Jan Brzechwa — poeta dziecięcej radości

Transcription

Jan Brzechwa — poeta dziecięcej radości
Jan Brzechwa — poeta dziecięcej radości
Jan Brzechwa urodził się w
Żmerynce na Podolu w
1900 r. Nazywał się Jan
Leśmian. Był adwokatem, a
nazwisko Brzechwa to jego
pseudonim literacki. Pod
tym tytułem przemienił się
w pogodnego. Otwierał wyobraźnię czytelników od
lat dwóch do lat stu. Zabawa słowem u Brzechwy brała swój początek z wnikliwej obserwacji świata a
wszystko po to by wywołać
uśmiech, radość, ale i refleksje. Ta pogoda ducha i
serdeczny uśmiech pozwalały łatwiej iść przez życie.
Często nazywany Profesorem Serdecznego Uśmiechu. Kiedy pytano go dlaczego został pisarzem odpowiadał „Bo miałem ładny
charakter pisma‖. Pisał
zawsze i wszystko ręcznie
wiecznym piórem. Nie
uznawał ołówka ani długopisu. Nie posługiwał się też
maszyną do pisania. Uważał
ją za narzędzie bezduszne.
Uważał że przez pióro dusza piszącego wraz z atramentem spływa na papier.
Dlaczego dzieci uwielbiają
wiersze Brzechwy?. Bo to
niezwykły humor słowny
zamknięty w rymie, rytmie
i niezwykłej puencie. Często spotykał się z czytelnikami wtedy żartował, jak z
rękawa sypał wierszami,
rymowankami, ale zawsze
traktował
serio swoich
najmłodszych czytelników.
Pierwszy wiersz został wydrukowany gdy Janek miał
15 lat, a pierwsza książka
gdy miał 25 lat.
Jan Brzechwa — The Professor of Warm Smile
Jan Brzechwa He was
born on the 15th of
August 1900 in Żmerynce
in Podole. He died on the
2nd of July 1966 in
Warsaw. He was Polish
poet of Jews descent,
author of the great deal
of very well known fairy
tales and poems for
children, like: ‗Pan Kleks‘ –
‗Mr
Blot‘,
‗Kaczka
Dziwaczka‘ – ‗Eccentric
duck‘. His first poem was
published when he was
15, and the first book
when he was 25. He also
wrote
many
satirical
stories for adults. Jan
Brzechwa was a lawyer,
his real name was Jan
Lesman and the surname
Brzechwa
wa s
his
penname.
Under
this
name he changed into
poet, a cheerful wit. He
could
open
the
imagination of readers in
the age from 2 to 100.
He was a master of a
word play, which took its
origin in the careful
observation of the world,
and all that was done to
bring readers a smile, joy
but also a reflection. This
serenity and warm smile
allowed easier to go
through life.
He was often called The
Professor of Warm Smile.
When somebody asked
Brzechwa why he became
a poet he jokingly replied:
―Because I had nice
handwriting.‖ He always
wrote everything by hand,
using only fountain pen.
He never used a pencil or
pen, and didn‘t use
typewriter. He saw it as a
soulless tool. He believed
that through the fountain
pen, the soul of writer
flows onto paper. Why
children love poems of
Brzechwa? It was a
remarkable verbal humor,
closed in rhyme and
rhythm and with unusual
ending. He often met with
his readers, and then he
joked, he created poems
and chants during such
meetings but he always
treated
serious
his
youngest readers.
Tak opisał swoją osobę w wierszu „Ręce i nogi”
He described himself in a poem “Arms and legs”
Mam dwie nogi i dwie ręce
Wcale nie chciałbym mieć więcej
Bo określa właśnie to
Co jest co i kto jest kto
I have two legs and two arms
I would not like to have more, at all
Because this describes just that
What is what, and who is who
Skąd wiadomo żem nie krowa
Żem nie kret, nie sowa płowa
Żem nie wąż, nie kot, nie bóbr
Nie stonoga i nie żubr
Hence we know I‘m not a cow
Not a mole and not an owl,
Not a beaver, and not a snake,
Not a horse and not a snail.
