Document 6607182

Transcription

Document 6607182
T E N D E R N O T I C E- NO.-011 (C)
For Hiring of Vehicle (close body jeep) works sealed tenders are invited by RPAD/Speed Post
experienced contractors. Tender will be issued to contractors those who submit documents and details
of vehicles.
Sr.No.
Name of work
01
Hiring of Vehicle JE
LT IC
Estimated
cost Rs.
8,00,000.00
1.Last date of issue of tender.
2 Last date of Acceptance of tenders
(Only by RPAD OR SPEED POST)
3.Due date of opening of tender
Time Limit
2 Years
Tender Fee
Rs.
1000.00
EMD Rs.
8000.00
:
26.11.2014 upto 14.00 hrs.
:
:
28.11.2014 upto 15.00 hrs.
28.11.2014 upto 17.00 hrs.
(if possible)
Blank tender copy can be get from the office of The Superintending Engineer (O&M), C.O.,P.G.V.C.L.,
Rajkot. Tender without EMD/Tender fee likely to be rejected.
The PGVCL reserves the right to accept any or reject all tenders without assigning any resons thereof.
(D.P.Gumasana)
Superintending Engineer(RURAL)
PGVCL, Circle Office, Rajkot.
-: TonDr :-(011 –C)
jt vaahna BaaDo Aapnaar vaahna maailak Baa[Aaonao ivanaMtI ko Amaara Kata maaTo inacao maujba kaama krvaanau Co jo
maaTonaa tmaara vyaajbaI AaoCamaa AaoCa Baava baMV kvarmaa Amanao ta 28.11.2014 15.00 klaako sauVImaa rij. eiD
oAqavaa spID paOsTqaI AapSaaojI.
ivagat
AiVxak [jnaorEaI ³saM.ina´ J/E. L-T .I/C
rajkaoT vatu^L kcaorI ivajIlansa ivaBaaga naa kama maaTo
D`a[var tqaa iDJla saaqao vaahna BaaDo Aapvaanau kama
24.00 klaak maaTo ³TaTa suamoaoa,/ baaolaorao skaopI-yaao, ,kvaalaIsa saaqao´
Sartao.
jqqaao
idvasa
730
ik.maI.
3000
1.vaahnanaao ]pyaaoga 24.00 klaak krvaamaa AavaSao
2.saamaola sartao maujba kama krvaanau rhoSao.
3.Aok maasa drmyaana 3000 ik.maI.krta vaVaro ik.maI.qaSao tao tonaao caaj^ AlagaqaI caukvavaamaa AavaSao.
4.pI.Aof.kaoD rjIsT`oSana naMbar Aapvaanaao rhoSao Aqavaa ru.100.00 naa sTomp popr ]pr naaoTra[Ja baahoMVrI p~k
Aapvaanau rhoSao.
5.Anya Sartao saaqao jaoDola .SaoDyaula.ba.maujbanaI rhoSao.
\]praokt Baava AaoD-r malyao suacanaa maujba vaahna puru paDvaanau rhoSao.
1.kvar ]pr vaahna BaaDanaa Baava tqaa KaolavaanaI tarIK. 28.11.2014 17.00 klaak AvaSya laKvaI
2.]praokt maala saamaana purao pDvaamaa ko kama puru krvaamaa maaoDu qaSao tao kMpnaInaa naIyama Vara VaorNa maujba
ponalTI AapvaanaI rhoSao AsaaVarNa saMjaogaaomaa maaoDu qaSao tao maudt vaVarI dovaamaa AavaSao.
3.saIkyaaorITI DIpaoJIT kMpnaInaa VaraVaorNa maujba jo AaoD^r maa saIkyaaorITI DIpaoJIT laagau pDSao %yaa saIkyaaorITI
DIpaoJIT BarvaI pDSao.
4.AaoD^r maujba Anao krola kamagaIrI paDola hSao Anao baIjI kao[ mauSkolaI nahI pDo tao maaoDamaa maaoDu Aok maasa
maa caokqaI pomaonT Aapvaamaa AavaSao.
5. TonDr saaqao TonDr fI ru 1000 [.Aoma.DI.ru 8000 Barvaanaa rhoSao.[.Aoma.DI. Bayaa^ vagarnaa TonDr
rd qayaola gaNaaSao.
6.TonDr ta. 26.11.2014 14.00 klaak sauQaI j Aapvaamaa AavaSao.
