HDBanK 6

Transcription

HDBanK 6
ceNc rroA
xi
DQc
lip
HDBanK
(om kdl lqi i(h (oo
Hor cllu NGHIA vtlir NAM
-'tr.r do - lltnh phIc
nhdt
HO.IDdNGQUANTRI
zor:ngxoer
s6,
.9r.6-.
Tp.
rirn
nAo cAo
(6
Hi chi Mhfi.
nsdr.l.6..
h,inso*
nd
20t3
\
uiNu QuAN'rnl coNG rY
thing tlirr nim 2013)
- L. ban Chfng lihoin Nhir nu'ric
- Sd Giao dich Ohing kholn
Kinh grii:
- TCn cdng ty dai churrg: Ngdn hdng 1 MCP Phdt rri6n'IPHCM
- Dia chi t4r so chinh: 25 Bis Nguyin Thi Minh Khai, Phuong Ben Nghd, Q' 1, TP I-ICM
Irax:08 62 915 900
- Difn tho4i: 08 62 915 915
I. tloft ilong ctia HOidi,ug quln tri(lliio cilo 6lhiing/nirr1):
I. Cic cuQc hgp critt H|iddng qui tti:
srt
Thirnh ri0n
Bir L€
I
lll)QT
Thi Bdng 'l-dtn
Chric r'1
Chn
bu6i hap
thnm du
SO
rj
te
tich
2/2
t00%
chn
2t2
t00%
2t2
100%
chn
tich HDQT
Thdnh vien
HDQT
0t2
0%
2l)
t00%
LY do kh6ng
thnm dg'
HDQl'
BA LC Thi Phuong Theo
Ph6
tich Thuong
truc IIDQT
dng Lm DLrc KhAnh
Ph6
Chn
tich llDQ'l'
Ph6
-l
6ng Difp l)nng
5
Ong NguyEn Hnu D4ng
()
6ng Luu V5n Sol
Thinh
III)Ql
vien
2t2
100%
7
'l
Bd Nguy6n hi T6m
Thinh vtcn
HDQl' d0c
l2
50%
lap
Di c6ng ttic
Bn Nguyin Thi
Tam tlugc bo
nhiQm
la
TV/
HDQT dQc l6p tir
ncay 2514/2011
2.
6
Itogt rlling gitin stfu cnn HDQT tl6i vni Bm Diiu htitth:
g0i a6ng q,ran tri vi Ban Diiu hinh HDBank da thvc hiQn dting cic quy6n hpn vd
nshia r u;ua minh duqc quy dinh tai Diir.r ld hoal dQng cira HDBank
Tionc o thdnir diu ndrr 201 3' HQi <liing Quin tr! I lDBank da thuc hien nghi6m tfr
tidritro. uirim sdt d;i loi Ban Di6u hirnh trong viqc thltc hien cdc Nghi q-uyct
"r,nniec
NJr'i quyit Quyit dinh cua HDQ I . Ji,ng lhoi conhnngchrrlqo hdtrq
""""orloiiitI
kip thoi, dua ra cric gini phip, quyit siich lidn quan d€n cong t6c di:'. hi''h.q.'T.li
tintt dount cna HDBank, t4o diitr ki(n rlrtrin lgi cho Ban diEu hinh hoin thtinh k€
hoach dugc giao Cu th6 nhu sau:
- Gidm sdt vd chi dqo cdng tdc chuin bi t6 chrlc Dqi hoi ddng c6 d6ng thuong
ni6n HDBank ndm 2012;
- Chi dqo Ban Diiu hdnh x6y dung clri rieu. k6 hoach. phuung dn sdn xuit kinh
doanh nam 201I trinh DHD( D lhdng qua:
- Chi dao Ban Didu hdnh triEn khai thrrc hiCn cac cdng viec theo Nghi quy6t
DHDCD Thusng nien nam 2012:
- Cidm sdt va chi dco cdn!, tdc chi lri cO luc ndm 20 t2:
- D6n d5c vd chi dqo Ban diiu hirnh lip var c6ng b6 bao ceo liri chinh quil
- Gidm sAt vir chi dao viec xAy dlrng, tri6n khai thrtc hiQn tAi cq ceu m6 hinh t6
rhtc toirn hC lh6n8 HDBank:
- Girim s6t vi chi dqo viQc tri6n khai dg rin tu vdn chi€n lugc HDBankl
- Gi6m sit vi chi dao viec mua lai C6ng ty tdi chinh SGVF ..
3.
Hogt dO,tg cia cic ti6u bott thuQc ltpi tlitng quin tfi:
Thuc hiC; Luat cric T6 chirc tin dlrng rlm 2010 vA cAc vdn bdn huong d6n cia Ngdn
hirng NhA nuoc Viet Nam, HDBanh dd thinh l6p bq may tham mLru giup viQc cho HQi
ddng quAn tri li cdc Uy ban. Trong 6 thdng ddu nam 2013. cdc Uy ban thuQc HDQT
gdm Uy ban Qudn l;i rrii ro, ly ban Nhdn sv. Uy ban Tin dunts... da tu van, girip viec
cho HDQ I vA ph6i hgp voi Ban Diiu hAnh trong c6ng t.ic qudn tri, didu hdnh vd xay
dlmg ciic chuong trinh ho?t dong theo dinll huong phdt trien mar IIDQT di dC ra trong
2016.
giaidoan 201
I
Il.
Cdc Nghi quy6rQuy6t
Srt
sil rshi qu16r
l l0/20 r 3NQ-
I
TIDQT
)
-1
)
(,
,7
r/20 r 3/NQ-
HDQT
l l212013,NQHDQT
ll3/20r3,4.JQIIDQT
ll4/20r3NQ}IDQT
l l4A/20r 3NQHDQT
I r 5/2013,NQ-
HDQT
lt
I r6/2013/NQ-
IIDOT
117/2013/NQI-IDQT
l0
r
t8/20l3NQHDQT
rtlnt ciia H6i adng quiin tr!
