Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial

Transcription

Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Sekolah Pendidikan dan
Pembangunan Sosial
“Pendidikan ke arah Perkembangan Keintelektualan”
Nepenthes stenophylla Mast.
Famili:
Nepenthaceae
Nama Tempatan:
Periuk kera
Periuk kera merupakan tumbuhan karnivor tropika
yang endemik di Borneo. Spesis ini menghasilkan
bentuk corong periuk yang menarik yang tumbuh
sehingga mencapai ketinggian 25 cm.
Sumbangan gambar daripada,
Dr. Berhaman Ahmad
Sumbangan penerangan daripada,
Dr. Berhaman Ahmad
Gambar Latar Belakang:
Keratan Rentas Kayu
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Nama Tempatan: Kondolon
Nama Saintifik: Alangium spp.
1
DEKAN
SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN
B.Fine Art (UiTM), P.G.Dip. (Art & Design) De Monfort,
BPKP KOD
PROGRAM PENGKHUSUSAN
M.A (Art & Design) De Monfort, Ph.D (Fine Art) UMS
HT06
Pendidikan dengan TESL
HT16
Pendidikan dengan Sains
HT17
Pendidikan dengan Sains Sosial
HT18
Pendidikan dengan Ekonomi
TIMBALAN DEKAN
(AKADEMIK & HAL-EHWAL PELAJAR)
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
PROF. MADYA DR. ISMAIL BIN IBRAHIM
DR. SUYANSAH SWANTO
B.A (Essex), M.A (Warwick), Ph.D (Nottingham)
SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN
TIMBALAN DEKAN
(PENYELIDIKAN & INOVASI)
BPKP KOD
PROGRAM PENGKHUSUSAN
HS20
Sains Sukan
DR. MOHD ZAKI ISHAK
B.Sc. Hons, Dip. Ed. (UKM), M.Ed., Ph.D (Waikato)
PENOLONG PENDAFTAR
YAZMIN SURAYA YUSOF
B.A Hons Bus.Mgmt (Oxford Brookes)
AZLAN BIN AWANG
B.Ed. Hons (UMS)
KETUA PROGRAM
DR. ABDUL SAID AMBOTANG
Dip. Applied Sc. B.B.A (UITM), M.Ed. (UTM), Ph.D (UMS)
(Pendidikan dengan Ekonomi - HT18)
DR. DG MARYAMA AG DAUD
B.Sc. (UM), M.Sc. (Essex), Ph.D (UKM)
(Sains Sukan - HS20)
DR. SUHAIDA OMAR
B.Ed. (UKM), M.Ed. (USM), Ed.D (Warwick)
(Pendidikan dengan TESL - HT06)
PROF. MADYA DR. SABARIAH SHARIF
Dip. Ed., B.Sc. (UKM), M.A, Ph.D (Bath)
DR. ROSLEE TALIP
B.Ed. Hons (USM), M.Ed. (UMS), Ph.D (UMS)
(Pendidikan dengan Sains Sosial - HT17)
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
PEJABAT AM
SEKOLAH PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL
Tel
: 6088 - 320000
Samb
: 2506
Faks
: 6088 - 320268
E-mel
: [email protected]
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
(Pendidikan dengan Sains - HT16)
2
TERAS SEKOLAH
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
TT00103 FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
Memperkenalkan sejarah perkembangan dan hala tuju falsafah, dasar dan sistem pendidikan negara.
Memahami konsep praktikal mengenai pengetahuan falsafah dalam pengajaran dan pembelajaran.
Pengaplikasian aliran-aliran falsafah seperti Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan
Islam, Falsafah Pendidikan Guru serta Falsafah-Falsafah Pasca Modernisme. Sistem Pendidikan di
Malaysia dan peranan falsafah pendidikan dalam agenda pembangunan negara.
Rujukan
Barrow, R., & Woods, R. (1994). An Introduction to philosophy of education. (3rd ed.) London: Routledge.
Gutek, Gerald L., (2000) Historical and Philosophical Foundations of Education: Selected Readings. New
Jersey: Prentice Hall. Pendidikan, Suatu Kajian Psikologi dan Falsafah, Kuala Lumpur: DBP.
Hasan Langgulung (1997). Pengenalan Tamadun Islam dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Husin, Sufean, (2000). Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
TT00203 APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGAJARAN
Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang kepentingan psikologi dalam membantu
guru mencapai matlamat pengajaran; serta membantu merangsang pelajar untuk terlibat secara aktif
dalam proses pendidikan yang sedang berlangsung. Antara topik yang akan dibincang ialah konsep
psikologi dalam pendidikan, teori-teori pembelajaran sebagai panduan untuk mengandalikan bilik
darjah dengan lebih berkesan, ciri-ciri perbezaan pelajar, motivasi, serta lain-lain aspek yang dapat
membentuk suasana pengajaran dan pembelajaran yang baik dan berkesan.
Rujukan
Abd Majid dan Rahil. (2000). Psikologi Pendidikan 1: Pertumbuhan dan Perkembangan. Kuala Lumpur:
Longman.
Biehler, F.F. & Snowman, J. (2000). Psychology Applied to Teaching in Training. USA: Houghton Mifflin.
Eggen, P. & Kauchak, D. (2001). Educational Psychology: Windows on classroom. (5th Ed). New Jersey:
Prentice Hall.
Tan Oon Seng, Parsons, R., Hindson, S.L. & Brow, D.S. (2001). Educational Psychology: A Practitioner
Researcher Approach (An Asian Edition). Australia: Thomson.
TT00303 TEORI DAN AMALAN PEDAGOGI
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini bertujuan melihat secara umum konsep dan pengertian pengajaran dan pembelajaran. Teoriteori utama pengajaran, pendekatan, model dan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran
akan dibincangkan secara perbandingan dari aspek konsep serta prinsip sesuatu teori. Pendekatan
pengajaran terkini juga akan disentuh. Manakala, reka bentuk pengajaran dan amalan pedagogi akan
diintegrasikan secara tidak langsung. Penekanan utama kursus ini ialah membincangkan strategi-strategi
pengajaran dan pembelajaran berkesan yang boleh diamalkan oleh guru serta mengenalpasti ciriciri pengajaran-pembelajaran yang aktif dan bermakna. Akhir sekali kursus ini akan membincangkan
kepentingan pelaksanaan aktiviti pengkayaan dan pemulihan.
Rujukan
Freiborg, J.H. & Driscoll, A. (1992). Universal Teaching Strategies. New York: McGraw Hill. Hamilton, R.
& Ghotala, E. (1994). Learning and Instruction. New York: McGraw Hill.
Kyriachou, C. (1997). Effective Teaching in Schools: Theory and Practice. (2nd. Edition). U.K: Cornwall.
Lorber, M.A. (1996). Objectives, Methods and Evaluation for Secondary Teaching. Needham Height:
Allyn Bacon. McGraw Hill.
TT00503 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN
Kursus ini bertujuan memberi pengertian tentang penggunaan dan penafsiran data-data kualitatif dan
kuantitatif perangkaan dalam pentaksiran serta penilaian pendidikan. Kursus juga memberi pengetahuan
dan membina kemahiran dalam pembinaan ujian, menganalisis soalan-soalan ujian dan mentafsirkan
markah ujian. Tajuk-tajuk yang dibincangkan termasuk pengertian, konsep dan prinsip pengujian,
pentaksiran dan penilaian; asas perangkaan untuk penilaian pendidikan; penilaian bidang kognitif,
afektif dan psikomotor; jenis-jenis ujian, pembinaan dan rekaan ujian; kesahan dan kebolehpercayaan
ujian; pentadbiran dan tafsiran ujian; analisis item soalan, dan juga kemahiran-kemahiran menilai
dalam pendidikan.
3
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Burgess, R.G. (1993). Educational Research and Evaluation: For Policy and Practice?. London: Falmer.
Linn, R.C. & Groundlund, N.E. (1995). Measurement and Assessment in Teaching. Columbus: Charles
E. Merrill.
Mokhtar Ismail. (1995). Penilaian Di Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Tan Hui Leng & Ee Ah Meng. (1996). Penilaian Dalam Proses Pendidikan, Kuala Lumpur: Fajar Bakti.
Walsh & Bets. (1995). Test and Measurement. Columbus: Charles E. Merrill.
TT01003 ASAS PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN
Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pengetahuan asas yang diperlukan dalam
mengendalikan sesuatu penyelidikan ilmiah. Antara topik yang akan dibincangkan ialah mengenal
pasti masalah pendidikan yang memerlukan penyelesaian, merancang instrumen serta prosedur kajian,
populasi dan persampelan, mentadbir alat kajian, menganalisis serta mentafsir data dan akhirnya
menghasilkan laporan.
Rujukan
Mohd. Majid Konting. (1998). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Edisi 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka
David Dooley. (2001). Social Research Methods. New Jersey: Prentice Hall
Jack R. Nation. (1997). Research Methods. New Jersey: Prentice Hall
Neil J. Salkind. (2000). Exploring Research. 4th Edition. New Jersey: Prentice Hall
Allan G. Bluman. (2001). Elementary Statistics: A Step By Step Approach. 4th Edition. New York: McGraw-Hill.
TT00703 KOMPUTER DAN MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN
Rujukan
O’Leary, T.J., O’Leary, L.I. et. al. (2000). Asas Pengkomputeran. McGraw-Hill.
O’Leary, T.J. and O’Leary, L.I. (2002). Computer Essentials 2002 - 2003. Complete Edition. McGraw-Hill.
Shelly, G.B., Cashman, T.J., Vermaat, M.E. & Walker, T.J. (2002). Discovering Computers 2004. Complete
Edition. International Thomson Publishing.
Toliver, P.R., Johnson, Y. & Koneman, P.A. (2000). Office 2000. Addison Wesley Longman, Inc.
Newby, T.J. et. al. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction,
Integrating Computers and Using Media. 2nd Edition. Prentice Hall. Inc. ISBN: 0-13-914052-2. Chap. 1, 2.
TT00803 SOSIOLOGI PENDIDIKAN
Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar beberapa perspektif utama yang
melandasi sosiologi pendidikan, termasuk beberapa teori dan konsep asas sosiologi. Perbincangan
utama ditumpukan kepada peranan pendidikan dalam pembangunan sesebuah masyarakat dan
negara. Penumpuan akan diberikan kepada kaedah asas membuat penyelidikan pendidikan, peranan
pendidikan sebagai agen perubahan, agen sosialisasi dan penggerak mobiliti sosial. Topik-topik
lain akan menyentuh peranan pendidikan terhadap pembangunan masyarakat dalam bidang sosiobudaya, sosio-politik dan sosio-ekonomi. Isu-isu semasa berkaitan pendidikan dan negara (meritokrasi,
penekanan bidang sains, keruntuhan moral remaja sekolah, pencapaian pelajar bumiputra dll) akan
disentuh di samping sekolah sebagai organisasi, hubungan sekolah dengan ibubapa, hubungan budaya
sekolah dengan budaya masyarakat, profesion perguruan, peranan pendidikan dalam menangani kes
juvana, hubungan pendidikan dengan masyarakat dan mobiliti sosial.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang asas perkakasan yang digunakan dalam Teknologi
Maklumat dan Komunikasi (ICT) dan pengenalan kepada perisian-perisian yang sesuai digunakan untuk
penghasilan bahan-bahan Pengajaran dan Pengajaran dalam bentuk CD interaktif dalam bilik darjah.
Ia termasuklah pengenalan kepada fungsi perkakasan ICT, pemproses perkataan, hamparan data dan
persembahan elektronik, pangkalan data, metodologi pembangunan perisian, kegunaan internet serta
multimedia dalam pendidikan dan etika dalam penggunaan teknologi maklumat. Fokus utama kerja
amali kursus ini ialah teknologi penghasilan klip video dan pengarangan multimedia untuk menghasilkan
CD interaktif. Di akhir kursus ini, pelajar dijangka dapat menguasai kemahiran menghasilkan bahanbahan pengajaran pembelajaran yang berasaskan teknologi untuk kegunaan di sekolah.
4
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Ballantne, J.H. (2001). The Sociology of Education: A Systematic Analysis. (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
Mohd Salleh Lebar. (1998). Sosiologi Sekolah dan Pendidikan. Kuala Lumpur: Thinker Library.
Mulkey, L.M. (1993). Sociology of Education. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College.
Rohana Yusof. (1996). Asas Sains Sosial dari Perspektif Sosiologi. Kuala Lumpur: DBP.
Sadovnik, A.R., Cookson, Jr. P.W. & Semel, S.F. (1994). Exploring Education. Boston: Allyn and Bacon.
TT00903 KEMAHIRAN BERBAHASA MALAYSIA DALAM PENDIDIKAN
Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar-pelajar meningkatkan keupayaan dan menggunakan
Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah dan bahasa komunikasi dalam proses pengajaran dan
pembelajaran serta ketika menjalankan aktiviti-aktiviti rasmi yang berkaitan dengannya. Kursus ini
dirancangkan untuk meningkatkan kemahiran menulis, membaca, bertutur, mendengar dan memahami
pelajar-pelajar terutamanya dalam acara-acara rasmi.
Rujukan
Abdul Aziz Derahman. (2000). Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Kuala Lumpur: DBP.
Abdul Hamid Mahmood. (2001). Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. Kuala Lumpur: Affluent Master. Sdn
Bhd.
Hassan Ahmad. (2002). Imbasan. Kuala Lumpur: DBP.
Juriah Long, Sabran & Sofian Hamid. (1990). Perkaedahan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.
Nik Safiah Karim. (1996). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: DBP.
TT01303 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN
Kursus ini bertujuan memberi pendedahan awal kepada para pelajar tentang pengertian pentadbiran
dan pengurusan serta proses-proses yang terlibat dalam kedua-dua aktiviti tersebut. Juga dibincangkan
cara pentadbiran organisasi pendidikan di Malaysia. Beberapa perkara asas dalam pengurusan
sesebuah organisasi pendidikan akan disentuh seperti struktur dan budaya organisasi, teori kepimpinan,
teori motivasi, pembangunan kakitangan, penilaian kakitangan dan komunikasi yang berkesan dalam
sesebuah organisasi. (Topik-topik lain yang akan disentuh secara ringkas ialah pengurusan kualiti
menyeluruh, proses membuat keputusan, pembentukan pasukan, pengurusan kewangan, pengurusan
bilik darjah dan sekolah efektif.)
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Rujukan
Azman Che Omar. (2001). Pengurusan di Malaysia dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: DBP.
Daft, R. L. (1997). Management. Orlando : Dryden Press.
Kreitner, R. (1995). Management. Massachusetts : Houghton Mifflin Company.
Murgatroyd, S. & Morgan, C. (1994). Total Quality Management and the School. Buckingham: Open
University.
Razali Mat Zin. (1996). Kepimpinan Dalam Pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan.
TERAS PROGRAM PENDIDIKAN DENGAN TESL (HT06)
TE10103 LITERATURE AND LANGUAGE LEARNING
Kursus ini memperkenalkan kaedah bersepadu dalam pengajian sastera dan appresiasi kesusasteraan. Ia
bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada asas dalam pengajian kesusasteraan secara umum.
Ia juga cuba memperkembangkan pandangan kritikal, pandangan intelektual dan reaksi positif terhadap
sastera, selain menggalakkan pembacaan bahan-bahan sastera Inggeris dalam kalangan pelajar.
Rujukan
Barnet, Sylvia, William Burto & William E. Cain (2006). Introduction to Literature: Fiction, Poetry, Drama,
fourteenth edition. New York: Pearson Longman.
Carter, Ronald & John McRae (1996). The Penguin Guide to English Literature: Britain and Ireland,
Middlesex, England: Penguin Books.
Collie, Joanne & Stephen Slater (1995). Literature in the Language classroom: A Resource Book of Ideas
and Activities, Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Ganakumaran Subramaniam (ed.) (2003). Teaching of Literature in ESL/EFL Contexts, Petaling Jaya:
Sasbadi Sdn. Bhd.
Kennedy, X. J., Diana Gioia (2006), Backpack Literature: An Introduction to Fiction, Poetry and Drama,
New York; Pearson Longman.
Morner, Kathleen & Ralph Rausch (1991). NTC’s Dictionary of Literary Terms, Chicago, Illinois: NTC
5 Publishing Group.
TE10303 TEACHING OF LISTENING & SPEAKING
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini cuba membangunkan prinsip pengajaran komunikatif dengan memfokuskan kepada bahasa
lisan. Struktur bahasa lisan akan dikaji. Teori-teori asas dalam komunikasi lisan akan diterokai, termasuk
teori-teori komunikasi, ritual dan acara-acara sosial, teori skema dan perlakuan-perlakuan lisan. Ianya
akan memperkukuhkan konsep dalam menyediakan kriteria untuk pembelajaran bahasa yang berjaya.
Pengajaran pendengaran dan pertuturan adalah penting dalam pengajaran bahasa yang berkesan
kerana kedua-duanya adalah penting untuk pendedahan dalam bilik darjah dan keperluan bahasa
sepanjang hayat. Topik-topik yang diajar adalah termasuk asas teoritikal dalam komunikasi lisan selain
metodologi pengajaran dalam pendengaran dan pertuturan.
Rujukan
Thornbury, S. (2005). How to teach speaking. Essex: Longman.
Underwood, M. (1986). Teaching listening. London: Longman.
TE10503 TEACHING WRITING SKILLS
Kursus ini cuba memperkembangkan kemahiran peribadi dan profesional para pelajar dalam bidang
penulisan, kerana mereka seharusnya kompeten sebagai penulis sebelum mencurahkan ilmu kepada
pelajar-pelajar kelak. Kursus ini memfokuskan kepada teknik-teknik pengajaran penulisan, dengan
bertumpukan kepada kaedah pengajaran penulisan; perancangan kelas penulisan; teknik pengajaran
pelbagai bentuk penulisan; dan penilaian dan maklum balas ke atas penulisan pelajar. Jadi, sementara
bahagian awal kursus menjurus kepada asas supaya pelajar kompeten dalam penulisan, bahagian
kedua pula akan membantu pelajar-pelajar menjadi guru-guru kompeten dalam penulisan.
Rujukan
Raimes, A. (1983). Techniques of teaching writing. Oxford: Oxford University Press.
Byrne, D. (1991). Teaching writing skills. London: Longman.
Kursus Fonologi Bahasa Inggeris akan menjelaskan sebutan Bahasa Inggeris dalam sebutan baku
sepertimana yang dipelajari di England. Maklumat ini diberikan dalam konteks teori umum mengenai
bunyi pertuturan dan bagaimana ianya digunakan dalam bahasa Inggeris. Ini adalah perlu untuk sesiapa
sahaja yang ingin memahami prinsip-prinsip dalam pengawalan penggunaan bunyi di dalam pertuturan
bahasa. Oleh kerana terdapatnya kekeliruan ejaan secara semulajadi dalam bahasa Inggeris, ianya
adalah penting untuk memahami sebutan bahasa Inggeris dalam bentuk fonem berbandingkan abjab,
dan mentranskripsikan dengan menggunakan simbol-simbol khas. Seterusnya, kursus ini mengkaji unitunit yang lebih luas dalam pertuturan seperti suku kata, di samping aspek-aspek pertuturan seperti
stres dan intonasi. Pelajar-pelajar seterusnya akan didedahkan kepada kemahiran yang diperlukan
untuk menganalisis dan menilai pertuturan dalam bahasa Inggeris dengan kefahaman mendalam, dan
seterusnya merancang activiti pengajaran dan pembelajaran bersesuaian yang dapat dijalankan dalam
bilik darjah.
Rujukan
Roach, P. (1999). English Phonetics and Phonology. A Practical Course. (3rd. Ed.). Cambridge: Cambridge
University Press.
Carr, P. (1999). English Phonetics and Phonology. An Introduction. Oxford:Blackwell.
TE10203 SECOND LANGUAGE ACQUISITION
Kursus ini cuba memahami bagaimana seseorang individu belajar dan ianya tidak sama dengan
penyelidikan di dalam pengajaran bahasa. SLA, dalam hal ini, sepatutnya menjadi titik rujukan
penting bagi mereka yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti pendidikan dan juga para penyelidik yang
mengkaji bagaimana untuk membantu proses pembelajaran. Memahami hakikat bahawa bahasa
adalah sesuatu yang sukar, SLA telah menjadi bidang yang luas dan kini merangkumi pengajian dalam
interaksi pragmatik yang sukar di kalangan pelajar serta di antara pelajar dan penutur asli, mengkaji
bagaimana kemampuan penutur bukan asli berkembang, stabil, dan mengalami pergeseran (lupa,
hilang), menjalani analisis dan tafsiran dalam semua aspek bahasa yang dipelajari dengan bantuan
teori linguistik semasa, serta memperkembangkan teori-teori yang khusus dalam bidang SLA yang
berkaitan dengan pelbagai bentuk perilaku penutur bukan asli.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TE10003 THE PHONOLOGY OF ENGLISH
6
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Ellis, R. (1997). Second Language Acquisition. Oxford: OUP.
Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Gass, S. & Selinker, L. (2001). Second Language Acquisition: An introductory course. London: Lawrence
Erlbaum.
Lightbown, P.M. & N. Spada. (1999). How languages are learned. Oxford. OUP.
TE10403 TEACHING OF READING
Kursus ini akan membolehkan guru pelatih memahami proses-proses sukar dalam pembacaan, dan
pembelajaran untuk membaca dalam bahasa asing. Bacaan adalah kemahiran penting dalam situasisituasi di mana pendedahan terhadap bahasa mungkin terhad. Ianya juga merupakan kemahiran
penting dalam bidang akademik. Kursus ini distrukturkan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama
memperkenalkan prinsip-prinsip pembacaan, teks and pengajaran; bahagian kedua melihat dengan
lebih dekat beberapa isu teoritikal dan kesan ke atas kelas pembacaan; dan bahagian ketiga
memfokuskan kepada kepentingan pembacaan luas, pemilihan bahan-bahan dan cara kursus-kursus
dan kelas-kelas dirancang, diajar dan dinilai.
Rujukan
Bernhardt, E.B. (1991). Reading Development In A Second Language: Theoretical, Empirical And
Classroom Perspectives. Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corporation.
Beard, R.F. (1999) and Oakhill, J. (Eds) Reading Development and the Teaching of Reading: A Psychological
Perspective. Oxford: Blackwell.
Chitravelu, N., Sithamparam, S., and Soo Choon, Teh. (1995). Shah Alam: Penerbit Fajat Bakti Sdn. Bhd.
Farrell, T.S.C. (2003). Planning Lessons for a Reading Class. Singapore: SEAMEO Regional Language
Centre.
TE20103 INTRODUCTION TO SEMANTICS
Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman berterusan mengenai semantik pada tahap asas.
Pemahaman dalam semantik atas tujuan pengajaran bahasa Inggeris adalah fokus utama. Bidang
semantik dan kedudukannya dalam bidang linguistik akan dipelajari pada tahap asas. Topik-topik
berkaitan akan digarap dengan mendalam. Aplikasi pemahaman semantik dalam kelas TESL akan
dikendalikan dengan terperinci.
Rujukan
Saeed, John I. (1997). Semantics, Oxford: Blackwell.
Cruse, D. A. (2000). Meaning in Language: An introduction to Semantics and Pragmatics, Oxford: Oxford.
Dixon, R. M. W. (2005). A semantic approach to English Grammar. (Second edition) Oxford: OUP.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TE20303 MATERIALS DEVELOPMENT
Matlamat kursus ini adalah untuk menunjukkan kaitan rapat antara bahan-bahan yang diperolehi,
pengajaran dan pembelajaran. Ianya merangkumi persediaan dan penilaian bahan-bahan pengajaran
EFL/ESL. Sesi-sesi kuliah akan mengembangkan kemahiran kritikal untuk menganalisis bahan-bahan
selari dengan teori-teori bagaimana bahasa-bahasa kedua dipelajari, sementara mempertimbangkan
isu-isu kelas praktikal dan perbezaan dalam persekitaran EFL/ESL. Kursus ini akan mengunakan dengan
sebaik-baiknya kaedah amali untuk menyesuaikan bahan-bahan semasa dan memperkembangkan
bahan-bahan baharu, termasuk yang mensasarkan ciri-ciri linguistik dalam konteks interaksi pelajar
yang bermakna. Sesi-sesi terbabit akan memfokuskan bahan-bahan untuk pelbagai kemahiran dalam
penggunaan semasa, berpandukan model-model komunikasi seperti (tetapi tidak terhad kepada) kaedahkaedah berasaskan tugas dalam pengajaran, isu-isu dalam pembelajaran bahasa dengan bantuan
komputer dan pengajaran berasaskan isi. Aliran semasa dalam bahan-bahan berwibawa juga akan dikaji.
7
Rujukan
Tomlinson, B & Matsuda, H. (2004). Developing Language Course Materials. Singapore: SEAMEO
Regional Language Centre.
Tomlinson, B. (Ed.) (1998). Materials development in language teaching. Cambridge: Cambridge
University Press.
Nunan, D. (1999). Second Language Teaching and Learning. Boston: Heinle and Heinle Publishers.
Cunningsworth, A. (1995). Choosing your coursebook. Oxford: Hienemann.
TE20503 DISCOURSE ANALYSIS
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini mengkaji struktur teks lisan dan bertulis. Teori-teori asas berkaitan kaedah analisis wacana
kritikal akan dikaji, termasuklah teori-teori komunikasi, upacara dan kekangan-kekangan sosial, teori
skema, kejadian serta perilaku pertuturan. Contoh-contoh teks lisan dan bertulis akan diaplikasikan
dalam perbualan, wacana dalam kelas, dan dalam pelbagai teks bertulis. Konsep kepaduan dan
koheren akan dibincangkan.
Rujukan
Hatch, E.M. (1992). Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: CUP.
Nunan, D. (1993). Introducing Discourse Analysis. Cambridge: OUP.
Cortazzi, M. (1993). Narrative Analysis. Cambridge: OUP.
TE20003 APPROACHES TO LANGUAGE TEACHING
Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan guru-guru pelatih kepada pelbagai kaedah dalam
pengajaran bahasa Inggeris. Antarannya adalah kaedah terjemahan- Nahu, kaedah langsung;
kaedah pendengaran-lidah dan pengajaran bahasa komunikatif berasaskan isi, tugasan dan kaedah
penglibatan. Isu-isu yang diperdebatkan adalah berkaitan dengan penggunaan bahasa ibunda,
pembetulan kesilapan-kesilapan, kawalan guru, ketepatan dan kefasihan. Prinsip-prinsip pedagogi
dan amalan yang mendasari kaedah-kaedah pengajaran bahasa juga akan disentuh. Di samping itu,
dengan menggunakan beberapa contoh bahan-bahan pengajaran, para pelajar akan terlibat secara
aktif dan kritikal dalam membincangkan faedah-faedah dan kekangan-kekangan yang terdapat dalam
kaedah-kaedah yang terbabit.
Rujukan
Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching (2nd. Edition). Oxford: OUP.
Richards, J.C. and Rodgers, T.S. (2001). Approaches and Techniques in Language Teaching. Cambridge: CUP.
Brown, H.D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching (4th Edition). Longman.
Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching (3rd Edition). Longman.
Celce-Murcia. M. (ed.). (2001). Teaching English as a second or Foreign Language (3rd Edition). Heinle
& Heinle.
Kursus ini adalah berdasarkan teori Nahu Generatif yang membolehkan para pelajar menggunakan
kreativiti untuk memperbanyakkan perkataan dalam bahasa berdasarkan peraturan-peraturan yang
telah ditetapkan. Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan latihan dalam ilmu pencarian dan
pembentukan perkataan, di samping komponen-komponen berkaitan. Aktiviti-aktiviti yang dirancang
dalam kursus ini akan menarik perhatian pelajar-pelajar terhadap kepentingan untuk mengetahui
tentang pencarian dan pembentukan perkataan, demi membantu mereka memperbaiki penguasaan
kosa kata dan bahasa.
Rujukan
Katamba, F. (1993). Morphology. London: Macmillan Press Ltd.
Matthews, P.H. (1991). Morphology. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.
TE20403 ENGLISH SYNTAX AND THE STRUCTURE OF ENGLISH
Kursus ini bertujuan untuk memberi gambaran keseluruhan dalam beberapa cara mengkaji sintaksis
dan memberi kefahaman tentang struktur ayat bahasa Inggeris pada tahap asas. Sebahagian besar
kursus ini memperkenalkan kaedah yang paling popular dan terkenal dalam analisis sintaksis, iaitu
sintaksis transfomasi. Pelajar akan melihat kumpulan perkataan, struktur frasa dan paraturan-peraturan
yang mengawal komposisi ayat sebelum mengkaji pilihan-pilihan pelengkap, koordinasi, penerang dan
transformasi. Topik-topik ini akan diperjelaskan lagi menerusi penggunaan rajah pohon. Seterusnya,
kursus ini secara ringkas akan menjurus kepada Nahu Fungsian, mengkaji bagaimana bahasa mencapai
tujuan-tujuan fungsi dan komunikasi yang berlainan, berdasarkan objek dan konteks komunikasi.
Banyak bidang sama telah dikaji semula dan dibezakan antara Nahu fungsian dan formal. Kajian
ringkas kemudiannya dibuat ke atas sintaksis dari sudut semantik untuk menyediakan pelajar-pelajar
dalam menangani Nahu yang akan menjadi popular pada masa akan datang. Akhir kata, para pelajar
boleh menguji kefahaman mereka masing-masing dalam struktur Nahu bahasa Inggeris, dan beberapa
cadangan untuk menangani Nahu dalam kelas ESL juga dicadangkan.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TE20203 INTRODUCTION TO MORPHOLOGY
8
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
O’Grady, W., Dobrovolsky, M., Katamba, F., (1996). Contemporary Linguistics: An introduction. London:
Longman.
Greenbaum, S. (1996). The Oxford English Grammar. Oxford: OUP.
Finegan, E. (2008). Language: It’s structure and use. (Fifth edition) California: Thomson-Wadsworth.
Dixon, R. M. W. (2005). A semantic approach to English Grammar. (Second edition) Oxford: OUP.
TE20603 EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND SCHOOL RESOURCE CENTRE
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang kegunaan dan kepentingan pusat sumber sekolah.
Ia juga bertujuan untuk mendedahkan tentang teknologi pengajaran yang berasaskan elektronik dan
yang bukan elektronik. Antara topik-topik penting ialah jenis-jenis pusat sumber serta peranannya,
kaedah pengkatalogan bahan-bahan dalam pusat sumber, pengurusan pusat sumber, pelbagai jenis
bahan bantu pengajaran elektronik dan bukan elektronik. Di akhir kursus ini, pelajar dijangka dapat
menguasai kemahiran menghasilkan bahan-bahan bantu pengajaran dalam bentuk perisian atau
bentuk bukan elektronik (carta, transparensi dan lain-lain) untuk kegunaan di sekolah.
Rujukan
Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan (1995). Pengurusan Sumber Pengajaran
Pembelajaran 1: Sumber Perpustakaan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan
Bacaan Pusat Sumber Sekolah. Kuala Lumpur. Bahagian Teknologi. Pendidikan, Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Shelly, G.B., Cashman, T.J., Vermaat, M.E. & Walker, T.J. (2004). Discovering Computers 2005: A Gateway
to Information. International Student Edition. Thomas Course. Technology,USA.
Newby, T.J. & et. al. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction,
Integrating Computers and Using Media. 2nd Edition. Prentice Hall. Inc. Chap. 1, 2.
Toliver, P.R., Johnson, Y. & Koneman, P.A. (2000). Office 2000. Addison Wesley Longman, Inc.
TE30103 THE SOCIAL CONTEXT OF LANGUAGE LEARNING
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang kepelbagaian bahasa dalam masyarakat yang
dihasilkan oleh kepelbagaian sosial, daerah dan etnik pada tahap asas, di samping kaedah-kaedah
dalam mempelajari kepelbagaian dalam bahasa. Ia mengaitkan pengetahuan ini dengan pengetahuan
perolehan bahasa menerusi penjelasan tentang perkembangan pijin dan kreol, di samping menimbulkan
kesedaran terhadap prasangka bahasa dan cara-cara sesuai untuk menghindari prasangka sosial.
