lse."mo, r*, rgm

Comments

Transcription

lse."mo, r*, rgm
r*, rgm
lse."mo,
oldukea elkili dzelliklerini yaqryo6unuz. L0mpa 6zellikleri b{rmayr terkdmeniz gerek. Bunu krabilmeli
ya9ffiamalsrnrz. Genqlerimizi, iS'
siz-gilqsiz onaya dmrglardr. Dooru
d0rii$ bir6'grenim de gdmediniz, bir
i$e de yerlegmediniz; ama bu, SU
anlama gelmemeliydii "Padide de
bildaoim bihik, dedigim dedik olacak"!
Bu dnemli bir hususturve Coounuzun
yakrn geQmisinizdeki 6zelligidn..Di
sipline gelememe, saygrnftoa ulagamama, Pani iqindetaktigin solam bir
y0riitriciisii olamama, "keyle g6re i9
E
yapanm,
eylm yaptrrm veya yap
mam" anlayrsrdrr. Eoitime gerek duymama, iledeme denilen, planlama
denilen hususlara kendini vememe.
ozellikle de yaygrn olan durumlardrr
ve bunlar sugtur. Neden
suQtur?
qilnk[; lrimp6nlik if 6 dmiEtir;
QL]nkri,
lUmpen, dosmmrn en qok kullandGr
br flptf. Onun temsili hiqbir $ekliyle
kabul edilerez ve rsran halinde bir
suQ olarak degarlendirilir.
P€ki bLitrin budedan geriye ne
kalrr? Biitrin bunlar eoer b6yleyse;
geiye mutlaka ve hiQbir kaQamak
y4maksrzrn, hem biiyiik bir goorlllulik, hem de bir zorunluluk altnda
dogru panilesmeye yer kalr. Qok aqrk
dedik; budan bagka hiqbir Qey bizi
kumramu. Dogru temellerde padilesme; ba9larken de temel bir ihliyaQtt;
her ditneminde de temel ihtiyacrydr.
$imdi daha da dayanrlma, gerekleri
mdlakayerine getirilmGi gereken bi
ihtiyaQ durumuna gelmistir. Bu iq
milfttrlam yiiditLilijr ve adaylail bizleriz. Bunun bdyle iqi-drgr, zindants
drsan$ dm&, miliEn heryerde mill
tandr. Bu dava iqin gerekirse krk
yrlmra, itirasrz, her tudu emre
amade bir bi9imde Padi iQin yatraca0P. B6yle iseniz, PKK'lilogmede iddiai olabiliEiniz veya militanla$ma
iddianrzn bir mlamr olur, aksi halde
yanrlgr i9inde du6unw. Zor olm6a
gerek, uygulamada hi9 de bdyle bir
milihnlagmay yaFyamryoFunuz.
Kendinizi buna neden veremeyeceksiniz? Benden daha fazla buna
muhhQsrnrzve kendinize de hakimsi'
niz. YolaEkrgrnrzrn biricik anlamr, her
qeyden 6nce mililanlaqmayr tutur
maktr. Gerisi buna dayanrlarak yiik'
selir. Bunun 0prinde geillayr geliqtidrsiniz, hatta sosyalist kurulusa kadar
gidereiniz- Dogru ve yetkin saglanmayan bir milihnllk, daha sonraki
brittin sireqlerin yrkrfi Ernrn temellerini
atar. Bunun iQin de dooru militanla$mayr, dooru olduou kadar da
v&geqilmez tutku, en gijnolltice seferbd olabileceginiz gdrw olarak kabul edin. Unmaydrm ki; bu militan
aynr zmeda zafer yolunda y0ruyen,
basafl yolunda yorriya bir militandr.
Bizim itlQ.ilerini geli$tirdigimiz militan,
srnfta kalma. Dolapbeygiri gibi iqlodn etrafinda, kuyunun etrafrnda d6nmez: t0kenmez: onu bire indimez,
hi9bir yerde ve hiebir kogul altrnda
onda kaybetrnenin gerekqesi yoktur.
9ohit diqrek domek, kaybdmek de6ildir.
lGybffiek;
son
hhlilde,
birQok
nedenleri stralanrp padilileqmemektir,
militan dlqiilerden vageemeklir ve
diismanrn itlGqr politikasrnrn aleti
olmakttr.
