistycznymi pojazdami
serwisowymi. Âwiadczymy 24-godzinnà pomoc
technicznà w regionie Ma∏opolski, tak˝e w cz´Êci województw: podkarpackiego i Êwi´tokrzyskiego. W zakresie VCE
(maszyn budowlanych) obs∏ugujemy
klientów na terenie ca∏ego kraju,
w miejscach pracy maszyn.
Awaria ci´˝arówki w trasie mo˝e byç
przyczynà powa˝nych utrudnieƒ komunikacyjnych, dlatego czasami nieodzowna jest pomoc s∏u˝b
miejskich. Nasza d∏ugoletnia wspó∏praca m. in. z Paƒstwowà Stra˝à Po˝arnà sprawia, ˝e wspólnymi si∏ami
bezpiecznie i szybko rozwiàzujemy
ka˝dy tego typu problem.
Kto jest Paƒstwa najwi´kszym
klientem?
A.C.: Mamy kilku klientów posiadajàcych du˝à flot´ pojazdów. Ich zakupy
nie sà jednorazowe. Nale˝à do nich
m. in.: Telefonika, Olma, Litwiƒski, Temperi, Arge, Omega oraz krakowskie
Miejskie Przedsi´biorstwo Oczyszczania. Ostatnia z wymienionych firm
jest naszym najwi´kszym klientem.
Poland). OczywiÊcie nasz klient ma
w tym zakresie pe∏nà swobod´ wyboru,
bo zdarzajà si´ i takie sytuacje, ˝e kupujàcy korzysta ju˝ z us∏ug innego banku
i chce przy nim pozostaç. Obserwuj´
jednak, ˝e w ostatnich latach coraz wi´cej klientów wybiera VFS jako bezpiecznà form´ finansowania zakupu.
Samochód interwencyjny Volvo Action Service
W MPO jeêdzi 30 pojazdów Volvo.
Czy swoim klientom oferujecie
Paƒstwo pomoc w finansowaniu
zakupu?
A.C.: Wychodzimy z za∏o˝enia, ˝e kompleksowa oferta zwi´ksza naszà konkurencyjnoÊç. Od lat wspó∏pracujemy
z VFS Us∏ugi Finansowe Polska
(wczeÊniejsza nazwa — Volvo Finance
Jakie sà warunki gwarancji? Czy
w Gal-Trucks mo˝na podpisaç
kontrakt serwisowy?
A.C.: Cz´Êç przewoêników niestety
wcià˝ wybiera nieautoryzowane serwisy, nieoryginalne cz´Êci. Jednak
w ubieg∏ym roku podpisaliÊmy kilka
kontraktów i mamy nadziej´, ˝e b´dzie
ich coraz wi´cej. Dla firm, które myÊlà
13
przysz∏oÊciowo, kontrakt serwisowy
jest idealnym rozwiàzaniem. W chwili
odsprzeda˝y pojazd obj´ty kontraktem
posiada wi´kszà wartoÊç. Kupujàcy
zaÊ ma w r´ku szczegó∏owy i kompletny zapis historii pojazdu, a tak˝e
pewnoÊç, ˝e nie b´dzie przykrych
niespodzianek.
Na rynku motoryzacyjnym panuje
kryzys. Firmy transportowe –
wa˝ni odbiorcy ci´˝arówek – sà
w coraz ci´˝szej sytuacji. Czy
Paƒstwo tak˝e odczuwacie skutki recesji?
A.C.: W ostatnich latach cz´Êç naszych klientów musia∏a zamknàç podwoje, ust´pujàc miejsca silniejszym.
Mocna z∏otówka, wchodzàca w∏aÊnie
w ˝ycie nowa ustawa o transporcie
drogowym – te i wiele innych
czynników bardzo utrudniajà
funkcjonowanie, szczególnie
ma∏ych przewoêników. W takich czasach klienci robià zakupy bardziej ostro˝nie, wa˝à
wszystkie za i przeciw, zanim
zdecydujà si´ wydaç – niema∏e przecie˝ – pieniàdze.
Ale kryzys to tak˝e czas silnych marek o ugruntowanej
pozycji. Wtedy procentuje
zaufanie budowane wÊród
klientów przez lata. Volvo nale˝y do takich w∏aÊnie marek.
W tej sytuacji sprawdza si´
powiedzenie, ˝e biednych
nie staç na kupowanie rzeczy tanich. Niska awaryjnoÊç
i ekonomika eksploatacji
z czasem rekompensujà poniesione na starcie wydatki.
Naszà odpowiedzià na potrzeby zmieniajàcego si´ rynku jest skup i sprzeda˝ u˝y-
wanych ci´˝arówek. Jest to krok
w stron´ jeszcze lepszej obs∏ugi naszych klientów. To wa˝ne, aby kupujàcy nowà ci´˝arówk´ mia∏ ÊwiadomoÊç, ˝e za kilka lat mo˝e jà nam odsprzedaç lub – po uiszczeniu ró˝nicy
w cenie – wymieniç na nowà. Tak˝e
dla mniej zamo˝nych klientów
zakup u˝ywanej ci´˝arówki u nas jest
Siedziba firmy Gal-Trucks w Krakowie
14
znacznie lepszym rozwiàzaniem ni˝
kupowanie pojazdu, o którego historii
niewiele wiadomo.
W sprzeda˝y nowych ci´˝arówek z segmentu powy˝ej 16 ton,
Vo l v o
jest zdecydowanym liderem na
polskim rynku. Czy czujecie si´
Paƒstwo wspó∏autorami tego
sukcesu?
A.C.: Choç zabrzmi to nieskromnie, to
musz´ powiedzieç, ˝e tak. Przed
chwilà mówiliÊmy o kryzysie, a my
mo˝emy pochwaliç si´ sta∏ym wzrostem sprze-
da˝y. W pogarszajàcej si´ sytuacji na
rynku motoryzacyjnym szczycimy si´
tym, ˝e od 1999 roku sprzedajemy
coraz wi´cej samochodów i cz´Êci
zamiennych.