\
(Bdo c6o 6 thing/ndn):
NQidung
gr'r1
l8/01/2013
24t01/20t3
2,1/01/2013
24tOl20l3
24tOl/20t3
I l/01/2013
Vv rhay d6i €n, dia di6m Ngdn hdng l MCP Phnt
triiin TPHCM - CN Th5ns Lon,.l
v,
do, ,i *ng c6p G6i mua sim License
"hqn
Microsoft
Vv chgn don vicung cAp gini phdp chp G6ithnu
trans bi LIC th6ns tuone ltra FireWall
Vv chqn don ,i t.idn ktlai G6i thiu phdng ch6ng
trin cdne IPS
Thinh IAD HDBank CN I-ong An
Vu phd duyel ph,t-g 6n diu tu vi kinh doanh
Trii phi6u chinh phi. Trai phi6u duo. c Chinh phti
bAo ltrnh
05/02/2013
06t02l2ol3
20t02/20t3
22t02/20t3
t0q aio aieln HDBank CN Hodn Ki6m PGD NauyEn fruqnA I0
Vv mua lai C6ng ty TNlll{ MTV l'ai chinh Vigt
ftluy
AOi
SGVF
Wld
d"At
"dt
"1,i.
tnrdne tai ThAi Lan
bO
di c6ng t{ic khtlo sit thi
c6p G6i bno hAnh bio tri
don ,1
"ung
"hgn
nrdy chir vd thi6t bi lru tri cia cec Trung tam di
li6u
-V,
:A
h,t
\
0l/20 r3NQHDQT
04/03/2013
I]
lA/20l3A.iQHDQl'
0'1102120t3
1i
02Al20l3NQHDQ'I
08/03/2013
Vv kj Hgp ddng bdo tri 54 mAy ATM hieu
Diebold
Vv ph0 duyQt bnn c,5 phi6u Ngdn hang TMCI'
C6ng thuong VN - CTC
Vv th6ng qua danh sdch dq ki€n nhin sp ldm
ThAnh vi6n BKS HDBa nhiem ki 2012 - 2017
dd biu b6 sung t4i DHDCD thuqng nicn HDBank
20t2
l.l
l5
l6
t1
l13
l9
20
}
22
23
l.l
03/20r3NQHDQT
4/20r3/NQHDQ
05/2011/NQ-
HDQ'I
6/20l3NQHDQT
4Al20t3NQHDQ'I
4B/20r 3NQ-
HDQT
I l/03i2013
28/03i2011
04/04/2013
25t04t2013
0l/04/2011
3l/03/20r
6/20]]/NQ-
lrl)Q'l
Q-
IIDQI'
08/20r 3/NQ-
HDQl'
l0/20l3NQHDQ'I
3
09/04/2011
25/04t20t3
27104t2013
02/05/2013
06/0s/20r
l
25
l r/2013/NQHDQ'I
l0/05/2013
26
l2120l3,NQHDQT
t2t05t2013
27
l3/2013NQHDQT
l0/05/2013
l8
29
30
l4120r 3NQ-
HDQT
ls/2ol3NQr.lDQT
l6120r3NQHDQT
ri
thi6t
Vv lua chgn d6i tic tu vin xdy dpng hQ thi5ng
quin li ch6t luqns, tai HDBank
V\ phi duyct dv dn triin klai cht Lj so trong kdt
ndi voi Idng cuc Hiri quan vA trien khai chu
kidch hcn,t su dun,l he lhong eBanling
Vv mua lqi C6ng ty TNHH MTV Tni chinh Viet
SGVF
Vd viQc chi bd sung luong kinh doanh d6i voi cAc
l hdnh vi6n Ban Di6tt hdnh
vv ptre duyft pnuong 6n diu tu vd kinh doanh
Trdi phi6u chinh phri. Trdi phi6u duoc Chinh phn
hrio
5A/20r3NQHDQ'I
23 A"/20 l 3,4!
Chon don vi cung c6p g6i bao hdnh, beo
bi mriy chrl DSSS
l0/05/2013
r3/05/2013
linh
Vv th6n* qua b6 sung nganh ngha kinh doanh
Vv nrua l?i COng ty'I'NHH MTV-l'iri chinh Vi€t
SGVI.'
ThaY ddi dia di6m CN Daing Nai
Vv mua sim xc Ford Everest phtlc vu c6ng tiic t?i
llDBank Dir NdnB
Vv tlrdnh l6p CN t)dns Nai - PGD Long Khdnh
Phe duygl du a,t hqp lic rri6n kh.ri lhe Jong
thuon,t hiiu HDllenk - VJA
Thay d6i tcn, dia diam HDBank - CN Cdn Tho PGD Tdn An
Vv trang bl mdy lanh cho Trung tanl dii lieu
I-PI ICM
Vv diu tu c6 phidu lllB (10 lrigu CP)
ple ,trye. t au an Aiu ru miy chu va duong truyin
phuc vq kdt n6i thanh todn voi t6ng Cqc Hai
quan
vr-l
l6105/20 t3
cdp G6i mua sim Scrvc
"rng
phuc r tr viic triin khai Chtrng llru s6 kir n,,i v(;i
Iont ( trc Hdi qucn
qn d,rt, ui
rol
,ol
dls
PHI
1B
.H0
t)-
JI
l7120l3NQHDQT
l0/05/201i
Vv nh{n chuy€n nhuqng tei sdn tai dia chi 153/l
Khu ph6 4 vd s6 l6l dudng I I phuong Linh
Xuan ouan Thi Dtc TPHCM
3l
r9120r3NQHDQT
2-1t05t20t3
Vv phe duyet phuong 6n nhan chuyan nhuqng tftii
Dhi€u co ki han - tr6i Dhi€u VI\IT
20120l3NQHDQT
27t05t2013
Vv phe duyet phuong rin nh{n chuydn nhugng c6
ohi6u c6 ki han - c6 phi€u OTL
30/05/2013
Vv phe duyet phuqng rin ban chung chi Qiy dau
tu chtns kho6n
30/05/2013
Vv ph6 duyQt brin c6 phi6u CTCP Ph6t lriAn Nhe
Thrl Dric TDH
IH
l6
23120r3NQHDQT
30/05/20t3
Vv ph€ duyQt brin c5 phi6u CTCP DAu tu thuong
mai SMC
1l*
i7
24120r3NQHDQT
03t06t20t3
]IJ
2s120l3NQHDQT
t3t06t20],3
l1
l5
l9
-10
ll
srr
I
2
.l
5
6
7
s
2ll20l3NQHDQT
22l20r 3NQ-
HDQT
26120l3,NQ27120r 3,NQ-
2.11(X:12011
HDQ'I
29120l3NQHDQT
s6 qur
28t06t2013
[t linh
283/2013/QDHDQT
283Al20r3/QDHDQT
285/2013/QDHDOT
286/20r3/QDHDQ'l'
287/2013/QDHDQT
288/20r3/QD-
HDQ'I
289/20r 3/QDHDQT
290/2013/QDHDQT
291/20 r3/QD-
HDQl'
l0
t3/06/20t3
}IDQT
292t20],3tQDHDQT
