Manual Sistem Pengurusan Bersepadu

Comments

Transcription

Manual Sistem Pengurusan Bersepadu
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
Manual
Sistem Pengurusan Bersepadu
MS ISO 9001:2008
MS ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
JKR.MSPB.02
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
:i
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
DASAR
KUALITI, ALAM SEKITAR SERTA KESELAMATAN DAN
KESIHATAN PEKERJAAN
(SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU)
JKR komited untuk menghasilkan produk dan memberi perkhidmatan
berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan, mematuhi keperluan
alam sekitar serta memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan
pada tahap yang terbaik.
JKR komited ke arah:




Memuaskan hati pelanggan dalam aspek rekabentuk, kos projek,
pembinaan, dan penyerahan bagi pengurusan projek,
Menepati kehendak pelanggan dalam aspek penerimaan aset,
operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan/prestasi, naik taraf
dan pelupusan ase t bagi pengurusan penyenggaraan,
Menyediakan pembangunan lestari mesra alam dan selamat
Mematuhi semua peraturan dan perundangan yang diperuntukkan
di dalam pelaksanaan projek dan penyenggaraan,
Memastikan penambahbaikan yang berterusan dilaksanakan ke
atas prestasi Sistem Pengurusan Bersepadu.
...................................................................................................................
DATO’ SERI Ir. Hj. MOHD NOOR BIN YAACOB
Ketua Pengarah Kerja Raya
Tarikh: 3 Januari 2013
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: ii
OBJEKTIF SPB
Objektif Kualiti Pelaksanaan Projek
 Ke arah penyerahan 100% projek mengikut jadual pelaksanaan
yang dipersetujui,
 Ke arah perbelanjaan pelaksanaan projek mengikut kos yang
dipersetujui,
 Ke arah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar
daripada pelanggan,
Objektif Kualiti Perkhidmatan Penyenggaraan
 Ke arah pencapaian 100% Tahap Perkhidmatan Dipersetujui (ASL)
dalam PSPA (Operasi),
 Ke arah pencapaian 100% perbelanjaan penyenggaraan mengikut
kelulusan peruntukan tahunan,
 Ke arah perkhidmatan penyenggaraan yang berkualiti yang
menjurus
kepada
aduan
sifar
daripada
aspek
kepuasan
pelanggan.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: iii
Objektif Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
 Menyedia, menyenggara tapak bina dan sistem kerja yang
selamat serta sihat ke arah aduan sifar.
 Meminimakan kemalangan dan penyakit pekerjaan di tapak bina ke arah
kemalangan dan penyakit pekerjaan sifar.
 Memastikan pematuhan kepada perundangan dan lain-lain keperluan
berkaitan.
Objektif Alam Sekitar
 Memastikan segala aktiviti, perkhidmatan dan produk berkenaan
dengan projek pembinaan tidak melanggar keperluan-keperluan
piawaian alam sekitar yang berkaitan
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: iv
ISI KANDUNGAN
Muka
Surat
Dasar Kualiti, Alam Sekitar Serta Keselamatan Dan Kesihatan
i
Pekerjaan
Objektif SPB
1.0
PENGENALAN KEPADA MANUAL
ii
SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
2.0
1.1
PENDAHULUAN
1
1.2
DEFINISI
1
1.3
SINGKATAN
2
1.4
TUJUAN
2
1.5
KANDUNGAN MANUAL
3
1.6
PENYEDIAAN DAN PENGEDARAN
3
1.7
PENYELARASAN PINDAAN
3
MAKLUMAT ORGANISASI
2.1
PENGENALAN
4
2.2
FUNGSI
4
2.3
VISI
4
2.4
MISI
5
2.5
OBJEKTIF
5
2.6
STRUKTUR ORGANISASI
5
2.7
BISNES UTAMA
8
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
:v
ISI KANDUNGAN
Muka
Surat
3.0
SKOP PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
3.1
SKOP PELAKSANAAN
3.2
PENGECUALIAN APLIKASI (EXCLUSION) PELAKSANAAN
Surat
10
11
MS 9001
4.0
5.0
SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
4.1
KEPERLUAN AM
12
4.2
KEPERLUAN DOKUMENTASI
14
TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
5.1
KOMITMEN PENGURUSAN
20
5.2
KEUTAMAAN PELANGGAN
20
5.3
DASAR SPB
21
5.4
PERANCANGAN
22
5.5
TANGGUNGJAWAB, KUASA, AKAUNTABILITI DAN
25
KOMUNIKASI
5.6
6.0
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
28
PENGURUSAN SUMBER
6.1
PERUNTUKAN DAN PENYEDIAAN SUMBER
29
6.2
SUMBER MANUSIA
29
6.3
INFRASTRUKTUR
30
6.4
PERSEKITARAN KERJA
31
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: vi
ISI KANDUNGAN
Muka
Surat
7.0
PENZAHIRAN PRODUK/PERKHIDMATAN
7.1
PERANCANGAN BAGI PENZAHIRAN PRODUK
32
7.2
PROSES BERKAITAN PELANGGAN
33
7.3
REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN (R&P)
36
7.4
PEROLEHAN
38
7.5
PENGELUARAN DAN KAWALAN OPERASI
40
7.6
KAWALAN BAGI PERALATAN PEMANTAUAN DAN
44
PENGUKURAN
8.0
PENGUKURAN ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN
8.1
AM
46
8.2
PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PRESTASI SERTA
46
PEMATUHAN PERUNDANGAN
8.3
KAWALAN KE ATAS PRODUK/PERKHIDMATAN YANG
50
TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI
8.4
RESPONS KEMALANGAN, KECEMASAN, PERSEDIAAN
52
DAN PENYIASATAN INSIDEN
8.5
ANALISIS DATA
52
8.6
PENAMBAHBAIKAN
53
LAMPIRAN A
-
Struktur Organisasi JKR Malaysia
56
LAMPIRAN B
-
Senarai Pejabat Pelaksana Sistem
57
Pengurusan Bersepadu JKR Malaysia
LAMPIRAN B1 -
Struktur Umum Tanggungjawab Dan
64
Operasi Dalam Pengurusan Projek JKR
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: vii
ISI KANDUNGAN
Muka
Surat
LAMPIRAN B2 -
Struktur Umum Tanggungjawab Dan
65
Operasi Dalam Pengurusan Penyenggaraan
JKR
LAMPIRAN C1 -
Carta Pemetaan Proses Kerja Perkhidmatan
66
Perundingan Teknikal Dan Pengurusan Projek
JKR
LAMPIRAN C2 -
Carta Pemetaan Proses Kerja Pengurusan
67
Penyenggaraan
LAMPIRAN D -
Senarai Induk Dokumen SPB
68
LAMPIRAN E -
Senarai Induk Rekod SPB
71
LAMPIRAN F -
Pelan Pelaksanaan Strategik SPB
88
LAMPIRAN G -
Jadual Pelaksanaan SPB
89
LAMPIRAN H -
Senarai Klausa ISO 9001, ISO 14001,
90
OHSAS 18001 Dan Rujukan Dokumen SPB
LAMPIRAN I -
Peranan, Tanggungjawab Dan Akuantabiliti
98
LAMPIRAN J –
Pengukuran Sasaran Objektif
108
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 1 /110
1.0
PENGENALAN KEPADA MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
1.1
PENDAHULUAN
Manual Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) ini
adalah manual bagi Sistem
Pengurusan Bersepadu JKR yang merangkumi keperluan ISO 9001, ISO 14001
dan OHSAS 18001. Manual ini mengandungi maklumat organisasi, Dasar SPB,
Objektif SPB, skop pelaksanaan dan prinsip-prinsip asas SPB bagi menghasilkan
produk JKR yang memenuhi kepuasan pelanggan, keperluan perundangan dan
peraturan tertentu. Manual SPB ini disokong dengan Dokumen Prosedur SPB dan
dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan termasuk yang dikeluarkan oleh
agensi-agensi pusat.
1.2
DEFINISI
SPB (IMS)
Sistem
Pengurusan
Bersepadu
(Integrated
Management System); merupakan satu dokumen yang
menggabungkan tiga (3) sistem yang berpandukan
keperluan ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001
SPK (QMS)
Sistem
Pengurusan
Kualiti
(Quality
Management
System) yang merujuk kepada keperluan ISO 9001
SPAS (EMS)
Sistem
Pengurusan
Alam
Sekitar
(Environment
Management System) yang merujuk kepada keperluan
ISO 14001
SPKKP (OSH-MS)
Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan (Occupational Safety and Health Management
System) yang merujuk kepada keperluan OHSAS 18001
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
1.3
1.4
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 2 /110
SINGKATAN
KPKR
Ketua Pengarah Kerja Raya
TKPKR
Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya
WP
Wakil Pengurusan
KSP
Kajian Semula Pengurusan
JKR
Jabatan Kerja Raya
TUJUAN
Tujuan Manual SPB ini adalah untuk:
a) Menerangkan maklumat am mengenai organisasi JKR Malaysia.
b) Menjelaskan - pelaksanaan ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001 di JKR
Malaysia.
c) Menggariskan dasar dan prinsip-prinsip asas bagi aktiviti perancangan,
rekabentuk, perolehan, pengurusan pembinaan, pentauliahan dan penyerahan
projek serta perkhidmatan penyenggaraan meliputi aktiviti penerimaan,
pendaftaran, operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan dan prestasi,
pemulihan/ubah suai/naik taraf dan pelupusan aset di bawah tanggungjawab
JKR Malaysia.
d) Menjelaskan mengenai skop dan pengecualian aplikasi (exclusion) dalam
memenuhi keperluan ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001.
e) Senaraian prosedur-prosedur dan dokumen berkaitan bagi keperluan SPB
seperti Lampiran H.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
1.5
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 3 /110
KANDUNGAN MANUAL
Manual ini mengandungi lapan (8) seksyen yang meliputi perkara-perkara berikut:-
1.6
Seksyen 1
-
Pengenalan Kepada Manual SPB
Seksyen 2
-
Maklumat Organisasi
Seksyen 3
-
Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Bersepadu
Seksyen 4
-
Sistem Pengurusan Bersepadu
Seksyen 5
-
Tanggungjawab Pengurusan
Seksyen 6
-
Pengurusan Sumber
Seksyen 7
-
Proses Penzahiran Produk Dan Kawalan Operasi
Seksyen 8
-
Pengukuran, Analisis dan Penambahbaikan
PENYEDIAAN DAN PENGEDARAN
Manual SPB ini hanya terpakai dan berkuatkuasa setelah diluluskan oleh KPKR.
Manual SPB ini adalah sebahagian dari Dokumen SPB yang mana merupakan
dokumen terkawal. Dokumen ini disediakan secara elektronik. Pengedaran
Dokumen SPB hanya boleh diakses melalui www.jkr.gov.my/spb .
Semua staf JKR yang terlibat hendaklah mendapat maklumat terkini Dokumen
SPB ini dari laman sesawang SPB untuk tujuan pemakaian dan pelaksanaan SPB.
1.7
PENYELARASAN PINDAAN
Wakil Pengurusan hendaklah menyelaraskan pindaan ke atas Dokumen SPB
seperti mana keperluan Seksyen 4.2.3. Mana-mana seksyen daripada dokumen
ini tidak boleh dipinda tanpa kebenaran pihak yang meluluskan dokumen ini.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
2.0
MAKLUMAT ORGANISASI
2.1
PENGENALAN
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 4 /110
Jabatan Kerja Raya telah ditubuhkan sejak 1872 dan berfungsi sebagai sebuah
agensi teknikal kepada Kerajaan Malaysia. JKR berperanan melaksanakan projekprojek
pembangunan
dan
penyenggaraan
infrastruktur
kepada
pelbagai
kementerian, jabatan, badan berkanun dan kerajaan negeri seperti jalan, cerun,
bekalan air, bangunan, lapangan terbang, pelabuhan dan jeti bagi memenuhi
keperluan negara.
2.2 FUNGSI
JKR bertangungjawab terhadap:
i.
Perancangan, reka bentuk dan pembinaan projek infrastruktur seperti jalan,
cerun, bangunan kerajaan, lapangan terbang, pelabuhan, jeti dan
aset
kejuruteraan yang berkaitan;
ii.
Pengurusan penyenggaraan infrastruktur seperti jalan, cerun,
bangunan
kerajaan, lapangan terbang, pelabuhan, jeti dan aset kejuruteraan yang
berkaitan; dan
iii.
Khidmat nasihat teknikal kepada kerajaan di peringkat persekutuan, negeri
dan daerah.
2.3
VISI
’’Menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam
bidang pengurusan aset, pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan
infrastruktur negara berteraskan modal insan yang kreatif dan inovatif serta
teknologi terkini’’.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
2.4
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 5 /110
MISI
Misi kita ialah untuk menyumbang kepada pembangunan negara dengan :

Membantu
pelanggan
kita
menyampaikan perkhidmatan
merealisasikan
matlamat
dasar
dan
melalui kerjasama sebagai rakan kongsi
strategik.

Mempiawai proses dan sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan
yang konsisten.

Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset dan projek yang efektif dan
inovatif.
2.5

Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan sedia ada.

Membangunkan modal insan dan kompetensi baru.

Mengutamakan integriti dalam memberikan perkhidmatan.

Membina hubungan harmoni dengan masyarakat.

Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan.
OBJEKTIF
Objektif utama JKR adalah:
“Menyerahkan produk dan melaksanakan perkhidmatan penyenggaraan
yang menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan bagi mencapai faedah
aset yang optimum”.
2.6
STRUKTUR ORGANISASI
JKR Malaysia diterajui oleh seorang KPKR dan dibantu oleh tiga (3) orang
Timbalan KPKR. Pentadbiran JKR Malaysia meliputi seluruh Malaysia kecuali JKR
Sabah dan Sarawak. Carta Organisasi JKR Malaysia adalah seperti di Lampiran
A.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 6 /110
Peringkat organisasi JKR Malaysia terbahagi kepada tiga (3) sektor seperti berikut:
SEKTOR BISNES
i.
Cawangan Jalan
ii.
Cawangan Pangkalan Udara Dan Maritim
iii.
Cawangan Kerja Bangunan Am
iv.
Cawangan Kerja Kesihatan
v.
Cawangan Kerja Keselamatan
vi.
Cawangan Pendidikan dan Pengajian Tinggi
SEKTOR PENGURUSAN
i.
Cawangan Pengurusan Korporat
ii.
Cawangan Pengurusan Projek Kompleks
iii.
Cawangan Kejuruteraan Senggara
iv.
Semua JKR Negeri
v.
Semua JKR Wilayah Persekutuan
vi.
Semua Unit Khas JKR
SEKTOR PAKAR
i.
Cawangan Arkitek
ii.
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
iii.
Cawangan Kejuruteraan Jalan Dan Geoteknik
iv.
Cawangan Kontrak Dan Ukur Bahan
v.
Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktur Dan Jambatan
vi.
Cawangan Kejuruteraan Mekanikal
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
vii.
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 7 /110
Cawangan Alam Sekitar Dan Tenaga
2.6.1 IBU PEJABAT JKR MALAYSIA
Ibu Pejabat JKR Malaysia bertanggungjawab untuk merangka dasar, garis
panduan, melaksanakan amalan baik dan memberi nasihat teknikal serta
merancang
dan
merekabentuk
projek-projek
pembangunan,
memantau
pelaksanaan projek serta perkhidmatan penyenggaraan di peringkat Cawangan,
JKR Negeri, JKR Wilayah Persekutuan dan Unit Khas JKR.
2.6.2 JKR NEGERI, JKR WILAYAH PERSEKUTUAN DAN UNIT KHAS JKR
JKR Negeri
JKR Negeri diterajui oleh seorang Pengarah dan bertanggungjawab untuk
merancang, melaksana dan menyenggara projek-projek pembangunan negeri
seperti jalan dan bangunan kerajaan.
JKR Negeri bertanggungjawab terus kepada Kerajaan Negeri untuk semua projek
negeri dan disokong dengan nasihat teknikal oleh Ibu Pejabat JKR Malaysia.
Pada masa yang sama, JKR Negeri juga bertanggungjawab terus kepada KPKR
untuk projek-projek persekutuan di negeri masing-masing (kecuali JKR Sabah dan
Sarawak).
JKR Wilayah Persekutuan
JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya masing-masing
diterajui oleh seorang Pengarah yang bertanggungjawab terus kepada KPKR.
JKR Wilayah Persekutuan bertanggungjawab untuk melaksanakan projek-projek
pembangunan dan menyenggara bangunan-bangunan kerajaan yang tertentu di
Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Selain itu, JKR Wilayah Persekutuan
Labuan juga menyenggara jalan di Labuan.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 8 /110
Unit Khas JKR
JKR Malaysia mempunyai Unit Khas JKR untuk melaksana, menyelaras, dan
memantau projek-projek pembangunan persekutuan, Pihak Berkuasa Wilayah
atau projek khas.
Unit-unit ini diterajui oleh seorang Pengarah yang bertanggungjawab terus kepada
KPKR.
Unit Khas JKR ini antara lain terdiri dari Unit JKR KESEDAR dan Pasukan Projek
Khas JKR.
2.6.2.1 JKR Daerah/Jajahan
Setiap pejabat ini diketuai oleh seorang Jurutera Daerah atau Jurutera Jajahan
(bagi Negeri Kelantan) yang bertanggungjawab terus kepada Pengarah JKR
Negeri masing-masing untuk melaksanakan kerja-kerja pembangunan dan
penyenggaraan aset Persekutuan dan Negeri.
2.7
BISNES UTAMA
Bisnes utama JKR Malaysia adalah seperti berikut:
2.7.1 Perkhidmatan Perundingan Teknikal
Perkhidmatan yang diberi oleh JKR adalah mengendalikan aktiviti-aktiviti yang
merangkumi
perancangan,
rekabentuk
dan
input
profesional,
perolehan,
pengurusan pembinaan, pentadbiran kontrak, penyerahan dan pasca penyerahan
dalam
tempoh
tanggungan
kecacatan
bagi
merealisasikan
projek
untuk
pelanggan. Dalam pemberian perkhidmatan ini JKR memegang tanggungjawab
profesional ke atas aktiviti/aspek yang memerlukan input profesional terutamanya
rekabentuk dan keselamatan projek yang diserahguna.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 9 /110
2.7.2 Perkhidmatan Pengurusan Projek
Perkhidmatan yang diberi oleh JKR adalah mengendalikan aktiviti-aktiviti merancang,
mengelola, dan mengurus sumber-sumber (tenaga kerja, peruntukan, pemantauan
kawalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta alam sekitar, bahan/peralatan,
kaedah) untuk merealisasikan projek mengikut objektif jabatan dan keperluan pelanggan.
JKR menjalankan pengurusan projek yang dilaksanakan sama ada secara konvensional
atau reka dan bina (design and build).
2.7.3
Perkhidmatan Pengurusan Penyenggaraan
Perkhidmatan yang diberi oleh JKR adalah mengendalikan aktiviti-aktiviti
penerimaan, pendaftaran, operasi dan penyenggaraan, penilaian keadaan/
prestasi, pemulihan, ubahsuai dan naik taraf
dan pelupusan aset dengan
mengurus sumber-sumber (tenaga kerja, peruntukan, pemantauan kawalan
keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta alam sekitar, bahan/peralatan,
kaedah) secara optimum. JKR melaksanakan perkhidmatan penyenggaraan sama
ada secara dalaman atau luaran.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 10 /110
3.0
SKOP PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
3.1
SKOP PELAKSANAAN
Skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) adalah seperti bawah:
3.1.1 Skop Pematuhan ISO 9001
Pengurusan Atasan JKR menetapkan skop pemakaian MS 9001
melibatkan
projek yang jumlah kos kontrak melebihi RM500,000.00 meliputi aktiviti bisnes
Perkhidmatan Perundingan Teknikal dan Pengurusan Projek
Skop pelaksanaan SPK bagi Pengurusan Penyenggaraan hendaklah dilaksanakan
secara
keseluruhannya
dan
pengecualian
mana-mana
bahagian
tertentu
hendaklah melalui arahan bertulis dari pihak pengurusan atasan.
Struktur umum tanggungjawab dan operasi dalam prosedur SPK bagi Pengurusan
Penyenggaraan JKR adalah sebagaimana Lampiran B2.
3.1.2 Skop Pematuhan ISO 14001
Pengurusan Atasan JKR menetapkan skop pemakaian MS 14001 melibatkan
projek persekutuan di kawasan sensitif alam sekitar termasuk Sabah dan
Sarawak yang meliputi aktiviti bisnes Perkhidmatan Perundingan Teknikal dan
Pengurusan Projek serta projek-projek yang melaksanakan Environmental
Impact Assessment (EIA).
3.1.3 Skop Pematuhan OHSAS 18001
Pengurusan Atasan JKR menetapkan skop pemakaian OHSAS 18001 melibatkan
projek yang jumlah kos kontrak melebihi RM20 juta bagi Pengurusan Projek.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 11 /110
Skop pelaksanaan SPB ini melibatkan semua pejabat JKR di peringkat Ibu Pejabat
JKR Malaysia, JKR Negeri (kecuali Sabah dan Sarawak), JKR Wilayah
Persekutuan, Unit Khas JKR seperti di Lampiran B.
3.2
PENGECUALIAN APLIKASI (EXCLUSION) PELAKSANAAN ISO 9001
JKR akan melaksanakan keseluruhan keperluan ISO 9001. JKR tidak menuntut
sebarang pengecualian dalam pematuhan keperluan ISO 9001.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
4.0
SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
4.1
KEPERLUAN AM
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 12 /110
JKR hendaklah mewujud, mendokumen, melaksana dan menyenggara SPB dan
meningkatkan keberkesanannya secara berterusan selaras dengan keperluan ISO
9001,ISO 14001 dan OHSAS 18001.
JKR hendaklah:
a.
Menentukan proses kerja yang perlu ada dalam SPB dan dalam organisasi,
b.
Menentukan turutan dan hubungkait di antara proses-proses atau aktiviti
kerja,
c.
Menentukan kriteria dan kaedah bagi menilai keberkesanan operasi dan
kawalan ke atas proses-proses kerja,
d.
Memastikan sumber dan maklumat yang diperlukan disediakan untuk
pelaksanaan dan pemantauan proses-proses kerja,
e.
Memantau dan menilai proses-proses kerja dalam SPB,
f.
Melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu bagi memastikan pencapaian
matlamat yang dirancang dan membuat penambahbaikan yang berterusan
ke atas proses-proses kerja yang terlibat dalam SPB.
Proses kerja yang dikenalpasti oleh JKR untuk pelaksanaan SPB adalah meliputi
keseluruhan bisnes teras JKR iaitu Perkhidmatan Perundingan Teknikal,
Pengurusan Projek dan Pengurusan Penyenggaraan.
Bisnes Perkhidmatan Perundingan Teknikal dan Pengurusan Projek merangkumi
aktiviti-aktiviti di peringkat perancangan, rekabentuk, perolehan, pengurusan
pembinaan dan penyerahan produk kepada pelanggan.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 13 /110
Carta Aliran Proses bagi bisnes Perkhidmatan Perundingan Teknikal dan
Pengurusan Projek serta perkaitan antara aktivitinya adalah sebagaimana
Lampiran C1.
Bagi
bisnes Pengurusan Penyenggaraan ianya merangkumi aktiviti-aktiviti
penerimaan,
pendaftaran,
operasi
dan
penyenggaraan,
penilaian
keadaan/prestasi, pemulihan/ubah suai/ naik taraf dan pelupusan aset untuk
memastikan aset diurus dengan sempurna, selamat dan selesa bagi menjamin
penggunaan aset yang optimum.
Carta Aliran Proses bagi bisnes Pengurusan Penyenggaraan serta perkaitan
antara aktivitinya adalah sebagaimana Lampiran C2.
Dalam pelaksanaan proses-proses kerja di atas, JKR boleh mendapatkan khidmat
luar (out-sourcing) mengikut keperluan dari pihak pembekal sama ada perunding
teknikal, pakar, dan/atau kontraktor untuk mengendalikan sebahagian atau semua
aktiviti. Antara lain perkhidmatan ini ialah menguruskan pelaksanaan projek-projek
reka dan bina (design and build), bina-kendali-pindah (build-operate-transfer) dan
juga projek di mana keseluruhan rekabentuk dikendalikan oleh perunding luar.
Begitu juga dengan perkhidmatan penyenggaraan boleh dilaksanakan secara
sumber luaran samada sebahagian atau keseluruhannya seperti kontrak konsesi
penyenggaraan, kontrak penyenggaraan komprehensif dan kontrak pengurusan
fasiliti.
JKR hendaklah mengawal mana-mana proses yang dilaksana secara khidmat luar
(out-sourcing) yang memberi kesan kepada kualiti produk atau perkhidmatan,
kesan kepada alam sekitar dan keselamatan serta kesihatan pekerjaan pihak yang
terlibat semasa pembinaan atau penyenggaraan. JKR hendaklah mengawal
tanggungjawab profesional oleh pihak perunding luar atau kontraktor dari segi
rekabentuk, piawaian kejuruteraan, laporan teknikal, pengujian dan pentauliahan
serta keselamatan yang memerlukan input profesional dilaksanakan sewajarnya.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 14 /110
Kawalan ke atas proses ini hendaklah dijadikan sebahagian daripada SPB.
Proses-proses dalam SPB hendaklah meliputi proses-proses pengurusan,
penyediaan
sumber,
penzahiran
produk,
proses
penilaian,
analisis
dan
penambahbaikan.
Proses dari sumber luar ialah proses yang diperlukan JKR bagi SPB di mana JKR
memilih ianya dibuat oleh pihak luar.
Memastikan kawalan terhadap proses dari sumber luar tidak membebaskan JKR
daripada bertanggungjawab terhadap kepatuhan semua keperluan pelanggan,
perundangan dan peraturan. Jenis dan sejauh mana kawalan yang perlu
dikenakan ke atas proses dari sumber luar bergantung kepada faktor berikut:
a.
Proses dari sumber luar yang memberi kesan/impak/risiko terhadap
keupayaan organisasi memberikan produk yang mematuhi keperluan.
b.
Tahap di mana kawalan terhadap proses dikongsi.
c.
Keupayaan untuk mencapai kawalan yang diperlukan melalui penggunaan
Seksyen 7.4
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
4.2
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 15 /110
KEPERLUAN DOKUMENTASI
4.2.1 Am
Struktur Dokumentasi SPB diringkaskan seperti berikut:
Penerangan
Dasar
dan
Objektif
SPB
Kenyataan Bertulis Dasar
dan Objektif SPB
Dokumen Dasar dan
Perancangan
Manual
SPB
Dokumen berkaitan aktiviti
pengurusan dan operasi (Kawalan
Dokumen/Rekod, Audit Dalaman,
Kawalan Ketidakpatuhan, Tindakan
Pembetulan/Pencegahan)
Prosedur SPB
[Pengurusan, Operasi]
Arahan Kerja
[Pengurusan, Operasi]
Dokumen Sokongan dan Rekod
Dokumen terperinci mengenai
tugasan/aktiviti dan rekod.
Dokumen lain yang menjadi
sokongan kepada SPB termasuk
dokumen dalaman dan luaran
Gambarajah (1): Struktur Dokumentasi SPB
(i)
Dasar dan Objektif SPB
Dasar adalah komitmen daripada pengurusan atasan JKR bagi menghasilkan
produk berkualiti seperti di Seksyen 5.3 dan Objektif SPB seperti di Seksyen 5.4.1.
(ii)
Manual SPB
Manual SPB adalah dokumen yang menjelaskan dasar dan perancangan SPB.
Manual ini adalah sumber rujukan utama SPB mengikut keperluan Klausa 4.2.2
MS 9001, Klausa 4.4.4 MS 14001 dan OHSAS 18001.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
(iii)
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 16 /110
Prosedur SPB
Prosedur SPB adalah dokumen yang menjelaskan segala aktiviti pengurusan dan
operasi
SPB.
Pegawai-pegawai
yang
dipertanggungjawabkan
hendaklah
menyedia dan melaksanakan prosedur-prosedur kualiti, alam sekitar, keselamatan
dan kesihatan pekerjaan yang telah ditetapkan iaitu prosedur wajib, prosedur
sokongan dan prosedur operasi. Prosedur yang bukan wajib boleh disediakan
dalam bentuk carta pemetaan proses kerja (process mapping) bagi menjelaskan
pematuhan kepada pelaksanaan SPB.
(iv)
Arahan Kerja, Dokumen Sokongan dan Rekod
Arahan Kerja adalah dokumen yang menjelaskan aktiviti-aktiviti SPB yang
terperinci. Arahan Kerja adalah Dokumen SPB yang menyokong dokumen
Prosedur SPB tertentu. Arahan Kerja akan diwujudkan apabila perlu. Dokumen
luaran ditentukan oleh organisasi akan kepentingannya dalam perancangan dan
operasi SPB hendaklah dikenalpasti dan edarannya dikawal. Di antara dokumen
sokongan meliputi akta, pekeliling, peraturan kerja dan borang-borang yang
berkuatkuasa seperti berikut :
a. Perundangan dan Peraturan berkaitan
b. Piawaian Teknikal
c. Arahan Teknik
d. Spesifikasi JKR dan Arahan Kerajaan
e. Surat Pekeliling
f. Arahan KPKR
g. Arahan dan Garis Panduan Jabatan
Rekod-rekod bagi Dokumen SPB di atas hendaklah disedia dan disenggara
(Seksyen 4.2.4)
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 17 /110
4.2.2 Manual SPB
JKR mewujud dan menyenggarakan Manual SPB bagi memenuhi keperluankeperluan berikut:
i.
Skop pelaksanaan SPB,
ii.
Dasar SPB dan Objektif SPB,
iii.
Pengecualian aplikasi (exclusion) dalam pematuhan MS 9001 di mana
perlu,
iv.
Rujukan kepada prosedur-prosedur SPB dan dokumen sokongan dalam
SPB,
v.
Huraian tentang prinsip-prinsip dalam merancang, melaksana dan
memantau SPB,
vi.
Proses-proses
yang
dikenalpasti
di
dalam
pelaksanaan
SPB
sebagaimana Carta Pemetaan Proses di Lampiran C1 dan C2.
4.2.3 Kawalan Dokumen
Dokumen SPB yang perlu dikawal ialah Manual SPB, Prosedur SPB, arahan kerja
dan dokumen sokongan dalaman dan luaran yang mana:
i.
WP adalah bertanggungjawab untuk memastikan Dokumen SPB yang
dirujuk dalam SPB adalah dokumen yang diluluskan dan terkini yang boleh
diakses dalam Laman Sesawang SPB yang dinyatakan dalam Seksyen 1.4
dan 1.5,
ii.
WP bertanggungjawab melupuskan dokumen yang tidak digunakan dan
mengenalpasti jika disimpan bagi menghalang atau mengelakkan sebarang
penggunaan dokumen lama,
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
iii.
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 18 /110
Setiap keluaran Dokumen SPB yang baru hendaklah diberikan nombor
rujukan identifikasi dan dicatat nombor keluaran, tarikh kuatkuasa serta
nombor pindaan,
iv.
Seorang Pengawal Dokumen akan dilantik oleh WP bagi menyenggara
dokumen
induk,
menyelaras
pindaan
dokumen
dan
edaran
serta
mengemaskini senarai dokumen,
v.
Pengawal Dokumen hendaklah menyenggara dan mengemaskini semua
Dokumen SPB yang diluluskan ke dalam laman sesawang SPB dan
memastikan ianya boleh diakses oleh semua staf JKR yang terlibat,
vi.
Satu Senarai Induk Dokumen SPB yang mengandungi semua Dokumen
SPB yang digunakan dalam SPB akan diwujudkan dan disenggarakan dari
semasa ke semasa sebagaimana Lampiran D,
vii.
Semua dokumen sokongan luaran daripada mana-mana pihak lain (kecuali
dari arahan agensi pusat, pihak berkuasa berkaitan dan jabatan ini) yang
digunapakai sebagai rujukan atau sebahagian dari Dokumen SPB
hendaklah dinyatakan dalam dokumen luaran/laman sesawang SPB,
Arahan/Pekeliling KPKR, Spesifikasi JKR, Arahan Teknik JKR, dan/atau
Garis Panduan Jabatan yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa,
viii.
Untuk tujuan back-up, dua (2) salinan dokumen ini hendaklah disimpan
dalam cakera padat (CD-ROM) dan dua (2) salinan dalam bentuk hard
copy. Salinan hard copy bagi Manual SPB, Prosedur SPB dan Arahan
Kerja hendaklah ditandatangani oleh KPKR dan WP. Satu (1) salinan
cakera padat dan satu (1) salinan hard copy yang diluluskan ini akan
disimpan oleh WP dan Pengawal Dokumen.
Perincian kepada kaedah kawalan Dokumen SPB ditetapkan dalam prosedur
berikut:
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 19 /110
Dokumen Berkaitan
Prosedur Kawalan Dokumen
JKR. PK(P).01
4.2.4 Kawalan Rekod SPB
JKR hendaklah mewujud dan menyenggarakan satu prosedur berhubung Kawalan
Rekod SPB. Senarai induk bagi Rekod SPB diwujudkan untuk kemudahan
pengendalian dan pengesanan rekod sebagaimana Lampiran E.
Had masa penyimpanan dikenalpasti dan Rekod SPB disimpan dengan selamat di
dalam fail/folder/buku tertentu yang mudah dibaca dan dirujuk semula.
Jika rekod disimpan secara elektronik, satu sistem sokongan bagi rekod-rekod
berkenaan hendaklah diwujudkan. Rekod SPB berkenaan hendaklah disimpan
secara sistematik untuk rujukan sebagai bukti objektif kepada aktiviti-aktiviti SPB
dan pematuhan kepada perundangan serta lain-lain keperluan.
Rekod SPB juga hendaklah dikenalpasti di dalam setiap prosedur yang
diwujudkan.
Perincian kepada kaedah Kawalan Rekod SPB ditetapkan dalam prosedur berikut:
Dokumen Berkaitan
Prosedur Kawalan Rekod
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
JKR. PK(P).02
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
5.0
TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
5.1
KOMITMEN PENGURUSAN
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 20 /110
Pengurusan Atasan JKR hendaklah sentiasa komited kepada pembangunan,
pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan SPB serta sentiasa berusaha
meningkatkan keberkesanannya dengan:
a)
Memastikan semua staf JKR memahami dan menghayati akan pentingnya
kehendak pelanggan dan peraturan-peraturan sebagaimana Dasar dan
Objektif SPB bagi mematuhi SPB,
5.2
b)
Mewujud dan meluluskan Dasar dan Objektif SPB (Seksyen 5.3 dan 5.4),
c)
Mengadakan Kajian Semula Pengurusan bagi penambahbaikan berterusan,
d)
Memastikan penyediaan sumber-sumber yang diperlukan mencukupi.
KEUTAMAAN PELANGGAN
Pengurusan
Atasan
JKR
hendaklah
memastikan
keperluan
pelanggan
dikenalpasti, difahami dan dipenuhi dengan tujuan memberi dan meningkatkan lagi
kepuasan pelanggan dengan:
a)
Mewujudkan kaedah bagi pengendalian maklumbalas serta cadangan
daripada pelanggan berhubung dengan produk yang diberikan;
b)
Sentiasa mengkaji kehendak pelanggan bagi memastikan keperluan
pelanggan dipenuhi, berlandaskan peraturan dan kemampuan yang sedia
ada; dan
c)
Sebarang maklumbalas daripada pelanggan hendaklah diambil tindakan
sewajarnya.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
5.3
DASAR SPB
5.3.1
Pernyataan Dasar SPB
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 21 /110
“JKR komited untuk menghasilkan produk dan memberi perkhidmatan
berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan, mematuhi keperluan alam
sekitar serta memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan pada tahap
yang terbaik.
JKR komited ke arah:
Memuaskan hati pelanggan dalam aspek rekabentuk, kos projek,
pembinaan dan penyerahan bagi pengurusan projek.

Menepati kehendak pelanggan dalam aspek penerimaan aset, operasi
dan penyenggaraan, penilaian keadaan/prestasi, naik taraf dan
pelupusan ase t bagi pengurusan penyenggaraan.

Menyediakan pembangunan lestari yang merangkumi nilai-nilai mesra
alam, selamat dan ekonomik.

Mematuhi semua peraturan dan perundangan yang diperuntukkan di
dalam pelaksanaan projek dan penyenggaraan.