Na taki wynik musieliÊmy ci´˝ko pracowaç. OczywiÊcie Volvo jest w motoryzacji synonimem najwy˝szej jakoÊci, ale ci´˝arówki nigdy nie by∏y towarem, który sprzedaje si´ sam.
W warunkach ostrej konkurencji
i walki o klienta nie mo˝emy spoczywaç na laurach.
Dbamy o nasz wizerunek. Oprócz sta∏ych dzia∏aƒ promocyjno-reklamowych organizujemy cykliczne spotkania z klientami, podczas których
mamy okazj´ zacieÊniç nasze wi´zi w mniej codziennej i oficjalnej
atmosferze. Ostatnim bardzo
udanym spotkaniem by∏a wigilia w krakowskiej Jamie Michalika. Po tego typu imprezach zawsze pozostajà mi∏e wspomnienia. Klient
jest dla nas wa˝ny przez
ca∏y czas, nie tylko
w chwili podpisywania
kontraktu.
Staramy si´ utrzymywaç
˝ywe kontakty z prasà.
OczywiÊcie w pierwszym
rz´dzie – poza lokalnymi
mediami, wspó∏pracujemy z „naszym” „Polskim
Trakerem”. Staramy si´
aktywnie wspó∏uczestniczyç w organizowanych
przez nich imprezach dla
mi∏oÊników ci´˝arówek
z ca∏ego kraju.
Takie dzia∏ania przynoszà
wymierne rezultaty. W organizowanych
przez
Volvo co roku badaniach
satysfakcji klientów mo˝emy si´ pochwaliç najwi´kszym wzrostem pozytywnych ocen.
Volvo zaprezentowa∏o niedawno
nowà lini´ ci´˝arówek FH i FM.
Czy tego rodzaju premiery sà
w jakiÊ szczególny sposób obchodzone tak˝e w Paƒstwa firmie?
A.C.: W najbli˝szych miesiàcach
przewidujemy zorganizowanie pokazu
dla naszych klientów. Niezale˝nie od
tego, pojazdy te zostanà wystawione
na Krakowskich Targach Motoryzacyjnych, gdzie b´dà dost´pne dla
wszystkich zainteresowanych. Nasi
najwi´ksi klienci poznali ju˝ te samochody na premierze w Geteborgu.
Tajemnicà poliszynela jest, ˝e
rozwa˝acie Paƒstwo budow´ kolejnej stacji. Prosz´ opowiedzieç
o tych planach.
A.C.: Poniewa˝ wcià˝ rozwijamy naszà
dzia∏alnoÊç, planujemy budow´ stacji
w nowej, dogodniejszej dla naszych
klientów lokalizacji. Dojazd na ulic´ Rybitwy mo˝e byç dla niektórych ucià˝liwy. Posiadamy jeden z lepszych systemów oznakowania prowadzàcy przez
ca∏e miasto prosto do naszej siedziby.
Ale przy pierwszej wizycie niektórym
zdarza si´ pob∏àdziç. Obecna lokalizacja ma oczywiÊcie tak˝e swoich zwolenników, do których na pewno nale˝à
nasi krakowscy klienci, zw∏aszcza z po∏udniowo-wschodniej cz´Êci miasta.
Nie ma jeszcze oficjalnych decyzji inwestycyjnych, wi´c nie mog´ podaç
szczegó∏ów dotyczàcych nowej siedziby. Chcemy na pewno, aby nowa stacja zlokalizowana by∏a jak najbli˝ej krakowskiego odcinka autostrady.
Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ dalszego rozwoju i sukcesów tak˝e
w nowej siedzibie.
Rozmawia∏a: Katarzyna Sokalska
15
CIEKAWOEWY
ZABUD
JEJ WYSOKOÂÆ FL6
Bezpieczne i niezawodne ci´˝arówki
Volvo doskonale sprawdzajà si´
w ekstremalnych warunkach.
Walory te zosta∏y docenione w Komendzie Wojewódzkiej Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej
w Toruniu. Kiedy zapad∏a decyzja o odnowieniu taboru i unifikacji podwozi, nie
by∏o wàtpliwoÊci, ˝e wybrany dostawca
musi sprostaç najwy˝szym wymaganiom dotyczàcym nie tylko jakoÊci
sprz´tu, ale tak˝e kosztów jego eksploatacji i serwisu. Szwedzka
marka oka-
PodnoÊnik hydrauliczny w akcji
16
S∏awomir Herbowski — komendant
powiatowy PSP w Wàbrzeênie
za∏a si´ najlepsza. O zwyci´stwie
w przetargu zadecydowa∏ tak˝e fakt, ˝e
Volvo jako jedyny z producentów by∏
w stanie zaoferowaç specjalistycznà,
przed∏u˝onà gwarancj´ na swoje podwozia.
Wymiana zacz´∏a si´ od zakupu
samochodów Volvo FL614 z kabinà za∏ogowà, na których zabudowano Êrednie pojazdy ratowniczo-gaÊnicze. Sà
te˝ FM12 z podnoÊnikami hydraulicznymi oraz ci´˝kie samochody ratowniczo-gaÊnicze na tym samym podwoziu
oraz na podwoziu FM7. Na najbli˝szà
przysz∏oÊç zaplanowano wymian´ samochodów z cysternami. Wys∏u˝one
Jelcze zostanà zastàpione przez FM9
z kabinà dziennà.
Wszystkich pojazdów nie sposób wymieniç. W tym numerze – jako jeden
z ciekawszych — prezentujemy FL6
z 25-metrowym podnoÊnikiem. Pojazd
ten jest u˝ytkowany przez Komend´
Powiatowà Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Wàbrzeênie.