Podpis do obrazu/grafiki.
That is why I am so sure
I‘m not a bird, neighter a pet
Only a man, older man
Whose name is Brzechwa Jan.
Stąd się właśnie pewność bierze
Że nie jestem ptak ni zwierzę
Tylko człowiek, starszy pan
Który zwie się Brzechwa Jan
Jan Brzechwa’s works
“Boasted girl”
Boasted girl stood in the corner
And she related all the time:
“I am extremely talented,
I have got the most beautiful outfit,
My face is bursting with health,
If I say something, I say so,
Then I tell it will be wisely,
In the school I have got the best
grades,
I sing better than in the opera,
I excellently ride on the bike,
I superbly catch flies,
I know, where is the Wisła river
on the map,
I am smart, I am graceful,
Flexible, sweet and charming,
And that is not all I give you‟re
my word,
I have got exceptional family:
My father is tall as the chimney,
My mother - is so stout,
My sister – is so tiny,
And I am – boasted girl!”
There was a millipede living near
White River
Because she liked this way.
Once the millipede gets a message
That she is invited for dumplings
To White River
She was delighted with the news,
So she started on her way.
Before she did reached White
River,
Her legs tangled up.
Left with right, front one with
back one,
Every leg is in hurry,
The sixth wants to catch the seventh,
But the seventh can‟t go on,
So, there is the eighth before it,
And she has got a big bump on it.
She wanted to pass by the elev-
“Frog”
A certain frog
was very weak,
so she comes to the doctor
and says, that she is very ill.
Doctor puts on his glasses,
Needle danced with the thread,
Needle – very lovely, thread –
rather ugly.
Needle, the whole like a small needle,
Thread has knitted all her muddle.
Needle forward – thread after
her,
Oh, how great it is to dance with
you!
enth,
But it took a long time with the
But she tangled up
third one,
with the fifteenth,
Before
she
This one with the
r eached
the
twenty - fifth,
thirtieth,
And the thirtieth
She
forgot
with the ninetieth,
about the twenThe second with
tieth,
the forty – fourth,
She is bustling
Although it was not
with the fortiworth it.
eth,
The
millipede
“But, where is
stands among the
the fiftieth?”
road,
She is scolding
“Millipede”
She wants to disenthe sixtieth leg:
tangle her legs,
“Quickly,
quickly!
But dumplings cool off in White Where is the rest?”
River!
It took her so much time,
She disentangled the first and the That during that time the whole
second,
White River
because he was already rather old,
afterwards he carefully examines
her, so, he finally says!
„Mrs: You perspire too much,
please, avoid the moisture,
please, don‟t you dare to take the
bath,
please, don‟t sit next to the pump,
please, avoid the rain,
please, don‟t swim in the creeks,
please, don‟t drink any water,
please, avoid all the puddles,
please, don‟t wash yourself in the
morning,
please, dear Lady, lovely Lady,
lavish care on yourself
Needle is running very
minor stitch,
And after the needle –
the thread is running.
Needle on the top,
thread on the side,
Needle is looking with
one eye.
She slides very nimbly,
cleverly, flickly,
because you have to be dry!‟
The frog comes back from the
doctor
She thinks: “I am very sick,
and I have to listen to my doctor,
I have to be dry – so I will be dry!”
She was treating and treating herself.
The frog was drying, drying.
So she has dried so much that,
little by little there was only
handful of powder from her.
The thread whispers –
What a needle!
So they danced, so
happily together,
As they finished a
beautiful apron!
“Needle and
thread dance”
Comenius to otwarte drzwi do Europy dla uczniów,
nauczycieli i szkół.
Ewa Poręba — nauczyciel.
Comenius is like an open door
for Europe for students, teachers and
schools.
Ewa Poręba - teacher.
Poczta
School's Post
Projekt Comenius jest dla nas
wielką szansą na poznanie i zwiedzanie
krajów Europy. Niestety były już wyjazdy do Rumunii,
Bułgarii i Turcji ale na żaden nie udało mi się pojechać.
