The Living History

Transcription

The Living History
the living history lebendige geschichte
A
B
C
3
Malbork kojarzy si´ najcz´Êciej z najwi´kszà gotyckà warownià w Europie. Zamek malborski to arcydzie∏o architektury obronnej i rezydencjonalnej Êredniowiecza. Najwi´kszy gotycki zespó∏ zamkowy na Êwiecie o powierzchni ok. 21 hektarów i ∏àcznej kubaturze budynków przekraczajàcej çwierç miliona metrów szeÊciennych uwa˝any jest za najwi´kszà budowlà ceglanà wzniesionà r´kami cz∏owieka. Corocznie Malbork odwiedza ponad pó∏
miliona turystów z ca∏ego Êwiata. Malbork to miejsce
koncertów, spektakli plenerowych, przedstawieƒ teatralnych i wydarzeƒ sportowych, s∏ynàce przede wszystkim
ze sztandarowej historycznej imprezy plenerowej jakà
jest „Obl´˝enie Malborka”, które odbywa si´ zawsze w
trzecim tygodniu lipca. W sezonie letnim na rzece Nogat
odbywajà si´ wyÊcigi smoczych ∏odzi i wyÊcigi na nartach wodnych. Okolice Malborka to typowe krajobrazy
˝u∏aw WiÊlanych. Stàd ju˝ tylko w pó∏ godziny samochodem mo˝na dotrzeç na Mierzej´ WiÊlanà i Ba∏tyk, a do
Gdaƒska lub Sopotu mo˝na dojechaç w nieca∏à godzin´.
Na turystów czeka bogata baza noclegowa od trzygwiazdkowych hoteli po prywatne pokoje goÊcinne i pole
campingowe. Malbork to obowiàzkowy punkt programu
wycieczek po Polsce, nazywany jest Per∏à Pomorza i najwi´kszà górà cegie∏ na pó∏noc od Alp. Zapraszamy wi´c
do naszego miasta, gdzie w cieniu gotyckich murów
wcià˝ ˝ywa jest historia najwi´kszej ceglanej fortecy Êredniowiecznej Europy.
Malbork is best known for its castle – the largest Gothic
fortress in Europe. Malbork Castle is a masterpiece of
mediaeval defensive and residential architecture. The
largest Gothic castle complex in the work, covering an
area of about 21 hectares, and with buildings of more
than a quarter of a million cubic metres, it is considered
to be the largest brick building erected by human hand.
Every year Malbork is visited by more than half a million
tourists from all over the world. Malbork is a venue for
concerts, open-air spectacles, theatrical performances
and sporting events, famed above all for its flagship
open-air historical event, the Siege of Malbork, which
always takes place in the third week of July. In the summer season there are dragon boat races and water skiing
competitions on the river Nogat. The neighbourhood of
Malbork offers typical landscapes of the Vistula mudflats.
Just half an hour away by car are the Vistula Spit and the
Baltic Sea, while Gdaƒsk and Sopot are less than an
hour’s drive away. Visitors can choose between a wide
range of accommodation, from three-star hotels to private guest rooms and a campsite. Malbork is one of the
places that no visitor to Poland should miss. It has been
called the Pearl of Pomerania and the largest mountain
of bricks north of the Alps. We invite you to visit our
town, where in the shade of the Gothic walls the history
of the largest brick fortress of mediaeval Europe lives on.
Malbork wird meist mit der größten gotischen Festung in Europa assoziert. Das Schloss von Malbork ist ein wahres
Meisterwerk der Verteidigungs- und Palastarchitektur des späten Mittelalters. Der weltweit größte gotische
Schlosskomplex mit einer Fläche von etwa 21 Hektar und einer Gesamtkubatur der Gebäude, die eine
Viertelmillion Kubikmeter überschreitet, wird als größter Ziegelsteinbau angesehen, der von menschlicher Hand errichtet wurde. Marienburg wird jährlich von mehr als einer halben Million
Touristen aus der ganzen Welt besucht. Marienburg ist ein Ort zahlreicher Konzerte,
Freiluftveranstaltungen, Theateraufführungen und Sportereignisse, der vor allem durch seine
historische Hauptveranstaltung, die „Belagerung von Malbork“ bekannt ist, die jährlich in
der dritten Juliwoche stattfindet. In der Sommersaison finden auf dem Fluss Nogat
Drachenboot- und Wasserskirennen statt. Die Umgebung von Malbork zeigt das typische
Landschaftsbild der Weichseltiefebene (˚u∏awy WiÊlane). Von hier aus kann man in nur einer
halben Stunde mit dem Auto zur Weichselnehrung und zur Ostsee gelangen, nach Danzig und
Sopot fährt man eine knappe Stunde. Auf die Touristen wartet eine umfangreiche Übernachtungsbasis von Drei-Sterne-Hotels bis hin zu Privatzimmern und Zeltplätzen. Marienburg ist ein Pflichtpunkt im Programm
vieler Besucher von Polen, es wird der „Perle von Pommern“ und der „höchste Ziegelberg nördlich der Alpen“ genannt. Wir laden Sie daher ganz herzlich in unsere Stadt ein, wo die Geschichte der größten Ziegelburg des mittelalterlichen Europas im Schatten der gotischen Mauern immer noch lebendig ist.
4
Zamek w Malborku The Castle Museum in Malbork
O
eit sieben Jahrhunderten steht auf der Erhebung am Fluss Nogat das Malborker Schloss
– ein Denkmal der Kunst der mittelalterlichen Baumeister. Das monumentale gotische
Bauwerk verblüfft und entzückt bis heute aufgrund der Strenge seiner Formen, der Kälte
der Schlosssäle, der geheimnisvollen Durchgänge, der Tiefe der Schlossgräben und der
Spannweite der starken Verteidigungsmauern. Das Schloss birgt sieben Jahrhunderte turbulenter Geschichte in sich. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wählten der Brüder
Ritterordens, auch Kreuzritter genannt, die Erhebung an der Nogat zum neuen Sitz ihres
Ordens aus. Anfangs wurde das Schloss für den Sitz des Konvents errichtet (die Hochburg).
Der entstehende Bau wurde zum Klosterhaus und zur Festung, und seit dem 14. Jahrhundert
auch zur Hauptstadt des Kreuzritterstaates. Damals begann man mit dem Bau eines neuen
Schlosses mit repräsentativem Charakter (mittlere Burg), zu welchem der Palast der
Großmeister, der Große Saal, die Gästezimmer und die Rezeptionsräume gehörten. Es wurde
die Vorburg ausgebaut und eingerichtet, wo die Wirtschaftsgebäude (u.a. der „Karwan“, die
Glockengießerei u.a.m.) ihren Platz fanden. Der Burgkomplex mit einer Fläche von etwa 21
Hektar wird von mächtigen Mauern und Burggräben umgeben, die großen Tore, Basteien und
Türme verteidigen den Zugang zur Burg.
albork Castle has stood for seven centuries on a hill overlooking the river Nogat, as a
monument to the art of mediaeval builders. Even today this monumental Gothic
building amazes and enchants with the harshness of its shapes, the coldness of the castle halls, the mystery of its passages, the depth of its moats and the span of its thick defensive
walls. Seven centuries of stormy history are concealed within the castle. In the second half of
the 13th century the brothers of the knightly Teutonic Order selected this hill by the Nogat for
the order’s new headquarters. Initially a castle was built to house the chapter (the High
Castle). The building became a monastic house and a fortress, and from the 14th century
served as the capital of the Teutonic state. At that time work began on a new castle of grand
appearance (the Middle Castle), which included the Grand Masters’ palace, the great dining
hall, guests’ chambers and reception rooms. The castle approaches were developed and
expanded, with an arsenal, a brass foundry and other buildings. The castle complex, covering an area of about 21 hectares, is enclosed within powerful walls, surrounded by moats,
and protected by great gates and towers.
