Polistyren do spieniania Expandable polystyrene

Transcription

Polistyren do spieniania Expandable polystyrene
SYNTHESIS.ORTHOS
SYNTHOS S.A. jest jednym z największych producentów surowców
chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem
kauczuków emulsyjnych oraz trzecim europejskim producentem
polistyrenu do spieniania.
SYNTHOS S.A. is one of the largest manufacturers of chemical raw
materials in Poland, as well as being Europe’s No. 1 manufacturer
of emulsion synthetic rubbers and third largest manufacturer of
polystyrene for foaming applications.
Dynamiczny rozwój spółki w ostatnich latach sprawił, że stała się ona
przedsiębiorstwem konkurencyjnym i przyjaznym dla środowiska. SYNTHOS
S. A. stara się sprostać potrzebom swoich klientów w zakresie surowców,
półproduktów i gotowych produktów chemicznych. W całej swojej
działalności, spółka przykłada dużą wagę do jakości i efektywnej obsługi
klienta, innowacyjnego charakteru produktów, konkurencyjnych cen
i bezpieczeństwa ekologicznego wszystkich procesów i produktów, a także do
zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Rapid expansion in recent years has turned the company into an enterprise that
is competitive, safe and environment-friendly. SYNTHOS S.A. makes sure that
buyers are satisfied with the scope of raw materials, semi-finished products
and chemical finished products. The company focuses its activities on quality
and efficient customer service, as well as innovative character of products,
attractive prices, ecological safety of their technologies and products, and on
occupational safety.
SYNTHOS S.A. wyrosła z firm chemicznych: Dwory S.A. oraz Kaucuk a.s. Obecna
nazwa firmy “SYNTHOS” (wprowadzona w 2007), stanowi połączenie dwóch
wyrazów greckiego pochodzenia - synthesis (łączenie) i orthos (prawidłowy).
Nazwa odzwierciedla misję Spółki, którą jest produkcja i dostarczanie
produktów chemicznych do dalszego przetwarzania, służących przede
wszystkim do rozwoju działalności naszych klientów. Nazwa nawiązuje
również do natury działalności spółki w zakresie syntezy chemicznej.
SYNTHOS S.A. zarządza dwiema firmami produkcyjnymi:
Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Oświęcimiu
i Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach
(Czechy).
SYNTHOS S.A. grew out of the companies Firma Chemiczna Dwory S.A. and
Kaucuk a.s. The current name “SYNTHOS” (introduced in 2007), derives from a
fusion of two words of Greek origin: synthesis (join) and orthos (proper, right).
The name replicates the Company’s mission which is to manufacture and
supply its clients with chemical products for further processing, contributing to
the development of each client’s business. The name also reflects the nature of
the Company’s operation in chemical synthesis.
SYNTHOS S.A. manages two production companies: Synthos Dwory 7
Sp. z o.o. S.K.A based in Oświęcim and Synthos Kralupy a.s. based in Kralupy
(Czech Republic).
SYNTHOS S.A.
SYNTHOS
D W O R Y
SYNTHOS
K R A L U P Y
synthosgroup.com
Dynamiczny rozwój firmy SYNTHOS S.A w ostatnich latach uczynił z niej
przedsiębiorstwo konkurencyjne, bezpieczne i przyjazne środowisku,
dostarczające na rynek zaawansowane technologicznie produkty
najwyższej jakości.
Swój dalszy rozwój Grupa SYNTHOS upatruje w budowie innowacyjnej
organizacji, opierającej swoją przewagę konkurencyjną na technologii
i know-how.
Naszym celem jest zdobycie i utrzymanie pozycji jednego z liderów
innowacyjności w branżach surowców do produkcji opon, tworzyw
termoizolacyjnych oraz surowców do chemii budowlanej. Prowadzimy
poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych w oparciu o własne
projekty badawcze oraz we współpracy z polskimi i zagranicznymi
placówkami naukowymi. W ubiegłym roku prowadzono łącznie prace
nad kilkunastoma projektami. Pięć z nich zakończyło się wprowadzaniem
nowych produktów na rynek. Pozostałe projekty będą sukcesywnie
wdrażane w latach następnych.
W obszarze kauczuków syntetycznych uruchomiono nowe laboratorium
badawczo-rozwojowe, którego celem jest opracowanie nowych rodzajów
kauczuków styrenowo-butadienowych w polimeryzacji anionowej (SSBR).