AiVxak [jnaor
pIjIvaIsaIAola³saMAnaoina´
rajkaoT sak^la
: Baava p~k :
vaahna maailaknua naama
:-
gaaDInaI ivagat :³TaTa saumaoa baaolaorao skaopI-yaao
gaaDI naMbar
samakxa)
:-
gaaDInau maaoDola vaYa- :-
vaahna BaaDo raKvaa AMgaonaI ivagat Aapnaa Baava
A.nau.
1
A
ba
:-
kamanaI ivagat
samaya
kcaorInaa kaya-xao~ ivastarmaa J.y&.v).a[n.a[l kmpnaImaa
caokIMga tqaa Anya kamagaIrI maaTo kma-caarI Baa[Aaonao laavavaa
jvaa maaTo DIJla vaahna baMQa baaoDI Ta[p D/`a[var saaqao puru
paDvaanau kama. Aola. TI. Aa[.saI. maaTo rajkaoT
02 vaYa-
Aok maasanaa maInaImama ik.maI.3000 qaI vaahna jo to maasamaa
AaoCu caalao tao maInaImama caaj-.
jo maasamaa 3000 qaI vaQaaro ik.maI. caalao tao tonaao p`it
ik.maI.naao Baava
AMdajIt rkma
P`ait maasa ru.
P`ait ik.maI.ru.
vaahna maailaknaI sahI
Barola TonDr fI rsaId naMbar
:-
Sartao :1.
}praokt vaahna jo to AoinjnaIyar [ncaaj-na tabaamaa rhoSao tqaa D/a[varo drok saaqao saByataqaI vat-vaanau rhoSao.
gaorvat-nanaoa rIpaoT- qayaoqaI gamao %yaaro kaonT/akT rd baatla krvaamaa AavaSao.
2.
AoinjnaIyar [ncaaj- tqaa laa[na [nspokTrnaI saucanaa maujba D/a[varo vaahnanaao }pyaaoga krvaanaoa rhoSao.
3.
kamagaIrI જી.યુ.વી.એન.એલ. / pIjIvaIsaIAola (saMA૪naoina) kcaorInaa kaya-xao~naa ivastarmaa Aqavaa jyaa jNaavao
%yaa rhoSao.
4.
vaahna tqaa D/a[varo 24 klaak maaTo caalau halatmaa }plabQa haovaa jrurI Co.jao kao[pNa karNaaosar D/a[var ko
vaahna hajr na haoya tao to idvasanau BaaDu kapI laovaamaa AavaSao.tqaa tomanaa jaoKmao Anao Kcao- baIjau vaahna
BaaDo raKvaamaa AavaSao Anao to rkma kaonT/akTrnaa baIlamaaMqaI kapvaamaa AavaSao.
5.
vaahnanaao iDJla Kca- tomaj vaahnanaao inaBaava Kca- tqaa D/a[varnaao pgaar tqaa Baqqau kaonT/akTro Baaogavavaanaao
rhoSao.
6.
pomaonT dr maasao krvaamaa AavaSao. baIla tqaa ~Na naklamaa jo to AoinjnaIyarnao rju krvaanau rhoSao.
7.
vaahnanaao vaImaao tqaa Aar.TI.Aao AMgaonaI tomaj tmaama p`karnaI sarkarI kayadakIya jvaabadarI kaonT/akTrnaI
rhoSao.
8.
vaahna Aar.TI.Aao.maa rjIsTr qayaolau haovau jao[Ao.
9.
vaahnanaao ivamaao BaaDo raKnaarnaI pasao Aqavaa tao }pyaaogamaa haoya %yaaro saMpuNa- pNao baosanaarnaao ivamaao kvar qaaya
to maujba “kaomp`IhonsaIva” ivamaanaI paolaIsaI caalau haovaI jao[Ao.
10.
Aksmaat drmyaana janamaalanaI tqaa tmaama p`karnaI vaLtrnaI jvaabadarI kaonT/akTrnaI rhoSao.
11.
vaahnanaao tqaa posaonjrnaao saMpuNa- ivamaao laovaanaao rhoSao.
12.
vaahnanaI AagaLnaI saa[D 1+2 tqaa paCLnaI saa[D 3-3 maaNasa baosaI Sako to maujbanaI SaIT haovaI jao[Ao
tomaj laa[nanaao saamaanya raKvaa jrurIyaatnaa samayao jgyaa haovaI jao[Ao.paCLnaI bao baozkao vaccao baIjao
kao[pNa jatnaao saamaana haovaao na jao[Ao.
