St. Ladislaus Parish - Chicago

Transcription

St. Ladislaus Parish - Chicago
St. Ladislaus Parish
Parish Rectory and Office
5345 W. Roscoe St. Chicago , IL 60641
Tel. 773 725 2300
Fax. 773 725 6042
www.stladislauschurch.org
Church address:
3343 N. Long Ave, Chicago, IL 60641
Pastor:
XX SUNDAY IN ORDINARY TIME
AUGUST 16, 2015
XX NIEDZIELA ZWYKLA
16 SIERPNIA 2015
Rev. Marek Janowski, S.J.
Associate Pastor:
Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J.
Support Staff:
Office Manager :
Sr. Michaeline Kwit, C.S.F.N.
Bulletin Editor/Secretary :
Ms. Marsha Geurtsen
Website Manager:
Mr. Marek Rutkowski
Youth Minister:
Mrs. Laurie Becker,
Parish and Office Hours:
Monday-Friday 9am-5pm
Religious Education
Coordinator of Religious Education :
Olga Kalata, -Telephone 773-230-2731
Pastor`s letter / Słowo do Parafian
Kochani nasi parafianie i goście,
Dear parishioners and friends,
W niektórych krajach miesiąc sierpień jest ogłoszony miesiącem trzeźwości. Dzieje się tak dlatego, że właśnie w środku lata, najwięcej osób nadużywa alkoholu, czyniąc szkodę nie tylko własnemu zdrowiu, ale także
innym. Niektórzy nadużywają alkoholu z braku roztropności, inni się
upijają, dlatego, że są uzależnieni i nie mogą po prostu przestać pić. Uzależnienie od alkoholu jest nie tylko tragedią osobistą, ale także tragedią
rodzinną i narodową. Z powodu nadużywania alkoholu cierpią rodziny,
osłabiany jest także naród. Człowiekiem pijanym łatwo jest manipulować,
gdyż jego zdolności rozumienia i krytycznego myślenia są osłabione.
Dlatego naziści czy komuniści stawiali na masowe rozpijanie narodu, aby
można nim było rządzić według własnego upodobania.
In some countries, the month of September is labeled the month of
sobriety. This is, because most people abuse alcohol in the middle of
summer, harming not only their own health, but also others. Many
abuse alcohol due to a lack of prudence; others get intoxicated because
they are addicted and really cannot stop drinking. Addiction to alcohol
is not only tragic for the individual, but also, tragic for the family and
nation. Addiction to alcohol causes suffering in the family, and weakens
the nation. A drunken person is easily manipulated, as his ability to understand and his critical thinking is weakened. This is why the Nazis
and Communists relied on mass intoxication of a nation, so that they
could govern as they pleased.
Oprócz ośrodków leczących uzależnionych od alkoholu, potężną bronią
w walce z pijaństwem jest modlitwa. Przy Jezuickiej parafii w Zakopanem
istnieje apostolstwo trzeźwości. W kaplicy klasztornej, przed obrazem
Matki Bożej, co roku przysięgę trzeźwości składa kilka tysięcy ludzi. Przychodzą albo sami, albo przywożą ich bliscy bądź pracodawcy i tam przed
obliczem Maryi przysięgają abstynencję od alkoholu: jedni na kilka tygodni, inni kilka miesięcy, jeszcze inni na kilka lat lub nawet do końca życia.
Osoby, które przychodzą, by ślubować, wiedzą, że sami nie dadzą rady i
potrzebują pomocy z nieba. Maryja odpowiada na ich pragnienie bycia
trzeźwym i wspiera ich swoim wstawiennictwem i modlitwą, tak, że nawet 60 procent składających przysięgę dotrzymuje wierności. Wielu także
wychodzi z uzależnienia całkowicie. Są tego świadectwa spisane w księdze trzeźwości.
Pisze o tym dlatego, że w ubiegłym roku także i w naszej parafii mieliśmy
kilka takich ślubowań. Na własną prośbę, osoby ślubowały przed obrazem Matki Bożej, wobec kapłana wstrzemięźliwość od alkoholu. Po złożeniu przyrzeczenia otrzymały błogosławieństwo i obrazek, na którym
widniała data złożenia ślubów oraz określony przez nich czas wstrzemięźliwości od alkoholu. Nie tylko dla tych osób, ale także dla mnie
przyjmującego śluby, było to niezwykle doświadczenie. Kładąc rękę na
ich ramieniu i modląc się za nich w duchu, czułem, że Maryja przyjmuje
śluby i w jakiś przedziwny sposób obiecuje swoją pomoc.