Nawiązaliśmy również współpracę z francuską firmą biotechnologiczną na
opracowanie technologii produkcji biobutadienu w procesie bezpośredniej
fermentacji z biomasy.
Wykraczamy poza standardowe rozwiązania. Jednocześnie darzymy
szacunkiem wszystkich, którzy podejmują rywalizację i dążą do sukcesu.
Rapid expansion in recent years has turned the company into an enterprise
that is competitive, safe and environment-friendly, which provides the market
with high-quality, state-of-the art products.
SYNTHOS Group can see its further development in building an innovative
organization that would have the advantage over its competitors thanks to its
technology and know-how.
Our aim is to gain and to retain our position among innovation leaders
in production of raw materials for tire manufacturing , thermal insulating
materials and raw materials for construction chemicals. We are searching for
new technological solutions based on our own research projects as well as
cooperating with Polish and foreign research centres. In the past year, a dozen
or so projects have been worked on. Five of them resulted in the introduction of
new products into the market. Other projects will be implemented gradually in
subsequent years.
As for the synthetic rubbers, a new research and development laboratory has
been launched, which aims to develop new types of styrene-butadiene rubbers
in anionic solution polymerization (SSBR). The company also established
cooperation with a French biotechnology company to develop a manufacturing
technology for biobutadiene using a process of direct fermentation of biomass.
We go beyond standard solutions.
At the same time we respect all those
who compete with us and strive to
succeed.
Synthetic Rubbers
Produkcja i sprzedaż kauczuków syntetycznych to jeden z głównych
obszarów działalności Grupy. Pod względem wielkości produkcji,
SYNTHOS S.A. jest głównym producentem kauczuku emulsyjnego
w Europie.
Production and sales of synthetic rubbers is one of the main
areas of the Group’s business operations. In the fields of styrenebutadiene rubbers SYNTHOS S.A. is the top producer by capacity
in Europe.
W ofercie firmy znajdują się kauczuki butadienowo-styrenowe (E-SBR)
oraz kauczuki wysokostyrenowe (HSR). Kauczuki butadienowostyrenowe mają zastosowanie w produkcji opon, dętek do
opon, taśm przenośnikowych, obuwia, kabli, węży i różnych
innych technicznych wyrobów gumowych. Natomiast kauczuki
wysokostyrenowe nadają się do produkcji wykładzin podłogowych,
kabli, zabawek, obuwia oraz jako dodatek do różnych mieszanek
gumowych, podnosząc ich sztywność i twardość.
Kauczuki butadienowo-styrenowe produkowane przez firmę
SYNTHOS są sprzedawane pod nazwą handlową KRALEX® i KER®.
NdBR
W 2011 r. spółka rozpoczęła produkcję kauczuku butadienowego
na bazie katalizatora neodymowego (NdBR) w swoim zakładzie
produkcyjnym w Czechach (Kralupy). Wysokiej jakości neodymowy
kauczuk butadienowy znajduje zastosowanie w mieszankach
stosowanych w produkcji zaawansowanych opon do samochodów
osobowych i ciężarowych, a także różnego rodzaju gumowych
artykułów technicznych. Kauczuk butadienowy produkowany przez
firmę SYNTHOS jest sprzedawany pod nazwą handlową SYNTECA®.
SYNTECA
SYNTECA
E-SBR
HSR
Kauczuki syntetyczne
E-SBR
HSR
The Company’s offer includes styrene-butadiene rubber (E-SBR)
and high-styrene rubber (HSR). Styrene-butadiene rubber is
appropriate for rubber compounds used in the production of car
tires and inner tubes, conveyor belts, footwear, cables, hosepipes
and various technical rubber articles. While high-styrene rubber
and resins are appropriate for the production of floor finishes,
cables, toys and micro porous rubber for footwear industry and
hard rubber articles.
Styrene-butadiene rubbers produced by company SYNTHOS are
sold under trademarks KRALEX® and KER®.
NdBR
In 2011, the company started the production of polybutadiene
(NdBR) in its production facilities in the Czech Republic (Kralupy).
The high performance polybutadiene is suitable for compounds
used in the production of advanced car and truck tires, as well
as various technical rubber articles. Neodymium Polybutadiene
produced by SYNTHOS is sold under trade mark SYNTECA®.