Aa isavaaya Anya matBaod }pisqat qaaya tao naIcao sahI krnaarnaao inaNa-ya AaKrI Anao kaonT/akTrnao baMQanakta-
rhoSao.
13.
pIjIvaIsaIAola Wara gamao %yaaro 15 idvasanaI naaoTIsaqaI AaoD-r rd krvaamaa AavaSao. kaonT/akTr kao[ vaaMQaao ko
tkrar }zavaI SakSao nahIM.
14.
naa[T caaj- Aapvaamaa AavaSao naihM.
15.
bahargaama maaTo jvaanau jNaavavaamaa AavyaoqaI vaahna tOyaar raKvaanau rhoSao.
16.
pIjIvaIsaIAola naa AiQakarI jyaaro gaaDInaI jrur na haoya %yaaro rja Aapvaanau jNaavaSao %yaaro to idvasanau BaaDu
Aapvaamaa AavaSao nahIM.
17.
vaahna 2013 અથવા તે પછી nau maaoDola haovau jao[Ao.
18.
vaahna jo maasamaa 3000 ik.maI. krta AaoCu caalao to maasamaa baIla Aok idvasanaa maInaImama caaj- maujba
gaNatrI krvaamaa AavaSao Anao jo maasamaa 3000 ik.maI. krta vaQaaro caalao tao to maasanau baIla ik.maI.naa Baava
maujba gaNatrImaa laovaamaa AavaSao.
19.
AaoD-rnaI maudt 2 vaYa- gaNavaamaa AavaSao prMtu AaoD-rnaI rkmamaa baolaonsa rhotI hSao Anao paTI- AaoD-rnaa Baava
maujba kama krvaa tOyaar hSao tao vaQaarao krI Aapvaamaa AavaSao.
C:\Users\tmrathod\Desktop\Tender for Vehicle HiringJE LT IC.17.11.2014doc.doc
20.
TonDr }paDnaar kaonT/akTro TonDr maoLvavaa maaTo TonDr “fI” Barpa[ krvaa maaTonaI ArjI saaqao j vaahnanao lagata
baQaaj dstavaojI kagaLao rju krvaanaa rhoSao joma ko “Aar.TI.Aao.” “AarsaI bauk” “kaomp`IhonsaIva ivamaaopaolaIsaI” ,
pinkiD< , D\iyv)>g liÁis>ºs , D\iyvr n&> ai>K n&> (fTn[S sT)>< ,T[ks) pis)>g sT)>< , fi[m< n> 38 m&jb vihn n&> sT)><
vagaoro.
21.
vaahna jonaa naamanau hSao tonaoj TonDr Aapvaamaa AavaSao.
22.
baMQa baaoDInaI ToxaI pasaIMga saaqaonau vaahna BaaDo raKvaa maaTo TonDr maMgaavavaamaa Aavaola Co.
23.
kao[pNa TonDr svaIkarvau ko na svaIkarvau ko baQaa TonDrao na svaIkarvaa tonaao hkk naIcao shI krnaarnao AbaaQaIt
rhoSao.
24.
Taola ToxanaI rkma rnaIMga baIla saaqao kMpnaI AapSao tonaa maaTo TaolaToxa pavatI rju krvaanaI rhoSao.
25.
D/a[varnaI }Mmar 55 vaYa-qaI vaQau na haovaI jao[Ao tqaa D/a[varnaa laaojIMga baaoDI-Mganaao Kcao- maailako Baaogavavaanaao
rhoSao.
26.
mausaafrI drmyaana poT/aola/iDJla tqaa Aakismak Kca- naa purta pOsaa haovaa jao[Ao.
27.
jao fyaula caaj-maaM Baava vaQaarao qaaSao tao dr dSa pOsaa saamao 1 pOsaao/ ik.maI.caukvavaamaa AavaSao.(poT/aola/iDJla maaM
j)
28.
kaonT/akTro Aavakvaoranaao pana naMbar Aapvaanaao rhoSao.
AiQaxak [jnaor
pgau,vaIkMlaI ga`amya vatu-L kcaorI, rajkaoT.
C:\Users\tmrathod\Desktop\Tender for Vehicle HiringJE LT IC.17.11.2014doc.doc

Similar documents