Analisis asas dalam situasi-situasi percakapan dan struktur-struktur wacana juga dimasukkan untuk
memberi kefahaman mengenai budaya dan interaksi dalam kelas. Pengalaman ini diharapkan dapat
mambantu pelajar-pelajar untuk membentuk pendekatan-pendekatan sesuai dalam pengajaran
TESL, bersesuaian dengan persekitaran sosio-linguistik dalam kelas dan keperluan metodologi dalam
kurrikulum bahasa Inggeris di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Adalah diharapkan agar pengetahuan
ini dapat menyediakan para pelajar untuk memulakan peranan mereka dalam komuniti sekolah pada
permulaaan kerjaya mereka.
Rujukan
Southerland, R.H., Katamba F., “Language in Social Contexts” in O’Grady, W., Dobrovolsky, M., Katamba,
F., (1996). Contemporary Linguistics: An introduction. London: Longman.
Holmes, J. (2001). “An introduction to sociolinguisitcs” (2nd edition) Harlow: Pearson Education Limited.
Holliday, A. (1994). “Appropriate Methodology and Social Context” Cambridge: CUP.
TE30503 LANGUAGE TESTING & ASSESSMENT
9
Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep asas dalam ujian bahasa, dan menekankan perbezaaan
antara pengajaran dan ujian. Ianya bertujuan untuk membolehkan guru-guru menyediakan pelbagai
jenis ujian untuk pelajar-pelajar mereka di sekolah, dan membantu mereka memahami kaitan antara
pengajaran dan penilaian. Kursus ini juga memperkenalkan konsep-konsep asas dalam ujian bahasa.
Tajuk-tajuk adalah seperti hubungan antara silibus, pembelajaran dan ujian; pelbagai bentuk ujian;
diagnostik; pencapaian; kemahiran; ujian formatif lwn sumatif; ujian rujukan norma dan ujian rujukan
kriteria; isu-isu kebolehpercayaan dan kesahan; ujian ke atas empat kemahiran bahasa dan kemahiran
sampingan; penggubalan soalan; pemarkahan dalam ujian; pentafsiran dalam keputusan ujian; dan
cara alternatif tanpa ujian dalam menilai pelajar.
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Brown, H. D. (2004). Language Assessment: Principles and Classroom Practices. New York: Longman.
Hughes, A. (1989) Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
Heaton, J. B. (1988). Writing English Language Tests. New Edition. London: Longman.
Weir. Cyril J. (1993). Understanding & Developing Language Tests. Hemel Hempstead: Prentice-Hall.
TE30303 ESL METHODOLOGY II (LITERATURE)
Kursus ini menyediakan pelajar-pelajar Sarjana Muda ESL dengan metodologi sesuai untuk mengajar
komponen sastera dalam silibus bahasa Inggeris di sekolah menengah. Dalam kursus ini, mereka akan
didedahkan kepada pendekatan kesusasteraaan seperti yang terkandung dalam kurikulum, dibimbing
dalam membuat aktiviti-aktiviti untuk kelas sastera, memilih bahan-bahan sastera yang sesuai dengan
minat, keperluan, tahap dan konteks, mengubah teks dari satu bentuk kepada bentuk yang lain dan
mengkritik teks sastera. Dalam kata-kata lain, pelajar-pelajar Sarjana Muda ESL ini terlebih dahulu
berjinak-jinak dengan sastera, sebelum menterjemah pengalaman mereka ke dalam pengajaran bidang
ini pada masa depan.
Rujukan
Lazar, G. (1993). Teaching Literature. Cambridge University Press.
Brumfit, C. & Carter, R. (1987). Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Collie, J. & Slater, S. (1987). Literature in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University
Press.
TE30003 SYLLABUS DESIGN
Kursus ini memerlukan pemeriksaan teliti ke atas model-model kurikulum dan jenis-jenis silibus. Ia
dibentuk untuk membantu guru-guru menimbang secara kritikal maklumat yang mereka terima dari
kursus ini, dan seterusnya mengaplikasikannya dalam pengetahuan, pengalaman dan kelas. Pelajarpelajar akan didedahkan kepada prinsip-prinsip berkaitan pemilihan, penggredan dan menggabungkan
komponen-komponen berlainan dalam silibus bahasa, dan bagaimana mereka boleh menganalisis
silibus-silibus dalam kelas masing-masing.
TE30203 TESL METHODOLOGY I (TESL)
Objektif kursus ini adalah untuk memberi garis panduan dalam pengajaran bahasa Inggeris sebagai
bahasa kedua sebagai bidang pengkhususan pelajar-pelajar. Kajian adalah terhadap teori-teori
semasa TESL, khususnya dalam permasalahan di Malaysia. Kemahiran asas dalam pengajaran bahasa
Inggeris kepada pelajar-pelajar Malaysia akan diterokai. Kursus ini membolehkan pelajar-pelajar
mempelajari pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik berlainan, dan seterusnya merangka kelaskelas bahasa yang menarik dan berkesan. Pelajar-pelajar digalakkan untuk menggabungkan keempatempat kemahiran bahasa untuk aktiviti pengajaran bahasa komunikatif yang berkesan. Pendekatan
berdasarkan pelajar adalah termasuk mengikut keupayaan diri sendiri, mudah dipelajari sendiri dan
unsur-unsur memajukan diri sebagaimana ditekankan di bawah konsep Sekolah Bestari. Topik-topik
yang telibat adalah seperti kurikulum bahasa Inggeris/ analisis silibus; perancangan kelas; tujuan dan
objektif pengajaran; penilaian dan penaksiran; dan pengajaran mikro berdasarkan sekolah.
Rujukan
Doff, A. (1997). Teach English. Cambridge: CUP.
Lubelska,D.(1997). Looking at Language Classrooms. Cambridge: CUP.
Marianne Celce-Murcia. (2001). 3rd Ed. Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle &
Heinle: UK.
Richards, J.C. (1997). The Language Teaching Matrix. Cambridge: CUP.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Rujukan
Nunan, David (1988). Syllabus Design. Oxford University Press, (Language Teaching: A Scheme for
Teacher Education. Editors: Candlin, C.N. & Widdowson, H.G.)
Richards, J.C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: CUP.
10
TE30403 TESL METHODOLOGY III (ADVANCED)
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Objektif kursus ini adalah untuk memberi program latihan mengajar berdasarkan sekolah secara
terperinci, demi pembangunan profesional perguruan. Ianya cuba mempromosikan “perkembangan
guru pelatih” and perkembangan sedemikian dianggap sebagai perkembangan profesional guru
pelatih menerusi proses pembelajaran. Ia direka bentuk untuk menyediakan guru-guru pelatih untuk
latihan mengajar yang sebenar. Kursus ini merupakan stimulus untuk perkembangan guru pelatih, di
mana perkembangan profesional dilihat sebagai satu bentuk pembelajaran. Beberapa perspektif baru
mengenai perubahan guru dan perkembangan profesional guru adalah selari dengan pandangan
“guru-guru adalah pelajar-pelajar” dan “sekolah-sekolah sebagai komuniti-komuniti pembelajaran”.
Setiap kumpulan (3-5 orang guru pelatih) perlu membentuk “Kumpulan Pelajar Profesional ELT”.
Kumpulan-kumpulan adalah terdiri daripada guru-guru pelatih Tahun Akhir dan pensyarah-pensyarah.
Kursus ini membolehkan pelajar-pelajar menerokai pendekatan-pendekatan berlainan, kaedah-kaedah
dan teknik-teknik dan memformulasikan kelas-kelas bahasa yang menarik dan berkesan. Para pelajar
adalah digalakkan untuk menyatukan empat kemahiran bahasa dalam aktiviti-aktiviti pengajaran
bahasa secara komunikatif di bilik darjah. Pendekatan-Pendekatan berpusatkan pelajar merangkumi
kemampuan kendiri, capaian kendiri dan unsur-unsur arahan kendiri, sepertimana diperkenalkan di
sekolah Bestari. Tajuk-tajuk adalah seperti analisis kurikulum/silibus bahasa Inggeris; perancangan
mengajar; tujuan dan objektif dalam pengajaran; penilaian dan penaksiran dan pengajaran mikro
berdasarkan sekolah.
Rujukan
Marianne Celce-Murcia. (2001). 3rd Ed. Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle &
Heinle: UK.
Ur, Penny. (1996). A Course in Language Teaching. Cambridge: CUP
Beauregard, F. (1995). Linear Algebra. Addison Wesley, US.
TE40003 COMPARATIVE LITERATURE
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini mengkaji kedudukan sastera perbandingan di seluruh dunia dalam era 1990an. Sejak dua
puluh tahun yang lepas, perkembangan baru dalam teori kritikan telah menukar cara pembacaaan
dan pendekatan terhadap sastera. Kritikan berdasarkan gender, dekonstruksi dan orientalisme telah
memberi kesan mendalam ke atas karya-karya dalam sastera perbandingan. Kursus ini memperkenalkan
beberapa kaedah menerusi beberapa siri kajian kes, dan menanyakan soalan-soalan bukan sahaja
mengenai status semasa sastera perbandingan sebagai satu disiplin, malah masa depannya. Sejak
permulaannya pada abad ke sembilan belas, sastera perbandingan telah dikaitkan dengan kemunculan
budaya-budaya nasional, dan perkembangannya pada masa ini di kebanyakan negara dunia telah
menunjukkan bahawa proses ini telah kembali, setelah tempoh penyelidikan sempit berpusatkan Eropah
dalam bidang ini mulai malap.
Rujukan
Bassnett, S. (1993). Comparative Literature. A Critical Introduction. London: Blackwell.
Durant, A. and N. Fabb. (1990). Literary Studies in Action. Interface series. London: Routledge.
Fowler, R. (1986). Linguistic Criticism Oxford: Oxford University Press.
Jefferson, A. and Robey, D. (eds.) (1986). Modern Literary Theory: A comparative introduction, 2nd.
edition, London: Batsford.
TE40203 LANGUAGE AWARENESS
Kursus ini mempunyai dua tujuan utama: untuk menimbulkan kesedaran apabila menggunakan bahasa
dalam pelbagai bahasa, konteks budaya, dan memperbaiki kemahiran berbahasa Inggeris di kalangan
pelajar secara bertulis dan lisan. Pelbagai gaya dan bentuk penggunaan bahasa akan dipelajari dengan
melihat perbezaaan konteks penggunaan bahasa dalam pendidikan, sejarah dan sosial. Bagaimanapun,
tujuan keseluruhan kursus ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar untuk
mengalami kaedah nahu yang berbeza dengan kaedah yang dipelajari semasa di bangku sekolah.
Ianya tidak terlalu tertumpu kepada peraturan dan preskriptif, tetapi cenderung kepada penerokaan.
11
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Andrews, Stephen. (2007). Teacher Language Awareness. Cambridge: Cambridge University Press.
Arndt, Valerie, Harvey, Paul, Nuttall, John (2000). Alive to Language: Perspectives on Language Awareness
for English Language Teachers. Cambridge: Cambridge Teacher. Training and Development
Garrett, P., & C. James (Eds) (1991). Language Awareness in the Classroom. Harlow, Essex: Longman.
Garrett, P., & C. James (1991). Language Awareness: a way ahead. In Garrett, P., & C. James (Eds).
Language Awareness in the Classroom. Harlow, Essex: Longman. pp. 306-318.
HawkinsLee, D. (1992) Competing Discourses. London: Longman.
Language Awareness (vol.1:1, 1992; vol. 3: 1, 1994; vol. 4: 1, 1995).
MacAndrew, R. (1991). English Observed. Cambridge: Language Teaching Publications.
TE40503 UNDERGRADUATE PROJECT I
Prasyarat : TT01003 Asas Penyelidikan Pendidikan
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar melalui satu proses penyelidikan ilmiah. Dalam
Projek Sarjana Muda Pendidikan 1 (PSMP1), pelajar dikehendaki menghasilkan satu cadangan kajian
(proposal). Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang
berkait rapat dengan kursus teras program.
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co.
Baker, T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
TE40008 TEACHING PRACTICE
Rujukan
Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (1996). A Guide to Teaching Practice. (4tth. Ed) London: Routledge.
Freiberg, J. H. (1991). Universal Teaching Strategies. Boston. Allyn and Bacon.
McNeely, S.L. (1997). Observing Students and Teachers Through Objective Strategies. Boston: Allyn and Bacon.
Ornstein, A. C. (1990). Strategies For Effective Teaching. New York: Harper Colins.
Ornstein, A. C. (1995) Teaching : Theory Into Practice. Boston: Allyn Bacon.
TE40603 UNDERGRADUATE PROJECT II
Prasyarat : TT01103 Projek Sarjana Muda Pendidikan I
Kursus ini adalan lanjutan daripada PSMP 1 yang diambil oleh pelajar pada semester sebelumnya.
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar menjalankan penyelidikan (projek) dari awal
hingga akhir berdasarkan proposal yang dihasilkan dalam PSMP1. Proses penyelidikan ilmiah ini meliputi
tahap-tahap (i) merancang, (ii) melaksana kajian, (iii) menganalisis data dan (iv) menulis laporan kajian.
Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang berkait rapat
dengan kursus teras program. Hasil kajian akan dibentangkan dalam seminar peringkat Sekolah dan
diadili oleh Panel Penilai yang dilantik oleh Sekolah.
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co.
Baker, T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini merupakan latihan mengajar yang dijalankan selama satu semester. Pelajar-pelajar ditempatkan
di sekolah menengah di mana mereka akan dibimbing dan diselia oleh guru pembimbing sekolah dan
pensyarah. Pelajar dikehendaki mengajar sepenuh masa di sekolah yang ditetapkan serta melaksanakan
segala tugas dan tanggung jawab yang dapat mengaplikasikan prinsip dan teori semasa praktikum.
12
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
TERAS PROGRAM PENDIDIKAN DENGAN SAINS (HT16)
MAJOR BIOLOGI
TB10103 BIOLOGI SEL DAN STRUKTUR
Kursus ini berkait dengan beberapa tahap kehidupan seperti unit asas dalam kehidupan (sel), tisu,
organ dan kesemua sistem organisme. Ia akan dimulai dengan sel biologi, penyusunan sel( berstruktur
dan berfungsi), sel-sel prokariotik dan eukariotik, membran biologi, metabolisme dan tenaga sel, dan
pembahagian dan pengkhususan sel. Bahagian kedua kursus ini merangkumi tisu, organ dan sistem
dalam organisme. Ia akan bermula dengan tisu-tisu asas yang berkait dengan kelainan, pembentukan
dan fungsi. Kemudian, organ-organ ini akan dikaji dengan menekankan fungsi dan jagaan, disusuli
dengan sistem-sistem dalam tumbuhan dan haiwan.
Rujukan
Lewis, R. Gaffin, D., Hoefnagels, M. Parker, B. (2004). Life. 5th edition. McGraw-Hill.
Campbell, N.A. & Reece, J.B. (2002). Biology. 6th edition. Benjamin Cummings.
Starr,C. (1997). Cell Biology and Genetics: with infotrac. Wadsworth Pub. Co.
Clegg, C.J. & Mckean,D.G. (1994). Advance Biology: Principles & Apllications. John Murray Pub.
Campbell, N.A. & Reece, J.B. (2005). Biology. 7th edition. Benjamin Cummings.
TB10302 KESELAMATAN DALAM MAKMAL
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini akan membincangkan bahaya dan risiko dalam makmal bahan kimia, teknik-teknik dalam
menangani bahan-bahan kimia, barang-barang kaca dan peralatan, keselamatan dan kesihatan dari
bahan kimia, pengurusan dan pembuangan bahan kimia, peralatan-peralatan keselamatan peribadi
dan juga persediaan semasa kecemasan. Menerusi kursus ini, pelajar-pelajar akan didedahkan kepada
peranan institusi-institusi yang berkait dengan kesihatan dan keselamatan, seperti Jabatan Keselamatan
dan Kesihatan dan juga Institut Kebangsaan Keselamatan dan Kesihatan. Pembelajaran berdasarkan
masalah juga akan dikendalikan untuk mengukuhkan kefahaman pelajar-pelajar terhadap kesihatan
dan keselamatan dalam pelbagai bahaya dan risiko semasa berada di makmal.
Rujukan
Abdul Khalik Bin Wood, Zaharudin Bib Ahmad & Zulkifli Bin Mohamed Hashim. (2001). Chemical Safety.
Malaysia Institute For Nuclear Technology Research, Bangi.
Frazier, L. M. & Hage, M. L. (1998). Reproduction Hazards of the Workplace. An International Thomson
Publishing Company, USA.
Furr, A. Keith. (2000). CRC Handbook of Laboratory Safety. CRC Press LLC, Florida.
Halimaton Hamdan & Zaiton Abdul Majid. (1994). Keselamatan Makmal. Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kuala Lumpur.
National Academy of Sciences. (1995). Prudent Practices in the Laboratory. National Academy Press,
Washington D. C.
TB10003 BOTANI
Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan bidang botani kepada pelajar-pelajar, memberi penekanan
terhadap biodiversiti alam tumbuhan, pembentukan tanaman dan anatomi. Kursus ini juga merangkumi
pengagihan dan kepentingan tumbuhan kepada manusia.
Rujukan
Uno,G., Storey,R., Moore, R., (2001). Principles of Botany. McGraw-Hill Higher Education. New York.
Mauseth,J.D., (2003). . Introductory Plant Biology. 3rd ed. Jones and Bartlett Pub.Inc.
Campbell & Reece, (2002). Biology . 6th ed. Pearson Education, Inc.
Stern, K. R., (2006). Introductory Plant Biology. 10th ed. McGraw-Hill Int. Pub.
TB20103 MIKROBIOLOGI
Kursus ini adalah mengenai mikrob dan kepelbagaiannya. Pelajar-pelajar akan mempelajari asas
mikrobiologi; perkembangan dalam mikrobiologi; prinsip-prinsip ilmu kimia dan konsep asas
mikrobiologi. Dengan penekanan ke atas kepelbagaian dan ekologi mikrob seperti bakteria, virus, kulat,
rumpair dan protozoa, kursus ini berorientasikan kesihatan pelajar-pelajar, biodiversiti, sains sekitaran,
pertanian. perubatan, pendidikan dan kurikulum biologi. Kerja-kerja makmal lebih memfokus pada
teknik-teknik asas yang digunakan dalam mikrobiologi.
13
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Tortora, G.I.; Funke, B.R.; Case C.L. (1995). Microbiology: An Introduction. The Benjamin/Cummings
Publishing Company Inc. California.
Ingrahan, J.L.; Ingrahan, C.A. (2000). Introduction to Microbiology. Second edition. Brooks/Cole USA.
Gross, T.; Faull,W.; Ketteridge, S. and Springham, D. (1995). Introductory Microbiology. Chapman & Hall
London.
Alcamo, I.E. (1994). Fundamentals of Microbiology. 4th ed. The Benjamin/Cummings Publishing Co. NC.
New York.
Madigan, M.T.; Martinko, J.M. and Parker, J. (2003). Brock Biology of Microorganisms. 10th ed. The
Benjamin/Cummings Publishing Co. NC. New York.
Thomas, V. (1983). Parasitologi Perubatan, DBP, Kuala Lumpur.
Desponmier, D.D.; Gwadz, R.W. & Hotez, P.J. (1994). Parasites Diseases. 3 rd Edition. Springer-Verlag:
London.
TB20303 ZOOLOGI
Kursus ini adalah pengenalan kepada fakta-fakta dan prinsip-prinsip biologi haiwan. Ia meninjau
dunia haiwan dan memperkenalkan anatomi haiwan, sistematik, fisiologi, ekologi dan evolusi. Ia juga
memperkenalkan prinsip-prinsip, kemahiran dan aplikasi biologi dalam jurusan pendidikan sains. Ini
termasuk resensi asas molekul dalam kehidupan dan organisasi sel-sel dan tisu-tisu dan kaitan mereka
dengan struktur dan fungsi dalam sistem-sistem kehidupan binatang. Sesi-sesi makmal adalah termasuk
projek penyelidikan seperti analisis data, penulisan laporan, kajian makmal serta pemeriksaan ke atas
anatomi, pembentukan dan tingkah laku haiwan..
Rujukan
Hickman, Jr., C. P., Roberts, L. S., Keen, S.L., Larson, A., Anson, H. I. and Eisenhour D. J. (2008). Integrated
Principles of Zoology. 14th ed. McGraw-Hill Higher Education.
Miller, S.A. and Harley, J. P. (2007). Zoology. 7th ed. McGraw-Hill International Edition.
Pough, F. H., Heiser, J. B., and Mc Farland, W. N. (2003). Vertebrate Life. 6th ed. Prentice Hall. New
Jersey.
Campbell, N. A. (1998). Biology. Addison-Wesley Publishing.
Cowen, R. (1995). History of Life. 2nd ed. Blackwell. Massachusetts.
TB20003 GENETIK
Rujukan
Klug,W.S. & Cummings. (2003). Concepts of Genetics. 8th Ed. M.R. Prentice Hall. London.
N.A., Reece, J.B., Urry, LA., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. & Jackson. Biology. (2008). 8th
Ed. Campbell, R.B. Pearson Benjamin Cummings, S.F.
Brooker, R.J. Genetics: Analysis & Principles. 3rd Edition. McGraw-Hill, NY.
Watson, J.D., Baker, T.A., Bell, S.P., Gann, A., Levine, M. & Losick. (2004). R. Molecular Biology of the
Gene. 5th Ed. Pearson Benjamin Cummings, S.F.
Karp, G. Wiley, N.J. Cell & Molecular Biology: Concepts & Experiments. 4th Edition.
TB20203 EKOLOGI
Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai prinsip dan penganalisisan
model-model yang berlainan dalam reka bentuk pengajaran.
Rujukan
Miller, G.T. (2005). Essentials of Ecology. 3rd Edition. Thomson. USA.
Peters, R.F. (2009) Nota Kuliah. Unpublished.
Colinvaux, P. (1993) Ecology 2. John Wiley & Sons. USA.
Molles, M.C. Jr. (1999). Ecology, Concepts and Applications. McGraw-Hill, USA.
Townsend, C.R., Begon, M., and Harper, J.L. (2002) Essentials of Ecology. Blackwell.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini membincangkan konsep asas mengenai genetik, termasuklah sel meiosis dan mitosis, genetik
Mendellian, kelainan dari prinsip-prinsip mendellian, pewarisan molekul asas, penyataan gen dan
sintesis protein, teknologi dan aplikasi dalam DNA, mutasi, kelainan kromosom, genetik penduduk dan
evolusi.
14
TB20403 BIOKIMIA
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini di reka bentuk sebagai pengenalan kepada struktur organik dalam sistem-sistem kehidupan.
Kuliah-Kuliah akan menyampaikan konsep-konsep berkaitan protein, enzim, metabolism dan biosintesis.
Pengenalan kepada biokimia umum, termasuklah struktur protein, mekanisme-mekanisme dan kinetik
enzim, enzim campuran, termodinamik, laluan-laluan metabolik utama,membran biologi, struktur DNA
dan peniruan, dan terjemahan ribosomal. Penekanan adalah lebih kepada kesepaduan ilmu dalam
asas kimia organik ke dalam konteks biologi. Kerja makmal memberi pengalaman praktikal dalam
topik-topik terbabit.
Rujukan
Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M. M., Roberts, K., Watson, J. (1994). Molecular Biology of the Cell.
3rd edition. Garland Publishing Inc.
Conn, E.E., Stumpf, P.K., Bruening, G., Doi, R.H. (1995). Asas Biokimia. Dewan Bahasa dan pustaka.
Kuala Lumpur.
Lehninger, A. L., Nelson, D., Cox, M.M. (1993). Principles of Biochemistry. 2nd edition. Wortj Publisher.
Voet, D., Voet, J.G. 1997. Biochemistry. John Wiley and Sons. New York.
Zubay, G. L., Parson, W.W., Vance,D.E. (1995). Principles of Biochemistry. W.C.Brown Publisher. United
Kingdom.
McKee, T and McKeE, J.R. (2003). Biochemistry: the Molecular Basis of Life. 3rd edition. WCB/McGrawHill Press, Boston.
TB20603 TEKNOLOGI DAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang kegunaan dan kepentingan pusat sumber sekolah.
Ia juga bertujuan untuk mendedahkan tentang teknologi pengajaran yang berasaskan elektronik dan
yang bukan elektronik. Antara topik-topik penting ialah jenis-jenis pusat sumber serta peranannya,
kaedah pengkatalogan bahan-bahan dalam pusat sumber, pengurusan pusat sumber, pelbagai jenis
bahan bantu pengajaran elektronik dan bukan elektronik. Di akhir kursus ini, pelajar dijangka dapat
menguasai kemahiran menghasilkan bahan-bahan bantu pengajaran dalam bentuk perisian atau
bentuk bukan elektronik (carta, transparensi dan lain-lain) untuk kegunaan di sekolah.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Rujukan
Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan (1995). Pengurusan Sumber Pengajaran
Pembelajaran 1: Sumber Perpustakaan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman
Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan
Bacaan Pusat Sumber Sekolah. Kuala Lumpur. Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Shelly, G.B., Cashman, T.J., Vermaat, M.E. & Walker, T.J. (2004). Discovering Computers 2005: A Gateway
to Information. International Student Edition. Thomas Course. Technology,USA.
Newby, T.J. & et. al. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction,
Integrating Computers and Using Media. 2nd Edition. Prentice Hall, Inc. Chap. 1, 2.
Toliver, P.R., Johnson, Y. & Koneman, P.A. (2000). Office 2000. Addison Wesley Longman, Inc.
TB30103 KAEDAH PENGAJARAN I (BIOLOGI)
Tujuan utama kursus ini adalah untuk melatih dan melengkapkan guru-guru pelatih dengan metodologi
pengajaran biologi yang pelbagai dan terkini. Kursus ini juga memperkenalkan aliran ilmu terkini dalam
perkembangan pendidikan secara umum dan pendidikan biologi secara khusus. Pengenalan kepada
pendekatan-pendekatan pengajaran diadaptasikan daripada kurikulum sekolah menengah. Jadi,
guru-guru pelatih perlu menguasai kemahiran dalam menulis perancangan pengajaran harian secara
betul berdasarkan format yang diberikan, menyediakan perancangan pengajaran harian berdasarkan
pengajaran aktif dan berkesan, serta melaksanakan pengajaran secara berkesan, di samping menanam
nilai-nilai murni selain menggunakan kemahiran–kemahiran komunikasi yang berkesan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
Rujukan
Aikenhead, G. (1992) The integration of STS into science education. Theory into Practice, 36(1), pp. 27-35.
Carin, A. A. (1993) Teaching Science Through Discovery. New York: MacMillan.
Carin. A. and Bass, J. (2001) Teaching science as inquiry. Ohio: Prentice Hall.
Fensham, P.J., Gunstone, R.F., and White, R.T. (1994) The content of science: a constructivist approach to
its teaching and learning. The Falmer Press: London
Diana Ang Tiong Joo. (2006). Teaching Biology. Pearson Prentice Hall: Singapore
PPK. (2006). Biology Syllabus.
PPK. (2006). Biology Curriculum Specification.
15
TB30503 SISTEMATIK
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Gambaran keseluruhan secara umum mengenai konsep-konsep dalam bidang sistematik akan
diperjelaskan. Pelajar-pelajar akan berlatih cara-cara yang digunakan dalam pengumpulan data secara
taksonomi dan membuat klasifikasi fenetik. Kursus ini akan memberi asas dalam pendekatan, kaedahkaedah, matlamat penyelidikan, bukti, dan istilah sistematik tumbuhan dan haiwan. Para pelajar akan
diberikan maklumat relevan mengenai ilmu terkini dalam hubungan evolusi tumbuhan..
Rujukan
Simpsom, M. G. (2006). Plant Systematics. Elsevier Academic Press. ms. 590.
Mayr, E. & Ashlock, P. D. (1991). Principles of systematic zoology. McGraw-Hill, Inc. ms 475.
TB30703 BIOTEKNOLOGI
Kursus ini memberi konsep asas bioteknologi secara umum kepada pelajar-pelajar. Disiplin saintifik
asas dalam sains tabii yang termasuk dalam bidang bioteknologi akan diajar. Semasa kuliah,
penekanan akan diberikan kepada 1) Bioteknologi Mikrobial, 2) Bioteknologi Perubatan, 3) Bioteknologi
Pertanian, 4) Bioteknologi Genomik, dan 5) Bioteknologi Sekitaran. Setiap bidang Bioteknologi ini
akan mengandungi kuliah-kuliah berdasarkan bidang-bidang sains asas dan kuliah-kuliah mengenai
perkembangan semasa berdasarkan beberapa penerbitan saintifik. Kelas-kelas dalam bentuk makmal
akan diadakan secara “Projek Mini” di mana kumpulan-kumpulan pelajar akan diberikan tugasan
melakukan fermentasi mikrob, penerokaaan ubat, bioteknologi sekitaran dan bioteknologi molekular.
Dalam usaha untuk menanam sifat berdikari di kalangan pelajar untuk mencari perkembangan terkini
dalam bidang bioteknologi, pelajar-pelajar akan didedahkan kepada Web of Science untuk mendapat
maklumat dan penerbitan dalam Bioteknologi.
Rujukan
Tkacz, Jan S.; Lange, Lene. (2004). Advances in Fungal Biotechnology for Industry, Agriculture, and
Medicine Springer 2004. Mahesh K. Bhalgat, William P. Ridley, and Allan S. Felsot. (2004) Agricultural Biotechnology - Challenges
and Prospects OUP. Gòdia, Francesc; Fussenegger, Martin. (2005). Animal Cell Technology Meets Genomics Springer. Colin Ratledge and Bjorn Kristiansen. (2006). Basic Biotechnology - 3rd ed Cambridge University Press.
Tujuan utama kursus ini adalah untuk memberi input tambahan dalam cara berkesan dalam pengajaran
dan pembelajaran Biologi. Kandungan kursus ini menekankan kemahiran-kemahiran penting seperti
amalan reflektif sebagai panduan dalam penyelidikan kelas, konsep asas dalam kajian tindakan
untuk selesaikan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran Biologi, kemahiran-kemahiran dalam
komunikasi pengajaran dan pengurusan diri sebagai guru Biologi, demi menghasilkan pedagogi yang
produktif. Lantaran itu, kajian dalam isu-isu semasa dalam bidang sains juga akan ditekankan untuk
memenuhi kriteria menjadi guru yang progresif dan dinamik. Pelaksanaan kemahiran-kemahiran proses
saintifik, kemahiran-kemahiran manipulasi dan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan silibus
Tingkatan 6 akan menjadi komponen utama dalam kursus ini.
Rujukan
Burden, P.R., & Byrd, D.M. (2007). 4th Edition. Methods for Effective Teaching: Promoting K-12 Student
Understanding. Pearson: New York.
Goh Swee Chiew. (2005). 2nd Edition. Classroom Management:Creating Positive Learning Environments.
Pearson Prentice Hall: Singapore.
Manning, M.L., & Bucher, K.T. (2007). 2nd Edition Classroom Management: Models, Application and
Cases. Pearson Prentice Hall: New Jersey,USA.
McKay, S.L. (2002). The Reflective Teacher: A Guide to Classroom Research. RELC Portfolio Series 3.
SEAMEO Regional Language Centre:Singapore.
Moore, K.D. (1998). 4th Edition. Classroom Teaching Skills. McGraw-Hill: Boston.