Memastikan penambahbaikan yang berterusan dilaksanakan ke atas
prestasi Sistem Pengurusan Bersepadu.
Dasar Kualiti, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar
adalah seperti di muka surat (i).
5.3.2
Pelaksanaan Dasar SPB
Pengurusan Atasan JKR akan memastikan Dasar SPB sentiasa:
a)
Bersesuaian dengan fungsi dan halatuju JKR,
b)
Dijadikan
agenda
KSP
untuk meningkatkan
keberkesanannya
menjaminkan kesesuaiannya secara berterusan,
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
dan
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
c)
Difahami dan diwartakan kepada
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 22 /110
semua staf JKR dan pihak lain yang
berkaitan melalui komunikasi dalaman dan luaran,
d)
Dijadikan asas dalam mewujudkan dan mengkaji semula Objektif SPB,
e)
Mengandungi komitmen pengurusan bagi pematuhan kepada keperluan
perundangan, pencegahan kemalangan dan penyakit pekerjaan, kawalan
alam sekitar dan lain-lain keperluan yang ditetapkan jabatan.
5.4
5.4.1
PERANCANGAN
Objektif SPB
5.4.1.1 Objektif Kualiti Pengurusan Projek
 Ke arah penyerahan 100% projek mengikut jadual pelaksanaan yang
dipersetujui,
 Ke arah perbelanjaan pelaksanaan projek mengikut kos yang
dipersetujui,
 Ke arah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada
pelanggan
5.4.1.2 Objektif Kualiti Perkhidmatan Penyenggaraan
 Ke arah pencapaian 100% Tahap Perkhidmatan Dipersetujui (ASL)
dalam PSPA (Operasi),
 Ke arah pencapaian 100% perbelanjaan penyenggaraan mengikut
kelulusan peruntukan tahunan,
Ke arah perkhidmatan penyenggaraan yang berkualiti yang menjurus
kepada aduan sifar daripada aspek kepuasan pelanggan.
5.4.1.3 Objektif Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
 Menyedia, menyenggara tapak bina dan sistem kerja yang selamat dan
sihat ke arah aduan sifar,
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 23 /110
 Meminimakan kemalangan dan penyakit pekerjaan di tapak bina/ ke
arah kemalangan dan penyakit pekerjaan sifar,
 Memastikan pematuhan kepada perundangan dan lain-lain keperluan
berkaitan.
5.4.1.4 Objektif Alam Sekitar
 Memastikan segala aktiviti, perkhidmatan dan produk berkenaan
dengan projek pembinaan tidak melanggar keperluan-keperluan
piawaian alam sekitar yang berkaitan,
 Menunjukkan kenyataan bahawa terdapat penambahbaikan alam
sekitar yang berterusan di sepanjang tempoh masa pembinaan dalam
proses pencapaian matlamat alam sekitar seperti yang ditetapkan.
Pengukuran kepada objektif-objektif di atas adalah seperti di Lampiran J.
Pencapaian Objektif SPB akan dikaji sekurang-kurangnya satu (1) kali
setahun bagi menentukan kesesuaian berbanding Objektif SPB.
Setiap Cawangan Ibu Pejabat JKR, JKR Negeri, JKR Wilayah Persekutuan,
JKR Unit Khas, Unit-Unit di bawah Cawangan/JKR Wilayah Persekutuan,
bahagian-bahagian di bawah JKR Negeri dan JKR Daerah/Jajahan dan juga
pejabat tapak hendaklah mendokumen dan mempamerkan Objektif SPB.
5.4.2 Perancangan SPB
Pengurusan Atasan JKR akan memastikan :
a)
Perancangan kepada SPB dilaksanakan untuk mencapai keperluankeperluan operasi JKR dan Objektif SPB. Pelan Pelaksanaan Strategik SPB
adalah sebagaimana di Lampiran F dan Pelan Kualiti pelaksanaan projek/
penyenggaraan disediakan mengikut Seksyen 7.1,
b)
Perancangan
dan
Jadual
Pelaksanaan
SPB
adalah
sebagaimana
Lampiran G,
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
c)
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 24 /110
Integriti SPB adalah dipelihara walaupun berlaku perubahan ke atas
perancangan dan pelaksanaan di dalam SPB,
d)
Perancangan kepada SPB juga perlu merangkumi analisis risiko ke atas
produk, risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta impak kepada
alam sekitar (Seksyen 5.4.3 dan 5.4.4 ) .
5.4.3 Keperluan Program EMS dan OSH-MS
Program EMS dan OSH-MS mengambilkira hasil daripada analisis HIRADC dan
aspek/impak. Bagi menyokong pencapaian dan pemantauan pencapaian dasar,
program telah dibangunkan berdasarkan Prosedur JKR.PK(P).14 .
Dokumen Berkaitan
Prosedur Program Pengurusan Alam Sekitar, Keselamatan dan JKR. PK(P).14
Kesihatan Pekerjaan.
5.4.3.1 Aspek dan Impak Alam Sekitar
Pengurusan Atasan JKR akan memastikan aspek alam sekitar di tapak bina/
premis/laluan dikenalpasti dan dikawal seperti yang digariskan di dalam prosedur
berikut:
Dokumen Berkaitan
Prosedur Aspek dan Impak Alam Sekitar
JKR. PK(P).12
5.4.3.2 Pengenalpastian Hazad, Penaksiran Risiko dan Penentuan Kawalan
Pengurusan Atasan JKR akan memastikan hazad di tapak bina/premis/laluan
dikenalpasti, dinilai dan dilaksanakan langkah kawalan seperti yang digariskan di
dalam prosedur berikut:
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 25 /110
Dokumen Berkaitan
Prosedur Hazard Identification, Risk Assessment Determining JKR. PK(P).13
Controls (HIRADC)
5.5. TANGGUNGJAWAB, KUASA, AKAUNTABILITI DAN KOMUNIKASI
5.5.1 Tanggungjawab, Akauntabiliti dan Kuasa
Pengurusan Atasan JKR akan mengenalpasti tanggungjawab dan kuasa staf JKR
antara lain melalui carta organisasi, senarai tugas, sasaran kerja tahunan (SKT),
fail meja dan piagam pelanggan.
5.5.2 Wakil Pengurusan
Pengurusan Atasan JKR hendaklah melantik WP yang bertanggungjawab
terhadap perkara berikut:
a)
Memastikan proses-proses yang perlu untuk menyedia, melaksana dan
menyenggara SPB,
b)
Melapor kepada Pengurusan Atasan JKR mengenai kemajuan SPB dan
sebarang keperluan untuk penambahbaikan,
c)
Memastikan penerangan kesedaran terhadap kehendak pelanggan dan
usaha-usaha penambahbaikan dimaklumkan kepada staf JKR,
d)
Berurusan dengan semua pihak luar mengenai perkara yang berkaitan
dengan
SPB
termasuk
komunikasi
berkaitan
tanggungjawab
dan
penglibatan dalam pelaksanaan SPB.
Pengurusan Atasan JKR hendaklah melantik Timbalan WP bagi menjalankan
tanggungjawab WP semasa ketiadaannya.
Bagi tanggungjawab keseluruhan pelaksanaan SPB sila rujuk Lampiran I.
Struktur Organisasi SPB sebagaimana Gambarajah 2.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 26 /110
5.5.3 Komunikasi Dalaman dan Pihak Luar
Pengurusan
Atasan
JKR
akan
memastikan
sistem
komunikasi
dalaman
diwujudkan melalui Laman Sesawang JKR, Mesyuarat Pengarah JKR Malaysia,
Mesyuarat Jurutera Daerah, taklimat, dialog, papan kenyataan, pekeliling dan
Arahan KPKR, peti cadangan dan aduan.
Bagi komunikasi dengan pihak luar dan penglibatan pihak dalaman yang berkaitan
keperluan SPB adalah merujuk kepada prosedur di bawah.
Dokumen Berkaitan
Prosedur Maklumbalas Pelanggan
JKR. PK(P).11
Prosedur Komunikasi, Perundingan dan Penglibatan
JKR. PK(P).11A
Prosedur Hazard Identification, Risk Assessment Determining JKR.PK(P).13
Controls (HIRADC)
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 27 /110
STRUKTUR ORGANISASI SPB JKR
Pengerusi
KPKR
(Pengurusan Atasan JKR)
Jawatankuasa Pemandu SPB
JKR
TKPKR (Sektor Bisnes)
Wakil Pengurusan
TKPKR (Sektor Pengurusan)
TKPKR (Sektor Pakar)
Urus Setia SPB JKR Malaysia
(Caw. Pengurusan Korporat)
PENGARAH
Cawangan/Negeri/Unit Khas
Jawatankuasa
Kerja SPB JKR
Pengerusi
Jawatankuasa SPB JKR
Cawangan/Negeri/Unit Khas
JKR
Urus Setia SPB JKR
Cawangan/Negeri/Unit Khas
JKR
Ketua Unit/Bahagian/Jurutera
Daerah/Jurutera Tapak Projek
Khas
Pengerusi
Jawatankuasa SPB JKR Unit/
Bahagian/Daerah/Projek Khas
(di mana perlu)
Urus Setia SPB
Unit/Bahagian/Daerah/ Projek
Khas (di mana perlu)
PELAKSANA
Pelaksana
Jurutera/Arkitek/Juru Ukur
Bahan/Pembantu Teknik/
Juruteknik/Staf yang berkenaan
Semua staf JKR yang terlibat
skop pelaksanaan SPB
Gambarajah 2
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
5.6
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 28 /110
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (KSP)
5.6.1 Am
Pengurusan Atasan JKR hendaklah mengkaji semula sekurang-kurangnya satu (1)
kali setahun untuk memastikan keberkesanan, kecekapan dan kesesuaian
berterusan pelaksanaan SPB.
5.6.2 Input Kajian Semula Pengurusan
Input KSP bagi SPB adalah disenaraikan seperti Prosedur Kajian Semula
Pengurusan JKR.PK(P).07.
5.6.3 Output Kajian Semula Pengurusan
Hasil KSP bagi SPB adalah disenaraikan dan semua rekod KSP hendaklah
disimpan serta disenggarakan oleh urus setia yang terlibat. Perincian kepada KSP
adalah seperti ditetapkan dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Kajian Semula Pengurusan
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
JKR.PK(P).07
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
6.0
PENGURUSAN SUMBER
6.1
PERUNTUKAN DAN PENYEDIAAN SUMBER
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 29 /110
JKR hendaklah mengenalpasti keperluan dan menyediakan sumber-sumber yang
mencukupi bagi mencapai maksud-maksud berikut:a)
Melaksana
dan
menyenggara
SPB
disamping
memperbaiki
keberkesanannya secara berterusan,
b)
Meningkatkan tahap kepuasan pelanggan dari semasa ke semasa dengan
memenuhi keperluan pelanggan.
Perincian kepada keperluan dan menyediakan sumber kewangan ditetapkan
dalam prosedur berikut :
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Bajet dan Kawalan Kewangan
6.2
JKR.PK(P).08
SUMBER MANUSIA
6.2.1 Am
JKR hendaklah menentukan staf JKR yang kompeten bagi menjamin kualiti kerja
yang konsisten. Keperluan sumber manusia hendaklah dirancang, dilaksana dan
dinilaikan selaras dengan Dasar dan Objektif SPB serta Sistem Saraan Malaysia.
6.2.2 Kompetensi, Kesedaran dan Latihan
JKR hendaklah:a)
Menentukan keperluan kompetensi bagi staf yang menjalankan tugas untuk
memastikan kualiti produk/perkhidmatan, alam sekitar serta keselamatan
dan kesihatan pekerjaan,
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
b)
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 30 /110
Menyediakan latihan atau tindakan lain untuk mencapai kompetensi yang
telah dikenalpasti mengikut keperluan kerja dan tanggungjawab yang
diberikan,
c)
Menilai keberkesanan latihan ke atas staf selepas menghadiri latihan,
d)
Memastikan staf sedar akan kepentingan tugasan mereka dan dapat
memberi sumbangan dalam mencapai Objektif SPB,
e)
Menyimpan dan menyenggara rekod-rekod kelayakan, latihan, kemahiran
dan pengalaman staf. (Seksyen 4.2.4).
Perincian kepada keperluan sumber manusia ditetapkan dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Pengurusan Kompetensi, Latihan dan Kesedaran
6.3
JKR.PK(P).09
INFRASTRUKTUR
JKR komited dalam menentu, menyedia dan menyenggara keperluan infrastruktur
yang sesuai kepada staf bagi menghasilkan produk/perkhidmatan yang memenuhi
keperluan yang ditetapkan.
Kemudahan infrastruktur termasuklah;a)
Bangunan, ruang kerja dan utiliti berkaitan,
b)
Peralatan proses seperti perkakasan, peralatan keselamatan dan perisian
komputer,
c)
Perkhidmatan sokongan yang diperlukan seperti pengangkutan, sistem
komunikasi atau sistem maklumat.
Kemudahan infrastruktur di atas adalah disedia dan disenggarakan mengikut
arahan kerajaan yang berkaitan dan keperluan pejabat masing-masing.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
6.4
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 31 /110
PERSEKITARAN KERJA
JKR hendaklah memastikan dan menyediakan persekitaran kerja yang sesuai,
selesa, selamat dan mesra alam. JKR hendaklah memastikan penyenggaraan dan
pengurusan ruang kerja dilaksanakan mengikut arahan-arahan jabatan dan
perundangan berkaitan
yang ditetapkan bagi staf menghasilkan
produk/
perkhidmatan selaras dengan Dasar dan Objektif SPB.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 32 /110
7.0
PENZAHIRAN PRODUK/PERKHIDMATAN
7.1
PERANCANGAN BAGI PENZAHIRAN PRODUK/PERKHIDMATAN
JKR hendaklah merancang, membangun dan melaksanakan proses-proses kerja
bagi memastikan keperluan pelanggan, pekeliling serta arahan berkaitan yang
berkuatkuasa dipatuhi sejajar dengan keperluan dan proses dalam SPB yang
dinyatakan pada Seksyen 4.1.
Dalam perancangan penzahiran produk, JKR hendaklah menyediakan Pelan
Kualiti
Projek
(Q-Plan).
Manakala
bagi
perancangan
perkhidmatan
penyenggaraan, Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi) dan Pelan
Pengurusan Aset (Operasi) Tahunan hendaklah disediakan. Ini adalah selaras
dengan keperluan SPB bagi memenuhi perkara berikut:a) Objektif SPB dan keperluan bagi produk/perkhidmatan.
b) Metodologi proses, dokumen dan menyediakan sumber-sumber yang khusus
kepada penzahiran produk/perkhidmatan.
c) Verifikasi, validasi, pemantauan, pemeriksaan serta pengujian ke atas
proses/aktiviti tertentu dalam penzahiran produk/perkhidmatan serta ciri-ciri
produk yang diterima (criteria for product acceptance).
d) Rekod yang berkaitan hendaklah disenggara sebagai bukti pelaksanaan
proses-proses dan penghasilan produk/perkhidmatan menepati keperluan
yang ditetapkan (Seksyen 4.2.4).
Q-Plan, PSPA (Operasi) dan Pelan Pengurusan Aset (Operasi) Tahunan
hendaklah dikemaskini di mana perlu.
Perincian kepada aktiviti perancangan pelaksanaan projek dan penyediaan Q-Plan
bagi penzahiran produk ditetapkan dalam prosedur berikut:
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 33 /110
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek
JKR.PK(O).01
Perincian kepada aktiviti perancangan pelaksanaan penyenggaraan
dan
penyediaan Pelan Pengurusan Aset (Operasi) Tahunan bagi perkhidmatan
penyenggaaran ditetapkan dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Perancangan Strategi Pengurusan Aset
7.2
JKR.PK(O).06A
PROSES BERKAITAN PELANGGAN
7.2.1 Penentuan Keperluan Yang Berkaitan Dengan Produk/Perkhidmatan
JKR hendaklah menentukan penzahiran produk/perkhidmatan dilaksanakan dalam
keadaan yang terkawal mengikut prosedur dan lain-lain kaedah yang ditetapkan.
Keadaan terkawal meliputi perkara-perkara berikut:
a)
Keperluan produk yang dinyatakan oleh pelanggan melalui ringkasan projek
(project brief), arahan atau permohonan daripada pihak pelanggan/pemilik
aset, atau dokumen berkaitan dari segi perincian skop kerja, kos kerja dan
perubahan (variation) yang dibenarkan, serta jadual masa pelaksanaan dan
juga termasuk aktiviti yang memperuntukkan tindakan semasa dalam
Tempoh Jaminan Tanggungan Kecacatan (DLP),
b)
Keperluan perkhidmatan penyenggaraan oleh pelanggan adalah melalui
PSPA (Operasi), skop kerja dan inventori, atau dokumen kontrak
penyenggaraan,
c)
Keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi diperlukan untuk
menjamin kesempurnaan produk/perkhidmatan,
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
d)
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 34 /110
Keperluan yang dinyatakan oleh pelanggan sama ada melalui permintaan
khidmat nasihat/khidmat sokongan ataupun melalui aduan bagi memastikan
aset sentiasa berfungsi mengikut tahap yang dipersetujui,
e)
Keperluan peraturan dan perundangan dan lain-lain kehendak yang
berkaitan dengan produk/perkhidmatan, keselamatan dan kesihatan serta
alam sekitar. JKR juga perlu memastikan risiko Keselamatan dan Kesihatan
serta impak Alam Sekitar di tapak bina/premis/laluan dikaji. (Seksyen 5.5
dan 5.6),
f)
Mengambil kira perubahan dan peraturan tambahan yang ditentukan oleh
pihak JKR dan lain-lain pihak yang berkepentingan dari semasa ke semasa.
7.2.2 Kajian Semula Keperluan Berkaitan Produk/Perkhidmatan
JKR hendaklah mengkaji semula keperluan produk/perkhidmatan. Kajian ini
hendaklah dilakukan sebelum JKR membuat komitmen untuk membekalkan
produk/perkhidmatan kepada pelanggan dengan mengambilkira:
a)
Keperluan pelanggan ditentukan selaras dengan Dasar Kerajaan, akta yang
berkaitan dan pekeliling rasmi yang dikeluarkan oleh pihak yang
berkepentingan,
b)
Amalan baru yang boleh dicontohi dan dapat memberi nilai tambah kepada
penzahiran produk/perkhidmatan, alam sekitar, keselamatan dan kesihatan,
c)
Keperluan baru yang ditetapkan oleh pihak pelanggan dan ianya dalam
keupayaan JKR.
Semua rekod berkaitan kajian semula dan pemantauan kepada pematuhan
perundangan serta tindakan yang diambil hendaklah dikemaskini dan disenggara
(Seksyen 4.2.4).
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 35 /110
7.2.3 Komunikasi Dengan Pelanggan
JKR hendaklah menyediakan kemudahan komunikasi yang teratur dan berkesan
dengan pelanggan antara lain melalui: a)
Piagam Pelanggan JKR.
b)
Hari Bersama Pelanggan.
c)
Laman Sesawang JKR.
d)
Perjumpaan berkala (mesyuarat, perbincangan, taklimat dan lain-lain).
e)
Laporan
berkala
mengenai
status
kemajuan
projek/perkhidmatan
penyenggaraan.
f)
Surat menyurat.
g)
Maklumbalas pelanggan.
h)
Kemudahan telekomunikasi termasuk perkhidmatan emel dan internet.
Perincian kepada penentuan dan kajian semula keperluan pelanggan bagi
penzahiran produk di antara lain ditetapkan dalam prosedur berikut
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek
JKR.PK(O).01
Prosedur Pematuhan Perundangan Dan Pengukuran
JKR.PK(O).04C
Prosedur Maklumbalas Pelanggan
JKR.PK(P).11
Prosedur Komunikasi, Perundingan Dan Penglibatan
JKR.PK(P).11A
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
7.3
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 36 /110
REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN (R&P)
7.3.1 Perancangan Rekabentuk dan Pembangunan
JKR
hendaklah
menyediakan
Pelan
Kualiti
Rekabentuk
(D-Plan)
bagi
merancang dan mengawal aktiviti bagi Rekabentuk dan Pembangunan (R&P)
sesuatu produk dengan menetapkan perkara berikut:
a)
Peringkat-peringkat proses/aktiviti R&P,
b)
Peringkat kajian semula, verifikasi dan validasi yang terlibat bagi R&P,
c)
Tanggungjawab dan kuasa ke atas mereka yang terlibat dalam proses R&P.
JKR hendaklah menguruskan hubungkait (interface) antara agensi dan kumpulan
yang terlibat dalam R&P untuk memastikan komunikasi yang berkesan dan
penugasan tanggungjawab yang jelas.
D-Plan hendaklah sebahagian daripada Q-Plan dan output perancangan R&P
hendaklah dikemaskini di mana perlu.
7.3.2 Input Rekabentuk dan Pembangunan
Input berkaitan dengan produk hendaklah dikemaskini dan rekodnya hendaklah
disenggara (Seksyen 4.2.4) yang mengandungi:
a)
Ringkasan Projek (Project Brief),
b)
Keperluan perundangan dan peraturan-peraturan yang dikenalpasti,
c)
Maklumat yang diperolehi dari R&P terdahulu (jika perlu),
d)
Keperluan lain yang penting bagi R&P.
Input ini hendaklah disemak semula untuk memastikan ianya cukup, lengkap dan
tidak bercanggah antara satu sama lain.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 37 /110
7.3.3 Output Rekabentuk Dan Pembangunan
Output R&P hendaklah disediakan dalam bentuk yang mudah diverifikasi mengikut
keperluan input R&P dan hendaklah diluluskan sebelum digunapakai.
JKR hendaklah memastikan output R&P:a)
Memenuhi keperluan yang dinyatakan oleh Input R&P,
b)
Menyediakan
maklumat
yang
cukup
bagi
perolehan,
pembinaan,
perkhidmatan dan pemuliharaan produk,
c)
Mengandungi atau merujuk pada kriteria penerimaan produk,
d)
Menyediakan ciri-ciri produk yang selamat dan sesuai digunakan.
7.3.4 Kajian Semula Rekabentuk Dan Pembangunan
JKR hendaklah mengadakan kajian semula ke atas R&P mengikut peringkat kerja
yang ditetapkan untuk:
a)
Menilai keupayaan hasil R&P bagi menepati keperluan,
b)
Mengenalpasti masalah dan mencadangkan tindakan yang diperlukan.
Kajian semula R&P hendaklah melibatkan wakil-wakil dari semua bidang yang
berkaitan dengan R&P. Sekiranya perlu, pegawai atau pakar dari organisasi lain
boleh dijemput untuk menyertai kajian semula R&P tersebut.
Rekod keputusan kajian semula R&P dan tindakan yang diambil hendaklah
disenggara (Seksyen 4.2.4).
7.3.5 Verifikasi Rekabentuk Dan Pembangunan
Verifikasi R&P hendaklah dibuat mengikut peringkat kerja yang ditentukan untuk
memastikan output R&P menepati keperluan-keperluan input R&P.
Rekod keputusan verifikasi dan tindakan yang diambil hendaklah disenggara
(Seksyen 4.2.4).
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 38 /110
7.3.6 Validasi Rekabentuk Dan Pembangunan
Validasi hendaklah dijalankan mengikut peringkat yang ditentukan dalam
perancangan untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan
dan kegunaan yang ditentukan.
Validasi hendaklah dibuat sebelum produk dilaksanakan atau disampaikan kepada
pelanggan (jika perlu).
