PDF Format - Penerbit UPSI

Transcription

PDF Format - Penerbit UPSI
1
22
Koleksi Buku
Bil
1.
2.
2.
3.
3.
Harga (RM) Tahun Kuantiti Jumlah (RM)
ISBN / ISSN
ISBN/ISSN
Harga
978-983-3759-61-3 (RM)
25.00 Tahun
2011 Kuantiti Jumlah (RM)
Judul
Bil.
Globalisasi Sastera Siber
1.
Judul
Teori,Tindakan
Model Rekreasi
dan Pendidikan
Kajian
dalam Pendidikan:
Teori danLuar
Amalan
978-983-3759-81-1
26.00 30.00 20122011
978-983-3759-62-0
Puisi Sains: Semulia Ilmu Seluhur Bahasa
978-983-3759-84-2
22.00
Fonologi Bahasa Iban / Fonologi Jaku Iban
978-983-3759-80-4
30.00
Kimia Fizik 1
978-983-3759-64-4
25.00
2012
2011
2012
4.
4.
Dua Dekad Dasar Pandang ke Timur: Satu Penilaian Aspek Pendidikan
978-983-3759-58-7
25.00
2011
(1982
- 2002)
Manual
Pendidikan Kanu Kebangsaan (Edisi Ketiga)
978-983-3759-79-8
25.00
2012
5.
5.
Malaysian Art: Selected Essays 1979 - 2009
978-983-3759-57-624.00 50.00 20122010
978-983-3759-77-4
6.
Antologi Cerpen dan Puisi: Tanduk Sumbing
978-983-3759-56-9
978-983-3759-82-8
16.00 20.00 20122010
7.
Modul-Modul Kelompok Siri 2
8.
Modul-Modul Kelompok Siri 1
9.
Warisan Maktab Kirkby 1951 - 1962
10.
Isu-isu Semasa Alam Sekitar Manusia Di Malaysia
11.
Manual ArcGISTM: Amali ArcMapTM dan ArcCatalogTM
12.
Persekitaran Fizikal di Malaysia: Isu dan Cabaran Semasa
13.
Pemikiran Global Sasterawan Negara Shahnon Ahmad
14.
14
Warna
Kalbu Zaman
Dewasa
Fizik Kimia
1
978-983-3759-43-925.0073.00 (KK) 20112009
978-983-3759-64-4
15.
15.
Dua Dekad Dasar
ke Timur:
Satu
Penilaian
Kesusasteraan
MelayuPandang
dalam Bandingan
dan
Pendidikan
978-983-3759-31-625.00 53.50 20112009
978-983-3759-58-7
16.
Dari Jendela Terbuka: Sejambak Puisi Kanak-kanak
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nilai Melayu dalam Pantun
Khat dan Pena Persepsi & Penerimaan Masyarakat
Pendidikan Luar Definisi, Falsafah & Aplikasi
Konsepsualisasi Semula Kurikulum Pendidikan Islam
Modul Pentaksiran Alternatif Sains Sukan Tingkatan 4
Al-Tarjamah Al-Adabiyah
Jalan Lain ke Menara Gading
Globalisasi Sastera Siber
Kajian Tindakan dalam Pendidikan: Teori dan Amalan
Aspek Pendidikan (1982-2002)
978-983-3759-55-2
22.00
978-983-3759-54-5
40.00
978-983-3759-53-8
280.00
978-983-3759-50-7
32.50
978-983-3759-49-1
35.00
978-983-3759-45-3
25.00
978-983-3759-45-3
35.00
978-983-3759-78-1
978-983-3759-77-4
978-983-3759-70-5
978-983-3759-67-5
978-983-3759-68-2
978-983-3759-61-3
978-983-3759-62-0
20.00
24.00
14.00
48.00
60.00
25.00
30.00
2010
2012
2010
2012
2010
2012
2010
2011
2010
2011
2009
2011
2009
2011
49.00 (KL)
978-983-3759-48-4
26.00
978-983-3759-42-2
22.50
2009
16.
17.
Pengenalan Ilmu Konten Pedagogi dalam Pendidikan
Jasmani dan
Sains Sukan
(Edisi
Pendidikan
Pembangunan
Modal
InsanKedua)
978-983-3759-59-0
17.
18.
Malaysian
Art: Selected
Curfew
ke Matahari
Malam Essays 1979-2009
978-983-7595-57-6
978-983-3759-44-650.00 16.50 20102009
18.
19.
Antologi Cerpen
Sumbangsih
Tazkiri dan
buat Puisi
MasuriTanduk
S.N. Sumbing
978-983-3759-56-9
978-983-3759-47-720.00 45.40 20102009
20.
19.
Modul-modul
Pendekatan
Teknik
Book
of ReadingKelompok:
Siri 1 Malim:Aplikasi
Fakulti Perniagaan
dandan
Ekonomi
978-983-3759-38-540.00 62.50 20102009
978-983-3759-54-5
21.
Psikologi
Perkembangan:
Panduan
untuk
Guru
Modul-modul
Kelompok:
Aplikasi
Pendekatan
dan Teknik
20.
22.
21.
23.
Bimbingan Siri 1
978-983-3759-35-4
Manual ArcGIS: Amali ArcMap dan ArcCatalog
Warna Hati Era Remaja
978-983-3759-49-1
978-983-3759-53-8
26.
Teaching
Mathematics
Persekitaran
FizikalindiSecondary
Malaysia:Schools:
Isu danTheories
Cabaranand Practices
27.
Manual Pendidikan Kanu Kebangsaan Edisi 2
25.
26.
29.
27.
30.
Isu-isu Semasa Alam Sekitar Manusia di Malaysia
70.50 (KK)
280.00
978-983-3759-28-6
Kaunseling Motivasi Berjaya ke Universiti
28.