Piszę to także, dlatego, aby osoby, które mają problem z alkoholem wiedziały, że istnieje w naszej parafii możliwość złożenia ślubów abstynencji
od alkoholu. Aby to uczynić trzeba być trzeźwym, trzeba pragnąć w sercu
uzdrowienia i wierzyć w moc Maryjnej modlitwy. Można to uczynić w
obecności kapłana przed obrazem Maryi, powtarzając słowa ślubowania:
„Wobec Matki Najświętszej i mojego Anioła Stróża, postanawiam abstynencje. Matko Najświętsza, proszę Cię, uwolnij mnie od mego nałogu i
daj mi łaskę wytrwałości Chrystusa i Twoja”.
Osoby te są objęte naszą modlitwą. Polecamy ich Maryi oraz sprawujemy
w ich intencji Eucharystię. Wielka jest moc modlitwy wstawienniczej
Maryi. Prośmy o trzeźwość, kochajmy trzeźwość i bądźmy trzeźwi.
Serdecznie was wszystkich pozdrawiam, przytulam do serca i zanurzam w
niezgłębionym Bożym miłosierdziu.
Z modlitwą i serdeczną pamięcią o was wszystkich
Wasz proboszcz
Marek Janowski SJ.,
Besides the ways used to cure the addict of alcohol, a powerful protection in the fight with intoxication is prayer. There is an apostolate for
addiction at the Jesuit parish in Zakopane. Every year, in the cloistered
chapel, thousands of people take the sobriety oath before the portrait of
the Mother of God. They come either themselves or are brought by
relatives or employers, and there, before the image of Mary, vow abstinence from alcohol: some for a few weeks, others for a few months,
still others for a few years, or even until the end of their lives. Individuals, who come to vow, know that they cannot do it on their own and
need help from heaven. Mary responds to their longing to be sober and
supports them with her intercession and prayers, so that as much as
60% of those making the vow remain faithful. Many come out of the
addiction completely. There are recorded witnesses written in the books
of addiction.
I am writing about this today because, during the past year, we have also
had in our parish a few who have taken this vow. At their own request,
individuals vowed before the image of the Mother of God, in the presence of a priest, abstinence from alcohol. After pronouncing the vow,
they received a blessing and a picture, on which was written the date the
vow was made and the length of time they chose to abstain from alcohol. It was not only for the individuals who took the vow, but also for
me accepting the vow, a most unusual witness. Placing my hands on
their shoulders, and praying for them in spirit, I felt, that Mary accepted
their vow and in some strange way promises her help.
I am also writing this so that individuals who have a problem with alcoholism would know that there is an opportunity in our parish to take the
vow of abstinence from alcohol. To do this, one must be sober, must
want with all your heart to be cured, and believe in the power of Marian
prayer. This can be done in the presence of a priest before a picture of
Mary, reciting the words of the vow: “In the presence of the Most Holy
Mother of God and my Guardian Angel, I choose abstinence. Most
Holy Mother, I beg you, free me from my addiction and grant me the
grace of perseverance, Christ’s and yours.
These individuals are supported with our prayers. We recommend them
to Mary and celebrate the Eucharist in their intention. Great is the
strength of prayer through the intercession of Mary. Ask for sobriety,
love sobriety, and be sober.
With heartfelt wishes, I press you to my heart and immerse you into
God’s unfathomable mercy.
With prayer and warm thoughts of all of you,
Your Pastor,
Fr. Marek Janowski, SJ
Mass
Intentions
MONDAY - August 17 - Weekday
8:15 Most Forgotten Soul in Purgatory - A. Mravec
In memory of Florence Zielinski-2nd Anniversary of Death
7:00PM - Dzien Ojca-Bukiet Duchowych intencji
TUESDAY - August 18 - Weekday
8:15 Safety & protection of all unborn babies-A.Mravec
7:00PM - W intencji Parafian
WEDNESDAY - August 19 - Weekday
8:15 Blessings for Benefactors of St. Ladislaus Parish
+Casey Bomba - T.Kochanski
+Ronald Kogut - Loving Family
7:00PM - O błogosławieństwo dla dobroczyńców naszej parafii
Please pray for all our sick parishioners, family
members, friends and loved ones, especially:
Bach, Elaine
Marconi, Kiona
Behnke, Mildred
Orama, Ramina
Charchut, Jan
Pekala, Helen
Cobitz, Kay
Raptis, Mary Ann
Doherty, Joan
Wietrzak Frank
Dmuchowski, Bill
Wietrzak, Maria
Gorski, Grace
Wnek, Elaine
Kreczmer, Ron
Wnek, Dorothy
Kulesza Anna
Please call the parish office if you would like a name listed. (You
must be a member of the immediate family.)