M
C a s t l e
Z a m e k
S
S c h l o s s
d siedmiu wieków na wzgórzu nad Nogatem stoi Zamek Malborski – pomnik kunsztu
Êredniowiecznych budowniczych. Monumentalna gotycka budowla do dziÊ zdumiewa
i zachwyca surowoÊcià kszta∏tów, ch∏odem sal zamkowych, tajemniczoÊcià przejÊç,
g∏´bokoÊcià fos i rozpi´toÊcià grubych murów obronnych. Siedem wieków burzliwej historii
kryje w sobie Zamek. W drugiej po∏owie trzynastego wieku bracia zakonu rycerskiego, zwani
krzy˝akami, wybrali wzgórze nad Nogatem na nowà siedzib´ swego zakonu. Poczàtkowo
budowano zamek na siedzib´ konwentu (Zamek Wysoki). Powstajàca budowla sta∏a si´
domem zakonnym i twierdzà, a od XIV wieku stolicà paƒstwa krzy˝ackiego. Wówczas przystàpiono do budowy nowego zamku o charakterze reprezentacyjnym (Zamek Êredni), w sk∏ad
którego wchodzi∏ pa∏ac wielkich mistrzów, wielki refektarz, komnaty goÊcinne
i pomieszczenia recepcyjne. Rozbudowano i urzàdzono Przedzamcze, gdzie miejsce znalaz∏y
zabudowania gospodarcze Karwan, ludwisarnia, itp. Zespó∏ zamkowy o powierzchni oko∏o
21 hektarów spinajà pot´˝ne mury, okalajà fosy, a wielkie bramy, baszty i wie˝e bronià
dost´pu do twierdzy.
Das Schlossmuseum in Malbork
5
6
Zamek
7
d 1961r. gospodarzem zamku jest Muzeum Zamkowe w Malborku. Placówka
eksponuje dla turystów 18 wystaw sta∏ych m.in. bogate zbiory bursztynu,
militariów oraz rzeêby gotyckiej oraz kilka wystaw czasowych. Odwiedza je
rocznie ponad pó∏ miliona turystów z ca∏ego Êwiata. W roku 1997 Zespól Zamkowy
w Malborku wpisano na presti˝owà List´ Âwiatowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO.
O
sezonie letnim turyÊci mogà uczestniczyç w spektaklu „Âwiat∏o i Dêwi´k”.
W jesienne, zimowe i wiosenne wieczory mo˝na odkryç nowe uroki zamku
przemierzajàc wraz z przewodnikiem tras´ „nocnego zwiedzania” i podziwiajàc zamek w nocnej iluminacji. Niepowtarzalna atmosfera zabytkowych wn´trz
dodaje splendoru ka˝dej uroczystoÊci. Istnieje wi´c mo˝liwoÊç wynajmu sal zamkowych na oficjalne spotkania, koncerty itp. oraz na konferencje. Bardzo bogatà ofert´ posiada OÊrodek Konferencyjny KARWAN.
W
Castle
Schloss
ince 1961 the castle has been run by Malbork Castle Museum. Visitors can
see 18 permanent exhibitions, including rich collections of amber objects,
military items and Gothic sculptures, as well as several temporary exhibitions. These are visited each year by more than half a million tourists from all
over the world. In 1997, Malbork’s Castle Complex was entered on the prestigious UNESCO World Heritage List.
S
n the summer season tourists can enjoy the “Light and Sound” spectacular.
On autumn, winter and spring evenings you can discover new charms within the castle, taking a guided night tour and admiring the castle under illumination. The unparalleled atmosphere of the historic interiors will add splendour to any ceremonial occasion; the castle halls can be hired for official meetings, concerts, etc. and for conferences. The Karwan Conference Centre has a
very wide range of services on offer.
I
eit dem Jahre 1961 ist das Schlossmuseum zu Malbork der Hausherr des
Schlosses. Das Museum stellt den Besuchern 18 ständige Ausstellungen zur
Verfügung, darunter unter anderem die reiche Bernsteinsammlung, die
Militaria sowie die gotischen Plastiken, und darüber hinaus noch mehrere
zeitweilige Ausstellungen. Das Schloss wird jährlich von mehr als einer halben
Million Touristen aus der ganzen Welt besucht. Im Jahre 1997 wurde der
Schlosskomplex in Malbork in die prestigeträchtige Liste des Weltkulturerbes
der UNESCO eingetragen.
S
n der Sommersaison können die Touristen am Spektakel „Licht und Ton“ teilnehmen. Und an den Abenden im Herbst, Winter und Frühjahr kann man
völlig neue Reize des Schlosses entdecken, wenn man gemeinsam mit einem
Museumsführer die Trasse der „Nachtbesichtigung“ absolviert und das Schloss
und seine nächtliche Beleuchtung bestaunt. Die unvergleichliche Atmosphäre
der historischen Räume verleihen jeder Feierlichkeit zusätzlichen Glanz. Es
besteht daher die Möglichkeit der Anmietung der Schlosssäle für offizielle
Treffen, Konzerte usw. sowie für Konferenzen. Ein sehr reiches Angebot besitzt
zudem das Konferenzzentrum KARWAN.
I
8
Zabytki Monuments Sehenswürdigkeiten
KoÊció∏ p.w. Matki Bo˝ej Nieustajàcej Pomocy, dawny KoÊció∏
Êw. Jerzego
W latach 70-tych XV w. odbudowano go niemal od podstaw po zniszczeniach jakim uleg∏ w czasie wojny 13-letniej. Ju˝ w 1526 r. wyg∏oszono tu pierwsze kazanie ewangelickie, zaÊ w 1598 koÊció∏ przekazano w wy∏àczne u˝ytkowanie luteranom. Ponownie powa˝nie ucierpia∏ w czasie „potopu” szwedzkiego w 1658 r. KoÊció∏ obecny pochodzi z lat 1712-14. Wn´trze trzynawowej hali zosta∏o tak wyposa˝one
w ∏awy i empory by jak najlepiej s∏u˝y∏y nabo˝eƒstwom ewangelickim.
KoÊció∏ Êw. Jana Chrzciciela
Na terenie Starego Miasta w Malborku funkcjonowa∏ od koƒca XIII
stulecia koÊció∏ parafialny pod wezwaniem Êw. Jana Chrzciciela. Zarówno w Êredniowieczu jak i w czasach najnowszych by∏ wielokrotnie przebudowywany. Obecnà form´ architektonicznà Êwiàtynia zawdzi´cza kampanii budowlanej oko∏o 1468 r., kiedy dêwiga∏a si´ z
ruin po wojnie trzynastoletniej. Do najcenniejszych zabytków ruchomych we wn´trzu nale˝y Êredniowieczna rzeêba Êw. El˝biety Turyƒskiej oraz neogotycki zespó∏ o∏tarzy. KoÊció∏ Êw. Jana przez ca∏à swojà historià by∏ Êwiàtynià katolickà.
Brama Mariacka
Brama zbudowana ok. po∏. XIV w. pozwalajàca wyjechaç z Malborka
do Sztumu. Usytuowana w po∏udniowej cz´Êci murów obronnych.
Nale˝y do nielicznej grupy bram miejskich z okresu Êredniowiecza na
terenie pó∏nocnych ziem polskich. Obecnie w obiekcie znajduje si´
pub - Baszta u Króla.