Vv ph€ duyQt chi phi mua sim phuong tiQn phuc
vu c6ne tAc cia cac don vi kinh doanh
Vv thuc hiQn beo tri phin mim hQ thiing Core
bankins
Vv n6ns cip QTK Truns Hda len PGD
vv
thay d6i ton. dia didm CN 'l'dn Binh
Vv th6ng qua phuong dn phrit hdnh l50O
tnii phi€u 2013 d€ huy d6ns v6n
07/0t/20130r07
08/01/20t30108
t4l01/20t301l4
4/0 t/20 r 30t
t 8/0
t/2013
t8/01/20t3
l8/01/2013
r
8/01/2013
l8/01/20t3
t8/01/2013
d6ng
N0idung
Ngny
t
li
l4
Ti6p nhdn vn bri nhiQm Pho GD phtl tr6ch CN Cdn
Tho Ons Tr.an Minh Bao
Ph€ duy0t phuqng rin chgn thiu thi c6ng c6ng trinh
ATM Dai hac Hdng hai, Hdi Phong
PhO duyQt quy6t torin v6n dau lu hoan thdnh cdng
trinh sta chila cdi tao PCD Huinh Tan Phat
Phe duyet nhir lhiu thyc hiQn vd gid tri HD thay loSo
va cdi rao m4t tian he th6ng HDBank - PGD Ngd Cia
Tu
Vv mua
sin ddm bao Ol otd hieu Mitsubishi
Grandis mdu niu, bidn sii 5l A - 136.17
Ph6 duyQt quyiit to6n v6n dau tu hoan thanh c6ng
trinh sua chta cai Bo PGD Th6i Thinh
Phe duyet quyet toan vdn dau tu hoen thAnh c6ng
trinh sua chta cei Bo PGD Hda Binh
Phe duyqt quydt to,in ,6n diu tu hoin thanh c6ng
trinh sia chfa cai tao PGD Tan Dinh
Phe duyet thi6t k6 du todn vA kd ho?ch thuc hien sua
chna cdi tao QTK Trung llda
Ph€ duyQt quyiit todn v6n dAu tu hoirn thdnh c6ng
trinh sua ch*a cii tao PCD Tay Hd
tAi
.1
.0r
ul
t1
cllr
g
3/2013/QDHDOT
3 r 4/2013/QDHDQT
315/2013/QDHDQT
3 r6120r3/QDHDQT
317/2013/QDHDOT
3 r8/20r 3/QDHDOT
3r
i1
l5
l6
37
38
l9
.t0
-11
.ll
.l.l
lr
.16
.t7
-ls
lq
50
5I
5l
5l
5.1
55
56
t3lQDHDOT
320/2013/QDHDQT
321/2013/QDHDOT
322t20t3tQDHDQT
282Cl2013/QDHDOT
0l /20r3/QDHDOT
rA/2013/QDHDOT
l c/20r 3/QDHDO
lD/2013/QDHDQT
02/2013/QDHDQT
319/20
03/20r3/QDHDQT
04/20t3iQDHDQT
4Al2013/QDHDQT
05/2013/QDHDQT
06/2013/QDI]DQT
07t20t3tQDHDQ'I
07AJ2013/QDHDOT
08/20r3lQDHDQ't
05t02t2013
05/02/20t3
05/02t2013
05t02t2013
08/02/2013
08/02/2013
08/02/20t3
lrti 0:
lllll
diu tu hoin
trinh sria chia cAi tqo Lau l0 HO
PhC duyQt quy€t toan v6n
thdnh cdng
Thay d6i ten, dia diem HDBank CN Hoan Ki6m PGD NsuvEn Trudne T6
PhG duyQt quyiit torin v6n ddu tu hoin thdnh c6ng
trinh sua ch[a cii tao PCD Trudns Chinh
PhO duyet quyiit toin v6n diu tu hodn thanh c6ng
trinh s[a chta cai tao BAns hieu - CN HiCD Phri
Khen thuong Don vi det ning suat cao nhAt nam
2012
Khen thuong Don viquan li ngu6n v6n t6t nhdl nam
2012
Khen thuong Don vi phrit tri6n dlch vp vi qudn
ticn mdt t6r nam 2012
Khcn thuong Dqn vi phat trien khdch hdng tdt nhat
nam 2012
lj
\
N
Hit
/
08/02/2011
\)
Khen thudng Dor vi huy dong xuat sac nam 2012
08/02/2013
0t/03/2013
0t/01/20130i01
26t02t2.0130226
02/03/201i0302
21t02t20t3022't
04/03/2013
0,1/03/201i
04t01/20t3
1r.1
1)l
lLrll
06/03/2013
06t03/2013
0(,101/201i
06/01/2013
I t/03/2013
Khen thuong cum
cN tiit nh6t
,/.
o
1
nam 2012
Ch6m dut IIDLD 6ng Thiy Nggc Thu - Truong
Phons chinh sdch vd ohat trien san Dham DN
Th6i giao nhiQm v9 C6n bQ Ong Ten ThiQp - Pho CD
Kh6i OLRR & KSI-T
Phe duyet thiet ke, dF torin vi kii hoech thuc hi€n sua
chia HDBank CN Sdi Cdn
86 nhiQm CD CN NguyEn Dinh Chi€u - Ong Ki€u
Minh Long
Tai bd nhienr Ph6 TGD 6ng Trin Itoni Nam
Vv ban hdnh Quy ch6 an toin kho qu! HDBank
Trinh phi duyet nha thAu thpc hifn vi giri tri llgp
ddng, goi thdu thicdng h( th6ng diiu khi€n phong
CNTT
Trinh phe duyet gi6 tri ph6t sinh sia ch0a cdi tao lau
I (Phone VIP) - HOi sd
Td chric khAo s6t thi trudng, hu6n luyQn k! nang dQi
nh6m tqi Thrii Lan
vv phO duyet thiiit kii, du toiin va k6 ho4ch thuc hien
cAi tao sria ch[a HDBank PGD Binh Thq
Vv ph€ duyft thi6t k6, du todn vd kii ho?ch thuc hian
cai tao sua chta HDBank PGD CN Hiep Phtl
Vv ph6 duyQt thiiit k6, du toan va kC hoach thuc hien
cai lao, sua chta IlDBank PGD Cal Lei
Vv ph€ duyQt thi6t k6, du torin va ka hoach thuc hien
cei tao sia chira Kv lam viec Tens I I, HO
Ph€ duyQt quyiit todn v6n diu tu hoan thdnh c6ng
trinh thay logo vA cdi tgo m{t ti€n hQ th6ng HDBank:
sx vd lio dtrt h6o ddn ouAnc. crio
6
09/2013/QDTIDOT
l0/20r 3/QD-