Soler, J., Craft, A., & Burgess, H. (2001). Teacher Development: Exploring Our Own Practice. Paul
Chapmen Publishing Ltd in association with The Open University: London.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TB30003 KAEDAH PENGAJARAN III (LANJUTAN)
16
TB30203 FISIOLOGI TUMBUHAN
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Fisiologi memperkenalkan tajuk-tajuk dan konsep-konsep utama berkenaan fisiologi tumbuhan. Ia
merangkumi pemeriksaan ke atas fungsi-fungsi tanaman bermula dari unit asas, sel, kepada kesulitankesulitan dalam sistem tumbuhan keseluruhannya. Ini merupakan kajian bagaimana tumbuhan
mengambil dan menggunakan mineral-mineral penting dari persekitaran mereka. Tumbuhan perlu
mengembangkan mekanisme-mekanisme untuk mengumpulkan elemen dari larutan cair tanpa
mengumpulkan jumlah toksid yang diperlukan dalam nutrien semasa proses fotosintesis. Fisiologi
tumbuhan juga melibatkan ilmu perubahan nutrien di permukaaan akar. Kursus ini dibahagikan kepada
tiga bahagian: (1) Biokimia dan Metabolisme Tumbuhan, (ii) Air dan Pengangkutan Larutan dan (iii)
Pembesaran Tumbuhan dan Perkembangan.
Rujukan
Mohr, H. and Schpfer, P. (1995). Plant physiology, translated by Gudrun and D. W. Lawlor. SpringerVerlag: Berlin, Germany.
Ross, C.W. (1994). Plant physiology Laboratory manual. Wadsworth Publishing Company. Belmont, USA
Hopkins, W.G. and Huner, N.P.A. (2004). Introduction to plant physiology. 3rd ed. John Wiley & Sons,
Inc: New Jersey.
Salisbury, Frank B. and Ross, Cleon W. (1992) Plant Physiology, 4th ed. Wadsworth Publishing Co.,
Belmont, CA. (QK711.2.S23 1992).
Taiz, Lincoln and Zeiger, Eduardo. (1998) Plant Physiology, 2nd ed. Sinauer Associates, Inc. Sunderland,
MA. (QK711.2.T35 1998).
Opik, H. & Rolfe, S.A. (2005). The Physiology of Flowering Plant, 4th Edition. Cambrige Universiti Press,
USA.
TB30403 FISIOLOGI HAIWAN
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Fisiologi haiwan (TB30403) bertujuan untuk memperkenalkan topik-topik dan konsep-konsep utama
dalam fisiologi haiwan. Ia merangkumi pemeriksaan ke atas fungsi-fungsi organisma dan sistem-sistem
organ utama serta kaitannya dengan persekitaran. Kursus ini juga akan melihat bagaimana haiwan
memperolehi dan menggunakan mineral-mineral penting dari persekitaran mereka dan kesan-kesan
buruk berlaku sekiranya mereka gagal mendapatkan bekalan ini. Kursus ini akan diajar selari dengan
dunia yang kian berubah, iaitu pemanasan global dan perubahan suhu yang memberi kesan fisiologi
kepada haiwan-haiwan, dan bagaimana fisiologi dalam dunia haiwan dapat memberi kesan kepada
alam sekitar.
Rujukan
Berne, R.M. & Levy, M.N. (1996). Principles of Physiology. 2nd ed. Mosby, Mossouri.
Schmidt-Nielsen, K. (1998). Animal Physiology: Adaptation and Environment. 5th ed. Cambridge
University Press, Cambridge
Sherwood, L., Klandorf, H. & Yancey, P.H. (2005). Animal Physiology: from Genes to Organisms. Thomson.
USA.
Moyes, C.D., Schulte, P.M. (2008). Principles of Animal Physiology. 2nd ed. Pearson int’ ed.
TB40503 PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN I
Prasyarat : TT01003 Asas Penyelidikan Pendidikan
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
Sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar melalui satu proses penyelidikan ilmiah. Dalam
Projek Sarjana Muda Pendidikan 1 (PSMP1) pelajar dikehendaki menghasilkan satu cadangan kajian
(proposal). Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang
berkait rapat dengan kursus teras program.
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co., Baker,
T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
17
TB40008 LATIHAN MENGAJAR
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini membolehkan guru pelatih mendapat pengalaman pengajaran dan pembelajaran biologi yang
sebenar di sekolah yang ditempatkan. Guru pelatih dikehendaki mempraktikkan semua kaedah pedagogi
yang dipelajari serta mengambil bahagian dalam pengurusan kokurikulum sekolah. Guru Pembimbing
akan memberi khidmat nasihat pakar kepada guru pelatih di sepanjang pelaksanaan sesi latihan mengajar.
Selain itu, seorang Pensyarah Penyelia yang dilantik turut memberikan tunjuk ajar yang berkaitan dengan
pengajaran-pembelajaran untuk mengatasi sebarang kelemahan pedagogi guru pelatih.
Rujukan
Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (1996). A Guide to Teaching Practice. (4th. Ed) London: Routledge.
Freiberg, J.H. (1991). Universal Teaching Strategies. Boston. Allyn and Bacon.
McNeely, S.L. (1997). Observing Students and Teachers Through Objective Strategies. Boston: Allyn and Bacon.
Ornstein, A.C. (1990). Strategies For Effective Teaching. New York: Harper Colins.
Ornstein, A.C. (1995) Teaching : Theory Into Practice. Boston: Allyn Bacon.
TB40603 PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN II
Prasyarat : TB40503 Projek Sarjana Muda Pendidikan I
Kursus ini adalan lanjutan daripada PSMP 1 yang diambil oleh pelajar pada semester sebelumnya.
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar menjalankan penyelidikan (projek) dari awal
hingga akhir berdasarkan proposal yang dihasilkan dalam PSMP1. Proses penyelidikan ilmiah ini meliputi
tahap-tahap (i) merancang, (ii) melaksana kajian, (iii) menganalisis data dan (iv) menulis laporan kajian.
Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang berkait rapat
dengan kursus teras program. Hasil kajian akan dibentangkan dalam seminar peringkat sekolah dan
diadili oleh Panel Penilai yang dilantik oleh Sekolah.
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co.
Baker, T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
MAJOR KIMIA
Kursus ini membincangkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip asas kimia. Ia akan merangkumi kimia
beranalisis, kimia fizikal, kimia organik, dan kimia tidak organik. Tajuk-tajuk merangkumi atom, molekul
dan campuran; pengukuran kuantitatif dalam kimia; larutan; pepejal, cecair dan gas; keseimbangan
bahan kimia dan air; kimia dan keseimbangan akueus; kimia kinetik, elektrokimia, sebatian hidrokarbon
dan kumpulan-kumpulan berfungsi organik, polimer, petroleum, jadual berkala; sebatian logam; logam
dan peralihan logam; dan kimia nukleus.
Rujukan
Brown, T.L., Lemay, H.E. Jr & Bursten, B.E. (1996). Chemistry: The Central Science. 6th Edition. Printice
Hall, Englewood
Cliffs, NJ Lewis, R. & Evans, W. (2006). Chemistry. 3rd Ed. Palgrave Macmillan, New York.
McMurry, J. & Fay R. C. (2001). Chemistry. 3rd Edition. Prentice Hall, New Jersey.
Myers, R. (2003). Basic Chemistry. Greenwood Press, Westport.
Withen, K.W., Davis, R.A & Peck, M.R. (1996). General Chemistry With Quantitative Analysis. 5th Edition.
Saunders College Publishing, Orlando, Florida
Brady, J.E. & Holum, J.R. (1996). Chemistry: The Study Of Matter and Its Changes. 2nd Edition. John
Wiley & Sons, Inc., New York.
Brown, W.H. (1995). Organic Chemistry. Saunders College Publishing, Orlando, Florida.
Hill, J.W. & Petrucci, R.H. (1999). General Chemistry: An Integrated Approach. 2nd Edition. Prentice Hall,
New York.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TK10302 KIMIA ASAS
18
TK10502 KESELAMATAN DALAM MAKMAL
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini akan membincangkan bahaya dan risiko dalam makmal bahan kimia, teknik-teknik dalam
menangani bahan-bahan kimia, barang-barang kaca dan peralatan, keselamatan dan kesihatan dari
bahan kimia, pengurusan dan pembuangan bahan kimia, peralatan-peralatan keselamatan peribadi
dan juga persediaan semasa kecemasan. Menerusi kursus ini, pelajar-pelajar akan didedahkan kepada
peranan institusi-institusi yang berkait dengan kesihatan dan keselamatan, seperti Jabatan Keselamatan
dan Kesihatan dan juga Institut Kebangsaan Keselamatan dan Kesihatan. Pembelajaran berdasarkan
masalah juga akan dikendalikan untuk mengukuhkan pemahaman pelajar-pelajar terhadap kesihatan
dan keselamatan dalam pelbagai bahaya dan risiko semasa berada di makmal.
Rujukan
Abdul Khalik Bin Wood, Zaharudin Bib Ahmad & Zulkifli Bin Mohamed Hashim. (2001). Chemical Safety.
Malaysia Institute For Nuclear Technology Research, Bangi.
Frazier, L. M. & Hage, M. L. (1998). Reproduction Hazards of the Workplace. An International Thomson
Publishing Company, USA.
Furr, A. Keith. (2000). CRC Handbook of Laboratory Safety. CRC Press LLC, Florida.
Halimaton Hamdan & Zaiton Abdul Majid. (1994). Keselamatan Makmal. Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kuala Lumpur.
TK10203 KIMIA FIZIKAL I
Kursus ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar-pelajar dengan ilmu dan kemahiran-kemahiran
sesuai dalam kimia fizikal. Matlamat utama kursus ini adalah untuk memperteguhkan pengetahuan
dan kemahiran-kemahiran pelajar-pelajar dalam kimia fizikal. Skop kursus ini merangkumi: jirim,
keadaan jirim, gas, cecair dan pepejal, tindak balas kinetik, keseimbangan kimia, keseimbangan ion,
dan termokimia.
Rujukan
Engel, Thomas, & Reid, Philip. (2006). Physical Chemistry. San Francisco: Pearson Education Inc.
Lim You Sie & Yip Kim Hong (2006). Pre-U Text STPM Physical Chemistry. Selangor Darul Ehsan: Pearson
Malaysia Sdn. Bhd.
Mortimer, R.G. (2008). Physical Chemistry 3rd Edition. San Diego: Elsevier Inc.
Silbey, R.J., Alberty, R.A., & Bawendi, M.G. (2005). Physical Chemistry 4th Edition. Massachusetts: John
Wiley & Sons Inc.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TK10403 KIMIA ORGANIK I
Kursus ini bertujuan untuk mededahkan pelajar-pelajar kepada ilmu dan kemahiran-kemahiran sesuai
dalam kimia organik. Matlamat utama kursus ini adalah untuk memperteguhkan pengetahuan dan
kemahiran-kemahiran dalam kimia organik. Skop kursus ini merangkumi: kimia karbon, alkanes,
alkenes, benzena, alkohol dan eter, sebatian karbonil, asid-asid karboksilik dan polimer.
Rujukan
Ho Hon Yoon (2007). Pre-U Text STPM Organic Chemistry. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
Wade, L.G. Jr. (2003). Organic Chemistry 5th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Wade, L.G. Jr. (2010). Organic Chemistry 7th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
TK20101 AMALI KIMIA II
Kursus makmal ini mengiringi TK20503 ( Kimia Analisis) dan TK20303 (Kimia Tidak Organik). Ia berdasarkan
ujikaji-ujikaji praktikal berkenaan tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam kedua-dua kursus ini, termasuklah
persediaan larutan dan pati, pengiraan stoikiometrik, analisis isi padu dan berat, tindak balas pengurangan
oksida dalam halogen, tindak balas logam, analisis campuran kation, dan kimia dalam kromium.
Rujukan
Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J. & Crouch, S.R. (2004). Fundamentals of Analytical Chemistry. 8th
edition Brooke/Cole, Thompson Learning Inc.
Christian, G.D. (2004). Analytical Chemistry. 6th edition. John Wiley and Sons, NJ
Shriver, D.F. and Atkins, P.W. (2009) Inorganic Chemistry. 5th ed. Oxford University Press, Oxford.
Cotton, F.A. Wilkinson, G and Gaus, P.S. (1995). Basic Inorganic Chemistry. 3rd ed. Wiley- Interscience.
New York.
19
TK20303 KIMIA INORGANIK I
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran-kemahiran sesuai mengenai kimia
tidak organik. Matlamat utama adalah untuk memperteguhkan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran
para pelajar dalam jadual berkala dan keberkalaan. Skop kursus ini merangkumi: jadual berkala dan
keberkalaan, unsur Kumpulan 2, Kumpulan 13: Aluminium, Kumpulan 14, Nitrogen, Kumpulan 17, dan
unsur Blok-d (unsur peralihan)
Rujukan
Lim You Sie & Yip Kim Hong (2009). Pre-U Text STPM Inorganic Chemistry. Selangor Darul Ehsan: Pearson
Malaysia Sdn. Bhd.
Miessler, G.L., & Tarr, D.A. (2004). Inorganic Chemistry 3rd. Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Pooja Bhagwan (2005). A Handbook of Inorganic Chemistry. New Delhi: International Scientific Publishing
Academy.
Sharma, R.K. (2007). Introductory Inorganic Chemistry. New Delhi: Discovery Publishing House.
TK20503 KIMIA ANALISIS I
Kursus ini memfokuskan kepada prosidur-prosidur asas dalam analisis makmal dan kimia, kendalian
data, penyampain dan analisis, jaminan kualiti makmal, keseimbangan bahan kimia dan kelarutan, dan
prinsip-prinsip dan teknik-teknik analisis isi padu dan berat.
Rujukan
Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J. & Crouch, S.R. (2004). Fundamentals of Analytical Chemistry. 8th
edition Brooke/Cole, Thompson Learning Inc.
Christian, G.D. (2004). Analytical Chemistry. 6th edition. John Wiley and Sons, NJ.
Harris, D.C. (2003). Quantitative Chemical Analysis. 6th edition. W.H. Freeman & Company.
Harvey, D. (2000). Modern Analytical Chemistry. McGraw Hill, Boston.
TK20402 KIMIA FIZIKAL II
Rujukan
Atkins, P. and de Paula, J., 2010. Physical Chemistry. 9th ed. Oxford University Press, Oxford.
Engel, T., Drobny, G. and Reid, P. 2008. Physical Chemistry for the Life Sciences. Pearson Education, USA.
TK20603 KIMIA ORGANIK II
Kursus ini membincangkan dengan lebih lanjut tentang mekanisme dalam tindak balas organik dan kaedahkaedah lanjutan dalam sintesis organik. Ia merangkumi strategi dan kaedah sintesis, kumpulan kimia
berfungsi; pembentukan karbon-karbon dan jalinan karbon-heteroatom; penutup dan pembuka cecincin;
pengurangan dan oksidasi; kumpulan-kumpulan yang dilindungi dan kimia gabungan. Penekanan juga
diberikan kepada sintesis dalam bahan-bahan kimia besar dari industri organik (C1-C6)
Rujukan
Mackie, R. K.; Smith, D.; Aitken, R. A. (2000). Guidebook to Organic Synthesis; 3 rd ed.; Prentice Hall:
USA. (Textbook) (Note: This is an important book, no new edition yet)
Bruice, P. Y. (2010). Organic Chemistry; 6 th ed.; Pearson Prentice Hall, NJ. (Textbook)
Clayden, J.; Greeves, N.; Warren, S.; Wothers, P. (2001). Organic Chemistry; Oxford University Press,
Inc., New York.
Sundberg, R. J.; Carey, F. A. (2001). Advanced Organic Chemistry: Part B; 4 th ed.; Plenum: USA.
Warren, S. (1984). Organic Synthesis: The Disconnection Approach; John Wiley & Son, Ltd.: GB. (This is
an important book, no new edition yet)
Weissermel, K.; Arpe, H.-J. (2003). Industrial Organic Chemistry; 4 th ed.; WIley-VCH: Germany.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Berdasarkan mekanik kuantum, keadaan pergerakan dan dinamik elektron dapat dikesan menerusi
fungsi gelombang yang ditentukan dalam nilai ekuasi Schrodinger dan keadaan berhenti dapat
dipulihkan dengan menyelesaikan ekuasi Schrodinger yang tidak mengikut waktu ( masalah nilai eigen
dalam pengendalian kaedah Hamilton). Pengenalan kepada asal-usul kuantum mekanik, prinsip-prinsip
kuantum mekanikal, peralihan pergerakan, getaran pergerakan, putaran pergerakan, struktur atom
dan spektra atom, struktur molekul dan gema magnetik, akan dijelaskan. Makna peraturan pertama
dalam termodinamik dapat difahami dengan mempelajari kaitan antara tenaga termal yang masuk
dan keluar dari system dan tenaga mekanikal, serta kajian dalam rawatan matematik. Peraturan kedua
dan ketiga dalam termodinamik akan difahami melalui pembelajaran tentang entropi, yang mewakili
perubahan mendadak dan tindak balas keseimbangan, iaitu teknik untuk menggunakan konsep entropi
dan pengiraan.
20
TK20603 TEKNOLOGI DAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang kegunaan dan kepentingan pusat sumber sekolah.
Ia juga bertujuan untuk mendedahkan tentang teknologi pengajaran yang berasaskan elektronik dan
yang bukan elektronik. Antara topik-topik penting ialah jenis-jenis pusat sumber serta peranannya,
kaedah pengkatalogan bahan-bahan dalam pusat sumber, pengurusan pusat sumber, pelbagai jenis
bahan bantu pengajaran elektronik dan bukan elektronik. Di akhir kursus ini, pelajar dijangka dapat
menguasai kemahiran menghasilkan bahan-bahan bantu pengajaran dalam bentuk perisian atau
bentuk bukan elektronik (carta, transparensi dan lain-lain) untuk kegunaan di sekolah.
Rujukan
Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan (1995). Pengurusan Sumber Pengajaran
Pembelajaran 1: Sumber Perpustakaan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan
Bacaan Pusat Sumber Sekolah. Kuala Lumpur. Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Shelly, G.B., Cashman, T.J., Vermaat, M.E. & Walker, T.J. (2004). Discovering Computers 2005: A Gateway
to Information. International Student Edition. Thomas Course Technology,USA.
Newby, T.J. & et. al. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction,
Integrating Computers and Using Media. 2nd Edition. Prentice Hall. Inc. Chap. 1, 2.
Toliver, P.R., Johnson, Y. & Koneman, P.A. (2000). Office 2000. Addison Wesley Longman, Inc.
TK30103 KAEDAH PENGAJARAN I (KIMIA)
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini cuba melengkapkan pelajar-pelajar dengan ilmu, kemahiran-kemahiran dan sikap yang
sesuai dalam pengajaran kimia di sekolah menengah. Matlamat utama adalah untuk membolehkan
pelajar-pelajar merancang dan menggunakan kaedah-kaedah sesuai dalam pengajaran dan pelajaran
kimia sepertimana terkandung dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, Malaysia. Skop kursus
merangkumi: spesifikasi silibus dan kurikulum kimia ICSS, lakaran konsep, teori-teori pembelajaran
dan kesan pengajaran kimia, pemikiran kritikal dan kreatif, perbezaan-perbezaan individu dalam
pembelajaran dan kesan dalam pengajaran kimia, perancangan mengajar, pengajaran mikro/makro
dan refleksi.
Rujukan
Fraser, B.J., & Tobin, K.G. (eds) (1998). International Handbook of Science Education: Part One. Kluwer
International Handbooks of Education Series: Volume1, London: Kluwer Academic.
Fraser, B.J., & Tobin, K.G. (eds) (1998). International Handbook of Science Education: Part Two. Kluwer
International Handbooks of Education Series: Volume 2, London: Kluwer Academic.
Hodson, D. (1998). Teaching and Learning Science: Towards a Personalised Approach. Guildford: Biddles.
Ministry of Education Malaysia (2005). Curriculum Specification for Integrated Curriculum for Secondary
Schools (ICSS) Chemistry Form 4. Kuala Lumpur: Curriculum Development Centre.
Ministry of Education Malaysia (2005). Syllabus for Integrated Curriculum for Secondary Schools (ICSS)
Chemistry Form 4. Kuala Lumpur: Curriculum Development Centre.
Poh, Swee Hiang (1997). Pedagogi Sains 1: Kurikulum Sains: Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.
Poh, Swee Hiang (1997). Pedagogi Sains 2: Strategi Pengajaran Pembelajaran Sains: Kuala Lumpur:
Kumpulan Budiman.
Poh, Swee Hiang (1997). Pedagogi Sains 3: Kemahiran Proses Sains: Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.
Poh, Swee Hiang (1998). Pedagogi Sains 4: Pengurusan Makmal & Sumber Sains: Kuala Lumpur:
Kumpulan Budiman.
Poh, Swee Hiang (2005). Pedagogy of Science Volume 1 for Post Graduate Diploma in Teaching (KPLI).
Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.
Poh, Swee Hiang. (2003). Pedagogy of Science 2: Science Teaching and Learning Strategies. Kuala
Lumpur: Kumpulan Budiman.
Turner, T., & DiMarco, W. (1998). Learning to teach science in the secondary school: A companion to
school experience. London: Routledge
Zurida Ismail, Syarifah Norhaidah Syed Idros & Mohd. Ali Samsudin (2006) Kaedah Mengajar Sains.
Kuala Lumpur: PTS Professional.
21
TK30303 KAEDAH PENGAJARAN II (BIOLOGI)
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Tujuan utama kursus ini adalah untuk melatih dan melengkapkan bakal-bakal guru dengan metodologi
pengajaran Biologi yang pelbagai dan terkini. Kursus ini juga akan memperkenalkan aliran pemikiran
terkini dalam perkembangan pendidikan secara umum dan pendididakan Biologi secara khusus.
Pengenalan kepada pendekatan-pendekatan pengajaran dikaitkan dengan kurikulum bersepadu sekolah
menengah. Jadi, bakal-bakal guru perlu menguasai kemahiran menulis rancangan mengajar harian
dengan betul berdasarkan format yang diberi, menyediakan rancangan mengajar harian berdasarkan
pengajaran aktif dan berkesan, melaksanakan rancangan pengajaran di dalam pengajaran dan
pembelajaan secara berkesan, di samping memupuk nilai-nilai murni , selain menggunakan kemahiran
berkomunikasi secara berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Rujukan
Aikenhead, G. (1992) The integration of STS into science education. Theory into Practice, 36(1), pp. 2735.
Carin, A. A. (1993) Teaching Science Through Discovery. New York: MacMillan.
Carin. A. and Bass, J. (2001) Teaching science as inquiry. Ohio: Prentice Hall.
Fensham, P.J., Gunstone, R.F., and White, R.T. (1994) The content of science: a constructivist approach to
its teaching and learning. The Falmer Press: London
Diana Ang Tiong Joo. (2006). Teaching Biology. Pearson Prentice Hall: Singapore
PPK. (2006). Biology Syllabus.
PPK. (2006). Biology Curriculum Specification.
TK30902 KIMIA INORGANIK II
Kursus ini adalah mengenai aspek-aspek lanjutan kimia tidak organik. Tajuk-tajuk yang dibincangkan
adalah kimia dalam unsur-unsur blok-d (logam peralihan) dan koordinasi kompleks; kimia logam
blok-d dan logam-logam blok-f; kimia koordinasi; sejarah dan istilah, struktur-struktur dalam sebatian
koordinasi , teori-teori ikatan, kadar-kadar dan mekanisme dan penggunaaan; dan juga pengenalan
kepada mangkin homogen dan heterogen.
Rujukan
Shriver, D.F. and Atkins, P.W. (2006). Inorganic Chemistry. 4th ed. Oxford University Press, Oxford.
Housecroft, C.E. and Sharpe, A.G. (2005). Inorganic Chemistry. 2nd ed. Pearson Education Limited, U.K.
Silberberg, M.S. (2006). Chemistry : The Molecular Nature of Matter and Change. 4th ed. McGraw Hill
Education (Asia).
Rodgers, G.E. (2002). Descriptive Inorganic, Coordination and Solid-state Chemistry. 2nd ed. Brooks/
Cole Thomson Learning, Canada.
Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar-pelajar kepada asas lanjutan mengenai pengetahuan,
kemahiran dan sikap yang sesuai dalam pengajaran kimia. Pelajar-pelajar akan didedahkan kepada
beberapa pergerakan semasa dan usaha-usaha penyelidikan dalam pendidikan kimia di seluruh dunia.
Skop kursus ini merangkumi: Mengoperasikan kemahiran-kemahiran proses sains dalam pengajaran
kimia; penilaian dalam perolehan kemahiran-kemahiran saintifik, sikap-sikap saintifik dan nilai-nilai
murni dalam pengajaran kimia; diagnosis dan analisis dalam kerangka-kerangka alternatif dalam kimia;
kepentingan dalam berorientasikan alam sekitar (hijau); kurikulum kimia dan pengetahuan alam sekitar
dalam pendidikan kimia, pandangan-pandangan mengenai lumrah sains (NOS); kepentingan dalam
persekitaran pembelajaran kimia; penggunaan ujikaji-ujikaji kimia berskala mikro dalam pendidikan
kimia; Globalisasi dalam pendidikan kimia; dan usaha-usaha penyelidikan terkini dalam pendidikan
kimia.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TK30003 KAEDAH PENGAJARAN III (LANJUTAN)
22
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Fraser, B.J., & Tobin, K.G. (eds) (1998). International Handbook of Science Education: Part One. Kluwer
International Handbooks of Education Series: Volume1, London: Kluwer Academic.
Fraser, B.J., & Tobin, K.G. (eds) (1998). International Handbook of Science Education: Part Two. Kluwer
International Handbooks of Education Series: Volume 2, London: Kluwer Academic.
Hodson, D. (1998). Teaching and Learning Science: Towards a Personalised Approach. Guildford: Biddles.
Ministry of Education Malaysia (2005). Curriculum Specification for Integrated Curriculum for Secondary
Schools (ICSS) Chemistry Form 4. Kuala Lumpur: Curriculum Development Centre.
Ministry of Education Malaysia (2005). Syllabus for Integrated Curriculum for Secondary Schools (ICSS)
Chemistry Form 4. Kuala Lumpur: Curriculum Development Centre.
Poh, Swee Hiang (1997). Pedagogi Sains 1: Kurikulum Sains: Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.
Poh, Swee Hiang (1997). Pedagogi Sains 2: Strategi Pengajaran Pembelajaran Sains: Kuala Lumpur:
Kumpulan Budiman.
Poh, Swee Hiang (1997). Pedagogi Sains 3: Kemahiran Proses Sains: Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.
Poh, Swee Hiang (1998). Pedagogi Sains 4: Pengurusan Makmal & Sumber Sains: Kuala Lumpur:
Kumpulan Budiman.
Poh, Swee Hiang (2005). Pedagogy of Science Volume 1 for Post Graduate Diploma in Teaching (KPLI).
Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.
Poh, Swee Hiang. (2003). Pedagogy of Science 2: Science Teaching and Learning Strategies. Kuala
Lumpur: Kumpulan Budiman.
Turner, T., & DiMarco, W. (1998). Learning to teach science in the secondary school: A companion to
school experience. London: Routledge
Zurida Ismail, Syarifah Norhaidah Syed Idros & Mohd. Ali Samsudin (2006) Kaedah Mengajar Sains.
Kuala Lumpur: PTS Professional.
Barke, H.-D., Hazari, A., & SileshiYitbarek. (2009). Misconceptions in chemistry: Addressing perceptions
in chemical education. Springer-Verlag.
TK30203 KIMIA SUMBER ALAM
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini memfokuskan kepada aspek kimia dalam sumber alam semulajadi yang merangkumi
klasifikasi, kandungan bahan kimia dan fungsi-fungsi/penggunaan. Topik-topik temasuklah pengenalan
kepada sumber alam semulajadi, tanah, air dan atmosfera, sumber-sumber mineral, bahan bakar fosil,
sumber-sumber tumbuhan, sumber-sumber laut dan sumber-sumber mikrob. Penggunaan bahanbahan ini secara lestari juga dibincangkan.
Rujukan
Bhat, S. V., Nagasampagi, B. A. and Sivakumar, M., (2005). Chemistry of Natural Product, Springer, New
York.
Brady, N. C., R. Weil, R. R. (2007). Nature and Properties of Soil, Prentice Hall.
Corley, R.H.V. and Tinker, P.B.H., (2003). The Oil Palm, 4th Edition, Wiley and Blackwell.
Perman, R., Common, M., Ma, Y., McGilyrev, J. (2004). Natural Resources and Environmental Economics,
Addison-Wesley
Venugopal, V. (2009). Marine Products for Healthcare: Functional and Bioactive Nutraceutical Compounds
from the Ocean CRC Press, Boca Raton.
Vertes, A., Qureshi, N.,Yukawa, H. and Blaschek,H. (2010). Biomass to Biofuels: Strategies for Global
Industries. Wiley & Sons, Wilshire.
TK40503 PROJEK SARJANA MUDA I
Prasyarat : TT01003 Asas Penyelidikan Pendidikan
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
Sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar melalui satu proses penyelidikan ilmiah. Dalam
Projek Sarjana Muda Pendidikan 1 (PSMP1) pelajar dikehendaki menghasilkan satu cadangan kajian
(proposal). Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang
berkait rapat dengan kursus teras program.
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co., Baker,
T.L. (1994).
Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
23
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
TK40008 LATIHAN MENGAJAR
Kursus ini membolehkan guru pelatih mendapat pengalaman pengajaran dan pembelajaran kimia
yang sebenar di sekolah yang ditempatkan. Guru pelatih dikehendaki mempraktikkan semua kaedah
pedagogi yang dipelajari serta mengambil bahagian dalam pengurusan kokurikulum sekolah. Guru
Pembimbing akan memberi khidmat nasihat pakar kepada guru pelatih di sepanjang pelaksanaan sesi
latihan mengajar. Selain itu, seorang Pensyarah Penyelia yang dilantik turut memberikan tunjuk ajar
yang berkaitan dengan pengajaran-pembelajaran untuk mengatasi sebarang kelemahan pedagogi
guru pelatih.
Rujukan
Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (1996). A Guide to Teaching Practice. (4th. Ed) London: Routledge.
Freiberg, J.H. (1991). Universal Teaching Strategies. Boston. Allyn and Bacon.
McNeely, S.L. (1997). Observing Students and Teachers Through Objective Strategies. Boston: Allyn and
Bacon.
Ornstein, A.C. (1990). Strategies For Effective Teaching. New York: Harper Colins.
Ornstein, A.C. (1995) Teaching : Theory Into Practice. Boston: Allyn Bacon.
TK40603 PROJEK SARJANA MUDA II
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co., Baker,
T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge. Doing Research - Handbook for Teachers.
London: Routledge
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
MAJOR MATEMATIK
TM10103 MATEMATIK I
Kursus ini mengandungi konsep-konsep asas tentang beberapa topik seperti pengenalan kepada teori
logik yang perlu difahami oleh para pelajar sebelum mereka mengambil kurus lanjutan seperti Kalkulus
Lanjutan. Kursus ini juga termasuk matemaik asas dalam kalkulus yang merangkumi topik-topik seperti
set, nombor, ketaksamaan, nombor kompleks, hubungan , fungsi, batasan, kesinambungan, kelainan
dan integrasi.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Prasyarat : TK40503 Projek Sarjana Muda Pendidikan I
Kursus ini adalan lanjutan daripada PSMP 1 yang diambil oleh pelajar pada semester sebelumnya.
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
Sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar menjalankan penyelidikan (projek) dari awal
hingga akhir berdasarkan proposal yang dihasilkan dalam PSMP1. Proses penyelidikan ilmiah ini meliputi
tahap-tahap (i) merancang, (ii) melaksana kajian, (iii) menganalisis data dan (iv) menulis laporan kajian.
Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang berkait rapat
dengan kursus teras program. Hasil kajian akan dibentangkan dalam seminar peringkat Sekolah dan
diadili oleh Panel Penilai yang dilantik oleh Sekolah.
24
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Verberg D., Purcell E.J. & Rigdon S.E. (2007). Calculus ninth edition. Pearson. United State of America.
Smith R.T, Minton R.B. (2007).Calculus. McGraw-Hill: New York.
Peter Kuhfitting. (2006). Technical Calculus with Analytic Geometry. Thomson: Australia.
Rosen H.K. (2003). Discrete Mathematics and Its Applications. McGraw-Hill: New York.