2009
2009
35.0046.00 (KL) 2010
978-983-3759-36-1
25.
24.
29.50
2011
978-983-3759-55-2
22.00
2010
Bimbingan
Siri 2 Higher-Order Thinking Skills: Theory & Practice
Teaching
& Acquiring
978-983-3759-39-2
35.50
2008
Warisan Maktab Kirkby: Kirkby College Malayan
22. Teachers Training College, Kirkby, Liverpool England
24. Pengurusan Sisa Pepejal di Tanjong Malim, Perak
1951-1962
23.
15.00
978-983-3759-37-8
35.00
978-983-3759-40-8
25.00
Pendidikan Pembangunan Modal Insan
978-983-3759-42-2
22.50
Dari Jendela Terbuka: Sejambak Puisi Kanak-kanak
978-983-3759-48-4
26.00
Kesusasteraan Melayu dalam Bandingan dan Pendidikan 978-983-3759-31-6
53.50
Rangkaian Falsafah dalam Analisis Sastera
Citra Wanita dalam Novel Melayu
31.
Apresiasi & Kritikan Seni Visual
28.
32.
Warna
Kalbu Zaman
Dewasa
Sari
Penyelidikan
UPSI 2004
Jilid 2
33.
Basic Concepts of Organic Chemistry
CanselorMalam
Pendidik
34.
29. Tuanku
CurfewBainun
ke Matahari
2008
2008
25.00
Penaksiran dalam Pendidikan & Sains Sosial
2010
978-983-3759-30-933.00 33.00 2009
978-983-3759-50-7
978-983-3759-51-4
Semasa
20.00
2008
978-983-3759-27-9
978-983-3759-22-4
978-983-3759-16-3
87.00
43.00
35.00
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
49.00 83.00
2008
978-983-3759-20-0
(kulit lembut)
978-983-3759-43-9
40.00 20092008
978-983-3759-12-5
73.00
(kulit keras)
99.00
2008
978-983-3759-29-3
978-983-3759-44-6
978-983-3759-23-116.50300.00 20092007
35.
30.
Evolusi
Bahasa Tizkari
Melayu 2000
Zaman Purba ke Budaya Elektronik
Sumbangsih
buat Tahun
Masuridari
S.N.
978-983-3759-47-7
978-983-3759-15-645.40 44.00 20092007
36.
31.
Psikologi
Perkembangan:
Panduan Untuk Guru
Sistem
Pangkalan
Data
978-983-3759-35-4
978-983-3759-21-730.00 53.00 20092007
Bil.
Bil
Judul
Judul
ISBN/ISSN
Harga Harga
(RM) (RM)
Tahun
TahunKuantiti
Kuantiti Jumlah
Jumlah (RM)
(RM)
ISBN / ISSN
37.
32.
36.00 (KL)
Book of Reading
1 Malim:
Fakulti
Perniagaan
dan Naib Canselor 978-983-3759-24-8
Pendidikan
Gemilang Siri
Menuju
Wawasan:
Koleksi
Ucapan-ucapan
978-983-3759-38-5
62.5081.00 (KK) 20092007
38.
Persekitaran
Sistem
Maklumat
Geografi
Teaching and
Acquiring
Higher-Order
Thinking Skills
33.
Ekonomi
Theory and Practice
39.
Basic Concepts of Coordination Chemistry
40.
Benih Budiman: Suatu Analisis Sosio-Sejarah Persekolahan Melayu di
Singapura
41.
35.
Road
to Happiness
Stories on Moral Values
Warna
Hati Era Remaja
42.
The Social Origins of The Educational System in Peninsular Malaysia
43.
36.
Sejarah
Visual
di Malaya
ManualKesedaran
Pendidikan
Kanu
Kebangsaan Edisi Kedua
44.
Islam
Hadhari:
Menangani Gelombang
Globalisasi
Teaching
Mathematics
in Secondary
Schools: Theories
34.
37.
45.
Pengurusan Sisa Pepejal di Tanjong Malim, Perak
and Practices
Teori Pendidikan Pemikiran Global
978-983-3759-14-9
52.00
978-983-3759-17-0
55.00
978-983-3759-13-2
54.00
978-983-3759-39-2
36.00
978-983-3759-28-6
20.00
2007
2008
2007
2008
2007
46.00
(kulit lembut)
983-2620-97-X
978-983-3759-36-1
28.00 20082007
70.50
978-983-3759-06-4
35.00
(kulit keras)
2007
978-983-3759-10-125.00 55.00 20082007
978-983-3759-40-8
978-983-2620-79-2
40.00
978-983-3759-07-1
30.00
978-983-3759-37-8
35.00
2007
2008
2007
Kaunseling Motivasi Berjaya ke Universiti: Modul dan
38. The United Nations and Global Security A Malaysian Perspective
46.
Aktiviti Kendiri Mencipta Kejayaan ke Universiti
978-983-3759-30-9
978-983-3759-01-933.00 28.00 20082007
47.
39.
Za’ba
dan Melayu
Rangkaian
Falsafah dalam Analisis Sastera
978-983-3759-00-243.00 62.00 20082007
978-983-3759-22-4
48.
40.
Nilai-nilai
Melayudalam
Satu Sudut
Citra Wanita
NovelPandangan
Melayu Orang Luar
983-2620-73-2 35.00 28.00 20082007
978-983-3759-16-3
49.
41.
Code-Switching
in a Multilingual
Environment
Penaksiran dalam
Pendidikan
& Sains Sosial
978-983-2620-66-287.00 50.00 20082007
978-983-3759-27-9
50.
42.
Fizik
untuk Sains
dan Kejuruteraan
Apresiasi
& Kritikan
Seni VisualElektrik dan Magnet
978-983-2620-74-783.00 80.00 20082007
978-983-3759-20-0
51.
43.