Rekod hasil validasi dan tindakan yang diambil hendaklah disenggara (Seksyen
4.2.4).
7.3.7 Kawalan Bagi Pindaan Rekabentuk Dan Pembangunan
JKR
hendaklah
mengadakan
kawalan
ke
atas
semua
perubahan
dan
pengubahsuaian R&P.
Pindaan hendaklah dikaji semula, diverifikasi dan divalidasi jika berkenaan dan
diluluskan sebelum ianya dilaksanakan.
Rekod pindaan dan tindakan pembetulan yang berkaitan hendaklah disenggara
(Seksyen 4.2.4).
Perincian kepada R&P ditetapkan dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Rekabentuk
7.4
JKR.PK(O).02
PEROLEHAN
7.4.1 Proses Perolehan
JKR hendaklah memastikan aktiviti perolehan mengikut peraturan kewangan yang
ditetapkan oleh Perbendaharaan Malaysia melalui kaedah-kaedah berikut:
i)
Pembelian terus,
ii)
Undi,
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
iii)
Sebutharga,
iv)
Tender.
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 39 /110
JKR hendaklah membuat penilaian dan pemilihan terhadap pembekal berdasarkan
keupayaan pembekal dari segi kemampuan teknikal, kewangan dan pematuhan
kepada kehendak JKR. Kriteria penilaian dan pemilihan adalah berdasarkan Surat
Pekeliling Perbendaharaan dan arahan Jabatan yang berkuatkuasa.
Prestasi pembekal akan sentiasa dipantau, dinilai dan tindakan terhadap pembekal
akan
dilaporkan
kepada
agensi-agensi
yang
bertanggungjawab
ke
atas
pendaftaran dan penyenggaraan rekod pembekal. (Rujuk Prosedur JKR PK(P).10,
JKR PK(O).03, JKR PK(O).04A dan JKR PK(O).07 ).
Pemilihan, penilaian dan sebarang tindakan terhadap pembekal hendaklah direkod
(Seksyen 4.2.4).
7.4.2 Maklumat Perolehan
Maklumat Perolehan hendaklah antara lain merangkumi kehendak Kerajaan,
pelanggan, statutori, keperluan teknikal, piawaian dan dinyatakan dengan jelas
dalam dokumen berikut:
i)
Pesanan Tempatan,
ii)
Borang Inden,
iii)
Spesifikasi Kerja,
iv)
Dokumen Sebut Harga,
v)
Dokumen Tender,
vi)
Surat Niat,
vii)
Surat Lantikan.
JKR hendaklah memastikan dokumen perolehan yang lengkap sebelum prosedur
perolehan dilaksanakan.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 40 /110
7.4.3 Verifikasi Produk/Perkhidmatan Yang Diperolehi
Produk/perkhidmatan yang diterima daripada pembekal hendaklah diperiksa/
dipantau bagi memastikan ia memenuhi spesifikasi dan keperluan yang dinyatakan
dalam dokumen perolehan.
Jika diperlukan, JKR hendaklah memasukkan maklumat perolehan untuk proses
verifikasi di tempat pembekal terhadap produk yang dipesan seperti Performance
Witness Testing.
Perincian kepada perolehan ditetapkan dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Perolehan Kerja
JKR.PK(O).03
Prosedur Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan
JKR.PK(P).10
7.5
PENGELUARAN DAN KAWALAN OPERASI
7.5.1 Kawalan Proses dan Operasi
JKR hendaklah menentukan supaya semua proses pengeluaran produk (proses
semasa
pembinaan
dan
penyerahan/pentauliahan
projek)
dan
proses
perkhidmatan penyenggaraan (dari fasa penerimaan hingga pelupusan aset)
dijalankan di bawah keadaan terkawal. Keadaan terkawal hendaklah mengandungi
sekurang-kurangnya:
i)
Maklumat yang menjelaskan ciri-ciri produk/perkhidmatan atau aset
tersebut (iaitu Dokumen Kontrak, Daftar Premis Aset dan Daftar Aset
Khusus),
ii)
Arahan kerja/method statement yang telah didokumenkan piawaian/kod
dan proses kerja: Bagi perkhidmatan penyenggaraan, antara lain
sebagaimana Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan,
iii)
Penggunaan peralatan yang sesuai,
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
iv)
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 41 /110
Penggunaan peralatan untuk pemantauan, pengukuran, penilaian tahap
ketersediaan dan kefungsian produk/aset tersebut,
v)
Kawalan risiko keselamatan dan kesihatan termasuk kawalan perubahan,
vi)
Penggunaan dan pembelian barangan dan peralatan yang sesuai bagi
operasi SPB dan juga bagi pemantauan dan pengukuran,
vii) Mematuhi keperluan berkanun (statutory dan regulatory) yang berkaitan
dengan penghasilan, ketersediaan dan tahap kefungsian produk/aset,
alam sekitar dan keselamatan,
viii) Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran semasa pembinaan dan
penyerahan projek, penilaian tahap ketersediaan serta kefungsian produk/
aset tersebut,
ix)
Kawalan terhadap pihak pembekal, perunding dan pihak berkaitan di
tapak bina/premis/laluan,
x)
Penyerahan produk/perkhidmatan mengikut ekspektasi pelanggan dan
tindakan susulan dalam tempoh tanggungan kecacatan,
xi)
Penerimaan produk/perkhidmatan/aset hendaklah menepati standard,
tahap kefungsian yang ditetapkan, boleh disenggara dengan berkesan
dan memenuhi ciri-ciri keselamatan kepada pengguna serta objektif asal
pewujudan aset.
JKR hendaklah menyediakan Pelan
Kualiti
Pembinaan
(C-Plan) untuk
memastikan pelaksanaan SPB dalam peringkat pembinaan setiap projek. C-Plan
hendaklah sebahagian dari Q-Plan dan dikemaskinikan di mana perlu.
Manakala bagi aktiviti penerimaan, pendaftaran, operasi dan penyenggaraan,
penilaian keadaan/prestasi, pemulihan/ubah suai/naik taraf dan pelupusan aset,
dokumen/pelan berikut perlu diguna bagi memastikan aset sentiasa berfungsi
pada tahap yang optimum/dipersetujui :
i)
Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi).
ii)
Pelan Pengurusan Aset (Operasi) Tahunan.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 42 /110
Bagi kawalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, JKR hendaklah memantau Pelan
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (S-Plan) yang diserahkan oleh pihak Kontraktor
dilaksanakan seperti prosedur JKR.PK(O).04B. Manakala bagi keperluan Pelan
Pengurusan Alam Sekitar (Environmental Management Plan, EMP) untuk kawalan dan
pemantauan kepada pematuhan alam sekitar merujuk kepada prosedur JKR.PK(O).04E.
7.5.2 Validasi Proses Penyediaan Perkhidmatan
JKR
hendaklah
melaksanakan
validasi
mana-mana
proses
penyediaan
perkhidmatan yang mana output tidak dapat diverifikasi melalui pemantauan atau
pengukuran. Ia meliputi proses-proses di mana kekurangan akan terserlah setelah
perkhidmatan dilaksanakan atau produk telah digunakan.
Validasi proses hendaklah dilaksana bagi membuktikan keupayaan/kebolehan
sesuatu proses mencapai hasil produk yang ditetapkan, antara lain dinyatakan
sebagai mock-up/proses penanda aras semasa proses pembinaan.
Manakala bagi proses penyenggaraan, validasi proses hendaklah dilaksana bagi
memastikan aset sentiasa berada pada tahap perkhidmatan yang dipersetujui
Validasi semasa pembinaan dan penyenggaraan, JKR hendaklah menentukan, di
mana sesuai:
i)
Kriteria untuk semakan dan kelulusan proses yang terlibat.
ii)
Kelulusan peralatan dan kelayakan kecekapan pengendali peralatan.
iii)
Kaedah dan prosedur khusus yang ditetapkan.
iv)
Sistem rekod yang lengkap (Seksyen 4.2.4).
v)
Validasi semula.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 43 /110
7.5.3 Identifikasi Dan Kemudahkesanan
JKR hendaklah mengenalpasti dan menyenggara di mana perlu, produk/aset
dengan kaedah yang sesuai dalam proses penzahiran produk/perkhidmatan.
JKR
hendaklah
memastikan
status
produk/perkhidmatan
di
peringkat
pemprosesan yang kritikal adalah selaras dengan keperluan pemantauan dan
pengukuran sepanjang proses penzahiran produk. Di mana kemudahkesanan
diperlukan, JKR hendaklah mengawal dan menyenggara rekod identifikasi yang
tunggal bagi produk tersebut (Seksyen 4.2.4).
Kaedah kemudahkesanan yang digunakan oleh JKR antara lain adalah seperti:
nombor fail projek, nombor lukisan rekabentuk, nombor kontrak, ‘batch number’
konkrit, Daftar Premis Aset dan Daftar Aset Khusus .
7.5.4 Harta Pelanggan
JKR hendaklah memastikan harta pelanggan di bawah kawalannya dikenalpasti,
diverifikasi, dilindungi dan dipelihara dengan selamat dan digunakan dengan baik.
Sebarang harta yang hilang, rosak, tidak memenuhi keperluan atau tidak sesuai
digunakan hendaklah dilaporkan kepada pelanggan mengikut tatacara dan
pekeliling kerajaan yang berkuatkuasa. Rekod hendaklah diwujudkan dan
disenggara (Seksyen 4.2.4).
Harta yang diterima dari pelanggan termasuklah aset yang diserah untuk
disenggara, aset yang dinaiktaraf, tapak bina/premis/laluan dan perabot.
7.5.5 Pemuliharaan Produk
JKR hendaklah memastikan produk mematuhi spesifikasi dan keperluan yang
ditetapkan semasa proses penyediaan dan pemberian perkhidmatan kepada
pelanggan
melalui
kaedah
identifikasi
pengendalian,
pembungkusan,
penyimpanan dan/atau perlindungan.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
,
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 44 /110
Perincian kepada pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan ditetapkan dalam
prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Pembinaan Dan Penyeliaan Tapak Bina
JKR.PK(O).04
Prosedur Pentadbiran Kontrak Bagi Pembinaan
JKR.PK(O).04A
Prosedur Kawalan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
JKR.PK(O).04B
Prosedur Kawalan Dan Pemantauan Kepada Pematuhan
JKR.PK(O).04E
Pembangunan Lestari
Prosedur Penyerahan Dan Pos Penyerahan
JKR.PK(O).05
Prosedur Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset
JKR.PK(O).09
7.6
KAWALAN BAGI PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN.
JKR hendaklah menentukan pemantauan dan pengukuran yang perlu dibuat serta
tahap ketepatannya bagi peralatan kualiti, kawalan alam sekitar, keselamatan dan
kesihatan pekerjaan dan memilih peralatan, pemeriksaan dan pengukuran yang
diperlu untuk menyediakan bukti pematuhan produk/perkhidmatan penyenggaraan
mengikut keperluan yang ditetapkan.
Sekiranya perlu, peralatan hendaklah di :a)
Kalibrasikan ataupun disahkan ataupun kedua-duanya sekali mengikut
tempoh yang ditetapkan atau sebelum digunakan dengan merujuk kepada
piawaian kebangsaan atau antarabangsa. Sekiranya tidak terdapat
piawaian tersebut, asas untuk kalibrasi hendaklah direkodkan,
b)
Laras atau dilaraskan semula (adjust),
c)
Kenalpasti untuk membolehkan status kalibrasi ditentukan,
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
d)
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 45 /110
Lindungi daripada sebarang pelarasan yang boleh menjejaskan kesahihan
keputusan pengukuran,
e)
Lindungi daripada kerosakan semasa pengendalian, penyenggaraan dan
penyimpanan.
Apabila peralatan pemantauan dan pengukuran tidak mematuhi keperluan, JKR
hendaklah menyemak dan merekod kesahihan pengukuran yang lalu.
JKR hendaklah mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas peralatan atau
produk yang terlibat. Rekod keputusan kalibrasi dan verifikasi hendaklah
disenggara (Seksyen 4.2.4).
Perincian kepada kawalan bagi peralatan pemantauan dan pengukuran ditetapkan
dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Pembinaan dan Penyeliaan Tapak Bina
JKR.PK(O).04
Prosedur Pentadbiran Kontrak Bagi Pembinaan
JKR.PK(O).04A
Prosedur Penilaian Keadaan/Prestasi Aset
JKR.PK(O).08
Prosedur Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset
JKR.PK(O).09
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
Tarikh
BERSEPADU
: 3 Januari 2013
Muka Surat
8.0
PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN
8.1
AM
: 46 /110
JKR hendaklah merancang, mewujud dan melaksanakan proses pemantauan,
pengukuran, analisis dan penambahbaikan untuk:
a)
Memastikan produk/perkhidmatan mematuhi objektif SPB yang telah
ditetapkan,
b)
Memastikan pematuhan ke atas SPB dan perundangan berkaitan,
c)
Peningkatan keberkesanan SPB secara berterusan.
Penentuan ini termasuk kaedah-kaedah yang sesuai seperti penggunaan teknikteknik statistik.
8.2
PEMANTAUAN
DAN
PENGUKURAN
PRESTASI
SERTA
PEMATUHAN
PERUNDANGAN
8.2.1 Kepuasan Pelanggan
JKR hendaklah mewujudkan prosedur untuk memantau dan mengukur tahap
kepuasan pelanggan di antara lain melalui kaedah maklumbalas pelanggan, audit
dalaman, data berkaitan pelanggan ke atas penyampaian kualiti produk/
perkhidmatan, kajian cadangan pengguna, penghargaan dan KSP.
Perincian kepada pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan ditetapkan
dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Maklumbalas Pelanggan
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
JKR.PK(P).11
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 47 /110
8.2.2 Audit Dalaman
JKR hendaklah menjalankan Audit Dalaman sekurang-kurangnya satu (1) kali
setahun untuk memastikan keberkesanan SPB serta pematuhannya kepada
keperluan Standard Antarabangsa dan SPB Jabatan.
JKR hendaklah mendokumenkan prosedur untuk menyatakan tanggungjawab dan
keperluan bagi perancangan dan pelaksanaan audit, mewujudkan rekod dan
laporan keputusan audit serta menyenggara rekod yang berkaitan (Seksyen 4.2.4).
Hasil Audit Dalaman hendaklah dilaporkan kepada WP JKR. Pihak yang
bertanggungjawab ke atas bidang yang ditegur dalam laporan audit hendaklah
memastikan
tindakan
pembetulan
dilaksanakan
dengan
segera
bagi
menyelesaikan ketidakpatuhan dan puncanya. Tindakan susulan hendaklah
dijalankan untuk mengesan keberkesanan tindakan pembetulan dan laporan
disediakan bagi makluman kepada pengurusan.
Perincian kepada audit dalaman ditetapkan dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Audit Dalaman
JKR.PK(P).03
8.2.3 Pemantauan, Pengukuran Prestasi Dan Proses
JKR hendaklah menjalankan pemantauan dan pengukuran ke atas SPB bagi
semua proses yang terlibat. Pemantauan dan pengukuran terhadap proses seperti
keberkesanan prosedur/arahan kerja dalam Dokumen SPB dan output setiap
aktiviti serta proses kerja pelaksanaan projek/perkhidmatan penyenggaraan.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 48 /110
Antara aktiviti pemantauan dan pengukuran prestasi disenarai seperti berikut:
Bil
Pengukuran Proaktif
Pengukuran Reaktif
1
Kemajuan pencapaian objektif SPB
Tahap kepuasan pelanggan
menerusi maklumbalas
2
Prestasi sistem melalui hasil auditan
– audit dalaman dan audit dari pihak
luar
Laporan Ketidakakuran terhadap
proses, perlanggaran perundangan,
produk tidak memenuhi spesifikasi,
ketidakpatuhan kepada prosedur.
3
Analisis statistik yang memberi
petunjuk keperluan tindakan
pencegahan – trend analysis dan
keberkesanan penggunaan data
Kadar insiden – kemalangan,
kejadian merbahaya, penyakit
pekerjaan, kejadian nyaris, Kadar
Kehilangan Masa Bekerja (LTI).
4
Pemantauan pematuhan kepada
akta, perundangan dan lain-lain
keperluan
Laporan aduan pelanggan dan
awam terhadap kualiti produk/
perkhidmatan, alam sekitar dan
keselamatan dan kesihatan
pekerjaan.
5
Keberkesanan latihan dan
pelaksanaan program
Pemantauan pelaksanaan tindakan
pembetulan dan pencegahan
Apabila keputusan yang ditentukan tidak dicapai, tindakan pembetulan hendaklah
diambil untuk memastikan pematuhan produk.
Perincian kepada pemantauan dan pengukuran prestasi serta proses ditetapkan
dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Audit Dalaman
JKR.PK(P).03
Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
JKR.PK(P).04
Prosedur Kajian Semula Pengurusan
JKR.PK(P).07
Prosedur Maklumbalas Pelanggan
JKR.PK(P).11
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 49 /110
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Kawalan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
JKR.PK(O).04B
Prosedur Pematuhan Perundangan Dan Pengukuran
JKR.PK(O).04C
Prosedur
Kawalan
dan
Pemantauan
Kepada
Pematuhan JKR.PK(O).04E
Pembangunan Lestari
8.2.4 Pemantauan, Pengukuran Dan Penilaian Produk
JKR hendaklah memantau, mengukur dan menilai ciri-ciri produk/aset untuk
memastikan
keperluan
produk/aset
dipenuhi.
Ianya
dilakukan
melalui
pemeriksaan, pengujian dan penilaian di tiga (3) peringkat utama:
a)
Pemeriksaan dan Pengujian di Peringkat Penerimaan
JKR hendaklah memastikan produk/aset yang diterima tidak digunakan atau
diproses sehingga ia telah diperiksa atau disahkan memenuhi keperluan
yang ditetapkan.
b)
Pemeriksaan, Pengujian dan Penilaian di Peringkat Pemprosesan
JKR hendaklah memastikan produk/aset diperiksa, diuji dan dinilai seperti
yang diperlukan dalam Pelan Kualiti Projek, PSPA (Operasi), spesifikasi
dan/atau prosedur yang telah didokumenkan.
c)
Pemeriksaan Dan Pengujian Di Peringkat Akhir
JKR hendaklah memastikan pemeriksaan, pengujian dan Penilaian
peringkat akhir dijalankan selaras dengan objektif SPB, pelan SPB projek/
penyenggaraan, spesifikasi atau prosedur yang telah didokumenkan untuk
menyempurnakan bukti pematuhan produk akhir/perkhidmatan kepada
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 50 /110
keperluan yang ditetapkan. Bukti pematuhan produk/perkhidmatan mestilah
disenggara.
JKR hendaklah mewujud dan menyenggara rekod bagi membuktikan
bahawa produk/aset telah diperiksa dan/atau diuji selaras dengan kriteria di
setiap peringkat. Rekod yang disenggara hendaklah menyatakan dengan
jelas pihak yang bertanggungjawab meluluskan penyerahan produk dan
perkhidmatan kepada pelanggan digunakan (Seksyen 4.2.4).
Perincian
kepada
pemantauan
dan
pengukuran
produk/perkhidmatan/aset
ditetapkan dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Pembinaan Dan Penyeliaan Tapak Bina
JKR.PK(O).04
Prosedur Penyerahan Dan Pos Penyerahan
JKR.PK(O).05
8.3
KAWALAN KE ATAS PRODUK/PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI
SPESIFIKASI
JKR hendaklah menyediakan prosedur bagi memastikan produk/perkhidmatan dan
proses
yang tidak memenuhi spesifikasi (NCP) termasuk piawaian dan
perundangan adalah
dikenalpasti, dikawal dan diasingkan untuk mengelakkan
penggunaan atau penyerahan produk/perkhidmatan secara tidak terancang.
NCP hendaklah dikenalpasti pada keseluruhan aktiviti penzahiran produk/
perkhidmatan dalam pelaksanaan projek dan penyenggaraan
yang meliputi
peringkat :
a)
Perancangan
b)
Rekabentuk
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
c)
Perolehan
d)
Pembinaan
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 51 /110
i) Penerimaan bahan
ii) Pemprosesan
iii) Produk siap dan/atau akhir
e)
Penerimaan dan pendaftaran
f)
Operasi dan Penyenggaraan
g)
Penilaian Keadaan/Prestasi
h)
Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf
i)
Pelupusan
JKR hendaklah menangani ketidakpatuhan dengan cara-cara berikut:
a)
Mengambil tindakan untuk menghapuskan NCP.
b)
Menerima atau menyerah produk/perkhidmatan yang tidak mengikut
spesifikasi dengan kelulusan pihak berkuasa dan pihak pelanggan di mana
berkenaan.
c)
Tidak menerima produk/perkhidmatan untuk kegunaan tujuan asal.
JKR hendaklah mengambil tindakan yang bersesuaian yang mungkin berlaku
akibat NCP yang telah dikenalpasti selepas ianya diserahkan atau digunakan.
Apabila NCP telah diperbetulkan, ianya hendaklah diverifikasi semula supaya
mematuhi kehendak.
Rekod tindakan NCP yang diambil dan kelulusan pihak berkuasa hendaklah
disenggara. (Seksyen 4.2.4)
Perincian kepada kawalan ke atas NCP ditetapkan dalam prosedur berikut:
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 52 /110
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
8.4
JKR.PK(P).04
RESPONS KEMALANGAN, KECEMASAN, PERSEDIAAN DAN PENYIASATAN
INSIDEN
JKR hendaklah mengenal pasti potensi berlakunya situasi kecemasan dan
bersedia melalui pelan kecemasan untuk mengelakkan implikasi lebih besar ke
atas keselamatan, kesihatan dan juga alam sekitar .
JKR hendaklah mengkaji secara berkala terhadap keberkesanan dan kesesuaian
pelan keselamatan tapak bina/premis/laluan berdasarkan kejadian sebenar
kemalangan dan selepas ujian dibuat ke atas pelan keselamatan seperti yang
digariskan di dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Persediaan Dan Tindakan Semasa Kecemasan Dan
JKR.PK(O).04D
Penyiasatan Insiden
JKR juga hendaklah memastikan siasatan terhadap sesuatu insiden dilaksanakan
bagi mendapat hasil penyelesaian untuk mengurangkan insiden yang berlaku di
tapak bina.
8.5
ANALISIS DATA
JKR hendaklah mengumpul dan menganalisis data yang berkaitan bagi
menentukan pelaksanaan SPB sentiasa berkesan dan sentiasa ditambahbaik. Ini
termasuklah data yang dijanakan melalui pemantauan dan pengukuran serta dari
punca lain yang relevan.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 53 /110
Analisis data akan memberikan maklumat-maklumat berikut:a)
Tahap kepuasan pelanggan.