Bizim halkrmz ekonomide
itl6
ediyor mu? Bitun acrmdE qabalda
ragmen, ae mdrr? Evet, dyle bir iflas
ehigtir ki €linde var olan da gidiyor;
hiQbir Sey kalmadr. \hhn @ktan gitrniq, 6zg0rluk diye bir 9ey yok,
bhkaq tarlsr vardr, 6me0i vardr; o da
elinden gitmig. Hepsi gdqmen Sididi,
ats
illkesinde g(&mendir, yuidErnda
gdimendir. Bu ifasq yaklagrm, d09-
w bu
konuda taliEmya da gorek yoktur.
Milibn i9in do bu b6yl6dk; hep kaybemtltan dr\$Endil darbe yemiq
ve digmanrn gardildrdrdr bir milihndtr. Yani onun obiektif olmk 4an
kisilioidir; butu iyi bilelim. PKK milihn
6lQiilqinde, bu anlamda kaybdruk
olmd. Bunun nedenleri anlaqrlrdr
manrn dayattEr biryaklagrmdrr
tt
ve Cok agktr, 6l0niir ama kaybedilmez Ydi kendi gahadetini de,
biiyrlk bir geligmeye ddnilqt0riir ve
onun garanlisi haline geiirir. Ben Simdi
Sehit dUgsem, kaybfiiq mi [email protected]'
grm? Hayrr; aqrk ki, kuandrklanmrn
bir o kadannr da ondan snEsrnda
tamamlamashr bili.im. qrinko onun
temellerini dmr9rmdr. Bu her militan
iein geqeilidir. Bir bolgedsiniz, bir
giird dahilindsiniz; o g6revi 6yle bir
hale gdiriyorsunuz ki, sizden sonra.
yiiz kal dahalazla ilerldeniniz oluyor.
PKK'nin, militan olQilerinden birisi de
budur. Onun iQin, PKK militmlaqmasrna "evel" dedidinizde; ben sunu
sorail m, "ne kadardrr basdrnrz, aferi
yakalryor mu? Ufl(unuz, pratik qabalailnrz buna g6re yeteili midir? Yine,
ushlk ve becerileriniz. bunu milmkiin
krlyor mu?" ige, ayin-ternin tadrodatemel olqrili budur. Yrllardrrhep
kaybediyor ve dogru{ridist bf mev2i
kaanamryorsa, bu militan doqiirdlorYani 6nderlikte, trrmanmanrn, megfe
almanrn, ba$afl yr yakalamilrn 6lQrllei vard[; onlan mdlaka [email protected] ve o 6lqilerle ya$amasrnr [email protected]'
giz.
Kimin ne yaptornrn belli olmadr0r,
herkesin iyi niyetli olduou ve yaptgrnrn ysrna kaldror, hesabrnrn ve
6lqisin0n oimadrgr bn mililanlrk olama. Bu tehlikeli bir yaklaOrmdrr ve
odayolculuoun kendini kamufleetmek
igin kullandror iyi bir yoldur. Eurada,
netleqmeyoktur, emegesaygr, adalel
ve 6iqri yoktur; dolayrsryla geligme de
olma. Bugiln, sosyalisl toplumlairn
iQine diignon dlrum, bu anlamda
iilgriy0 kaQrmad[. Son tahlilde partL
nin brirokratlasmasdr- Bu da, dooru
bir iEleyisin her dlizeyde yitirilmesidir.
Kaqrnilma olarak, biltiin iliskilerde
sonuq illasnr. PKK'yi bxiyb bn
rokatlagtnp, yetkalerine dayanarak,
Qalqmak ve ileilemek isteyeni b6n.,
hakkr olana hakkrnr verme, yaktnlt'
grna ve kendins swdalltorna gdre
deoer ver! lste bu, olQilei kay'
bdimektir, b4annrn zeminini yok
etmektir. bu durumlar var. Bu
ydnelimler, sadlk| bir basan 6lArisri
olama, bil hyinierf sistemi olame.