Ho Chong Mun & Yeo Kiam Beng. (2004). Complex Number. UMS. Sabah.
TM10003 MATEMATIK II
Kursus ini mengandungi konsep-konsep asas mengenai beberapa topik yang perlu difahami oleh
para pelajar sebelum mengambil kursus lanjutan seperti Kalkulus Lanjutan. Kursus ini merangkumi
matematik asas yang mengandungi topik-topik seperti ketaksamaan, hubungan dan fungsi, batasan
dan kesinambungan, kelainan dan integrasi.
Rujukan
Verberg D., Purcell E.J. & Rigdon S.E. (2007). Calculus ninth edition. Pearson. United State of America.
Smith R.T, Minton R.B. (2007). Calculus. McGraw-Hill: New York.
Stewart J., Redlin L. & Watson S. (2006). Precalculus Fifth Edition, Mathematics for Calculus. Thomson:
United State of America.
Peter Kuhfitting. (2006). Technical Calculus with Analytic Geometry. Thomson: Australia.
Strauss M.J, Bardley G.L & Smith K.J. (2002). Calculus. Prentice Hall: New Jersey.
Finney, Weir & Giordano. (2001). Thomas’ Calculus. Addison-Wesley Publishing Company. USA.
TM10203 MATEMATIK III
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini akan menerokai dan mempelajari kaedah-kaedah geometri koordinat tradisional yang
diaplikasikan pada garisan, bulatan, kon dalam ruang 2-dimensi benar dan lanjutan ringkas 3-dimensi.
Topik-topik lain yang disentuh dalam kursus ini adalah permutasi dan kombinasi, logik, pengaturcaraan
linear, algebra vektor dan analisis. Pelajar-pelajar juga akan diperkenalkan kepada pakej-pakej
komputer seperti Google Sketchpad untuk membantu mereka dalam mengamati kelok secara algebra.
Rujukan
Johnsonbaugh, R. (2009). Discrete Mathematics. 7th Ed., New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Kelley, W.M. (2009). The Humongous Book of Geometry Problems. New York: Penguin Group.
Smith, R.T. and Minto, R.B. (2009). Calculus: Early Transcendental Functions. 3rd Ed., New York: McGrawHill.
Winston, W.L. (2004). Operations Research: Applications and Algorithms. 4th Ed., California: Brooks/
Cole Thomson Learning.
Goldstein, L.J., Lay, D.C., Schneider, D.I., and Asmar, N.H. (2010). Calculus & Its Applications. 12th Ed.,
New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Taha, H.A. (2007). Operations Research: An Introduction. 8th Ed., New Jersey: Pearson Prentice Hall.
TM20103 STATISTIK ASAS
Tujuan kursus ini adalah memberi pengenalan kepada statistik dalam pendidikan matematik, dan
menggabungkan contoh-contoh praktikal tentang proses-proses penyelidikan dalam penyelidikan
kuantitatif. Ia menekankan kepentingan analisis statistik dan memberi asas dalam statistik deskriptif
dan inferensi, termasuk ujian hipotesis mudah. Pelajar-pelajar akan mempertingkatkan kompeten
dalam penggunaan pakej statistik dan berupaya untuk menulis sebuah laporan penyelidikan formal
yang mudah yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Pengenalan kepada kursus akan bermula
dengan konsep-konsep dan prosidur-prosidur asas dalam statistik deskriptif dan inferensi, yang akan
menyediakan pelajar-pelajar untuk kursus-kursus statistik yang seterusnya dalam Kaedah-Kaedah
Statistik (TM30703) dan Lanjutan. Kursus bermula dengan kaedah-kaedah untuk menjelaskan dan
meringkaskan taburan pemboleh ubah tunggal ( kekerapan) diikuti dengan kaedah-kaedah menjelaskan
hubungan di antara dua (atau lebih) pemboleh ubah. Kursus ini kemudiannya akan memperkenalkan
teori kebarangkalian sebagai asas bagi memahami statistik inferensi. Kemudian, kaedah-kaedah dalam
mengambil kesimpulan dari sampel-sampel penyelidikan dari populasi, di mana sampel yang terpilih
akan dibentangkan. Akhir sekali, kursus ini akan merangkumi ujian-ujian asas statistik seperti ujian-z,
ujian-t dan analisis varians. Topik-topik adalah kutipan data dan penjelasan, taburan kebarangkalian
untuk pemboleh ubah - pemboleh ubah berasingan dan rawak, taburan pensampelan, selang keyakinan
dan ujian hipotesis, korelasi dan regresi, analisis varians dan jadual kontingensi.
25
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Agresti, A. And Franklin, C. (2009). Statistics: The Art and Science of Learning from Data. New Jersey:
Pearson Prentice-Hall.
Norusis, M. (2008). SPPS 16.0 Guide to Data Analysis. New Jersey: Pearson Prentice-Hall.
Bluman, A. (2008). Elementary Statistics: A Step by Step Approach, 6th Ed., New York: McGraw-Hill
Education (Asia).
Freud, J. and Perles, B. (2007). Modern Elementary Statistics, 12th Ed., New Jersey: Pearson PrenticeHall.
Weiss, N. A. (2008). Elementary Statistics, 7th Ed., New York: Pearson Addison-Wesley.
TM20003 SEJARAH MATEMATIK
Peninjauan dalam perkembangan matematik sejak era prasejarah, era tamadun Yunani, Babylon,
Mesir, Hindu, China, Islam dan Eropah. Pelbagai disiplin dan falsafah dalam matematik akan dipelajari
dengan tumpuan dalam aspek sejarah dalam setiap topik matematik seperti sistem-sistem nombor,
simbol, algebra, geometri, trigonometri, kalkulus dan statistik. Penekanan juga diberikan kepada ahliahli matematik dan sumbangan mereka.
Rujukan
Abdul Latif Samian. (1992). Sejarah Matematik, DBP: Kuala Lumpur.
Eves, Howard. (1983). An Introduction to the History of Mathematics, 6th ed. Sauders College Publishing,
Philadelphia, U.S.A.
Mat Rofa Ismail. (1995). Sejarah Aritmetik dan Aljabar Islam. Universiti Pertanian Malaysia.
Pier, J.P. (1994). Development of Mathematics 1900-1950. Birkhauser, Boston.
Shaharir Mohamad Zain. (1986). Matematik dan Tamadun Islam: Pembinaan Sistem Angka. Badr Kubra,
Kuala Lumpur.
TM20603 TEKNOLOGI DAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN
Rujukan
Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan (1995). Pengurusan Sumber Pengajaran
Pembelajaran 1: Sumber Perpustakaan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan
Bacaan Pusat Sumber Sekolah. Kuala Lumpur. Bahagian Teknologi. Pendidikan, Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Shelly, G.B., Cashman, T.J., Vermaat, M.E. & Walker, T.J. (2004). Discovering Computers 2005:A Gateway
to Information. International Student Edition. Thomas Course. Technology,USA.
Newby, T.J. & et. al. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction,
Integrating Computers and Using Media. 2nd Edition. Prentice Hall. Inc. Chap. 1, 2.
Toliver, P.R., Johnson, Y. & Koneman, P.A. (2000). Office 2000. Addison Wesley Longman, Inc.
TM30103 KAEDAH PENGAJARAN I (MATEMATIK)
Tujuan utama kursus ini adalah untuk melatih dan melengkapkan guru-guru pelatih dengan metodologi
pengajaran matematik yang pelbagai dan terkini. Kursus ini juga memperkenalkan aliran pemikiran terkini
dalam perkembangan pendidikan secara umum dan pendidikan matematik, secara khusus. Pengenalan
kepada cara-cara mengajar diadaptasikan daripada kurikulum bersepadu sekolah menengah. Jadi,
guru-guru pelatih perlu memperolehi kemahiran-kemahiran seperti pemikiran kritikal dan kreatif, nilainilai saintifik dan pemupukan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang kegunaan dan kepentingan pusat sumber sekolah.
Ia juga bertujuan untuk mendedahkan tentang teknologi pengajaran yang berasaskan elektronik dan
yang bukan elektronik. Antara topik-topik penting ialah jenis-jenis pusat sumber serta peranannya,
kaedah pengkatalogan bahan-bahan dalam pusat sumber, pengurusan pusat sumber, pelbagai jenis
bahan bantu pengajaran elektronik dan bukan elektronik. Di akhir kursus ini, pelajar dijangka dapat
menguasai kemahiran menghasilkan bahan-bahan bantu pengajaran dalam bentuk perisian atau
bentuk bukan elektronik (carta, transparensi dan lain-lain) untuk kegunaan di sekolah.
26
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Baker, D., Clay, J. & Fox, C. (1996). Challenging Ways of Knowing in English, Mathematics and Science.
London: Falmer.
Brahier, D.J. (2005). Teaching Secondary and Middle School Mathematics. New York: Pearson.
Ernest, P. (1994). Mathematics, Education and Philosophy: An International Perspective. London: Falmer.
Nik Aziz Nik Pa. (1999). Pendekatan Konstruktivisme Radikal dalam Pendidikan Matematik. Kuala
Lumpur: Universiti Malaya.
Noor Shah Saad. (2002). Teori dan Perkaedahan Pendidikan Matematik. Siri I. Petaling Jaya: Prentice Hall.
Posamentier, A.S. & Stepelman, J. (2002). Teaching Secondary Mathematics: Techniques and Enrichment
Units. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
Professional Handbook for Teachers, Geometry Explorations and Applications, McDougal Littell Inc.
TM20203 PERSAMAAN TERBITAN
Kursus ini mendedahkan jenis-jenis piawai dan penyelesaian-penyelesaian kebezaan persamaan biasa
dalam bentuk linear dan tidak linear, termasuk teknik-teknik mengubah Laplace. Kaedah-Kaedah siri
kuasa akan diaplikasikan kepada persamaan dalam kebezaan linear biasa. Sistem-sistem kebezaan
linear dalam persamaan dan penyelesaian-penyelesaian pernomboran dalam kebezaan persamaan
biasa juga dipelajari.
Rujukan
Zill, D.G. (2005). A First Course in Differential Equations with Modeling Applications. 8th Ed., Boston:
Thomson Brooks/Cole Publishing Co.
Boyce, W.E. (2008). Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. Hoboken, New
Jersey. John Wiley.
Bronson, R. (2006). Schaum’s Outline of Theory and Problems of Differential Equations. New York:
McGraw-Hill.
Kohler, W. and Johnson, L. (2006). Elementary Differential Equations with Boundary Value Problems, 2nd
Ed., Boston: Pearson Addison Wesley.
TM30303 KAEDAH PENGAJARAN II (FIZIK)
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Tujuan kursus ini adalah untuk melatih guru-guru pelatih fizik. Mereka akan dilatih menggunakan
pelbagai kaedah dan strategi-strategi pengajaran di peringkat sekolah menengah. Pengenalan kepada
kaedah-kaedah pengajaran diadapsikan dari kurikulum bersepadu fizik sekolah menengah. Guru-guru
pelatih perlu memperolehi kemahiran-kemahiran seperti pemikiran kritikal dan kreatif, di samping
memupuk nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Rujukan
Aikenhead, G. (1992). The integration of STS into science education. Theory into Practice, 36(1), pp. 27-35.
Carin, A.A. (1993). Teaching science through discovery. New York: MacMillan.
Carin. A. and Bass, J. (2001). Teaching science as inquiry. Ohio: Prentice Hall.
Fensham, P.J., Gunstone, R.F., and White, R.T. (1994). The content of science: a constructivist approach
to its teaching and learning. London: The Falmer Press:
Hewitt, P.G. (1997). Conceptual physics. Reading, MA : Addison-Wesley
Hewitt, P.G. (2004). Conceptual physics: Teacher’s edition. USA: Prentice Hall
Zeichner, K.M. & Liston, D.P. (1996). Reflective teaching: An introduction. Mahwah: Erlbaum.
TM30503 MATEMATIK LANJUTAN I
Kursus ini melanjutkan cara-cara pemboleh ubah tunggal kebezaan kalkulus terhadap fungsi-fungsi
dua atau lebih pemboleh ubah. Ia mengandungi kalkulus asas untuk fungsi dalam beberapa pemboleh
ubah seperti batasan dan kesinambungan, terbitan separa, satah tangen, aproksimasi linear, kebezaan,
peraturan rantai dan kebezaan tersirat, terbitan terarah dan gradien, fungsi melampau sesetengah
pemboleh ubah dan pengganda Lagrange.
Rujukan
Smith R.T, Minton R.B. (2007). Calculus. McGraw-Hill: New York.
Verberg D., Purcell E. J. & Rigdon S. E. (2007). Calculus ninth edition. Pearson. United State of America
Fitzpatrick, P. 2006. Advanced Calculus. New York: PWS Publishing Co.
Beerends R.J., Morsche H.G., Berg J.C. & Vrie E.M. (2003). Fourier and Laplace Transforms. New York.
Kaplan, W. (2003). Advance Calculus. New York : Addison-Wesley.
27
TM30703 KAEDAH STATISTIK
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini memberi pendedahan tentang kaedah-kaedah statistik pertengahan menggunakan pendekatan
pakej formulasi dan statistik. Ia merangkumi beberapa kaedah statistik dan aplikasi-aplikasi seperti min
perbandingan, analisis regresi dan analisis data berkategori. Penggunaan pakej statistik (SPSS) akan
diperkenalkan dalam setiap kaedah statistik dalam perbincangan. Penekanan juga diberikan dalam
penggunaan teknik betul dan pentafsiran output.
Rujukan
Ahmad Syukri Y., Amran A., Darmesah G & Chin Su Na. Problems & Solutions in Statistics for Engineers
& Scientists. (2008). Petaling Jaya: Prentice Hall.
Miller, I & Miller, M. (2004). Mathematical Statistics with Applications Seventh Edition. New Jersey:
Prentice-Hall.
Wackerly, D.D, Mendenhall, W & Sceaffer, R.L. (2002). Mathematical Statistics with Applications Sixth
Edition. Thomson.
Norusis, M. J. & SPSS Inc. (1994). SPSS Advanced Statistics 6.1. Chicago: SPSS Inc.
Walpole, R.E., Myers, R.H. & Myers, S.L. (1998). Probability and Statistics for Engineers and Scientist. 6th
ed. New Jersey: Prentice Hall.
TM30203 ALJABAR LINEAR
Kursus ini bermula dengan konsep-konsep asas dalam matrik, disusuli dengan sistem-sistem persamaan
linear dan penglibatan dengan matrik, kedudukan terbalik dan penentu. Akhir sekali, perbincangan
akan menjurus kepada idea yang membawa kepada perkembangan seterusnya, iaitu mempelajari
ruang-ruang vektor dalam kursus susulan.
Rujukan
C.M.Ho, K.H.Toh & A.Amran. (2007). Linear Algebra. Penerbit Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu.
Anton, H & Busby, R. (2003). Contemporary Linear Algebra, John Wiley & Sons, New York.
Beauregard, F. (1995). Linear Algebra. Addison Wesley, US.
Lim Voon Ka. (1983). Algebra Linear Permulaan, DBP, Kuala Lumpur.
Serge Lang. (1986). Introduction to Linear Algebra Second Edition, Springer-Verlag, New York.
Kursus ini merangkumi beberapa sifat nombor rasional dan sifat-sifat nombor benar, termasuk ruang
benar, susunan sifat-sifat, beberapa sifat dalam nilai benar, prinsip aruhan matematik, ketaksamaan,
batas atas dan bawah, aksiom lengkap, nombor-nombor kardinal, terhingga, set-set boleh dibilang dan
tidak boleh dibilang, dan sifat-sifat algebra dalam nombor-nombor kardinal, urutan-urutan nombor
yang termasuk konvergen, divergen, batasan, urutan-urutan sama, urutan Cauchy, kriterion Cauchy
dan siri, termasuk konvergen atau divergen dalam siri tak terhingga, beberapa sifat asas siri, ujian
perbandingan, ujian punca, ujian nisbah, ujian integral, ujian Leibnitz, bertumpu secara benar dan
bersyarat, di samping ujian Raabe.
Rujukan
Bartle, G.R and Sherbert, R.D. (1992). Introduction to Real Analysis 2nd Edition, John Wiley & Son, New
York.
Davidson, R.K and Donsig.P.A. (2002). Real Analysis with Real Applications. Prentice Hall, NJ.
Ho,C.M, Amran, A and Rozaini, R. (2009). Lecture Notes on Real Analysis. School of Science & Technology,
UMS, Sabah.
Rudin, W. (1976). Principles of Mathematical Analysis, 3rd Edition. McGraw Hill, New York.
Stoll, M. (2001). Introduction to Real Analysis 2nd Edition. Addison Wesley, New York.
TM30603 PENGIRAAN BERANGKA
Kursus ini akan membincangkan pelbagai topik berkaitan kaedah-kaedah nombor dalam menyelesaikan
masalah-masalah matematik. Sebahagian masalah yang dibincangkan adalah termasuk persamaan
tidak linear, sistem persamaan linear, interpolasi, kebezaan dan integrasi, kebezaan persamaan biasa
atau separa dengan masalah-masalah batas nilai.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TM30403 ANALISIS NYATA
28
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Faires, J. D. and Burden, R. (2003). Numerical Methods. 3rd Ed. Thomson, Brooks/Cole : USA.
Matthews, J.H. and Fink, K.D. (2004). Numerical Methods Using Matlab. (Int.Ed.). Prentice Hall : USA.
Bradie, B. (2006). A Friendly Introduction to Numerical Analysis. Prentice Hall : USA.
Gerald C.F. and Wheatley P.O. (2004). Applied Numerical Analysis. (Int.Ed.) Pearson Addison Wesley.
Kincaid D. & Cheney W. (2002). Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing. Brooks/Cole.
TM40503 PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN I
Prasyarat : TT01003 Asas Penyelidikan Pendidikan
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
Sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar melalui satu proses penyelidikan ilmiah. Dalam
Projek Sarjana Muda Pendidikan 1 (PSMP1) pelajar dikehendaki menghasilkan satu cadangan kajian
(proposal). Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang
berkait rapat dengan kursus teras program.
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co., Baker,
T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
TM40008 LATIHAN MENGAJAR
Kursus ini membolehkan guru pelatih mendapat pengalaman pengajaran dan pembelajaran sejarah
yang sebenar di sekolah yang ditempatkan. Guru pelatih dikehendaki mempraktikkan semua kaedah
pedagogi yang dipelajari serta mengambil bahagian dalam pengurusan kokurikulum sekolah. Guru
Pembimbing akan memberi khidmat nasihat pakar kepada guru pelatih di sepanjang pelaksanaan sesi
latihan mengajar. Selain itu, seorang Pensyarah Penyelia yang dilantik turut memberikan tunjuk ajar
yang berkaitan dengan pengajaran-pembelajaran untuk mengatasi sebarang kelemahan pedagogi
guru pelatih.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Rujukan
Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (1996). A Guide to Teaching Practice. (4th. Ed) London: Routledge.
Freiberg, J.H. (1991). Universal Teaching Strategies. Boston. Allyn and Bacon.
McNeely, S.L. (1997). Observing Students and Teachers Through Objective Strategies. Boston: Allyn and Bacon.
Ornstein, A.C. (1990). Strategies For Effective Teaching. New York: Harper Colins.
Ornstein, A.C. (1995) Teaching : Theory Into Practice. Boston: Allyn Bacon.
TM40603 PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN II
Prasyarat : TM40503 Projek Sarjana Muda Pendidikan I
Kursus ini adalan lanjutan daripada PSMP 1 yang diambil oleh pelajar pada semester sebelumnya.
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
Sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar menjalankan penyelidikan (projek) dari awal
hingga akhir berdasarkan proposal yang dihasilkan dalam PSMP1. Proses penyelidikan ilmiah ini meliputi
tahap-tahap (i) merancang, (ii) melaksana kajian, (iii) menganalisis data dan (iv) menulis laporan kajian.
Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang berkait rapat
dengan kursus teras program. Hasil kajian akan dibentangkan dalam seminar peringkat Sekolah dan
diadili oleh Panel Penilai yang dilantik oleh Sekolah.
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co., Baker,
T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
29
MAJOR FIZIK
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
TF10103 FIZIK I
Kursus ini memberikan pendidikan fizik dengan pendedahan idea dan pengetahuan asas tentang
Mekanik; Ukuran; Kinematik: Dinamik: Kerja dan Tenaga; Perlanggaran; Pergerakan Berputar; dan
Graviti Newton.
Rujukan
Halliday, F. & Resnick (2008). Fundamentals of Physics, 8th Ed., John Wiley& Sons, Inc.
Giambattista & Richardson (2004). College Physics, 1st Ed., McGraw Hill.
Faufgn & Serway (2007). Serway’s College Physics, 8th Ed., Thomson.
TF10303 FIZIK II
Kursus ini memberi pelajar-pelajar pendidikan fizik mengenai idea asas dan pengetahuan tentang
mekanik, keanjalan seimbang, cecair, dan maklumat mengenai ayunan gelombang (samada melintang
atau memanjang) dan juga aplikasi-aplikasi dalam kehidupan kita. Ia akan mengembangkan matemaik
asas dan bahan-bahan konsep untuk menyelesaikan masalah-masalah klasik fizik yang mudah tetapi
penting.
Rujukan
Fundamentals of Physics, Halliday & Resnick, 8th Ed. (2008). John Wiley& Sons, Inc.
College Physics, Giambattista & Richardson, 1st Ed. (2004). McGraw Hill.
Serway’s College Physics, Faufgn & Serway, 8th Ed. (2007). Thomson.
TF20103 KAEDAH MATEMATIK DALAM FIZIK
Rujukan
Arfken, G.B. and Weber, H.J. (2003). Essential Mathematical Methods for Physicists. Academic Press, San
Diego.
Boas, M.L. (2006). Mathematical in the Physical Sciences (3rd Edition), John Wiley and Sons, New York
Gaylord, R.J and Wellin, P.R. (1994). Computer simulation with mathematics, Springer-Verlag, Santa Clare.
Riley, K.F, Hobson, M.P & Bence, S.J. (2002). Mathematical Methods for Physics and engineering, CUP.
Tinker, M & Lambourne, R. (2000). Further for the physical sciences, Wiley.
TF20303 FIZIK ELEKTRIK DAN MAGNET
Kursus ini direka bentuk untuk menyampaikan pengetahuan asas mengenai Elektrik dan Magnet.
Kursus ini akan bermula dengan pengenalan kepada sifat-sifat asas dalam cas elektrik dan cas melalui
induksi, dan kekuatan elektrik yang wujud antara objek-objek bercas. Ini diikuti dengan konsep ruang
elektrik dan aliran elektrik, aplikasi Sistem Gauss, konsep tenaga potensi elektrik, muatan, dan kesan
dielektrik terhadap muatan. Analisis litar dimulai dengan konsep arus, emf, tentangan dan hukum
Ohm. Ini diikuti dengan Peraturan-Peraturan Kirchoff dalam litar d,c yang mengandungi lebih dari satu
gelung. Magnetisme bermula dengan konsep ruang bermagnet dan tekanannya ke atas pergerakan
cas. Ia disusuli dengan kuasa tekanan terasing ke atas arus membawa tempat konduktor dalam ruang
magnet, iaitu Aliran Eddy dan Kesan Hall. Operasi motor d.c juga akan dipertimbangkan. Induksi dan
penginduksian elektromagnetik juga akan dibincangkan, di samping litar-litar RC, RL, LC dan RLC.
Penekanan juga diberikan kepada gelombang elektromagnetisme dan persamaan Maxwell.
Rujukan
Halliday, D, Resnick, R, and Walker, J. (2007). Fundamental of Physics, 7th McGraw Hill. John Wiley & Son.
Jones, E & Childers, R. (2001). Contemporary College Physics, 3th Edition. McGraw Hill.
Cutnell, J.D & Johnson, K.W. (2007). Physics. John Wiley.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah matematik ynag digunakan dalam masalah-masalah fizik.
Ini termasuk siri tidak terhingga dengan menekankan konvergen dan ketepatan dalam pengiraan.
Kaedah-kaedah kebezaan seperti kebezaan separa dan kebezaan persamaan biasa akan dibincangkan.
Penyelesaian dalam persamaan linear, matrik dan operasi, garisan dan persamaan satah dan vektor
juga disentuh. Kaedah-kaedah integral yang pelbagai dan analisis vektor juga diperkenalkan di akhir
kursus.
30
TF20003 FIZIK OPTIK DAN FIZIK MODEN
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini mengkaji penubuhan idea-idea dan institusi-institusi dalam fizik moden, merangkumi evolusi
disiplin ini sekitar satu abad setengah yang lepas. Zaman ini telah menyaksikan beberapa perkembangan
penting dalam bidang ini, secara intelektual dan stuktural. Kursus ini bermula dengan organisasi disiplin
ini di abad 19 dan perdebatan-perdebatan dalam gambaran dunia klasik (mekanik, elektromagnetisme
dan optik, termodinamik dan mekanik statistik). Ini diikuti dengan perubahan dramatik yang mengubah
pandangan klasik, dari penerokaan radioaktiviti dan X-ray, menerusi teori-teori Einstein berkenaan
relativiti, terus kepada penciptaan kuantum mekanik yang mengiringi perdebatan falsafah. Kita
menganggap penjelasan struktur atom, penerokaan nucleus, dan pembentukan teori medan dalam
fenomena semulajadi Di samping perkembangan konseptual ini, aplikasi nuklear, partikel fizik dan
kepekatan jirim juga akan disentuh.
Rujukan
Beiser, A. (2000). Concept Of Modern Physics. 6th ed, McGraw-Hill.
Halliday, D, Resnick, R & Walker, J. (2007). Fundamental of Physics. 8ed. John Wiley.
TF30103 KAEDAH PENGAJARAN I (FIZIK)
Tujuan kursus ini adalah untuk melatih guru-guru pelatih fizik. Mereka akan dilatih menggunakan
pelbagai kaedah dan strategi pengajaran di peringkat sekolah menengah. Pengenalan kepada kaedahkaedah pengajaran diadapsikan dari kurikulum bersepadu fizik sekolah menengah. Guru-guru pelatih
perlu memperolehi kemahiran-kemahiran seperti pemikiran kritikal dan kreatif, di samping memupuk
nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Rujukan
Aikenhead, G. (1992). The integration of STS into science education. Theory into Practice, 36(1), pp. 2735.
Carin, A.A. (1993). Teaching science through discovery. New York: MacMillan.
Carin. A. and Bass, J. (2001). Teaching science as inquiry. Ohio: Prentice Hall.
Fensham, P.J., Gunstone, R.F., and White, R.T. (1994). The content of science: a constructivist approach
to its teaching and learning. London: The Falmer Press.
Hewitt, P.G. (1997). Conceptual physics. Reading, MA : Addison-Wesley
Hewitt, P.G. (2004). Conceptual physics: Teacher’s edition. USA: Prentice Hall
Zeichner, K.M. & Liston, D.P. (1996). Reflective teaching: An introduction. Mahwah: Erlbaum.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TF30503 FIZIK KEADAAN PEPEJAL
Kursus ini akan memperkenalkan sebarang fenomena yang berlaku dalam bentuk pepejal. Ini akan
dimulakan dengan pengenalan kepada jenis-jenis jalinan dalam bentuk pepejal seperti jalinan kovalen,
hydrogen, dan ion Van der Waals. Seterusnya, perbincangan akan diteruskan mengenai struktur-struktur
Kristal, titik-titik simetri, pembahagian kristal dan struktur-struktur biasa dan juga biasan struktur-struktur
berkala. Sifat-sifat dinamik Kristal dan sifat-sifat haba dalam Kristal juga disentuh. Prinsip elektron bebas,
struktur jalur dalam bentuk pepejal, pergerakan elektron dalam magnetisme dan fenomena bergerak
memberi penjelasan sebenar dalam bentuk pepejal, diikuti dengan superkonduktor. Sifat-sifat Dielektrik
dalam bentuk pepejal, bentuk pepejal semikonduktor dan superkonduktor juga akan dibincangkan.
Rujukan
Kittle, C. (2005). Introduction to Solid State Physics (8th ed.). Addison Wesley, New York, ISBN 0-47141526-X.
Dan Wei. (2008). Solid State Physics. Cengage Learning Asia Pte. Ltd., Singapore, ISBN-10:981-4227-97-8.
TF30703 ELEKTRONIK DIGITAL DAN KOMUNIKASI
Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep asas dalam elektronik digital dan aplikasi dalam sistem
jalinan komunikasi. Dalam kursus ini, sistem-sistem nombor berdigital dan berkod, litar-litar logik, algebra
Boolean, analisis gabungan dan urutan litar dan reka bentuk juga diperkenalkan. Litar-litar logik yang
dipermudahkan menggunakan algebra Boolean dan kaedah peta Karnaugh didedahkan kepada pelajarpelajar. Dalam aplikasi komunikasi, kursus ini telah digubal untuk memberi pengetahuan dan kefahaman
mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam komunikasi digital dengan penekanan utama terhadap
komunikasi optikal dan bergerak. Tajuk-tajuk seperti modulasi amplitud dan kekerapan, kepelbagaian
bentuk, propagasi gelombang radio, komunikasi satelit dan komunikasi optik fiber juga disentuh.
31
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Bruce Carlson, Paul B.Crilly and Janet C.Rutledge. (2002). Communication System. 4th ed. McGraw Hill.
Couch II, L.W. (1996). Modern Communication Systems : Principles and Applications. Prentice Hall.
Forouzan, B.A. (2003). Data Communications and Networking. 3rded.McGraw Hill.
Frenzel, L.E. (2000). Communication Electronics: Principles and Applications. 3rd ed. McGraw Hill.
Sklar, B. (1994). Digital Communication, Fundamental and Application. Prentice Hall.
Wayne Tomasi. (2001). Electronic Communication Systems: Fundamentals Through Advanced. Prentice Hall.
TF30003 KAEDAH PENGAJARAN III (LANJUTAN)
Ini adalah kursus lanjutan daripada TF30103/TM30303. Ia memberikan penekanan terhadap
komponen-komponen dalam kaedah-kaedah pengajaran yang diketengahkan, menekankan
kepelbagaian pengetahuan dalam kandungan ilmu fizik peringkat sekolah dan menjadi guru fizik
reflektif. Pengetahuan ini dapat memantapkan pemahaman guru-guru pelatih fizik. Ini termasuklah
kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah-masalah kuantitatif, taakulan kualitatif, penjelasanpenjelasan verbal, membina model-model, dan mentafsir formalisme (rajah, graf, dan lain-lain).
Rujukan
Aikenhead, G. (1992). The integration of STS into science education. Theory into Practice, 36(1), pp. 27-35.
Carin, A. A. (1993). Teaching science through discovery. New York: MacMillan.
Carin. A. and Bass, J. (2001). Teaching science as inquiry. Ohio: Prentice Hall.
Fensham, P.J., Gunstone, R.F., and White, R.T. (1994). The content of science: a constructivist approach
to its teaching and learning. London: The Falmer Press:
Hewitt, P. G. (1997). Conceptual physics. Reading, MA : Addison-Wesley
Hewitt, P. G. (2004). Conceptual physics: Teacher’s edition. USA: Prentice Hall
Zeichner, K. M. & Liston, D. P. (1996). Reflective teaching: An introduction. Mahwah: Erlbaum.
TF20603 TEKNOLOGI DAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN
Rujukan
Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan (1995). Pengurusan Sumber Pengajaran
Pembelajaran 1: Sumber Perpustakaan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan
Bacaan Pusat Sumber Sekolah. Kuala Lumpur. Bahagian Teknologi. Pendidikan, Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Shelly, G.B., Cashman, T.J., Vermaat, M.E. & Walker, T.J. (2004). Discovering Computers 2005: A Gateway
to Information. International Student Edition. Thomas Course Technology, USA.
Newby, T.J. & et. al. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction,
Integrating Computers and Using Media. 2nd Edition. Prentice Hall,. Inc. Chap. 1, 2.
Toliver, P.R., Johnson, Y. & Koneman, P.A. (2000). Office 2000. Addison Wesley Longman, Inc.