Pendidikan
Seks Suatu
Perspektif
SosialII
Sari Penyelidikan
UPSI
2004 Jilid
978-983-2620-72-340.00 28.00 20082007
978-983-3759-12-5
52.
44.
Writing
ESL Teachers
Basic for
Concepts
of Organic Chemistry
983-2620-75-9 99.00 45.00 20082007
978-983-3759-29-3
53.
45.
Kesantunan
OrangCanselor
Melayu dalam
Majlis Pertunangan Edisi 2
Tuanku Bainun
Pendidik
978-983-3759-09-5
978-983-3759-23-1
300.0050.00 20072007
46.
54.
SistemGlobal
Pangkalan
Data
Aspirasi
UPSI 2004-2005
60.00 (KL) 2007
978-983-3759-21-7
983-2620-63-5 53.00
2006
47.
55.
48.
Evolusi Bahasa Melayu 2000 Tahun dari Zaman Purba
ke Budaya Elektronik
983-2620-78-3
983-2620-77-5
Siri Diagnostik
Pendidikan Gemilang Menuju Wawasan: Koleksi Ucapan
56.
Naib
Canselor
Siri
SOBI
57.
Isu-isu & Pengurusan Alam Sekitar Fizikal
49.
58.
100.00 (KK)
978-983-3759-15-6
Persekitaran Sistem Maklumat Geografi
44.00
2007
3.00
36.00
983-2620-76-7
(kulit lembut)
978-983-3759-24-8
983-2620-88-0 (set)81.00 25.00
(kulit keras)
32.00
983-3759-05-X
978-983-3759-14-9
52.00
2006
2007
2006
2006
2007
2006
Sistem Maklumat Geografi dalam Perancangan Pembuatan Keputusan
40.00
983-3759-03-3
Perniagaan
50. Basic Concepts of Coordination Chemistry
978-983-3759-17-0
55.00
2007
59.
Isu-isu Pendidikan Geografi di Malaysia
60.
Geografi
dan Alam Sekitar
Pendidikan
Negara
Benih Budiman:
Suatu dalam
Analisis
Sosio-Sejarah
61.
Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu: Penyerapan Kemahiran Bernilai Tambah
51.
52.
53.
62.
Road to Happiness: Stories on Moral Values
Persekolahan Melayu di Singapura
Sejarah Kesedaran Visual di Malaya
Pembangunan Pangkalan Data: Berasaskan Contoh Edisi 2
2006
983-3759-04-1 28.00 35.00 2007
983-2620-97-X
983-2620-69-4
978-983-3759-13-2
54.00
978-983-3759-10-1
55.00
983-2620-95-3
983-2620-67-8
55.00
30.00
50.00
2006
2007
2006
2007
2006
The Social Origins of the Educational System in
54. Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah
63.
Peninsular Malaysia
978-983-3759-06-4
983-2620-71-6 35.00 25.00 20072006
64.
55.
Metodologi
Za’ba danPendidikan
Melayu Seni Visual
983-2620-98-8 62.00 25.00 20072006
978-983-3759-00-2
65.
Manual
Pendidikan
Kanu
Kebangsaan
Edisi 1 A Malaysian
The United
Nations
and
Global Security
56.
Perspective
66.
Polish Your English
67.
Teknik Naratif Cerpen-cerpen Shahnon Ahmad
57.
58.
68.
59.
69.
60.
70.
61.
71.
Islam Hadhari: Menangani Gelombang Globalisasi
983-2620-70-8
978-983-3759-01-9
983-2620-68-6
28.00
978-983-2620-79-2
40.00
983-2620-73-2
28.00
Code-Switching in a Multilingual Environment
978-983-2620-66-2
50.00
Teori Pendidikan Pemikiran Global
978-983-3759-07-1
30.00
983-2620-75-9
45.00
Nilai-nilai Melayu Satu Sudut Pandangan Orang Luar
Media dalam Pendidikan
Penyelidikan Terpilih UPSI 2001-2006
Domain Penilaian dalam Teknologi Pendidikan
Writing for ESL Teachers
Asas Seni Visual
983-2620-87-2
983-2620-96-1
978-983-3759-08-8
983-2620-83-X
983-2620-86-4
25.00
40.00
36.00
47.00
90.00
29.00
60.00
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2006
Bil.
Bil
Judul
Judul
ISBN/ISSN
Harga Harga
(RM) (RM)
Tahun
TahunKuantiti
Kuantiti Jumlah
Jumlah (RM)
(RM)
ISBN / ISSN
72.
62.
Teaching
and Sains
Learning
of Kejuruteraan
English As A Second
Language
Fizik untuk
dan
Elektrik
dan Magnet
983-2620-82-1 80.00 25.00 20072005
978-983-2620-74-7
73.
63.
Sama
Serumpun
Pendidikan
Seks Suatu Perspektif Sosial
983-2620-85-6 28.00 55.00 20072005
978-983-2620-72-3
74.
KesantunanKualitatif
Orang Pengenalan
Melayu dalam
Majlis
Pertunangan
Penyelidikan
Kepada
Teori
dan Metod
75.
Stilistik Komsas
76.
Penghayatan Kesusasteraan Melayu Moden
77.
Sistem Komputer
78.
Citra Komsas
79.
Citra Kehidupan
64.
65.
66.
Edisi Kedua
Siri SOBI
Aspirasi Global UPSI 2004-2005
983-2620-81-3
978-983-3759-09-5
983-2620-64-3
983-2620-88-0 (set)
983-2620-61-9
50.00
25.00
50.00
25.00
40.00
2005
2007
2005
2006
2005
60.00
983-2620-62-7
75.00
2005
(kulit lembut)
2006
983-2620-63-5
983-2620-60-0 100.0025.00
2005
(kulit keras)
983-2620-65-1
20.00
2005
67. Isu-isu & Pengurusan Alam Sekitar Fizikal
983-3759-05-X
32.00
2006
983-2620-59-7
26.00
2005
80. Pembangunan dan Alam Sekitar di Malaysia
Sistem Maklumat Geografi Dalam Perancangan
68. Pengenalan Ilmu Konten Pedagogi dalam Pendidikan Jasmani dan Sains
983-3759-03-3
81.