b)
Pematuhan kepada keperluan produk. (Seksyen 8.2.4)
c)
Ciri-ciri proses dan produk/perkhidmatan termasuk peluang-peluang untuk
langkah pencegahan dan tindakan penambahbaikan (Seksyen 8.2.3 dan
8.2.4),
8.6
d)
Maklumat prestasi pembekal (Seksyen 7.4) ,
e)
Pencapaian objektif SPB
PENAMBAHBAIKAN
8.6.1 Penambahbaikan Berterusan
JKR hendaklah menambahbaik SPB secara berterusan dengan berasaskan
sumber-sumber berikut :
a)
Dasar SPB,
b)
Objektif SPB,
c)
Laporan Audit,
d)
Analisis Data,
e)
Tindakan Pembetulan,
f)
Tindakan Pencegahan,
g)
Kajian Semula Pengurusan.
8.6.2 Tindakan Pembetulan
JKR
hendaklah
mengambil
tindakan
bagi
menghapuskan
punca-punca
ketidakpatuhan untuk mengelakkan ianya berulang. Tindakan pembetulan
hendaklah sesuai dengan kesan ketidakpatuhan.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 54 /110
Prosedur hendaklah disediakan untuk menentukan keperluan berikut;
a)
Mengkaji semula ketidakpatuhan (termasuk aduan pelanggan),
b)
Menentukan punca-punca ketidakpatuhan,
c)
Menilai keperluan tindakan untuk memastikan ketidakpatuhan tidak
berulang,
d)
Menentu dan melaksanakan tindakan susulan yang diperlukan,
e)
Merekod hasil daripada tindakan yang diambil (Seksyen 4.2.4),
f)
Mengkaji semula tindakan pembetulan yang diambil.
8.6.3 Tindakan Pencegahan
JKR hendaklah menentukan tindakan yang perlu bagi menghapuskan puncapunca ketidakpatuhan yang mungkin bagi mengelakkan ianya berlaku. Tindakan
pencegahan yang diambil hendaklah bersesuaian dengan masalah yang
berpotensi.
Prosedur hendaklah didokumenkan untuk menentukan keperluan perkara-perkara
berikut;
a)
Menentu ketidakpatuhan yang mungkin berlaku dan sebab-sebabnya,
b)
Menilai keperluan tindakan untuk mengelak ketidakpatuhan,
c)
Menentu dan melaksanakan tindakan yang diperlukan,
d)
Merekod kesan-kesan daripada tindakan yang diambil (Seksyen 4.2.4),
e)
Mengkaji semula keberkesanan tindakan pencegahan yang diambil.
Perincian kepada penambahbaikan berterusan ditetapkan dalam prosedur berikut:
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
MANUAL SISTEM PENGURUSAN No. Keluaran
No. Pindaan
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
: JKR. MSPB. 02
: 02
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 55 /110
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Audit Dalaman
JKR.PK(P).03
Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
JKR.PK(P).04
Prosedur Tindakan Pembetulan
JKR.PK(P).05
Prosedur Tindakan Pencegahan
JKR.PK(P).06
Prosedur Kajian Semula Pengurusan.
JKR.PK(P).07
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 56 / 110
LAMPIRAN A
STRUKTUR ORGANISASI JKR MALAYSIA
Ketua Pengarah Kerja Raya
(KPKR)
Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya
Sektor Bisnes
SEKTOR BISNES
Caw. Jalan
Caw. Pangkalan Udara dan Maritim
Caw. Kerja Bangunan Am
Caw. Kerja Kesihatan
Caw. Kerja Keselamatan
Caw. Pendidikan dan Pengajian
Tinggi
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya
Sektor Pengurusan
SEKTOR PENGURUSAN
Caw. Pengurusan Korporat
Caw. Kejuruteraan Senggara
Caw. Pengurusan Projek Kompleks
Semua Unit Khas JKR
Semua JKR Negeri
Semua JKR Wilayah Persekutuan
Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya
Sektor Pakar
SEKTOR PAKAR
Caw. Arkitek
Caw. Kejuruteraan Elektrik
Caw. Kontrak dan Ukur Bahan
Caw. Kejuruteraan Mekanikal
Caw. Alam Sekitar dan Tenaga
Caw. Kejuruteraan Jalan dan Geoteknik
Caw. Kejuruteraan Awam, Struktur dan
Jambatan
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 57 / 110
LAMPIRAN B
SENARAI PEJABAT PELAKSANA SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU JKR MALAYSIA
Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat
1
Ketua Pengarah Kerja Raya, Ibu
Pejabat JKR Malaysia, Jalan
Sultan Salahuddin, 50582 Kuala
Lumpur
Alamat Pejabat Cawangan/Daerah yang melaksana SPB
1
Cawangan Pengurusan Korporat (CPK), Ibu Pejabat JKR Malaysia
2
Cawangan Jalan (CJ), Ibu Pejabat JKR Malaysia
3
Cawangan Pangkalan Udara dan Maritim (CPUM), Ibu Pejabat JKR Malaysia
4
Cawangan Pendidikan Dan Pengajian Tinggi (CPPT), Ibu Pejabat JKR Malaysia
5
Cawangan Kerja Kesihatan (CKK), Ibu Pejabat JKR Malaysia
6
Cawangan Kerja Keselamatan (CKS), Ibu Pejabat JKR Malaysia
7
Cawangan Akitek (CA), Ibu Pejabat JKR Malaysia
8
Cawangan Kejuruteraan Mekanikal (CKM), Ibu Pejabat JKR Malaysia
9
Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE), Ibu Pejabat JKR Malaysia
10
Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan (CKUB), Ibu Pejabat JKR Malaysia
11
Cawangan Kejuruteraan, Awam, Struktur dan Jambatan (CKASJ), Ibu Pejabat JKR
Malaysia
12
Cawangan Kejuruteraan Jalan dan Geoteknik (CKJG), Ibu Pejabat JKR Malaysia
13
Cawangan Kejuruteraan Senggara (CKSa), Ibu Pejabat JKR Malaysia
14
Cawangan Kerja Bangunan Am (CKBA), Ibu Pejabat JKR Malaysia
15
Cawangan Alam Sekitar dan Tenaga (CAST), Ibu Pejabat JKR Malaysia
16
Cawangan Pengurusan Projek Kompleks (PROKOM), Ibu Pejabat JKR Malaysia
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 58 / 110
LAMPIRAN B
Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat
2
3
4
5.
Alamat Pejabat Cawangan/Daerah yang melaksana SPB
Pengarah JKR Perlis, Km. 3,
Jalan Raja Syed Alwi, 01000
Kangar, Perlis
1
Pengarah JKR Kedah, Tingkat 5,
Bangunan Sultan Abdul Halim,
2
Jalan Sultan Badlishah, 05882
3
Alor Setar, Kedah
Pengarah JKR Pulau Pinang,
Tingkat 18 dan 19, KOMTAR,
10000 Pulau Pinang
JKR Daerah Kota Setar/Pdg Terap, Jalan Badlishah, 05000 Alor Setar, Kedah
JKR Daerah Pendang/Yan, 06700 Pendang, Kedah
JKR Daerah Kuala Muda/Sik, 08007 Sungai Petani, Kedah
4
JKR Daerah Kubang Pasu, 06000 Jitra, Kedah
5
JKR Daerah Baling, 09100 Baling, Kedah
6
JKR Daerah Langkawi, Jalan Kuah, 07000 Langkawi, Kedah
7
JKR Daerah Kulim/Bandar Baharu, Jalan Tunku Asaad 09000 Kulim, Kedah
1
JKR Daerah Timur Laut, No. 3, Jalan Batu Gantung, 10450 P. Pinang
2
JKR Daerah Barat Daya, Jalan Titi Serong,11000 Balik Pulau, Pulau Pinang
3
JKR Daerah Seberang Prai Utara, Jalan Bertam 2, 13200 Kepala Batas, P. Pinang
4
JKR Daerah Seberang Prai Tengah, Jalan Betek, 14000 Bukit Mertajam, P. Pinang
5
JKR Daerah Seberang Prai Selatan, 14200 Sungai Jawi, P. Pinang
1
Pengarah JKR Perak, Jalan
Panglima Bukit Gantang Wahab, 2
30000 Ipoh, Perak
3
JKR Daerah Larut Matang dan Selama, 34100 Taiping, Perak
JKR Daerah Kuala Kangsar, 33000 Kuala Kangsar, Perak
JKR Daerah Hilir Perak, 36000 Teluk Intan, Perak
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 59 / 110
LAMPIRAN B
Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat
6.
Alamat Pejabat Cawangan/Daerah yang melaksana SPB
4
JKR Daerah Hulu Perak, 33300 Grik, Perak
5
JKR Daerah Kinta, Jalan Charlton, Off Jalan Maxwell, 30100 Ipoh, Perak
6
JKR Daerah Batang Padang, 35000 Tapah, Perak
7
JKR Daerah Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak
8
JKR Daerah Kerian, 34200 Parit Buntar, Perak
9
JKR Daerah Perak Tengah, 32800 Parit, Perak
1
Pengarah JKR Selangor, Tingkat
1 Bangunan Sultan Salahuddin
2
Abdul Aziz Shah, 40582 Shah
3
Alam, Selangor
JKR Daerah Klang, 41000 Klang, Selangor
JKR Daerah Kuala Langat, Telok Datok, 42700 Banting, Selangor
JKR Daerah Gombak, Ting. 2, Bgn. Sultan Sulaiman, KM 16 Jalan Ipoh, 68100
Batu Caves, Selangor
4
JKR Daerah Hulu Langat, 43000 Kajang, Selangor
5
JKR Daerah Sepang, 43900 Sepang, Selangor
6
JKR Daerah Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Baru, Selangor
7
JKR Daerah Sabak Bernam, 43500 Sungai Besar, Selangor
8
JKR Daerah Kuala Selangor, 45000 Kuala Selangor, Selangor
9
JKR Daerah Petaling, Tingkat 2,Kompleks Pejabat Kerajaan Daerah Petaling,
47500 Subang Jaya, Selangor
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 60 / 110
LAMPIRAN B
Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat
7.
8.
9.
Pengarah JKR Negeri Sembilan.
Tingkat 2, Wisma Negeri.70990
Seremban, Negeri Sembilan
Alamat Pejabat Cawangan/Daerah yang melaksana SPB
1
JKR Daerah Seremban, Kompleks Pentadbiran Daerah, 70300 Negeri Sembilan
2
JKR Daerah Kuala Pilah, 70200 Kuala Pilah, Negeri Sembilan
3
JKR Daerah Tampin, 73000 Tampin, Negeri Sembilan
4
JKR Daerah Port Dickson, 71009 Port Dickson, Negeri Sembilan
5
JKR Daerah Jelebu, 71600 Kuala Klawang, Negeri Sembilan
6
JKR Daerah Jempol, 72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan
7
JKR Daerah Rembau, 71309 Rembau, Negeri Sembilan
1
Pengarah, JKR Melaka, Jalan
Taming Sari, Peti Surat 98, 75906 2
Melaka
3
JKR Daerah Melaka Tengah, Jalan Taming Sari, 75400 Melaka
1
Pengarah JKR Johor, Aras C3S,
Kota Iskandar, 79582 Nusajaya, 2
Johor Bahru, Johor
3
JKR Daerah Johor Bahru, Jalan Petri, 80100 Johor Bahru, Johor
JKR Daerah Alor Gajah, 78000 Alor Gajah, Melaka
JKR Daerah Jasin, 77000 Jasin, Melaka
JKR Daerah Batu Pahat, 83000 Batu Pahat, Johor
JKR Daerah Kota Tinggi, 89100 Kota Tinggi, Johor
4
JKR Daerah Kluang, 86000 Kluang, Johor
5
JKR Daerah Segamat, 85000 Segamat, Johor
6
JKR Daerah Pontian, 82000 Pontian, Johor
7
JKR Daerah Mersing, 86800 Mersing, Johor
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 61 / 110
LAMPIRAN B
Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat
10.
Pengarah JKR Pahang,
Tingkat 10 - 12,
Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang
Alamat Pejabat Cawangan/Daerah yang melaksana SPB
8
JKR Daerah Muar, 84000 Muar, Johor
9
JKR Daerah Ledang, Jalan Sialang, 84500 Tangkak, Johor
10
JKR Daerah Kulai Jaya, Jalan Pejabat Kerajaan, Bukit Liki, 81110 Kulai Jaya,
Johor
1
JKR Daerah Kuantan, KM 3, Jalan Sungai Lembing 25200 Kuantan Pahang.
2
JKR Daerah Temerloh, 28000 Temerloh, Pahang
3
JKR Daerah Rompin, 26800 Rompin, Pahang
4
JKR Daerah Kuala Lipis, 27200 Kuala Lipis, Pahang
5
JKR Daerah Raub, 27600 Raub, Pahang
6
JKR Daerah Bentong, Tingkat 3 Wisma Sri Bentong, 28700 Bentong, Pahang
7
JKR Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang
8
JKR Daerah Maran, 26120 Maran, Pahang
9
JKR Daerah Pekan, 26600 Pekan, Pahang
10
JKR Daerah Cameron Highlands, 39007 Tanah Rata, Pahang
11
JKR Daerah Bera, Kompleks Pejabat Kerajaan, Simpang Kerayong, 28300 Triang,
Pahang
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 62 / 110
LAMPIRAN B
Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat
11.
12.
Pengarah JKR Terengganu,
Tingkat 12, Bangunan Wisma
Negeri, Jalan Pejabat, 20200
Kuala Terengganu, Terengganu
Pengarah JKR Kelantan, Jalan
Kuala Krai, 15050 Kota Bharu,
Kelantan
Alamat Pejabat Cawangan/Daerah yang melaksana SPB
1
JKR Daerah Kuala Terengganu, Tkt 9, Wisma Darul Iman, 20200 Terengganu
2
JKR Daerah Besut, 22200 Besut, Terengganu
3
JKR Daerah Dungun, 23000 Dungun, Terengganu
4
JKR Daerah Kemaman, 24000 Kemaman, Terengganu
5
JKR Daerah Hulu Terengganu, 21700 Kuala Berang, Terengganu
6
JKR Daerah Marang, 21600 Marang, Terengganu,
7
JKR Daerah Setiu, 22200 Setiu, Terengganu,
1
JKR Jajahan Kota Bharu, 15050 Kota Bharu, Kelantan
2
JKR Jajahan Kuala Krai, 18000 Kuala Krai, Kelantan
3
JKR Jajahan Pasir Mas, 17000 Pasir Mas, Kelantan
4
JKR Jajahan Gua Musang, 18300 Gua Musang, Kelantan
5
JKR Jajahan Tanah Merah, 17500 Tanah Merah, Kelantan
6
JKR Jajahan Machang, 18500 Machang, Kelantan
7
JKR Jajahan Pasir Putih, 16800 Pasir Putih, Kelantan
8
JKR Jajahan Tumpat, 16200 Tumpat, Kelantan
9
JKR Jajahan Bachok, 16300 Bachok, Kelantan
10
JKR Jajahan Jeli, 17600 Jeli, Kelantan
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 63 / 110
LAMPIRAN B
Bil. Pejabat Persijilan dan Alamat
13.
Pengarah JKR Wilayah Persekutuan
Putrajaya, Aras 3, Blok C7, 62582
Putrajaya, Wilayah Persekutuan
14.
Pengarah JKR Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, Blok D, Lot 8, Jalan
Chan Sow Lin, 50582 Kuala Lumpur
15.
Pengarah JKR Wilayah Persekutuan
Labuan, Jalan Tanjung Kubong, Peti
Surat 2, 87008 Labuan
16.
Pengarah, Unit JKR Kesedar, Jalan
Chempaka Merah, 17500 Tanah
Merah, Kelantan
Alamat Pejabat Cawangan/Daerah yang melaksana SPB
Nota: Analisa Pejabat yang terlibat dengan pelaksanaan SPB.
Pejabat Ketua
Pengarah Kerja raya
Pejabat Pengarah
Cawangan Ibu Pejabat
JKR
Pejabat Pengarah JKR
Negeri/ Wilayah
Persekutuan/ Unit Khas
Pejabat JKR
Daerah
Jumlah
1
16
15
78
110
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 64 / 110
LAMPIRAN B1
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 65 / 110
LAMPIRAN B2
STRUKTUR UMUM TANGGUNGJAWAB DAN OPERASI DALAM PENGURUSAN PENYENGGARAAN JKR
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 66 / 110
LAMPIRAN C1
PROSES KERJA JKR - LEVEL 1
CARTA PEMETAAN PROSES KERJA PERKHIDMATAN PERUNDINGAN TEKNIKAL & PENGURUSAN PROJEK
JKR
INPUT
Surat Kuasa,
Brief Projek,
Peruntukan,
Peraturan,
Standards
Aktiviti 1
Perancangan
Aktiviti 2
Rekabentuk
Aktiviti 3
Perolehan
Aktiviti 4
Pembinaan
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
Aktiviti 5
OUTPUT
Penyerahan
Projek yang
disiapkan
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 67 / 110
LAMPIRAN C2
PROSES KERJA JKR - LEVEL 1
CARTA PEMETAAN PROSES KERJA PENGURUSAN PENYENGGARAAN
INPUT
 Aset Kerajaan
 Dasar/Arahan
Kerajaan
 Permintaan
Pelanggan
 Permintaan
Aset
 Output Aktiviti 5
Aktiviti 6
OUTPUT
Aktiviti 7
Penerimaan
Aset
Operasi dan
Penyenggaraan
Aset
Aktiviti 8
Nilai Faedah
Aset Yang
Optimum
Aktiviti 9
Penilaian
Keadaan dan
Prestasi Aset
Aktiviti 10
Pemulihan/
Ubah Suai/ Naik
Taraf Aset
Pelupusan Aset
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
Pencapaian
Fungsi dan
Objektif Aset
Penyampaian
Perkhidmatan
Berkesan
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 68 / 110
LAMPIRAN D
SENARAI INDUK DOKUMEN SPB
Tajuk
Dokumen
Bil.
No.
Rujukan
Status
Keluaran
Status
Pindaan
Tarikh
Pindaan
Akhir
1.
Manual SPB
JKR.MSPB.02
3 Januari 2013
00
-
2.
Prosedur Kawalan Dokumen
JKR.PK(P).01
3 Januari 2013
00
-
3.
Prosedur Kawalan Rekod
JKR.PK(P).02
3 Januari 2013
00
-
4.
Prosedur Audit Dalaman
JKR.PK(P).03
3 Januari 2013
00
-
5.
Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi
Spesifikasi
JKR.PK(P).04
3 Januari 2013
00
-
6.
Prosedur Tindakan Pembetulan
JKR.PK(P).05
3 Januari 2013
00
-
7.
Prosedur Tindakan Pencegahan
JKR.PK(P).06
3 Januari 2013
00
-
8.
Prosedur Kajian Semula Pengurusan.
JKR.PK(P).07
3 Januari 2013
00
-
9.
Prosedur Bajet dan Kawalan Kewangan
JKR.PK(P).08
3 Januari 2013
00
-
10.
Prosedur Pengurusan Kompetensi, Latihan dan
Kesedaran
JKR.PK(P).09
3 Januari 2013
00
-
11. Prosedur Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan
JKR.PK(P).10
3 Januari 2013
00
-
12. Prosedur Maklumbalas Pelanggan
JKR.PK(P).11
3 Januari 2013
00
-
JKR.PK(P).11A
3 Januari 2013
00
-
JKR.PK(P).12
3 Januari 2013
00
-
13.
Prosedur Komunikasi, Perundingan dan
Penglibatan
14. Prosedur Aspek dan Impak Alam Sekitar
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
Tajuk
Dokumen
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 69 / 110
LAMPIRAN D
Tarikh
Pindaan
Akhir
No.
Rujukan
Status
Keluaran
Status
Pindaan
JKR.PK(P).13
3 Januari 2013
00
-
JKR.PK(P).14
3 Januari 2013
00
-
17. Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek
JKR.PK(O).01
3 Januari 2013
00
-
18. Prosedur Rekabentuk
JKR.PK(O).02
3 Januari 2013
00
-
19. Prosedur Perolehan Kerja
JKR.PK(O).03
3 Januari 2013
00
-
20. Prosedur Pembinaan dan Penyeliaan Tapak Bina
JKR.PK(O).04
3 Januari 2013
00
-
JKR.PK(O).04A
3 Januari 2013
00
-
JKR.PK(O).04B
3 Januari 2013
00
-
JKR.PK(O).04C
3 Januari 2013
00
-
JKR.PK(O).04D
3 Januari 2013
00
-
JKR.PK(O).04E
3 Januari 2013
00
-
JKR.PK(O).05
3 Januari 2013
00
-
JKR.PK(O).06A
3 Januari 2013
00
Bil.
Prosedur Hazard Identification, Risk Assessment
Determining Controls (HIRADC)
Prosedur Program Pengurusan Alam Sekitar
16.
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
15.
21. Prosedur Pentadbiran Kontrak
Prosedur Kawalan Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan
Prosedur Pematuhan Perundangan Dan
23.
Pengukuran
Prosedur Persediaan Dan Tindakan Semasa
24.
Kecemasan Dan Penyiasatan Insiden
Prosedur Kawalan dan Pemantauan Kepada
25.
Pematuhan Pembangunan Lestari
22.
26. Prosedur Penyerahan dan Pos Penyerahan
27. Prosedur Perancangan Strategi Pengurusan Aset
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
Tajuk
Dokumen
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 70 / 110
No.
Rujukan
Status
Keluaran
Status
Pindaan
JKR.PK(O).06B
3 Januari 2013
00
JKR.PK(O).06C
3 Januari 2013
00
JKR.PK(O).06D
3 Januari 2013
00
31. Prosedur Operasi dan Penyenggaraan Aset
JKR.PK(O).07
3 Januari 2013
00
32. Prosedur Penilaian Keadaan/Prestasi Aset
JKR.PK(O).08
3 Januari 2013
00
33. Prosedur Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset
JKR.PK(O).09
3 Januari 2013
00
34. Prosedur Pelupusan Aset
JKR.PK(O).10
3 Januari 2013
00
Bil.
28. Prosedur Penerimaan Aset
29.
Prosedur Penerimaan Tanggungjawab Operasi
dan Penyenggaraan Aset
30. Prosedur Pendaftaran Aset
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
LAMPIRAN D
Tarikh
Pindaan
Akhir
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 71 / 110
LAMPIRAN E
SENARAI INDUK REKOD SPB
PROSEDUR SPB
PROSEDUR KAWALAN
DOKUMEN
[JKR.PK(P).01]
JENIS REKOD
1. Senarai Induk Dokumen SPB
2. Sistem Pengkodan Dokumen SPB
3. Borang Cadangan Pindaan
4. Rekod Pindaan Dokumen SPB
5. Dokumen SPB Yang telah dilupus
PROSEDUR KAWALAN
REKOD
[JKR.PK(P).02]
1. Daftar Fail Rasmi
2. Daftar surat menyurat
3. Kad Daftar Pinjaman Fail (DOCKET)/Daftar
Pergerakan Fail
4. Fail Pelupusan
5. Fail Berkaitan Sistem Pengurusan Keselamatan dan
Kesihatan
PROSEDUR AUDIT
DALAMAN
[JKR.PK(P).03]
1. Senarai Perlantikan KSA, KPA, PAD.
2. Jadual Audit Tahunan
3. Program Audit Dalaman
4. Laporan Audit Dalaman
5. Perakuan Analisa Laporan Audit Dalaman
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 72 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
JENIS REKOD
6. Rekod Analisa Sumber Pengauditan
7. Rekod Persijilan/Latihan Auditee
PROSEDUR KAWALAN
PRODUK YANG TIDAK
MEMENUHI
SPESIFIKASI
[JKR.PK(P).04]
1. Borang NCP
PROSEDUR TINDAKAN
PEMBETULAN
[JKR.PK(P).05]
1. Kelulusan Pengurusan JKR
PROSEDUR TINDAKAN
PENCEGAHAN
[JKR.PK(P).06]
1. Kelulusan Pengurusan JKR
PROSEDUR KAJIAN
SEMULA
PENGURUSAN
[JKR.PK(P).07]
1. Senarai Input KSP
2. Log NCP
3. Laporan Analisa NCP dan Penambahbaikan
2. Laporan NCR dan Tindakan Pembetulan.
2. Borang NCR dan Tindakan Pencegahan
2. Log Input KSP
3. Minit Mesyuarat KSP
4. Rekod Pelaksanaan Keputusan KSP
PROSEDUR BAJET
DAN KAWALAN
KEWANGAN
[JKR.PK(P).08]
1. Surat Arahan (Memo) penyediaan draf Anggaran
Bajet.
2. Cadangan Anggaran Bajet Mengurus/Pembangunan
(termasuk Perjanjian Program)
3. Waran Peruntukan.
4. Waran Peruntukan Kecil
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 73 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
JENIS REKOD
5. Buku Daftar Waran Peruntukan
6. Laporan Perbelanjaan bulanan Sub
Aktiviti/Aktiviti/Program
7. Laporan Prestasi Perbelanjaan Tahunan Sub
Aktiviti/Aktiviti/Program
PROSEDUR
PENGURUSAN
KOMPETENSI,
LATIHAN DAN
KESEDARAN
[JKR.PK(P).09]
1. Laporan Pengesyoran dan Perakuan Penempatan
2. Buku Rekod Perkhidmatan
3. MYKJ
4. Analisa Peranan, Tugasan Utama dan Output Kerja.
5. Kompetensi dan Penilaian Kompetensi
6. Keperluan Latihan.
7. Cadangan Bajet Latihan.
8. Program Latihan.
PROSEDUR
PEROLEHAN BEKALAN
DAN PERKHIDMATAN
[JKR.PK(P).10]
1. Pesanan Tempatan
2. Pesanan Penghantaran
3. Nota Penerimaan Barangan
4. Nota Pelaksanaan Perkhidmatan
5. Dokumen Sebutharga
6. Dokumen Tender
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 74 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
JENIS REKOD
7.
Laporan Penilaian Sebutharga/Tender
8.
Surat Setuju Terima
9.
Permohonan Perlantikan Perkhidmatan Perunding
10. Kelulusan JPPPA/Perbendaharaan/Lembaga
Perolehan/PKewN
11. Surat Perlantikan Perunding
12. Perjanjian dan Terima Rujukan Perkhidmatan
Perunding
13. Arahan Kerja kepada KISB
14. Laporan Penyiasatan Tanah dan Rekabentuk
Geoteknik
15. Laporan Prestasi KISB
16. Laporan Prestasi Perunding
PROSEDUR
MAKLUMBALAS
PELANGGAN
[JKR.PK(P).11]
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
1.
Borang Maklumbalas Pelanggan
2.
Daftar Maklumbalas Pelanggan
3.
Borang Arahan Siasatan dan Tindakan
4.