Polistyren do spieniania
Expandable polystyrene
Polistyren do spieniania (EPS) w Firmie Synthos jest wytwarzany w procesie polimeryzacji suspensyjnej lub w procesie ekstruzji, gdzie surowcem jest GPPS.
Expanded polystyrene (EPS) is produced by Synthos in the suspension polymerisation or extrusion process, using GPPS as the raw
material.
Głównym obszarem zastosowań polistyrenów do spieniania jest produkcja płyt
termoizolacyjnych do ocieplania budynków, podstawowego materiału termoizolacyjnego stosowanego w Europie oraz produkcja opakowań transportowych np. do
sprzętu gospodarstwa domowego, telewizorów, komputerów. EPS wykorzystuje się
również do produkcji elementów wykończeniowo-dekoracyjnych w budownictwie.
Polistyren do spieniania znajduje również zastosowanie do produkcji drobnych
przedmiotów takich, jak np. pace murarskie oraz kaski ochronne dla rowerzystów.
The main area of expanded polystyrene applications is the production of panels
for building insulation, which is the main insulation material used in Europe and the
production of transport packaging, e.g. for household appliances, TVs, PC equipment
and the like. EPS is also used for production of finishing and decorative elements in
construction industry. Also small products, such as floats and bike helmets are made of
expanded polystyrene.
Currently, there are 5 different types of EPS produced by Synthos (including innovative materials with increased thermal insulation performance), sold under the brands
Synthos EPS, InVento and InSphere.
Aktualnie EPS w firmie Synthos produkowany jest w 5 różnych rodzajach, (w tym
innowacyjne surowce o podwyższonej termoizolacyjności) sprzedawanych pod
nazwami Synthos EPS, InVento oraz InSphere.
1.
Synthos
EPS F
Synthos EPS F - podstawowa samogasnąca odmiana polistyrenu do spieniania (EPS)
mająca postać kulistych perełek polistyrenu zawierających substancje opóźniającą
palenie oraz węglowodorowy środek spieniający. Jest to najpopularniejsza odmiana
EPS znajdująca swoje zastosowanie głównie w budownictwie.
Synthos
EPS F
Synthos EPS F - is the basic self-extinguishing expanded polystyrene (EPS) product in
a form of spherical polystyrene pearls containing fire retardants and hydrocarbon
blowing agent. This is the most popular EPS type, being used mainly in the construction industry.
Synthos
EPS FR
Synthos EPS FR - specjalistyczna samogasnącą odmiana polistyrenu do spieniania
(EPS) o obniżonej zawartości węglowodorowego środka spieniającego. Ze względu
na znacznie mniejszy udział ulatniania środka spieniającego do atmosfery (o około
30 %) Synthos EPS FR jest ekologiczną odmianą EPS.
Synthos
EPS FR
Synthos EPS FR – special self-extinguishing expanded polystyrene (EPS) type with
reduced hydrocarbon-based blowing agent. SYNTHOS EPS FR is an environmentallyfriendly alternative of EPS for its considerably lower amount of blowing agent released
to the atmosphere (by around 30 %).
Synthos
EPS S
Synthos EPS S jest standardową (palną) odmianą polistyrenu do spieniania, mającą
postać kulistych perełek, które zawierają węglowodorowy środek spieniający w stężeniu poniżej 7%, ale nie zawierają substancji opóźniających palenie, przez co mogą
być bez przeszkód stosowane w przemyśle opakowaniowym i wszędzie tam, gdzie
obecność środków uniepalniających jest zabroniona.
Synthos
EPS S
Synthos EPS S is a standard (combustible) expanded polystyrene type, in a form of
spherical pearls, containing hydrocarbon blowing agent in concentration below 7 %,
but it contains no fire retardants, so it can be freely used in the packaging industry
and in all applications in which the use of fire retardants is prohibited.
InSphere F
InSphere F - nowy, samogasnący, biały produkt z grupy EPS o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła, dzięki czemu produkty z niego wykonane charakteryzują się podwyższonymi parametrami termoizolacyjności.
InVento FR
InVento FR - nowy, samogasnący, „szary” produkt z grupy EPS o znacznie obniżonym
współczynniku przewodzenia ciepła oraz niskiej zawartości węglowodorowego środka spieniającego. Dzięki innowacyjnej recepturze i unikalnej strukturze wewnętrznej
produkty z niego wykonane charakteryzują się znacząco podwyższonymi parametrami termoizolacyjności.
2.