Brama Garncarska
Brama przejazdowa z XIV w., na planie prostokàta, z trzema ostro∏ukowymi przeÊwitami, pi´ciokondygnacyjna, ceglana. Dach czterospadowy kryty dachówkà. Górne partie bramy dekorowane ostro∏ukowymi blendami. Znajduje si´ w pasie murów obronnych, otaczajàcych Stare Miasto.
Ratusz Staromiejski
Âredniowieczna siedziba w∏adz miejskich usytuowana zosta∏a we
wschodniej pierzei Rynku. W obecnym kszta∏cie wzniesiona zosta∏a w
2 po∏. XIV w., oko∏o 1380 r. Przez stulecia we wn´trzach ratusza odbywa∏y si´ municypalne uroczystoÊci. Burmistrz i rada miasta urz´dowali tu do 1929 r., kiedy to oddano do u˝ytku Nowy Ratusz (obecnie Urzàd Miasta). W latach II wojny Êwiatowej Ratusz by∏ miejscem
Êmierci Polaków – przymusowych robotników, wywo˝onych na ˝u∏awy Malborskie. Na Êcianie Ratusza znajduje si´ tablica upami´tniajàca dzia∏alnoÊç Polaków z organizacji „M∏ody Las” dzia∏ajàcej na
terenie PowiÊla, Warmii i Mazur w latach 1941-1945. Tylko tutaj
oglàdaç mo˝emy s∏ynne malborskie podcienia. DziÊ Ratusz jest siedzibà M∏odzie˝owego Domu Kultury.
Dawny Szpital Jerozolimski
Zachowany budynek Szpitala Jerozolimskiego to budynek z XVI w.
za∏o˝ony na planie prostokàta, ceglany, cz´Êciowo tynkowany, dwu-
kondygnacjowy. Dach dwuspadowy kryty dachówkà mnich – mniszka. Szczyty o podwójnie za∏amanych k0raw´dziach, zwieƒczone naczó∏kiem, zdobione tynkowanymi fryzami obramionymi profilowanymi gzymsami. Budynek jest obecnie remontowany.
Budynek Szko∏y ¸aciƒskiej nad Nogatem
Budynek powsta∏y w XIV w. za czasów wielkiego mistrza Winricha
von Kniprode, zosta∏ zniszczony w czasie po˝aru miasta 26.07.1899
r. Odbudowany w 1900 r. jako typowy magazyn o czterech kondygnacjach przykryty dachem dwuspadowym. Zniszczony ca∏kowicie w
czasie II wojny Êwiatowej. Od XVI w. do 1864 r. w budynku znajdowa∏a si´ szko∏a, w której uczono poczàtków ∏aciny.
Budynek dworca PKP
Nowy dworzec istniejàcy do dziÊ oddano do u˝ytku w 1890 roku. Budynek dworca zbudowano w stylu neogotyckim, murowany z ceg∏y licówki, za∏o˝ony na planie wyd∏u˝onego prostokàta. Dach wysoki,
zró˝nicowany w konstrukcji i formie, kryty ceramicznie, od strony
frontowej (po∏udniowej) dachówkà holenderskà, a od strony peronów dachówkà karpiówkà. Interesujàcy przyk∏ad architektury kolejowej z XIX w.
Kaplica KoÊcio∏a ChrzeÊcijan Baptystów przy ul. Jagielloƒskiej
nr 105
Kaplica powsta∏a w 1910 roku na potrzeby miejscowej gminy. Wzniesiona w stylu historyzujàcym nawiàzujàcym do form gotyku, z elementami modernizmu. Za∏o˝ona na planie zbli˝onym do prostokàta z aneksem przybudówki, dwukondygnacjowa. Przyk∏ad architektury neogotyckiej z elementami modernizmu do dziÊ pe∏ni swojà pierwotnà funkcj´.
Zespó∏ budynków poczty przy ul. Poczty Gdaƒskiej
i ul. 17 Marca
Wzniesione w ostatnim dziesi´cioleciu XIX wieku. Utrzymany w konwencji niemieckiego neogotyku. W 1945 budynek g∏ówny zosta∏ doszcz´tnie zniszczony, zachowa∏y si´ z niego jedynie wypalone mury.
Po odbudowie i rekonstrukcji dachu do dzisiaj budynek pe∏ni funkcje, dla jakich zosta∏ zbudowany.
Wie˝a ciÊnieƒ przy Pl. S∏owiaƒskim
Wie˝a ciÊnieƒ przy Pl. S∏owiaƒskim w Malborku zosta∏a zbudowana
w 1905 roku wraz z za∏o˝eniem w mieÊcie wodociàgów, w stylu neogotyckim. Murowana z ceg∏y, na wysokim, oÊmiobocznym kamiennym cokole. Budynek wie˝y ciÊnieƒ przy jest przyk∏adem niezwykle
ciekawej, neogotyckiej architektury, do dziÊ funkcjonujàcego zabytku
techniki.
9
The Church of the Virgin Mary in Malbork, formerly St
George’s Church
In the 1470s this church was rebuilt virtually from scratch, following the destruction it had suffered in the Thirteen Years’ War.
As early as 1526 the first evangelical sermon was preached here,
and in 1598 the church passed to the exclusive use of the
Lutherans. It again suffered badly during the Swedish invasion
of 1658. The church which stands today was built in 1712–14.
The interior of the hall, with its three naves, contains pews and
galleries arranged for evangelical worship.
John the Baptist Church in Malbork
Since the end of the 13th century there existed in Malbork’s Old
Town a parish church dedicated to John the Baptist. In both
mediaeval and more recent times it underwent many alterations. The present-day architectural form dates from around
1468, when the church was rebuilt from ruins after the Thirteen
Years’ War. The most valuable historic features in the interior
include a mediaeval statue of St Elizabeth of Turin and a neoGothic altar set. John the Baptist Church has remained a Roman
Catholic place of worship throughout its history.
St Mary’s Gate in Malbork
The gate was built in Gothic style around 1320–1330 in the
southern section of the defensive walls, on the road leading to
Sztum. In the 16th century a half-timbered structure was added
over the gate, but this no longer survives. This is one of only a
small number of mediaeval town gates in northern Poland. The
building currently houses the Baszta u Króla pub.
Potter’s Gate in Malbork
This gate dates from the 14th century. It has a rectangular layout with three Gothic arches. The building has five storeys and
is built of brick, with a four-pitched tiled roof. The upper parts
of the gate are decorated with ogival blind windows. The gate is
part of the defensive walls surrounding the Old Town.
Malbork Old Town Hall
The mediaeval seat of the town’s government was erected on the
eastern side of the market square. In its present form it was built
in the second half of the 14th century, around 1380. For centuries municipal ceremonies took place within the town hall.
The mayor and town council had their offices there until 1929,
when the new town hall (now known as the Town Office) was
opened. During the second world war the Old Town Hall was the
scene of the death of a number of Poles, taken to the Malbork
region as forced labourers. On the wall of the building is a
plaque commemorating the activities of Poles from the “M∏ody
Las” organization, which operated in the PowiÊle, Warmia and
Masuria regions between 1941 and 1945. This is the only place
where you can view the famous Malbork arcades. Today the Old
Town Hall houses a Youth Cultural Centre.
Old Jerusalem Hospital in Malbork
The Jerusalem Hospital is a surviving building from the 16th century,
rectangular in layout, brick built, partially plastered, with two
storeys and a double-pitched roof with alternating tiles. The gables
have double-cornered edges, topped with a jerkin head, decorated
with plastered friezes framed in profiled cornices. The building was
recently restored, planned to be used as a Hospital Museum and a
Polish-German partnership centre.
Latin School Building on the Nogat river in Malbork
This building dates from the 14th century and the times of Grand
Master Winrich von Kniprode. It was destroyed in the fire which
spread through the town on July 26, 1899, and was rebuilt in 1900 as
a typical four-storey warehouse with a double-pitched roof. It was
destroyed completely during the second world war. From the 16th
century until 1864 the building housed a school where basic Latin
was taught.