O nowym nabytku rozmawiamy z komendantem powiatowym – S∏awomirem Herbowskim.
Jak du˝a jest flota samochodów po˝arniczych w Paƒskiej
jednostce?
S.H.: Mamy dwa typowo gaÊnicze
pojazdy oraz samochód ratownictwa
technicznego. W naszej jednostce
nie mo˝e te˝ zabraknàç pojazdów
specjalistycznych, jak zakupiony nie-
dawno 25-metrowy podnoÊnik zabudowany na Volvo FL6. Samochód ten
zastàpi 18-letniego Stara, który ostatnio sprawia∏ nam niema∏o k∏opotów.
Kiedy do floty do∏àczy∏o FL6 i dlaczego wybraliÊcie Paƒstwo ten
w∏aÊnie, niewielki przecie˝, model pod tego rodzaju zabudow´?
S.H.: To samochód zupe∏nie nowy,
nie mia∏ jeszcze okazji uczestniczyç
w swojej pierwszej akcji. W tej chwili
za∏oga jest w trakcie szkoleƒ obs∏ugi
podnoÊnika. Urzàd Dozoru Technicznego musi wydaç specjalne Êwiadectwo uprawniajàce do jego obs∏ugi.
Sàdz´, ˝e gdy tylko uporamy si´ ze
wszystkimi formalnoÊciami na poczàtku marca, wprowadzimy go do
podzia∏u bojowego. Podwozie FL6
spe∏nia wszelkie parametry pod tego
typu zabudow´. Dzi´ki swoim gabarytom doskonale sprawdza si´ w warunkach miejskich, a przy tym zapewnia za∏odze bardzo dobre, wr´cz
komfortowe warunki pracy.
Czym, poza specjalistycznà zabudowà, samochód ten ró˝ni si´
od standardowego FL6? Czy zosta∏ specjalnie przystosowany
do pracy w stra˝y po˝arnej?
S.H.: Tak, przede wszystkim zosta∏
pomalowany na czerwony kolor.
A mówiàc powa˝nie, nie by∏o koniecznoÊci wprowadzania specjalnych modyfikacji technicznych. OczywiÊcie musieliÊmy zamontowaç sygnalizacj´ Êwietlnà i dêwi´kowà oraz
radiotelefon. Zabudow´ wykona∏a firma Bumar S.A. z Koszalina. To jedyny
polski producent tego typu podnoÊników i jesteÊmy bardzo zadowoleni
z naszej wspó∏pracy.
Czy, oprócz zamontowanego na
sta∏e podnoÊnika, pojazdem tym
mo˝na przewoziç jeszcze inny
sprz´t niezb´dny w Paƒstwa
pracy?
S.H.: W samochodzie przewidziano skrytki na sprz´t, gdzie zostanà
zamontowane w´˝e, przy podnoÊniku jest uk∏ad wodny, a w koszu
tzw. dzia∏ko do podawania wody.
Dzi´ki temu akcja gaÊnicza mo˝e byç
prowadzona tak˝e na wysokoÊci kilku
pi´ter. W samochodzie znajduje si´
tak˝e sprz´t pomocniczy – jak hydrant, czy pilarka do drewna.
Kabin´ zaprojektowano dla dwóch
osób: kierowcy, który jest jednoczeÊnie operatorem podnoÊnika, oraz
jednej osoby z za∏ogi.
W jakich zadaniach FL6 sprawdzi si´ najlepiej?
S.H.: Dzi´ki specjalistycznej zabudowie, do podstawowych zadaƒ tego
pojazdu nale˝y ewakuacja ludzi
z wy˝szych kondygnacji. Ewakuowane osoby mogà byç transportowane
w specjalnym koszu lub samodzielnie
zejÊç po drabinie zamontowanej na
podnoÊniku. Samochód ten sprawdzi
si´ te˝ w najró˝niejszych pracach
prowadzonych na du˝ej wysokoÊci,
takich jak: usuwanie sopli lodu, ga∏´zi,
uszkodzonych elementów elewacji itp.
Jak ju˝ wspomina∏em, dzi´ki dodatkowemu wyposa˝eniu pojazd ten mo˝e
byç u˝ywany do gaszenia po˝arów.
Czy macie w planach zakup
kolejnych pojazdów?
S.H.: 8 lutego odebraliÊmy
drugie Volvo FL6. Jest to
Êredni samochód ratowniczo-gaÊniczy z 6-osobowà
kabinà za∏ogowà. Zastàpi
on Stara 244, który zostanie przekazany do jednostki Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej. Jako ciekawostk´
mog´ podaç fakt, ˝e ten
Pawe∏ Fràtczak — rzecznik prasowy
kujawsko-pomorskiego komendanta
wojewódzkiego PSP
w∏aÊnie pojazd jest ostatnim egzemplarzem modelu FL614, jaki zosta∏
wyprodukowany.
Rozmawia∏a:
Katarzyna Sokalska
Dzi´kujemy Krzysztofowi Kowalskiemu – komendantowi
wojewódzkiemu PSP, którego
byliÊmy goÊçmi. Specjalne podzi´kowania nale˝à si´ tak˝e
jego rzecznikowi prasowemu —
Paw∏owi Fràtczakowi, który dostarczy∏ nam wielu interesujàcych i cennych informacji, pomocnych w realizacji materia∏u.
17
CI¢˚ARÓWKA ROKU 2001 W POLSCE
— FH12 ZWYCI¢ZCA PLEBISCYTU „POLSKIEGO TRAKERA”
MOTO- ATORIUM
LABOR
BEZPIECZE¡STWO TRZEBA WIDZIEå I CZUå
„Projektujemy samochody ci´˝arowe, których poszczególne elementy
ÊciÊle ze sobà wspó∏grajà. Na bezpieczeƒstwo samochodu ci´˝arowego sk∏adajà si´ wszystkie jego
cz´Êci. Samochód musi stwarzaç
poczucie bezpieczeƒstwa, a nie tylko bezpiecznie wyglàdaç”, mówi
Aina Nilsson, Dyrektor Projektów.