This week the Votive Candles in front of
Our Lady of Czestochowa burn for
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Rodziny Sobkowicz
THURSDAY - August 20- St. Bernard
8:15 Safety & protection of all unborn babies-A.Mravec
+Eleonore Wlodkowski - Wlodkowski Family
7:00PM - W intencji Parafian
FRIDAY - August 21 - St. Pius X, Pope
8:15
Father`s Day Spiritual Bouquet Intensions
7:00PM - Dzień Ojca-Bukiet Duchowych intencji
SATURDAY - August 22 - The Queenship of the Blessed Virgin Mary
8:15 Safety & protection of all unborn babies-A.Mravec
5:00PM - +John Zuber - Family
+In Memory of Stanley Kielar - Kielar Friends & Family
1:00PM - wedding: Katarzyna P. Helinska & Bartosz M. Siekierzynski
SUNDAY - August 23- 21st Sunday in Ordinary Time
7:30
-O powrót do zdrowia i opiekę M.B. Nieustającej pomocy
Dla Stefanii Kapłon
Za Dusze Sp. Ludwika Majewskiego - Irena Majewska
Za Dusze Sp. Genowefy Krawczyk w 17 rocznice śmierci
Za zmarłych +Józef, Bolesław, Andrzej Kakareko
9:00 For the Parishioners
10:30 - +Bernard Czaprowski
+Jan i Stanisława Charchut - H. Brzostowski
+Ksiądz Bernard Cierbunowicz
+Marianna i Marian Książek - T. Małek
+Czesław Wierzbicki -o pokoj duszy i miłosierdzie BożeJ. Kulibaba & Mr.and Mrs. Kazimierz, Irena Klatka
12:00+Stanley Saletnik - Schab Family
1:30-.
Repose of The Soul of Emile Tarchala-66th Death Anniversary
-Michele, Emily, Steve Tarchala
Repose of The Soul of Marianna Taraska-14th Death Anniver-sary - Michele, Emily, Steve Tarchala
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej w 34
rocznice ślubu
Our Sanctuary Lamps burn from
August 16th through August for 22nd
+Florence Zielinski
May this light which reminds us of
Jesus’ True Presence in the Sanctuary
welcome them into eternal peace.
_______________________________
Niech to światło, które przypomina nam
Prawdziwą obecność Jezusa w Świątyni
Przyjmuje ich do wiecznego pokoju.
WEEKLY EVENTS:
TUESDAY: Eucharistic Adoration /Adoracja
SUNDAY, August 16th - Second collectionFlowers for our church. God Bless you!
Thank you!
Druga skladka na kwiaty do naszego kosciola .
Dziekujemy i Bog Zaplac!
Weekend Collection / Taca Niedzielna
August 2nd-------$4,698.44
THANK YOU ! - BÓG ZAPŁAĆ !
7:00PM- W intencji Parafian
Please remember St. Ladislaus Parish in your will.
Prosze, pamietaj o Parafii Sw.Wladyslawa w swoim testamencie.
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Twentieth Sunday in Ordinary Time
Wise Fools
When we were in high school, we learned that the word sophomore came from Greek words meaning "wise fools." The idea
was that the second year student thinks he knows it all now, but
still has a lot to learn. The first two readings describe wisdom
versus foolishness. In Proverbs, Wisdom is a woman who invites
us to her banquet, telling us to "forsake foolishness." St. Paul
invites us to give up our ignorance and to know the will of the
Lord, by filling ourselves with the Spirit. Jesus says he himself is
the way to understanding God's will; he gives himself as food and
drink for eternal life. So how will we accept these invitations to
partake of the Wisdom of God?
One way is to read the scriptures every day, even for only 20-30
minutes. Take time to think and pray about what you read. Don't
do all the talking; let God have his chance to be heard. Read
short passages and the footnotes--they can explain some of the
obscure references. The gospels are especially good "food" because of all the examples Jesus gave in his sermons and parables.
Listen to the readings and homily at Mass. The Pastor may have
some insights that make you think. Receive communion often to
be fed with the living Bread. The Church has always taught that
we are fed with both the word and the Eucharist.
An athlete grows in strength by eating well, but he also has to
exercise to tone and strengthen his muscles. If we want to grow
in God's wisdom, we have to exercise our faith. If you have a
friend or relative who is a good example of faith, talk with that
person about how you experience God or your lack of experiences. They may help you see God in ways that never occurred to
you. You could offer to be a sponsor for someone in the RCIA,
and help someone else's faith to grow. Your parish or diocese
may also have on-line resources or discussions.
God never forces himself on anyone. To grow in his Wisdom, we
have to accept it. Ask him for real food and you won't be disappointed. But be patient, God only gives what we are ready to
receive.
Sunday: Twentieth Sunday in Ordinary Time
Wednesday: St. John Eudes
Thursday: St. Bernard
Friday: St. Pius X
Saturday: The Queenship of the Blessed Virgin Mary
World Meeting of FamiliesPhiladelphia 2015
Save the Date!