$imdi, iqleri ilerleten kim? Nasrl ilerle'
friya$amrnrnetlegiren,yasanrlrr krlan kimdir? Bu aizellikler de,
tiyor?
shipleri
de;
PKKhrihinde, yiizlerce
Sehidin Sahsrnda bellidir. Biz bunlafl
unutacaorz da, sue lopluluounun neden ve n6d buraya geldioini mi
ladrsacagrz? Hayrrl lge Qokqa adtnt
etioimiz srnf svagrmrnda, geriye
adrm almabu olur. SuQlu [email protected],
eizgi drqrl6r qokqa tartrsmak, ona
fdla deger vermek bile, sag bir
konumdur- Yaprlmar gereken; bu
anlayr$r, heryerde yerlo biretmektir.
Devrimci konum ve dwrimci yaklaqrm budur.
Biz PKK'yi bu kadar srnfdrsr etkllerin bu $ekilde etkili olmasr iqin
kurmadrk. Bu kadar kemalist, bf o
kadar da [email protected] etkinin, hm
de birki$ide birle$erek, yiizlercenizin
canrna okum6r iQin kurmadrk. Evd
biz PKK'yi, bunun iQin oluQtumuye
ruz. Bunlarn hepsini tarlrqamayrz ki
bunlann esamesi bile okunmahahdrr. Her yerde bundan sonra iqine
girilmsi gereken tdum budur. Biz
PKKyi l0mpenlere alan agmak i9in,
onlann fiyaka stmalan i9in geli$lirmedak. Aslrnda bu ise, liimp€nce
birtekadrm bile atamalar. Oamil
geriye ne kalrr denilirse,; geriye,
emredilen larzda ve dooru yolda
tutturulmGr gereken bir ya$ama
ula$ma kahr. Bu Kiirdi$n halkrnrn
tadhinde ilk defa, muhkQ olduou bir
dnderligi Unumak, onun otoritesi,
y6ndim giictl olmak demektir
ka,
hepinizin bundan baqka auu [email protected] bir ya$am da yoktur.
qu anda, PKK adrna, dl(imrlne
svasanlann hepsi diirDsftir. Diidstseniz, o zffiil kabuletmelisiniz
ki, t€k boyutlu sva$erlrk bir hiqtir.
B6ylsine bir militanlasmayr, biz
gya_11)
PKK'de egemen krlamffiak, sa
vaqqrlormE ba$kaldrm yarar ve bu
savaqqftorn Lizerinde, baskalafl
kendi Qizgilerini egemen krladar. Bi,
zim bu militanhor tdurmamamrz ve
dolayrsryja ba$ansrzlgrmrz ne anlama gelk, biliyor musunuz? Kiirdistil'da diyorlar ya: "PKK'yi ezeriz,
ardrndan da [email protected] relormlan, igbillik-
dwreye sokanz", $nuqh bu, bizim [email protected] gabamr2 ve
kanrmrz rizerinde hainlerin yeni bir
srnrf olup oturmasr anlamrna gelia.
Qilerin eliyle
Kendimiz buna yol aqmrqrz, canlanna okumamrz gerekenler, €nrmra
okumuglardtr. MirasrmEr eaFqur etmiqlerdi.. Buna *bebiyd veren de
biz oluyoruz. Diisilniin bu kadar Se
hidi, bu kadar acrmasrz [email protected]! Bu
hain i$birlikqiler, yayrn organlannda
aq,oa vuruyorlar emellerini, akbabalar gibi, leQ kargalafl gibi, degerlerimizi bizden koparmak istiyorlar, dolayEryla PKK'nin tihlmiin0 bekliyorlar. lste, bu bile, kendi deoeilerimizin
izerinde krymet koparmak onlann
y02yillarca ya$am6rnr garantilemek
iqin yeteilidir. Parti bilinciniz vars,
kunuluq ldkunuz g0Qliiyse, geligmemenin-militanlaSmamanrn bizde
'Kittdts,,/n'& dfrgElmn
olurtutdugr flp, lfi,npe
nl?,rilnayilarmestdr Bu
,ipbr, hct rcylflc ll,as et-
nlf/,lntli
Botgluttudel
{ugndElcnltr, ttolry6tyla
w
iiztttdc lBt lfrdii
',skt
3d,m&i damnlr. SE
onttfl
Wg€/nl€ktg,,[email protected],W
run y'{rym, ,l2e 'Cltne'
dWydXtr SEonlattan
koprttt ,anot gdot*,
'bb bztn olan, Uraz da
@i$Mnitr' dlyo,r,irl/u o
annn, fuinitxte tutu*
d&rlF,,nP- ,Lm ald.n
kryilk bryb, ,pn
MWkbr &$frt
o
datalr(
WA.ndtkcnd/kcn rlnlde
9f/&rt,/,(idrr(6rl/di kc,d/b
slylc Qefi$44 kandtnl
ganmeyen edam da
mllllfln olame..'