„Rozmowy ze wszystkimi osobami
zaanga˝owanymi w projektowanie,
stanowià nieod∏àcznà cz´Êç naszej
pracy”.
Aina Nilsson daleka jest od tradycyjnego postrzegania dzia∏u projektów
jako oddzielnej wyspy, na której
mieszkajà artyÊci i projektanci
tworzàcy mi∏e dla oka modele. Pani
dyrektor podkreÊla, jak wa˝na jest
przy projektowaniu wspó∏praca ca∏ej organizacji.
„Nasza praca jest w du˝ym stopniu
uzale˝niona od zapotrzebowania ze
strony dzia∏ów planowania produktu
oraz konstruktorskiego. Naszym zadaniem jest wdra˝anie i urzeczywistnianie najbardziej funkcjonalnych
rozwiàzaƒ”, mówi Aina Nilsson.
Grupy dyskusyjne z udzia∏em
kierowców
Stale rozmawiamy z kierowcami samochodów ci´˝arowych na temat
proponowanych nowych rozwiàzaƒ.
Dyskusje panelowe i warsztaty odbywajà si´ regularnie. Opinie i reakcje kierowców stanowià cenne
êród∏o informacji.
„Kierowcy sà dla nas najbardziej opiniotwórczà grupà, jeÊli chodzi
o wdra˝anie nowych pomys∏ów. Podczas realizacji projektów, pozwalamy
kierowcom wejÊç do kabiny, usiàÊç
w fotelu i oceniaç! Prezentujemy im
nasze pomys∏y, badamy reakcje,
a nast´pnie dyskutujemy. Merytoryczne uwagi kierowców stanowià dla
nas nieocenionà wartoÊç”, kontynuuje Aina Nilsson.
Nowy model Volvo w tunelu aerodynamicznym
20
Samochody ci´˝arowe przysz∏oÊci
Wa˝ne jest zadowolenie...
To, jak kierowca postrzega kabin´
samochodu ci´˝arowego, w istotny sposób wp∏ywa na koƒcowy
projekt. Miejsce pracy kierowcy
powinno byç przyjemne, bezpieczne i funkcjonalne. Konstrukcja
wn´trza nie powinna kolidowaç te˝
z obowiàzujàcymi przepisami. Dotyczà one na przyk∏ad: wzornictwa
niektórych elementów umieszczonych na desce rozdzielczej.
„Chcàc zaoferowaç najlepsze
z mo˝liwych miejsc pracy, w wielu
przypadkach idziemy o wiele dalej
ni˝ limity ustanawiane przez prawodawców”, mówi Aina Nilsson.
Wygoda wewnàtrz kabiny zale˝y,
mi´dzy innymi od funkcjonalnoÊci
oraz szybkiego i ∏atwego dost´pu do
niezb´dnych wskaêników.
„Wszystko, co mo˝e rozpraszaç uwag´ kierowcy, powinno byç usuni´te.
Kierowca powinien byç skoncentrowany na bezpiecznym prowadzeniu
pojazdu”, t∏umaczy Aina Nilsson.
... i wyglàd
„Dla projektantów, to oczywiste, ˝e
wn´trze kabiny powinno posiadaç
g∏adkie powierzchnie i ma∏à iloÊç
wystajàcych elementów. Inne detale
wa˝ne dla kierowcy, przyk∏adowo
wejÊcie do kabiny lub dost´p do
przedniej szyby, powinny byç zaprojektowane w sposób ergonomiczny.
Oznacza to na przyk∏ad, ˝e kierowca
chcàc umyç przednià szyb´ nie nadwyr´˝y sobie lub nie naderwie mi´Êni ramion lub pleców”.
Wiele rozwiàzaƒ technicznych ukrytych jest wewnàtrz samochodu ci´˝arowego.
Jednak to, co znajduje si´ na zewnàtrz, jest równie istotne.
„Wa˝ne jest, aby samochód ci´˝arowy mia∏ przyjazny wyglàd. Jego zaokràglone kszta∏ty dajà wra˝enie
bezpieczeƒstwa. Wskazujà te˝ na
w∏aÊciwoÊci, jakie posiada pojazd”,
konkluduje Aina Nilsson.
Opracowa∏: Piotr Wysocki
21
3D — KOMPUTEROWY KONFIGURATOR POJAZDÓW
CI¢˚AROWYCH VOLVO
Klienci Volvo jako pierwsi na Êwiecie mogà w sposób interaktywny
oglàdaç swój samochód ci´˝arowy
i jego wyposa˝enie bezpoÊrednio
w sieci internetowej.
W zwiàzku z wprowadzeniem nowych
modeli Volvo FH i Volvo FM, Volvo
Trucks oferuje unikalnà mo˝liwoÊç
oglàdania swojego samochodu ci´˝arowego oraz pakietu wyposa˝enia bezpoÊrednio w internecie.
SpoÊród firm transportowych, Volvo
Trucks od lat przoduje we wprowadzaniu rozwiàzaƒ internetowych. Obecnie
lansuje jedyny w swoim rodzaju i pierwszy w bran˝y samochodowej trójwymiarowy program s∏u˝àcy do prezentacji
samochodu ci´˝arowego oraz jego wyposa˝enia.
Wchodzàc na internetowà stron´ Volvo
Trucks (www.volvo.com/trucks), wszyscy zainteresowani mogà obejrzeç
i wybraç wyposa˝enie do nowego
Volvo
FH
lub
Volvo
FM.
U˝ytkownik mo˝e sam obracaç samochód ci´˝arowy na ekranie, a tak˝e
powi´kszaç i pomniejszaç obraz za
pomocà kursora.