51
58
IIDOT
r
59
IIEQT
t2/2013/QDI.IDOT
l3/20r 3/QDHDOT
60
6l
67
6i
6.{
65
66
67
68
69
'71)
7l
12
7l
71
75
76
71
7lJ
'79
l/20 r i/QD-
r
3A/20r 3/QD-
HDQl'
r412013/QD-
IIDQT
l5/2013/QDIIDQT
r612013/QD-
IIDQT
17120lliQDIIDOT
l8/20r l/QD-
IIDOT
l9/2013/Qt)lrDQ 1'
l9A/2013/QDIIDQ I
20/201li Ql)IIDQI'
2V20t3/QDHDOT
2lA,/2013/QDI IDQT
2212013/QDHDQT
23l20r3/QD-
IIDQT
24t20t3tQDHDOT
25t20t3tQDHDQT
25A"/20r 3/QDIIDQT
25B/20r r/QD-
IIDQI'
26/2011/QI)-
IIDQl'
110
26Al2013/QD-
IIDOT
l1/0i/21)li
l r/03/2013
I l/03/2013
lr/01/2013
Ch6m dirt HDLD Ong Nguy6n Van Hi€u - Ph(r GD
CN LAnh Binh Thnns
Ph€ duyQt quy6t torin vdn diu ttr hodn thirnh c6ng
trinh sua chta cdi tao OTK'frune l-lda
Phe dulet quy€t toan v6n diu tu hodn thdnh c6ng
trinh thay logo va cai tqo m{t tiAn hQ thring HDBank:
sx vi l5D ddt loeo n6c tda nhd
Tii:p nhan va b6 nhiem Ph6 TGD Ong Pham Qu6c
Thanh
t2t03/2013
Uy quyin tham dlr hqp tai NHNN
t2/03/2013
Vv nhin chuy€n nhuqng TS QSDD tai thta 61, TBD
24, Vinh Thanh, Nhon Tr4ch, D6ng Nai - giri 600
triCu
t4/03/20t3
t4/03t2013
t4t03t20t3
l4103/2013
l9103/2013
l9103/2013
l9/03/2013
20/03t20t3
20130323
26/03/20t3
28/0312013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/20r 3
28/03/2013
28/0t/20r1
28/03/20 t3
28/03/2013
Phe duy6t quydt toiin v6n diu tu hodn th?rnh ctrng
trinh sira chia cai tao CN Dd Nine
torn vdn dau tu hoirr lhdnh cdng
lrinh srir clri:r cii tao t N Ngu;dn Dirrh Chiiu
Ph6 duyCt quy€l todn v6n d6u tu hodn thanh c6ng
lrinh sia cht" cai tAo PGD Y€n 'lhrli
PhC duydt quyot
Quy dinh v6 hoat d6ng kinh doanh. mua bin vdng
miCng tai HDBank
Vv ban hdnh Quy ch6 v€ t6 chric vi hoat dQng cria Uy
ban NS
Vv ban lrdnlr Quy ch6 vd t6 chuc vd hoat d6ng cira 0y
ban QLRR
'l'i6p nhin vd b6 nhiQrn lruong Phdng Chinh sdch k6
todn - Be Ns6 Thi Bich Van
Cir dai bi6u rham dq chuyCn khao sit tai thi lruong
Nhit llin - Ba L6 'l hi Bins l Am
Ph6 duyet thiet k6, du todn vd kC hoach fiqc hien sua
chna cdi tao PCD Nam tld N6i
86 nhiim GD CN Nha Trarg - Bd r.\guy6n I'huong
chi
Bd nhiQm GD CN D6ng Nai dng Trin Thi6p
Nhin '|SDB di cAn tru nghia vu trd no cia C6ng ry
'I'NFII I Vuong Ihinh Dat
Nhin TSDB d6 cin tri nghia vu tra ng Cdng ry Hmg
Thinh - CN Dd Ning
Thinh ldp Ban t6 chuc ve K6 hoach t,a chuc DHDCD
thuqng niCn 2012
PhC duy€t thi6l kO du toAn vd k€ hoach rhuc hion sua
chiia cai lao llDBank Duy Tan
PhC duyot thitr k6, du to.in vri ke hoach thuc hiCn
Tang 2 thu6c TTKD. IIO
Vv chon don vi t6ng thau thi c6ng cdng trinh cdc CN,
PGD, QTK
PhO du).€t thiet k6, du lorin vd kC hoach lhuc hidn c.ii
tao sin chira IJDBank Iloin Ki6m
1
\
t!
'/
8l
Itl
8l
8l
8i
s6
81
268/2013/QDHDOT
26C12013/QDHDOT
26Dl2013/QDHDOT
27t2Ot3tQDHDOT
2/20r 3/QDHDOT 8
29t20131QDHDOT
29N20t3lQDHDQT
28t03t2013
28/0i/2013
28t03t2013
29t03t2013
29t03t2013
29t03t2013
0l /04/2013
l{J
30/2013/QDHDQT
04/04/20r 3
89
3l/2013/QDHDQT
04/04/2013
90
9l
91
9l
9{
95
96
9-7
9lt
99
100
t0l
t0l
r03
101
3212013/QD-
HDQl'
33/20r3/QDHDQl'
33A/20r 3/QDHDQT
33B/2013/QDHDQT
33C/20r 3/QDHDOT
iit)/2011/QDIIDOI'
33E/20 t3lQDIIDQl'
33H/20 t3/QD-
HDQT
3 3
K./20 I 3/Q
D-
HDOT
34/20t3/QDHDQT
3s/2013/QDUDO'f
36/20r3/QDIIDQT
3712013/QDHDQ'T
38/20r 3/QD-
HDQT
39/20ri/QD-
llDoT
Phe d,,yCt thlEt ke du t"an vd k6 hoech thuc hien cai
tao sua chiia HDBank Binh Duqng
FI€ d,,)4tIiEt kA du t"e'l ,A k6 hoech thuc hi€n cii
tao sua chia HDBank Hdi Phdng
TIrc dGt tt lEii{ drr torin vd k6 ho4ch thgc hiQn
Tine 2 fiKD. HO
pt e arve. r ntta tttiu rt,uc hien va gid lri HD tha) logo
va cdi lqo nr4l liin hq rh6ng HDBank - CN Lio Cai
Phe duylfifi6iroen ,6n diu tu hoin thirnh c6ng
rrinh sua ch[a cdi lao CN Sdi Cdn
roa" ,dn diu.tu hoirn thinh c6ng
Phc d,,yet
tao PGD Cdu Gi6Y
chia
cai
trinh sua
Nhan tar sdn di cin tru nghia vu tni ng cua khdch
hing Ha Nguyen Long - PGD Nguyin Vdn Linh - CN
Dn Ninc
pne auyet
+yilt toan ,6n diu tu hodn thinh c6ng
trinh sta chtra cai tao PGD Binh Tha
pf" auye.r ctror-t a tliu thi c6ng vi gi6 tri Hqp d6ng.