TF30203 ELETRONIK ASAS
Kursus ini memberi asas elektronik dengan litar-litar asas, system-sistem litar, system Ohm dan
analisis perintang litar. Ini disusuli dengan litar-litar RL dan RC. Litar arus ulang alik bermula dengan
mengenal pasti bentuk-bentuk isyarat, nombor-nombor kompleks, rajah-rajah berfasa dan tergendala.
Kemudian, analisis litar arus ulang alik termasuk litar RLC dan turas biasa dibincangkan. Kursus ini
juga menyentuh peranti-peranti seperti tiub vakum dan semikonduktor. Perbincangan tentang perantiperanti semikonduktor bermula dengan junksi pn, dioda pn, diodes zener, varaktor-varaktor, tiristortiristor dan litar-litar terbabit. Peranti-peranti elektronik yang berasaskan semikonduktor-semikonduktor
adalah seperti LED, fotodioda-fotodioda dan sel-sel solar. Ini diikuti dengan transistor, kecondongan dan
tatarajah. Amplifier biasa dan ciri-cirinya seperti kelebihan dan jalur lebar diberi penekanan. Elektronik
digital bermula dengan matematik Boolean dan teorem, pagar logik, dan gabungan pagar logik mudah.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang kegunaan dan kepentingan pusat sumber sekolah.
Ia juga bertujuan untuk mendedahkan tentang teknologi pengajaran yang berasaskan elektronik dan
yang bukan elektronik. Antara topik-topik penting ialah jenis-jenis pusat sumber serta peranannya,
kaedah pengkatalogan bahan-bahan dalam pusat sumber, pengurusan pusat sumber, pelbagai jenis
bahan bantu pengajaran elektronik dan bukan elektronik. Di akhir kursus ini, pelajar dijangka dapat
menguasai kemahiran menghasilkan bahan-bahan bantu pengajaran dalam bentuk perisian atau
bentuk bukan elektronik (carta, transparensi dan lain-lain) untuk kegunaan di sekolah.
32
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Close, K. J. & Yarwood, J. (1979). Experimental Electronics for Students. Chapman and Hall, London.
Crecraft, D. I., Gorham, D. A. & Sparkes, J. J. (1992). Electronics. Chapman and Hall, London.
Hambley, A.R. (1997). Electrical Engineering: Principles and Application. Prentice Hall.
Hughes, E. (1995). Electrical Technology. 7th Edition, Longman.
Smith, R.J. (1985). Electronics: Circuits, Devices and Systems. John Wiley.
TF30403 KAEDAH FIZIK UNTUK EKSPERIMEN DAN PENGUKURAN
Kursus ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk memahami masalah ukuran dalam elektronik
dari sudut fizik bila mereka berada di tahun akhir pengajian. Topik-topik merangkumi cara perolehan,
perkakasan dan perisian dalam ukuran dan eksperimen, dan ukuran eksperimental dalam ukuran
kuantiti fizikal.
Rujukan
Holman, J.P. (2001). Experimental Methods for Engineers. McGraw-Hill.
Helfrick, A.D & Cooper, W.D. (1990). Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques.
Prentice Hall.
Squires, G.L. (2001). Practical Physics. Cambridge University Press.
Nor Aini Naim et. al. (2003). Experimental Physics: An Introduction. Prentice Hall.
TF40503 PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN I
Prasyarat : TT01003 Asas Penyelidikan Pendidikan
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
Sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar melalui satu proses penyelidikan ilmiah. Dalam
Projek Sarjana Muda Pendidikan 1 (PSMP1) pelajar dikehendaki menghasilkan satu cadangan kajian
(proposal). Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang
berkait rapat dengan kursus teras program.
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co., Baker,
T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TF40008 LATIHAN MENGAJAR
Kursus ini membolehkan guru pelatih mendapat pengalaman pengajaran dan pembelajaran fizik
yang sebenar di sekolah yang ditempatkan. Guru pelatih dikehendaki mempraktikkan semua kaedah
pedagogi yang dipelajari serta mengambil bahagian dalam pengurusan kokurikulum sekolah. Guru
Pembimbing akan memberi khidmat nasihat pakar kepada guru pelatih di sepanjang pelaksanaan sesi
latihan mengajar. Selain itu, seorang Pensyarah Penyelia yang dilantik turut memberikan tunjuk ajar
yang berkaitan dengan pengajaran-pembelajaran untuk mengatasi sebarang kelemahan pedagogi
guru pelatih.
Rujukan
Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (1996). A Guide to Teaching Practice. (4tth. Ed) London: Routledge.
Freiberg, J.H. (1991). Universal Teaching Strategies. Boston. Allyn and Bacon.
McNeely, S.L. (1997). Observing Students and Teachers Through Objective Strategies. Boston: Allyn and Bacon.
Ornstein, A.C. (1990). Strategies For Effective Teaching. New York: Harper Colins.
Ornstein, A.C. (1995) Teaching : Theory Into Practice. Boston: Allyn Bacon.
TF40603 PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN II
Prasyarat : TF40503 Projek Sarjana Muda Pendidikan I
Kursus ini adalan lanjutan daripada PSMP 1 yang diambil oleh pelajar pada semester sebelumnya.
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
Sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar menjalankan penyelidikan (projek) dari awal
hingga akhir berdasarkan proposal yang dihasilkan dalam SMP1. Proses penyelidikan ilmiah ini meliputi
tahap-tahap (i) merancang, (ii) melaksana kajian, (iii) menganalisis data dan (iv) menulis laporan kajian.
Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang berkait rapat
dengan kursus teras program. Hasil kajian akan dibentangkan dalam seminar peringkat sekolah dan
diadili oleh Panel Penilai yang dilantik oleh sekolah.
33
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co., Baker,
T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
TERAS PROGRAM PENDIDIKAN DENGAN SAINS SOSIAL (HT17)
MAJOR SEJARAH
TH10103 PRINSIP, KAEDAH DAN FALSAFAH SEJARAH
Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar kepada ilmu sejarah sebagai satu disiplin akademik.
Melalui kursus ini, pelajar akan didedahkan kepada aspek penting dalam disiplin sejarah seperti
kaedah, pendekatan, teori, konsep dan falsafah sejarah. Pelajar juga diberi pendedahan mengenai
pemikiran sejarah seperti memahami kronologi, meneroka, menginterprestasi, mengimaginasi dan
merasionalisasikan fakta sejarah. Pengetahuan tersebut dapat membantu pelajar untuk membina
kemahiran penyelidikan dan penulisan sejarah yang tidak bias. Kursus ini juga bertujuan untuk memberi
kesedaran terhadap sumber dan peranan historiografi Melayu dalam pensejarahan.
Rujukan
Abdul Rahman Abdullah. (1994). Pengantar Ilmu Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Carr, E.H. (1994). (Terj. Ab. Rahman Haji Ismail) Apakah Sejarah? Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Muhd. Yusof Ibrahim. (1997). Ilmu Sejarah: Falsafah, Pengertian dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Kementerian Pelajaran Malaysia (2003). Sukatan Pelajaran Sejarah KBSM.
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2003). Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah KBSM Tingkatan 1 hingga 5.
Majlis Peperiksaan Malaysia. (1999). Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan 6.
Kuliah ini membincangkan latar belakang sosio-ekonomi masyarakat pribumi atau feudal Tanah Melayu
sebelum abad ke-20, termasuk sistem sosial dan ekonomi, kepercayaan dan kesenian, pandangan
dunia (world view), dan hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Perluasan pengaruh British di
Tanah Melayu melalui ’dasar pecah dan perintah’, pengenalan Sistem Residen, ’dasar segregasi’ yang
melibatkan polisi membawa masuk buruh Cina dan India serta pengasingan petempatan mengikut
fungsi ekonomi juga akan dibincangkan. Seterusnya bagaimana British meruntuhkan sistem ekonomi
feudal dan menggantikannya dengan sistem ekonomi kapitalis berasaskan pasaran bebas. Kesan
perkembangan ekonomi menyebabkan terbentuknya masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Tumpuan
juga diberikan kepada perkembangan sistem pendidikan, perhubungan dan taraf kesihatan di Tanah
Melayu kesan daripada dasar pentadbiran Brtitish dan pembentukan masyarakat majmuk. Keadaan
sosio-ekonomi penduduk Tanah Melayu di bawah pentadbiran Jepun, dan persoalan hubungan kaum di
Tanah Melayu selepas tamatnya Perang Dunia Kedua hingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya
pada tahun 1957 juga akan dibincangkan.
Rujukan
Andaya, B. W. dan Leonard Y. (1982). A History of Malaysia. London and Basingstoke: Macmillan Asian
History Series.
Cheah Boon Kheng. (2003). Red Star Over Malaya: Resistance and Social Conflict During and After
Japanese Occupation, 1941-1945. 3rd Edition. Singapore: Singapore. University Press.
Emersoin, R. (1979). Malaysia – Satu Kajian Dalam Pemerintahan Langsung dan Tidak Langsung. Kuala
Lumpur: fewan Bahasa dan Pustaka.
Kratoska, P. H. (ed). (1995). Malaya and Singapore During The Japanese Occupation. Journal of Southeast
Asian Studies Special Publication Series No. 3. Singapore. Singapore University Press.
Ongkili, J. P. (1985). Nation Building in Malaysia, 1946-1974. Singapore: Oxford University Press.
Azmah Abdul Manaf. (2001). Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications &
Distributors Sdn. Bhd.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TH10303 SEJARAH SOSIOEKONOMI TANAH MELAYU (1900-1957)
34
TH10203 SEJARAH MALAYSIA: ABAD KE-20 HINGGA ERA KEMERDEKAAN
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus in memberi pengetahuan tentang situasi politik di tanah Melayu pada abad ke-20 hingga ke
pra-merdeka. Tekanan diberikan kepada kemasukan Inggeris dan Jepun di Tanah Melayu dan proses
kemerdekaan. Kursus ini juga memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar untuk berlatih kemahirankemahiran berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka.
Rujukan
Butcher, J.G. (1979). The British in Malaya, 1880-1941. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Mohd. Isa Othman. (2002). Sejarah Malaysia (1800-1963). Kuala Lumpur: Utusan Publications and
Distributors Sdn. Bhd.
Ramlah Adam (2004). Gerakan Radikalisme di Malaysia (1938-1965). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Andaya, B.W. & Andaya, L.Y. (1983). Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: MacMillan.
Ibrahim Mahmood (1981). Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.
TH10403 SEJARAH SABAH DAN SARAWAK (1841-1963)
Latar belakang sejarah Sabah dan Sarawak seperti keadaan masyarakat, kegiatan sosiobudaya dan
ekonomi sebelum penapakan kuasa James Brooke dan Syarikat (Berpiagam) Borneo Utara British akan
dibincangkan. Tumpuan diberikan kepada pemerintahan Keluarga Brooke di Sarawak sejak 1841 dan
pentadbiran Syarikat Borneo Utara British di Sabah sejak 1881 dari segi politik, ekonomi dan sosial
sehingga kepada penubuhan parti-parti politik serta penyertaan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia.
Turut dibincangkan ialah penentangan terhadap pemerintahan penjajah di Sabah dan Sarawak,
pendudukan Jepun dan kebangkitan nasionalisme.
Rujukan
Arena Wati. (1978). Pribumi Sabah (Kadazan/Dusun). Kota Kinabalu: Yayasan Sabah.
Irwin, G. (1986). Borneo Abad Kesembilan Belas (Ter.). K.L.: DBP.
Ismail Yusoff. (1997). Politik dan Agama di Sabah. Bangi: UKM.
Leigh, M. B. (1974). The Rising Moon: Political Change in Sarawak. Sydney: Sydney University Press.
Ongkili, J. P. (1985). Nation Building in Malaysia 1946-1974. Singapore: OUP.
Sabihah Osman. (1985). Pentadbiran Bumiputera Sabah 1881-1941. Bangi: UKM.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TH20103 SEJARAH KESULTANAN MELAYU MELAKA
Kesultanan Melayu Melaka yang bermula pada abad ke-15 Masihi telah banyak meninggalkan impak
terhadap perubahan sistem kerajaan yang ada di negara kita sehingga kini. Negeri-negeri Melayu yang
masih kekal sehingga ke hari ini secara tidak langsung merupakan warisan dari sejarah Kesultanan
Melayu Melaka yang pernah wujud suatu ketika dahulu. Justeru itu, warisan serta peninggalan dari
kerajaan tersebut masih diterima pakai serta mempengaruhi perkembangan negeri-begeri Melayu yang
lahir selepas kejatuhan empayar tersebut. Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar
tentang warisan dari sejarah Kesultanan Melayu Melaka yang akan dikaji serta dinilai dari pelbagai
aspek. Tumpuan perbincangan akan diberikan terhadap kesan serta pengaruh dari sejarah Kesultanan
Melayu Melaka terhadap perubahan negeri-negeri Melayu selepas kejatuhan empayar tersebut,
kewujudan sistem undang-undang, sistem pentadbiran dan politik kerajaan Melayu Melaka, struktur
masyarakat Melaka serta hubungan Melaka dengan negeri-negeri luar.
Rujukan
Andaya, B.W. & Andaya, L.Y. (2001). A History Of Malaysia. London: Palgrave.
Bradell, R. (1990). The Study Of Ancient Times In The Malay Peninsula And Straits Of Malacca. Kuala
Lumpur: MBRAS No. 17.
Haron Daud. (1989). Sejarah Melayu: Satu Kajian Daripada Aspek Pensejarahan Budaya. K.L.: DBP.
Khoo Kay Kim. (2001). Malay Society: Transformation & Democratization. K.L.: Pelanduk Publication.
Muhammad Yusoff Hashim. (1990). Kesultanan Melayu Melaka. K.L.: DBP.
TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA
Kursus ini memaparkan secara khusus berkaitan konflik atau pergolakan di kawasan Asia Barat dari
konteks sejarah. Ruang lingkup masa ialah selepas berlakunya Perang Dunia Kedua di sekitar tahun
1945 sehingga era 1990an. Antara aspek-aspek yang ditekankan merangkumi penubuhan Negara
Israel (1948) serta perkembangannya, konflik Arab – Israel yang merangkumi beberapa siri peperangan,
Perang Saudara di Lubnan, Perang Iraq – Iran, Kebangkitan Islam Nasionalisme Arab yang membawa
kepada revolusi tertentu seperti di Mesir dan Iran. Sumbangan kuasa Barat terhadap konflik yang
berlaku, persoalan autonomi dan seumpamanya juga turut dibincangkan. Seterusnya beberapa isu
penting yang mewarnai sejarah pergolakan di Asia Barat turut diberikan perhatian. Antaranya ialah
intifada dalam kalangan masyarakat Palestin dan isu minoriti kaum di Asia Barat.
35
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Bogle, C. Emory. (1996). The Modern Middle East, From Imperialism to Freedom, 1800-1958. New
Jersey: Prentice Hall.
Cleveland, L. William. (1994). A History of the Modern Middle East. Bouldeer: Westview Press.
Lenczowski, George. (1971). The Middle East in World Affairs. London: Cornerll University Press.
Weatherby, N. Joseph. (2002). The Middle East abd North Africa: A Political Primer. New York: Longman.
TH20503 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH I
Kursus ini bertujuan membantu para pelatih guru menguasai kemahiran pedagogi untuk mengajar mata
pelajaran yang menjadi option masing-masing. Penguasaan kemahiran tersebut perlu seiring dengan
penguasaan kurikulum mata pelajaran yang menjadi option masing-masing. Antara yang ditekankan
ialah penulisan fokus dan penyampaiannya dalam pengajaran, penyediaan set induksi dan fungsinya,
pemilihan kaedah dan teknik yang sesuai untuk menyampaikan satu-satu isi pelajaran, cara menilai
fokus, cara mengukuhkan ingatan pelajar terhadap fokus pengajaran, dan cara yang berkesan untuk
menutup pengajaran. Semua kemahiran ini diuji dalam latihan mikro setiap kumpulan.
Rujukan
Eric Fennie. (1995). Art History and its Method. New York: Amazon Book.
Garvey Brian. (1977). Models of History Teaching in the Secondary Schools. London: OUP.
Hazri Jamil. (2003). Teknik Mengajar Sejarah. Bentong: :PTS Publications & Distributors.
Jasbir Sarjit Singh et al. (1986). Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah di Sekolah-sekolah Malaysia.
K.L. : Utusan Publication & Distributors.
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2004). Kurikulum KBSM Sejarah Sekolah Menengah. K.L. : Pusat
Perkembangan Kurikulum.
Kementerian Pelajaran Malaysia. (1990). Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah.
K.L.: Pusat Perkembangan Kurikulum.
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2002). Huraian Sukatan Pelajaran KBSM Sejarah. K.L.: Pusat
Perkembangan Kurikulum.
Majlis Peperiksaan Malaysia. (1999). Sukatan Pelajaran Sejarah STPM. K.L.: MPM.
Kursus ini membincangkan hal ehwal kawasan Timur Tengah dari konteks sejarah. Kursus ini menjelaskan
secara ringkas berkaitan dengan sejarah awal tamadun atau kerajaan yang telah bertapak di Timur
Tengah. Perbicaraan berkaitan sejarah geografi, kepelbagaian agama dan etnik, siri Perang salib, dan
Persoalan Timur juga dibincangkan. Pelajar akan mempelajari sejarah Empayar Uthmaniyyah secara
mendalam dengan memberikan penekanan kepada kelemahan yang dihadapi oleh empayar itu pada
abad ke-17 dan 18, dan usaha-usaha pembaharuan dan pembaratan yang dilaksanakan. Suasana
dan kesan yang dihadapi oleh empayar itu ketika Perang Dunia Pertama, polisi Barat di Timur Tengah,
Deklarasi Balfour, nasionalisme Arab, Sistem Mandat, peranan Zionis, dan isu-isu khusus yang berkaitan
dengan sejarah Islam di Timur Tengah sehingga Perang Dunia Kedua juga akan dibincangkan.
Rujukan
Cleveland, L.W. (1994). A History of the Modern Middle East. Boulder: Westview Press.
Hourani, A. (1991). A History of the Arab People. London: Faber & Faber Ltd.
Lenczowski, H.G. (1971). The Middle East in World Affairs. London: Cornell University Press.
Smith, D.C. (2001). Palestine and The Arab-Israeli Conflict. Hampshire: Macmillan Press.
TH20603 TEKNOLOGI DAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang kegunaan dan kepentingan pusat sumber sekolah.
Ia juga bertujuan untuk mendedahkan tentang teknologi pengajaran yang berasaskan elektronik dan
yang bukan elektronik. Antara topik-topik penting ialah jenis-jenis pusat sumber serta peranannya,
kaedah pengkatalogan bahan-bahan dalam pusat sumber, pengurusan pusat sumber, pelbagai jenis
bahan bantu pengajaran elektronik dan bukan elektronik. Di akhir kursus ini, pelajar dijangka dapat
menguasai kemahiran menghasilkan bahan-bahan bantu pengajaran dalam bentuk perisian atau
bentuk bukan elektronik (carta, transparensi dan lain-lain) untuk kegunaan di sekolah.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TH20203 SEJARAH ASIA BARAT: EMPAYAR UTHMANIYYAH HINGGA PERANG
36
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan (1995). Pengurusan Sumber Pengajaran
Pembelajaran 1: Sumber Perpustakaan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan
Bacaan Pusat Sumber Sekolah. Kuala Lumpur. Bahagian Teknologi. Pendidikan, Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Shelly, G.B., Cashman, T.J., Vermaat, M.E. & Walker, T.J. (2004). Discovering Computers 2005:A Gateway
to Information. International Student Edition. Thomas Course Technology,USA.
Newby, T.J. & et. al. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction,
Integrating Computers and Using Media. 2nd Edition. Prentice Hall. Inc. Chap. 1, 2.
Toliver, P.R., Johnson, Y. & Koneman, P.A. (2000). Office 2000. Addison Wesley Longman, Inc.
TH20403 SEJARAH ASIA TENGGARA: PERMODENAN DAN PEMBANGUNAN
Kursus ini menjurus kepada pemodenan dan pembangunan yang berlaku dalam sejarah moden Asia
Tenggara selepas mencapai kemerdekaan daripada kolonial. Penekanan khas diberikan kepada tiga buah
negara di Asia Tenggara iaitu Thailand, Myanmar dan Filipina. Perjuangan serta pengisian kemerdekaan
akan dilihat, terutamanya dalam meninjau perubahan-perubahan politik, sosial dan ekonomi yang
diperkenalkan setelah proses dekolonialisasi berlaku di Asia Tenggara. Cabaran-cabaran yang dihadapi
oleh negara-negara yang baru merdeka dalam usaha permodenan dan pembangunan juga akan dikaji.
Tambahan itu, turut akan ditinjau adalah usaha-usaha negara-negara ini dalam menjalin hubungan
dua hala (bilateral) serta pelbagai hala (multilateral) dalam konteks mempertingkatkan perkembangan
ekonomi.
Rujukan
Elson, R.E. (1997). The End of Peasantry in Southeast Asia: A Social and Economic History of Peasant
Livelihood, 1800-1990s (Modern Economic History of Southeast Asia). Kuala Lumpur: Oxford University
Press.
Lindblad, J. T. (1998). Foreign Investment in Southeast Asia in the Twentieth Century (Modern Economic
History of Southeasrt Asia). London: Macmillan.
Owen, N. G. et al. (2004). The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History. Hawaii: University
of Hawaii Press.
Tarling, N. (2001). Southeast Asia: A Modern History. London: Oxford University Press.
Wolters, O.W. (1999). History, Culture & Religion in Southeast Asian Perspectives. Studies on Southeast
Asia. Vol. 26. Ithaca: Cornell University Southeast Asian Program.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TH30103 SEJARAH AUSTRALASIA DAN OCENIA
Kursus ini membicarakan sejarah pembentukan negara-negara di rantau Australasia dan Oceania
(Pasifik Barat dan Pasifik Selatan) dengan tumpuan kepada Australia, New Zealand, Papua New
Guinea dan Fiji. Topik-topik yang disentuh meliputi usaha-usaha ke arah berkerajaan sendiri atau
gerakan kemerdekaan. Penekanan diberi kepada era pasca merdeka, khususnya dalam bidang-bidang
perubahan ekonomi, isu-isu sosial, konflik politik dan hubungan serantau.
Rujukan
Dorney, Sean. (2000). Papua New Guinea: People, Politics and History Since 1975. ABC Books.
Fischer, S. R. (2002). A History of the Pacific Islands. New York: Palgrave.
Scarr, Derek. (1984). Fiji: A Short History. London: Allen & Unwin.
King, Michael. (2003). The Penguin History of New Zealand. Auckland: Penguin Books.
Welsh, Frank. (2004). Australia: A New History of the Great Southern Land. New York: The Overlook
Press.
TH30303 SEJARAH ASIA TENGGARA: ERA KOLONIALISME/IMPERIALISME
Kursus ini mendedahkan pengetahuan tentang era penjajahan di Asia Tenggara. Ia menyentuh
sebab-sebab berlakunya penjajahan, pengaruh-pengaruh penjajahan kepada negara-negara di Asia
Tenggara, seperti Mynmar, Indochina, Indonesia dan Filipina. Kejayaan rakyat Siam melindungi negara
mereka juga dipelajari. Ia juga menyentuh aspek-aspek sosial dan ekonomi masyarakat ini semasa era
penjajahan. Kemasukan Jepun dan perjuangan kemerdekaan juga dibincangkan.
37
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Hobson, J.A. (1983) Imperialism. London : Allyn and Bacon.
Owen. N.G. et. Al (2004) The Emergence of Modern Southeast Asia: A new history. Hawaii: University
of Hawaii.
Osborne, M. (1995) Southeast Asia: An Introductory Illustrated History. 6th edition. Sydney: Allen &
Unwin.
Tarling, N. (2000) The History of Southeast Asia. Vol 1, Part 2. From c. 1500 to c 1800. Cambridge:
Cambridge University Press.
Wolters, O.W. (1999) History, Culture & Region in southeast Asian Perspectives (Studies on Southeast
Asia, vol. 26) Ithaca: Cornel university.
TH30203 SEJARAH MALAYSIA : PERKEMBANGAN POLITIK (1957-1990)
Kursus ini membincangkan tentang perkembangan politik di Malaysia dari tahun 1957 hingga 1990.
Perbincangan ini menyentuh peristiwa-peristiwa yang membawa kepada tercetusnya idea untuk
menyatukan Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei dalam persekutuan Malaysia. Seterusnya tentang
cabaran-cabaran yang dihadapi dalam merealisasikan persekutuan tersebut dan selepas persekutuan
tersebut terbentuk. Perkembangan politik yang seterusnya di Semananjung Malaysia, Sabah dan
Sarawak sehingga tahun 1990 juga turut disentuh dalam kursus ini.
Rujukan
Kassim Thukiman (2002) Perspektif Sejarah dan Politik Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publication and
Distributors.
Mohd. Noor bin Abdullah (1976) Kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Sabiha Osman (1986) Perubahan dan Pembangunan. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.
Gullick, J. and Gales, B. (1996) Malaysia: Its political and economic development. Kuala Lumpur :
Pelanduk Publication.
Ongkili, J.P (1985) Nation-Building in Malaysia, 1946-1974. Singapore: Oxford University Press.
TH30603 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH LANJUTAN
Rujukan
Eric Fennie. (1995). Art History and its Method. New York: Amazon Book.
Garvey Brian. (1977). Models of History Teaching in the Secondary Schools. London: OUP.
Hazri Jamil. (2003). Teknik Mengajar Sejarah. Bentong: :PTS Publications & Distributors.
Jasbir Sarjit Singh et al. (1986). Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah di Sekolah-sekolah Malaysia.
K.L. : Utusan Publication & Distributors.
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2004). Kurikulum KBSM Sejarah Sekolah Menengah. K.L.: Pusat
Perkembangan Kurikulum.
Kementerian Pelajaran Malaysia. (1990). Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah.
K.L.: Pusat Perkembangan Kurikulum.
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2002). Huraian Sukatan Pelajaran KBSM Sejarah. K.L.: Pusat
Perkembangan Kurikulum.
TH40503 PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN I
Prasyarat : TT01003 Asas Penyelidikan Pendidikan
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
Sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar melalui satu proses penyelidikan ilmiah. Dalam
Projek Sarjana Muda Pendidikan 1 (PSMP1) pelajar dikehendaki menghasilkan satu cadangan kajian
(proposal). Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang
berkait rapat dengan kursus teras program.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini bertujuan untuk menambah dan mengukuhkan lagi penguasaan bakal guru terhadap
kemahiran mengajar mata pelajaran Sejarah di sekolah menengah. Pelajar didedahkan dengan latihan
pengajaran secara makro di bilik darjah di bawah penyeliaan pensyarah. Mereka juga dibimbing untuk
menulis modul pengajaran Sejarah yang komprehensif sebagai sumber untuk membantu mereka dalam
pengajaran.
38
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co., Baker,
T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
TH40008 LATIHAN MENGAJAR
Kursus ini membolehkan guru pelatih mendapat pengalaman pengajaran dan pembelajaran sejarah
yang sebenar di sekolah yang ditempatkan. Guru pelatih dikehendaki mempraktikkan semua kaedah
pedagogi yang dipelajari serta mengambil bahagian dalam pengurusan kokurikulum sekolah. Guru
Pembimbing akan memberi khidmat nasihat pakar kepada guru pelatih di sepanjang pelaksanaan sesi
latihan mengajar. Selain itu, seorang Pensyarah Penyelia yang dilantik turut memberikan tunjuk ajar
yang berkaitan dengan pengajaran-pembelajaran untuk mengatasi sebarang kelemahan pedagogi
guru pelatih.
Rujukan
Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (1996). A Guide to Teaching Practice. (4th. Ed) London: Routledge.
Freiberg, J.H. (1991). Universal Teaching Strategies. Boston. Allyn and Bacon.
McNeely, S.L. (1997). Observing Students and Teachers Through Objective Strategies. Boston: Allyn and Bacon.
Ornstein, A.C. (1990). Strategies For Effective Teaching. New York: Harper Colins.
Ornstein, A.C. (1995) Teaching : Theory Into Practice. Boston: Allyn Bacon.
TH40603 PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN II
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Prasyarat : TH40503 Projek Sarjana Muda Pendidikan I
Kursus ini adalan lanjutan daripada PSMP 1 yang diambil oleh pelajar pada semester sebelumnya.
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
Sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar menjalankan penyelidikan (projek) dari awal
hingga akhir berdasarkan proposal yang dihasilkan dalam PSMP1. Proses penyelidikan ilmiah ini meliputi
tahap-tahap (i) merancang, (ii) melaksana kajian, (iii) menganalisis data dan (iv) menulis laporan kajian.
Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang berkait rapat
dengan kursus teras program. Hasil kajian akan dibentangkan dalam seminar peringkat Sekolah dan
diadili oleh Panel Penilai yang dilantik oleh Sekolah.
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co., Baker,
T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
MAJOR GEOGRAFI
TG10103 GEOGRAFI MANUSIA
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang konsep-konsep asas geografi manusia. Di samping
itu, pelajar akan mendapat pendedahan tentang akiviti manusia yang mengeksploitasi bentuk muka
bumi dan sumber alam semulajadi. Pelajar juga akan membincangkan faktor dan kesan mengeksploitasi
sumber tersebut. Konsep pemeliharaan dan pemuliharaaan untuk menjamin kesejahteraan manusia
yang mengeksploitasi sumber akan dibincang. Akhir sekali pelajar akan menjalankan kajian mengenai
isu-isu semasa yang berkaitan dengan geografi manusia untuk memantapkan lagi segala ilmu yang
dipelajari dalam kelas dan tutorial.
39
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Barker, T.C. & Sutcliffe, A. (1993). Megalopolis: The Giant City in History. St. Martin’s Press.
Danial Mohamed. (1993). Pengenalan tinjauan dan analisis lalu lintas. Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kuala Lumpur.
Dutt, A.K., Noble, A.G., Venugopal, G. & Subbiah, S. (2000). Challenges to Asian Urbanization in the
21st Century. Springer.
Fuchs, R.J. (1994). Mega-city Growth and the Future. United Nations University Press.
Kamarudin Ngah. (1993). Peraturan dan kawalan guna tanah bandar. Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kuala Lumpur.
Nagle, G. (2001). Advanced geography. Oxford University Press, New York.
Snedden, R. (2004). The Growth of Cities. Black Rabbit Books.
TG10203 GEOGRAFI FIZIKAL
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang konsep-konsep asas sistem bumi serta proses
pembentukan pelbagai jenis bentuk muka bumi melalui pelbagai agen morfologi. Selain itu, pelajar juga
didedahkan dengan sistem atmosfera dan pengaruhnya terhadap taburan jenis tumbuhan semulajadi
dunia. Kajian kepentingan bentuk muka bumi dan tumbuh-tumbuhan semulajadi kepada manusia.serta
konsep pemeliharaan dan pemuliharaan turut diberi pendedahan kepada pelajar. Akhir sekali pelajar
menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji perubahan-perubahan yang berlaku ke atas sistem
geografi fizikal dan kesanya ke atas manusia untuk jangka masa pendek dan panjang.
Rujukan
Briggs, J.C. (1987). Biogeography and Plate Tectonics. Elsevier.
Dixon, D. (2001). Buku besar tentang bumi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Elam, E. & Milner, J. (2001). A2 in a week: Geography. Letts Educational Ltd, London.
Farndon, J. (2006). The complete guide to rocks and minerals. Hermes House, Anness Publishing Ltd,
London.
Nagle, G. (2001). Advanced geography. Oxford University Press, New York.
Thomas, M.F. (1991). Geomorfologi tropika: Kajian mengenai luluhawa dan perkembangan bentuk
bumi di kawasan iklim panas. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
TG10403 PENGENALAN KEPADA GIS DAN REMOTE SENSING
Rujukan
Phua, MuiHow (2007). Pengenalan Kepada GIS. Penerbitan UMS, Malaysia.
Atkinson, P.M. & Tate, N.J. (1999). Advances in remote sensing and GIS analysis. Wiley, Michigan.