Mark your family calendar for the 8th
World Meeting of Families! Philadelphia
is proud to welcome families from around the world to this event
on September 22-27, 2015. Families can look forward to speakers,
celebrations, activities for kids, and prayer, all of which will bring
renewal and transformation for you, your loved ones, and the
world. Visit the official World Meeting of Families website at:
WorldMeeting2015.org to learn more and to sign up for regular
updates on how you can participate..
READINGS FOR THE WEEK
Monday: Jgs 2:11-19; Ps 106:34-37, 39-40, 43ab, 44; Mt
19:16-22
Tuesday: Jgs 6:11-24a; Ps 85:9, 11-14; Mt 19:23-30
Wednesday: Jgs 9:6-15; Ps 21:2-7; Mt 20:1-16
Thursday: Jgs 11:29-39a; Ps 40:5, 7-10; Mt 22:1-14
Friday: Ru 1:1, 3-6, 14b-16, 22; Ps 146:5-10; Mt 22:34-40
Saturday: Ru 2:1-3, 8-11; 4:13-17; Ps 128:1b-5; Mt 23:1-12
Sunday: Jos 24:1-2a, 15-17, 18b; Ps 34:2-3, 16-21; Eph 5:2132 [2a, 25-32]; Jn 6:60-69
There’s still time to enroll your child!
Give your child the gift of a quality Catholic grade-school education at St. Genevieve Catholic School. We’re still accepting
students from Kindergarten to 8th grade for our 2015-2016
school year! If you think this could be the school community for
your child, schedule a tour with Ms. Maggie Shelledy at 773237-7131. For more information, check out our website at
www.stgschool.org or on Facebook at St. Genevieve Catholic
School.
WELCOME
A warm welcome to all who celebrate with us, whether visitors, long-time parishioners, or newly arrived in the parish. If you are not
registered at St. Ladislaus, or are registered and need to make changes, please fill out the form below and place it in the collection
basket or mail it to the parish office. (If you are a new parishioner, you will be contacted for additional information.)
NAME:___________________________________________________________ PHONE:______________________
ADDRESS:________________________________________________________ CITY/ZIP:_____________________
( ) New Parishioner
( ) New Address
(
) New Phone Number
( ) Moving, please remove from parish membership
OUR FAITH
EUCHARISTIC
ADORATION
“The eyes of all look to you,
Lord, and you give them their
food in due season.”
Come visit Jesus in Eucharistic Adoration. Eucharistic Adoration
takes place in our parish every
Tuesday—beginning after the 8:15 a.m. English Mass.
Benediction is at 6:45 p.m. followed by a 7:00 p.m.
Mass in Polish.
AT THE TABLE
In today's first reading, Wisdom is imagined as a woman rich in
poise and grace. She moves smoothly and confidently about her
temple-like home. She doesn't flutter about, nervous with worry.
Wisdom sends her maidens to invite all to her open house. The
guests do not possess any particular genius or insight. They need
only be a people of good will and common sense. They are summoned to leave behind foolishness and to find for themselves a
place at Wisdom's table. There they may and can eat and drink
deeply.
Today's Gospel draws us back to the table of the Eucharist. Jesus
addresses those who seek to understand his words and, sadly,
those who seek to avoid them. As people born of God, we are
called and equipped to seek God's will and act on it.
TREASURES FROM OUR TRADITION
If the alb is the premier baptismal garment, then why are there
so many other styles of vesture in evidence in our parishes? In
some places, altar servers and other ministers might wear a garment, usually black, called a cassock. Over that is normally worn
a white garment (a "surplice"), reminiscent of the alb but much
shorter, often of starched linen and trimmed with lace. The cassock is not a liturgical garment, but a clerical robe. Its origins lie
in the religious habit of monks. By the late Middle Ages, diocesan priests and clerics increasingly were encouraged to emulate
religious priests. Very small boys were often apprenticed to monasteries, especially for music education, and would be invested
with a cassock and sometimes even inducted into the ranks of
clerics.
For centuries before the Reformation, it was required that all
men entering higher education be clerics, and so the cassock and
its variations became familiar academic garb. At the Reformation, many ministers retained a form of the cassock as ordinary dress, rejecting liturgical garments. In the seventeenth century, the English Civil War was in part provoked by the Archbishop of Canterbury's insistence that ministers wear surplices.
Although the Episcopal Church now retains "cassock and surplice" as the normal dress for lay men and women assisting at
liturgy, Catholics are increasingly attentive to the deeply traditional treasure of the alb, our baptismal robe, when special liturgical vesture is needed.
--Rev. James Field, Copyright (c) J. S. Paluch Co.
GOD’S WORD TODAY
At every Mass we are nourished at two tables: the table of God's sacred word and the table of the Eucharist. Today's readings provide a
feast for our souls. Wisdom, that mysterious feminine figure, invites all to her table to eat of her food and drink of her wine. This food
helps us to "advance in the way of understanding." As wise followers of the Lord, we listen to Jesus' words: "I am the living bread that
came down from heaven." At the table of the Eucharist we feast on this, the most sacred of all foods. We eat and drink of the very body
and blood of Christ. From both tables--word and Eucharist--we are given life in abundance. Let us hunger for wisdom and for the presence of Christ as the word of God is proclaimed this day.