Railway station
The new station, which survives to this day, was opened in 1890. It is
built in neo-Gothic style, using face bricks, with a lengthened rectangular layout. There is a high roof with varied construction and form,
covered with ceramic tiles (pantiles on the southern frontal side, and
plane tiles on the platform side). This is an interesting example of
19th-century railway architecture.
Chapel of the Baptist Church at 105 Jagielloƒska Street,
Malbork
The chapel of the Baptist Church at ul. Jagielloƒska 105, Malbork was
built in 1910 to serve the needs of the local community. It is built in
imitation Gothic style, with modernist elements. It has an almost rectangular layout, with an annexe, and has two storeys. The building
continues to serve its original function to this day.
Post office buildings at Poczty Gdaƒskiej Street and 17 Marca
Street in Malbork
These were built in the last decade of the 19th century, maintained in
German neo-Gothic style. In 1945 the main building was totally
destroyed, with only the charred walls surviving. Following rebuilding and reconstruction of the roof, the building today continues to
serve the function for which it was originally built.
Water tower on Plac S∏owiaƒski in Malbork
The water tower was erected in 1905 when water mains were built in
the town. It is brick built in neo-Gothic style, on a high, octagonal
stone socle. The water tower is an example of especially interesting
neo-Gothic architecture, a technological monument functioning to
this day.
10
Zabytki Monuments Sehenswürdigkeiten
Die Kirche der Muttergottes der Immerwährenden
Hilfe, ehemals Kirche des Hl. Georgs
In den 70-er Jahren des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche
praktisch von den Fundamenten an nach der Vernichtung
im Dreizehnjährigen Krieg neu erbaut. Bereits im Jahre 1526
wurde hier die erste evangelische Predigt gehalten, im Jahre
1598 wurde das Gotteshaus vollständig den Lutheranern
übergeben. Während der schwedischen „Sintflut” im Jahre
1658 erlitt das Gebäude erneut schwerste Schäden. Die heute
Kirche stammt aus dem Jahren 1712 – 1714. Das Innere der
dreischiffigen Halle wurde mit Bänken und Emporen ausgerüstet, um so gut wie möglich evangelischen Gottesdiensten zu dienen.
Kirche des Hl. Johannes des Täufers in Marienburg
Auf dem Gebiet der Marienburger Altstadt funktionierte seit
Ende des 13. Jahrhunderts eine Johannes dem Täufer gewidmete Pfarrkirche. Sowohl im Mittelalter, wie auch in neuster
Zeit wurde sie oftmalig umgebaut. Die heutige architektonische Form verdankt das Gotteshaus der Baukampagne von
etwa 1468, als die Stadt nach den Vernichtungen des
Dreizehnjährigen Krieges wiederaufgebaut wurde. Zu den
kostbarsten Stücken im Inneren der Kirche zählen die mittelalterliche Skulptur der Hl. Elisabeth von Turin und der
neogotische Altarkomplex. Die Johanneskirche war während
ihrer gesamten Existenzzeit eine katholische Kirche.
Marientor in Marienberg
Das Tor wurde etwa in der Hälfte des 14. Jahrhunderts
errichtet und im 16. Jahrhundert durch einen heute nicht
mehr existierenden Fachwerkaufbau ergänzt. Es liegt im
südlichen Teil der Verteidigungsmauern. Es gehört zu der
kleinen Gruppe der mittelalterlichen Stadttore auf dem
Gebiet von Nordpolen. Das gotische Tor, das eine Ausfahrt
aus Marienburg in Richtung Stuhm (Sztum) ermöglichte,
wurde in den Jahren 1320 – 1330 errichtet. Es liegt im
südlichen Teil der Verteidigungsmauern. Haute befindet sich
im Tor ein Pub – die „Bastei beim König“.
Töpfertor in Marienberg
Stadttor aus dem 14. Jahrhundert, auf dem Grundriss eines
Rechtecks errichtet mit drei spitzbögigen Öffnungen, fünfstöckiger Ziegelbau. Das Walmdach ist mit Dachziegeln
bedeckt. Die oberen Partien des Tors sind mit spitzbögigen
Blenden verziert. Das Gebäude befindet sich im Streifen der
Verteidigungsmauern, die die Altstadt umgeben.
Altstadtrathaus in Marienburg
Der mittelalterliche Sitz der Stadtbehörden liegt an der
Ostseite des Marktes. In seiner heutigen Form wurde das
Gebäude in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts um
etwa 1380 errichtet. Über Jahrhunderte fanden im Rathaus
die städtischen Feierlichkeiten statt. Der Bürgermeister und
der Stadtrat residierten in diesem Gebäude bis zum Jahre
1929, als das Neue Rathaus (heute Stadtamt) übergeben
wurde. In den Jahren des zweiten Weltkrieges war das
Rathaus Todesort vieler Polen – Zwangsarbeiter, die in die
Region der Marienburger Tiefebene verschleppt wurden. An
der Rathauswand befindet sich heute eine Gedenktafel zur
Erinnerung an die Aktivitäten der Polen aus der
Organisation „M∏ody Las“ (Junger Wald), die in den Jahren
1941 – 1945 auf dem Territorium des Weichsellandes,
Ermlandes und der Masuren aktiv war. Die Tafel wurde von
der Vereinigung „Kreis der Malborker Stadtführer” gestiftet.
Und nur hier können wir die berühmten Laubengänge
besichtigen. Heute ist das Rathaus Sitz des Jugendkulturhauses.
Das ehemalige Jerusalemer Hospital in Marienburg
Das erhalten geblieben Jerusalemer Hospital ist ein teilweise
verputztes, zweistöckiges Ziegelgebäude aus dem 14.
Jahrhundert auf dem Grundriss eines Rechtecks. Das
Giebeldach ist mit Dachziegeln „Mönch – Nonne“ bedeckt.
Die Giebel mit den doppelt gebrochenen Rändern sind mit
einer Verdachung bedeckt, mit verputzten Firesen
geschmückt und profilierten Gesims versehen. Vor kurzem
renoviert, ist hier in Zukunft die Einrichtung eines Museums
für Krankenhauswesen und eines Zentrums für deutsch-polnische Zusammenarbeit vorgesehen.
Gebäude der Lateinschule an der Nogat in Marienburg
Das im 14. Jahrhundert zu Zeiten des Großmeisters Winrich
von Kniprode errichtete Gebäude wurde während des
Brandes am 26. Juli des Jahres 1899 zerstört. Im Jahre 1900
wurde es als typisches Lagergebäude mit vier Stockwerken
und Giebeldach wiedererrichtet. Im Zweiten Weltkrieg
wurde das Objekt vollkommen zerstört. Beginnend im 14.
Jahrhundert befand sich hier bis zum Jahre 1864 eine Schule,
in der die Grundlagen des Lateins unterrichtet wurden.
Bahnhofsgebäude
Der bis heute existierende Neue Bahnhof wurde im Jahre
1890 übergeben. Das Bahnhofsgebäude wurde in neogotischem Stil aus Fassadenziegeln auf dem Grundriss eines
langgezogenen Rechtecks errichtet. Hochdach, differenziert
in Konstruktion und Form, mit Keramikziegeln gedeckt, von
der Frontseite (Süden) mit Pfannenziegeln, zu den
Bahnsteigen mit Plattenziegeln. Ein interessantes Beispiel
der Eisenbahnarchitektur des 19. Jahrhunderts.
