2/87 - MTIB

Transcription

2/87 - MTIB
BUI,ETIN
EKSPORT K;\ Yl.'.KA Y A!'.: !'.:():
2/87
(Re,v i sed 0590)
TARIKH I)IKJ.:I,UARKAN:
14.5:1990SUBJEK:
Sekatan keatas Eksport K~ju Gergaji
dan Keluaran
Buletin
ini
dan surat
mulai dari
1
Kayu
menggantikan
MTIB rujuk.an
Buleti~
(49)
Eksport Kayu-~~ayan No. 2/87
dlm.
lPKM 6/8/2
bertarikh
bertarlkh
2.9.87,
10.6.87
berkuatkuasa
1 Jun 1990.
Definisi
,
Bagi
tujuan
Buletin
in1
,jefinisi-definisi
berikut
akan digunakan:
Istilah
'balak', berdasarkan kepada definisi dalamAkta Perhutanan
Negara, 1984, bermakna mana-manabahagian yang telah dipotong dari
sebatang pokok ber'ukuran perepang tidak kurang dari 30 cm pada
hujung yang terbesar, yang belum disediakan untuk kegunaah selain
daripada dibuangkail kulit dan dahannya.
Istilah
'poles',
Negara,
1984, bermakna mana-mana bahagian
sebatang
yang
selain
pokok,
terbesar
daripada
berdasarkan
berukuran
kepada definisi
perepang
yang belum disediakan
dibuangkan
kulit
kurang
dalamAkta
yang telah
dari
selanjutnya
Perhutanan
dikerat
dari
30 cm pada hujung
untuk
dan bahagian-bahagian
kegunaan
dahan yang
tumbuh.
.3
1.4
Istilah
'mempulur balak berkupas' adalah merujuk kepada bahagian
mempulur kay';! yang dikeluarkan
sebagai hasil sampingan dalam
pengeluaran venir berkupas-putar dari balak berkupas.
Istilah
'kayu gergaji'
berma1<.na
kayu yang digergaji
kepada sail
tertentu,
dengan atau tanpa wen tet.;).pi tidak diketam atau disiap.
1
Istilah
'kayu
berketam'
(dressed
timber)
bermakna kayu 045 atau
$45, iaitu
kayu gergaji
yang telah
diketam
mesin pengetam pada empat permukaan (kedua
sepanjang
kepingan
berkenaan.
diketam
sebahagiannya
atau tidak
dengan menggunakan
muka dan tepi)
di
Walau bagaimanapun
kayu
diketam dengan sempurna
mana-mana empat permukaan berkenaan
tidak
akan dianggap
yang
pada
sebagai
kayu berketam.
Istilah
'kayu
kumai'
(moulding)
bermakna kayu gergaji
yang dimesin
dengan menggunakan mesin 'moulder'
di sepanjang kepingan
untuk dibentukkan
kepada satu profail
tertentu
tanpa
bentuk
2.
Eksport
berkenaan
mempunyai
segiempat.
Kavu Balak
Eksport
(12 inci),
semua kayu balak
adalah
yang berukuran
dilarang
perepang
melebihi
30 cm
sepenuhnya.
Balak-balak yang berukuran perepang 30 cm (12 inci) dan ke bawaht
daripada semua spesies kecuali 27 spesies yang disenaraikan
di
bawaht adalah dibenarkan untuk eksport dengan terlebih
dahulu
mendapatkan kelulusan dari Kementerian Perusahaan Utama:Balau, Bintangor,
Chengal, Damar Minyak, Durian, Jelutong,
Kapur,
Kasai, Kelat, Keledang, Kempas, Keruing, Kulim, Kungkur, Machang,
Melunak, Mengkulang, Meranti Merah, Meranti
Putih,
Merbau,
Merpauh, Mersawa, Nyatoh, Sepetir, Sesendok, Simpoh dan Terentang.