Wykonuję rysunki, prezentacje multimedialne które są
plusem na to, że mogę pojechać na ostatnią wizytę do
Włoch. Czekam na tą szansę i bardzo jestem
zdenerwowana bo wiem, że nie jestem jedyna która marzy
o tej wycieczce.
Paulina Teper
Comenius Project it's for us a big
chance to visit other countries. Unfortunately
I couldn't take part in the meetings in
Romania, Bulgaria and Turkey. I preparare
drawings and PowerPoint shows which can help
me to go to Italy. I am waiting for this chance
and I am very nervous because I know I am
not the only one who wants to go there too.
My daughter Iwona took part in Comenius project.
She was in Bulgaria. This project is very beneficial gives
children opportunity to improve their knowledge about
different countries ther culture, tradition and lifestyle
Children are very satisfied with the trip and meet new
friends. They learn independence and responsibility for
themself and others. I am satisfied with this project
and wish you good luck in further projects.
Jako rodzic jestem jak
najbardziej
za
takimi
projektami. Dzieci kształcą się w
języku angielskim, a on w
dzisiejszych czasach jest
bar dzo potr zebny. Wi ele
zwiedzają, mają wielką frajdę
lecąc
samolotem.
Mogą
spróbować kuchni danego kraju.
Jeśli jest dalej taka szansa to
proszę dalej realizować takie
projekty, a nasze pociechy będą
bardzo wdzięczne za możliwość
udziału w nich.
Ewa Podobińska
Nazywam się Iwona Olszak — brałam
udział w projekcie Comenius. O moim wyjeździe
dowiedziałam się 6 grudnia. Był to najlepszy
prezent na Mikołaja jaki kiedykolwiek dostałam. Z
wyjazdu jestem bardzo zadowolona bo zobaczyłam
i zwiedziłam Bułgarię oraz mogłam zobaczyć jak
żyją tam moi rówieśnicy. Miałam okazję pierwszy
raz przelecieć się samolotem. Uczestniczyłam
również w innych wyjazdach poprzez wykonanie
prac plastycznych. Moje prace zostały pokazane w
Rumunii i Turcji. Mam nadzieję, że
nasza szkoła będzie dalej brała udział w
takich projektach.
My name is Iwona Olszak and I
took part in Comenius meeting. About my
departure I learnt on 6th December, and it was
the best present from Santa Clause which I
have ever got. I really enjoyed the meeting
because I could visit Bulgaria and I could see how
other people live. I have opportunity to fly by
plane for the first time. There were other
Comenius meeitings in which I also took part
because I prepared art works which were taken
to Romania and Turkey. I hope my
school will stake part in such projects
because they are very beneficial.
Moja córka uczestniczyła w
wizycie do Bułgarii w ramach projektu
Comenius. Projekt ten jest bardzo
korzystny w pogłębianiu wiedzy o
innych państwach, ich kulturze, warunkach życia i
nauki. Dzieci bardzo są zadowolone z wyjazdów i
poznania
nowych
przyjaciół.
Uczą
się
samodzielności odpowiedzialności za siebie i
innych. Życzę powodzenia w dalszych projektach.
Barbara Olszak — mama
As a parent I
support such projects.
Children improve
their
language skills in English
wh ich
nowad ay s
is
necessary. They visit lots
of places and have fun to
fly by plane. They can try
food
from
other
countries. If there is still a
chance then please take part in
such projects and our children will
be very grateful for it.
Comenius
to jeden z czterech programów
sektorowych programu Unii
Europejskiej „Uczenie się przez całe
życie‖. Jest on adresowany do szkół,
przedszkoli, uczniów, studentów
kierunków pedagogicznych, nauczycieli,
jednostek samorządu terytorialnego,
kuratoriów oświaty i innych organizacji
działających w obszarze edukacji.
Program obejmuje 27 krajów Unii
Europejskiej z terytoriami zamorskimi,
kraje EFTA i EOG: Islandię,
Liechtenstein, Norwegię oraz kraje
kandydujące: Turcję i Chorwację.
This project has been funded with support from the European Commission.This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein

Similar documents