C6i thiu thi cdng kho h6 so - Tda nhA Tam Binh.
q,ry-t
Thi Duc
04/04/20t3
04/04/2013
08t04t20t3
t2t04t20t3
t0/04/201i
05/04/20t3
05/0,1/2013
r)j
0l:L[]
05/0.1/2013
l6/0,r/201i
l(, Ir.l
lt)ll
l8/04/2013
Plr€ duyQt quy6t
toin v6n diu tu
hoiLn thdnh c6ng
trinh sua chia cai lao PGD Nguyan Oanh
Pt€ duyet thi6t k6, du toan vA k6 hoach thw hien sua
chta cdi tao PGD Nsd Gia Tu
phe duygt thi6t k6, dv todn ve k6 hoach thuc hiQn cei
tao sua chia CN Ntrhe An
Cdi tao sua chta HDBank CN V4n Hqnh
duyet thiitt k6, dr,r todn vi k6 ho4ch thpc hiQn crii
tao sia chia CN Tan Binh
Phe duyet thiCt kA, du torin vi k€ hoach thuc hi€n cdi
tao sira chia CN C0ns Hda
Phe duyer rhiiit kii, du toan va k6 hoach thuc hien
TAns I thuoc ]"lKD, HO
Phc duygt thiiit k6, du torin vd ke hoech thuc hien
HDBank CN vrlnq Tau
Pho duyer lhier ka, dv todn vA ke ho4ch thuc hien
PGD Ba Ria - CN Vin!. Teu
'lhdi giao nhifm vp 6ng NguyEn Anh Vn - GD Kh6i
PhC
OTNNL
1'hdi giao nhiQm vp Quy€n GD CN BIc Ninh - Ong
Nsuy6n N,roc Khanh
Phe duyet quyCt todn vdn dau tu hoan lhenh c6ng
trinh sia chia cai tao PCD Nc.uy6n Duy Trinh
l8/0,1/201l
Thay diii dia di.im CN Ddng Nai
l8/0,1/2013
Pha duyCt quyilt toAn v6n dAu tu hoin thirnh c6ng
trinh sua ch&a cai tao PCD LC Van SV
l8/0,1/2011
hoin thdnh c6ng
trinh cung caD va lep dat Camera llO
Phd duyQt quy6t toiin v6n ddu tu
'd
I
1ll
\
105
40/2013/QDHDQT
ls
106
4ll2013/QDHDQT
l8/04/2013
t07
42t20t3tQDHDQT
t8/04/20ti
108
r09
ll0
lll
ll2
r
li
42N20t3tQDHDQT
42Bt20t3tQDHDOT
42Ct20t3/QDHDOl'
42Dt20t3tQDHDOT
43/20r3/QDHDOT
4412013/QD-
HDQl'
rl l0ll
llrl i
'Ihdnh lap IlDBank CN Hd Tinh
t8/01/2011
l'hAnh l6p HDBank CN CA Mau
lS Lrl
r
8/04/2013
26t04t2013
l-0IllrlI
2'7
t04t2013
1
448/2013/QDHDQT
?7/01/l0li
l15
44Cl20r3/QDHDQ
l7 r)l l0ll
6
l7
I
llt
44Dl20r3/QDHDQT
44U2013/QDHDQT
44El20r3/QDHDQT
ll9
44Ft20t3tQDHDQ'r
ll0
45/2013/QD-
t2l
ll2
t23
[.1
IIDO'I
46120r3/QDHDQT
41D0t3tQDHDOl'
48/20r3/QDHDQT
48A/2013/QDHDQT
duyet quyet toan von dau tu hodn thAnh c6ng
rrinh lip d4r hop din, Logo qudng c6o, Bang dac Khu
vuc phia Bdc (tir N!.he An trd ra)
Ph€ duyet thi6t k6, du torin vA kii hoech thyc hien sria
ch&a cdi tao LAu 2 PGD Ns6 Gia Tu
Vv sua d6i Quy chii xiip hang tin dung noi bO cUa
HDBank ban hdnh kdm theo Quy6r dinh s6
221201o/OD-l IDOT nsay l0/02/2010 cia tlDQl'
PhO
l7i0{,1l0ll
28/04/20t3
2'l04t20t3
27 /04t20t3
0ll05/201i
02/05/201i
02/05/2013
02/05/20r:l
04/05/20t3
Thnnh
fi
lci
F*
|ip tlDBank CN Lio Cai
Th6i giao nhiem vu Trudng Ban dai diQn KV Phia
Bic bi N,ruv€n Thi Tich
Trinh ph€ duyet gia tri phrii sinh sua chia cai Bo
I-TDT Phia Bic - 288 Lac Truns. HA N6i
Pho duyet quyet to6n v6n dau tu hoan thanh c6ng
trinh sta chta cdi t4o TTDT Phia Bdc - 288 Lec
Trunq. Hd N6i
ThAnh lap Trung tam Kidm sorit K6 torin vd Kho qu!
tai TP.tlCM va HA NOi thu6c Khdi Tdc nshiCp
Vv sdbs mQt s6 nQi dung cia Quy che t6 chic hoel
dong cia cdc Don vilrong he thdng HDBank ban
hdnh kin thco QD sd l22Al2009/QD-HDQT ngdy
l/6/2009 cna IJDQT
Vv dy quy6n cria Chri tich HDQT cho BA Ngu)'6n l'hi
Phusnc ThAo - Ph6 Chi tich l husns truc HDQT
Cir d4i bidu di c6ng tdc kh6o s6t thi truong tai
Myanmar
Vv thdnh lip.Phdng Quen li Tii sin Ng \i Tii sdn
Co thuoc Kh6i Tif chinh Ke hoach
Vv sdbs mot sO noi dung cia Quy cho td chuc hoet
dong cia cdc Don virrong he th6ng HDBank ban
hAnh kim thco QD sd l22AI2009/QDJIDQT ngay
l/6/2009 cia IIDOT
PhC duyet quyat toAn v6n dau tu hoan thAnh cdng
rinh sua chia cai tao PGD Trun[ Ilda
Ph€ duyet thiat ki!, du loen.ve ki! hoqch (huc hien sua
ch[a cai t?o TTDT Phia Bac - 138 Hoing ViQt. Cdu
Gidv, tld N6i
QD phe duyet quy6t todn v6n dau tu hodn thanh c6ng
trinh sria chila cdi tao PGD D6nq Da
Ph€ duyQt quyiit torin v6n diu tu hoin thinh c6ng
trinh sita chia cai tao PGD Duy TAn
Ph€ duyer thi6r kii, du toan vA ke hoach thuc hien
'l'ang ham I vd cdc h6 nu6c trang tri teng G. HOi sq
HDBank
9
e$
1t
r*
a
125
t)6
t27
l]8
129
r30