2.3
Permohonan bagi pengeksportan kayu balak juga hendaklah disertakan
dengan dokumen-dokumen yang mengesahkan bahawa pemohon adalah
pemegang lesen membalak serta kawasan yang dibalak adalah kawasan
yang diperuntukkan
3.
bagi pembangunan.
Ek.sQort 'Poles'
Semua spesies 'poles',
kecuali Bakau dan spesies yang disenaraikan
di
perenggan 2.2 adalah dibenarkan
untuk dieksport
dengan mendapat
kelulusan dari Kementerian Perusahaan Utama.
2
4.
EksRort MemRulur Balak BerkuRas
.
Mempulur balak berkupas boleh dieksport dengan syarat ukuran maksimum
perepang tidak melebihi 23 cm (9 inci) din panjangnya tidak melebihi
2.5 m (8 1/2 kaki).
5.
Pemeriksaan
Semua kayu balak dan 'poles' dikehendaki diperiksa oleh Merinyu Kawalan
Mutu MTIB sebelum dieksport.
Mempulur balak berkupas ti,dak diperlukan
untuk diperiksa sebelum pengeluaran lesen eksport.
.,.j;
6.
EksQort Kayu GerQaji
It:.; ,
\-.r
6.1
Peraturan
Pemeringkatan Kayu Keras Gergaji
(M..G.R.) Edisi
1984
dalam Lampiran IIInya mengenalpastikan 33 negara sebagai negara
tertentu
(specified
countries)
dimana ha"y~ kayu gergaji yang
diperingkat
sahaja dibenarkan untuk dieksport.
Walau bagaimanapun beberapa jenis
kayu dalam sail-sail
tertentu
juga dibenarkan dieksport
sebagai tanpa peringkat
sepertimana
dinyatakan
dibawah.
Syarat-syarat
pengeksportan kayu tanpa
peringkat ke negara-negara tertentu
dan ke negara-negara lain
adalah disenaraikan
di bawah :-
6.2.1 Negara-neCJaraTertentu (sDecified countries)
(peraturan 9. M.G.R.) -(kecuali
S1nCJaoura)
.,
,. '.
Pada amnya hanya kayu berperingkat
sahaja dibenarkan
dieksport ke negara-negara tertentu.
Walau bagaimanapun
sail-sail
yang kecil dan jenis-jenis
kayu yang berikut
adalah dibenarkan dieksport sebagai kayu tanpa peringkat :a)
Merbau
Panjang maksimum : 6 kaki
Luas muka keratan
maksimum
3
: 3 inci,
p~rse:gi,
L;. ;;:'
'..~
.
:
b)
KeruinQ. KemDaS.KaDUr dan Tualang
Tebal maksimum
Lebar maksimum
c)
Kurang dari
2:
2 inci
Kayu Getah
Semua Sail
kayu getah yang memenuhi syarat-syarat
No. 1/87 iaitu
.dan
diawet untukmemberi
dikering
tanor
sehingga
lembapan tidak melebihi
lembapan lain dinyatakan
perlindungan
mencapai
BEK
kekal
kandungan
16% (kecuali
jika
kandungan
sebaliknyadalam
kontrak luar
negeri).
6.2.2
NeQara-negara terKecual1
(uns~ecified
countries)
Berikut adalah jenis-jenis
kayu dan had-had sail yang boleh
dieksport sebagai tanpa peringkat :a)
Merbau
Panjang maksimum : 6 kaki
luas muka keratan : 3 inci persegi
maksimum
b)
Keruing.