TODAY'S READINGS
First Reading -- Forsake foolishness that you may live; advance in the way of understanding (Proverbs 9:16).
Psalm -- Taste and see the goodness of the Lord
(Psalm 34).
Second Reading -- Live as wise persons trying to understand what is the will of the Lord, filled with the
Spirit and giving thanks always (Ephesians 5:15-20).
Gospel -- Jesus says, "I am the living bread . . . whoever eats this bread (my flesh) will live forever"
(John 6:51-58).
Parish Information:
Religious Education News
Welcome to St. Ladislaus Religious Education Program!
Dear Parents,
Our faith in action is shown through the liturgical events and
the practice of the faith like Eucharist and Confession. It is
very important the children with their families become active
and visible in the parish family. Pope Francis talks over and
over about Joy of the Gospel and “to go forth”, were God challenges those who believe in him. The church which “goes
fourth “is a community of missionary disciples who take first
step, who are involved and supportive, who bear fruit and rejoice. The Church evangelizes through the beauty of liturgy
were we all are invited.
If you have a child in school age and needs to receive some
sacraments, is good time to let the Parish Office know, so we
can put You in right level. Last we have a big group of altar
servers, so we like to see you during Sunday Mass (just a kindly reminder Sunday is a holy day of obligation)
st
th
Our Religious Education Program is from 1 through 8 grade.
Class levels usually correspond to a child's grade in school
determined by continued participation in the program. Classes
are held on Saturday morning. The Religious Education Schedule is set up around the public school for the public school
schedule for the holiday weekends.
The religious education program is governed under the Magisterium of the Catholic Church. The religious education program assists the parents in their primary responsibility of evangelizing their children. Transferees from another parish program must have the Baptismal certificate and any class records
from previous program at the time of registration. It is necessary to register your child / children every year. Registration
forms are available in the Parish Office or in the Sacristy .
Thanks for your support and cooperation. May God bless you
always!
Parish Office Hours :
Monday to Friday : 9:00a.m. - 5:00p.m.
Masses :
Monday - Friday: 8:15a.m. English; 7:00p.m. Polish
Saturday : 8:15 a.m. Bi-lingual (Polish/English)
5:00p.m. (Vigil Mass) English,
Sunday: 7:30a.m. Polish, 9:00a.m. English, 10:30a.m. Polish
12:00p.m. English, 1:30p.m. Polish, 7:00p.m. Polish
Holy Days: 8:15a.m. English, 10:00 a.m. Polish;
7:00p.m. Polish,
Vigil Mass (Anticipated) on previous day as scheduled.
Sacrament of Reconciliation:
Sunday: Before each Mass
Monday - Friday: Before 8:15a.m. Mass; and 6:30 p.m. before
7:00p.m.Mass. On First Friday 6 p.m. before 7 p.m.
Mass
Saturday: Before 8:15 a.m. Mass and 4:30 p.m.
before 5:00p.m. Mass
Baptism:
First Sunday of the Month - Polish, after the 1:30 p.m. Mass
Second Sunday of the Month - English, after the Noon Mass
First time parents should arrange to attend a preparation session
prior to the celebration of the sacrament.
Marriage:
Arrangements must be made at least four months in advance.
Please make an appointment with one of the priests to begin the
process.
Sick Calls:
In all cases of serious illness or accident the priest should be
called at once. Holy Communion will be brought to the sick upon
request.
Adoration: Every Tuesday following the 8:15 a.m. Mass. Benediction at 6:45 p.m. followed by Polish Mass at 7p.m.
Every First Friday of the month from 6 to 7 p.m.
Divine Mercy Chaplet - Tuesdays at 6:45 p.m.
Religious Ed Coordinator
Olga Kalata
Our Lady of Perpetual Help Novena Wednesdays at 6:45 p.m.
Liturgical Schedule for Saturday and Sunday, August 22 and August 23
Saturday
5:00pm
Lector
commentator
M. Kreczmer
K. Burnside
Sunday
7:30am
R. Bazan
E. Gandy
Sunday
9:00am
A. Baros
Sunday
10:30am
E. Wielgus
Z. Czarny
Sunday
12:00pm
Youth
Mass
Sunday
1:30pm
A. Kulik
M. Kulik
Sunday
7:00pm
D.Poniatowska
J.Janocha
Eucharistic
Ministers
N/A
L. Michno
N/A
Z. Czarny
X. Chiriboga
L. Lagos
N?A
N/A
Altar Servers
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Z 'Dzienniczka' św. Siostry Faustyny
Cytat z "Dzienniczka" nr 1742
Bądź uwielbiony, w Trójcy Świętej Jedyny, miłosierny Boże, niezgłębiony, niezmierzony, niepojęty.