lll
132
Dl
Ill
49/2013/QDHDQT
50/20r3/QDHDQT
5 r/20r 3/QDHDQT
52l20t3/QDHDQT
52A,/2013/QDHDQT
52Bt20t3tQD-
HDOl'
52Cl20r3/QDHDOT
52Dl2013/QDHDOT
52El2013/QDHDQT
54/2013/QDHDQT
ti5
544/2013/QDHDQT
ll6
54B/20r 3/QD-
li7
Lr8
ri9
llo
llt
l.1l
l{i
ll-1
l-15
l.l(r
t.l7
HDOT
54Cl20t3lQDI]DQT
55/2013/QDHDQT
55A/20r3iQDHDQT
558/20r t/QD-
HDQT
56/2013/QDHDQT
5712013/QD-
IIDOT
58/20r3/QDHDOT
59/2013/QD-
ltDQl'
598/20t3/QD-
IIDOl'
60/20r3/QDHDOT
6ll2013/QD-
HDQl'
06/05/20r3
06t05t2013
06/05/201i
0(, 05 11)ll
r
)(, 1rr
l1rll
06/05/2013
06/05/2011
0'1t05t2013
09t05t20t3
l0/05/2013
t0/05/20r3
t0/05/2011
l0/05/2013
t3/05/20t1
03t06t2013
t5t05t20t3
r6105/2013
t6105/20ti
l() 05
lLrll
t6/05/2011
l6105/2013
11t05t2013
t7 /05/2013
Nh{n TSDB dii cin trir nghia vp tri ng Kh Ph4m
Cuqnq - PGD Hai Chau
Nhrin TSDB d6 c6n trir nghia vu tra nq ctla Kh Pham
Cuons - PCD Hni Chau
Trinh:phe duyet dtl to6n vA kC hoech th[c hien sua
chia cdi tao TAng tdt CN Sdi Gdn
Thdnh l{p PGD Long Khrinh - CN D6ng Nai
duyet thi6t k6, du todn ve kd hoqch thtlc hiQn ciii
tao sua chira HDBank. QTK Chs Mqi
PhC duyet thiiit kC, dlr torio ve kC hoech thuc hien cai
tao sia chtra PGD Cam Ranh
Phe duy€t thiCt k6, du to6n va ke hoech thuc hien cdi
tao sua chta HDIlank CN An Gian,t
Ti6p nh{n vi bd.nhiqm Crin b0 6ng NguyEn Xudn
Thanh - GD Kh6i OTNNL
Phe duyet thiiit k6, du roan va k6 hoech thuc hiin cei
tao sua chira CN NsuvEn Dinh Chiriu
Thay d6i ton, dia diem HDBank CN Can Ths PGD
Tan An
Vv ban hdnh Sq d6 td chuc dinh huqng toan nganh
ngdn hdng. quy ch€ t6 chuc vi hoat d6ng moi ctia
IlDBank thay lho quy che ban hanh lheo QD
l22AI2009/QD-HDQT neay l/6/2009 cia HDQT
PhC duyet thiet ko,.du to6n vA k€ hoach thuc hien
Cunr CN Hoin Ki6m
Phe duyet quyot toan vdn d6u tu hoan thdnh c6ng
trinh cdi tao sua chta
Vv ph6 duyQt quy6t torin v6n ddu tu hodn thdnh cdng
lrinh sua chia c6i tao PGD ,i.u Co
PhO
Vv thinh l6p Uy ban QLRR (sdbs QD 358/2012)
duyft quyilt torin v6n diu tu hodn thdnh cdng
trinh TAnc G TTKD
Vv trinh phC duyet gid tri phet sinh cdng trinh sua
chia cai tao CN IIiCD Ph(r
PhC duyot quyot toin v6n diu lu hoan thanh cong
trinh sua chira cdi tao CN Vin[ Tdu
PhC duyer quyet toiin vdn dau tu hoin rhanh cdng
trinh sua chia cai tao PGD Pht Mi Hrms
Ph€ duyQt quyiit todn v6n dau tu hoan lhAnh cdng
trinh sua chia cii tao PGD PGD Bach Dinc
Phd duyQt quy6t torin v6n ddu tu hodn thinh c6ng
trinh Tan,r I ]-TKD
Vv ban hinh Quy ch6 ve hoat d6ng gii ti€n, nhan
liin gui vqi TCTD CN Nsan hanq nuoc nsoei
Vv sLm d6i b6 sung mQt s6 nQi dung cua Quy ch6 vA
hoqt dQng cho vay. di vay va mua bdn co Lli han gidy
tq c6 gid trdn.thi trudng tien te ban hanh kdm theo
Quy€t dinh s6 204Al20l2lQD-HDQT nqdv 4/9/2012
PhE
t0
,08
{l{
ult
i1r
lit{
lct
:l!
cua HDQ1'
l
-t{t
t49
150
l5l
152
l5l
t54
t55
156
157
r5u
159
160
l6t
162
l6l
l6l
165
t66
167
168
169
t70
6l AJ20l3/QD-
HDQT
62/20t3tQDHDQT
63/20r3/QD-
IlDQT
64/20t3tQDHEOT
65/2013/QDIIDOT
66/20r 3/QDHDQT
66A,/20l3iQDHDQT
66A12013/QD-
I{DQ'I
67120r3/QDHDQ'T
68/2013/QDI IDOT
69/20r3/QD-
IIDQT
7012013/QD-
IIDOT
7
r/2013/QD-
HDQl'
72t20t3tQDHDOT
13t2Ot3lQDHDQT
7412013/QD-
IIDOr-
75n0t3tQDHDQl'
7612013/QD-
HDOT
77t2013/QDI]DQT
78/2013/QDIIDQT
78B/2013/QDHDOT
79l2013/QDr-rDQ1'
80/20r3/QDIIDQT
t7/05t20t3
20/05/2013
l0/05/201i
t0/05/201l
l0/05/20t3
l0/05/2013
2v05t20\31
20/05/20ti
22/05t20t3
22t05t20t1
22t05t2013
22t05t2013
22/05/20t3
22t05/20t1
22t05t2013
22t05t2013
22t05t20t3
22/05/20t3
22t05t2013
22l0i/2011
28/05/2013
30/05/2013
30/05/2013
drr4tihl6ak-..d1r toan vd k6 hoach thgc hien sua
chta cdi tao CN Ddng Nai
Vv mua TSDB cia CTCP Minh Theng - CN vnng
Phc
Tiu
Vv rnua TSDB 6ng Phem Vdn Thanh - CN Vtng
Tdu
vv ph€ duy€t quyiit totur v6n diu tu hodn thdnh c6ng
trinh sua chta cAi tao CN Hi€p Phti
Vv mua'I'SDB 6ng Phem Van Thanh
Vu ,n,ra fsbn Ong'lrin Minh'Ih6ng vn Bd Ph4m
Thi Lien
Vv riy quyin cia Cht tich HDQT cho Ong Lm Vdn
Sqn - ThAnh vi6n HDQT HDBank