anlamsrz olduOunu biliBiniz. iqlere,
bdyle duyadr ba$ladrk. Bunca qaba'
dan sonra, sizin duyarsrzlornrz, akrl
erdirilemez bir durumdur. Krirdistan'da diigmanrn oluQturduou tip,
[impenizmin ayaklanmsrdtr. Bu
tipler, her qeyiyle iflas etmiQlerdir.
Bor9lududar, diiqmii9lerdir, dolayrsryla iizelinde her turl0 b6kr ve
s6mrirri denenir. Siz onlan ya9amak
istiyo6anrz, buy.un ya$ayrn, size
'gitme" diyen yoktur. Siz onlardan
koparak, lanet getirerek, 'bize ldrm
olan, bira da dzglirlokliir" diyoEnrz
o aman, sdz0niizde tmrh olacak
srnrz. Hem oradan kopmak isteyip,
hem o Szollikleri objektif olarak yaSamak, kendi kendinizle qeliQmektir.
Kendi kendisiyle qeliqen, kendina Qiizemeyen adam da militan olffi&.
Otayolculukmus, ara srnf dzellikleriymiq, bunld bizde [email protected] ve sad*e kendi bihiglioine, masrna krlil
geQimehk. Buna, hiq ihtiyacrnrz
yok, bdyle renklere gireeginize bulunduounuz yerd€ kaln veya geldiginiz yere gadin, baqka bir segrnek
Aslrnda hiQbirinizin, b6yle
bk amacr da yo*, ama obiektif ger
glkler iyi niydinizden daha egemen
ve daha o$(ilidir.
Giidiyoenuz ki, bizde PKK'lileeme, bidik, ya$ama ve bu yagam
iQinde yrikselen militan dzellikleri net
dma.
'
Eonln da PKK'ilr,'/,,c atunrmt,ilt
Wn
gcr.kcn Ut [email protected] offitfrr
fl(
(Wm; hall, an
,,llll,til$tmn
W y*rtt & oMltr Dodru ,,,/ill&,n
anciodlk hatunr, Wiltrun zU*, k vr.yrp uygulilpnE
6t|d, tqr. Su korru& bd,
da ,iltn boliht
',pofiten
,jfit€C,6/tt blzt k''tdhndo lrbtt/6,, bU tttfrtu$rn. SIE
'dnf,nanz
.n/on
bubbil,/r7,d
yanrl, oln,nt Wn Wnilgttr, tf/atdcn hdd6yln, g,d€.e
burrd, & derlt, hq rlenda lnceloncslnl blttL tu onuglan ubpn...'
ve aqrkttr. $imdi sizler
gerekiEe,
yeniden, bu temelde PKK'lilegirsinizB! belhlemeleri sadece Konterans
yaprsr iQin yaphryorum, genelde
biitiin PKKliler iqin geqerlidir. Yeni'
den PKKlile$me, bdyle olur. Kendini
en eski PKK'li sanrp da bu tanrma
uymaymlar, PKK'lilesmek istiyor
larea, labi kalmakta da rsrarlysalar,
b6yle olmak zorundadrrlar. Baqka
tiirlii PKK'lilesmenjn jmkanr yoktur.