Kapelle der Baptistenkirche an der ul. Jagielloƒska 105
in Marienburg
Die Kapelle der Baptistenkirche an der ul. Jagielloƒska 105
in Marienburg entstand im Jahre 1910 für den Bedarf der
städtischen Gemeinde. Sie wurde in einem Stil errichtet, der
an die Formen der Gotik mit Elementen des Modernismus
11
anknüpft. Errichtet auf dem Grundriss eines Rechtecks mit Vorbau,
zweigeschossig. Ein Beispiel der neogotischen Architektur mit
Elementen des Modernismus, das bis heute seine ursprüngliche
Funktion erfüllt.
Komplex der Postgebäude an der ul. Poczty Gdaƒskiej und der
ul. 17 Marca in Marienburg.
Errichtet im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts in der Konvention
der deutschen Neugotik. Im Jahre 1945 wurde das Hauptgebäude vollkommen zerstört, es verbleiben lediglich die ausgebrannten Mauern.
Nach dem Wiederaufbau und der Rekonstruktion erfüllt das Gebäude
bis heute die Funktion, für welche es ursprünglich erbaut wurde.
Wasserturm am pl. S∏owiaƒski in Marienburg.
Der Wasserturm am pl. S∏owiaƒski in Marienburg wurde im Jahre 1905
zusammen mit dem Bau der Wasserleitungen in der Stadt in neogotischem Stil errichtet. gemauerter Ziegelbau auf hohem, achteckigem
Sockel. Er besitzt eine Turmuhr mit sehr interessantem Uhrmechanismus. Das Gebäude des Wasserturms am pl. S∏owiaƒski 15 in
Marienburg ist ein Beispiel für die außergewöhnlich interessante
neogotische Architektur und gleichzeitig ein bis heute funktionierendes
Technikdenkmal.
12
Imprezy sta∏e Events Veranstaltungen
rzez ca∏y rok w Malborku rozrywek dostarcza mnóstwo atrakcyjnych wydarzeƒ. Aby byç na bie˝àco zajrzyjcie do kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na www.malbork.pl, www.visitmalbork.pl. Od widowiska na wodzie do wielkiej bitwy w zamkowych murach. Masz pewnoÊç, ˝e niczego nie przegapisz. Oto kilka z cyklicznych imprez:
Dni Malborka (czerwiec) – obchody dni miasta, impreza plenerowa
z gwiazdami polskiej muzyki
Mi´dzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej (czerwiec) – Êredniowieczny festiwal taƒca i muzyki
Obl´˝enie Malborka (lipiec) – najwi´ksza historyczna plenerowa
impreza Malborka
Malborskie Kulturalia (sierpieƒ) – weekend z operà, operetkà i teatrem w scenerii zamku malborskiego
Otwarte Mistrzostwa Malborka w Szachach (wrzesieƒ) – mi´dzynarodowy turniej szachowy we wn´trzach zamkowych
WyÊcigi Smoczych ¸odzi (sezon letni) – wyÊcigi dru˝yn smoczych ∏odzi na rzece Nogat
Bo˝e Narodzenie w Sztuce (grudzieƒ – styczeƒ) – Koncerty muzyczne, prezentacje, galerie sztuki, wystawy – to wszystko i jeszcze wi´cej
w Êwiàtecznej scenerii Bo˝ego Narodzenia.
P
albork is never short of entertainment, with numerous attractive
events taking place all year round. For the latest information, have
a look at the calendar of cultural and sporting events at
www.malbork.pl or www.visitmalbork.pl. From spectacles on the river to
great battles within the castle walls – be sure not to miss anything. These
are some of the regular events:
Malbork Festival (June) – town celebrations, including an open-air event
with leading Polish musical performers
International Festival of Antique Culture (June) – a mediaeval festival
of dance and music
Siege of Malbork (July) – Malbork’s largest historical open-air event
Malbork Culture Festival (August) – a weekend of opera, operetta and
theatre against the backdrop of Malbork Castle
Malbork Open Chess Championships (September) – an international
chess tournament held inside the castle
Dragon Boat Races (summer season) – races between teams of dragon
boats on the river Nogat
Christmas in Art (December-January) – concerts, presentations, galleries
of art, exhibitions – all this and more in the seasonal scenery of Christmas.
M
13
as ganze Jahr über garantieren viele attraktive Veranstaltung hervorragende Unterhaltung in Marienburg. Um sich auf dem laufenden zu halten, sollten Sie sich den Kalender der Kultur- und
Sportveranstaltungen ansehen, der auf den Seiten www.malbork.pl, oder
www.visitmalbork.pl veröffentlicht wird. Von Shows auf dem Wasser bis
zur großen Schlacht an den Schlossmauern. So werden Sie sicher sein, dass
Sie nichts verpassen Nachfolgend stellen wir Ihnen ein paar zyklisch stattfindende Veranstaltungen vor:
Marienburger Tage (Juni) – Fest der Stadttage – eine Freiluftveranstaltung mit den Stars der polnischen Musikszene
Internationales Festival der Alten Kultur (Juni) – Mittelalterliches
Festival für Tanz und Musik
Belagerung von Marienburg (Juli) – größte historische Freiluftveranstaltung in Marienburg
Marienburger Kulturalien (August) – ein Wochenende mit Oper,
Operette und Theater in der Szenerie des Marienburger Schlosses
Offene Marienburger Schachmeisterschaften (September) – Internationales Schachturnier in den Räumen des Schlosses
Drachenbootrennen (Sommersaison) – Regatten der Drachenbootbesatzungen auf dem Fluss Nogat
Weihnachten in der Kunst (Dezember – Januar) – Musikkonzerte,
Ausstellungen, Kunstgalerien, Präsentationen – all das und noch mehr in
der feierlichen Stimmung der Weihnachtszeit.
D
14
Obl´˝enie Malborka The Siege of Malbork
ajwi´ksza plenerowa impreza malborska nawiàzujàca do faktów historycznych. Zapraszamy turystów na pokazy rycerskie, turnieje bojowe, inscenizacj´ obl´˝enia, jarmark rzemios∏ Êredniowiecznych, koncerty muzyczne, zabawy plebejskie i dla dzieci. Zapraszamy na spotkanie, które przeniesie uczestników i widzów w czasy Êredniowiecza, na spotkanie z rycerzami,
rzemieÊlnikami i kupcami. Uczestniczyç b´dziemy w próbie szturmu na Malborski Zamek. Zapoznamy si´ z uzbrojeniem i technikami walki XV-wiecznych
rycerzy, podziwiaç b´dziemy pi´kne konie i umiej´tnoÊci dosiadajàcych je
jeêdêców.
Odwiedzimy Êredniowieczny jarmark, na którym spotkamy kupców i rzemieÊlników ró˝nych specjalnoÊci. G∏ód i pragnienie zaspokoimy w karczmach usytuowanych w ró˝nych cz´Êciach przedzamcza. Oglàdaç b´dziemy wyst´py w´drownych aktorów, s∏uchaç gry i Êpiewu kapel, które zjadà do Malborka.
Kulminacyjnym punktem b´dzie wieczorna bitwa – spektakl plenerowy, którego scenariusz oparty jest na autentycznej Êredniowiecznej historii - wydarzeniu, które mia∏o miejsce w 1410 roku, po s∏ynnej bitwie pod Grunwaldem.
Przed pó∏nocà sztuczne ognie taƒczyç b´dà na tle malborskiej warowni.
N
www.oblezenie.malbork.pl
The Siege
Die Belagerung von Malbork
his is Malbork’s largest open-air event, based on true historical facts. Visitors are invited to see exhibitions of knightly
arts, jousting tournaments, a reconstruction of the siege, a
mediaeval crafts fair, concerts, and fun and games for children
and adults. Come to an event which takes participants and spectators back to the Middle Ages, where they can meet knights,
craftspeople and merchants, and witness an attempted storming
of Malbork Castle. Learn about the weapons and battle techniques of 15th-century knights, and admire the beautiful horses
and the skills of their riders.