Vv phe duyet quyiit to6n v6n dAu tu hodn thanh c6ng
trinh TAns 2'l-IKD
Vv phe duyet quyot toiin v6n dau tu hoan thenh cong
trinh sua chta cAi tao PGD CMTB
wlh€ duyQt quy6t torin v6n diu tu hoiLn thdnh c6ng
trinh sira chta cai Eo PCD 3 thing 2
V, pte auy[t quy,it toiin viin diu tu hoen thanh c6ng
trinh sia chih cai Eo PGD Ddne Sdi Gon
V, ptre auyqt qryilt todn v6n diu tu hoin thinh c6ng
trinh sua ch[a cai tao PGD Trang Ti€n
V, pt6 duy6i qryilr to6n vitn diu tu hoarn thdnh c6ng
trinh sta chia cei lao QTK Mi Dinh I
Vv phd duyft quy6t lodn v6n diu tu hoirn thinh c6ng
trinh sua ch[a cdi tao CN Nguy6n Trii
Vv phe duyet quyet toan v6n deu tu hoen (ha'nh c6ng
trinh sita chtra cai Bo CN Bac Ninh
W ph€ duyQt quyiit to6n v6n diu tu hoan thdnh cdng
lrinh sua chia cdi t4o PGD Cam Ranh
V, pne auyqt quy6t torin v6n diu tu hodn thirnh c6ng
trinh sua chira cii lao PGD Trang An
v, pte auyet tni6t f6, d1r todn va k6 hoach thuc hifn
sua ch[a cei tao TTDT Phia Nam
vu u- nann Qry ctrd va Quen li Tni san Nq ve Tei
Sdn C6
W ci dai bidu di cdng tec khio set thi truong l4i
Kazakhstan
Trinh phe duyQt giri tri ph6t sinh sua chtu cei qo CN
Linh Binh Thdn!,
Vv ptr€ duyqt quy6t torin v6n diu tu hoin thdnh c6ng
trinh sua ch*a cdi tao PGD Long Kh6nh
V, ptlc auygt chqn nlrir thiu vi giri tri Hqp d6n8. g6i
thdu thi cdng bidn dqc. logo trong nhA. hqp ddn quiing
c6o PGD Long KhAnh
)9
\t{
c6
ad
1P)
i$
f,
l7t
t72
l7l
t7{
r75
t16
t71
80A"/20r3/QDHDQT
80/2013/QDHDQT B
80c/2013/QDHDOT
8l/2013/QD-
HDOl'
82/20r 3/QD-
HDOT
83/2013/QD-
llDol83A/20r3/QDHDO'T
83B/20r3/QDHDOl'
83C/20r3/QDt19
HDQT
84/2013/QD180
HDQT
848/20t3/QDt8l
IIDQT
84C/20r3/QD182
IIDOT
85/20r3/QDt8l
I'tDO'l'
86/2013/QDls.l
HDOT
87/2013/QD135
I{DQT
88/20r3/QD[.t6
IIDQ'I'
89/20r 3/QD1137
HDQl'
90/2013/QDllIr
HDOT
904/20r3/QDllt9
HDQT
9l/2013/QDl()0
HDQT
92l2013/QDl9l
IIDQT
93/20r3/QD178
r-
192
l9i
l9{
I95
HDQ'T
94/2013/QD-
IIDQl'
95/2013/QDHDOT
96/20r3/QD-
HDOl'
30/05/2013
V, phldryQt drlEt tr,
dg t"an va ki: hoech thrc hien
cai tao. sira chia HDBank CN Hdi Duong
0|06t20t3
Vv bd nhi€m CBNV BA Nguy€n Thi Anh Duong
0l/06/201i
Vv bd nhiQm KTV Bd Nguy6n Thi Minh
03/06/2013
0i/06/2013
03/06/2011
05/06/201i
Lri I l, 11)l:
03/06/2011
l0/06/2013
12t06t20t3
ll/06/2013
r3/06/2013
r
3/06/2013
li/06/2013
).v06t2013
2V06t20t3
2V06120t3
2t06t20t3
v,
sabs quy6r ainn
'truimc. Dhdns PR-Marketin,l
Trinh phe duyet ph6l dinh sua chia cei qo PGD
Lons Khrnh
Phc duyet thiiit k6, du todn va k6 hoach thvc hiCn cai
tao sia chila HDBank - CN Y€n Thrii
Phe duyer thi6t ka,, du toen vi ka ho4ch thuc hien cai
tao sira chia IJDBank - PCD Thanh Binh
Phe duyet thiiit kii, du loan va kE hoech thtIc hien cai
t?o sua ch&a HDBank - PGD Tdn Bi6n
Vv tiiip nh{n vd bii nhiQm GD CN Lio Cai - Ong Vi
H6np Duc
-.1
Vv cu dai diQn tham gia DHDCD thuong ni€n 2013
thi6t k6, du todn vA ka hoach thrc hien cei
tao sua chta PGD DAc thir Thn Dd
PhC duyet thiiit k6, ds toen ve ka ho?ch thuc hien sua
chia cai tao PGD Thdt NOt
Nhin chuyEn nhugng tdi sdn 6ng Bd Truong ThiQn
Huy - NcuyEn Ngoc Xudn Nhi
PhC duyQt
Ndng cip vd d6i r6n Q'IK Trung Hda lcn PGD
lhe duyqt quy6t toan viin tliu tu hodn thanh c6ng
trinh lio dat ATM Khanh Hoi
Ph6 duyQt quy6t torin v6n diu lu hodn thdnh c6ng
rrinh liD dat ATM Long H6u md r6ng
vv thdnh
lap Ban chi dao vA Ban trien khai thvc hien
vi6c didu chinh co c6u t6 chric HDBank
Ph€ duyet quy6t to6n v6n dau tu hoan thenh cong
trinh CN An Gianc
Vv nrua tdi sdn
24t06t20t3
Vv mua tdi sdn
0(,
lllll
2{/06/20t1
24t06/20t3
l-l
o(,
lLrli
.6 167/20l2iQD-TGD
ngay
25106/2012 vv thanh lap HOi d6ng xu li ng qua han
V, U ,lniem CSNV 6ng Nguy6n Phric Qu6c -
l.t f(, lL)ll
l-l
L!
Vv mua
tii
san dC thu h6i nq
Vv sdbs QD siir 167/2012/QD-TCD n gdy 251612012
vv thenh laD HOi dainc xi li ns que han
Vv b6 nhiQm Crin bQ 6ng T6n Cim Thdnh - GD CN
Linh Binh Thdns
Vv tirip nh{n vd b6 nhiQm Crin bQ Ong Cao Duc
Trunq
t).