InSphere F
InSphere F - new, self-extinguishing white EPS product, with reduced heat transfer
coefficient, thus products made of this material attain improved thermal insulation
performance.
InVento FR
InVento FR - new, self-extinguishing “grey” EPS product, with considerably reduced heat
transfer coefficient and reduced content of the hydrocarbon blowing agent.
Due to innovative recipe and unique inner structure, products made of this material
attain improved thermal insulation performance.
3.
4.
5.
6.
GREEN LAMBDA
Polistyren
Polystyrene
Polistyren ekstrudowany
Extruded polystyrene
Ważnym produktem w ofercie Synthos S.A. jest
polistyren produkowany w zakładach w Polsce
i Czechach. W skład tej grupy produktowej
wchodzą polistyreny ogólnego przeznaczenia-GPPS oraz polistyreny wysokoudarowe-HIPS.
An important product in the range of Synthos
S.A. is polystyrene produced in the plants
based in Poland and Czech Republic. This
product group includes general purpose
polystyrene (GPPS) and high-impact
polystyrene (HIPS).
Trzecia grupa obejmuje polistyreny ekstrudowane - XPS. W 2008 r. spółka SYNTHOS S.A.
uruchomiła dwie nowe linie do produkcji polistyrenów ekstrudowanych w Oświęcimiu oraz
w czeskich Kralupach.
The third group consists of extruded
polystyrenes XPS. In 2008 SYNTHOS S.A. started
two new production lines in Oświęcim (Poland)
and in Kralupy (Czech Republic) making
extruded polystyrene in the form of XPS sheets.
Płyty SYNTHOS XPS znajdują swoje główne
zastosowanie w sektorze budowlanym. Charakteryzują się doskonałym współczynnikiem
izolacyjności termicznej, wysoką odpornością
na działanie wilgoci oraz znakomitymi parametrami wytrzymałościowymi. Właściwości te czynią je niezastąpionymi w izolacji obwodowej
fundamentów, izolacji podłóg, przy warstwach
cokołowych docieplanych budynków oraz dachów płaskich o odwróconym układzie warstw.
XPS sheets are used primarily in the
construction sector. They have a very good
thermal insulation indicator, high resistance
to moisture and outstanding durability. Those
properties make them irreplaceable in a
perimetral insulation, flooring insulation, in
pedestal layers of warmed buildings and roof
insulation with reverse-insulation layers.
Aktualnie w ofercie znajduje się 14 typów polistyrenu sprzedawanych pod nazwą handlową
SynthosPS®, zarówno typy przeznaczone do
przetwórstwa metodą wytłaczania, jak i typy
przetwarzane metodą wtrysku.
GPPS
HIPS
Głównym rynkiem dla SynthosPS jest szeroko
pojęty przemysł opakowań spożywczych.
W przemyśle tym wykorzystywane są najczęściej
mieszanki HIPS z GPPS. Stosowany w Synthos
proces produkcyjny gwarantuje spełnianie
restrykcyjnych wymagań prawnych dotyczących
materiałów mających kontakt z żywnością.
Z SynthosPS wytwarzane są m.in. wszelkiego rodzaju kubki i pojemniki na wyroby mleczarskie,
tacki, sztućce, czy naczynia jednorazowe.
W ramach tego rynku Synthos posiada również
w ofercie typy GPPS dedykowane dla firm specjalizujących się w produkcji folii BOPS.
Drugim ważnym rynkiem dla polistyrenu jest
rynek wyrobów budowlanych, który wykorzystuje polistyren do produkcji izolacyjnych płyt
XPS. Synthos posiada w ofercie kilka typów GPPS
stosowanych w tej produkcji.
GPPS produkowany przez Synthos jest również
używany jako surowiec do produkcji kabin
prysznicowych, opakowań jubilerskich i wszędzie tam, gdzie wymagana jest sztywność, a jednocześnie transparentność wyrobu gotowego.
W innych wyrobach, wymagających zwiększonej
odporności mechanicznej, stosowany jest polistyren HIPS, który dla uzyskania wymaganych
parametrów mechanicznych, modyfikowany jest
kauczukiem polibutadienowym. Z tego polistyrenu, poza opakowaniami, wytwarza się często
np. obudowy RTV, sprzęt AGD, zabawki, czy
elementy meblowe.
Currently, there are 14 types of polystyrene sold
under SynthosPS® brand, including the types
intended for extrusion and injection moulding
processes.