983-2620-58-9 40.00 15.00 20062005
Pembuatan Keputusan Perniagaan
Sukan
69.
82.
70.
83.
Isu-isu Pendidikan Geografi di Malaysia
983-3759-04-1
35.00
Geografi & Alam Sekitar Dalam Pendidikan Negara
983-2620-69-4
55.00
Teknologi Komputer
Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran TITAS
983-2620-46-5
983-2620-57-0
40.00
40.00
2006
2005
2006
2005
Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu: Penyerapan
71. C++ Pengenalan Kepada Pengaturcaraan
84.
Kemahiran Bernilai Tambah
983-2620-95-3
983-2620-50-3 30.00 35.00 20062005
85.
72.
Pembangunan
Pangkalan
Data:Melayu
Berasaskan
Contoh
Kursus Menguasai
Bahasa
Mudah
983-2620-52-X 25.00 35.00 20062005
983-2620-71-6
86.
73.
Kesantunan
Melayu dalam
Majlis Pertunangan Edisi 1
MetodologiOrang
Pendidikan
Seni Visual
983-2620-49-X 25.00 40.00 20062005
983-2620-98-8
87.
74.
Perancangan
Penilaian Projek Pembangunan
Polish Your&English
983-2620-47-3 40.00 30.00 20062005
983-2620-68-6
88.
Pendeta Za’ba
75. Memartabatkan
Media dalam Warisan
Pendidikan
Kesenian Melayu
76. Kesusasteraan
Penyelidikan dalam
Terpilih
UPSI 2001-2006
983-2620-51-1 47.00 25.00 20062005
983-2620-96-1
89.
983-2620-55-4
978-983-3759-08-8
90.00 25.00 20062005
90.
Guru Nusantara
77. Tokoh-tokoh
Domain Penilaian
dalam Teknologi Pendidikan
983-2620-53-8
983-2620-83-X
34.00 30.00 20062004
Lah dan Pendidikan
78. Pak
Asas
Seni Visual
983-2620-54-6
983-2620-86-4
60.00 25.00 20062004
91.
92.
Mengajar
dan Belajar
Bahasa Melayu
Pembangunan
Pangkalan
Data: Berasaskan Contoh
93.
Edisi Kedua
Economic and Business Research for Malaysians Students
79.
983-2620-45-7
983-2620-67-8
983-2620-38-4
50.00
25.00
35.00
2004
2006
2004
Teaching and Learning of English as a Second
80. Tiga Dunia
94.
Language
983-2620-82-1
983-2620-40-6 25.00 15.00 20052004
95.
Sekitar Puisi Melayu
ModenSekitar di Malaysia
81. DiPembangunan
dan Alam
983-2620-48-1 30.00 25.00 20052004
983-2620-59-7
to be Reflective from Theory to Practices Malaysia Experiences
96.
983-2620-42-2 55.00 28.00 20052004
82. Learning
Sama Serumpun
983-2620-85-6
97.
83.
Ikhtisar
StilistikKebudayaan
Komsas dan Prosa Melayu Klasik
983-2620-37-6 25.00 25.00 20052004
983-2620-64-3
98.
Pembentukan
84. Tradisi
Sistem
Komputer Sastera Melayu Moden
983-2620-32-5 75.00 28.00 20052004
983-2620-62-7
99.
85.
983-2620-33-3 30.00 25.00 20052004
983-2620-47-3
Kesusasteraan
ModenProjek
dalam Kajian
dan Kritikan
PerancanganMelayu
& Penilaian
Pembangunan
100.
Tuju Kaunseling
86. Hala
Kesusasteraan
dalam Kesenian Melayu
101.
87.
102.
88.
Kuasai
Sistem Ejaan
BaharuPengenalan
Bahasa MelayuKepada
Melalui Latihan
Penyelidikan
Kualitatif
Teori dan
Metod
Mohammad
Bin Salleh: Jurutera Pelestari Pendidikan
Teknologi Noor
Komputer
983-2620-41-4 25.00 35.00 20052004
983-2620-55-4
983-2620-34-1
983-2620-81-3
50.00
25.00
2004
2005
983-2620-29-5
83.00 20052004
983-2620-46-5
983-2620-31-7 40.00
89. Pengenalan
Penghayatan
Kesusasteraan Melayu Moden
103.
Kimia Organik
983-2620-61-9
90.
104.
983-2620-50-3
35.00 25.00 20052004
983-2620-26-0
C++ Pengenalan
kepada Pengaturcaraan
Pengenalan
Kimia Koordinatan
983-2620-39-2
40.00 40.00 20052004
91. Introduction
Citra Komsas
to Superconductivity in Metals, Alloys & Cuprates
105.
983-2620-60-0
983-2620-35-X 25.00 40.00 20052004
92. Falsafah
Memartabatkan
Warisan
106.
dan Kritikan
Seni Pendeta Za’ba
983-2620-51-1
983-2620-36-8 25.00 60.00 20052004
93.
107.
983-2620-54-6
983-2620-28-7 25.00 25.00 20042004
Pak Lah dan
Pendidikan
SeniPendidikan
Visual dan Muzik
94. ATokoh-tokoh
Guru Nusantara
Guide to Writing Research Proposals: The Experimental Method
108.
983-2620-53-8
30.00
983-2620-27-9
12.00
2004
2004
Bil.
Bil
Judul
Judul
ISBN/ISSN
Harga Harga
(RM) (RM)
Tahun
TahunKuantiti
Kuantiti Jumlah
Jumlah (RM)
(RM)
ISBN / ISSN
109.