Minit Mesyuarat Maklumbalas Pelanggan
5.
Borang Ringkasan Maklumbalas Bulanan
6.
Laporan Soal Selidik Kepuasan Pelanggan
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 75 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
PROSEDUR
KOMUNIKASI,
PERUNDINGAN DAN
PENGLIBATAN
[JKR.PK(P).11A]
JENIS REKOD
1. Surat/Memo
2. Perundangan dan Akta Berkaitan dan Maklumat
Berkenaan
3. Emel
4. Maklumat dari Sesawang
5. Minit Mesyuarat
6. Rekod Latihan
PROSEDUR ASPEK
DAN IMPAK ALAM
SEKITAR
[JKR.PK(P).12]
1. Borang Analisa Aspek dan Impak Alam Sekitar
PROSEDUR HAZARD
IDENTIFICATION, RISK
ASSESSMENT
DETERMINING
CONTROLS (HIRADC)
[JKR.PK(P).13]
1.
Analisis HIRADC Tapak Bina
2.
Salinan Kelulusan HIRADC Kontraktor
PROSEDUR
PROGRAM
PENGURUSAN ALAM
SEKITAR,
KESELAMATAN DAN
KESIHATAN
[JKR.PK(P).14]
1.
Program Keselamatan dan Kesihatan
2.
Program Alam Sekitar
3.
Rekod Program
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 76 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
PROSEDUR
PERANCANGAN
PELAKSANAAN
PROJEK
[JKR.PK(O).01]
PROSEDUR
REKABENTUK
[JKR.PK(O).02]
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
JENIS REKOD
1.
Senarai Projek Rancangan Lima (5) Tahun
2.
Keputusan Kaedah Pelaksanaan
3.
Lantikan HOPT/HODT
4.
Senarai Semakan Brif
5.
Verifikasi Harta Pelanggan
6.
Analisis Sumber
7.
Surat Niat Lantikan Kontraktor/Perunding
8.
Cadangan Rekabentuk Konsep
9.
Pelan Kualiti (Q Plan)
10.
Kos Awalan
11.
Brif Projek
12.
Surat Lantikan/Kelulusan Perlantikan Perunding
13.
Borang Lawatan Tapak
14.
Laporan Penyiasatan Tanah/Pelan Ukur
15.
Minit-minit Mesyuarat
16.
Needs of Statement
1.
Q-Plan Terkini Termasuk D-Plan Dan C-Plan (Bagi
R&B)
2.
Pelan Ukur
3.
Rekabentuk Awalan Yang Diluluskan
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 77 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
PROSEDUR
PEROLEHAN KERJA
[JKR.PK(O).03]
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
JENIS REKOD
4.
Kelulusan Rekabentuk Dari Pihak Berkuasa
Berkenaan
5.
Data Pengiraan Rekabentuk terperinci (bagi
konvensional)
6.
Rekod Kajian Semula/Verifikasi/Validasi (Jika Ada)
(Bagi Konvensional)
7.
Rekod Audit Bagi Kajian
Semula/Verifikasi/Validasi(Jika Ada) (Bagi Reka
Dan Bina)
8.
Lukisan Rekabentuk Dan/Atau Spesifikasi Yang
Telah Diluluskan
9.
Daftar Lukisan Rekabentuk Dan/Atau Spesifikasi
Yang Telah Diluluskan
10.
Rekod Pindaan Rekabentuk Dan Penambahbaikan
11.
Minit-Minit Mesyuarat
1.
Dokumen Sebutharga
2.
Dokumen Tender
3.
Perakuan Tender/Sebutharga
4.
Daftar Undi
5.
Salinan Iklan/Surat Jemputan Tender
6.
Keputusan Tender/Sebutharga
7.
Surat Kelulusan Kementerian Kewangan/PKewN
(Rundingan Terus)
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 78 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
PROSEDUR
PEMBINAAN DAN
PENYELIAAN TAPAK
BINA
[JKR.PK(O).04]
PROSEDUR
PENTADBIRAN
KONTRAK
[JKR.PK(O).04A]
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
JENIS REKOD
8.
Surat setuju terima
1.
Surat Setuju Terima (SST)
2.
Dokumen Tender
3.
Borang Verifikasi Harta Pelanggan
4.
Pelan Kualiti Projek (Q-Plan) yang mengandungi
Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan)
5.
Borang Kalibrasi Peralatan
6.
Buku Harian Tapak
7.
Rekod/Borang/Senarai Semakan bagi Pemeriksaan/
Pengujian
8.
Minit Mesyuarat Pra
Pembinaan/Tapak/Penyelarasan Teknikal
9.
Perakuan Siap Kerja Projek
1.
Salinan Surat Penurunan Kuasa Menteri (bila perlu)
2.
Salinan SST
3.
Dokumen Kontrak
4.
Perakuan Bayaran Pendahuluan (PWD 66)
termasuk Lampiran
5.
Perakuan Bayaran Interim (PWD 66) Termasuk
Lampiran
6.
Baucer Bayaran
7.
Buku Vot Projek
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 79 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
JENIS REKOD
8.
Permohonan dan Kelulusan Perubahan Kerja (JKRKPK)
9.
Arahan Perubahan Kerja (JKR-APK)
10.
Perakuan Pelarasan Harga Kontrak
11.
Notis Kelewatan Kerja
12.
Perakuan Kelewatan dan Lanjutan Masa (JKR203TRev.83)
13.
Notis Untuk Mengeluarkan Perakuan Kerja Tidak
Siap
14.
Perakuan Kerja Tidak Siap (JKR 203X-Rev. 1/83)
15.
Butiran Tuntutan Kontraktor
16.
Laporan Ke Atas Tuntutan Kontraktor
17.
Keputusan Tuntutan Kontraktor
18.
Notis Kemungkiran Kontraktor
19.
Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor – Borang
JKR Rev. Mei 2002
20.
Perakuan Siap Kerja
21.
Perakuan Membaiki Kecacatan
22.
Perakuan Muktamad
23.
Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan
24.
Surat Tuntutan Kepada Kontraktor
25.
Surat Kepada Penasihat Undang-undang
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 80 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
PROSEDUR KAWALAN
KESELAMATAN DAN
KESIHATAN
PEKERJAAN
[JKR.PK(O).04B]
PROSEDUR
PEMATUHAN
PEUNDANGAN DAN
PENGUKURAN
[JKR.PK(O).04C]
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
JENIS REKOD
26.
Perakuan Daripada Penasihat Undang-undang
27.
Laporan Hapuskira
28.
Keputusan Kem. Kewangan/Pkewn Mengenai
Hapuskira
29.
Surat Laksana Tindakan Susulan
1.
Pelan Keselamatan Projek (S-Plan)
2.
Laporan Keselamatan dan Kesihatan
3.
Semua Laporan Pemeriksaan Keselamatan dan
Kesihatan Di Tapak Bina
4.
Minit Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan
Kesihatan
5.
Rekod Statistik Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan
6.
HIRADC
7.
Laporan NCR
1.
Senarai Semakan Pengukuran dan Pematuhan
Kepada Perundangan
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 81 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
PROSEDUR
PERSEDIAAN DAN
TINDAKAN SEMASA
KECEMASAN, DAN
PENYIASATAN
INSIDEN
[JKR.PK(O).04D]
JENIS REKOD
1. Laporan Pemberitahuan/Makluman
Kemalangan/Penyakit
2. Laporan Insiden
3. Minit Mesyuarat
4. Senarai Nama Dan Nombor Yang Boleh Dihubungi
Semasa Kecemasan
5. MSDS (Material Safety Data Sheet)
6. Rekod Pengawasan Perubatan dan Rekod
Pengawasan Kesihatan
PROSEDUR KAWALAN
DAN PEMANTAUAN
KEPADA PEMATUHAN
PEMBANGUNAN
LESTARI
[JKR.PK(O).04E]
1. Laporan Semakan Keperluan Alam Sekitar Dalam
Projek
2. Surat Perlantikan Berkaitan
3. Laporan Semakan Keperluan EIA Dalam Projek
4. Laporan Semakan Kajian Semula Rekabentuk Untuk
Alam Sekitar Dan Laporan Kerja Jalan
5. Lukisan Projek Berkaitan Kerja Perlindungan Alam
Sekitar
6. Laporan Tindakan Kawalan Aspek Dan Impak Alam
Sekitar Yang Ketara
7. Minit Mesyuarat Projek
8. Laporan Kalibrasi
9. Borang Pemantauan Pencapaian Objektif Alam Sekitar
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 82 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
JENIS REKOD
10. Borang Rekod Parameter Alam Sekitar
11. Penilaian Prestasi Pemantauan Parameter Alam
Sekitar
12. Semakan Pemantauan Untuk Tindakan Pembaikan
Dan Perlindungan Alam Sekitar
13. Laporan Pemeriksanaan/Audit Dalaman Sebelum
Penyerahan Projek
PROSEDUR
PENYERAHAN DAN
POS PENYERAHAN
[JKR.PK(O).05]
1. Senarai Semakan Pra Penyerahan
2. Laporan Hasil Lawatan
3. Senarai Semakan Penyerahan
4. As Built Drawing
5. Manual Operasi Dan Penyenggaraan
6. Sijil Jaminan
7. Dokumen Penyerahan
8. Laporan Penilaian Kesesuaian Kehendak Pengguna
Produk Akhir
9. Borang JKR 8
PROSEDUR
PERANCANGAN
STRATEGI
PENGURUSAN ASET
[JKR.PK(O).06A]
1. Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi)
2. Pelan Penerimaan Aset (PTRA)
3. Pelan Operasi dan Penyenggaraan Aset (POPA)
4. Pelan Penilaian Keadaan/Prestasi Aset (PNPA)
5. Pelan Pemulihan/ Ubah Suai/ Naik Taraf Aset (PPUN)
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 83 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
JENIS REKOD
6. Pelan Pelupusan Aset (PLA)
7. Anggaran Belanjawan Mengurus Pengurusan Aset
Tak Alih (ABM-PATA)
8. JKR.PATA-3A, JKR.PATA-3B, JKR.PATA-3C,
JKR.PATA-3D, JKR.PATA-3E
9. Laporan Ketidakpatuhan (NCR)
10. Laporan Audit Dalaman
11. Rekod-Rekod Dan Borang-Borang Yang Berkaitan
Sebagaimana TPATA
PROSEDUR
PENERIMAAN ASET
[JKR.PK(O).06B]
1. Surat Arahan Pelaksanaan Penerimaan Aset
2. Pelan Tindakan Penerimaan Aset
3. Laporan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Perunding
Penyenggaraan
4. Minit Mesyuarat
5. Dokumen-Dokumen Penerimaan Aset Sebagaimana
Senarai Semak
6. Laporan Pemeriksaan Fizikal Aset
7. Laporan Kecacatan/Kerosakan
8. Sijil Perakuan Penerimaan Aset
9. Rekod-Rekod Dan Borang-Borang Yang Berkaitan
Sebagaimana TPATA
PROSEDUR
PENERIMAAN
TANGGUNGJAWAB
OPERASI DAN
PENYENGGARAAN
ASET
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
1. Surat Arahan/Permohonan Pelaksanaan Penerimaan
Tanggungjawab Operasi dan Penyenggaraan
2. Pelan Tindakan Penerimaan Tanggungjawab Operasi
dan Penyenggaraan Aset
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 84 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
[JKR.PK(O).06C]
JENIS REKOD
3. Dokumen-Dokumen Penerimaan Aset Sebagaimana
Senarai Semak
4. Laporan Pemerhatian Awal Aset
5. Rekod Rumusan Laporan Dan Pengesyoran
6. Sijil Perakuan Penerimaan Tanggungjawab Operasi
dan Penyenggaraan
7. Borang Perakuan Serahan Kerja Siap (Selepas CPC)
Kepada BSFJ
Perakuan Serahan Kerja Siap (Selepas CMGD)
kepada BSFJ
8. Laporan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Perunding
Penyenggaraan
PROSEDUR
PENDAFTARAN ASET
[JKR.PK(O).06D]
1. Kad Pendaftaran Aset Tak Alih
2. Laporan Pendaftaran Premis Aset
3. Surat Perakuan Pendaftaran Aset Tak Alih
4. Borang Kriteria Permohonan Pewartaan Jalan
Persekutuan/Daftar Premis Aset
5. Senarai Semakan Permohonan Pewartaan Jalan
Raya/Daftar Premis Aset Beserta Dokumen/Maklumat
Yang Berkenaan.
6. Senarai Semakan Kriteria Penerimaan Pewartaan
Jalan Persekutuan/Daftar Premis Aset
7. Penentuan Pelaksana Pendaftaran Aset Khusus
8. Laporan Daftar Aset Khusus
9. Rekod-Rekod Dan Borang-Borang Yang Berkaitan
Sebagaimana TPATA
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 85 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
PROSEDUR OPERASI
DAN
PENYENGGARAAN
ASET
[JKR.PK(O).07]
JENIS REKOD
1. Daftar Aduan Pelanggan
2. Arahan Siasatan dan Penyenggaraan Pembaikan
3. Laporan Kemajuan Bulanan OPA
4. Laporan Sukuan Tahun Pengukuran Prestasi Tahap
Perkhidmatan OPA (Aset Jalan- Laporan Kemajuan
Tahunan OPA)
5. Laporan Kajian Semula Dan Cadangan
Penambahbaikan OPA
6. Penilaian Prestasi Kontraktor Penyenggaraan
7. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan
Sebagaimana TPATA (Aset Jalan Dikecualikan)
8. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan
Sebagaimana Prosedur Kualiti Yang Selainnya
PROSEDUR
PENILAIAN KEADAAN /
PRESTASI ASET
[JKR.PK(O).08]
Rekod Kualiti Aset Bangunan
1. Surat Arahan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/
Prestasi Aset
2. Surat Pelantikan Panel Penilaian Teknikal
3. Laporan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/Prestasi
Aset
4. Perakuan Penarafan Keadaan/ Prestasi Aset
5. Laporan Perakuan Penilaian Keadaan/Prestasi Aset
6. Keputusan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/Prestasi
Aset
7. Perakuan Untuk Pelupusan Aset Tak Alih Kerajaan
(jika berkenaan)
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 86 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
JENIS REKOD
8. Laporan Pemeriksaan dan Penarafan Aset Tak Alih
9. Perakuan Untuk Pelupusan Aset Tak Alih Kerajaan (
Jika Berkenaan)
10. Laporan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Perunding
Penyenggaraan
11. Rekod-rekod dan borang-borang yang berkaitan
sebagaimana TPATA
12. Rekod-rekod dan borang-borang yang berkaitan
sebagaimana garis panduan yang berkaitan.
Rekod Kualiti Aset Jalan
1. Surat Arahan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/
Prestasi Aset
2. Laporan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/ Prestasi
Aset
3. Laporan Perakuan Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset
4. Keputusan Pelaksanaan Penilaian Keadaan/ Prestasi
Aset
5. Rekod-rekod Dan Borang-borang Yang Berkaitan
Sebagaimana TPATA
PROSEDUR
PEMULIHAN/ UBAH
SUAI/ NAIK TARAF
ASET
[JKR.PK(O).09]
1. Surat Pelantikan Sebagai HOPT Bagi Melaksanakan
Kerja-Kerja *Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset
2. Laporan Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset
3. Semua rekod yang tersenarai dalam Prosedur
JKR.PK(O).01, JKR.PK(O).02, JKR.PK(O).03,
JKR.PK(O).04 dan JKR.PK(O).05
4. Rekod-rekod dan borang-borang yang berkaitan
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 87 / 110
LAMPIRAN E
PROSEDUR SPB
JENIS REKOD
sebagaimana TPATA
PROSEDUR
PELUPUSAN ASET
[JKR.PK(O).10]
1. Surat Pelantikan Lembaga Pemeriksa Aset Tak Alih
(Pelupusan)
2. Laporan Verifikasi dan Perakuan Pelupusan
3. Penentusahan Pelupusan Aset
4. Penilaian Prestasi Kontraktor Penyenggaraan
5. Laporan Pelupusan Aset
6. Perakuan Syor Roboh/ Perakuan Pelupusan Aset
7. Rekod-rekod dan borang-borang yang berkaitan
sebagaimana TPATA
8. Rekod-rekod dan borang-borang yang berkaitan
sebagaimana garis panduan yang berkaitan
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 88 / 110
PELAN PELAKSANAAN STRATEGIK SPB
LAMPIRAN F
Tanggungjawab Pengurusan
Kajian Semula Pengurusan (seksyen 5.6): JKR.PK(P).07
Penambahbaikan (seksyen 8.5)
Tindakan Pembetulan (seksyen 8.5.2)
JKR.PK(P).05
Tindakan Pencegahan(seksyen 8.5.3)
JKR.PK(P).06
Analisa Data (seksyen 8.4)
Laporan Audit Dalaman
Prestasi Pembekal
Pencapaian Objektif Kualiti
Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
(seksyen 8.3)
JKR.PK(P).04
Kepuasan Pelanggan
Pemantauan & Pemeriksaan (seksyen 8.2)
Penambahbaikan
berterusan
Audit Dalaman
JKR.PK(P).03
Verifikasi/
Pindaan
Rekabentuk
Kajian semula
Brif Projek
INPUT
Brief Projek
Peruntukan
Peraturan
Proses
Kerja
Borang
Pemeriksaan/
Pengujian
Laporan
Kecacatan/
Kerosakan
Aktiviti 1
Aktiviti 2
Aktiviti 3
Aktiviti 4
Aktiviti 5
Perancangan
Rekabentuk
Perolehan
Pembinaan
Penyerahan
Aktiviti 6
Aktiviti 7
Aktiviti 8
Aktiviti 9
Aktiviti 10
Penerimaan
Aset
Operasi dan
Penyenggaraan
Aset
Penilaian
Keadaan/
Prestasi Aset
Pemulihan/
Ubahsuai/ Naik
Taraf Aset
Pelupusan Aset
Kawalan Dokumen
JKR.PK(P).01
Maklubalas Pelanggan
JKR.PK(P).11
OUTPUT
Projek Siap
OUTPUT
INPUT
-Aset Kerajaan
-Dasar/Arahan
Kerajaan
-Permintaan
Pelanggan
Pengurusan
Sumber
Prestasi
Kontraktor/
Perunding
Peruntukan & sumber:
Bajet & Kawalan Kewangan
JKR.PK(P).08
Pengurusan Sumber (seksyen 6)
Sumber Manusia:
Perolehan Bekalan &
Kompetensi & Latihan
Perkhidmatan
JKR.PK(P).09
JKR.PK(P).10
Kawalan Infrastruktur &
Persekitaran sebagaimana
arahan sedia ada
Nilai Faedah
Aset yang
optimum
Penyampaian
Perkhidmatan
Berkesan
Kawalan Rekod
JKR.PK(P).02
Tanggungjawab Pengurusan (seksyen 5) (Rujuk Manual Kualiti)
Komunikasi
Pelanggan
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
Polisi Kualiti
Perancangan
Kualiti
Tanggungjawab & Kuasa dalam
organisasi JKR
Wakil
Pengurusan
Komunikasi
Dalaman
Kajian Semula
Pengurusan
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 89 / 110
LAMPIRAN G
JADUAL PELAKSANAAN SPB
TEMPOH
PERANCANGAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU (SPB)
1
o
Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan SPB
2
o
Pengumpulan Kajian Semula Pengurusan
3
o
Laksanakan Analisis Kajian Semula Pengurusan
4
o
Mesyuarat Pra MKSP
5
o Mesyuarat MKSP
6
o
7
o Mesyuarat/Bengkel Tindakan Penambahbaikan SPB
8
o Melaksanakan penambahbaikan secara pindaan dokumen/arahan pemakaian
9
o
Melaksanakan cross-audit antara Cawangan/Bahagian
10
o
Melaksanakan audit dalaman
11
o
Pelaporan kepada WP dan Post Mortem Audit Dalaman
12
o
Pengumpulan Laporan dan Laksana Analisis Untuk Tujuan Pelaporan MKSP
Lawatan Pihak Auditor Luar
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 90 / 110
LAMPIRAN H
SENARAI KLAUSA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 DAN RUJUKAN DOKUMEN SPB
ISO 9001
KLAUSA
KETERANGAN
ISO 14001
KLAUSA
KETERANGAN
OHSAS 18001
KETERANGAN
KLAUSA
Rujukan Dokumen
SPB
 1
 1.1
 1.2
 Skop
 Am
 Aplikasi
1
 Skop
 2
 Norma Rujukan
2
 Norma Rujukan
2
 Norma Rujukan
 3
 Terma Dan Definisi
3
 Terma Dan Definisi
3
 Terma Dan Definisi
 4
 Sistem Pengurusan
Kualiti (Tajuk)
4
 Keperluan Sistem
Pengurusan
Persekitaran (Tajuk)
4
 Keperluan Sistem Pengurusan
Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan (Tajuk)
 4.1
 5.5
 5.5.1
 Keperluan Am
 Tanggungjawab,
Kuasa Dan
Komunikasi
 Tanggungjawab Dan
Kuasa
 4.1
 Keperluan Am
 4.1
 Keperluan Am
 MSPB.02 (4.1)
 MSPB.02(5.5)
 5.1
 5.3
 8.5
 Komitmen
Pengurusan
 Dasar Kualiti
 Penambahbaikan
 4.2
 Polisi Alam Sekitar
 4.2
 Polisi Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan
 MSPB.02 (5.3)
 5.4
 Perancangan (Tajuk)
 4.3
 Perancangan (Tajuk)
 4.3
 Perancangan (Tajuk)
 5.2
 7.2.1
 7.2.2
 Fokus Pelanggan
 Penentuan Keperluan
Yang Berkaitan Produk
 Kajian Semula Keperluan
Berkaitan Produk
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
 4.3.1
Aspek Persekitaran
1
 4.3.1
 MSPB.02(3.1)
 Skop
 Perancangan Kepada
HIRADC
 MSPB.02 (1.2)
 JKR.PK(O).01
 JKR.PK(P).12
 JKR.PK(P).13
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 91 / 110
LAMPIRAN H
ISO 9001
KLAUSA
KETERANGAN
ISO 14001
KLAUSA
 4.3.2
 5.2
 7.2.1
 Fokus Pelanggan
 Penentuan Keperluan Yang
Berkaitan Dengan Produk
 5.4.1
 5.4.2
 8.5.1
 Objektif Kualiti
 Perancangan Sistem
 4.3.3
Pengurusan Kualiti
 Penambahbaikan Berterusan
7
 Penzahiran Produk
(Tajuk)
 5.1
 5.5.
1
 5.5.
2
 6.1
 6.3
 Komitmen
Pengurusan
 Tanggungjawab Dan
Kuasa
 Wakil Pengurusan
 Penyediaan Sumber
 Infrastruktur
 6.2.1
 6.2.2
 Am
 Kompetensi,
Kesedaran Dan
Latihan
 5.5.3
 7.2.3
 Komunikasi
Dalaman
 Komunikasi
Dengan Pelanggan
 4.2.1
 Am (Keperluaan
Dokumentasi)
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
KETERANGAN
Perundangan Dan
Keperluan Lain
OHSAS 18001
KLAUSA
 4.3.2
KETERANGAN
 MSPB.02 (7.2.1)
 Perundangan Dan
Keperluan Lain
Objektif, Sasaran Dan
Program
 4.3.3
 Objektif Dan Program
 4.4
Perlaksanaan Dan
Operasi (Tajuk)
 4.4
 Perlaksanaan Dan
Operasi (Tajuk)
 4.4.1
Sumber, Peranan,
Tanggungjawab Dan
Kuasa
 4.4.2 Kompetensi, Latihan
Dan Kesedaran
 4.4.3
 4.4.4
 Komunikasi
 Dokumentasi
 4.4.1
 Sumber, Peranan,
Tanggungjawab, Pihak
Yang Bertanggungjawab
Dan Kuasa
 Kompetensi, Latihan Dan
Kesedaran
 4.4.3
 Komunikasi, Penyertaan Dan
Perundingan
 Dokumentasi
 MSPB.02 (5.4)
 MSPB.02 (5.4)
 JKR.PK(P).14
 JKR.PK(O).01
 4.4.2
 4.4.4
Rujukan Dokumen
SPB
 MSPB.02 (5.5)
 JKR.PK(P).08
 JKR.PK(P).09
 JKR.PK(P).09
 JKR.PK(P).11A
 JKR.PK(P).13
 MSPB.02 (4.2)
 JKR.PK(P).01
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 92 / 110
LAMPIRAN H
ISO 9001
KLAUSA
KETERANGAN
 4.2.3
 Kawalan Dokumen
 7.1
 7.2
 7.2.1
 7.2.2
 7.3.1
 7.3.2
 7.3.3
 7.3.4
 7.3.5
 7.3.6
 7.3.7
 7.4.1
 7.4.2
 7.4.3
 7.5
 7.5.1
 7.5.2
 7.5.5
 Perancangan Penzahiran
Produk
 Proses Berkaitan
Pelanggan(Tajuk)
 Penentuan Keperluan
Berkaitan
Dengan Produk
 Kajian Semula Keperluan
Berkaitan Produk
 Perancangan Rekabentuk
Dan Pembangunan
 Input Rekabentuk Dan
Pembangunan
 Output Rekabentuk Dan
Pembangunan
 Kajian Semula Rekabentuk
Dan Pembangunan
 Verifikasi Rekabentuk Dan
Pembangunan
 Validasi Rekabentuk Dan
pembangunan
 Kawalan Bagi Pindaan
Rekabentuk dan
Pembangunan
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
ISO 14001
KLAUSA
KETERANGAN
OHSAS 18001
KLAUSA
KETERANGAN
 4.4.5
 Kawalan Dokumen
 4.4.5
 Kawalan Dokumen
 4.4.6
 Kawalan
Operasi
 4.4.6
 Kawalan Operasi
Rujukan Dokumen
SPB
 JKR.PK(P).01
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 93 / 110
LAMPIRAN H
ISO 9001
KLAUSA
KETERANGAN
ISO 14001
KLAUSA
KETERANGAN
 Proses Perolehan
 Maklumat Perolehan
 Verifikasi Produk Yang
Diperolehi
 Pengeluaran Dan Penyediaan
 4.4.6
Perkhidmatan (Tajuk)
 Kawalan Proses dan Operasi
 Validasi Proses Penyediaan
Perkhidmatan
 Pemuliharaan Produk
 Kawalan Operasi
8.3
 Kawalan Ke Atas Produk
Yang Tidak Memenuhi
Spesifikasi
 4.4.7
 Persediaan
Dan
Tindakbalas
Terhadap
Kecemasan
8.0
 Pengukuran, Analisis Dan
Penambahbaikan (Tajuk)
 4.5
 Pemeriksaan
(Tajuk)
7.6
8.1
8.2.1
8.2.3
8.2.4
8.4
 Kawalan Pemantauan dan
Pengukuran Bagi Peralatan
 Umum
 Kepuasan Pelanggan
 Pemantauan Dan Pengukuran  4.5.1
Proses
 Pemantauan Dan Pengukuran
Produk
 Analisis Data
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
OHSAS 18001
 Pemantauan Dan
Pengukuran
KLAUSA
KETERANGAN