T
Visit a mediaeval fair where you will meet merchants and craftsmen of many different trades. Food and drink are available at
the inns situated in various places in the castle approaches. See
performances by wandering players, and listen to the singing and
playing of the a cappella ensembles that descend on Malbork.
The climax will be the evening battle, an open-air spectacle
whose script is based on an authentic mediaeval story – an event
that took place in 1410 following the famous Battle of Grunwald.
Just before midnight fireworks will dance against the backdrop of
Malbork’s fortress.
www.oblezenie.malbork.pl
iese größte Freiluftveranstaltung in Marienburg knüpft an
historische Tatsachen an. Wir laden alle Touristen herzlich
zu Ritterturnieren, Kampfturnieren, Inszenierungen der
Belagerung, dem Jahrmarkt des mittelalterlichen Handwerks,
Musikkonzerten, plebejischen Festen und Veranstaltungen für
Kinder ein. Wir laden zu einem Treffen ein, das die Teilnehmer
und Zuschauer in die Zeiten des Mittelalters versetzt, wo sie
Ritter, Handwerker und Kaufleute treffen können. Wir werden
am Versuch der Erstürmung des Marienburger Schlosses teilnehmen. Wir lernen die Bewaffnung und die Kampftechniken der
Ritter des 15. Jahrhunderts kennen, können wunderschöne Pferde
und die Fähigkeiten ihrer Reiter bewundern.
Wir besuchen einen mittelalterlichen Jahrmarkt, auf dem wir
Kaufleute und Handwerker verschiedener Branchen kennenlernen. Unseren Hunger und Durst löschen wird in den Schenken an
verschiedenen Stellen vor dem Schloss. Wir sehen uns die Auftritte
wandernder Schauspielertruppen an, hören dem Spiel und der
Musik der Kapellen zu, die zahlreich nach Marienburg kommen.
Kulminationspunkt wird die abendliche Schlacht werden – ein
Freilichtspektakel, dessen Drehbuch auf der authentischen mittelalterlichen Geschichte aufbaut – den Ereignissen, die im Jahre
1410 nach der berühmten Schlacht bei Grunwald in Marienburg
stattfanden. Vor Mitternacht werden Feuerwerkskörper vor dem
Hintergrund der Marienburger Festung explodieren.
www.oblezenie.malbork.pl
D
of Malbork
15
16
Festiwal Kultury Dawnej Antique Culture Festival
Festival der Alten Kultur
17
alborskie Festiwale Kultury Dawnej tradycyjnie obfitujà w wiele wydarzeƒ kulturalnych i artystycznych, spektakli historycznych,
itp. Z roku na rok wydarzenia te stojà na coraz wy˝szym poziomie dzi´ki udzia∏owi w festiwalu najlepszych grup muzycznych, teatralnych i historycznych z Polski, jak i z zagranicy. Szczególnymi punktami programu festiwalu sà: Korowód otwierajàcy imprez´, jarmark Êredniowieczny oraz Koncert Jubileuszowy. Program wzbogacany jest rokrocznie o wyst´py grup rycerskich, tworzàcych malowniczy obóz tu˝ pod murami zamku malborskiego, inscenizujàcych wydarzenia z lat 1458-1460. Sà to mi´dzy innymi sceny z walk pod
Malborkiem pomi´dzy wojskami krzy˝ackimi i polskimi w ostatnich latach Wojny Trzynastoletniej. Niezapomnianà atrakcjà jest Koncert
Fina∏owy, który corocznie odbywa si´ na zakoƒczenie festiwalu. Wierzymy, ˝e Festiwal Kultury Dawnej rozbudzi zami∏owanie do muzyki
Êredniowiecza w wielu artystycznych duszach, co zaowocuje powstaniem nowych zespo∏ów wokalnych, instrumentalnych i tanecznych.
M
albork’s Festival of Antique Culture traditionally offer numerous cultural and artistic events, historical spectacles, and more. Year
by year the standard of these events is being raised ever higher, with participation by leading musical, theatrical and historical
groups from Poland and abroad. Notable items in the festival programme include the opening procession, the mediaeval fair and
the Jubilee Concert. Every year the programme is enriched with performances by groups of knights, who create a picturesque camp beneath
the walls of Malbork castle, recreating historical events from the years 1458–1460. These include scenes from the battles at Malbork between
the Teutonic and Polish armies in the final years of the Thirteen Years’ War. An unforgettable attraction is the final concert which annually brings the festival to a close. We believe that the Festival of Antique Culture will engender a fondness for mediaeval music in those with
artistic souls, leading to the birth of new vocal, instrumental and dance groups.
M
ie Marienburger Festival der Alten Kultur bieten traditionell viele kulturelle und künstlerische Ereignisse, historische Spektakel usw.
an. Von Jahr zu Jahr stehen diese Veranstaltungen dank der Teilnahme der besten Musik-, Theater- und Geschichtsgruppen aus Polen
und dem Ausland auf immer höherem Niveau. Besonders attraktive Punkte des Festivalprogramms sind: Der Festumzug zur
Eröffnung der Veranstaltung, der mittelalterliche Jahrmarkt und das Jubiläumskonzert. Das Programm wird alljährlich durch Auftritte von
Rittervereinen bereichert, die ein malerisches Lager gleich neben den Mauern des Marienburger Schlosses errichten und die Ereignisse der
Jahre 1458 – 1460 nachstellen. Dabei handelt es sich unter anderem um Kampfszenen zwischen den Armeen der Kreuzritter und der Polen
aus den letzten Jahren des Dreizehnjährigen Krieges. Eine unvergessliche Attraktion ist das Abschlusskonzert, das jedes Jahr am Ende des
Festivals stattfindet. Wir sind davon überzeugt, dass das Festival der Alten Kultur die Vorliebe für die mittelalterliche Musik in vielen künstlerisch angehauchten Seelen wecken wird, wodurch neue Gesangs-, Instrumental- und Tanzgruppen entstehen.
D
18
Malbork Welcome Center
www.visitmalbork.pl
Malbork Welcome Center to nowoczesne Centrum Turystyki w Malborku. Powsta∏o w 2008 roku i funkcjonuje w odrestaurowanym budynku w centrum miasta przy ul. Kosciuszki 54.
Centrum powsta∏o dzi´ki Êrodkom z projektu: „OÊrodki Welcome Centre w Malborku i
Mosédis – wsparcie inwestycyjne dla turystyki przygranicznej”. Projekt wspó∏finansowany
by∏ ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sàsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Dzia∏ania projektu pozwoli∏y przede wszystkim usprawniç Informacj´ Turystycznà w mieÊcie oraz wzmocniç wspó∏prac´ z bran˝à turystycznà, aby wspólnie promowaç mark´ miasta i regionu.
Malbork Welcome Center pe∏ni trzy podstawowe funkcje:
•Centrum Obs∏ugi Turysty i Wspó∏pracy z Bran˝à Turystycznà
•Biuro Promocji Turystyki i Kultury Miasta Malborka
•Biuro Marketingu Imprez
Malbork Welcome Center – Centrum Turystyki w Malborku
ul. KoÊciuszki 54, 82-200 Malbork
www.visitmalbork.pl
Malbork Welcome Center is a modern tourism centre in Malbork. Created in 2008, it
is housed in a restored building in the town centre, at 54 KoÊciuszki Street. The centre came into being thanks to funds from a project called “Welcome Centres in
Malbork and Mosédis – investment support for border tourism”. The project was partly financed by the European Regional Development Fund under a neighbourhood
programme encompassing Lithuania, Poland, and the Kaliningrad region of Russia.