Economic
and Ibu
Business
Research
for1922-2002
Malaysians
Aspirasi
Kebitaraan
Kandung Suluh
Budiman
110.
Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran Tatabahasa Edisi 2
111.
Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan (Prosiding)
112.
Sistem Maklumat Geografi: Permodelan Pembangunan Guna Tanah Komersil
983-2620-21-X
113.
Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran Tatabahasa Edisi 1
983-2620-01-5
95.
96.
97.
98.
Students
983-2620-80-5
983-2620-38-4
35.00
983-2620-56-2
Pengenalan Kimia Organik
983-2620-39-2
40.00
Tiga Dunia
983-2620-40-6
15.00
Pengenalan Kimia Koordinatan
983-2620-26-0
25.00
983-2620-25-2
250.00
25.00
50.00
25.00
25.00
20042003
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Introduction to Superconductivity in Metals, Alloys &
99.
114. Pemikiran
CupratesA. Samad Ismail: Dalam Ingin Jadi Pujangga
983-2620-35-X
40.00 25.00 20042003
983-2620-17-1
100. Kemahiran
Di SekitarAsas
PuisiKaunseling
Melayu Moden
115.
983-2620-48-1
983-2620-15-5 25.00 25.00 20042003
Learning to be Reflective from Theory to Practices
116.
101. Amali ToolBook II Assistant 8.5: Langkah Mudah dan Cepat
983-2620-18-X 28.00 40.00 20042003
983-2620-42-2
Malaysia Experiences
117.
Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970-1976
118.
Genetik Konsep dan Masalah
119.
Kimia Analisis
120.
Menelesuri Akar Nurani
121.
Kemahiran Mendengar Dalam Kaunseling
102.
103.
104.
105.
106.
122.
983-2620-36-8
60.00
Ikhtisar Kebudayaan dan Prosa Melayu Klasik
983-2620-37-6
25.00
Pendidikan Seni Visual dan Muzik
983-2620-28-7
25.00
Tradisi Pembentukan Sastera Melayu Moden
983-2620-33-3
25.00
A Guide to Writing Research Proposals: The Experimental
AMethod
Compilation of Poems, Short Stories and Essays
983-2620-27-9
12.00
107. Pengantar
Kesusasteraan
Melayu
Moden dalam Kajian dan Kritikan
Persekitaran
Fizikal
123.
124.
Factors Associated with Mathematics Anxiety
Mohammad Noor Bin Haji Salleh: Jurutera Pelestari
108. Prosiding AsPEN Malaysia 2000
125.
Pendidikan
126.
983-2620-16-3
Falsafah dan Kritikan Seni
Wacana Kesusasteraan Melayu Klasik
983-2620-19-8
983-2620-11-2
983-2620-24-4
983-2620-14-7
983-2620-03-1
25.00
40.00
35.00
15.00
15.00
20.00
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2002
983-2620-33-3
983-2620-02-3 25.00 25.00 20042002
983-2620-29-5
983-2620-09-0 40.00 25.00
(kulit lembut)
(kulit lembut)
2002
75.00 20042002
983-2620-07-4
983-2620-31-7
60.00
983-2620-01-5
25.00
(kulit keras)
(kulit keras)
2002
127.
109. Kumpulan
Hala TujuEsei
Kaunseling
Bahasa dan Kesusasteraan
983-2620-41-4
983-2620-04-X 35.00 30.00 20042002
Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui
128.
110. Setia dan Santun Bahasa
983-2620-00-7 35.00 25.00 20042002
983-2620-34-1
129.
111.
130.
Latihan
Creativity in the Classroom & Life: A Nurturing Approach
Aspirasi Kebitaraan Ibu Kandung Suluh Budiman 19222002 Suluh Budiman
Balada
983-2620-05-8
983-2620-80-5
983-2063-05-1
25.00
250.00
15.00
2002
2003
2002
Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran
112. Sastera di Antara Percikan Pengurusan dan Kemanusiaan
131.
Tatabahasa Edisi 2
983-2620-56-2
983-2620-08-2 25.00 55.00 20032002
132.
Terpilih Sasterawan
Negara
dalam Esei(Prosiding)
dan Kritikan
113. Karya
Terjemahan
dalam Bidang
Pendidikan
983-2620-10-4 50.00 55.00 20032002
983-2620-25-2
114. Pemikiran A. Samad Ismail: dalam Ingin Jadi Pujangga
KoleksiSistem
JurnalMaklumat Geografi: Permodelan Pembangunan
115.
Guna Tanah Komersil
Bil
Judul
983-2620-17-1
25.00
2003
983-2620-21-X
25.00
2003
Harga (RM) Tahun
ISBN / ISSN
Amali ToolBook II Assistant 8.5: Langkah Mudah dan
116.
1.
Jurnal
CepatSains dan Matematik UPSI Vol.2, No.2
983-2620-18-X
1985-7918
40.00 25.00 20032011
2.
Jurnal
Perspektif
JilidKaunseling
2, Bil. 1
117.
Kemahiran
Asas
1985-496X
983-2620-15-5
25.00 30.00 20032010
3.
Jurnal
Sains
dan Matematik
UPSI Vol.2, No.1
118.
Genetik
Konsep
dan Masalah
1985-7918
983-2620-19-8
40.00 25.00 20032010
4.
Jurnal
UPSI Pendidikan Vol. 2
119.
KimiaBitara
Analisis
1394-7179
983-2620-11-2
35.00 25.00 20032009
5.
120.
International
Education
Journal Vol.2,
Tun Abdul Business
Razak bin
Dato’ Hussein:
DasarIssue
LuarNo.1
Malaysia
1985-2126
983-2620-16-3
25.00
Menelesuri Akar Nurani
983-2620-24-4
15.00
8.