4.4.6
Kawalan Operasi

4.4.7
Persediaan Dan
Tindakbalas Terhadap
Kecemasan

4.5

4.5.1
Rujukan Dokumen
SPB
MSPB.02 (7.5)
JKR.PK(P).08
JKR.PK(O).01
JKR.PK(P).11
JKR.PK(O).02
JKR.PK(P).10
JKR.PK(O).04A
JKR.PK(O).04
MSPB.02(7.3.6)
MSPB.02(7.5.5)
JKR.PK(P).04
JKR.PK(O).04D
Pemeriksaan (Tajuk)
Pengukuran Dan Pemantauan
Prestasi








JKR.PK(O).04
JKR.PK(O).04B
JKR.PK(O).04C
JKR.PK(P).11
JKR.PK(O).05
JKR.PK(P).12
JKR.PK(O).04E
MSPB.02 (8.4)
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 94 / 110
LAMPIRAN H
ISO 9001
KLAUSA
KETERANGAN
ISO 14001
KLAUSA
 4.5.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.2
8.5.3
 4.2.4
 8.2.2
 5.6
 Pemantauan dan Pengukuran
Proses
 Pemantauan dan Pengukuran
Produk
 Kawalan Terhadap
Ketidakakuran Produk
 Analisis Data
 Tindakan Pembetulan
 Tindakan Pencegahan
 Kawalan Rekod
 Audit Dalaman
 Kajian Semula Pengurusan
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
OHSAS 18001
KETERANGAN
KLAUSA
 Penilaian Pematuhan

Kepada
Perundangan
Berkaitan
4.5.2
 4.5.3
 Ketidakakuran,
Tindakan
Pembetulan Dan
Pencegahan
 4.5.4
 Kawalan Rekod
 4.5.4
 Audit Dalaman

4.5.5
 4.6
 Kajian Semula
Pengurusan

4.6


4.5.3
KETERANGAN
Penilaian Pematuhan Kepada
Perundangan Berkaitan
Penyiasatan Insiden,
Ketidakakuran, Tindakan
Pembetulan Dan Pencegahan
Rujukan Dokumen
SPB




JKR.PK(P).04
JKR.PK(O)04C
JKR.PK(P).05
JKR.PK(P).06
 JKR.PK(P).05
 JKR.PK(P).06
 JKR.PK(O).04D
 JKR.PK(P).02
4.5.4 Kawalan Rekod
 JKR.PK(P).03
Audit Dalaman
Kajian Semula Pengurusan
 JKR.PK(P).07
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 95 / 110
LAMPIRAN H
KOD
PROSEDUR
SPB
NAMA PROSEDUR
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS
18001
JKR.MSPB.02
Manual Sistem Pengurusan Bersepadu
√
√
√
JKR.PK(P).01
Prosedur Kawalan Dokumen
√
√
√
JKR.PK(P).02
Prosedur Kawalan Rekod
√
√
√
JKR.PK(P).03
Prosedur Audit Dalaman
√
√
√
JKR.PK(P).04
Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi
Spesifikasi
√
√
√
JKR.PK(P).05
Prosedur Tindakan Pembetulan
√
√
√
JKR.PK(P).06
Prosedur Tindakan Pencegahan
√
√
√
JKR.PK(P).07
Prosedur Kajian Semula Pengurusan.
√
√
√
JKR.PK(P).08
Prosedur Bajet Dan Kawalan Kewangan
√
JKR.PK(P).09
Prosedur Pengurusan Kompetensi, Latihan dan
Kesedaran
√
√
√
JKR.PK(P).10
Prosedur Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan
√
JKR.PK(P).11
Prosedur Maklumbalas Pelanggan
√
JKR.PK(P).11A
Prosedur Komunikasi, Perundingan dan
Penglibatan
√
JKR.PK(P).12
Prosedur Aspek dan Impak Alam Sekitar
√
JKR.PK(P).13
Prosedur Analisa HIRADC
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
√
√
√
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 96 / 110
LAMPIRAN H
KOD
PROSEDUR
SPB
NAMA PROSEDUR
ISO 9001
JKR.PK(P).14
Prosedur Program Pengurusan Alam Sekitar,
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
JKR.PK(O).01
Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek
√
JKR.PK(O).02
Prosedur Rekabentuk
√
JKR.PK(O).03
Prosedur Perolehan Kerja
√
JKR.PK(O).04
Prosedur Pembinaan Dan Penyeliaan Tapak Bina
√
JKR.PK(O).04A
Prosedur Pentadbiran Kontrak Bagi Pembinaan
√
JKR.PK(O).04B
JKR.PK(O).04C
JKR.PK(O).04D
JKR.PK(O).04E
Prosedur Kawalan Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan
Prosedur Pematuhan Perundangan Dan
Pengukuran
OHSAS
18001
√
√
√
√
√
√
√
Prosedur Persediaan dan Tindakan Semasa
Kecemasan, dan Penyiasatan Insiden
Prosedur Kawalan dan Pemantauan Kepada
Pematuhan Pembangunan Lestari
√
√
√
√
√
JKR.PK(O).05
Prosedur Penyerahan Dan Pos Penyerahan
√
JKR.PK(O).06A
Prosedur Perancangan Strategi Pengurusan Aset
√
JKR.PK(O).06B
Prosedur Penerimaan Aset
√
JKR.PK(O).06C
Prosedur Penerimaan Tanggungjawab Operasi dan
Penyenggaraan Aset
√
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
ISO 14001
√
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 97 / 110
LAMPIRAN H
KOD
PROSEDUR
SPB
NAMA PROSEDUR
ISO 9001
OHSAS
18001
√
JKR.PK(O).06D
Prosedur Pendaftaran Aset
JKR.PK(O).07
Prosedur Operasi dan Penyenggaraan Aset
JKR.PK(O).08
Prosedur Penilaian Keadaan/Prestasi Aset
JKR.PK(O).09
Prosedur Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset
√
JKR.PK(O).10
Prosedur Pelupusan Aset
√
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
ISO 14001
√
√
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 98 / 110
LAMPIRAN I
PERANAN, TANGGUNGJAWAB DAN AKUANTABILITI
JAWATAN
KPKR
ISO 9001







ISO 14001
Memastikan komunikasi dalaman dan pihak lain dilaksana bagi perlaksanaan SPB
Mempengerusikan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan SPB
Menilai prestasi SPB dan menjalankan Kajian Semula Pengurusan bagi SPB
Memastikan segala perancangan, penyelarasan dan pemantauan SPB dan penambahbaikan berterusan
Mengesahkan Dokumen Bersepadu JKR
Bertanggungjawab di dalam pembangunan Polisi dan Objektif SPB dan kelulusan
Memastikan perancangan keperluan sumber dilaksanakan bagi SPB

TKPKR
(Sektor
Pengurusan)
PB
(Caw/Negeri/
WP/Unit Khas)





OHSAS 18001
Mengambil maklum Kelulusan
EIA
Bertanggungjawab di dalam penggubalan dan kawalan dokumen SPB
Bertanggungjawab bagi pelaksanaan SPB dan KSP
Bertanggungjawab di dalam penilaian dan pemantauan prestasi SPB dan pencapaian Objektif
Pembentangan laporan prestasi SPB di dalam mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
Sebagai Wakil Pengurusan (WP)
 Sebagai Wakil Pengurusan
 Sebagai Wakil Pengurusan
Kualiti
(WP)
(WP) Keselamatan dan
Alam Sekitar
Kesihatan Pekerjaan
 Pembangunan Objektif dan
Matlamat Kualiti
 Merancang, menyelaras dan
memantau Pelaksanaan SPK di
peringkat Cawangan/Negeri/
Wilayah Persekutuan/Unit Khas
 Menggunapakai Dokumen SPK
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA



Pembangunan Objektif dan
Matlamat Alam Sekitar
Memperolehi kelulusan untuk
laporan EIA (peringkat
perancangan dan rekabentuk)
Mengawal dokumen Sistem
Pengurusan Alam Sekitar



Pembangunan Objektif dan
Matlamat SPKKP
Mengunapakai, mengawal
dan menyenggara dokumen
Menyelia dan membimbing
pelaksanaan SPKKP
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 99 / 110
LAMPIRAN I
JAWATAN
ISO 9001











Menyelia dan membimbing
pelaksanaan SPK
Pembangunan keperluan bajet
untuk Pengurusan
Membangunkan dan menentukan
keperluan program latihan dan
pelaksanaannya.
Penilaian Kompetensi untuk
kakitangan.
Komunikasi Dalaman dan Luaran
Koordinasi dan bekerjasama
dalam menjalankan audit
Mengeluarkan NCR
Koordinasi Tindakan Pencegahan
yang perlu dan Penambahbaikan
SPK berterusan
Menilai Pencapaian Objektif
Prestasi Pelaksanaan SPK
Pengerusi Mesyuarat
Jawatankuasa SPK di peringkat
JKR Negeri/Wilayah Persekutuan/
Unit Khas
Menyediakan laporan untuk KSP
di peringkat Ibu Pejabat JKR
Malaysia
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
ISO 14001