Above all the project made it possible to improve the tourist information services in
the town and to strengthen cooperation with the tourist industry in order to jointly
promote the brand of the town and region.
The Malbork Welcome Center serves three basic functions:
•Centre for Tourist Services and Cooperation with the Tourism Industry
•Malbork Town Culture and Tourism Promotion Bureau
•Events Marketing Bureau
Malbork Welcome Center - Center of Tourism in Malbork
ul. KoÊciuszki 54, 82-200 Malbork
www.visitmalbork.pl
Das „Malbork Welcome Center” ist das moderne Tourismuszentrum in Marienburg. Es entstand im Jahre 2008 und funktioniert in einem restaurierten Gebäude im Stadtzentrum an
der KoÊciuszki-Straße 54. Das Zentrum entstand dank der Mittel des Projektes „Welcome
Centre in Marienburg und Mosëdis – Investitionsunterstützung für den grenznahen
Tourismus“. Das Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung im Rahmen des Nachbarschaftsprogramms Litauen – Polen – Kaliningrader
Bezirk der Russischen Föderation gefördert. Die Maßnahmen des Projektes erlaubten es vor
allem, die Tourismusinformation in der Stadt zu verbessern und die Zusammenarbeit mit
der Touristikbranche zu verstärken, um so gemeinsam die Marke der Stadt und der Region
zu fördern.
Das „Malbork Welcome Center” erfüllt drei grundlegende Funktionen:
•Zentrum der Touristenbedienung und der Zusammenarbeit mit der Touristikbranche
•Büro für Tourismusförderung der Stadt Marienburg
•Büro für Veranstaltungsmarketing
Malbork Welcome Center – Tourismuszentrum in Marienburg
ul. KoÊciuszki 54, 82-200 Malbork
www.visitmalbork.pl
19
20
Szlak zamków gotyckich Gothic Castles Route
www.zamkigotyckie.org.pl
Die polnische gotische Burgstraße
albork króluje na turystycznym szlaku Polskich Zamków Gotyckich. Poczynajàc od Bytowa poprzez Gniew, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Dzierzgoƒ, Prabuty, Ostród´, Nidzic´, Olsztyn, Lidzbark Warmiƒski, Nowe, K´trzyn i Ryn
warto zwiedziç najciekawsze architektonicznie obiekty Êredniowiecza.
W ka˝dym z tych miast mo˝na odnaleêç fragment wspólnej historii, sp´dziç noc w
surowych murach zamków, obejrzeç widowiska i pokazy walk rycerskich, wieczorem odkryç nie udost´pniane za dnia zakamarki budowli i biesiadowaƒ do rana
przy staropolskiej kuchni, dêwi´kach dawnej muzyki i zapachu Êwiec...
Aby stawiç czo∏a wszystkim zamkom na szlaku oraz prze˝yç przygod´ cofajàc si´ do
czasów zmagaƒ na miecze, kusze i topory wystarczy kilka dni. Mo˝na tam trafiç pociàgiem, rowerem lub samochodem, a ka˝dy zamek przywita goÊcia niepowtarzalnym urokiem Êredniowiecza.
Informacje o szlaku i zamkowych atrakcjach:
www.zamkigotyckie.org.pl
M
albork is the highlight of the Polish Gothic Castles tourist trail. Starting from
Bytów and travelling through Gniew, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Dzierzgoƒ,
Prabuty, Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiƒski, Nowe, K´trzyn and
Ryn, you can visit the most interesting architectural monuments of the Middle Ages.
In each of these towns you can discover a fragment of their common history, spend
a night within the stern castle walls, watch spectacles and demonstrations of how
knights used to fight, in the evening discover the corners of the building which are
not open during the day, and feast until morning on traditional Polish dishes to the
sounds of antique music and the scent of candles...
A few days is all it takes to visit all the castles on the trail, enjoying an adventure
back to the times when men fought with swords, crossbows and axes. You can make
the trip by train, bicycle or car, and each of the castles will greet guests with unrivalled mediaeval charm.
For information about the trail and the castle attractions please visit:
www.zamkigotyckie.org.pl
M
albork krönt die Route der Polnischen Gotischen Burgen. Beginnend in
Bytów über Gniew, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Dzierzgoƒ, Prabuty, Ostróda,
Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiƒski, Nowe, K´trzyn und Ryn führt die
Route, auf der die architektonisch sehr interessanten mittelalterlichen Objekte jederzeit einen Besuch wert sind.
In jeder dieser Städte kann man einen Teil der gemeinsamen Geschichte finden, eine
Nacht in den Rohen Schlossmauern verbringen, Aufführungen und Darstellungen
von Ritterkämpfen bewundern und am Abend die tagsüber unzugänglichen Ecken
der Bauten entdecken sowie bis zum Morgen bei den Gerichten der altpolnischen
Küche, den Klängen alter Musik und dem Geruch von Kerzen feiern...
Um alle Schlösser und Burgen auf der Route zu besuchen, ein Abenteuer zu erleben
und sich in die Zeit zurückzuversetzen, als Kämpfe noch mit Schwertern,
Armbrüsten und Äxten ausgetragen wurden, reichen ein paar Tage aus. Zu den
Bauten gelangt man mit dem Zug, dem Fahrrad oder dem Auto und jedes Schloss
begrüßt seine Gäste mit dem unvergleichlichen Reiz des Mittelalters.
Informationen über die Route und die Attraktionen der Schlösser und Burgen:
www.zamkigotyckie.org.pl
M
21
22
Gospodarka Economy Wirtschaft
Bud˝et miasta ma tendencj´ rozwojowà. Rosnàce przychody ze sprzeda˝y mienia komunalnego oraz post´pujàca prywatyzacja podmiotów komunalnych
zapewniajà realizacj´ wielu strategicznych zadaƒ inwestycyjnych. W bud˝ecie
na 2009 rok zapisano na potrzeby inwestycyjne Êrednio czterokrotnie wi´cej od
kwot przeznaczanych na ten cel w bud˝etach w ostatnim dziesi´cioleciu.
Umo˝liwi to rozwój miasta poprzez zwi´kszenie wydatków inwestycyjnych na
infrastruktur´ miejskà.
Miasto jest w trakcie przygotowania lub realizacji kilku du˝ych projektów
urbanistycznych. Absolutnym priorytetem jest zagospodarowanie centrum
miasta z uwzgl´dnieniem deptaka w ciàgu ulicy KoÊciuszki oraz obszaru bezpoÊrednio przylegajàcego do malborskiego zamku, tzw. Forum Miejskiego.
Dzia∏ania w∏adz zmierzajà do stworzenia ciekawego, atrakcyjnego dla turystów i mieszkaƒców centrum Malborka. Trwajà równie˝ intensywne prace
zwiàzane z remontem dróg i ulepszeniem mo˝liwoÊci komunikacyjnych w granicach miasta.
The size of the town’s budget is growing year by year. Increased revenue from
the sale of communal property and ongoing privatization of municipal enterprises enables the implementation of numerous strategic investment projects.
The provision for investment in the budget for 2009 is on average four times
more than the amounts set aside for that purpose in budgets over the last
decade. This means that the town will have the opportunity to develop thanks
to increased investment in urban infrastructure.
The town is currently preparing or carrying out several large-scale urban planning projects. An absolute priority is the development of the town centre,
including a pedestrian precinct on KoÊciuszki Street and the area directly adjacent to the castle, the so-called Town Forum. Malbork’s authorities are acting
to create a town centre which will be interesting and attractive for tourists.
Intensive efforts are also under way to carry out road repairs and transport
improvements within the town.