Kemahiran Mendengar dalam Kaunseling
English Language Journal Vol.3
983-2620-14-7
15.00
123.
Setia dan Santun Bahasa
983-2620-00-7
25.00
Kumpulan Esei Bahasa dan Kesusasteraan
983-2620-04-X
30.00
Factors Associated with Mathematics Anxiety
983-2620-09-0
25.00
A Compilation of Poems, Short Stories and Essays
983-2620-03-1
20.00
6.
121.
7.
122.
9.
124.
10.
125.
11.
126.
1970-1976
Jurnal Sains dan Matematik UPSI Vol.1, No.2
Jurnal Sains dan Matematik UPSI Vol.1, No.1
English Language Journal Vol.2
English Language Journal Vol.1
Jurnal Peradaban Melayu Vol.3
1985-7918
1985-7918
1823-6820
1823-6820
1823-6820
1823-6898
30.00
25.00
25.00
25.00
25.00
12.50
30.00
2009
2003
2009
2003
2009
2003
2009
2002
2006
2002
2005
2002
2005
2002
Kuantiti
Jumlah (RM)
Bil.
Koleksi
Modul
127.
Bil
Judul
ISBN/ISSN
Prosiding AsPEN Malaysia 2000
Judul
Harga (RM)
Tahun
983-2620-07-4
Harga (RM)2002
Tahun
ISBN / ISSN 75.00
1.
Anata-to-Watashi
Communicative
Japanese
128.
Wacana Kesusasteraan
Melayu
Klasik I
983-2620-01-5 -
25.00 10.50 20022011
English
for Communication:
129.
Pengantar
Persekitaran Listen
FizikalIn Speak Out (Second Edition)
2.
983-2620-02-3 -
25.00 7.00 20022011
130.
Creativity
in theScience
Classroom
& Life:
Teach
and Learn
Through
PBL A Nurturing Approach
3.
983-2620-05-8 -
25.00 20.00 20022011
Corporate
SocialBudiman
Responsibility and Sustainability
4.
131.
Balada Suluh
983-2063-05-1 -
15.00 10.00 20022011
983-2620-08-2 -
55.00 16.00 20022011
Sastera
di Percukaian
Antara Percikan
Modul
Pengantar
5.
132.
Kemanusiaan
6.
Pengurusan
dan
Bahasa Arab Komunikasi 1
7.
Karya Terpilih Sasterawan Negara dalam Esei dan
KritikanArab Komunikasi 1
Bahasa
8.
Bahasa Perancis Komunikasi 1
10.
10.
133.
1.
12.
2.
-
983-2620-10-4
-
2010
Foundation Mathematics 1
978-983-3759-00-0
38.00
2009
English for Conversational Purposes: Let’s Speak English
978- 983-3759-46-0
-
2009
Judul
ISBN/ISSN -
English for Communication: Listen In Speak Out
Pendeta: Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu
1823-6812
Jurnal Perspektif Jil. 2, Bil. 2
1985-496X
-
4.
14.
Siri
ModulLanguage
1: Bimbingan
& Penasihatan:
English
Journal
Vol. 4 Falsafah, Kemahiran, Proses & 1823-6820
Etika Edisi 1
-
15.
Siri Modul 2: Aplikasi Automasi Pejabat Asas Teknologi Maklumat & Komunikasi
-
Harga (RM)
6.70 Tahun
2009 Kuantiti
30.00
30.00
25.00
6.50
15.00
2008
2011
2007
2011
25.00 15.00 20112006
1823-6898
Jurnal Sains dan Matematik UPSI Vol. 2, No. 2
1985-7918
16.
Siri Modul 4: Zenith in Communicative English (CE II)
Jurnal Perspektif Jil. 2, Bil. 1
1985-496X -
30.00 12.00 20102006
17.
8.
Siri
Modul
5: Bahasa
Arab Komunikasi
Jurnal
Sains
dan Matematik
UPSI Tahap
Vol. 2,1No. 1
1985-7918 -
25.00 25.00 20102006
18.
9.
Siri
Modul
6: Pembelajaran
Bercontoh
Jurnal
Bitara
UPSI Pendidikan
Vol.Visual
2 Basic 6.0
1394-7179 -
25.00 40.00 20092006
19.
10.
Siri
Modul 7: Modul
Statistik
Pengurusan
Permulaan
International
Business
Education
Journal
Vol. 2, Issue No. 1
1985-2126
-
30.00 20.00 20092006
11.
Jurnal Sains dan Matematik UPSI Vol. 1, No. 2
1985-7918
25.00
2009
12.
English
Language Journal Vol. 3
Koleksi
Wacana
1823-6820
25.00
2009
13.
Bil
Jurnal Sains dan Matematik UPSI Vol. Judul
1, No. 1
1985-7918
25.00
Harga (RM)2009
Tahun
14.
1.
English
Language
Siri
Wacana
Ilmu 2005Journal Vol. 2
1823-6820
25.00
15.
a)
Globalisasi
Ekonomi
denganVol.
Mantera
Jurnal
Peradaban
Melayu
3
Persaingannya:
English
Journal
Vol.Pendidikan
1
KesanLanguage
dan Implikasi
Terhadap
Tinggi
1823-6898
30.00 10.00 2005
1823-6820
12.50
7.
16.
Bil.
2.
1.
2.
3.
4.