Mo˝e te˝ eksperymentowaç z ró˝ny-
Graficzny obraz FH12
po wyborze wyposa˝enia
22
Komputerowy obraz wn´trza FH12
mi
elementami
wyposa˝enia.
W Êwiecie rzeczywistym nie jest to
równie proste...
Dziewi´tnaÊcie ró˝nych j´zyków
W pierwszym etapie, program dost´pny jest w 19 j´zykach, w tym w j´zyku
polskim.
Podczas Mi´dzynarodowych Targów
Pojazdów U˝ytkowych „European Road Transport Show 2002”, w Amsterdamie, na stoisku firmy Volvo Trucks
dost´pne by∏y cztery stanowiska
internetowe, na których odwiedzajàcy mogli wykorzystaç trójwymiarowy
program konfiguracyjny do wyboru koloru
samochodów ci´˝arowych Volvo FH.
Piotr Wysocki
KONTRAKT SERWISOWY
W∏aÊciciele firm transportowych
znajà ten problem od podszewki –
nieprzewidziana awaria na drodze,
holowanie do warsztatu, diagnoza
i kosztorys naprawy, poszukiwania
„taƒszej alternatywy”, godziny sp´dzone na telefonie, niezadowolony
klient, który nie otrzyma∏ na czas ∏adunku itd.
Od tego, czy dostarczymy ∏adunek na
czas, cz´sto zale˝à teraz losy kontraktu. Czy zastanawialiÊcie si´ Paƒstwo
nad tym, w jaki sposób zmniejszyç ryzyko sytuacji niewywiàzania si´
z umowy?
Wszyscy wiemy, jak wa˝na jest dyspozycyjnoÊç pojazdów we flocie oraz jak
ci´˝ko jest zaplanowaç w ogólnych
kosztach przedsi´biorstwa transportowego koszty przeglàdów i napraw pojazdów. Z drugiej strony, mamy równie˝
ÊwiadomoÊç, ˝e nie istniejà pojazdy
bezobs∏ugowe, a tym bardziej ca∏kowicie bezawaryjne. Podczas eksploatacji
taboru mogà przytrafiç si´ niezaplanowane koszty awarii, które poza samymi
konsekwencjami finansowymi niosà za
sobà znaczne ograniczenie dyspozycyjnoÊci pojazdu. Ciàg∏a gotowoÊç pojazdu to obecnie jedna z najwa˝niejszych
cech nowoczesnej firmy transportowej.
Koszty sta∏e przedsi´biorstwa zwiàzane z eksploatacjà pojazdu, takie jak:
paliwo, ubezpieczenia, podatki, koncesje czy wynagrodzenie kierowcy, jesteÊmy w stanie przewidzieç i obliczyç z du˝à dok∏adnoÊcià. Nale˝y sobie równie˝ zadaç pytanie, czy w sytuacji rynkowej, która zmusza nas do ciàg∏ej walki z kosztami sta∏ymi, jest sens
prowadzenia w∏asnego warsztatu, któ-
rego koszty utrzymania sà ju˝ dziÊ
niebagatelne, a nowe zarzàdzenia
dotyczàce ekologii spowodujà, ˝e prowadzenie ma∏ych warsztatów mo˝e
w ogóle przestaç byç op∏acalne.
Powiecie Paƒstwo: dobrze, to jaka jest
alternatywa? O ile przed niezaplanowanymi kosztami napraw powypadkowych mo˝emy si´ ustrzec wykupujàc
ubezpieczenie auto casco, to co mamy
zrobiç z nieprzewidywalnymi tak naprawd´ kosztami awarii pojazdów?
Odpowiedê jest prosta – KONTRAKT
SERWISOWY VOLVO – to nic innego jak forma ubezpieczenia pojazdu od
kosztów napraw, do tego p∏atna w sta∏ych ratach co miesiàc.
KONTRAKT SERWISOWY VOLVO
obejmuje:
- przeglàdy okresowe samochodu
- naprawy i wymiany elementów wynikajàce ze zwyk∏ego zu˝ycia materia∏ów
- wymian´ i uzupe∏nianie olejów i p∏ynów eksploatacyjnych
- ca∏odobowà pomoc Volvo Action
Service oraz holowanie do serwisu,
jeÊli nie mo˝emy naprawiç pojazdu
na drodze
- dla pojazdów ci´˝arowych Volvo,
gwarancj´ naprawy w okreÊlonym
czasie usterki uniemo˝liwiajàcej kontynuowanie jazdy
- oraz inne us∏ugi w zale˝noÊci od
oczekiwaƒ klientów.
Miesi´czna stawka kontraktu jest negocjowana i ustalana przed jego podpisaniem i nie mo˝e zostaç zmieniona
w czasie trwania kontraktu (z wyjàtkiem
corocznej indeksacji, zgodnie ze
wskaênikiem inflacji w strefie Euro).
PROMOCJ
SERWISO E
WE
Klient sam wybiera dealera, który ma
prowadziç kontrakt serwisowy, ale
w nag∏ych przypadkach ca∏a sieç serwisowa Volvo Truck jest oczywiÊcie
do dyspozycji klienta poprzez Volvo
Action Service. Dealer prowadzàcy
kontrakt odpowiada za wynik
finansowy us∏ug, jest zatem bezpoÊrednio zainteresowany wymianà
i naprawà cz´Êci oraz podzespo∏ów
tylko w uzasadnionych przypadkach.
Przeglàdy okresowe sà zaplanowane. Zadaniem dealera jest troska
o to, aby samochód na czas „dosta∏”
to, co powinien. Prawdopodobieƒstwo niezaplanowanego przestoju na
drodze spada do minimum. Poprzez
optymalnie opracowany, indywidualny plan przeglàdów ograniczamy do
minimum czas przestoju pojazdu
w warsztacie. Natomiast z góry ustalona, sta∏a, miesi´czna rata kontraktu
powoduje, ˝e jesteÊmy spokojni
o wysokoÊç rachunku. OdpowiedzialnoÊç za poprawne funcjonowanie
pojazdu le˝y po stronie Volvo.