Chen, Yangbo, Kaoru Takara, Ian Cluckie & F. Hilaire De Smedt. (2004). GIS and Remote Sensing in
Hydrology, Water Resources and Environment. International. Association of Hydrological Sciences
Lang, Laura (2001). Managing Natural Resources with GIS. ESRI, Inc.
Lunetta, R.S. & Lyon, J.G. (2004). Remote sensing and GIS accuracy assessment. CRC Press.
Muehrcke, P. & Muehrcke, J.O. (1998). Map Use: Reading, Analysis, and Interpretation. JP Publications.
TG20503 KAEDAH PENGAJARAN GEOGRAFI I
Kursus ini membolehkan pelajar memperoleh dan mempraktikkan prinsip-prinsip pengajaran
pembelajaran (P & P) atau amalan pedagogi dalam situasi bilik darjah (sesi pengajaran mikro). Ia
merupakan satu kursus wajib sebelum pelajar dibenarkan menjalankan Latihan Mengajar (TG40108)
di sekolah menengah (latihan industri). Kursus ini membincang kaedah-kaedah pengajaran geografi,
strategi mengurus P & P dari segi BBM, masa dan pelajar. Di akhir kursus, pelajar menjalankan sesi
pengajaran mikro untuk mendapat pengalaman mengajar yang diperlukan untuk Latihan Mengajar
(TG40108).
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
GIS dan remote sensing merupakan bidang paling penting dalam pemetaan taburan ciri-ciri geografi
fizikal dan manusia. Kursus ini memperkenalkan pelajar mengenai kaedah remote sensing dalam
memperoleh data mentah geografi fizikal dan manusia. Prinsip-prinsip asas GIS serta pemodelan data
GIS turut diberi tumpuan. Pelajar akan belajar cara-cara membangunkan aplikasi GIS yang ringkas
dalam makmal komputer melalui data yang dimuat turun dari satelit. Pelajar juga berupaya mengenal
pasti masalah asas pembangunan dan perlaksanaan GIS dalam geografi.
40
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Balderstone, D. (2000). Learning to Teach Geography in the Secondary School: A Companion to School
Experience. Publisher: Routledge.
Mohd. Ekhwan Hj. Toriman (2007). Geografi Alam Sekitar Fizikal Kertas 1. Oxford Fajar, Selangor.
Mohd. Ekhwan Hj. Toriman (2007). Geografi Alam Sekitar Manusia Kertas 2. Oxford Fajar, Selangor.
TG20103 PEMETAAN DAN INTERPRETASI DATA
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang asas pemetaan dan kartografi dalam bidang
geografi. Pendedahan amali akan diberi kepada pelajar dalam penghasilan peta serta peta temantik dan
bahan-bahan visual (graf dan carta). Turut dibincangkan ialah unsur-unsur kemahiran geografi seperti
membaca arah, kedudukan, mengira skala dan jarak, menghitung ketinggian, teknik menghasilkan
keratan rentas dan menghasilkan semua bahan visual untuk mempersembahkan data geografi.
Pentafsiran peta topografi dan bahan-bahan visual diberi tumpuan utama dalam kursus ini. Di akhir
kursus ini, pelajar dijangka dapat menguasai semua unsur kemahiran geografi dan mengaplikasikan
dalam bidang penafsiran peta topografi dan bahan visual geografi seperti carta, rajah dan sebagainya.
Rujukan
Foziah Johar. (1992). Pengenalan Kartografi untuk perancang bandar. Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kuala Lumpur.
Lye, Keith. (2002). Raintree atlas of the world. Raintree Steck-Vaughn, USA.
Muehrcke, P. & Muehrcke, J.O. (1998). Map Use: Reading, Analysis, and Interpretation. JP Publications.
Ruslan Rainis.(2007). Pengenalan kepada Kartografi . Pearson Prentice Hall,Petaling Jaya.
TG10303 KLIMATOLOGI
Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep-konsep asas dalam kajian bidang klimatologi.
Lanjutan daripada itu, interaksi konsep-konsep seperti sistem atmosfera dengan hidrologi, ekologi dan
geomorfologi turut dikaji. Antara topik-topik penting yang diberikan penekanan ialah komponen asas
dalam kajian klimatologi, pengaruh perubahan iklim terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar
manusia, pengelasan zon iklim, konsep tekanan, kelembapan, kerpasan dan penggunaan peralatan
kajicuaca menerusi sesi lawatan dan kerja lapangan.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Rujukan
Rohli, R.V. & Vega, A.J. (2007). Climatology. Jones & Bartlett Publishers.
Blair, T.A. (2007). Climatology: General and Regional. Publisher: READ BOOKS.
Chan Ngai Weng (1995). Asas Kaji Iklim. KL: DBP.
Polyak, I. (1996). Computational statistics in climatology. Oxford University Press USA.
McGregor, G.R. & Nieuwolt, S. (1998). Tropical climatology: an introduction to the climates of the low
latitudes. Wiley, University of Michigan.
TG20303 BIOGEOGRAFI
Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan sebab dan taburan segala kehidupan (flora dan fauna)
di dalam alam biosfera. Ia memberi asas dan teori taburan kehidupan dalam ruangan biogeografi
seperti sistem hidrologi dan ekologi. Antara topik penting kursus ini termasuklah ciri-ciri interaksi antara
setiap sistem biogeografi serta kesan-kesan yang membawa pengaruh kepada kualiti alam sekitar. Turut
dibincang ialah konsep perundangan dalam pengurusan alam sekitar supaya kehidupan dalam alam
biogeografi mendapat kualiti yang baik.
Rujukan
Atkinson, J.H. & Bransby, P.L. (1991). Mekanik tanah: Pengenalan mekanik tanah peringkat genting.
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Cox, C.B. & Moore, P.D. (2000). Biogeography: An Ecological and Evolutionary Approach. Blackwell
Publishing.
De Santo, R.S. (1990). Konsep ekologi gunaan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
James H. Brown, J.H. & Lomolino, M.V. (1998). Biogeography. Sinauer Associates.
Nor’Aini Dan. (1992). Memahami ekologi 1. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
41
TG20403 PENDUDUK DAN SUMBER
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai konsep asas penduduk dan taburan
penduduk di sesebuah negara. Selain itu, pelajar juga akan mengenali konsep migrasi dan kesan migrasi
ke atas sesebuah negara. Sumbangan penduduk dalam memajukan sebuah negara juga akan diberi
perhatian. Pelajar juga akan menjalankan kajian luar dan sumber di peringkat mikro untuk mengkaji
isu-isu semasa mengenai penduduk di sesuatu tempat.
Rujukan
Abdul Majid Hassan. (1994), Population Geography.New Delhi.
H.R. Jowes (1990), Population Geography. Paul Champ, London.
Rosnah Talib. (1988), Geografi Penduduk dan Negara Membangun, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala
Lumpur.
TG20603 TEKNOLOGI DAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang kegunaan dan kepentingan pusat sumber sekolah.
Ia juga bertujuan untuk mendedahkan tentang teknologi pengajaran yang berasaskan elektronik dan
yang bukan elektronik. Antara topik-topik penting ialah jenis-jenis pusat sumber serta peranannya,
kaedah pengkatalogan bahan-bahan dalam pusat sumber, pengurusan pusat sumber, pelbagai jenis
bahan bantu pengajaran elektronik dan bukan elektronik. Di akhir kursus ini, pelajar dijangka dapat
menguasai kemahiran menghasilkan bahan-bahan bantu pengajaran dalam bentuk perisian atau
bentuk bukan elektronik (carta, transparensi dan lain-lain) untuk kegunaan di sekolah.
Rujukan
Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan (1995). Pengurusan Sumber Pengajaran
Pembelajaran 1: Sumber Perpustakaan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan
Bacaan Pusat Sumber Sekolah. Kuala Lumpur. Bahagian Teknologi. Pendidikan, Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Shelly, G.B., Cashman, T.J., Vermaat, M.E. & Walker, T.J. (2004). Discovering Computers 2005:A Gateway
to Information. International Student Edition. Thomas Course Technology,USA.
Newby, T.J. & et. al. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction,
Integrating Computers and Using Media. 2nd Edition. Prentice Hall. Inc. Chap. 1, 2.
Toliver, P.R., Johnson, Y. & Koneman, P.A. (2000). Office 2000. Addison Wesley Longman, Inc.
Sungai merupakan sumber air dan tenaga hidro untuk manusia dan perlu dipelihara dan dipulihara
dengan baik dan sempurna. Justeru itu, kursus ini memperkenalkan kaedah pengurusan sistem lembangan
saliran secara bersepadu untuk pembangunan kawasan sekitar sungai secara lestari. Di samping itu, ia
juga membincangkan tentang geomorforlogi sungai dari aspek hakisan, pengangkutan dan pemendapan.
Guna tanah lembangan saliran dikaji dari sudut pengurusan lembangan saliran secara lestari.
Rujukan
Gilluly, J., Waters, A.C. & Woodford, A.O. (1989). Prinsip-prinsip geologi: Jilid 2. Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kuala Lumpur.
Mohd. Ekhwan Hj. Toriman (2007). Geografi Alam Sekitar Fizikal Kertas 1. Oxford Fajar, Selangor.
Nagle, G. (2001). Advanced geography. Oxford University Press, New York.
Naiman, M. (1992). Watershed Management: Balancing Sustainability and Environmental Change. New
York: Springer-Verlag Inc.
Newson, M. (1997). Land, Water and Development: Sustainable Management of River Basin Systems.
2nd ed. London: Routledge.
TG20203 PENGURUSAN PINGGIR PANTAI
Pinggir pantai merupakan salah satu komponen fizikal penting dalam kehidupan flora dan fauna. Kursus
ini mengajar tentang kepentingan mengurus komponen-komponen fizikal dan manusia pinggir pantai
untuk pembangunan kawasan pinggir pantai secara lestari. Antara tajuk-tajuk perbincangan penting
dalam kursus ini ialah proses pembentukan fizikal kawasan pinggir pantai dan pelbagai isu mengenai
guna tanah dan pengurusan pinggir pantai. Strategi pengurusan pinggir pantai secara lestari akan
ditumpukan dalam kursus ini.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TG30103 PENGURUSAN LEMBANGAN SALIRAN
42
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Dixon, D. (2001). Buku besar tentang bumi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Elam, E. & Milner, J. (2001). A2 in a week: Geography. Letts Educational Ltd, London.
Charlier, R.H. & de Meyer, C.P. (1998). Coastal Erosion: Response and Management. Springer.
Mohd. Ekhwan Hj. Toriman (2007). Geografi Alam Sekitar Fizikal Kertas 1. Oxford Fajar, Selangor.
Nagle, G. (2001). Advanced geography. Oxford University Press, New York.
TG30303 PERBANDARAN DAN PEMBANDARAN
Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep perbandaran dan pembandaran menerusi kajian
kes terhadap beberapa buah desa dan bandar terpilih. Seterusnya kursus ini akan memperincikan
heirarki pembandaran berasaskan fungsinya. Beberapa model dan teori yang mengkhusus kepada
kursus ini akan dikaji dan diimplementasikan berdasarkan kajian kes terpilih. Kajian luar yang bakal
dilaksanakan akan cuba memperluaskan kebergunaan model, teori dan membuat satu resolusi terhadap
isu-isu perbandaran dan pembandaran kawasan kajian.
Rujukan
Barker, T.C. & Sutcliffe, A. (1993). Megalopolis: The Giant City in History. St. Martin’s Press.
De Blij, H.J., Murphy, A.B. & Fouberg, E.H. (2007). Human Geography: People, Place and Culture (8th
Edition). Hohn Wiley & Sons, Inc. USA.
Dutt, A.K., Noble, A.G., Venugopal, G. & Subbiah, S. (2000). Challenges to Asian Urbanization in the
21st Century. Springer.
Foziah Johar. (1992). Pengenalan Kartografi untuk perancang bandar. Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kuala Lumpur.
Fuchs, R.J. (1994). Mega-city Growth and the Future. United Nations University Press.
Snedden, R. (2004). The Growth of Cities. Black Rabbit Books.
TG30203 PENGURUSAN EKOSISTEM PERSEKITARAN
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep asas ekologi dan ekosistem dalam persekitaran
fizikal. Pemahaman yang mendalam akan membantu pelajar membuat analisis terhadap saling
kebergantungan dalam komponen biosfera. Konsep pengurusan ini juga akan membolehkan para
pelajar mengimplimentasikan sistem perundangan dan pengurusan strategik jangka panjang dalam
melestarikan alam sekitar fizikal. Antara topik-topik yang akan diberikan penekanan dalam kursus ini
ialah konsep asas ekologi dan ekosistem, aliran tenaga dalam sistem rantaian dan siratan makanan,
konsep imbangan air dan kitar hidrologi serta langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam
sekitar.
Rujukan
Atkinson, J.H. & Bransby, P.L. (1991). Mekanik tanah: Pengenalan mekanik tanah peringkat genting.
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
De Santo, R.S. (1990). Konsep ekologi gunaan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Dickinson, G. & Murphy, K.J. (1998). Ecosystems: A Functional Approach. Routledge
Dixon, D. (2001). Buku besar tentang bumi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Nagle, G. (2001). Advanced geography. Oxford University Press, New York.
Nor’Aini Dan. (1992). Memahami ekologi 1. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
TG30503 KAEDAH PENGAJARAN GEOGRAFI II
Sejak perlaksanaan projek sekolah bestari di 90 buah sekolah menengah pada tahun 1999 dan
perlaksanaan projek SchoolNet di semua sekolah pada tahun 2004 serta pengumuman pembestarian
semua sekolah menengah lain pada tahun 2005, pengajaran pembelajaran (P & P) berbantukan
komputer telah menjadi salah satu kaedah pengajaran penting di sekolah. Kursus ini menyediakan
pelajar untuk mahir dalam kaedah P & P berasaskan kepada teknologi maklumat khususnya teknologi
web 2.0. Pelajar akan belajar cara perlaksanaan aktiviti berasaskan internet (web 2.0) dan komputer
untuk pengajaran geografi. Di akhir kursus, pelajar akan menjalankan pengajaran mikro dengan
berbantukan kepada komputer di makmal komputer.
43
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Balderstone, D. (2000). Learning to Teach Geography in the Secondary School: A Companion to School
Experience. Publisher: Routledge.
Hillman, D. (1997). Multimedia Technology and Applications. Stamford: Delmar.
Mohd. Ekhwan Hj. Toriman (2007). Geografi Alam Sekitar Fizikal Kertas 1. Oxford Fajar, Selangor.
Mohd. Ekhwan Hj. Toriman (2007). Geografi Alam Sekitar Manusia Kertas 2. Oxford Fajar, Selangor.
Newby, T.J. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction, Integrating
Computers and Using Media. 2nd Edition. Prentice Hall, Inc. Chap. 1, 2.
TG40503 PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN I
Prasyarat : TT01003 Asas Penyelidikan Pendidikan
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
Sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar melalui satu proses penyelidikan ilmiah. Dalam
Projek Sarjana Muda Pendidikan 1 (PSMP1) pelajar dikehendaki menghasilkan satu cadangan kajian
(proposal). Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang
berkait rapat dengan kursus teras program.
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co., Baker,
T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
TG40008 LATIHAN MENGAJAR
Rujukan
Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (1996). A Guide to Teaching Practice. (4tth. Ed) London: Routledge.
Freiberg, J.H. (1991). Universal Teaching Strategies. Boston. Allyn and Bacon.
McNeely, S.L. (1997). Observing Students and Teachers Through Objective Strategies. Boston: Allyn and
Bacon.
Ornstein, A.C. (1990). Strategies For Effective Teaching. New York: Harper Colins.
Ornstein, A.C. (1995) Teaching : Theory Into Practice. Boston: Allyn Bacon.
TG40603 PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN II
Prasyarat : TG40503 Projek Sarjana Muda Pendidikan I
Kursus ini adalan lanjutan daripada PSMP 1 yang diambil oleh pelajar pada semester sebelumnya.
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
Sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar menjalankan penyelidikan (projek) dari awal
hingga akhir berdasarkan proposal yang dihasilkan dalam PSMP1. Proses penyelidikan ilmiah ini meliputi
tahap-tahap (i) merancang, (ii) melaksana kajian, (iii) menganalisis data dan (iv) menulis laporan kajian.
Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang berkait rapat
dengan kursus teras program. Hasil kajian akan dibentangkan dalam seminar peringkat Sekolah dan
diadili oleh Panel Penilai yang dilantik oleh Sekolah.
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co., Baker,
T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini membolehkan guru pelatih mendapat pengalaman pengajaran dan pembelajaran geografi yang
sebenar di sekolah yang ditempatkan. Guru pelatih dikehendaki mempraktikkan semua kaedah pedagogi
yang dipelajari serta mengambil bahagian dalam pengurusan kokurikulum sekolah. Guru Pembimbing
akan memberi khidmat nasihat pakar kepada guru pelatih di sepanjang pelaksanaan sesi latihan mengajar.
Selain itu, seorang Pensyarah Penyelia yang dilantik turut memberikan tunjuk ajar yang berkaitan dengan
pengajaran-pembelajaran untuk mengatasi sebarang kelemahan pedagogi guru pelatih.
44
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
TERAS PROGRAM PENDIDIKAN DENGAN EKONOMI (HT18)
MAJOR EKONOMI
TY10103 PRINSIP EKONOMI
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar aspek-aspek berkaitan dengan konsep asas dalam
mikroekonomi iaitu permintaan dn penawaran, keanjalan, gelagat pengguna dan pengeluar, kos
pengeluaran serta struktur pasaran. Manakala bidang makroekonomi meliputi perakaunan pendapatan
negara, penentuan keseimbangan pendapatan negara, peranan wang serta masalah-masalah
makroekonomi serta dasar penstabilan.
Rujukan
Choo, et. al (2005). Ekonomi. Singapore: South-Western Thompson Learning.
Bade & Parkin. (2002). Foundation of economics (6th ed). Boston: Addison-Wesley Publishing Company.
Deviga Vengedasalam & Karunagaran Madhavan (2007). Principles of economics. JShah Alam: Oxford
Fajar.
McConnell, C.R. & Brue, S.L. (2002). Economics: Principles, Problems and Policies. Singapore: McGrawHill/Irwin.
TY10303 MIKROEKONOMI I
Kursus ini merangkumi masalah asas ekonomi, sistem ekonomi, teori permintaan dan penawaran,
keanjalan, teori gelagat pengguna, teori pengeluaran dan dan kos, penentuan harga dan ouput di
pasaran persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, oligopoli dan teori faktor pengeluaran. Pelajar
juga didedahkan kepada tinjauan kajian kes dan/atau analisis persekitaran sebenar pasaran berkaitan
mikroekonomi.
Rujukan
Case, Karl E. & Fair, Ray C.(2004). Principles of economics.(7th ed.). New York: Pearson Prentice Hall.
Mankiw, N.G. (2004). Principles of economics (3rd ed). Orlando: Thompson South-Western.
McEachern, W.A. (2006). Economics: A contemporary introduction.(7td ed.) Orlando: Thompson SouthWestern.
Parkin, M. (2003). Economics. (6th Ed.). Boston: Addison-Wesley Longman.
Sullivan & Sheffrin (2001). Microeconomics: Principles and tools. (2nd ed.) New York: Prentice Hall.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TY10503 MAKROEKONOMI I
Kursus ini memperkenalkan ekonomi makro. Silibus kursus ini memfokuskan kepada dua bahagian iaitu
konsep-konsep dan masalah-masalah dalam ekonomomi makro dan asas dalam teori makro ekonomi.
Konsep-konsep dan masalah-masalah dalam ekonomi makro termasuklah mengukur pengeluaran
nasional, pendapatan nasional, pengangguran, inflasi dan pertumbuhan jangka masa panjang. Asas
kepada teori ekonomi makro merangkumi agregat perbelanjaan, keseimbangan keluaran, polisi
kerajaan, bekalan wang, agregat permintaan dan agregat bekalan.
Rujukan
Case, Fair and Oster.( 2009). Principles of Macroeconomics. Ninth Edition. Pearson. London.
Mankiw, N.Gregory.(2009). Principles of Macroeconomics. Thomson south-Western.
Baumol,W.J. and Blinder, A.S.(2005). Macroeconomics: Principles and Policy.9 Edition. Thomson southWestern.
Gordon, R.J.(2002). Macroeconomics.9 Edition. Addison Wesley Publishing.
TY10203 MAKROEKONOMI II
Kursus ini mendedahkan isu-isu lanjutan ekonomi makro seperti polisi masa dan kesan pasaran saham,
perilaku keluarga dan syarikat, pertumbuhan jangka masa panjang, polisi dasar kewangan dan teori
baru klasikal. Di samping itu, kursus ini membincangkan tentang ekonomi dunia seperti perdagangan
antarabangsa, ekonomi bebas dan pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi-ekonomi yang sedang
berkembang dan berubah.
45
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Abel, A.B., Bernankle, B.S.Croushore, D. (2011). Macroeconomics. Seventh Edition. Pearson. Boston.
Case, Fair and Oster. (2009). Principles of Macroeconomics. Ninth Edition. Pearson. London.
Mankiw, N.Gregory. (2009). Principles of Macroeconomics. Thomson south-Western.
Baumol,W.J. and Blinder, A.S. (2005). Macroeconomics: Principles and Policy.9 Edition. Thomson southWestern.
Gordon, R.J. (2002). Macroeconomics. 9 Edition. Addison Wesley Publishing.
TY10403 EKONOMI PEMBANGUNAN I
Kursus ini akan memperdebatkan perkembangan ekonomi dan teori-teori pertumbuhan yang berlainan,
isu-isu dalam pelaksanaan polisi-polisi pembangunan, dan juga beberapa polisi kerajaan demi mencapai
perkembangan dan pertumbuhan lestari. Bukti empirikal mengenai perkembangan ekonomi dalam
Negara maju dan sedang maju juga akan dibincangkan. Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan
pelajar-pelajar kepada prinsip-prinsip, objektif-objektif, metodologi dan pelbagai institusi ekonomi demi
memenuhi aspirasi pembangunan dalam pelbagai institusi ekonomi. Selain dari itu, kursus ini akan
memperkenalkan pelajar-pelajar kepada proses teori dan polisi pembangunan dalam perkembangan
ekonomi. Adalah diharapkan agar kursus ini akan mendedahkan pelajar-pelajar kepada ekonomi
pantas dan proses perkembangan sosial yang kini melanda negara dan dunia, amnya.
Rujukan
Michael, P. Todaro, & Stephen, C. Smith., (2008), ‘Economic Development,” 10th Edition, Addison-Wesley
Publishing Company, London: United Kingdom.
Meier, G.M., & Rauch, J.E., (2005), Leading Issues in Economic Development,” 8th Edition, Oxford
University Press, New York: USA.
David N. Well., (2009), “Economic Growth,” 2nd Edition, Pearson-Addison Wesley, United States of
America.
Nafziger, W.W., (1997), “The Economics of Developing Countries,” 3rd Edition, Prentice-Hall Inc, New
York: United States of America.
TY20303 EKONOMI FISKAL
Rujukan
Harvey S. & Ted Gayer. (2008). Public Finance. International Edition. 8th Edition. Mc Graw Hill.
Vickrey, W. (1994). Public Economics. Cambridge. Cambridge University Press
James, S. & Nobes, C. (1992). The economics of taxation, 4th Edition. Prentice Hall.
Md. Zayadi Md Tahir & Rogayah Mat Zin. (1990). Ekonomi Percukaian. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa
Dan Pustaka.
TY20503 EKONOMI ANTARABANGSA
Kursus ini memberi pelajar-pelajar kefahaman tentang peranan konsep-konsep, model-model, teori-teori
perdagangan antarabangsa, polisi-polisi perdagangan dan instrumen-instrumen, tukaran matawang
asing dan polisi kewangan antarabangsa. Kursus ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama
membincangkan perdagangan antarabangsa, manakala bahagian kedua membincangkan kewangan
antarabangsa.
Rujukan
Krugman, P.R. & Obstfeld, M. (2009) International Economics: Theory and Policy, Eight Edition, Boston:
Pearson International Edition.
Appleyard, Dennis R., Field, Alfred J., & Cobb, S.L. (2009) International Economics, Seventh Edition, Irwin
Professional Pub.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini dirangka untuk memberi pengenalan kepada analisis ekonomi dalam isu-isu polisi awam.
Setelah selesai mengikuti kursus ini, pelajar-pelajar akan dapat menilai aplikasi perantara-perantara
analisis ke atas isu-isu polisi fiskal yang berkaitan dengan perbelanjaan, pencukaian, dan aktiviti-aktiviti
kewangan kerajaan. Kursus ini juga bertujuan untuk membantu pelajar-pelajar berdepan dengan isuisu ekonomi negara dan antarabangsa yang ada kaitan dengan keputusan dan tindakan kerajaan.
46
TY20203 EKONOMI KEWANGAN
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini dirangka untuk memberi pengetahuan kepada para pelajar berkenaan asas ekonomi
kewangan. Kadar faedah pasaran adalah fokus utama, berkaitan dengan struktur yang berbeza dari segi
risiko, pelbagai jenis bayaran, dan kekuatannya dalam pasaran peruntukan yang boleh dipinjamkan.
Teori Portfolio penilaian asset juga merupakan fokus, di mana model nilai asset modal digunakan
sebagai perantara analisis. Kursus ini juga mengandungi beberapa topik mengenai pasaran-pasaran
kewangan biasa yang merangkumi pasaran wang, pasaran bon, ekuiti dan pasaran matawang asing.
Selain itu, keberkesanan pasaran adalah merupakan hal lain di mana nilai maklumat akan diterokai.
Topik mengenai permintaan wang juga akan disentuh demi menunjukkan pandangan yang lebih jelas
tentang portfolio individual dalam membuat keputusan. Akhirnya, kursus ini menggunakan model ISLM-FE untuk menjelaskan kaitan antara sistem kewangan dengan ekonomi sebenar.
Rujukan
Hubbard, R.G. (2008). Money, the Financial System, and the Economy (5th ed.). Boston: Addison Wesley.
Howells, Peter & Bain, Keith (2005). The Economics of Money, Banking and Finance (3rd ed.). England:
Prentice Hall.
TY20403 KAEDAH PENGAJARAN I (EKONOMI)
Kursus ini bertujuan untuk menambah dan mengukuhkan penguasaan kemahiran asas pengajaran
bakal guru bagi mata pelajaran Ekonomi peringkat menengah bawah. Pelajar akan dibimbing dan
didedahkan dengan latihan pengajaran mikro di bilik darjah di bawah penyeliaan pensyarah.
Rujukan
Gagne, R.M., Briggs, L.J. & Wagner, W.W. (1992). Principles of Instructional Design. New York: Harcourt
Brace Jovanovich College.
Salsbury, D.E., & Schoenfeldt, M. (2008). Lesson Planning: A Research-Based Model for K-12 Classrooms.
Alexandria, VA: Prentice Hall.
Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Md. Zohir Ahmad. (2003). Pedagogi: Strategi dan Teknik
Mengajar dengan Berkesan. Pahang: PTS Pub.
Sulaiman Ngah Ramli. (2001). Pedagogi: Teori dan Praktik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Tileston, Donna E. Walker. (2003). What Every Teacher Should Know About Instructional Planning
Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TY30103 KAEDAH PENGAJARAN II (PERDAGANGAN/ PERAKAUNAN)
Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar-pelajar merancang dan merangka strategi pengajaran
efektif. Menerusi kursus ini, perbincangan akan berfokus kepada kefahaman dalam silibus pengajaran,
pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik pedagogi berdasarkan rangka psikologi pengajaran
(behaviorisme, kognitivisme dan konstruktivisme), cara-cara pembelajaran, objektif pengajaran, hasil
pembelajaran dan merangka rancangan mengajar; di samping bahan-bahan mengajar, alat-alat bantu
mengajar dan kawalan kelas.
Rujukan
Gagne, R.M., Briggs, L.J. & Wagner, W.W. (1992). Principles of Instructional Design. New York: Harcourt
Brace Jovanovich College.
Salsbury, D.E., & Schoenfeldt, M. (2008). Lesson Planning: A Research-Based Model for K-12 Classrooms.
Alexandria, VA: Prentice Hall.
Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Md. Zohir Ahmad. (2003). Pedagogi: Strategi dan Teknik
Mengajar Dengan Berkesan. Pahang: PTS Pub.
Sulaiman Ngah Ramli. (2001). Pedagogi: Teori dan Praktik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Tileston, Donna E. Walker. (2003). What Every Teacher Should Know About Instructional Planning
Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
TY30003 KAEDAH PENGAJARAN III (LANJUTAN)
Kursus ini bertujuan untuk menambah dan mengukuhkan penguasaan kemahiran pengajaran bakal
guru bagi mata pelajaran Ekonomi dan Pengurusan Perniagaan peringkat menengah atas. Pelajar
akan dibimbing dan didedahkan dengan latihan pengajaran makro di bilik darjah di bawah penyeliaan
pensyarah.
47
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2004). Kurikulum KBSM Ekonomi Sekolah Menengah. K.L.: Pusat
Perkembangan Kurikulum.
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2002). Huraian Sukatan Pelajaran KBSM Ekonomi. K.L.: Pusat
Perkembangan Kurikulum.
Salsbury, D.E., & Schoenfeldt, M. (2008). Lesson Planning: A Research-Based Model for K-12 Classrooms.
Alexandria, VA: Prentice Hall.
Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Md. Zohir Ahmad. (2003). Pedagogi: Strategi dan Teknik
Mengajar dengan Berkesan. Pahang: PTS Pub.
Sulaiman Ngah Ramli. (2001). Pedagogi: Teori dan Praktik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
TY40008 LATIHAN MENGAJAR
Kursus ini membolehkan guru pelatih mendapat pengalaman pengajaran dan pembelajaran ekonomi
yang sebenar di sekolah yang ditempatkan. Guru pelatih dikehendaki mempraktikkan semua kaedah
pedagogi yang dipelajari serta mengambil bahagian dalam pengurusan kokurikulum sekolah. Guru
Pembimbing akan memberi khidmat nasihat pakar kepada guru pelatih di sepanjang pelaksanaan sesi
latihan mengajar. Selain itu, seorang Pensyarah Penyelia yang dilantik turut memberikan tunjuk ajar
yang berkaitan dengan pengajaran-pembelajaran untuk mengatasi sebarang kelemahan pedagogi
guru pelatih.
Rujukan
Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (1996). A Guide to Teaching Practice. (4th. Ed) London: Routledge.
Freiberg, J.H. (1991). Universal Teaching Strategies. Boston. Allyn and Bacon.
McNeely, S.L. (1997). Observing Students and Teachers Through Objective Strategies. Boston: Allyn and
Bacon.
Ornstein, A.C. (1990). Strategies For Effective Teaching. New York: Harper Colins.
Ornstein, A.C. (1995) Teaching : Theory Into Practice. Boston: Allyn Bacon.
MINOR PENGURUSAN PERNIAGAAN
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang kegunaan dan kepentingan pusat sumber sekolah.
Ia juga bertujuan untuk mendedahkan tentang teknologi pengajaran yang berasaskan elektronik dan
yang bukan elektronik. Antara topik-topik penting ialah jenis-jenis pusat sumber serta peranannya,
kaedah pengkatalogan bahan-bahan dalam pusat sumber, pengurusan pusat sumber, pelbagai jenis
bahan bantu pengajaran elektronik dan bukan elektronik. Di akhir kursus ini, pelajar dijangka dapat
menguasai kemahiran menghasilkan bahan-bahan bantu pengajaran dalam bentuk perisian atau
bentuk bukan elektronik (carta, transparensi dan lain-lain) untuk kegunaan di sekolah.
Rujukan
Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan (1995). Pengurusan Sumber Pengajaran
Pembelajaran 1: Sumber Perpustakaan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan
Bacaan Pusat Sumber Sekolah. Kuala Lumpur. Bahagian Teknologi. Pendidikan, Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Shelly, G.B., Cashman, T.J., Vermaat, M.E. & Walker, T.J. (2004). Discovering Computers 2005:A Gateway
to Information. International Student Edition. Thomas Course. Technology,USA.