30.00
25.00
15.00
2011
2006
2011
c) Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu
Cabaran dan Harapan
10.00
10.00
Judul
ISBN/ISSN
Harga (RM)
English
Purposes: Let’s Speak
Siri
Wacanafor
IlmuConversational
2004
978-983-3759-46-0
18.00
-
15.00
-
25.00
-
20.00 10.00 2006
Kemahiran,
b)Falsafah,
Awal Membaca
BahasaProses
Melayu:dan Etika
Keberkesanan
Kaedah
Gabungan
Bunyi-Kata
untuk
Siri Modul 5: Bahasa Arab Komunikasi
Tahap
1
Prasekolah dan untuk Pemulihan
Modul 7:Teori
Modul
StatistikPemikiran
Pengurusan
c)Siri
Pembinaan
Pendidikan
UPSIPermulaan
d) Copper (CU) Pollution and Its Effect on Mangrove Plants
Jumlah (RM)
2005
10.00
a)English
Sebar, Anjak, Pelihara:
dan Bahasa
Melayu di&Samudera
SiriPenyebaran
Modul 1 Komuniti
Edisi Kedua:
Bimbingan
Penasihatan:
Kuantiti
20072007
b) Tatabahasa Sosial: Peraturan Kesantunan
Bahasa Kebangsaan
d) Pendidikan Geografi di Malaysia:
Jumlah (RM)
2012
Jurnal Peradaban Melayu (Edisi Khas)
6.
Jumlah (RM)
2010
2010
Siri Modul 1 Edisi Kedua: Bimbingan & Penasihatan: Falsafah, Kemahiran,
Proses
Etika
Edisi
2
Jurnal dan
Sains
dan
Matematik
UPSI Vol. 3, No. 1
1985-7918
5.
15.30
Kuantiti
Jumlah (RM)
2002
18.00
13.
3.
22.00
55.00
-
Bil.
11. Read Up Write Down
Kuantiti
10.00
10.00
Tahun
20092007
2007
2006
10.00
Kuantiti
Jumlah (RM)
Bil
Judul
109.
Aspirasi Kebitaraan Ibu Kandung Suluh Budiman 1922-2002
Bil.
110.
Judul Pengajaran Tatabahasa Edisi 2
Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap
111.
Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan (Prosiding)
ISBN / ISSN
Harga (RM)
Tahun
983-2620-80-5
250.00
2003
ISBN/ISSN
Harga (RM)
25.00 Tahun
2003 Kuantiti
983-2620-56-2
112.
1.
983-2620-25-2 55.00 50.00
2003
(Semenanjung
Kemunculan
Novel
dalam
Sastera Pembangunan
Moden Indonesia
dan Komersil
Sistem
Maklumat
Geografi:
Permodelan
Guna Tanah
983-2620-21-XMalaysia),25.00 20122003
978-983-068-690-8
113.
Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran Tatabahasa Edisi 1
114.
Malaysia: Satu Kajian Perbandingan
60.00
2003
Pemikiran A. Samad Ismail: Dalam Ingin Jadi Pujangga
983-2620-01-5(Sabah &25.00
Sarawak)
983-2620-17-1
25.00
115.
Kemahiran Asas Kaunseling
983-2620-15-5
25.00
(Semenanjung
2003
2.
116.
Penulisan Tugasan & Tesis Edisi ke-4 / Assignment and
Malaysia),
978-983-068-626-4
Amali ToolBook II Assistant 8.5: Langkah Mudah dan Cepat
983-2620-18-X
40.00 20112003
Thesis Writing
45.00
117.
Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970-1976
2003
118.
Genetik Konsep dan Masalah
(Sabah &
983-2620-16-3
25.00
Sarawak)
983-2620-19-8
40.00
119.
(Semenanjung
983-2620-11-2
35.00
2003
Penilaian Kebolehan Komunikasi
Malaysia),
2011
Antara Budaya / Teaching and Assessing Intercultural 978-983-068-552-6
Menelesuri Akar Nurani
983-2620-24-4 30.00 15.00
2003
Communicative Competence
(Sabah &
3.
120.
121.
Kimia
Analisis dan
Pengajaran
2003
A Compilation of Poems, Short Stories and Essays
983-2620-03-1 35.00 20.00
2002
124.
(Semenanjung
Menyediakan Objektif Pengajaran: Alat Penting untuk
Pengantar Persekitaran Fizikal
983-2620-02-3Malaysia),25.00
2002
Mengembangkan Pengajaran dengan Berkesan / 978-983-068-306-5
2008
40.00
Preparing
Instructional
ObjectivesAnxiety
Factors
Associated
with Mathematics
983-2620-09-0(Sabah &25.00
2002
125.
Prosiding AsPEN Malaysia 2000
Sarawak)
983-2620-07-4
75.00
2002
126.
Wacana Kesusasteraan Melayu Klasik
983-2620-01-5
25.00
2002
127.
Kumpulan Esei Bahasa dan Kesusasteraan
983-2620-04-X
30.00
2002
128.
Setia dan Santun Bahasa
983-2620-00-7
25.00
2002
4.
Bil. Creativity in the Classroom & Judul
Life: A Nurturing Approach
Siri Wacana Ilmu 2005
130. Balada
SuluhMelayu
BudimanSebagai Bahasa Ilmu: Cabaran dan
a) Bahasa
Harapan
131. Sastera di Antara Percikan Pengurusan dan Kemanusiaan
b) Globalisasi Ekonomi dengan Mantera Persaingannya:
1. Karya
Kesan
danSasterawan
Implikasi Negara
Terhadap
Pendidikan
Tinggi
132.
Terpilih
dalam
Esei dan Kritikan
c) Pendidikan Geografi di Malaysia: Isu dan Cabaran
Semasa
d)
Tatabahasa Sosial: Peraturan Kesantunan Bahasa
Koleksi Jurnal
Kebangsaan
129.
Bil
ISBN/ISSN
Harga (RM)
Tahun
983-2620-05-8
25.00
983-2063-05-1
15.00
2002
55.00
2002
983-2620-08-2
10.00
2002
ISBN / ISSN
Judul
10.00
Harga (RM)
Tahun
1985-7918
25.00
2011
1985-496X
10.00 30.00
2010
6.
Jurnal Sains dan Matematik UPSI Vol.1, No.2
1985-7918
25.00
2009
7.