burada eski-yeni ayflmr da yoktur,
tanrmayE. Biri ba$rnr almrq gidl
yorsa, kuralsrz ve Padi yaqamrndan
habeEizse; ona dur diyeceoiniz, dUSiirecegiz, donduracagrz; gerekirse
diin bi?e katrlana, yetki veft, onu
kabul ederiz ama, dioerini kabul
edemeyiz. Bunu k6inlikle yapa€-
dil
0rz. Ya bizim biiyuk idealimiz
Panile$meyi dooru yapacak, ya da
layrk olduou yere oturacak. O rsrar
ederee, bizde 6rar ederiz, Padimizle
sava$rca, bizde sava90z. Ki sonuq
da alrrz. Noye mal olursa olsun,
bunu [email protected] Britrln bunlar gunu
odaya Qrkarr: Yeniden panileqmenin
gi.iQlii bir zemininde bulunuyoruz.
Bundan sonraki geliqmeler lehimize
olacaksa, d6nem bunu emrediyor.
Driqmanrn silindir gibi geqmek isteyen buldozerinden kunulmak isteniyors, bdyle olunmak zorundadr.
Eski-yeni, tecrtbeli-tecr0besrz, az
bilen-qok bilen, hepsinin boylesine
bir yenilenmeye ihtiyacr var. Ba$ta
da belifrioimiz gibi, gerekirse yeni
bir baslangr9, yeniden bir PKK'lileq'
meyi kiqilioimizde gundemleqtirmeliyiz. KonferansrmE da bu konuda
en ilsl diizeyde bir karar organr
olarak buna onay veriyor vo vemeli'
dir. Bugrin britrin sosyalist rilkoler
bile, her giin yeniden yaprlanmalardan bahsediyorlar. Kimisi yeniden
yaprlanma adryla kapitalizmi restore
ediyor, kimisi de yeni sosyalizmi. O,
onlann iqidir. Biz kendi yolumlzda
haft yeni'
den de demeyelim, baqlilgrqtaki
6zrlm{lze sadakatle bagHrgr ve bu
dziimiiz0n yeniden de degil, yeterli
olmayan, her tiirlLi tehlikeye aqrk
yeniden yaprlanmamEr.
brraktr6rmrz Qekillenmesini, bundan
[email protected] hiq olmffi, f,i;b griqlenme,
den deneme-srnama ve [email protected] yoluyla her yerde insa edelim. Britun
Partimizin, ufacrk birimlerinin bile
yaqadror heryerde bunu yerine gdirelim. Geliqmelerin lehimize olmasr,
dayailan her tridii kar$fdevrimci
Sabalarrn boQa Qrkanlmasr iqin ve
PKK'nin ezilmesilemelinde €n bulmak istoyenlere Simdiden bir keqrhk
vermek iqin; Pani iqinde hsr
liirl]
olumsuzluoa, sueluluoa, yetmeyen,
kendini oldukqa aldatan, yenilgili
konumlara $n vermek igin, bdylesine bir padileqme qafrrr. Bu vugeqilmez, edelenmez ve oldukqa da
olgun baqanlacak bir PKK'lileqme
drnagidir.
Eoer herkes rizerinde yoounla,
qok neyin
Sr6a, bu genellemelgr
d
yaprlmNr gerektioini kavrala€k
tazdadrr.
SonuQ Qrkamak, Ozellikle
de pdilegme
davGrnda iddialr
olanlaradds€r. Geneldeddrimciler,
6zelde do PKK'liler kadjni yenilemekte en iddialr olan kisilerdir.
PKKdeki diriisi malahn adaI, kesinlikle geqmi$i ne duM ol*n, ki
ski de olabilir, samimiy* ve bu isto
"ben vanm" diyo6a; bu yenilenmeyi
yapabilir. Biz $nuna kadar buna
aQ6rz, fakat o denli de bunun dooru
temelde yapilmashda rsrailryrz. Kalimrnrzr bu temelde yapmanrz
b0yrik bir fireat[. Konferansrn bu
konuda kendini, karar organr haline
getkmesi isabellidir. BLltLjn alanlann,
buradan alacakla( giqle ve cesaretle, yeniden panilegmeyi bu temellerde geliglimeleri bulunmu bir
frrsal oluyor Gdrnldn
PKK
davasrnda "vanm" diyenler iqin bun
dan daha iyisi olama. PKK davasr
gibi, bugrin, britrin halkrmrzrn iize
rinde titedioi, dostun-drismanrn 6n
celikler listesine koyduou birdavada,
ki,
hie giiphesiz en baqta milihnlarn
rizerindetiril tiril titeyecegi, ona ger
qeklenlayrkbirmilitanolmakiQinher
$eylerini odaya koyacaklan aerktr.