Tebal
Kem~as. Kagur dan Tualang
Kurang dari
2 inci
maksimum
Lebar maksimum
c)
2:
Kayu Get~h
Semua Sail
kayu getah yang memenuhi syarat-syarat
No. 1/87 iaitu
diawet
untukmemberi
perlindungan
BEK
kekal
dan dikering
tanor
sehingga
mencapai
kandungan
lembapan tidak melebihi
16% (kecuali
jika
kandungan
lembapan lain dinyatakan
sebaliknyadalam
kontrak luar
negeri
4
d)
Meranti Mer~h. Meranti
Merah Muda dan Meranti
Merah
ill
e)
f)
i )
Bagi kayu berukuran tebal 1 inci dan ke bawah,
lebar maksimum yang dibenarkan
ialah 6 inci;
ii )
Bagi kayu berukuran t~bal lebih 1 inci,
jumlah
ukuran lebar dan tebal mestilah
tidak melebihi
5 inci iaitu maksimum (lebar + tebal)
= 5 inci
Jelutong
i)
Bagi kayu berukuran tebal
lebar maksimum dibenarkan
i i)
Bagi kayu berukuran tebal lebih 1 inci, jumlah
lebar dan tebal mestilah dibawah 5 inci,
iaitu
maksimum (lebar + tebal) mestilah kurang dari
5 inci.
Untuk
kavu-kavu
selain
1 inci dan ke bawah,
ialah 4 incij
darivano
disebutkan
dalam
perenooan 6.2.2 fa) hinooa (e) di atas dan semua Kavu
Keras
Sederhana.
Kavu Keras Rinoan.
Kavu Keras
Sederhana BercamDur. Kavu Keras Ri noan BercamQur. Kavu
Keras Bercamour dan Kavu Merah
Luas mlJka keratan kurang dari
6.2.3
25 i nci persegi
S;ngapura
Walaupun Singapura disenaraikan sebagai negara tertentu,
jenis-jenis
dan Sail-Sail
kayu berikut masih dibenarkan
dieksport
a)
sebagai kayu gergaji
tanpa peringkat
Herbau
Panjang Maksimum
luas muka keratan
maksimum
5
: 6 kaki
: 3 inci
persegi
ke Singapura.
b)
Keru1nQ. KemQas.KaQurdan TualanQ
Tebal maksimum
Lebar maksimum
c)
: Kurang dari
: 2 i nci
Kayu Keras Berat (kecuali
2 inci
Merbau. Chenoal dan Balau
Merah)
Luas muka keratan
d)
Jenis
KemDaS Untuk
maksimum : 6 inci
persegi
Cerucuk(PilinQ)
Kayu ini dibenarkan dalam Sail-Sail
seperti
untuk tujuan digunakan sebagai cerucuk.
maksimum ialah 22 kaki sahaja.
e)
Jenis
3"
X 4"
4"
X 4"
8"
5" x 5"
2" X 8"
6" x 6"
31f
X
Kem~as dan Kavu Keras Rinaan
Di un'akan Ba
Kayu-kayu ini
di bawah
Panjang
BercamDur Untuk
1 ; ran A; r
dibenarkan
dalam Sail-Sail
seperti
di
bawah bagi tujuan digunakan bagi pekerjaan pengaliran
air (drainage
works) tetapi
gjbadkan keoada kayu yang
mengandung; emgulur dan-had panjang maksimum ialah 22
kaki
sahaja.
6" x 6",
f)
7" x 7",8"
x 8"
Kavu Getah
Semua sail
kayu getah yang memenuhi syarat-syarat
No. 1/87 iaitu
diawet
untukmemberi
perlindungan
BEK
kekal
dan dikering
tanor
sehingga
mencapai
kandungan
lembapan
tidak
melebihi
16% (kecuali
kandungan
lembapan lain dinyatakan
sebaliknyadalam
kontrak luar
negeri).
"'
6
Meranti
g)
Merah. Merant1
Merah Muda dan Merant1
Merah
lli
i)
Bagi kayu berukuran tebal 1 inci dan ke bawah,
ukuran maksimum lebar yang dibenarkan
ialah 6
inci;
ii)
h)
Bagi kayu berukuran tebal lebih 1 inci, jumlah
ukuran lebar dan tebal mestilah tidak melebihi
5 inci, iaitu maksimum (lebar + tebal) = 5 inci
Jelutong
i }
Bagi kayu berukuran tebal 1 inci dan ke bawah,
ukuran maksimum lebar yang dibenarkan ialah 4
i nc i ;
ii)
i)
Bagi kayu berukuran tebal lebih 1 inci, jumlah
ukuran lebar dan tebal mestilah kurang dari 5
inci,
iaitu maksimum (lebar + tebal) mestilah
kurang dari 5 inci.