Jurnal Sains dan Matematik UPSI Vol.1, No.1
1985-7918
25.00
2009
8.
English Language Journal Vol.3
1823-6820
25.00
2009
9.
English Language Journal Vol.2
1823-6820
25.00
2006
10.
English Language Journal Vol.1
1823-6820
12.50
2005
11.
Jurnal Peradaban Melayu Vol.3
1823-6898
30.00
2005
2.
3.
4.
Jumlah (RM)
10.00
5.
2.
Kuantiti
- 983-2620-10-4 10.00 55.00 20072002
Siri Wacana Ilmu 2005
a) Awal
Membaca
Bahasa
Melayu:
Jurnal
Sains
dan Matematik
UPSI Vol.2,
No.2 Keberkesanan
Kaedah Gabungan Bunyi-Kata untuk Prasekolah dan
Jurnal
Perspektif
Jilid 2, Bil. 1
untuk
Pemulihan
b) Sebar, Anjak, Pelihara: Penyebaran Komuniti dan
Jurnal Sains dan Matematik UPSI Vol.2, No.1
Bahasa Melayu di Samudera
c) Pembinaan
Teori
Pendidikan
Jurnal
Bitara UPSI
Pendidikan
Vol. 2 Pemikiran UPSI
d) Copper (CU) Pollution and Its Effect on Mangrove
International
Plants Business Education Journal Vol.2, Issue No.1
1.
Jumlah (RM)
2003
25.00
983-2620-14-7Sarawak)15.00
123.
Jumlah (RM)
2003
40.00
Kemahiran Mendengar Dalam Kaunseling
122.
Kuantiti
-
1985-7918
2007
25.00
2010
1394-7179
10.00
10.00 25.00
2009
1985-2126
10.00 30.00
2009
Kuantiti
Jumlah (RM)
Koleksi Modul
Borang
Pesanan
Bil
Judul
ISBN / ISSN
Harga (RM)
Tahun
1.
Anata-to-Watashi Communicative Japanese I
-
10.50
2011
6.
Bahasa Arab Komunikasi 1
-
22.00
2010
7.
Bahasa Arab Komunikasi 1
-
15.30
2010
-
18.00
2010
Kuantiti
Jumlah (RM)
Disertakan
cek berpalang/ wang pos/ kiriman wang/ draf
bank no.
English for Communication: Listen In Speak Out (Second Edition)
7.00
2011
2.
atas nama Bendahari Universiti
Pendidikan
Sultan Idris.
20.00
2011
Teach and Learn Science Through PBL
3.
Sila
kirimkan
borang
pesanan yang telah diisi- berserta
bayarannya
kepada
Corporate
Social Responsibility
and Sustainability
10.00
2011
4.
Penerbit
Universiti
Modul Pengantar
PercukaianPendidikan Sultan Idris.
16.00
2011
5.
:
Alamat
:1
Bahasa Perancis Komunikasi
8.
Foundation Mathematics 1
978-983-3759-00-0
38.00
2009
10.
English for Conversational Purposes: Let’s Speak English
978- 983-3759-46-0
-
2009
11.
Read Up Write Down
-
6.70
2009
12.
English for Communication: Listen In Speak Out
-
6.50
2008
Siri Modul 1 Edisi Kedua: Bimbingan
& Penasihatan: Falsafah, Kemahiran,
Telefon
:
13.
-
15.00
2007
:
FaksSiri Modul 1: Bimbingan & Penasihatan:
Falsafah, Kemahiran, Proses &
-
: Pejabat Asas Teknologi Maklumat & Komunikasi
Emel
15. Siri Modul 2: Aplikasi Automasi
-
14.
Etika Edisi 1
English (CE II)
16. Siri Modul 4: Zenith in Communicative
:
Tandatangan
-
(bersama
cop5: rasmi)
17. Siri Modul
Bahasa Arab Komunikasi Tahap 1
-
18.
Siri Modul 6: Pembelajaran Bercontoh Visual Basic 6.0
-
19.
Siri Modul 7: Modul Statistik Pengurusan Permulaan
-
Koleksi Wacana
Tarikh
Bil
1.
:
Judul
15.00
12.00
2006
2006
25.00
2006
40.00
2006
20.00
2006
Harga (RM)
Tahun
10.00
:
b) Tatabahasa Sosial: Peraturan Kesantunan
Bahasa Kebangsaan
c) Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu
Cabaran dan Harapan
d) Pendidikan Geografi di Malaysia:
2.
2006
2007
Siri Wacana Ilmu 2005
a) Globalisasi Ekonomi dengan Mantera
Persaingannya:
Kesan dan
Implikasi Terhadap
Pendidikan
Tinggi
Alamatkan
pesanan
anda
kepada
15.00
klik disini
Proses dan Etika Edisi 2
[email protected]
10.
10.00
10.00
10.00
2007
Siri Wacana Ilmu 2004
a) Sebar, Anjak, Pelihara:
Penyebaran Komuniti dan Bahasa Melayu di Samudera
PENERBIT UPSI
b) Awal Membaca Bahasa Melayu:
Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata untuk
Prasekolah dan untuk Pemulihan
Universiti
Pendidikan
Sultan
Idris,UPSI
35900 Tanjong Malim,
c) Pembinaan
Teori Pendidikan
Pemikiran
Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
d) Copper (CU) Pollution and Its Effect on Mangrove Plants
Tel : (+6)05 450 5600 / 6464 / 6803 / 6371 / 6641 / 6642
Faks : (+6)05 459 5169
http://penerbit.upsi.edu.my
www.upsi.edu.my
10.00
10.00
10.00
10.00
Pembelian buku Penerbit UPSI kini boleh dibuat
secara online. Sila layari :
http://epayment.upsi.edu.my
Nama
Kuantiti
Jumlah (RM)
31
32

Similar documents