KAUNOS - DALYAN " Turecka Amazonka" Kaunos zostało założone

Transcription

KAUNOS - DALYAN " Turecka Amazonka" Kaunos zostało założone
KAUNOS - DALYAN " Turecka Amazonka"
Kaunos zostało założone dosyć wcześnie, być może było pierwszym miastem powstałym w
tych okolicach, na granicy starożytnej Karii i Licji. Ludzie zamieszkiwali te tereny jeszcze przed
wielką migracją Greków w 1000 r. p.n.e. (osiedli oni tu w IX w.). Pomimo faktu, iż założycielami
miasta byli rdzenni mieszkańcy Anatolii, to sami mieszkańcy Kaunos uważali, że pochodzą z
Krety. Świadczyć o tym mogą nie tylko ich odmienne tradycje, język, zwyczaje czy bóstwa. Nie
stosowali także greckich nazw lokalnych aż do końca VI wieku p.n.e co ma potwierdzenie w
licznych odkryciach archeologicznych.
Miasto spokojnie się rozwijało, dopóki nie musiało stawić oporu Persom w 546 r. p.n.e. Aby
nie poddać się bez walki, mieszkańcy podpalili swoje domostwa i uszli w góry, by tam stawić
czoła wrogowi. Po wojnach perskich Kaunos odbudowano. Wtedy też zostało członkiem
Związku Delijskiego (założonego przez Delfy), do którego kasy płaciło sporą daninę, co świadczy o pewnej zamożności (dzięki rozwojowi handlu morskiego). Nieco później Kaunos zostało
siłą wcielone do państwa Mauzolosa (IV w. p.n.e.), a następnie dostało się w ręce Aleksandra
Wielkiego. Po jego śmierci (323 r. p.n.e.) było w posiadaniu diadochów (następców Aleksandra)
i kolejnych sukcesorów. Na krótko tymi terenami zawładnęło miasto Rodos, co miało w historii
miejsce jeszcze kilka razy. W 129 r. Kaunos weszło w skład imperium rzymskiego (prowincja
Azja). Mieszkańcy osady znani byli z zielonkawej skóry, prawdopodobnie na skutek powszechnej malarii, którą rozpowszechniały liczne w tym rejonie komary, z którymi udało się uporać
państwu dopiero w latach 40, XX wiek. W ramach państwa rzymskiego ośrodek spokojnie się
rozwijał, a później, jak i wiele innych podobnych osad, popadł w ruinę na skutek cofnięcia się
morza. Od XV wieku n.e. Kaunos przestał być całkowicie zamieszkiwany.
Miejsce, w którym znajdują się dzisiaj ruiny miasta, oblewało niegdyś morze, ale zamulanie
jego dna osadami nanoszonymi przez rzekę oddaliło brzeg o ok. 5 km na południe.
ZABYTKI: teatr, rzymska łaźnia, agora, kościół oraz największa atrakcja - grobowce likijskie
Zespół skalnych grobowców w Kaunos składa się z grupy 6 dużym (w tym jeden, największy nieukończony) oraz kilkunastu mniejszych, prostokątnych, zwane "gniazda gołębie". Fasady
wyższych partii grobowców stylizowane są na świątynię jońską, natomiast niższych to skromne
płaskorzeźby z bardziej wyszukanymi portalami. Bogate zdobnictwo świadczy o tym, iż są to
grobowce arystokracji miasta.
KAUNOS – DALYAN
Z Dalyan do plaży Iztuzu można dopłynąć rzeką, która wije się wśród labiryntu setek
wysepek, otoczona bujną roślinnością, a delta rzeki widziana z góry tworzy niesamowity, zapierający dech w piersiach krajobraz. Plaża Iztuzu ma ok. 6 km długości i z jednej strony oblana
jest ciepłymi wodami Morza Śródziemnego, z drugiej strony dużo chłodniejszymi wodami rzeki
Dalyan. Jednym z ważniejszych punktów programu każdej wycieczki do Dalyan są kąpiele błotne w pobliżu jeziora Koycegiz. Kąpiele te oczyszczają skórę, upiększają oraz leczą niektóre
choroby. Polecane są również kąpiele termalne w tutejszych wodach, które osiągają temperaturę
40 stopni Celsjusza i zawierają wiele składników mineralnych, które pomagają w leczeniach
takich chorób jak reumatyzm, choroby skóry, choroby układu nerwowego i trawiennego, chorób
wątroby, śledziony i jelit. Miejsce to znane jest na całym świecie i gośćmi tu byli sławni ludzie,
jak choćby aktor Dustin Hoffman, czy piosenkarz Sting.
KAUNOS
Kaunos was established quite early, maybe it was the first city created in this area, on the
borders of ancient Lycia and Karii. People lived in these areas even before the great migration of
Greeks in 1000 BC (they settled here in the ninth century). Despite the fact that the founders
were the original inhabitants of the city of Anatolia, the inhabitants themselves Kaunos believed
that they came from Crete. Can attest to the fact not only their different traditions, language, customs and deities. Did not use the Greek names of the local until the end of the sixth century BC,
which is proven by numerous archaeological discoveries.
City quietly developed, until they had to deal with resistance Persians in 546 BC In order
not to give up without a fight, residents set fire to their homes and escaped into the mountains,
there to face the enemy. After the Persian wars Kaunos rebuilt. He then became a member of the
Association of Delijskiego (founded by Delphi), which paid large cash tribute, which indicates a
certain wealth (through the development of maritime trade). Later Kaunos were forcibly incorporated into the state Mauzolosa (IV century BC), and then fell into the hands of Alexander the
Great. After his death (323 BC) was held diadochów (successors of Alexander) and a new successor. Briefly captured the town in the northern territory of Rhodes, which took place in the history of a few more times. In 129, the Kaunos became part of the Roman Empire (province of
Asia). Villagers were known with greenish skin, probably due to common malaria, which disseminated a number of mosquitoes in this region, which could be tackled only country in the
40s, the twentieth century. The calm center of the Roman Empire developed, and later, as well as
many other similar settlements, fell into disrepair following the withdrawal of the sea. Since the
fifteenth century AD Kaunos ceased to be completely occupied.
The place where there are ruins of the city today, once oblewało sea, but silting of the bottom sediment by rubbing the edge of the river moved away about 5 km to the south.
rock
SIGHTS: theater, Roman baths, agora, church, and the main attraction - the tombs of Lycian
band tombs in Kaunos consists of a group of six large (one of the largest unfinished) and
several smaller, rectangular-called "doves nest." Higher parts of the facades of the tombs are stylized Ionian temple, while the lower is a modest relief from the more sophisticated portals. The
rich ornamentation shows that these are the tombs of the aristocracy of the city.
DALYAN "Turkish amazon river"
From Dalyan to the beach Iztuzu can reach the river, which winds its way among the maze
of hundreds of islands, surrounded by lush vegetation and the river delta seen from above creates an amazing, breathtaking landscape. Iztuzu Beach is approximately 6 km long and one side
covered with the warm waters of the Mediterranean, on the other hand a lot colder waters of the
river Dalyan. One of the main points of each program are Dalyanu trips to mud baths near the
lake Koycegiz. These baths cleanse the skin, beautify and treat some diseases. Recommendations
are also thermal baths in the local waters, which reach a temperature of 40 degrees Celsius and
contain many minerals that help leczeniach diseases such as rheumatism, skin diseases, diseases
of the nervous system and digestive tract, liver, spleen and intestines. This place is known
throughout the world and the guests were celebrities there, like the actor Dustin Hoffman, and
singer Sting.