Newby, T.J. & et. al. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction,
Integrating Computers and Using Media. 2nd Edition. Prentice Hall. Inc. Chap. 1, 2.
Toliver, P.R., Johnson, Y. & Koneman, P.A. (2000). Office 2000. Addison Wesley Longman, Inc.
TN30103 PRINSIP PEMASARAN
Kursus ini memfokuskan kepada penghasilan nilai kepada pelanggan supaya nilai itu dapat diambil
semula. Ia juga membincangkan tentang membina dan mengurus jenama hebat dan bernilai. Di
samping itu, pelajar-pelajar dapat mempelajari cara-cara mengukur dan mengurus pulangan dari
pemasaran dan mencuba teknologi-teknologi pemasaran tekini . Pemasaran lestari serata dunia juga
akan dibincangkan.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TN20603 TEKNOLOGI DAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN
48
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Kotler, P. and Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing.13th Edition.Pearson.
Boston Kotler, P., Armstrong, G., Swee Hoon Ang, Siew Meng Leong, Chin Tiong Tan, Oliver Yau HonMing. (2009). Principles of Marketing: A Global Perspective.Pearson.London.
Keegan.J. Warren.and Green.C.M. Global Marketing. 5th Edition. (2008). Pearson. London.
TN30303 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT
Pada hari ini, sistem maklumat dianggap pemangkin dalam kejayaan sesebuah syarikat. Sementara
pelaburan besar ke atas perkembanagn infrastruktur dipandang serius oleh firma-firma, permintaan
terhadap sumber insan berpengetahuan dalam sistem maklumat juga diutamakan. Kursus ini adalah
berdasarkan premis bahawa pengetahuan dalam sistem maklumat adalah penting bagi mewujudkan
graduan-graduan perniagaaan yang berjaya dan berdaya saing. Ia merangkumi pelbagai bidang
berkaitan dengan operasi perniagaan, dari pengurusan atasan hingga ke tahap pengurusan. Ianya
termasuk pengurusan dan rangkaian syarikat, infrastruktur teknologi maklumat, sistem-sistem sokongan
dalam organisasi dan pengurusan serta pengurusan sistem maklumat.
Rujukan
Laudon K.C. & Laudon J.P. (2007). Essential of Management Information System. 8th Edition. Pearson
Education.
Laudon K.C. & Laudon J.P. (2006). Management Information Systems: Managing the Digital Firms. 9th
Edition. Pearson Education.
Jessup L. & Valacich J. (2006). Information System Today: why IS Matters. 2nd Edition. Pearson.
Haag S. & Cummings M. (2006). Information System Essentials. McGraw-Hill.
O’Brien J.A & Marakas G.M (2006). Enterprise Information Systems. 13th Edition. McGraw-Hill.
TN30003 ASAS KEUSAHAWANAN
Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep dan teori-teori keusahawanan. Pelajar-pelajar akan
didedahkan kepada kemahiran asas dalam keusahawanan seperti mengenal pasti peluang perniagaan,
mencari sumber perniagaan, mentaksir pesaing dalam perniagaan dan menyediakan proposal
perniagaan baru. Ciri-ciri usahawan berjaya akan didedahkan. Maklumat ini dijangka dapat memberi
pendedahan bagi melahirkan para usahawan baru dan berdaya saing dalam lingkungan global.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Rujukan
Barringer, B.R. & Ireland, R.D. (2006). Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures. New
Jersey: Pearson Prentice Hall.
Lambing, P.A. & Kuehl, C.R. (2007). Entrepreneurship. 4th. Edition. New Jersey: Pearson Edu, Inc.
Norita Deraman,Armanurah Mohamad,Shuhymee Ahmad,Habshah Bakar,Mohamad Yusop Mohd Jani
dan Mohd Khairuddin Hashim.(2007).Keusahawanan. McGrawHill: Kuala Lumpur.
TN30203 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN
Kursus ini merupakan kursus pengenalan dalam bidang kewangan. Kursus ini merangkumi idea utama
kewangan yang bermula dengan latar belakang umum, kerangka konseptual dan teknik-teknik untuk
membantu dalam membuat keputusan. Fokus utama adalah prinsip-prinsip asas, latihan-latihan dan
prosidur-prosidur dalam pengurusan kewangan moden.
Rujukan
Block S.B. & Hirt, G.A. (2000). Foundations of Financial Management. NY: McGraw-Hill. 13th Ed.
Ross, S.A. et al. (2007). Financial Management Fundamentals in Malaysia. Malaysia: McGraw-Hill. 2nd Ed.
Brigham, E.F. & Houstan, J.F. (2007). Essentials or Financial Management. FL: Thomson.
TN30403 WANG DAN PERBANKAN
Kursus ini cuba mendedahkan pelajar-pelajar kepada kefahaman tentang peranan wang dan sistem
perbankan dalam ekonomi. Ia terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian pertama membincangkan
peranan wang elektronik dan sistem pembayaran dalam ekonomi. Bahagian kedua membincangkan
sistem perbankan dalam ekonomi berfokuskan industri perbankan, iaitu struktur dan persaingan, analisis
ekonomi dalam peraturan perbankan, perbankan antarabangsa, perbankan di Malaysia, perbankan
Islam, kewangan tanpa bank dan konflik-konflik dalam kepentingan melibatkan industri perbankan.
Bahagian ketiga membincangkan peranan bank pusat dalam sistem kewangan.
49
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Mishkin, Frederic S. (2010) The Economics of Money, Banking and Financial Markets, The Nine Edition,
Boston: Pearson International Edition.
Cecchetti, S.G. (2008) Money, Banking, and Financial Markets, Second Edition, New York: McGraw-Hill Irwin.
Hubbard, R. G. (2008) Money, the Financial System, and the Economy, Fifth Edition, Boston: Addison Wesley.
Bank Negara Malaysia (1999) Bank Pusat dan Sistem Kewangan di Malaysia: Satu Dekad Perubahan,
Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
Bank Negara Malaysia (2001) The Financial Sector Master Plan, Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
TN40203 PASARAN WANG DAN MODAL
Kursus ini dibuat untuk mendedahkan pelajar-pelajar kepada fungsi dan operasi dalam system kewangan
di Malaysia. Ia merupakan lanjutan kepada kursus pengurusan kewangan yang mengutamakan isu-isu
berkaitan dengan wang dan pasaran modal. Perbincangan terperinci merangkumi fungsi Bank Negara
Malaysia (BNM), peranan kadar faedah dalam ekonomi, instrumen-instrumen yang ditawarkan di pasaran
dan isu-isu semasa berkaitan dengan pasaran-pasaran kewangan. Pengetahuan yang diperolehi dalam
kursus ini akan menyediakan pelajar-pelajar untuk menghadapi kerjaya sebenar dalam pemasaran.
Rujukan
Frederic S. Mishkin & Stanley G. Eakins, Financial Markets and Institutions, 6th Edition, Prentice Hall (2009)
Ding Lai Hong, The Foreign Exchange Malaysia, Institut Bank-Bank Malaysia (2007)
Bank Negara Malaysia, The Central Bank and Financial System in Malaysia: A decade of Change 19891999. Bank Negara Malaysia 1st edition (1999)
Peter s. Rose (2005) Money and Capital Market, McGraw Hall, 7th Edition
TN40403 PERLAKUAN ORGANISASI
Rujukan
Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2009). Organizational Behavior. 13th Ed. New Jersey Pearson Prentice Hall
DuBrin, A.J. (2007). Fundamentals 0f organizational behavior. 4e. Mason, OH : Thomson Higher
Education.
Kinicki, A. & Kreitner, R. (2006). Organizational behavior. Key concepts, skills & best practices. 2nd
Edition. Boston: McGraw Hill/Irwin.
George, J.M. & Jones, G.R. (2005). Understanding and managing organizational behavior. 4th Edition.
New Jersey: Pearson Education International.
Nelson, D.L. & Quick, J.C. (2006). Organizational behavior. Foundations, realities & challenge. 5th
Edition. Ohio: Thomson/South-Western.
TN40503 PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN I
Prasyarat : TT01003 Asas Penyelidikan Pendidikan
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
Sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar melalui satu proses penyelidikan ilmiah. Dalam
Projek Sarjana Muda Pendidikan 1 (PSMP1) pelajar dikehendaki menghasilkan satu cadangan kajian
(proposal). Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang
berkait rapat dengan kursus teras program.
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co.
Baker, T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini akan mendedahkan pelajar-pelajar kepada beberapa kelakuan dalam organisasi. Kelakuan
dalam Organisasi (KO) adalah berkait rapat dengan kelakuan manusia, samada tahap individu,
kumpulan atau organisasi. Matlamat utama kurus ini adalah untuk membolehkan pelajar-pelajar selaku
bakal pengurus-pengurus untuk memahami KO dan membolehkan mereka meningkatkan produktiviti,
mengurangi kesan-kesan negatif dalam kerja dan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja dalam
organisasi secara langsung.
50
TN40603 PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN II
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Prasyarat : TN40503 Projek Sarjana Muda Pendidikan I
Kursus ini adalan lanjutan daripada PSMP 1 yang diambil oleh pelajar pada semester sebelumnya.
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan dibimbing sepenuh masa oleh seorang pensyarah yang dilantik
Sekolah sebagai pembimbing untuk membantu pelajar menjalankan penyelidikan (projek) dari awal
hingga akhir berdasarkan proposal yang dihasilkan dalam PSMP1. Proses penyelidikan ilmiah ini meliputi
tahap-tahap (i) merancang, (ii) melaksana kajian, (iii) menganalisis data dan (iv) menulis laporan kajian.
Tajuk projek yang dipilih mestilah dalam konteks pendidikan dan bertemakan aspek yang berkait rapat
dengan kursus teras program. Hasil kajian akan dibentangkan dalam seminar peringkat Sekolah dan
diadili oleh Panel Penilai yang dilantik oleh Sekolah.
Rujukan
Babbuem E. (1990). Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co., Baker,
T.L. (1994). Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Hammersley, M. (1993). Educational Research - Current Issues. Liverpool: Paul Chapman Pub.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984). Understanding Behavioral Science - Research Methods for
Research Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc. Walker, R. (1985). Doing Research - Handbook for Teachers. London: Routledge.
MINOR PERAKAUNAN
TA20603 TEKNOLOGI DAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang kegunaan dan kepentingan pusat sumber sekolah.
Ia juga bertujuan untuk mendedahkan tentang teknologi pengajaran yang berasaskan elektronik dan
yang bukan elektronik. Antara topik-topik penting ialah jenis-jenis pusat sumber serta peranannya,
kaedah pengkatalogan bahan-bahan dalam pusat sumber, pengurusan pusat sumber, pelbagai jenis
bahan bantu pengajaran elektronik dan bukan elektronik. Di akhir kursus ini, pelajar dijangka dapat
menguasai kemahiran menghasilkan bahan-bahan bantu pengajaran dalam bentuk perisian atau
bentuk bukan elektronik (carta, transparensi dan lain-lain) untuk kegunaan di sekolah.
Rujukan
Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan (1995). Pengurusan Sumber Pengajaran
Pembelajaran 1: Sumber Perpustakaan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan
Bacaan Pusat Sumber Sekolah. Kuala Lumpur. Bahagian Teknologi. Pendidikan, Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Shelly, G.B., Cashman, T.J., Vermaat, M.E. & Walker, T.J. (2004). Discovering Computers 2005:A Gateway
to Information. International Student Edition. Thomas Course. Technology,USA.
Newby, T.J. & et. al. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction,
Integrating Computers and Using Media. 2nd Edition. Prentice Hall. Inc. Chap. 1, 2.
Toliver, P.R., Johnson, Y. & Koneman, P.A. (2000). Office 2000. Addison Wesley Longman, Inc.
TA30103 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT
Pada hari ini, sistem maklumat dianggap pemangkin dalam kejayaan sesebuah syarikat. Sementara
pelaburan besar ke atas perkembanagn infrastruktur dipandang serius oleh firma-firma, permintaan
terhadap sumber insan berpengetahuan dalam sistem maklumat juga diutamakan. Kursus ini adalah
berdasarkan premis bahawa pengetahuan dalam sistem maklumat adalah penting bagi mewujudkan
graduan-graduan perniagaaan yang berjaya dan berdaya saing. Ia merangkumi pelbagai bidang
berkaitan dengan operasi perniagaan, dari pengurusan atasan hingga ke tahap pengurusan. Ianya
termasuk pengurusan dan rangkaian syarikat, infrastruktur teknologi maklumat, sistem-sistem sokongan
dalam organisasi dan pengurusan dan pengurusan sistem maklumat.
51
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Laudon K.C. & Laudon J.P. (2007). Essential of Management Information System. 8th Edition. Pearson
Education.
Laudon K.C. & Laudon J.P. (2006). Management Information Systems: Managing the Digital Firms. 9th
Edition. Pearson Education.
Jessup L. & Valacich J. (2006). Information System Today: why IS Matters. 2nd Edition. Pearson.
Haag S. & Cummings M. (2006). Information System Essentials. McGraw-Hill.
O’Brien J.A & Marakas G.M (2006). Enterprise Information Systems. 13th Edition. McGraw-Hill.
TA30303 PRINSIP PERAKAUNAN
Kursus ini memperkenalkan ilmu perakaunan, prinsip-prinsip serta tatacara merekod urusniaga melalui
sistem catatan bergu. Ia mengemukakan penyata-penyata kewangan dan membincangkan kaedah
penyediaannya termasuklah akaun perkilangan dan akaun syarikat. Kursus ini juga akan membincangkan
komponen dan tatacara menyediakan penyata-penyata kewangan komponen-komponen tersebut
termasuklah tunai, sipiutang, inventori, asset tetap, item tak ketara, liabiliti semasa, dan ekuiti.
Rujukan
Shaari Isa (2006). Accounting Principles (2nd Edition). Prentice Hall.
Andrew Leong Fook Chee & Wong Sei Van (2005). Business Accounting (2nd edition). Prentice Hall
Frank wood & Alan Sangster (2005). Frank Wood’s Business Accounting 1 (10th edition). FT Prentice Hall.
Eddie McLaney & Peter Atrill (2o04). Accounting: An Introduction (3rd Edition). FT Prentice Hall.
J.R. Dyson (2004). Accounting for Non-Accounting Students (6th edition). Prentice Hall.
TA30203 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN
Kursus ini merupakan kursus pengenalan dalam bidang kewangan. IKursus ini merangkumi idea utama
kewangan yang bermula dengan latar belakang umum, kerangka konseptual dan teknik-teknik untuk
membantu dalam membuat keputusan. Fokus utama adalah prinsip-prinsip asas, latihan-latihan dan
prosidur-prosidur dalam pengurusan kewangan moden.
Rujukan
Block S.B. & Hirt, G.A. (2000). Foundations of Financial Management. NY: McGraw-Hill. 13th Ed.
Ross, S.A. et al. (2007). Financial Management Fundamentals in Malaysia. Malaysia: McGraw-Hill. 2nd Ed.
Brigham, E.F. & Houstan, J.F. (2007). Essentials or Financial Management. FL: Thomson.
Kursus ini bertujuan untuk para pelajar memahami peranan wang dan sistem perbankan dalam ekonomi.
Ia terdiri daripada 3 bahagian utama. Bahagian pertama membincangkan peranan wang elektronik dan
sistem pembayaran dalam ekonomi. Bahagian kedua membincangkan sistem perbankan dalam ekonomi
dengan fokus industri perbankan - struktur dan persaingan, analisis ekonomi peraturan perbankan,
perbankan antarabangsa, kewangan bukan bank, konflik kepentingan dalam industri kewangan serta
proses dan penentuan penawaran wang dalam ekonomi. Bahagian ketiga membincangkan sistem
perbankan dalam konteks Malaysia. Ini termasuk perbincangan tentang pelaksanaan dasar kewangan
oleh Bank Negara, Rancangan Utama Sektor Kewangan, Perbankan Islam dan Pusat Kewangan Luar
Pesisir Labuan. Kaitan antara sistem perbankan dan ekonomi juga dibahas.
Rujukan
Mishkin, Frederic S. (2010) The Economics of Money, Banking and Financial Markets, The Nine Edition,
Boston: Pearson International Edition.
Cecchetti, S.G. (2008) Money, Banking, and Financial Markets, Second Edition, New York: McGraw-Hill Irwin.
Hubbard, R.G. (2008) Money, the Financial System, and the Economy, Fifth Edition, Boston: Addison Wesley.
Bank Negara Malaysia (1999) Bank Pusat dan Sistem Kewangan di Malaysia: Satu Dekad Perubahan,
Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
Bank Negara Malaysia (2001) The Financial Sector Master Plan, Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
TA40203 PENGURUSAN KEWANGAN LANJUTAN
Setelah selesai menjalani kursus ini, pelajar akan dapat menggunakan sepenuhnya pelbagai kaedah
untuk menghasilkan bajet modal, menganalisa impak struktur modal di dalam syarikat, menganalisa
polisi dividen dan impaknya kepada syarikat dan pemegang saham, merancang keperluan modal
kewangan dan menganalisa impaknya di dalam syarikat. Menilai risiko dengan menggunakan instrumen
derivatif serta membangunkan pendapat mengenai isu semasa kewangan.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TA30403 WANG DAN PERBANKAN
52
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Ross, S A, Westerfield, R W, Jaffe, and Jordan, B D (2008). Modern Financial Management, McGraw-Hill,
8th Edition
Brealey, A B and Myers, S C (2006). Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 7th Edition
Ehrhardt. M C and Brigham. E F (2003) Corporate Finance: A Focused Approach, Thomson
Keown, A J, Martin, J D, Petty, J W and Scott, J F (2002). Financial Management: Principles and Applications,
Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 9th Edition.
Bodie, Z, Kane, A and Marcus, A J (2002). Investments, McGraw-Hill, 5th Edition
SAINS SUKAN (HS20)
TS10103 ANATOMI MANUSIA
Anatomi manusia adalah kursus bertahap rendah yang menggabungkan modul kuliah dan makmal.
Ia memperkenalkan struktur-struktur asas dan fungsi-fungsi badan manusia. Kursus ini menekankan
konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi dalam memahami anatomi manusia. Sistem
tulang (apendik dan tulang paksi), jenis-jenis sendi ( sinovial, berserat, rawan ) system otot (otot
atas dan bawah), sistem saraf (utama dan pinggiran) dan organ-organ manusia (otak, jantung, hati,
panckeas, perut,usus, buah pinggang dan lain-lain) dan posisi anatomi (sebelah depan, punggung,
tengah dan lain-lain) akan diajar kepada pelajar-pelajar sains sukan. Pelajar-pelajar ini akan dilatih
untuk mengaplikasikan pengetahuan anatomi ke dalam bidang sukan untuk menambah kemahirankemahiran sukan dan prestasi.
RUJUKAN
Behnke, S.R. (2001). Kinetic anatomy. Champaign, IL: New York: Human Kinetics.
Elaine, N.M. (2010). Essentials of human anatomy and physiology. New York: Pearson International
Edition.
Hillman, S.K. (2003). Interactive functional anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics.
Mantini,F.H. & Bartholomew,E.F. (2000). Essential of anatomy and physiology. New Jersey: Prentice Hall.
Marieb, E.N. (1998). Human anatomy and physiology (4th ed.). California: Benjamin/Cumming Science
Publishing.
Palastanga, N., Field, D. & Soames, R.W. (2002). Anatomy and human movement. Champaign, IL:
Human Kinetics.
Ramlah, M & Tay, M.N. (2010) Anatomi dan Fisiologi. Malaysia: Elsevier.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TS10702 SEJARAH DAN FALSAFAH SUKAN
Kursus ini akan menfokuskan kepada asal usul sukan dan permainan dalam Pendidikan Jasmani. Tokohtokoh terkenal yang terlibat secara langsung dalam mengembangkan Pendidikan Jasmani, Permainan
dan Sukan akan diperkenalkan. Pelajar-pelajar juga akan didedahkan kepada falsafah-falsafah yang
berkaitan dengan kursus ini.
RUJUKAN
Mechikorff, R.A. and Estes, S.G. (2006). A history and philosophy of sport and physical education : From
ancient civilizations to the modern world. USA : Mc Graw Hill.
Bucher, C.A. and Wuest, D.A. (1999). Foundation of physical education and sport. USA : Mc Graw Hill.
Davis, B., Bull, R., J. and Roscoe, D. (1997). Physical education and the study of sport. UK : Mosby
Coakley, J. (2001). Sport in society: Issue and controversies. Singapore: Mc Graw Hill.
TS10003 FISIOLOGI MANUSIA
Fisiologi manusia adalah merupakan kursus bertahap rendah, bermodulkan kuliah dan makmal,
yang memperkenalkan fungsi-fungsi dan mekanisme-mekanisme homeostatik dalam tubuh manusia.
Penekanan diberi kepada konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi dalam memahami
fisiologi manusia. Pengalaman dalam makmal menunjukkan mekanisme-mekanisme fisiologi dan
menjadi asas dalam memahami aplikasi-aplikasi klinikal dalm fisiologi.
53
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
RUJUKAN
Gore, J.C. (2000). Physiological tests for elite Athletes. AUS: Human Kinetics
Mantini, F.H. & Bartholomew, E.F. (2000). Essential of anatomy and physiology. New Jersey: Prentice Hall.
Marieb, E.N. (1998). Human anatomy and physiology (4th ed.). California: Benjamin/Cumming Science
Publishing.
Seeley, S.T. (1998). Anatomy and physiology. New York: McGraw-Hill.
Wilmore, H.J.,& Costill, L.D. (2004). Physiology of sport and exercise (3rd ed). Champaign, Il: Human Kinetics.
TS10402 SOSIOLOGI SUKAN
Kursus ini membincangkan konsep-konsep dan definisi sukan dari perspektif sains sosial terutama
melalui disiplin sains sukan. Sukan sebagai institusi sosial adalah berkait dengan institusi-institusi lain
yang memajukan negara, seperti keluarga, pendidikan, politik, budaya, ekonomi dan lain-lain.
RUJUKAN
Coakley, J.J. (1998). Sport in Society: Issues and controversies. (6th Ed). New York, New York: McGrawHill.
Maguire, J.A., Jarvie, G., Mansfield,L., & Bradley, J.M. (2002). Sports World: A Sociological Perspective.
London: Human Kinetics.
Morgan, J.W., Meier, V.K, & Schneider, J.A. (2001). Ethics in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics.
Wilson,W. & Derse,E. (2001). Doping in Elite Sport: The Politics of Drugs in the Olympic Movement.
Champaign, IL: Human Kinetics.
Yiannakis,D. & Melnick, J.M. (2001). Contemporary Issues in Sociology of Sport. Champaign, IL: Human
Kinetics.
TS20103 FISIOLOGI SENAM
RUJUKAN
Cerny, F.J. (2001). Exercise physiology for health care professionals. NY, NY: Human Kinetics.
Ehrman, J.K., Gordon, M.P., Visich, S.P., & Keteyian, J.S.(2003). Clinical ExercisePhysiology. NY, NY:
Human Kinetics.
Hoffman, J. (2002). Physiological Aspects of Sport Training and Performance. Champaign,IL: Human Kinetics.
Mackinnon, L.T. (2002). Exercise Physiology. Champaign,IL: Human Kinetics.
Wilmore, H.J.,& Costill, L.D. (2004). Physiology of Sport and Exercise (3rd ed.) Champaign,IL: Human Kinetics.
TS20302 PSIKOLOGI SUKAN
Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahunan dan pendedahan kepada konsep-konsep asas dalam
psikologi sukan dan tanggungjawab ahli psikologi sukan. Ia membolehkan pelajar-pelajar mendapat
kefahaman jelas tentang konsep-konsep asas dalam psikologi dan psikologi sukan, yang merangkumi
pengenalan kepada kemahiran-kemahiran asas psikologi yang diperlukan oleh para atlet.
RUJUKAN
Anshel, MH. (2003). Sport psychology: From theory to practice. San Francisco: Pearson.
David, L. et al., (2004). Sport psychology contemporary themes. Sydney: Palgrave.
Gill, DL. (2003). Sport and exercise psychology. Champaign, Il: Human Kinetics.
Mohd Sofian Omar Fauzee. (2001). Pendekatan sosio-psikologi . Kuala Lumpur: Salafi Pub.
Thelma, H. (2000). Advances in sport psychology. Champaign, Il: Human Kinetics.
Journal of Sport and Exercise Psychology. Champaign, ILL: Human Kinetics.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini memberi liputan terperinci tentang tindak balas fisiologi terhadap senaman, menggunakan
model-model manusia dan haiwan. Ia menekankan faktor-faktor, yang dianggap membataskan
keupayaan dalam situasi-situasi berlainan. Penekanan akan dibuat tentang kepenatan dalam latihan
bersungguh-sungguh, berfokuskan kepada pengurangan adenine nukleotida, kesan-kesan pH ke atas
pengecutan otot, dan perubahan-perubahan elektrolit dalam otot. Potensi had-had dalam membawa
oksigen akan dibincangkan. Faktor-faktor berkaitan dengan kepenatan dalam latihan perpanjangan
juga akan dikaji. Ini termasuk: pengurangan substrat, imbangan terma, dan dihidrasi. Bagaimana tubuh
mengadaptasikan latihan dan kesan-kesan beban berlebihan juga akan dibincangkan. Ini termasuklah
kesan-kesan positif dan negatif dalam latihan, yang mungkin mempengaruhi kesihatan dan prestasi
seperti tekanan beroksida, kerosakan otot, fungsi imun dan pemakanan. Selain itu, pengaruh genetik
ke atas prestasi juga akan dikaji.
54
TS20503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM SAINS SUKAN
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang konsep-konsep asas dalam penyelidikan
sains sukan. Ia membolehkan pelajar-pelajar mendapat kefahaman jelas mengenai penyelidikan asas
dalam sains sukan, termasuklah memperkenalkan teknik-teknik bersistematik dalam mengendalikan
penyelidikan saintifik di mana penekanan diberi kepada falsafah, konsep asas dan pelbagai jenis kaedah
penyelidikan dalam sains sukan, serta memperkenalkan etika piawaian/saintifik dalam menyediakan
proposal penyelidikan. Pertimbangan utama diberikan kepada para pelajar untuk membincangkan
kaedah betul dalam mengendalikan penyelidikan saintifik bermula dengan mengenali masalah,
mengendalikan sorotan literature, memilih kaedah betul dalm kutipan data, analisis asas data dan
akhirnya menyediakan laporan projek penyelidikan lengkap.
RUJUKAN
Bartlett, R (1997) Introduction to sports biomechanics .London: E & FN Spon.
Hall, S.J. (2003). Basic biomechanics (4th ed.). St. Louis: McGraw Hill.
Kreighbaum, E., & Barthels, K.M. (1996). Biomechanics: A qualitative approach for studying human
movement (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Adrain. M.J. & Cooper, J. M. (1995). Biomechanics of Human Movement. Wm. C. Brown Communications.
Dubuque. IA.
McGinnis, P.M. (2005). Biomechanics of sport and exercise. Champaign, IL: Human Kinetics.
TS20203 BIOMEKANIK SUKAN
Kursus ini memfokuskan kepada memperlengkapkan pelajar-pelajar dengan pengetahuan dalam
aplikasi asas konsep biomekanikal dalam menilai pemain dan prestasi atlet. Pelajar-pelajar juga akan
didedahkan kepada kemajuan teknologi biomekanikal yang dapat membantu memperbaiki prestasi.
RUJUKAN
Bartlett, R (1997) Introduction to sports biomechanics .London: E & FN Spon.
Hall, S.J. (2003). Basic biomechanics (4th ed.). St. Louis: McGraw Hill.
Kreighbaum, E., & Barthels, K.M. (1996). Biomechanics: A qualitative approach for studying human
movement (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Adrain. M.J. & Cooper, J. M. (1995). Biomechanics of Human Movement. Wm. C. Brown Communications.
Dubuque. IA.
McGinnis, P.M. (2005). Biomechanics of sport and exercise. Champaign, IL: Human Kinetics.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TS30102 BANTUMULA DAN KECEDERAAN SUKAN
Kursus ini berkaitan dengan konsep keselamatan kerana ianya berkait dengan tanggungjawab dalam
sekolah dan masyarakat. Pelajar-pelajar menerima latihan dalam bantuan kecemasan dan berpeluang
mengikuti latihan asas sokongan nyawa (AHA) anjuran Persatuan Jantung Amerika. Penekanan
diberikan kepada kawalan kemalangan, bantuan kecemasan dan penjagaaan ketika kecemasan serta
pengangkutan orang yang sakit dan cedera.
Rujukan
Benjamin, C.L. (1997). Human Biology. International Edition. U.S.A: McGraw-Hill Companies, Inc.
Edington, D.W. (1976). The Biology of Physical Activity. U.S.A: Houghton Mifflin company.
Houston, M.E. (1995). Biochemistry Primer for Exercise Science. Champain, IL: Human Kinetics.
Mader, S.S.(1995). Human Biology. Student Study Art Notebook. 4th ed. U.S.A: Wm.c.Brown Publishers.
H.R. Horton, L.A. Moran, R.S. Ochs, J.D. Rawn, and K.G. Scrimgeour.(1996). Principles of Biochemistry (
2nd ed). London: Prentice-Hall Inc.
TERAS PROGRAM SAINS SUKAN (HS20)
MAJOR PROGRAM KEJURULATIHAN
TC10102 SUKAN PRESTASI TINGGI
Kursus ini merangkumi aspek-aspek teori dan praktikal dalam sukan renang. Kemahiran-kemahiran
asas, prinsip-prinsip latihan, peraturan-peraturan, perasmian, peraturan-peraturan latihan dalam
pertandingan akan disentuh.
55
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
AUSTSWIM. (2001). Teaching Swimming and Water Safety. USA: Human Kinetics Pub.
Baechle, T.R. (2000). Essentials of Strength Training and Conditioning. (;!d Edi.). USA:
Mulleh, M. (2004). Bowling Fundamentals. USA: Human Kinetics.
Sweetenham, B. & Atkinson, J. (2003). Championship Swim Training. USA: Human Kinetics.
Thomas, D.G. (1996). Swimming: Steps to Success. (3rd. Ed.). USA: Human Kinetics Pub.
TC20103 BIOKIMIA DALAM SUKAN
Modul ini akan mendedahkan pelajar-pelajar kepada fisiologi dan biokimia dalam otot tulang rangka
dan senaman termasuk pengetahuan tentang jenis-jenis otot tulang rangka dan sumber-sumber tenaga
untuk kontraksi otot. Pelajar-pelajar juga akan memahami proses-proses metabolik dalam jenis-jenis
bahan bakar berlainan untuk bekal tenaga dan keadaan-keadaan khusus merangkumi tahap substrat
yang digunakan, termasuk lipid, karbohidrat dan protein. Akhir kata, pelajar-pelajar akan memahami
tindak balas metabolik berlainan yang wujud dalam tubuh bila terdedah kepada kesungguhan latihan
dan adaptasi metabolik semasa berlatih.
Rujukan
Astrand, P.O and Rodahl, K. (1986).Textbook of work physiology (3rd ed). McGraw-Hill, New York
Essen, B., Jansson, E., Henriksson, J., Taylor, A.W., and Saltin, B. (1976). Metabolic characteristics of fibre
types in human skeletal muscle. Acta. Physiol. Scand., 95, 153-65
Fox, E.L., Bowers, R.W. and Foss, M.L. (1993).The physiological basis for exercise and sport. W.C Brown,
Dubuque,IA.
Newsholme,E.A. and Leach, A.R. (1983). Biochemistry for the medical sciences. Wiley. Chichester.
TC20303 PEMULIHAN KECEDERAAN SUKAN
Rujukan
Starkey, C, Third Edition (2004). Therapeutic Modalities. Philadelphia, PA: F.A. Davis Company
Prentice, WE, Fifth Edition (2003). Therapeutic Modalities: For Sports Medicine and Athletic Training.