Bu lemelde sizlerin de panibQmeye
oldukqa deoerli bir katlrm yapa€ornrz inancrndayrm- Kendini gdzden
geqirmede olsun, yeni ve yeterli ka'
thnda olsun, griQ gosterip ba€ara
caornrzdan da eminim. Ama aynr
ki,
biQimde sdyleyeyim
bahsedi'
lenleri dooru kavramak, yenilenmeyi,
PKK'lilegmeyi bir laf, lafaanlk ve
demagojik bir yakla9rm olmaklan
Erkanp, gereklerini layrkryla gdrmek
ve bunun iQin tutum geligtirme gLicrlnrl gdstermek qafrrr. Bu temelde
baqanl olacaornra yine inanryorum.
Bu tutumu cesaretle gdsterin. Qekinmeye hiQ gerek yok; kendinize
g0venin, bearrrsrnE. Bu konuda
asla, hshangi bir yrlgrnik veya qesitli
deremelerde onriniize engel olarak
dikilmiQ olumsuzluklar etkileyici ol
mamah. Qesitli srnfdrsr etkiler, hafla
doqman etkileri kesinlikle engel ola
rak gosteillmesin. Bu kendi baqrna
bir dil$krlnl0k olur; bunu aoza alma'
nrn bile yersiz bir yaklaQrm olacagrnr
balerek gerqeklerimize cesurca yaklaqrn diyoruz.
Benim iqin txiyleyaklasmak hi9bir
aman zor olmamrqtrr. Benim de
PKK'lile$me durumumu hnrErn de'
rimi ham en Qok bdrgmanrz gereken bir konu olabilir. Militanlornrzrn
anlam bulabrlmesi iein yaran da
olabilir. Dooru militan dnderlik hat'
tnr, baohlktan ziyade, kavrayrp uy'
gulmanrz 6nem taqtr. Bu konuda
ben rapordan da dteye, bitrin sireeleri bizat kendimde islemlere
tabi tutmuQum. Size yararl olmsr
iQin yaprlmrstrr. Yeniden irdeleyin,
burada da degil, her dilda
incelemesini bilin, bu r sonuQlara
ulaqrn. Biltiin bunlar sizi, eok ihmal
etioiniz, ama mutlaka ulaqrlmasr
gereken Pani hanrna, onun milihn
uygulamasrna ulast,rrr.
Anlaqrlan, bu konuda ess olarak
daha Sok netlesmeliyiz. Kendini kararlaiirmsr gerek€nler sizlersiniz.
9imdiye kadar yapmE olduoumuz
edzrimlemeler, aqrmlamaya 9a0fl drr
ve olanaklarrmrzr size sunmadrr.
Bunlar layrkryla yerine getirilmiQtir. O
halde size drigenin gereklerini baqanyla yerine gdirin. Bu temeldo de,
sonuca kadarkendinizi Padilegirmis
olarak gdrwlere ydneltin. Onemli g&
revleri -merkez de dahil- vermekten
sad*e
qokinmeyseoiz. Yder ki, dleLlleri
yakalayrn, sglam bir yurttticosd
olun. GOrwvemekbn €kinmiw
ve tEganl olaeornEa da inilryoruz. O aman geriye, [email protected]
bilmeniz kalrr. Bu da basarmanE
ggreken birg6r6vdir. Hgpinize tekrar
basanlar dilerim.
5
ilays l9go

Similar documents

(283-294) Miktat DOĞANLAR, Abdurrahman YİĞİT

(283-294) Miktat DOĞANLAR, Abdurrahman YİĞİT Lodos, 1993; Tunc 1988; 1989 a.b, 1996; 1999; Ozbek et al., 1998), predator olarak belir/enen turler de liste halinde verilmistir (Lodos, 1993). Bu cahsmalarda Turkiye'nin cesitli bolgelerindeki ba...

More information