The main market for SynthosPS is a broadly
understood food packaging industry. This
industry uses mainly the blends of HIPS and
GPPS. The production process of Synthos
guarantees compliance with stringent legal
requirements for materials intended for contact
with food. SynthosPS material is used for the
production of all types of cups and containers
for diary products, trays, cutlery and disposable
tableware. For that market, Synthos offers
also GPPS types dedicated to companies
specialising in the production of BOPS film.
Another important part of the market for
polystyrene is the construction materials
industry, using polystyrene for production of
XPS insulation panels. Synthos offers several
types of GPPS used for that production.
GPPS manufactured by Synthos is also used
as a raw material for shower cabins, jewellery
packaging, and in all applications requiring the
end product to be rigid and transparent.
In other products, requiring increased
mechanical strength, HIPS polystyrene is used,
which is modified with polybutadiene rubber
to attain the required mechanical strength.
Apart from packaging materials, this type of
polystyrene is often used for household and
audio/video appliances, toys and furniture
components.
XPS
Specyficzne cechy płyt SYNTHOS XPS, związane z wytrzymałością mechaniczną oraz znikomą nasiąkliwością powodują, iż znajdują one
zastosowanie w budownictwie dróg, mostów,
szlaków kolejowych, a nawet pasów startowych na lotniskach.
XPS
PRIME
XPS
PRIME S
W 2012 roku poszerzyliśmy asortyment
o nowoczesne produkty izolacyjne stworzone
z myślą o ekologii – SYNTHOS XPS PRIME oraz
SYNTHOS XPS PRIME S. Charakterystyczny
srebrny kolor płyt jest jednym z wyróżników
tych wyrobów, które wyznaczają nowe standardy na rynku dzięki lepszej termoizolacyjności
oraz dbałości o środowisko naturalne.
Specific properties of SYNTHOS XPS such as
mechanical durability and minimal absorptivity
allow it use in roads, bridges, rail lines building
and even in airstrips building.
In 2012 SYNTHOS S.A. has broaden its range
of products with a modern insulation product
developed with ecology in mind – SYNTHOS
XPS PRIME and SYNTHOS XPS PRIME S.
Characteristic silver color of those sheets is the
result of a special recipe, which contributes to
increased technical parameters of the product
which defines new standards in the market due
to its increased thermal insulating capability
and care for the natural environment.
OSAKRYL® i WINACET® to marki rynkowe
dyspersji wodnych. Do grupy Winacet® należą
głównie dyspersje produkowane na bazie
octanu winylu, natomiast grupa Osakryli®
obejmuje produkty akrylowe, styrenowoakrylowe oraz kopolimery monomerów
akrylowych z innymi monomerami. Obecnie
portfolio dyspersji wodnych SYNTHOS
zaspokaja potrzeby producentów wyrobów
chemii budowlanej, a więc miedzy innymi farb,
mas tynkarskich, preparatów gruntujących,
mas szpachlowych i hydroizolacyjnych, szpachli
dekoracyjnych (stiuki), klejów i wielu innych
wyrobów gotowych. Firma systematycznie
wprowadza na rynek nowoczesne dyspersje
polimerowe dedykowane zarówno
do specjalistycznych zastosowań, jak
i popularnych produktów dekoracyjnoochronnych powszechnego użytku.
Lateksy butadienowo-styrenowe SYNTHOS
(zatężone LBS i karboksylowane LBSK)
dzięki swoim właściwościom aplikacyjnym
znajdują zastosowanie głównie w produkcji
elastycznych pianek lateksowych, materacy
lateksowych oraz w procesach pokrywania
spodów dywanów pianką żelowaną lub
nieżelowaną, podklejania spodów wykładzin
podłogowych i dywanów, jak również do
wykończenia materiałów tekstylnych. Lateksy
są stosowane także w produkcji emulsji
bitumicznych (budowlane materiały izolacyjne)
oraz siatek podtynkowych (modyfikacja
włókien szklanych).
Another group of company
products are SYNTHOS
Specialties (Dispersions
and Latices) and SYNTHOS
Adhesives.
OSAKRYL® and WINACET®
are market brands of water
dispersions. The Winacet®
group includes mostly vinyl
acetate-based dispersions,
while the Osakryl® group
includes acrylic and styreneacrylic products as well as
acrylic monomer copolymers
with other monomers. At
present, the portfolio of
SYNTHOS water dispersions satisfies the needs
of construction chemistry manufacturers, i.e.
paints, plasters, primers, hydroisolations, putties,
decorative putties (stucco), adhesives and many
other products. The company systematically
introduces modern polymer dispersions
dedicated for special applications as well as for
popular decorative and protective products of
general usage.