A zatapiając się w Tobie, umysł ich pojąć Cię nie może, więc powtarzają bez końca swe wieczne: Święty.
Bądź wysławiony, miłosierny nasz Stwórco i Panie, Wszechmocny, a pełen litości, niepojęty.
Miłować Ciebie to istnienia naszego zadanie, Śpiewając swój wieczysty hymn: Święty...
Bądź błogosławiony, miłosierny Boże, Miłości wiekuista, Tyś ponad niebiosa, szafiry i firmamenty,
Tak Cię wysławia rzesza duchów czysta, swoim wiecznym hymnem - trzykroć Święty.
A wpatrując się twarzą w twarz w Ciebie, Boże, widzę, że mógłbyś powołać przed nimi inne stworzenia,
Dlatego korząc się przed Tobą w wielkiej pokorze, bo dobrze widzę, że ta łaska jest z miłosierdzia jedynie.
(101)Jeden z najpiękniejszych duchów nie chciał uznać miłosierdzia Twego, pociąga za sobą innych,
w swej pysze zaślepiony. I staje się szatanem z anioła tak pięknego, i w jednym momencie z wyżyn nieba do piekieł strącony. Wtem
duchy wierne zawołały: Cześć miłosierdziu Bożemu,i przetrwali szczęśliwie w próbie ognistej. Cześć Jezusowi, Chrystusowi
uniżonemu, Cześć Matce Jego, Pannie pokornej, czystej. Po walce tej pogrążyły się te czyste duchy w oceanie Bóstwa, rozważając,
uwielbiają głębie miłosierdzia Jego.
Toną w Jego piękności i światłości mnóstwach, poznając Troistość Osób, lecz Jedność Bóstwa.
Zapraszamy wszystkich na wtorkowe wieczory miłosierdzia W naszym kościele.
The Women’s Center
Women who think they are pregnant and are in difficult situations, come to us for help, an ultrasound and counseling. Each year
our counselors help approximately 3,000 women and their families. In our 31 years of service we have enabled over 38,000 mothers to give birth to their babies and provided material and emotional help. Plan to attend our 5k Bike/Hike for Life on Saturday,
September 12th from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. We’ll be at two locations: Chicago’s northwest side at Caldwell Woods (Milwaukee
and Devon Avenues) and in Oak Forest at Yankee Woods near 167th and Central Ave. For information, phone Janet at 773-6852531 or visit our website at www.womens-center.org. The Women’s Center is looking for new volunteers Mondays-Fridays at our
Cicero Ave. location. We would especially love to find a retired man who can lift up to 40 pounds to distribute baby furniture to
clients on Wednesdays (or Thursdays) 10am-2pm. We would love to find ladies willing to assist clients in our Family Resource
Room once or twice a month on Saturdays, 9am-noon or noon-3pm. We would love to find a willing volunteer to cover our Lobby
Front Desk greeting clients Fridays 1-4pm. We also have an excellent opportunity for up to four people at a time to clean and prepare baby bottles for our “spare change campaign”. Please consider hosting a baby shower for mothers and babies. We can especially use new baby clothes 0-3 months, new bibs, baby hygiene products and size 6 disposable diapers. If you are interested in volunteering or hosting a baby shower for us, please contact Paige at 773-794-8807 or [email protected]
We need 6 infant car seat/carriers, 2 toddler beds, 4 pack n plays, and 4 swings. It will be a great help if you can deliver these to us.
For our address, or if a pick-up by a volunteer is needed, please call 773-794-1313. The families who receive these things are grateful for your generosity.
Nauczanie Sw. Jana Pawła II
Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Miłosierdzie zadaniem Kościoła
Adoracja odbywa się w każdy
wtorek początek po mszy angielskiej o godz. 8:15 am., aż do
błogosławieństwa o godz. 6:45
pm., po którym następuje Msza w
języku polskim o godz. 7:00 pm
Adoracja odbywa sie w kazdy
pierwszy piatek miesiaca w
godzinach od 6-7 pm.
USMIECHNIJ SIE
W małej wsi ksiądz rozmawia z parafianką:
- Doszły mnie słuchy, córko, że wczoraj wieczorem ktoś u
was straszliwie przeklinał. Tak nie można, dzieci się gorszą,
a jaki zły przykład dla sąsiadów.
- Bardzo przepraszam, ale właśnie wybieraliśmy się do
kościoła i mój stary nie mógł znaleźć książeczki do
nabożeństwa.