Untuk kavu-kavu selain darivang
disebutkan dalam
perenQQan6.2.3 (a) hingga (h) di at as dan semua Kayu
Keras Sederhana. Ka_vu Keras RinQan. Kayu Keras
Sederhana BercamRur. Kavu Keras Ri nQanBercamDur. Kayu
Keras Bercamour dan Kavu Merah:
i)
Dimana ukuran tebal kurang dari
ukuran tebal clan lebar mestilah
9 incl.
ii )
Dimana ukuran tebal
2 inci,
mestilah tidak melebihi 5 incl.
(
7
2 inci, jumlah
tidak melebihi
ukuran
lebar
6.3
Kayu gergaji tanpa peringkat yang hendak dieksport mestilah dalam
bentuk ukuran tepat atau kurang (baresawn or scantsawn), kecuali
jika (i) ianya merupakan kayu yang dikering tanor at au {ii}
ianya
merupakan hasil khas seperti 'agricultural
stakes' dimana hasilhasil tersebutdibenarkan
dieksport dengan ukuran penoh.
{Sila
rujuk
perenggan 6.3.1}.
6.3.I(a)
Kayu-kayu
berbentuk
'agricultural
stakes'
seperti
'grapestakes'
yang dianggap sebagai hasil
khas akan
dibenarkan
dieksport
sebagai tanpa peringkat,
kepada
semua destinasi,
kepada
sertadengan
ukuran
terkandung
gergaji
dalam
bagaimanapun,
ukuran penoh (berasaskan
yang
lampiran
pengecualian
disyorkan
XIV
ini
seperti
M.G.R).
hanya
Walau
dimaksudkan
kepada jenis-jenis
kayu selain dari Meranti Merah Tua,
Meranti
Merah Muda, Meranti
Merah,
Sepetir,
dan
kesemua jen is Kayu Kej"as Berat.
(b)
Kayu-kayu 'agricultural
sail-sail
berikut:Tebal maks;mum
Lebar maksimum
stakes'
hendaklah mematuhi
Kurang dari 2 inci
2 inci
Hendaklahdalamukuran panjang
yang tertentu,
dan tidak
melebihi maksimum 10 kaki.
Panjang
6.4
Kayu gergaji tanpa peringkat tidak lagi diperlukan untuk diperiksa
oleh Pemeringkat Kayu sebelum lesen eksport dikeluarkan.
6.5
Khidmat
periksa
dijalankan
dan
boleh
diantara
oleh
peringkat
Merinyu
diperolehi
pembeli
untuk
kayu gergaji
berperingkat
Kawalan Mutu MTIB adalah
atas
permintaan.
dan pembekal
memerlukan
Jika
khidmat
sekiranya
kayu gergaji
yang
pilihan
kontrak
tersebut
diperiksa
peringkat,
adalah menjadi tanggungjawab
pihak pembeli
untuk memohon perkhidmatan
periksa
peringkat
kepada Pejabat MTIB
terdekat.
8
Pengeksportan kayu gergaji jenis Chengal dan Balau Merah adalah
dihadkan kepada kayu peringkat 'Select and Better' sahaja.
Kayu
Landasan
destinasi
dan
mestilah
Lintasan
Keretapi
diperingkatkan
untuk
dibawah
dieksport
Bahagian
III,
kesemua
Seksyen
F (M.G.R.).
Eks~ort Kayu Berketam dan Kayu Kuma;
Kayu
berketam
pemeriksaan
oleh
dan
kayu
Merinyu
kumai
untuk
Kawalan
dikeluarkan.
10 Mei 1990
SR/AA/zah.
9
Mutu
dieksport
tidak
memerlukan
sebelum lesen eksport dapat