W przypadku awarii na drodze kierowca dzwoni do Volvo Action Service
pod numer telefonu: 0601VOLVO5
23
(lub inaczej: 0601 865 865) i od tego
momentu gwarantujemy, ˝e czas naprawy nie przekroczy 8 godzin, w przeciwnym razie zostanie zredukowana
najbli˝sza faktura kontraktowa o kwot´
odszkodowania za zw∏ok´. Podstawowa ró˝nica w stosunku do warunków
standardowej umowy „Zapewnienia
czasu naprawy” to fakt, ˝e dla klientów
posiadajàcych kontrakt serwisowy
czas przestoju z powodu awarii jest
dodatkowo skrócony z 12 do 8 godzin.
Kolejnà zaletà posiadania kontraktu
serwisowego jest po prostu wygoda.
W przypadku zg∏oszeƒ awarii telefonicznie do Volvo Action Service, b´dàcego do dyspozycji klientów 24 godziny na dob´, nie potrzeba gwarancji
p∏atnoÊci ani ˝adnych innych
formalnoÊci. Samochód na
kontrakcie jest traktowany ze szczególnà troskà i mo˝liwie w najkrótszym czasie powraca na drog´. Wszystkie czynnoÊci obs∏ugowe sà wykonywane
w przypisanym do kontraktu warsztacie dealera Volvo. Nie trzeba wi´c ciàgle sprawdzaç stanu zaawansowania
prac i wysokoÊci rachunku. W koƒcu
same koszty eksploatacji taboru sà
z góry okreÊlone i stanowià sta∏à pozycj´ w kosztorysie.
Dodatkowym atutem jest wy˝sza wartoÊç przy odsprzeda˝y pojazdu, który
posiada udokumentowanà histori´
przeglàdów i napraw w autoryzowanym serwisie Volvo.
Cz´Êç z Paƒstwa powie zapewne –
mam w∏asnych mechaników i dobrze
wyposa˝ony warsztat, wi´c naprawiajàc we w∏asnym zakresie, u˝ywajàc
niekoniecznie oryginalnych cz´Êci,
z pewnoÊcià robi´ to taniej. Niestety
doÊwiadczenie wskazuje, ˝e tak
naprawd´ nie do koƒca jesteÊmy
Êwiadomi, ile kosztuje
nas w∏asny warsztat.
Przedstawi´ Paƒstwu nast´pujàcy
przyk∏ad:
Firma posiada flot´ 60 ciàgników siod∏owych FH12 4x2. W miar´ mo˝liwoÊci jest ona obs∏ugiwana i naprawiana
we w∏asnym warsztacie, aczkolwiek
nie wszystkie czynnoÊci, np. diagnostyczne, mo˝na wykonaç we w∏asnym
zakresie, nie posiadajàc specjalistycznych urzàdzeƒ.
Dla takiej floty, miesi´czny koszt prowadzenia warsztatu o powierzchni
400 m2, z 14 pracownikami, wyposa˝eniem technicznym wartoÊci ok. 80.000
PLN i magazynem cz´Êci na ok.
50.000 PLN z uwzgl´dnieniem wszystkich sk∏adników kosztów sta∏ych (jak
np.: pràd, ogrzewanie, sprzàtanie,
ochrona, ubranie robocze, utylizacja
opadów itp.) to ok. 39.000 Euro. Z drugiej strony, dla porównania, miesi´czny
koszt 4-letniego kontraktu serwisowego na te samochody to ok. 35.000 Euro, a 7-letniego ok. 44.000 Euro.
Przy porównywaniu tych wielkoÊci prosz´ mieç równie˝ na uwadze, ˝e wyliczony koszt prowadzenia takiego
warsztatu nie uwzgl´dnia:
- ca∏odobowej pomocy Volvo Action
Service na terenie ca∏ej Europy
- kosztów holowania
- zapewnienia czasu naprawy w 8 godzin oraz Êwi´tego spokoju!
Dodatkowych informacji na temat
Kontraktów Serwisowych Volvo
udzieli Paƒstwu nasz pracownik, pan Piotr Woszczenko:
[email protected]
tel. (0-22) 549 45 75
tel. kom. 0601 311 311
Maciej Trzebiatowski
Wspó∏praca:
Piotr Woszczenko
24
DLACZEGO KONTRAKT?
Jednà z polskich firm, która w po∏owie
ubieg∏ego roku podpisa∏a Kontrakt
Serwisowy Volvo, jest Bistrans
Sp. z o. o. ze Szczecina.
Zdaniem Tadeusza Kurowskiego –
wspó∏w∏aÊciciela firmy, decyzj´
o podpisaniu kontraktu podj´to po
dokonaniu g∏´bokiej analizy kosztów
napraw i czasu przestoju samochodów w serwisach.
„Koszty przestoju samochodu majà
znaczàcy wp∏yw na rentownoÊç
transportu.
W przypadku mojej firmy, za podpisaniem kontraktu serwisowego przemawia∏y g∏ównie racje ekonomiczne, takie jak: natychmiastowa pomoc serwisu w momencie awarii pojazdu, a tak˝e skrócenie czasu przestoju podczas
napraw i przeglàdów – maksymalnie
do 8 godzin. Firma korzysta wy∏àcznie
z pomocy i us∏ug autoryzowanych serwisów. W przypadku Szczecina jest
to Pekaes Truck, reprezentowany
przez panów Tomasza
Piekoszewskiego i W∏adys∏awa
Majchrowskiego.
W nag∏ych sytuacjach pomaga nam Volvo Action Service.