Wedding Banns
I Ewa Guzek
and
Marco Veneziano
Działalność Kościoła w dziedzinie miłosierdzia należy widzieć na dwóch płaszczyznach: sakramentalno-mistycznej oraz etyczno-ascetycznej. Kościół spełnia swoje
posłannictwo, sprawując sakramenty będące znakami miłosierdzia Bożego
(szczególnie sakrament pokuty i Eucharystię). Kościół nie tylko głosi miłosierdzie i do
niego wzywa, ale daje też świadectwo przez czyny poszczególnych swoich członków.
Jan Paweł II mówi o „wyobraźni miłosierdzia”, potrafiącej ujrzeć potrzebującego brata
(10). Liczny orszak świętych i błogosławionych, którzy swoją działalnością świadczyli
bliźnim miłość miłosierną, jest dla nas nieustanną zachętą do podobnego działania.
Człowiek jest bowiem powołany do tego, aby czynić miłosierdzie na wzór Chrystusa.
Kościół szerzy również kult miłosierdzia Bożego. Modlitwa, będąca wołaniem o miłosierdzie Boże, jest podstawowym prawem i powinnością Kościoła w Jezusie Chrystusie
(DM 15). Kult miłosierdzia Bożego może przejawiać się na wiele sposobów. Jedną
z jego form jest kult związany z obrazem Jezusa Miłosiernego, wizerunkiem objawionym s. Faustynie. Inną formą tego kultu jest Święto Miłosierdzia, wypadające w pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim. W Kościele znana jest również Koronka
do Miłosierdzia Bożego oraz Godzina Miłosierdzia. Jan Paweł II pod koniec swego
pontyfikatu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach zawierzył
cały świat Bożemu miłosierdziu. Był to akt o doniosłym znaczeniu, którego wartości
jeszcze w pełni nie odkryto. Jan Paweł II wzywał nas nie tylko do modlitwy i praktyki
życia sakramentalnego. Przypominał nam o konieczności życia miłosierdziem na co
dzień. Chrystus wzywał nas do wzajemnej miłości na Jego wzór, wyznaczając wszystkim jednakową miarę. Bóg okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie (11). Kościół zachęca do praktyki uczynków
miłosierdzia, do apostolstwa miłosierdzia. Szczególnym szacunkiem otacza on ubogich
i chorych oraz dzieła miłosierdzia i wzajemnej pomocy. Mamy tu do czynienia z apostolstwem indywidualnym i działaniem różnych wspólnot, grup i stowarzyszeń. Ich cel
zawsze jest ten sam: miłość do bliźniego z poszanowaniem jego godności.
Ojciec Święty Jan Paweł II był niewątpliwie Papieżem Miłosierdzia. Jest wiele przymiotów i cech przypisywanych naszemu wielkiemu rodakowi, ten zaś często jest na dalszym planie. Rozwój i rozprzestrzenienie się kultu miłosierdzia Bożego dokonały się w
dużej mierze dzięki osobistemu zaangażowaniu Jana Pawła II. Jego nauczanie często
zawierało wiele odniesień do tego Bożego przymiotu. Papież Polak widział miłosierdzie
nie tylko jako przymiot Boga, ale także jego ucieleśnienie w osobie Jezusa Chrystusa
oraz jego realizację w czynach i dziełach Jezusowych, które następnie były podjęte
przez Jego Ciało – Kościół. Miłosierdzie Boże według Jana Pawła II jest dla nas, ludzi
grzesznych, źródłem nadziei. Pomocną rolę odgrywa również Maryja, Matka Miłosierdzia. Głoszenie miłosierdzia jest zadaniem Kościoła. Odbywa się to na wielu płaszczyznach: przez sprawowanie sakramentów (np. pokuty i Eucharystii), głoszenie Dobrej
Nowiny, modlitwę, a przede wszystkim przez czyny miłości wobec bliźnich potrzebujących naszej pomocy. Miłosierdzie powinno przybrać wymiar społeczny przez tworzenie
cywilizacji miłości, która może powstrzymać ekspansję brutalnej cywilizacji śmierci.
Postawa i nauczanie Papieża Jana Pawła II jest dla nas zachętą do podjęcia działania.
Czwartki są w naszej Parafii dniem poświęconym Świętemu Janowi
Pawłowi II i Jego nauczaniu. Serdecznie wszystkich zapraszamy do
pogłębiania i umacniania swojej wiary . Niech Będzie Pochwalony Jezus
Chrystus!
WITAMY
Serdecznie witamy wszystkich, którzy uczęszczają do naszego kościoła, zarówno gości jak i długoletnich parafian, oraz
nowoprzybyłych do naszej parafii. Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany w parafii św. Władysława, lub jesteś zarejestrowany
ale potrzebujesz wprowadzić jakieś zmiany, prosimy o wypełnienie poniższej formy i wrzucenie jej do koszyka lub wsyłanie
listownie do biura parafialnego. (Jeżeli jesteś nowym parafianinem skontaktujemy się z tobą w celu uzyskania dodatkowych
informacji.)