SYNTHOS styrene-butadiene Latices (high
solid LBS and carboxylated LBSK) thanks to
their application properties are used mainly
for the production of elastic latex foam, latex
mattresses and in the process of covering with
gelled or non-gelled foam carpets backings,
adhering floor covering and carpet backings, as
well as for fabrics finishing. Latices are also used
for bitumen emulsion production (construction
isolation material) and reinforcement meshes
(modification of fiber glass).
kleje do drewna i papieru
chemia budowlana, lateksy
Kolejną dużą grupę produktów firmy stanowią:
SYNTHOS Specialties (Dyspersje i Lateksy) oraz
SYNTHOS Adhesives (Kleje).
Oferta klejów SYNTHOS obejmuje marki
WOODMAX® (kleje do drewna) i PAPERMAX®
(kleje do papieru). Kleje do drewna
produkowane są na bazie modyfikowanych
dyspersji poli(octanu winylu) w klasach
wodoodporności D1, D2 oraz D3 i D4 według
PN-EN 204. Nowa linia specjalistycznych klejów
do drewna i materiałów drewnopochodnych
została zaprojektowana głównie z myślą
o przemyśle meblarskim, ale także może
być wykorzystywana przez odbiorców
indywidualnych. Produkty WOODMAX®
projektowane są przy zastosowaniu
zaawansowanych technologii, co
przekładając na bardzo dobre parametry
fizykomechaniczne, daje gwarancję trwałych
połączeń i bezpiecznego użytkowania przez
wiele lat.
Grupa klejów PAPERMAX® obejmuje kleje
dyspersyjne dedykowane dla przemysłu
opakowaniowego, w tym kleje do
kaszerowania, do zamykania kartonów, do
produkcji palet tekturowych i tulei. Kleje
przeznaczone są zarówno do aplikacji ręcznych
jak i automatycznych. W ofercie PAPERMAX®
znajdują się również kleje bezwypełniaczowe
na różnego typu składarko – sklejarki, w tym
maszyny o bardzo szybkim posuwie do
aplikacji wielopunktowych.
The offer of SYNTHOS adhesives includes two
brands: WOODMAX® (wood adhesives) and
PAPERMAX® (paper adhesives). Wood adhesives
are produced based on modified poly (vinyl
acetate) in D1, D2 as well as D3 and D4 water
resistance classes according to PN-EN 204.
The new line of specialist adhesives for wood
and wood-based materials was designed
mostly for the furniture industry but it may also
be used by individual recipients. WOODMAX®
products are designed using advanced
technologies which translates into very good
physicomechanical properties and guarantees
durable bonds and safe use for many years.
PAPERMAX® adhesives group contains
dispersion adhesives dedicated for packaging
industry including adhesives for lamination,
closing cartons, for cardboard pallet and core
production. Those adhesives are intended for
both manual application as well as automatic
one. In our offer we also have unfilled adhesives
for different types of folder-gluers including fast
feed machines for multipoint applications.
ZINTEGROWANY
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
SYNTHOS S.A. kładzie szczególny nacisk na ciągłe
doskonalenie jakości swoich produktów i zaspokajaniu
rosnących wymagań klientów, dlatego też spółka
wdrożyła i stale doskonali swój System Zarządzania
Jakością, zgodnie z wymogami normy EN-ISO 9001:2000.
W celu ochrony środowiska, spółka podjęła szereg
inicjatyw proekologicznych. Jedną z nich było
wdrożenie i stale doskonalenie Systemu Zarządzania
Środowiskowego zgodnie z wymogami normy EN ISO
14001, co zostało potwierdzone uzyskaniem stosownych
certyfikacji.
INTEGRATED
MANAGEMENT
SYSTEM
SYNTHOS S.A. places particular emphasis on continuous
improvement of the quality of its products and fulfilling
the ever-growing demands of its customers. Therefore
the company has implemented and constantly improves
its Quality Management System according to the
requirements of the EN-ISO 9001:2000 standard.
In order to protect the environment, the company
has undertaken a series of pro-ecological initiatives.