,l>
,Hl
{
0
tl,
I
196
197
198
199
200
t0l
202
t0i
l0-+
t05
206
207
1013
:09
2r0
2lt
2r2
2ri
I l.{
215
216
2t-1
D013tQDHDQT
98/2013/QD9'7
HDQI'
99/20r3/QDHDQT
r00/2013/QDHDQT
l0l/20 r3/QDHDQT
102/20r 3/QD-
HDQT
r03/2013/QD-
lrDor'
104/2013/QD-
HDOT
105/2013/QD-
HDOT
107/2013/QD-
HDOT
t08/2013/QDHDQT
109/20t3/QDHDQT
I l0/20r3lQDI]DQT
r I r/2013/QDHDO'I
l l212013/QDHDQT
I l312013/QE-
HDQT
l t4120t3/QDHDOr'
l r5/20r3/QDI.IDQ'T
ll 5A/20r 3/QD}IDOT
I t6/20t3/QDIIDQT
l r 7/2013/QD-
HDQT
l r8/20t3/QDI]DQT
21t06/20t3
24t06t2013
24t06t20t7
vv
phe duyet quyet to6n v6n dau tu hoen thdnh c6ng
trinh sua chta cdi tao QTK Trung Y€n
Vv phe duyet quyet todn vdn deu tu hoa,n thanh c6ng
rrinh sua ch0a cai tao CN D6nc Nai
Vv phC duyet chen nhi thiu vd gi6 tri Ilqp d6ng. g6i
thiu thi cdng phdng nghi lanh deo HDBank CN Lao
Cai
24t06t20t3
Vv phe duyct chan Nha lhAu va gia tri Hqp d6ng. Cdi
thiu tlri cdnc tdnc 3,4 CN Hoirn Ki€m
24t06D.013
vv
24/06/20t3
Vv phe duyet thiet.k6, du to6n ve ke hoach th\rc hien
sia chia cAi tao Lau I, 2 vd Logo n6c PGD D6ng Sii
thay ddi ten, dia di6m CN TAn Binh
Gon
l-l ll(, l1rll
0rr
l0ll
l-1 0(,
lt ll
l.l
25t06t20t3
25t06t20t3
Vv ph€ duyQt quy6t toan v6n dAu tu hoan thenh c6ng
trinh lip dAr ATM B6n C6t - Binh Du(ms
Phc duyet rhiCt k6, du todn va ke hoech thqc hien sua
chia cdi tao Ldu 5 - 25lllS
Tdnh phe duyet gia tri phAt sinh sua chia cai qo
OTK Truns Y€n
quy6t toan v6n ddu tu hoin thdnh c6ng
trinh sua chta cAi lao CN Ldo Cai
Phe duyet quy6t toAn v6n diu tu hoin thinh c6ng
trinh sia chtra cai tao PGD Linh Dim
PhO duyCt
25t06t20t3
Tiiip nh{n vd bri nhi€m KTv Pham Thi Thny Trinh
26/06/2011
Vv ban hinh Quy ch6 hi th6ng kidm sodt nQi
ki€m todn nOi b0
l()
1l(,
lt)ll
Vv thdnh l{p HQi d6ng xri lli
rii
bQ vA
ro
cia Quy ch€ t6 chuc ho4t dQng
HDQT
HDBank
ban
hanh kdm theo QE s6 59
clia
ncdv 0l/07/2008 cia HDOT
Sdbs mQt s6 nQi dung cia Quy che t6 chuc hoat dQng
cira Ban ki6m sodt HDBank ban hdnh kdm theo QD
s6 106 nsiv I l/1212008 cia HDOT
Vv ban hdnh Quy ch6 t6 chric hoat dQng cia TCD
HDBank
Vv sdbs mQt s6 nQi dung Quy chA lam viQc cia TCD
IlDBank ban henh kCm theo QD 123/QD-NHPTN
nsiy 27 l\2/1999 cia Chn t ich H DOT
Ti6p nhAn vi b6 nhiQm CD CN Daklak Phan Nggc
Sdbs mQt s6 nQi dung
27/06/20t3
27 t06t20t3
27106/20 t1
2't /06/20t3
28/06/2013
l()
1l()
l0ll
29/06/20ti
29t06t20t3
DiEn
vv
th[c hi€n
Leu
Phdnq
Thd
sua chta cdi tao
3
Phe duyet nhd thau thgc hiQn vn gid tri Hqp d6ng thay
loeo vd cAi lao mel tien he th6nc HDBank
Trinh phe duyet gili tri ph6t sinh sua chiia cei qo CN
Hai Duons
phd duyQt thi6t.k6, du torin vd kii hoach
li
\
{
/,
I9/20ti/QDIIDOT
I
218
29t06t20t3
duyet quyet todn v6n diu tu hoin thdnh c6ng
trinh sua chta cdi tao CN HAi Duorc
PhC
III. Thay d6i danh
srich vA ngudi c6 li6n quan ciia c6ng ty d4i ching theo quy dinh tei
khorin 3,1 Di6u 6 Lu$t Chfmg khodn (Beo c6o 6lhdng/n5m): */,dng phtit si,th
IV. Giao dich cia c6 al6ng noi bO vi ngutt li6n quan (Bdo c6o 6 thar dnam\t *hing phtit silt
HI)Bank lhdng nlrin duoc th6ng bio vr bio cao kit qua giao,lich nio cua c6 di,ng rrJi
ba va nguoi co liin quan lrong 6 th6ng driu nanl 2011.
l.
V.
Cdc giao dlch khtic: (cdc giao dich cui cd ddn8 n(ii ba/ c6 ddng lon vrr rrguoi lien quan
voi chinh C6ng ty): lhAng phtit sihh
vin dt cin lul
Cdc
-
.
khdc (Brio crio 6 thing/ntrnr):
Dqi hQi dirng c6 d6ng'l-hLrcrng niOn ntrm 2012 cria HDBank da dugc to chuc tai TP
tlCM vio ngdy 25l14l2}l3. Tqi Dti hQi lin niy di biu bd sung Thinh viOn IIDQT
doc lAp vd Thdnh viCn Ban kiCm soiit IlDBank nhiem kj, 2012 - 2017.
Danh sdch'fhanh vidn IlDQl vr\ Thdnh vi€n BKS HDIlank nhiQm ki 2012 2017
du. c biu b6 sung cp th6 nhu sau:
Thinh vion IlQi tliing qunn tri
|
.
j
.
Bd Nguy6n Thi TAm
-
Thanh vi€n I IDQT d6c lap
l'hinh vi6n Ban Ki6m sorit
l. Bi Nguy€n Thi Tich -'lhinh
vidn BKS
N-C
Nt i ttltA
QUAN
'tltl
IICO.IN
'(j1 IdNG
PHATTBIEN
\""\
IHiINH
HdcHi
l_t,t It B.\\(; t,\ll
1.1