IMIĘ:______________________________________________________________ TEL:________________________
ADRES:_______________________________________________________ MIASTO/KOD_____________________
( ) Nowy parafianin ( ) Nowy adres (
) Nowy numer telefonu ( ) Przeprowadzka, proszę o skreślenie z listy
INFORMACJE PARAFIALNE
Serdecznie zapraszamy !!!
Klub Polski przy parafii Świętego Władysława
organizuje w dniu 23 sierpnia sprzedaż pieczywa i
ciasta rożnego rodzaju. Serdecznie wszystkich zapraszamy od godz.7 rano do godz.3 po południu
w sali pod kościołem. Kawa i herbata będzie do nabycia. Dochód przeznaczony na cele Kościoła.
Pielgrzymka do Guadalupe
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Guadalupe
w dniach 6 do 14 grudnia 2015 r., podczas której
będziemy uczestniczyć w uroczystosciach odpustowych ku czci MB w Guadalupe. Duchowymi
przewodnikami będą o. Tomasz Oleniacz oraz brat
Adam Poręba.
Po szczegóły prosze dzwonic do biura Sw.Bernarda
773-777-7722
Druga Pielgrzymka Rowerowa, Chicago Merrillville
Dwa dni przeszlismy pieszo, trzeci dzien zapraszamy
rowerami. Haslem pielgrzymki bedzie kontynuacja
pielgrzymki pieszej JESTEM PAMIETAM CZUWAM.
Spotykamy sie 5 wrzesnia o 7am przy Kosciole Sw Blazeja
w Summit, gdzie zostana zebrane zapisy. Koszt
pielgrzymki $20 (w cene pielgrzymki sa wliczone koszulki,
woda i posilek). Organizatorzy prosza chetnych o
zgloszenie na email rowerami do [email protected] Trasa 44mile. Kosciol sw Blazeja w Summit-Sanktuarium MB
w Merrillville
INFORMACJE PARAFIALNE:
Godziny pracy biura parafialnego:
Od poniedziałku do piątku: 9:00 am - 5:00 pm
Msze Święte:
Od poniedziałku do piątku: 8:15 am - angielska, 7:00 pm - polska
Sobota:
8:15 am. dwujęzyczna (angielsko / polska),
5:00 pm angielska,
Niedziela:
7:30 am polska, 9:00 am angielska, 10:30 am polska;
12:00 pm angielska, 1:30 pm polska, 7:00 pm polska
Dni świąteczne: 8:15 a.m. angielska; 10:00 am polska; 7:00 p.m. polska
Msza z dnia poprzedniego: 5:00 pm angielska
Sakrament Pojednania:
Niedziela: Przed każdą mszą sw.
Poniedziałek - piątek: przed mszą o 8:15 am. i o 6:30 oraz przed mszą o
godz 7:00 pm.Pierwszy piatek miesiaca godz. 6pm przed msza o godz. 7pm.
Sobota: przed mszą o 8:15 am. ,4:30 pm. i 5:00 pm.
Chrzest:
Pierwsza niedziela miesiąca - po mszy o godz. 1.30 - Polski. Druga niedziela
miesiąca - po mszy o godz. 12 - Angielski. Rodzice, dla których jest to pierwsze dziecko, powinni uczestniczyć w spotkaniu przygotowawczym. W celu
umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z biurem parafialnym: 773-725-2300
Koronka do Miłosierdzia Bożego - we wtorki o 6:45 pm.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - w środy o godz.6:45 pm.
Nabożeństwo do Jana Pawla II czwartki o godz 6:45p.m.
Sakrament Małżeństwa:
Ustalenia muszą być dokonane co najmniej na cztery miesiące przed. Proszę
umówić się na spotkanie z jednym z kapłanów, aby rozpocząć proces.
Odwiedziny chorych: W każdym przypadku poważnej choroby lub wypadku
należy wezwać księdza. Komunia Święta zostanie przyniesiona do chorych na
żądanie.
CHURCH NAME AND ADDRESS
St. Ladislaus Church #000486
5345 W. Roscoe Street
Chicago, IL 60641
TELEPHONE
773 725-2300
CONTACT PERSON
Marsha Geurtsen
SOFTWARE
MSPublisher 2010
Adobe Acrobat 11.0
Windows XP Professional
PRINTER
Ricoh CL 2000 PCL 5c
SUNDAY DATE OF PUBLICATION
August 16th, 2015
NUMBER OF PAGES SENT
1 through 10
SPECIAL INSTRUCTIONS

Similar documents

Parish Rectory and Office Parish School and

Parish Rectory and Office Parish School and Please pray for all our sick parishioners, family members, friends and loved ones, especially: Bach, Elaine Behnke, Mildred Charchut, Jan Cobitz, Kay Doherty, Joan Dmuchowski, Edna Gorski, Grace Kr...

More information