Podpisanie kontraktu mia∏o
tak˝e wp∏yw na dyspozycyjnoÊç pojazdów. Dzi´ki kontraktom jestem w stanie zaplanowaç wydatki zwiàzane
z kosztami eksploatacyjnymi samochodów. Mog´ zaplanowaç
koszt obs∏ugi ka˝dego samochodu,
który zosta∏ obj´ty kontraktem serwisowym.
Moim zdaniem, trzy najwa˝niejsze
cechy kontraktów serwisowych to:
krótkie przestoje samochodów podczas napraw, sta∏e koszty miesi´czne obs∏ugi, przed∏u˝ona gwarancja
na samochód z racji obs∏ugi kontraktowej. Polityka mojej firmy nastawiona jest na odnow´ taboru co
5-6 lat. Nadwy˝k´ pochodzàcà
Tadeusz Kurowski —
wspó∏w∏aÊciciel
firmy Bistrans
Cz´Êç floty transportowej firmy Bistrans
z ró˝nicy pomi´dzy wp∏atami kontraktowymi a rzeczywistymi kosztami przeglàdów i napraw b´d´ chcia∏
przeznaczyç na obs∏ug´ nowych samochodów z kontraktami. Na szczegó∏owà ocen´ kontraktów serwisowych trzeba b´dzie jeszcze poczekaç. MyÊl´, ˝e po up∏ywie roku
zdo∏am oceniç ich wp∏yw na rentownoÊç mojej firmy”.
Firma Bistrans ze Szczecina
istnieje od 1992 roku. Poczàtkowo dzia∏a∏a jako spó∏ka
cywilna Biss, a od 1999 roku
jako Bistrans spó∏ka z o. o.
Firma zajmuje si´ mi´dzynarodowym i krajowym przewozem ∏adunków masowych na
plandekach. Obecnie dysponuje 10 licencjonowanymi pojazdami Volvo, wyprodukowanymi w latach: 1995, 1997, 1999
i 2000.
Opracowa∏: Piotr Wysocki
25
H
C
A
I
D
E
M
VOLVO W
MNIEJSZY POPYT
NA POJAZDY U˚YTKOWE
Miniony rok by∏ trudny dla transportu
samochodowego, co mia∏o oczywisty
wp∏yw na wielkoÊç sprzeda˝y pojazdów ci´˝arowych w Polsce.
W ubieg∏ym roku sprzedano 5956 pojazdów o DMC powy˝ej 6 t, co jest
sporym spadkiem w stosunku do i tak
s∏abego 2000 roku, kiedy rynek wch∏onà∏ 6877 pojazdów. Sprzeda˝ jest ni˝sza od katastrofalnego 1999 roku, kiedy nabywców znalaz∏o 6525 samochodów o DMC powy˝ej 6 t. Mimo
bardzo niskich cen – ciàgniki siod∏owe
o DMC powy˝ej 16 t niektórych marek
kosztujà poni˝ej magicznej granicy
100 000 DEM – w roku 2002 sprzeda˝ tego typu pojazdów spad∏a. Atrakcyjne ceny mo˝na by∏o p∏aciç tak˝e za
auta innych klas, co niestety nie rozrusza∏o rynku. (...)
(...) Polityka paƒstwa wspierania ma∏ej
przedsi´biorczoÊci istnieje tylko na papierze.
Ubieg∏orocznym liderem rynku w klasie
aut u˝ytkowych o DMC powy˝ej 6 t niemal zwyczajowo pozostaje Volvo ze
sprzeda˝à 961 pojazdów. Marka jest
tak˝e na pierwszym miejscu w kategorii pojazdów najci´˝szych, o DMC powy˝ej 16 t.
15.01.2002 r.
VOLVO IDZIE ZA CIOSEM
Miesiàc po premierze nowej generacji
pojazdów z serii FH, koncern Volvo zaprezentowa∏ nowe pojazdy z serii FM.
26
Razem z wprowadzonà w zesz∏ym roku
serià FL oferta Volvo zosta∏a generalnie
odnowiona. Pierwsza seria FM trafi∏a
na rynek w 1998 r. Pojazdy z tej rodziny by∏y przeznaczone g∏ównie do dystrybucji towarów i transportu budowlanego, choç na podwoziach FM budowano te˝ pojazdy specjalistyczne.
Wprowadzone obecnie zmiany dotyczà
m. in. nowych silników, nowej, automatycznej skrzyni biegów I-shift, systemów
elektronicznych, podwozi oraz nowych
wariantów kabin o zmienionych w∏aÊciwoÊciach aerodynamicznych i wn´trzu.
Nowa grupa FM niemal do z∏udzenia
przypomina zaprezentowanà wczeÊniej
rodzin´ FH. Zatem pojawi∏y si´ nowa
atrapa górna i dolna, nowe reflektory
w obr´bie przedniego zderzaka i inne
lusterka boczne. Nowym elementem
jest FUPS, czyli przednia os∏ona zabezpieczajàca samochody osobowe przed
wjechaniem pod podwozie wozu ci´˝arowego w razie zderzenia czo∏owego.
Stanowi ona wyposa˝enie standardowe, zintegrowane z konstrukcjà podwozia. W rezultacie poprawiono nie tylko
walory estetyczne auta i bezpieczeƒstwo, ale tak˝e polepszono aerodynamik´, co ma wp∏yw na zmniejszenie zu˝ycia paliwa. (...)
23.12.2001 r.
To by∏ bardzo udany rok dla Volvo Polska, bioràc pod uwag´ ogólny stan
rynku. Nasza firma koƒczy rok na pozycji lidera w sprzeda˝y samochodów
powy˝ej 10 ton dopuszczalnej masy
ca∏kowitej. Pozycj´ lidera odzyskaliÊmy
po s∏abszym roku 2000 ju˝ w styczniu.