One of them is the implementation and continuous
improvement of its Environmental Safety Management
System, according to the requirements of EN ISO
14001 standard and confirmed by the receipt of proper
certifications.
PRZYSZŁOŚĆ
GRUPY SYNTHOS
FUTURE OF THE
SYNTHOS GROUP
Celem strategicznym Zarządu jest wzmacnianie Grupy
Kapitałowej SYNTHOS S.A. jako globalnego koncernu
petrochemicznego, w dziedzinie produkcji kauczuku
syntetycznego, tworzyw styrenowych i dyspersji,
a także zapewnienie znaczenia tych produktów na
rynku europejskim oraz światowym. Drogą do realizacji
tych założeń jest rozwój organiczny w połączeniu
z przejęciami w celu konsolidacji i umocnienia pozycji
spółki na rynku.
The strategic aim of the Board is to strengthen the
SYNTHOS S.A. Capital Group as a global petrochemical
concern in the field of synthetic rubber, styrene plastics,
dispersion and lattices, ensuring that the group has
a fundamental impact on the market for those products
in Europe and further afield. The way to realize these
goals is in organic growth combined with acquisitions
to consolidate and enhance the company’s position
on the market.
Podstawowym obszarem przyszłych inwestycji będzie
produkcja, która stanowi część planu strategicznego
SYNTHOS S.A. Plan obejmuje bezpieczeństwo surowców
i poszerzanie asortymentu produktów dla naszych
klientów.
The main area of future investment is the production
which is strongly incorporated into SYNTHOS S.A.’s
strategic plan. This plan includes raw material safety and
further expansion of our range of products to satisfy our
customer needs.
NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA
AWARDS AND
DISTINCTIONS
W 2008 r., spółka SYNTHOS S.A. zwyciężyła w polskiej
edycji konkursu „Best of European Business”
zorganizowanym przez Roland Berger Strategy
Consultants. Spółka otrzymała nagrodę w kategorii fuzji
za pomyślne przejęcie firmy Kaucuk a.s.
In 2008 SYNTHOS S.A. won the Polish edition of the “Best
of European Business “ contest organized by Roland
Berger Strategy Consultants. The company was rewarded
in the category of merges for the successful acquisitions
of Kaucuk a.s.
SYNTHOS S.A. otrzymała
tytuł „Wybitny Eksporter
Roku 2008” w konkursie
zorganizowanym
przez Stowarzyszenie
Eksporterów Polskich.
Spółka została
wyróżniona certyfikatem w rankingu polskich firm
i otrzymała tytuł Perły Polskiej Gospodarki w kategorii
Perły Wielkie. Uznanie zyskała za odpowiedzialne
wdrażanie swojej polityki i strategii oraz za pozycję
lidera wśród najbardziej dynamicznych i produktywnych
polskich firm. Ranking Perły Polskiej Gospodarki jest
prowadzony przez miesięcznik gospodarczy Instytutu
Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
SYNTHOS S.A. received the
title “Wybitny Eksporter
Roku 2008” in a competition
organized by the Polish
Exporters Association. The
company was distinguished
with a certificate in the
ranking of Polish businesses and was awarded the title
of Polish Economy Pearl in the Great Pearls category. It
received the recognition for responsible implementation
and execution of its policies and strategy as well as
for the leader position among the most dynamic and
productive Polish companies. The Pearls of the Polish
Economy contest was organized by monthly economic
magazine Polish Market together with the Institute of
Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences.
W rankingu najcenniejszych spółek Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie „Perły 2009”, spółka znalazła
się na 10 miejscu i była najwyżej notowanym koncernem
chemicznym na tej liście.
W 2012 firma SYNTHOS S.A. zdobyła II miejsce
w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskała tytuł
Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie.
In the “Pearls 2009” ranking of the most valuable
companies on the Warsaw Stock Exchange, SYNTHOS
S.A. was placed at the very high 10th position and was
the highest-ranked chemical concern on the list.
In 2012 edition SYNTHOS S.A. won second place and was
once again awarded The Pearl of the Polish Economy in
Great Pearls category.
SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim, POLAND
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18
VAT EU PL5490002108
www.synthosgroup.com

Similar documents

Polistyren do spieniania Expandable polystyrene

Polistyren do spieniania Expandable polystyrene termoizolacyjnych oraz surowców do chemii budowlanej. Prowadzimy poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych w oparciu o własne projekty badawcze oraz we współpracy z polskimi i zagranicznymi pl...

More information