Das Stadtbudget weist wachsende Tendenz auf. Die steigenden Einnahmen aus
dem Verkauf kommunalen Vermögens sowie die fortschreitende Privatisierung
kommunaler Firmen sichern die Realisierung vieler strategischer
Investitionsaufgaben. Im Budget für das Jahr 2009 wurden viermal mehr
Gelder für den Investitionsbedarf vorgesehen, als dies in den Budgets im letzten
Jahrzehnt der Fall war. Dies ermöglicht eine Entwicklung der Stadt durch die
Erhöhung der Investitionsausgaben für die städtische Infrastruktur.
Die Stadt realisiert derzeit mehrere große Städtebauprojekte, andere befinden
sich in der Vorbereitungsphase. Absolute Priorität hat hierbei die
Bewirtschaftung des Stadtzentrums unter Berücksichtigung des
Fußgängerboulevards im Verlauf der KoÊciuszki-Straße und des Bereichs, der
unmittelbar an das Marienburger Schloss anliegt, des sogenannten
„Stadtforums“. Die Aktivitäten der Stadtoberen konzentrieren sich auf die
Schaffung eines interessanten und für Touristen und Einwohner der Stadt
attraktiven Zentrums von Marienburg. Zudem dauern intensive Arbeiten an
der Überholung der Straßen und der Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten in den Stadtgrenzen an.
23
24
Gospodarka Economy Wirtschaft
Nordhorn
Niemcy
od 1995 r.
Troki
Litwa
od 1997 r.
Sölvesborg
Szwecja
od 1999 r.
Margny les Compiegne
Francja
od 2004 r.
Monheim am Rhein
Niemcy
od 2005 r.
25
W 1997 roku Malbork zosta∏ uznany przez Instytut Badaƒ nad gospodarkà rynkowà za jedno z dwunastu miast polskich Êredniej wielkoÊci najbardziej atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów. Miasto mo˝e równie˝ pochwaliç si´ szeregiem nagród przyznanych w dziedzinie promocji inwestycyjnej i turystycznej.
Z kolei przyznawana przez burmistrza nagroda „Firma Roku” umo˝liwia prezentacj´ dorobku firm dzia∏ajàcych na rynku lokalnym. Sprzyja to promocji dobrych relacji gospodarczych oraz uhonorowaniu podmiotów dobrze zarzàdzanych, produkujàcych wysokiej jakoÊci wyroby i dbajàcych o zasoby ludzkie.
Malbork posiada 5 miast partnerskich – dwa z Niemiec oraz po jednym w Szwecji, Francji i na Litwie. Prowadzone sà tak˝e wspólne
dzia∏ania z miastami zaprzyjaênionymi w Norwegii, Niemczech
i Szwecji. G∏ównym aspektem partnerskiej wspó∏pracy mieszkaƒców jest budowanie podstaw dla wzajemnego poznania i zrozumienia poprzez wspólne inicjatywy takie jak wymiany mieszkaƒców oraz przedsi´wzi´cia kulturalne, sportowe i gospodarcze.
In 1997 Malbork was recognized by the Institute for Market Economics
as one of the twelve medium-sized Polish towns which are most attractive to potential investors. The town can also boast a number of awards in
the field of investment and tourist promotion. In turn, the “Firm of the Year”
prize awarded by the town mayor provides an opportunity for firms active in
the local market to present their achievements. This helps to promote good business relations and to reward firms which are well managed, produce high quality products and take good care of their human resources.
Malbork has five twin towns – two in Germany and one each in Sweden, France
and Lithuania. Joint activities are also undertaken with friendly towns in
Norway, Germany and Sweden. Partnership cooperation between residents
builds a basis for mutual knowledge and understanding through joint initiatives such as exchange visits and cultural, sporting and business undertakings.
Malbork besitzt fünf Partnerstädte – zwei in Deutschland und jeweils eine in
Schweden, Frankreich und in Litauen. Es werden zudem gemeinsame
Unternehmungen mit befreundeten Städten in Norwegen, Deutschland und
Schweden durchgeführt. Hauptaspekt der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
ist der Aufbau von Grundlagen für ein gegenseitiges Kennenlernen und
Verstehen durch gemeinsame Initiativen, wie etwa gegenseitige Besuche
von Einwohnern der Städte sowie kulturelle, Sport- und Wirtschaftsveranstaltungen.
Im Jahre 1997 wurde Marienburg vom Untersuchungsinstitut für Marktwirtschaft als eine der zwölf attraktivsten mittelgroßen polnischen Städte für
potentielle Investoren anerkannt. Die Stadt errang zudem eine Reihe von
Preisen im Bereich der Förderung von Investitionen und Tourismus. Dazu
erlaubt der vom Bürgermeister der Stadt alljährlich verliehene Preis der „Firma
des Jahres“ den auf dem lokalen Markt tätigen Unternehmen, ihre Leistungen
zu präsentieren. Dies begünstigt die Förderung guter Wirtschaftsbeziehungen
und die Auszeichnung gut verwalteter Unternehmen, die Erzeugnisse von hoher
Qualität produzieren und sich um ihre Mitarbeiter sorgen.
26
Malbork
Malbork le˝y na pó∏nocy Polski w województwie
pomorskim.
50 min. od Trójmiasta (Gdaƒska, Gdyni i Sopotu)
3 godziny od Warszawy.
BezpoÊrednie po∏àczenie kolejowe z Gdaƒskiem,
Warszawà, Olsztynem, Krakowem.
GDA¡SK
SZCZECIN
POZNA¡
WARSZAWA
WROC¸AW
LUBLIN
KRAKÓW
Zdj´cia:
www.michalpawlowicz.com
Archiwum Urz´du Miasta Malborka, Malbork Welcome Center, Muzeum Zamkowe w Malborku.
Opracowanie graficzne i druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza OMEGA.
Urzàd Miasta Malborka, Plac S∏owiaƒski 5, 82-200 Malbork
www.malbork.pl
Malbork Welcome Center – Centrum Turystyki w Malborku, ul. KoÊciuszki 54, 82-200 Malbork
www.visitmalbork.pl
Photographs:
www.michalpawlowicz.com
Malbork Town Archives, Malbork Welcome Center, Malbork Castle Museum.
Graphics and printing: OMEGA Advertising and Publishing Agency.
Malbork Town Office, Plac S∏owiaƒski 5, 82-200 Malbork
www.malbork.pl
Malbork Welcome Center, ul. KoÊciuszki 54, 82-200 Malbork
www.visitmalbork.pl
Bilder:
www.michalpawlowicz.com
Archiv des Stadtamtes von Marienburg, Malbork Welcome Center, Schlossmuseum in Marienburg.
Graphische Bearbeitung und Druck: Werbe- und Verlagsagentur OMEGA.
Stadtamt Malbork, Plac S∏owiaƒski 5, 82-200 Malbork
www.malbork.pl
Malbork Welcome Center – Tourismuszentrum in Marienburg, ul. KoÊciuszki 54 , 82-200 Malbork
www.visitmalbork.pl
Malbork lies in the north of Poland, in Pomorskie
(Pomeranian) province.
50 minutes from Gdaƒsk, Gdynia and Sopot
3 hours from Warsaw
Direct rail connections with Gdaƒsk, Warsaw, Olsztyn
and Kraków.
Malbork liegt in Nordpolen in der Wojewodshaft Pommern
(Pomorskie).
50 Minuten bis zur Dreistadt (Gdaƒsk - Gdynia - Sopot).
3 Stunden bis nach Warschau.
Direkte Zugverbindungen nach Gdaƒsk, Warschau,
Olsztyn und Kraków
D
E
F
G

Similar documents