Liczymy, ˝e do koƒca grudnia sprzedamy ponad 900 samochodów ci´˝arowych. By∏ to dla nas rok szczególny, bo
w listopadzie i grudniu wprowadzamy
w Europie nowà generacj´ samochodów z serii FH i FM. Obie poprzednie
generacje FH zdoby∏y tytu∏ ci´˝arówek
roku. Z modelami tymi, które w Polsce
pojawià si´ w marcu i kwietniu wià˝emy du˝e plany.
27.12.2001 r.
SPRZEDA˚ CI¢˚ARÓWEK
BY¸A NIECO LEPSZA OD PROGNOZ
W ubieg∏ym roku sprzedano w Polsce
ponad 6 tys. samochodów ci´˝arowych, czyli blisko o 12,5 proc. mniej ni˝
rok wczeÊniej. Spadek ten jest jednak
znacznie ni˝szy ni˝ w przypadku aut
osobowych i dostawczych. Producenci
majà nadziej´, ˝e rynek przestanie si´
kurczyç. Rok 2001 kolejny raz z rz´du
przyniós∏ spadek sprzeda˝y samochodów ci´˝arowych. Przedsi´biorstwa i firmy transportowe kupi∏y 6019 pojazdów
(o masie ca∏kowitej przekraczajàcej
6 ton), czyli o 12,48 proc. mniej ni˝
w analogicznym okresie roku ubieg∏ego.
Nie ma oczywiÊcie powodów do zadowolenia, ale okazuje si´, ˝e sytuacja nie
jest tak dramatyczna, jak np. w przypadku aut osobowych, gdzie sprzeda˝ by∏a
mniejsza blisko o 32 proc. (...)
(...) W najwi´kszym na rynku segmencie aut o masie ca∏kowitej przekraczajàcej 16 ton dealerzy sprzedali w 2001 r.
3327 pojazdów – o 10,11 proc. mniej
ni˝ rok wczeÊniej. Zdecydowanym liderem by∏a firma Volvo, która zdo∏a∏a
umieÊciç na rynku 805 pojazdów –
o 10,27 proc. wi´cej ni˝ w 2000 r. Spada forma g∏ównego rywala – Scanii.
Dwa lata temu firma sprzeda∏a 777 pojazdów, w ubieg∏ym – „tylko” 528.
25.01.2002
AUTORYZOWANE STACJE SERWISOWE I PUNKTY
SPRZEDA˚Y SAMOCHODÓW CI¢˚AROWYCH
I MASZYN BUDOWLANYCH VOLVO W POLSCE
Samochody ci´˝arowe
Samochody ci´˝arowe i maszyny budowlane
Informacje u dealerów:
Bia∏a Podlaska: Galaauto, tel. 0-83/ 342 09 93; fax 0-83/ 342-09-65. B∏onie k/Warszawy: ATB Truck, tel. 0-22/ 725 51 00; fax 0-22/ 725 50 92.
Czechowice-Dziedzice: Mostostal Zabrze ZTS, tel. 0-32/ 215 60 60; fax 0-32/ 215 60 61. D∏ugo∏´ka k/Wroc∏awia: Truck and Bus Service,
tel. 0-71/ 399 63 00; fax 0-71/ 399 63 51. Gdynia: GBO Serwis, tel. 0-58/ 629 88 33; fax 0-58/ 629 85 83. Je˝ewo Stare k/Bia∏egostoku:
GBO Serwis, tel. 0-85/ 718 15 81; fax 0-85/ 718 11 80. Katowice: Mostostal Zabrze ZTS, tel./fax 0-32/ 258 04 58; tel. 0-32/ 258 04 51. Koszalin:
Z.U.P. Bodex, tel./fax 0-94/ 346 20 81; tel. 0-94/ 346 30 33. Kraków: Gal-Trucks, tel. 0-12/ 254 25 13; fax 0-12/ 254 25 11. Kutno: Nijhof-Wassink,
tel. 0-24/ 253 37 70; fax 0-24/ 254 76 08. Lublin: Galaauto, tel. 0-81/ 445 02 00; fax 0-81/ 445 02 01. Nowa WieÊ Wlk. k/Bydgoszczy:
Nijhof-Wassink, tel. 0-52/ 381 25 77; fax 0-52/ 381 25 78. Opole: Truck and Bus Service, tel. 0-77/ 457 60 23/ -25; fax 0-77/ 457 60 42. Olsztyn:
GBO Serwis, tel. 0-89/ 532 00 49; fax 0-89/ 539 90 28. Radom: ATB Truck, tel. 0-48/ 360 98 08/ -18; fax 0-48/ 330 84 74. Rzeszów: Galaauto,
tel. 0-17/ 864 20 51, fax 0-17/ 866 83 70. Rzgów k/¸odzi: Nijhof-Wassink, tel. 0-42/ 227 85 85; fax 0-42/ 227 86 86. Szczecin: Pekaes Truck,
tel. 0-91/ 462 10 06; fax 0-91/ 462 10 14. Tarnowo Podgórne k/Poznania: Nijhof-Wassink, tel. 0-61/ 814 74 58; fax 0-61/ 814 74 57. Warszawa:
ATB Truck, tel. 0-22/ 811 02 37; tel./fax 0-22/ 811 13 51. Zabrze: Mostostal Zabrze ZTS, tel./fax 0-32/ 271 24 76; tel. 0-32/ 276 09 72.
PERFEKCJA JEST SUMÑ CZ¢ÂCI
Samochód ci´˝arowy Volvo – jego bezpieczeƒstwo, wygoda u˝ytkowania i oszcz´dnoÊç sà bezdyskusyjne.
NiezawodnoÊç i d∏uga ˝ywotnoÊç oryginalnych cz´Êci jest faktem. Jednak nazwa Volvo oznacza coÊ wi´cej ni˝
znakomity samochód ci´˝arowy, bowiem Volvo zapewnia swoim klientom profesjonalnà obs∏ug´ finansowà
i serwisowà przez 24 godziny na dob´.
www.volvopolska.pl

Similar documents