Madison, WE: McGraw-Hill Publishing.
Prentice, William, Fifth Edition (2003). Therapeutic Modalities For Sports Medicine and Athletic Training:
Laboratory Manual. Madison, WE: McGraw-Hill Publishing.
Anderson, M.K, & Hall, S.J. (1997). Fundamentals of Sport Injury Management. New Jersey: Williams and Wilkins.
Brewer, K.J, & Rootenberg, J.H. In Ray R, Wiese-Bjournstal D.M. (1999). Counseling in Sports Medicine.
Champaign, IL: Human Kinetics.
Prentice, W. E. (1999). Rehabilitation Techniques in Sports Medicine, 3rd. Edition. St. Louis: WCB McGraw-Hill.
Prentice, W.E., & Arnheim’s.(2002). Principles of Athletic Training. London: McGraw-Hill.
TC20503 PEMBELAJARAN MOTOR
Pembelajaran motor adalah sebuah kursus yang memperkenalkan model-model konseptual berkaitan
perolehan kemahiran motor dalam prestasi manusia. Prinsip-prinsip klasifikasi kemahiran, kawalan motor,
reka bentuk latihan dan teknik dalam memberi tindakbalas turut ditekankan. Pengalaman-pengalaman
makmal adalah berkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran motor dan proses pembelajaran.
Rujukan
Jan Piek. (2006). Infant motor development. Champaign, IL: Human Kinetics.
Davids, K., Bennett, S., Karl, M.and Newell. (2006). Movement system variability. Champaign, IL: Human Kinetics.
Schmidt, R.A. and Tim Lee. (2005). Motor control and learning (4th ed.) a behavioral emphasis.
Champaign, IL: Human Kinetics.
Schmidt, R.A., and Wrisberg, C.A. (2004). Motor learning and performance (3rd ed). Champaign, IL:
Human kinetics.
Vickers, J.N. (2007). Perception, cognition and decision training: The Quiet Eye in action. Champaign,
IL: Human Kinetics.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini mendedahkan kaedah-kaedah terapeutik yang digunakan untuk menangani kecederan para
atlet. Ia akan merangkumi proses-proses fisiologi dan patologi semasa trauma, penyembuhan luka
dan pembaikan tisu, berserta implikasi penggunaan kaedah-kaedah ini semasa rawatan dan program
rehabilitasi. Peranan dan fungsi wakil-wakil farmakologi yang wujud dalam kaedah terapeutik ini juga
akan dibincangkan. Pelajar-pelajar akan diajar cara-cara mengenali kaedah terapeutik sesuai untuk
rawatan dan rehabilitasi bagi sebarang kecederaan dan penyakit. Kriteria untuk meneruskan aktiviti
berdasarkan tahap fungsi hasil dan cara-cara menaksir kemajuan bila menggunakan kedah terapeutik
dan mentafsir keputusan-keputusan juga disentuh.
56
TC20003 FISIOLOGI SUKAN GUNAAN
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini mengkaji teknik-teknik yang digunakan untuk menguji dan menilai kesemua komponen
kesihatan; termasuk kesihatan kardio pernafasan, kesihatan otot, komposisi badan dan kefleksibelan
otot. Di samping itu, teknik-teknik pengurusan teknik juga akan diperkenalkan. Panduan-panduan untuk
menntukan latihan berdasarkan penilaian kesihatan dan penggunaan peralatan-peralatan berkaitan
secara praktikal turut dibincangkan. Pelajar-pelajar akan mempelajari bagaimana menggunakan
peralatan menguji kesihatan yang bersesuaian dan menentukan program latihan sesuai berdasarkan
penilaian-penilaian kesihatan. Pelajar-pelajar akan mempelajari garis panduan dan protokol untuk
ujian selamat dan berkesan bagi kumpulan-kumpulan normal dan istimewa.
Rujukan
Cerny, F.J. (2001). Exercise Physiology for Health Care Professionals. New York: Human Kinetics.
Ehrman, J.K., Gordon, M.P., Visich, S.P., & Keteyian, J.S. (2003). Clinical Exercise Physiology. New York :
Human Kinetics.
Hoffman, J. (2002). Physiological Aspects of Sport Training and Performance. Champaign, IL: Human
Kinetics.
Mackinnon, L.T. (2002). Exercise Physiology. California: Human Kinetics.
Wilmore, H.J., & Costill, L.D. (2004). Physiology of Sport and Exercise, 3rd Ed. USA: Human Kinetics.
TC20403 PROJEK I
Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam melakukan penyelidikan kualitatif dan
kuantitatif. Pelajar-pelajar adalah dikehendakki mencadangkan tajuk penyelidikan kepada penyeliapenyelia mereka. Dalam kursus ini, pelajar-pelajar perlu menyiapkan Bab 1(Pengenalan), Bab
2 (Sorotan Literatur) dan Bab 3 (Metodologi) dalam laporan projek prasiswazah. Bab 4 (Alat bantu
mengajar) adalah tidak wajib dan ianya bergantung kepada bidang kajian yang dipilih. Pelajar-pelajar
perlu mengenal pasti objektif, soalan kajian, hipotesis dan batasan kajian. Pelajar-pelajar juga perlu
mendapatkan maklumat and menulis sorotan literature berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Metodologi
kajian akan dirancangkan untuk melakukan penyelidikan. Alat-Alat bantu mengajar juga akan dibuat
untuk mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran.
Rujukan
Babbuem, E. (1990) Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co.
Baker, T.L. (1994) Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984) Understanding Behavioral Science-Research Methods for Research
Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research-Handbook for Teachers. London: Routledge.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TC20203 IDENTIFIKASI DAN PERKEMBANGAN BAKAT
Kursus ini merangkumi pelbagai cara melatih, sains sukan, ilmu perubatan dan disiplin-disiplin gaya
hidup beraksi kerana kesemuanya ini berkait dengan promosi bakat bertaraf dunia. Tambahan pula,
pelajar-pelajar akan didedahkan kepada analisis dan pentafsiran data saintifik dan mengukur aksi-aksi
para atlet. Metodologi protokol-protokol ujian yang digunakan dalam mengenali bakat para atlet juga
dibincangkan.
Rujukan
Bompa, T. O (2000). Total training for young champions. Champaign, IL: Human Kinetics.
Brown, J. (2001). Sports talent: How to identify and develop outstanding athletes. Champaign, IL: Human
Kinetics.
Côté, J., Baker, J. & Abernethy, B. (2007). Practice and play in the development of sport expertise. In R.
Eklund & G. Tenenbaum (Eds.), Handbook of sport. psychology (3rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley
TC30503 PROJEK II
Kurus ini bertujuan untuk memperkenalkan beberapa kemahiran dan pengetahuan dalam mengumpul
dan menganalisisi data, menulis perbincangan, rumusan dan cadangan dalam bidang penyelidikan
yang terpilih. Dalam kursus ini, pelajar-pelajar perlu menyiapkan Bab 5 (dapatan) dan 6 (perbincangan,
ringkasan dan cadangan). Perisian Statistical Package for Social Science (SPPS) akan digunakan untuk
menganalisis data yang telah dikutip. Laporan penyelidikan pelajar-pelajar Tahun Akhir perlu disiapkan
dan dihantar ke Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial.
57
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Babbuem, E. (1990) Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co.
Baker, T.L. (1994) Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984) Understanding Behavioral Science-Research Methods for Research
Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research-Handbook for Teachers. London: Routledge.
TC30103 NUTRISI SUKAN GUNAAN
Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar menggunakan pengetahuan nutrisi dalam bidang sukan.
Pelajar-pelajar akan mempelajari bagaimana menasihati para atlet untuk mengambil makronutrien dan
mikronutrien sesuai (sebelum, semasa dan selepas perlawanan sukan) untuk mempertingkatkan prestasi
sukan (aerobic, anaerobic, kekuatan atau kelincahan sukan). Nutrien khusus untuk atlet vegetarian juga
akan dipelajari. Pelajar-pelajar juga akan belajar cara memeriksa status nutrisi para atlet berdasarkan
Diari-Diari Pemakanan, Soal selidik Kekerapan Pengambilan Makanan, ukuran antropometri, laporan
biokimia darah dan analisis perisian nutrisi. Pelajar-pelajar juga akan mencipta menu khusus untuk
atlet untuk menambah prestasi sukan, berdasarkan jenis sukan, kehebatan sukan, jangka masa latihan,
keadaan alam sekitar, tahap kesihatan, berat dan umur atlet.
Rujukan
Berning, J.R., & Steen, S.N. (2009). Nutrition for Sport and Exercise. Gaithersburg, MD.: Aspen Publishing, Inc.
Coleman, E.N., & Steen, S. (1996). The Ultimate Sports Nutrition Handbook. Palo Alto, CA: Bull Publishing
Co.
Guyton, A.C. (2001). Textbook of Medical Physiology. Philadelphia: W. B. Saund.
Manore M, & Thompson J. (2009). Sport Nutrition for Health and Performance. Champaign, IL: Human
Kinetics.
McArdle, W.D., Katch, F.I. & Katch, V.L. (2006). Exercise Physiology: Energy, nutrition and human
performance. Philadelphia: Lea & Febiger.
Melvin H Williams. (2010). Nutrition for Health, Fitness and Sports. London. McGraw Hill International
edition.
Robert Wildman and Barry Miller. (2010). Sports and Fitness nutrition. United State. Thomson &
Wadsworth.
TC30303 PENGUKURAN DAN PENILAIAN SAINS SUKAN
Rujukan
Marrow, J.R., A.W. Jackson, J.G. Disch, and D.P. Mood (2005). Measurement and evaluation inhuman
performance, 3rd ed Champaign, IL: Human Kinetics.
Adams, G.E. (2002). Exercise Physiology: Laboratory manual. 4th edition. McGraw Hill. New York.
American College of Sports Medicine. (2003).Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 5th edition.
Lippincott Williams & Wilkins
American College of Sports Medicine. (2001). Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and
Prescription. 4th edition. Lippincott Williams & Wilkins
Wassermann, K., Hansen, J.E., Sue, D.Y., Whipp, B.J., & Casaburi, R. (2003). Principles of Exercise Testing
and Interpretation. 3rd Ed. Williams & Wilkins
Nieman, D.C. (2003). Exercise Testing and Prescription: A Health Related Approach. 5th edition. McGraw
Hill. New York.
TC30608 LATIHAN INDUSTRI
Kursus ini memberi pendedahan dan pengalaman amali kepada pelajar-pelajar mengenai falsafah
dan tujuan latihan industri. Semasa latihan, pelajar-pelajar berpeluang merancang tindakan dalam
menangani situasi-situasi berbeza dalam suasana sukan. Pelajar-pelajar juga berpeluang menerokai dan
mengenali alat-alat dan cara-cara berberbeza dalam pengurusan dan komunikasi. Mereka berpeluang
berperanan secara proaktif semasa latihan industri. Yang paling penting, ini adalah kesempatan bagi
pelajar-pelajar menggunakan kesemua asas teoritikal yang dipelajari, dan seterusnya dapat memantau,
menilai dan menggunakan kemahiran-kemahiran berfikir secara kritikal.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini adalah mengenai prosidur dan teori dalam ukuran dan penilaian, instrumen-instrumen yang
digunakan untuk mengutip data dan prosidur dalam analisis data, khusus untuk latihan dan sukan.
Penggunaan komputer-komputer untuk analisis data juga disentuh.
58
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Garis Panduan Latihan Industri. Anuar Din, YM Raja Ismail Raja Lope, PM. Dr. Salleh Abd Rashid. 2002.
Universiti Malaysia Sabah.
TC30003 PROGRAM DAN KAEDAH KEJURULATIHAN
Kursus ini memfokuskan kepada teknik program latihan dan reka bentuk. Pelajar-pelajar akan
mempelajari teknik-teknik yang digunakan dalam latihan khusus dan menilai kesemua komponen
dalam teknik-teknik latihan, termasuklah latihan ketahanan, kelajuan, kepantasan, kefleksibelan dan
mobiliti. Selain dari itu, pembahagian masa akan diperkenalkan. Panduan untuk pembahagian masa
dan pemilihan teknik-teknik latihan bersesuaian akan diperkenalkan. Pelajar-pelajar akan belajar
bagaimana menggunakan teknik-teknik latihan sesuai dan menentukan program-program latihan
sesuai berdasarkan penilaian-penilaian kesihatan badan dan keperluan-keperluan khusus dalam sukan.
Pelajar-pel;jar akan mempelajari beberapa panduan dan protokol untuk program latihan yang selamat
dan berkesan untuk kumpulan umur dan jantina tertentu.
Rujukan
Bompa, T. (1999). Periodization Theory and Methodology of Training. Champaign, IL: Human Kinetics.
Bompa, T. (1999). Periodization Training for Sports. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers,
Brown, L, Ferrigno, V, & Santana, J.C. (2000) . Training for Speed, Agility and Quickness Book. Champaign,
IL : Human Kinetics.
Dick, F. (2002). Sports Training Programs. London: A and C Black.
Foran, B. (2000). High Performance Sports Conditioning. Champaign, IL: Human Kinetics.
TC30203 PSIKOLOGI SUKAN GUNAAN
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang konsep-konsep asas mengenai psikologi
sukan gunaan dan rangka kerja yang berkaitan dengan ahli psikologi sukan. Ia memberikan kefahaman
jelas kepada pelajar-pelajar tentang konsep-konsep asas dalam psikologi sains gunaan termasuklah
memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas psikologi dan teknik dalam perubahan perilaku di
kalangan para atlet. Selain memperkenalkan teknik-teknik sesuai mengendalikan sesi-sesi dengan para
pelajar, penekanan juga diberi untuk menjelaskan falsafah, konsep asas dan jenis-jenis kemahiran
untuk pelbagai latar belakang, objektif dan klien. Aspek-aspek etika mengadakan latihan dan aspekaspek dalm memantau kemajuan dan proses penilaian juga diperkenalkan kepada pelajar-pelajar.
Rujukan
Anshel, MH. (2003). Sport Psychology : From Theory to Practice. San Francisco, Pearson.
David, L. et al., (2004). Sport Psychology Contemporary Themes. Sydney, Palgrave.
Gill, DL. (2003). Sport and Exercise Psychology. Champaign, ILL, Human Kinetics.
Mohd Sofian Omar Fauzee. (2001). Pendekatan Sosio-Psikologi Kuala Lumpur, Salafi Pub.
Thelma, H. (2000). Advances in Sport Psychology. Champaign, ILL, Human Kinetics.
Journal of Sport and Exercise Psychology. Champaign, ILL, Human Kinetics.
TC30403 PRESKRIPSI SENAMAN
Fisiologi manusia merupakan kursus asas yang melibatkan kuliah dan makmal untuk memperkenalkan
fungsi-fungsi dan mekanisme homeostatik dalam tubuh manusia. Penekanan adalah lebih kepada
konsep-konsep dan prinsip-prinsip asas dalam fisiologi manusia. Pengalaman-pengalaman makmal
merupakan mekanisme psikologi yang menjadi asas kepada kefahaman dalam latihan-latihan amali
klinikal fisiologi.
Rujukan
Acevedo, E.O. & Starks, M. (2003). Excercise Testing and Prescription Lab Manual. USA: Human Kinetics.
David, P. & Brian, C.L. (2006). Exercise Prescription: A Case Study Approach to the ACSM Guidelines. 2nd
Edition. London: Human Kinetics.
Heyward, H, V. (2006). Advanced Fitness Assessment And Exercise Prescription. 5th edition. USA: Human
Kinetics.
William, L. & Kluwer, W.W. (2007). ACSM’s Metabolic Calculations Handbook.USA: American College of
Sports Medicine.
59
MAJOR PENGURUSAN SUKAN
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
TP10102 SUKAN BERPRESTASI TINGGI
Kursus ini merangkumi aspek-aspek teori dan praktikal dalam sukan renang. Kemahiran-kemahiran
asas, prinsip-prinsip latihan, peraturan-peraturan, perasmian, peraturan-peraturan latihan dalam
pertandingan akan disentuh.
Rujukan
AUSTSWIM. (2001). Teaching Swimming and Water Safety. USA: Human Kinetics Pub.
Baechle, T.R. (2000). Essentials of Strength Training and Conditioning. (;!d Edi.). USA:
Mulleh, M. (2004). Bowling Fundamentals. USA: Human Kinetics.
Sweetenham, B. & Atkinson, J. (2003). Championship Swim Training. USA: Human Kinetics.
Thomas, D.G. (1996). Swimming: Steps to Success. (3rd. Edi.). USA: Human Kinetics Pub.
TP20103 ORGANISASI SUKAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Kursus ini menerangkan bagaimana aktiviti sukan dirancangkan. Kemahiran pengurusan dan ciri-ciri
kepimpinan akan dibincangkan. Para pelajar akan diajar strategi-strategi pengurusan, objektif-objektif
sesebuah organisasi, analisis SWOT dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan sukan dan pengurusan
manusia. Pelajar-pelajar akan dilatih untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi dalam pengurusan manusia.
Rujukan
Ab Azizi Yusof. (2004). Pengurusan Sumber Manusia: Konsep/ isu dan pelaksanaan. Prentice Hall:Petaling
Jaya.
Chelladurai, P. (1999). Human Resource Management in Sport & Recreation. USA: Human Kinetics
Publisher.
Ivancevich, J. (2001). Human Resource Management (8th Ed.). Boston: Mc-Graw Hill. 10c.(1998). Sport
Administration Manual. London: Hurford Enterprise Ltd.
Slack. T. (2000). Understanding Sport Organization: The application of organizationtheory. Champaign,IL:
Human Kinetics.
TP20303 SUKAN DAN PERHUBUNGAN AWAM
Rujukan
Stoldt, G.C., Dittmore, S.W. & Branvold. S.E. (2006). Sport Public Relations. USA: Human Kinetics.
Guth, D.W. & Marsh, C. (2009). Public Relations: A Values-Driven Approach. 4th ed. Upper Saddle River,
New Jersey: Allyn & Bacon.
Hansen-Horn, T.L. & Neff, B.D. (2008). Public Relations: From Theory to Practice. Boston: Pearson Allyn
& Bacon.
Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S.T. & Toth, E.L. (2007). Public Relations: The Profession and the
Practice. 2nd ed. Boston: McGraw-Hill Companies.
Seitel, F.P. (2007). The Practice of Public Relations. 10th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson
Education International.
TP20503 SUKAN DAN PELANCONGAN
Kursus ini dirangka untuk mendedahkan para pelajar kepada konsep asas dalam pelancongan sukan,
serta kesan pelancongan sukan terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi dan fizikal. Pelajar-pelajar juga
diajar kemahiran-kemahiran untuk mengenali sumber-sumber pelancongan dan cara-cara mempromosi
kesedaran terhadap pemuliharaan persekitaran. Kursus ini akan menjelaskan cara-cara mengamalkan
penerokaan dalam potensi pelancongan secara umum.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini memperkenalkan pelajar-pelajar kepada beberapa strategi perhubungan awam dalam
pengurusan sukan. Pelajar-pelajar akan didedahkan kepada aspek-aspek perhubungan awam dalam
organisasi sukan. Pelajar-pelajar juga akan didedahkan kepada pengetahuan dan strategi-strategi
dalam perhubungan awam untuk mengendalikan acara sukan dan acara rekreasi.
60
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Ashton P.S. & Ashton R.E. (2004). Ecotourism: Sustainable nature and conservation-based tourism.
Florida: Krieger Pub Co.
Goeldner C.R & Brentritchie J.R. (2003). Tourism: Principles, practices, philosophies. New York: John
Wiley & Sons. Inc.
Roberts. (1997). Sport Leisure: Sport, leisure, hospitality & tourism. New York: Pluto Press.
Scarrott G.G. (1999). Sport, Leisure & Tourism Information Sources. USA: Butterworth-Heinemann.
Standeven, J. & De Knop, P. (1998). Sport Tourism. Canada: Human Kinetics Publishers.
TP20003 SUKAN DAN REKREASI
Kursus ini akan memberi tumpuan kepada kefahaman dalam bidang-bidang sukan dan rekreasi.
Beberapa kemahiran yang diperlukan dalam acara sukan dan rekreasi adalah termasuk aktiviti, sosiologi,
psikologi, perantara budaya, keperluan masyarakat dan dimensi nilai. Kursus ini juga melibatkan pelajarpelajar secara praktikal dalam merancang dan mengendalikan aktiviti sukan dan rekreasi dalam situasi
sebenar.
Rujukan
Chek Mat. (2001). Pengurusan Rekreasi. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Mohd Salleh Aman. (2004). Sukan Dalam Masyarakat Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya
Publisher.
Mull, R. F. (1987). Recreation Sport Management Champaign, IL: Human Kinetics. Stier, W.F. (1999).
Managing Sport Fitness & Recreation Programs. Boston, Massachussetts: Allyn & Bacon.
Watt, C.D. (1998). Event Management in Leisure and Tourism. Addison Wesley Longman.
TP20203 PENGURUSAN ACARA SUKAN DAN REKREASI
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kursus ini dirangka untuk mendedahkan pelajar-pelajar kepada pentadbiran dalam pengurusan acara
kesukanan. Pelajar-pelajar akan diberi kesedaran tentang peluang-peluang pemasaran, proses tawarmenawar, tajaan dan banyak pilihan lain tersedia untuk mereka dalam mengendalikan acara sukan.
Mereka juga akan mempelajari tentang gaya kepimpinan yang ada dalam pengurusan acara sukan.
Kajian kes adalah berdasarkan acara-acara sukan terkini.
Rujukan
American Sport Education Program (1996). Event Management for Sport Directors: American sport
education program. Canada: Human Kinetics Publishers.
Byl, J. (1999). Organizations Succesfull Tournaments. Champaign, Illinois: Human Kinetics.
Mohd Sofian Omar Fauzee (2000). Panduan Membentuk Format Pertandingan Sukan. Kuala Lumpur:
DBP.
Parks, J.B (1998). Contemporary Sport Management. Champaig: IL .Human Kinetics.
Solomon, J. (2002). An insider’s guide to managing sporting events. USA: Human Kinetics.
TP20403 PROJEK I
Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam melakukan penyelidikan kualitatif dan
kuantitatif. Pelajar-pelajar adalah dikehendakki mencadangkan tajuk penyelidikan kepada penyeliapenyelia mereka. Dalam kursus ini, pelajar-pelajar perlu menyiapkan Bab 1(Pengenalan), Bab
2 (Sorotan Literatur) dan Bab 3 (Metodologi) dalam laporan projek prasiswazah. Bab 4 (Alat bantu
mengajar) adalah tidak wajib dan ianya bergantung kepada bidang kajian yang dipilih. Pelajar-pelajar
perlu mengenal pasti objektif, soalan kajian, hipotesis dan batasan kajian. Pelajar-pelajar juga perlu
mendapatkan maklumat and menulis sorotan literature berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Metodologi
kajian akan dirancangkan untuk melakukan penyelidikan. Alat-Alat bantu mengajar juga akan dibuat
untuk mempertingkat proses pengajaran dan pembelajaran.
Rujukan
Babbuem, E. (1990) Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co.
Baker, T.L. (1994) Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984) Understanding Behavioral Science-Research Methods for Research
Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research-Handbook for Teachers. London: Routledge.
61
TP30103 PENGURUSAN RISIKO DAN PERUNDANGAN SUKAN
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Kursus ini dirangka dengan andaian bahawa pelajar-pelajar mempunyai pengetahuan asas dalam
menguruskan sukan dan acara-acara rekreasi. Pelajar-pelajar mungkin tidak menyedari mengenai aspekaspek yang berkaitan dengan risiko operasi dan prinsip-prisip perundangan. Jadi, kursus ini merangkumi
proses-proses pengurusan risiko dan teknik-teknik dalam menangani masalah-masalah yang mungkin
muncul sebelum kesemuanya bercambah menjadi krisis, di samping beberapa panduan dalam pengurusan
pasca-krisis. Sesetengah prinsip perundangan dan peraturan memberi kesan kepada pentadbiran dan
operasi kesihatan, prestasi manusia, rekreasi dan program-program sukan, sumber-sumber, bidangbidang, dan kemudahan-kemudahan dan pengurusan risiko dan konsep-konsep perundangan melibatkan
kontrak, hak-hak asasi, tanggungjawab produk-produk, dan tort juga akan disentuh.
Rujukan
Gardiner.S. (1998). Sports Law. London: Cavendish Publishing.
Rejda, G.E. (2005) Principles of Risk Management and Insurance, Addison Wesley Longman Inc, USA,
9th Edition.
Scaros, C.E. (2000). All About Torts. New Jersey: Prentice Hall Inc.
Spengler, J.O, Connaughton, D.P, and Pittman, A.T. (2006). Risk Management in Sport and Recreation,
Durham, NC: Carolina Academic Press.
Wong, M.G. (1994). Essential of Amateur Sports Law. Singapore: Greenwood Publishing Group.
Incorporated.
TP30303 PENGURUSAN INFRASTRUKTUR SUKAN DAN REKREASI
Kursus ini akan membincangkan aspek-aspek teknikal dalam perancangan dan perkembangan
kemudahan-kemudahan sukan secara terperinci. Beberapa trend semasa dalam menguruskan
kemudahan-kemudahan sukan dan fungsi pengurus juga akan disentuh. Di samping itu, analisis
mengenai keperluan-keperluan dalam kemudahan-kemudahan sukan, jenis-jenis kemudahan,
penyelenggaraaan, kakitangan dan pengurusan box office juga terdapat dalam silibus. Kajian lanjut
menerusi lawatan-lawatan ke tapak kemudahan-kemudahan terbabit juga ada di dalam perancangan.
Rujukan
Daly, J. (2000). Recreation and Sport Planning and Design. 2nd Ed. Champaign, IL.: Human Kinetics.
Flannery, T., & Swank, M. (1999). Personnel Management of Sport Directors. Champaign, IL: Human
Kinetics.
Kestner, J.L. (1996). Program Evaluation for Sport Directors. Canada: Human Kinetics.
Mull, R. F., Bayless, G.K., Ross, M.C., & Jamieson, M.L. (1997). Recreational Sport Management, 3rd Ed.
Champaign, IL: Human Kinetics.
Olson, J. R. (1997). Facility and Equipment Management for Sport Directors. Champaign Illinois: Human
Kinetics.
Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan beberapa kemahiran dan pengetahuan dalam mengumpul
dan menganalisisi data, menulis perbincangan, rumusan dan cadangan dalam bidang penyelidikan
yang terpilih. Dalam kursus ini, pelajar-pelajar perlu menyiapkan Bab 5 (dapatan) dan 6 (perbincangan,
ringkasan dan cadangan). Perisian Statistical Package for Social Science (SPPS) akan digunakan untuk
menganalisis data yang telah dikutip. Laporan penyelidikan pelajar-pelajar Tahun Akhir perlu disiapkan
dan dihantar ke Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial.
Rujukan
Babbuem, E. (1990) Survey Research Methods, 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth Pub. Co.
Baker, T.L. (1994) Doing Social Research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Osnow, R.L., and Rosenthal, R. (1984) Understanding Behavioral Science-Research Methods for Research
Consumers, New York: McGraw-Hill, Inc.
Walker, R. (1985). Doing Research-Handbook for Teachers. London: Routledge.
TP30003 PENGURUSAN KEWANGAN SUKAN
Kursus ini dirangka untuk memberikan kefahaman kepada pelajar-pelajar mengenai prinsip-prinsip
asas kewangan dan kesannya ke atas pengurusan sukan. Pelajar-pelajar akan diajar menguruskan
kewangan dalam organisasi sukan bermula dengan mengenal pasti sumber kewangan yang ada
untuk mereka, perbelanjaan dan menganalisis angka kewangan dan perakaunan. Kajian kes adalah
berdasarkan perbincangan dalam menganalisis pengurusan dalaman dan luaran dalam organisasi
yang berstrategik.
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
TP30503 PROJEK II
62
PROSPEKTUS PRASISWAZAH 2013/2014
Rujukan
Stewart, B. 2007. Sport funding and Finance. Butterworth-Heinemann.
Fried, G., Shapiro, S.J. & DeSchriver, T.D. 2003. Sport Finance. Human Kinetics.
Howard, D.R. & Crompton, J.L. 2004. Financing Sport. Fitness Information Technology, Inc. 2nd Edition.
Fort. R. 2003. Sports Economics. Pearson Education, Inc
Slack. T. 2004. The Commercialisation of Sport: Sport in the Global Society. Routledge.
TP30203 PENGURUSAN PEMASARAN DAN PENAJAAN SUKAN
Pemasaran sukan adalah kerjaya yang berprestij dan mencabar. Kursus ini akan membincangkan bidang
pemasaran sukan dari perspektif strategik, merangkumi rangka pemasaran sukan, perancangan untuk
buat keputusan dalam pemilihan pemasaran dan pelbagai pemasaran sukan. Selain itu, kursus ini akan
membincangkan cara-cara untuk melaksana dan mengawal proses strategik dalam pemasaran sukan.
Salah satu unsur popular dalam bidang pemasaran sukan adalah tajaan. Jadi, kursus ini akan menjurus
kepada penglibatan pelajar-pelajar dalam memahami dan berlatih dalam pengurusan program tajaan
bila mereka ingin merancang mana-mana acara sukan.
Rujukan
Dshaad, B, Miller, S.& Turner, R. (1999). Sales Success in Sport Marketing: A philosophical & practical
approach. Canada:Events Unlimited.
Mullin B.J.,Hardy, S. & Sutton W.A. (1999). Sport Marketing. Canada :Human Kinetics
McDonald, M., M.Milne, & George, R. (1998). Cases in Sport Marketing. London: Jones & Bartlett Pub.
Stier, W. F. (2000). Succesfull Sport Fund Raising. Dubuque, IOWA: Wm.CBrown.
Stotlar, D.K. (2001). Developing Successful Sport Sponsorship Plans. Morgantown, USA: Fitness
Information Tech
TP30403 SUKAN DAN MEDIA
Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Pelajar-pelajar akan didedahkan kepada kecenderungan media dan hubungannya dengan sukan yang
berkaitan dengan gender, globalisasi dan etika. Kaitan utama adalah di antara organisasi sukan dan
media sukan serta peranannya dalam perkembangan sukan. Nilai dan etika semasa membuat laporan
kepada media dan profesionalisme dalam media sukan juga akan disentuh.
Rujukan
Bernstein, A. & Blain, N. (2003). Sport, Media, Culture: Global and Local Dimensions. United States: F.
Cass Publication.
Boyle, R., Flood, P. & Kevin, D. (2004). Sport and the Media: Recent Economic, Legal and Technological
Developments. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Nicholson, M. (2007). Sport and the Media: Managing Nexus. United States: Butterworth-Heinemann
Raney, A.A. & Bryant, J. (2006). Handbook of Sports and Media. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates Inc.
Rowe, D. (2004). Critical Readings: Sport, Culture and the Media. Maidenhead, Berkshire: Open
University Press.
TP30608 LATIHAN INDUSTRI
Kursus ini cuba memberi pendedahan secara amali dan falsafah mengenai tujuan latihan industri kepada
para pelajar. Semasa kursus latihan, pelajar-pelajar akan dapat merancang tindakan untuk situasisituasi yang berlainan dan tertentu dalam persekitaran sukan. Pelajar-pelajar juga berkesempatan untuk
menerokai dan mengenal pasti alat-alat dan kaedah-kaedah pengurusan dan komunikasi semasa latihan
ini. Di samping itu, mereka akan diberikan cabaran untuk mengambil peranan aktif dan proaktif semasa
latihan industri. Secara ringkas, ini adalah masa bagi pelajar-pelajar untuk menggunakan kesemua
asas-asas teoritikal yang telah mereka kuasai semasa latihan, dan seterusnya berupaya menilai serta
memantau dan menggunakan kemahiran-kemahiran dan proses-proses pemikiran kritikal.
Rujukan
Garis Panduan Latihan Industri. Anuar Din, YM Raja Ismail Raja Lope, PM. Dr. Salleh Abd Rashid. 2002.
Universiti Malaysia Sabah.
63

Similar documents