OHSAS 18001

Penyenggaraan Sistem
Pengurusan Alam Sekitar
Pembangunan keperluan bajet
untuk Pengurusan
Membangunkan dan
menentukan keperluan program
latihan dan pelaksanaannya.
Penilaian Kompetensi untuk
kakitangan.
Koordinasi Audit dan
bekerjasama dalam
menjalankan audit
Mengeluarkan NCR
Pembangunan kawalan operasi,
memantau ciri-ciri operasi dan
aktiviti yang menyebabkan
impak.
Menentukan pembangunan dan
penilaian berterusan aspek dan
impak sistem
Koordinasi keperluan tindakan
kecemasan
Menguruskan penyenggaraan
peralatan untuk kawalan impak
terhadap alam sekitar
Pelaporan prestasi pencapaian
Pengurusan Alam Sekitar
kepada WP dan dalam KSP









Pembangunan keperluan
bajet untuk Pengurusan
Membangunkan dan
menentukan keperluan
program latihan dan
pelaksanaannya.
Penilaian Kompetensi untuk
kakitangan.
Menentukan pembangunan
Hazard Identification, Risk
Assessment, Determining
Controls (HIRADC) untuk
projek yang berkaitan.
Koordinasi operasi dan
aktiviti yang menyebabkan
risiko serta keperluan
tindakan kecemasan
Menguruskan
penyenggaraan peralatan
untuk kawalan risiko
Koordinasi dan
bekerjasama dalam
menjalankan audit
Mengeluarkan NCR
Koordinasi Tindakan
Pencegahan yang perlu dan
Penambahbaikan
Berterusan
Menilai dan melaporkan
prestasi pencapaian Objektif
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 100 / 110
LAMPIRAN I
JAWATAN
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
pelaksanaan SPKKP
 Menyediakan laporan untuk
KSP di peringkat Ibu Pejabat
JKR Malaysia
KSA
(CPK)












Pembangunan SPB bersama Jawatankuasa yang telah dilantik di seluruh JKR
Menganalisis peraturan baru bagi ketiga-tiga sistem pengurusan bersama Jawatankuasa SPB
Komunikasi Dalaman dan Luaran
Pensijilan dan Auditan Dalaman
Urus Setia MKSP
Analisis Pencapaian Prestasi SPB kepada WP
Tentukan skop pengauditan.
Rancang dan sediakan JAT
Analisis keperluan sumber pengauditan.
Sediakan Senarai Juru Audit Terlatih, simpan salinan sijil pentauliahan.Pembangunan SPB bersama
Jawatankuasa yang telah dilantik di seluruh JKR
Logkan laporan audit
Analisa semua laporan audit. Tentukan ketidakpatuhan berulang/serius, sediakan laporan perakuan kepada
WP
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 101 / 110
LAMPIRAN I
JAWATAN
CPK & CKSa
(Owner A & B
ISO 9001 bagi
pihak WP)
CAST
(Owner Alam
Sekitar bagi
pihak WP)
CPK
(Owner OHSAS
18001 bagi pihak
WP)
ISO 9001
A.
Pengurusan Projek dan
Perundingan Teknikal
B. Pengurusan Penyenggaraan
 Pembangunan SPK: ISO 9001
 Penyenggaraan SPK
 Pembangunan Objektif dan
Matlamat Kualiti
 Mengawal dokumen SPK
 Pembangunan keperluan bajet
untuk Pengurusan Kualiti
 Menentukan keperluan Latihan
 Menentukan penambahbaikan
berterusan sistem
 Membimbing pelaksanaan SPK
di semua peringkat
 Pelaporan KSP
ISO 14001











@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
Pembangunan Sistem
Pengurusan Alam Sekitar ISO
14001:2004
Penyenggaraan Sistem
Pengurusan Alam Sekitar
Pembangunan Objektif dan
Matlamat Alam Sekitar
Menganalisa peraturan yang
baru
Mengawal dokumen Sistem
Pengurusan Alam Sekitar
Memperolehi kelulusan untuk
laporan EIA (peringkat
perancangan dan rekabentuk)
Pembangunan keperluan bajet
untuk Pengurusan Alam Sekitar
Menentukan keperluan Latihan
Menentukan pembangunan dan
penilaian berterusan aspek dan
impak sistem
Koordinasi keperluan tindakan
kecemasan
Koordinasi Audit
Pelaporan prestasi Pengurusan
Alam Sekitar dalam KSP
OHSAS 18001
 Pembangunan
SPKKP :OHSAS 18001
 Penyenggaraan SPKKP
 Pembangunan Objektif dan
Matlamat Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan
 Menganalisa peraturan yang
baru
 Mengawal dan menyenggara
dokumen dan SPKKP
 Pembangunan keperluan bajet
untuk Pengurusan
Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan
 Menentukan keperluan
Latihan
 Menentukan pembangunan
dan penilaian berterusan
aspek dan impak Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan
 Koordinasi keperluan tindakan
kecemasan
 Koordinasi Audit
 Pelaporan prestasi
Pengurusan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan dalam
KSP
 Memperolehi laporan
pelaksanaan SPKKP,
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 102 / 110
LAMPIRAN I
JAWATAN
ISO 9001
CPK
(Owner
ISO 9001 bagi
pihak WP)
 Urus Setia Mesyuarat
Jawatankuasa Kerja SPB
 Urus Setia Mesyuarat
Jawatankuasa Pemandu SPB/
KSP
 Urus Setia Bengkel Pasukan
Penggubal/Penyemak Dokumen
SPB
 Mengumpul dan menganalisis
data KSP dari JKR
Cawangan/Negeri/Wilayah
Persekutuan/Unit Khas termasuk
pencapaian Objektif SPK, NCR,
Penemuan Audit, Maklumbalas
Pelanggan, Inovasi.
 Menyimpan rekod kualiti yang
berkaitan dan rekod pentadbiran
pelaksanaan SPB JKR
 Koordinasi Audit
ISO 14001
OHSAS 18001






@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
mengumpul, menganalisis dan
merekodkan data untuk KSP
termasuk prestasi pencapaian
Objektif sistem pengurusan,
NCR, Penemuan Audit,
maklumbalas pelanggan, dan
lain-lain.
Urus Setia Bengkel
Jawatankuasa
Penggubal/Penyemak
Dokumen
Sebagai Jawatankuasa yang
dipilih dalam Pembangunan
SPKKP
Membimbing pelaksanaan
SPKKP
Memastikan pembangunan
HIRADC dalam projek yang
berkaitan
Menguruskan penyenggaraan
peralatan untuk kawalan risiko
Urus Setia Mesyuarat
Jawatankuasa Kerja
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 103 / 110
LAMPIRAN I
JAWATAN
ISO 9001






KUB
(Ketua Unit/
Jurutera Daerah/
Pengurus Projek
yang diwakilkan)

Mengurus, memantau dan
mengawal pelaksanaan SPK
Menggunapakai Dokumen SPK
Menilai pecapaian prestasi SPK/
objektif kualiti produk
Analisa Pencapaian Objektif SPK,
NCR, Penemuan Audit,
Maklumbalas Pelanggan, Inovasi,
dan lain-lain.
Membantu dan bekerjasama
dalam menjalankan audit
Koordinasi Tindakan Pencegahan
yang perlu dan Penambahbaikan
SPK berterusan
Menyediakan laporan untuk KSP
di peringkat JKR Negeri/Wilayah
Persekutuan/Unit Khas
ISO 14001












@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
Mengawal dokumen Sistem
Pengurusan Alam Sekitar
Memperolehi kelulusan untuk
laporan EIA (peringkat
perancangan dan rekabentuk)
Penyenggaraan Sistem
Pengurusan Alam Sekitar
Pembangunan keperluan bajet
untuk Pengurusan Alam Sekitar
Pembangunan kawalan operasi
Pemantauan ciri-ciri operasi dan
aktiviti yang menyebabkan
impak
Menguruskan penyenggaraan
peralatan untuk kawalan impak
terhadap alam sekitar
Menentukan pembangunan dan
penilaian berterusan aspek dan
impak sistem
Koordinasi keperluan tindakan
kecemasan
Membantu dan bekerjasama
dalam menjalankan audit
Pelaporan pencapaian
Pengurusan Alam Sekitar
kepada WP
Pelaporan prestasi Pengurusan
Alam Sekitar dalam KSP
OHSAS 18001









Mengurus, memantau dan
mengawal pelaksanaan
SPKKP
Mengunapakai, mengawal
dan menyenggara dokumen
sistem
Pembangunan keperluan
bajet untuk Pengurusan
Menentukan pembangunan
Hazard Identification, Risk
Assessment, Determining
Controls (HIRADC) untuk
projek yang berkaitan.
Pembangunan dan
pemantauan operasi dan
aktiviti yang menyebabkan
risiko serta keperluan
tindakan kecemasan
Menguruskan
penyenggaraan peralatan
untuk kawalan risiko
Membantu dan
bekerjasama dalam
menjalankan audit
Koordinasi Tindakan
Pencegahan yang perlu dan
Penambahbaikan
berterusan
Analisa pencapaian Objektif
Sistem, NCR, Penemuan
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 104 / 110
LAMPIRAN I
JAWATAN
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



Urus Setia SPB
(CPK)
Urus Setia SPB
Cawangan/
Negeri/ Unit Khas












Staf Pengurusan
(Jurutera/ Arkitek/
Juruukur Bahan/
PDT)



Audit, dll
Penilaian prestasi dan
pelaporan pencapaian
pengurusan dalam KSP
Membantu TKPKR bagi menyedia, menyenggara, mengedar dan kawalan Dokumen SPB
Membantu TKPKR dalam merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan SPB di semua peringkat
JKR
Mengatur program audit dalaman dan membantu pelaksanaan audit pematuhan
Urus Setia MKSP
Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu SPK/KSP
Menyenggara Laman Sesawang SPB
Membantu PB dalam merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan SPB
Membimbing pelaksanaan SPB
Membantu pelaksanaan audit dalaman/ pematuhan
Menyimpan semua rekod yang berkaitan dan rekod pentadbiran pelaksanaan SPB
Mengumpul dan manganalisis data untuk KSP dari Unit-unit/ Bahagian/ Daerah/ pejabat yang berkaitan,
termasuk pencapaian Objektif SPB, NCR, Penemuan Audit, Maklumbalas Pelanggan, Inovasi dan lain-lain
Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa SPB
Memantau pelaksanaan SPK
Menyelia dan membimbing
pelaksanaan SPK
Menilai pencapaian prestasi SPK/
Objektif kualiti produk
Analisa NCR, Penemuan Audit,
Aduan Pelanggan, Inovasi, dll
Dan seperti di bawah: Staf
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA





Mengawal dokumen Sistem
Pengurusan Alam Sekitar
Penyenggaraan Sistem
Pengurusan Alam Sekitar
Menentukan keperluan Latihan
Membantu dan bekerjasama
dalam menjalankan audit
Membantu menyediakan




Memantau pelaksanaan
SPKKP
Mengawal dan menyenggara
dokumen dan sistem
Menyelia dan membimbing
pelaksanaan SPKKP
Menentukan keperluan
Latihan
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 105 / 110
LAMPIRAN I
JAWATAN
ISO 9001
ISO 14001
Operasi
laporan prestasi Pengurusan
Alam Sekitar dalam KSP
OHSAS 18001









Staf Operasi
(Pembantu
Teknik/
Juruteknik/ PDT)

Menggunapakai Dokumen SPK
Menjalankan tugasan dan
tanggungjawab sebagaimana
prosedur SPK
Menyedia dan menyenggara
rekod-rekod kualiti dan sokongan
Membantu dan bekerjasama
dalam menjalankan audit
Memastikan Tindakan
Pencegahan dan membantu
dalam Penambahbaikan SPK
berterusan
Membantu KUB menyediakan
laporan prestasi Pengurusan
dalam KSP

Seperti di atas: Staf
Pengurusan







@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
Menilai pencapaian prestasi
terhadap Objektif
Analisa NCR, Penemuan
Audit, Aduan Pelanggan,
dan lain-lain
Dan seperti di bawah: Staf
Operasi
Bertanggungjawab kepada
keselamatan dan kesihatan
diri sendiri .
Menggunapakai Dokumen
SPB
Menjalankan tugasan dan
tanggungjawab sebagaimana
dalam prosedur SPKKP
Menyedia dan menyenggara
rekod-rekod keselamatan
dan sokongan
Membantu dan bekerjasama
dalam menjalankan audit
Memastikan Tindakan
Pencegahan dan membantu
dalam Penambahbaikan
Berterusan
Membantu KUB
menyediakan laporan
prestasi Pengurusan
Kesihatan dan Keselamatan
Pekerjaan dalam KSP
Bertanggungjawab kepada
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 106 / 110
LAMPIRAN I
JAWATAN
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
keselamatan dan kesihatan
diri sendiri .

Operasi
Pegawai Alam
Sekitar
(PDT)

Membantu WP di dalam
pelaksanaan ISO 14001 JKR
Menasihati WP/PB/KUB/PP/PD
bagi kawalan Alam Sekitar di
tapak bina


Operasi
Pegawai
Keselamatan dan
Kesihatan
(PDT)


Operasi
(Kontraktor/
PKT/PAs/
Perunding)


Bertanggungjawab memastikan
produk dihasilkan memenuhi
spesifikasi yang ditetapkan
pelanggan.
Bertanggungjawab merancang
dan memantau perjalanan
prestasi projek.
Mematuhi keperluan pihak yang
berkenaan dan undang- undang
berkaitan.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA





Mengenalpasti aspek dan
impak dan penyediaan laporan
EIA.
Kawalan bagi impak yang
signifikan .
Pemantauan Alam Sekitar
Menyediakan pelan kecemasan
dan respon.
Mematuhi dan memantau
pematuhan kepada sistem ISO




Membantu PP / WP bagi
kawalan dan pelaksanaan
OHSAS 18001 JKR
Menasihati WP dan KUB
berkaitan pematuhan
kepada perundangan dan
penerimaan S-Plan
Fasilitator pelaksanaan
OHSAS 18001 di tapak dan
pematuhan kontraktor
Menyediakan dan
mengesah S-Plan/HIRADC.
Membangunkan
Jawatankuasa Keselamatan
Tapak Bina.
Mematuhi dan mengguna
pakai Sistem Pengurusan
OHSAS 18001 JKR.
Mematuhi dan memantau
pematuhan kepada sistem
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 107 / 110
LAMPIRAN I
JAWATAN
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
14001 JKR dan perundangan/
peraturan berkaitan seperti
Akta Kualiti Alam Sekeliling.
OHSAS 18001 dan
perundangan/peraturan
berkaitan.



Operasi
(Perunding dan
Sub Kontraktor)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
Mematuhi peraturan dan
arahan Kontraktor Utama
Terlibat sebagai ahli di
dalam Jawatankuasa
Keselamatan
Mematuhi dan memantau
pematuhan kepada sistem
OHSAS 18001 dan
perundangan/peraturan
berkaitan
Bekerjasama dengan
kontraktor utama di dalam
kawalan , perundingan dan
penglibatan HIRADC .
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
No. Keluaran
: 02
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 108 / 110
LAMPIRAN J
PENGUKURAN SASARAN OBJEKTIF
SASARAN OBJEKTIF KUALITI (PROJEK)
PERKARA
Objektif Jadual
Kos
Perbelanjaan
Kepuasan
Pelanggan
Aduan Sifar
SASARAN
Menyerahkan 100% projek mengikut jadual yang
dipersetujui dalam Q-Plan dengan varian 10%
Menyiapkan 100% projek mengikut kos yang di
luluskan dengan varian 10%
Membelanjakan 100% peruntukan tahunan dengan
varian 5%
Ke arah produk berkualiti yang memenuhi kepuasan
pelanggan melebihi tahap 70%
Ke arah produk berkualiti yang menjurus kepada
aduan sifar dari pelanggan dengan memastikan kurang
dari 10 jenis aduan setiap projek dengan ciri-ciri yang
ditetapkan.
SASARAN OBJEKTIF KUALITI (PENGURUSAN PENYENGGARAAN)
PERKARA
SASARAN
Melaksanakan 100% Perkhidmatan Penyenggaraan
Objektif Jadual mengikut jadual yang dipersetujui dalam PSPA
(Operasi) dengan varian 10%
Membelanjakan 100% peruntukan mengurus tahunan
Perbelanjaan
dengan varian 5%
Kepuasan
Ke arah perkhidmatan berkualiti yang memenuhi
Pelanggan
kepuasan pelanggan melebihi tahap 70%
Aduan
Menyelesaikan 100% aduan daripada pelanggan
Penyenggaraan dengan varian 5%
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
No. N
BERSEPADU
JKR MALAYSIA
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 01
No. Keluaran
: 01
: 01
No Pindaan
: 00
Tarikh
: 03 Januari 2011
Muka Surat
: 109 / 110
SASARAN OBJEKTIF KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
PERKARA
Bilangan Aduan KKP
setiap tahun
SASARAN
≤ 10
Pelaksanaan programprogram KKP bagi
pematuhan perundangan
100%
Maut
0 Kes
Kemalangan di setiap
tapak projek
Kemalangan Nyaris
(Near Miss Dangerous
Occurence)
Penyakit Pekerjaan
Kecederaan Masa Hilang
(LTI - Lost Time Injuiry)
NOTA
Melibatkan pekerja di setiap
tapak bina dan orang awam
Program yang perlu dijalankan
di setiap tapak bina


Latihan Kesedaran KKP
Kursus Green-Card (CIDB)
Disebabkan KKP
≤ 3 Kes
Major: Parah/Koma
≤ 7 Kes
Kecederaan ringan
≤ 7 Kes
Bagi setiap tapak bina
≤ 2 Kes
Bagi setiap tapak bina
≤ 30 hari
Tidak melebihi 30 hari dalam
setiap tahun di setiap tapak bina
Nota: ‘KKP’ bermaksud ‘Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan’
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen
: JKR. MSPB. 02
MANUAL SISTEM PENGURUSAN
No. Keluaran
: 02
BERSEPADU
No. Pindaan
: 00
Tarikh
: 3 Januari 2013
Muka Surat
: 110 / 110
JKR MALAYSIA
LAMPIRAN J
SASARAN OBJEKTIF ALAM SEKITAR
BATASAN UNDANG-UNDANG/GARIS PANDUAN OLEH JABATAN
ASPEK -
PARAMETER
ASPEK
ALAM SEKITAR
PENETAPAN MATLAMAT JKR
PIAWAIAN A / KELAS IIA
PIAWAIAN B / KELAS IIB
Meminimakan Kerja Tanah
i) Tanah
Kehilangan Tanah
Fasa pembinaan ≤ 6 lereng cerun
dan ≤ 6m setiap lereng
-
-
Gunasemula tanah permukaan
ii) Air
iii) Udara
Kekeruhan (Turbidity)
≤ 200 NTU
-
-
Pejal Terampai (Suspended Solid)
≤ 100 mg/l
≤ 50 mg/l
≤ 100 mg/l
Keperluan Oksigen Biologi 5 @20ºC
≤ 50 mg/l
≤ 20 mg/l
≤ 50 mg/l
Keperluan Oksigen Kimia
≤ 100 mg/l
≤ 50 mg/l
≤ 100 mg/l
pH
5.5 - 9
6–9; 6.5-9.5
5.5–9; 6-9
E-coli
≤ 400 counts/100 ml
≤ 100 counts/100 ml
≤ 400 counts/100 ml
Oksigen Terlarut
> 4 mg/l
5 -7
5 -7
Minyak dan Gris
≤ 10 mg/l
-
Jumlah Partikel Terampai (TSP)
3
≤ 260 µg/m /day
iv) Bunyi
Kesamaan Paras Hingar (Leq)
≤ 260 µg/m3/day
≤ 260 µg/m /day
Waktu Siang
Leq ≤ 65 dB(A)
Waktu Siang
Leq ≤ 65 dB(A)
Waktu Malam Leq ≤ 55 dB(A)
Waktu Malam
Leq ≤ 55 dB(A)
Waktu Malam
Leq ≤ 55 dB(A)
Sensitif: Leq + 5 dB(A) Komersial:
Sensitif: Leq + 5 dB(A)
Sensitif: Leq + 5 dB(A)
Leq + 10dB(A)
Komersial: Leq + 10dB(A)
Komersial: Leq + 10dB(A)
Waktu Siang
Leq ≤ 65 dB(A)
3
Nota: i) N – TIADA bahan-bahan terapung yang jelas/sampah-sarap /TIADA objek berbau /TIADA objek berasa
ii) Waktu siang (7pagi – 10malam) dan waktu malam (10malam-7pagi)
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL