ng cONGTHUoNG ceNG HoA xA Her cHU NcHI.{ vlpr ,2.

Transcription

ng cONGTHUoNG ceNG HoA xA Her cHU NcHI.{ vlpr ,2.
ng cONGTHUoNG ce NG HoA xA Her cHU NcHI.{
56: 31 12014/TT-BCT
Hd
vlpr NAM
DQc
lflp - Tq do - H4nh phrlc
N)|
ngdy 02 thdng
I0 ndm 2014
THONG TTI
Quy ilinh chi ti6t mQt sii nQi dung od ao tohn diQn
Cdn c* LuQt Di€n lryc ngdy 03 thang 12 ndm 2004 vd Ludt siia d6l, b6
: -.; cila LuQt Di€n lryc
sung mpt s6 di6u
ngdy 20 thdng I I ndm 2012;
Cdn c{r NShi dinh f 14/2014/ND-CP ngdy 26 thdng 02 ndm 2014 cila
Chfnh phfi quy dinh chi ti€t thi hdnh Luqt Di€n tryc vi an todn di€n;
Cdn cft NShi dinh s6 75/2012/ND-CP ngdy 12 thdng lI ndm 2012 cilq
Chinh phil quy dinh chac ndng, nhiQm r,,,, quyin hqn vd ,o
6 chftc cila 86
"Au
C6ng Thuong;
Fr
+)
Theo d€ ngh! cila Cqc trtrcrng CUc
nghiQp;
Ki
thugt an todn vd M6i tradng c6ng
Bp trudng BQ C6ng Thaong ban hdnh Th6ng ta quy dinh chi ti€t mpt sii
nQi dung v€ an todn diQn.
Chuong I
QUY DINH CHUNG
Di6u 1. Ph4m vi tlidu chinh
. Th6ng tu ndy quy.dinh chi
n6i dung ,rd 3tr todndiQn bao g6m:
HuAn luyQn an todn, x6p bpc vd c6p thr an to}rn diOn; n6i dAt k6t cdu kim loai
ctra nhd d, c6ng trinh trong vd 1i6n t<A nann lang b6o vQ an todn ducyng dAy d5n
diQn tr€n kh6ng ddi v6i diQn dp ti 220 kV trd 16n phdng trinlh di6n cAm irng;
biiSn b6o an todn di6n; thoa thupn khi xdy dUng nhd o, c6ng
lrinh trong hdnh lang
b6o vQ an todn ducrng. dAy d6n di6n cao 6p trdn kh6ng, cntl CO b6o c6o tai nan
di6n vd circvi pham dOi v6i henh lang b6o vQ an todn lu6i diQn cao 5p.
titSt
m6t
sO
Di6u 2.DOi tugng 5p dgng
Th6ng tu ndy rip durlg eOi vOi cilc t6 c^hfc, cri nhdn c6 ho4t dQng diQn ltrc vd
sri dpng diQn tr6n lenh th6 ViQt Nam, cilct6 chric, c6 nhAn kh6c c6 1i0n quan.
Di6u 3. GiAi thich tir ngir
Trong Th6ng tu ndy c6c tir ngt dudi ddy dugc hi6u nhu sau:
I. Ngudi vdn hdnh, stra chira di€n 6 n6ng th6n, miin nili, bi€n gioi, hdi dao
ld nguoi lao dQng cria don vi diQn lyc hopt dQng theo L4t Hgp t6c x5, ph4m vi
hoat dQng tpi khu vpc n6ng th6n, mi€n nrii, bi6n gi6i, hii d6o.
,2. Ngadi vdn hdnh, thf nghiQm, xdy ldp, saa chira dadng ddy diQn hoQc
thiAt bi diQn o doanh nghiQp ld ngudi lao d6ng cua cdc dcrn vf : PhSt cliQn, truy6n
diQn, phdn pnOi eign , xdY lap diQn, sir dung dipn dC sin xu6t (c6 trpm bitin 6p
ri6ng) hopt dQng theo LuQt Doanh nghi6p.
tfi
3. Ngadi.s;r dung la9 dQng ld ngudi dai dien theo ph6p luflt hoac ngudi
dugc r'ry quydtt ctn c6c t6 chric, c6 nhdn, dcrn vi tryc titip quin ly ngudi lao
d0ne.
HUAN LUyrN AN
|ti
roA*, *fJITE
"i*
rHE AN roAN DrEN
Diiju 4.DSitugng tlugc hu6n luyQn an toin, x6p b$c vir c6p th6 an tohn
iliQn
Ngudi ldm c6ng viQc vpn hdnh, thi nghiQm , xdy 18p, sira chta ducrng d6y
d6n diQn hoac thi6t bi dipn o doanh nghiQp, bao g6m ch treo, th6o, ki6m tra,
ki6m dinh hC th6ng do, d6m diQn ndng; <1i6u clQ vi6n.
2. Ngudi ldm c6ng viqc vfln hdnh, sira chta diQn o ndng th6n, midn niri,
bi6n gi6i, h6i t16o.
1.
Didu 5. NOi dung hu6n luyQn phAn
1.
f
thuy6t
Ngi dung hu6n luyQn chung
rX r
a) Scr d6 he^ th6ng diQn, c5c y6u cAu b6o dim an todn cho h9 th6ng diQn.
b) BiQn ph6p t6 chric aC Uao d6m an todn khi ti6n hdnh c6ng viQc: Kh6o s6t,
lfp bi5n Uan niOn trucrng (ntiu cAn); lflp kti hopch; il6ng ky c6ng tdc;t6 chric dcrn
vi c6ng t6c; Iim viQc theo Phi6u c6ng tdchoic Lenh cdng t6c; thu tpc cho ph6p
ldm viQc; giSm sdt an toirn trong thcri gian lirm vi6c; thu tpc k6t thirc c6ng viQc vd
d6ng diQn tro lpi.
k!
thu4t chuAn bf noi ldm viQc an tohl: Cat aien vd ngdn chf,n
c6 diQn trcr lp1 noi ldm viQc; ki6m tra kh6ng cdn diQn; tie'p d6't;1Qp rdo chin, treo
bi6n c6m, bii5n b5o; thi6t lpp vtng lirm viQc an todn.
c) BiQn ph6p
d) C5ch nhQn bitlt vd biQn phSp lopi tru nguy co gdy t,,t .6, tai n4n tai noi
ldm viQc vd phuon g phdp t6ch nan nhdn ra khoi ngu6n diQn, so cuu nguoi bi tai
n4n diQn.
d) Tinh ndng, t6c dpng, cdch str dUng, cSch b6o qu6n, quy tlinh vd ki6m tra
(thi nghiQm) c6c trangthiCt bi an toirn, phucrng tiQn, dgng cp ldm viQc phi hqtp
vdi c6ng vigc cria nguoi lao dQng.
2. NOi dung hu6n luyQn cho ngudi ldm ttmg c6ng viQc cp
a) cho ngudi ldm c6ng viQc
thrS
vfn henh ducrng d6y dan diQn, thi6t bi dicn
- DOi v6i dudrne d6y ddn dien:
+ Quy trinh vfln hdnh, quy trinh xu ly sg cO ducrng dAy d6n diqn;
d6n <liqn; lirm viQc tr€n ducrng ddy d6n
h{t, tia cdy trong vd gAn hdnh lang b6o
dip
tr6n cao.
v6
- OOi v6i thii5t bf cli6n:
+ Quy trinh v0n hdnh, guy trinh xri ly su c6, quy dinh an todn cho thi6t bi
diQn, trpm di6n;
+ An todn khi: Ki6m tra thi6t bi diQn; dua thi6t bi diQn vdo hoflc ngtmg v6n
hdnh; ldm vi6c v6i cdcthidt bi diQn, hQ th5ng diQn mQt.fridrr;
+ Phdng ch6y, chta chdy cho thitit bi iliqn, trqmdipn.
b) Cho ngudi ldm c6ng viQc xdy l6p diQn
- An todn khi ddo, d6 m6ng c6t; ddo mucrng c6p ngdm;
- An todn khi l6p,
dpg
c6t;
- An toAn khi r6i, cdng dAy d6n, dAy ch6ng s6t;
- An todn khi lap dpt thi6t bi diQn.
c) Cho ngudi ldm c6ng viQc thi nghiQm di6n
- Quy trinh vfln hdnh, Quy trinh xu l1f rg c6, quy dinh an todn cho c6c thi6t
bi cria tram thu nghiQm, phdng thi nghiQm; bi€n ph6p t6 chric d6m bio an todn
khi tht nghiQm;
- An todn cliqn khi ti6n hanh c6c loai thu nghiOm ri€ng biQt nhu thu nghiOm
m6y cliQn,mdy bi6n di6n iry,bi6nddng diQn; cach di6n ctra cap eign.
d) Cho ngudi ldm c6ng viQc sira chfra ducmg dAy ddn di6n, thi6t bi dien
- DOi v6i ducmg ddy d6n di€n: An todn khi sria chta tr6n dudrng dAy d6n
dipn ctd cit digtt hodc dang mang cliqn di dQc lAp ho{c trong vDng inh hucmg cua
ducrng d6y kh6c dang vQn hdnh;
- EOi v6i thi6t bj diQn: An todn khi ldm vi6c v6i ttrng loai thi6t bi di6n nhu
mdy bitin iry, mdy cht, md,y ph6t cfiQn, dOng co diQn
irp, tp diQn, hQ th6ng
diQn mQt chi6u.
"ui
d) Cho ngudi ldm 96ng vi6c treo, th6o, ki6m tra, ki6m dinh
d6m diQn ndng tai vi tri l6p dpt
.
hC th6ng do,
An todn khi treo, th5o, ki6m tra, ki6m dinh he th6ng do, d6m di6n ndng tai
vi tri IEp dinkhi c6 di6n ho{c kh6ng c6 diQn.
Di6u 6. NOi dung hu6n tuyQn phin thgc hirnh
1. Cdch sri dr,rng, b6o quAn, ki6m tra, thi nghiOm circ trangthi6t bi an todn,
phucmg tiQn, dpng cp ldm vi6c phu hgrp v6i c6ng viQc cria ngudi lao dQng.
2. Phuong ph6p t6ch ngudi bi dien gidt ra khoi ngu6n di6n vd so criu ngudi
bf tai nqn diQn.
3. Nhirng nQi dung thao t6c 1i6n quan d6n vi6c b6o d6m an todn phn hgp
vdi c6ng viQc cria ngudi lao dQng.
Did;u
7.T6 chrlc hu6n luv6n
1. Doi v6i ngudi lao dOng quy dinh tpi Khoan 1 Di6u 4 Th6ng
ngudi su dpng lao dQng c6 trdch nhi6m:
tu
ndy,
a) X6'y dpg tdi liQu vd quy dinh thoi gian hu6n luyQn phu hgp v6i bQc an
todn vd vi tri c6ng viQc cria ngudi lao dgng;
b) Lr.ra chgn ngudi hu6n luyQn theo quy dinh tai KhoALn 3 Didu ndy;
-i
c) T6
chric hudn luyQn
lao dQng sau khi ki6m tra
thuytit ho[c phAn thpc hdnh
dat;
r
1 ,
cdp th6 an tolrn di6n cho ngudi
hqp ket qu6 ki6m tra phAn ly
i phdi huAn luy0n lpi phAn chul
d) Qu6n ly, theo ddi c6ng t6c hu6n luyQn, x6p bpc vd c6p th6 an todn di6n
tpi dcrn vi.
2.Ddi v6i ngudi lao d6ng quy dinh tpi Khoin 2 DiAu 4 Th6ng tu ndy,
So
COng Thuong co tr6ch nhiQm:
a) XAy dUng tdi liQu vd quy dinh thdi gian hu6n luyQn phn hgp v6i bpc an
todn vir vi tri c6ng vi6c cria ngudi v6n hdnh, stra chfra di6n cr n6ng th6n, mi6n
niri, bi6n gi6i,hhi d6o;
b) Lga chgn ngudi hu6n luyQn theo quy dinh tai Kho6n 3 Di6u ndy;
1 ,
r mi
c) T6 chric hu6n luyQn, ki6m tra, x6p bpc vd cdp th6 an todn di6n cho ngudi
lao dQng sau khi ki6m tra d,qt y6u cAu. Truong hq'p k6t qui ki6m tra ph6n ly
thuy6t hoflc phAn thyc hdnh khdng dpt y6u cAu, ph6i hu6n luyQn lAi phAn chua
dpt theo dC nghf cria ngudi sft dpng lao dQng.
3. Ngudi hu6n luyQn
a) Ngudi hu6n luyQn phAn ly thuytit ph6i c6 trinh d0 dai hsc trd 16n pht hqp
v6i chuy6n ngdnh hu6n luyQn vir c6 it nhdt 05 ndm kinh nghiQm c6ng t6c trong
chuydn ngdnh d6.
b) Nguoi !u6n luyQn phAn thUc hdnh co trinh d0 cao ddng trd 16n, thdng
th4o vd c6 ft nh6t 05 ndm kinh nghiQm ldm c6ng viQc phu hqp v6i chuyOn ngdnh
hu6n luyQn.
4. Hinh thirc vir thdi gian hu6n luyQn
i
r.-
'
r
'
, .^
i 1 .
\.1
+^
t.
I
a) Hudn luyQn lAn d6u: Thgc hiQn Lhi nguoi lao dQng m6i dugc tuy6n dUng.
Thdi gian hu6n luyQn lAn dAu itnhdt24 giit.
p) Hu6n luyQn dinh lc},: Thsc hiQn hdng ndm. Thdi gian hu6n luyQn dinh ky
it nhdt 08 gio.
c) Hu6n luyQn 14i: Khi ngudi lao dQng chuy6n d6i vi tri c6ng viQc ho{c thay
eOi Uac an todn ho{c c6 sp thay.<16i thit5t bi, c6ng nghq; khi kdt qu6 ki€m tra ciua
ngudi lao dQng kh6ng dAt y.eu cdu ho{c khi ngudi lao dQng dd nghi ldm viQc tri 6
thfingtrd l6n. Thdi gian hu6n luygn lpi it nhAt 12 gid.
I
.'
F m\
r.
"
1
1
+a
5. Tuy ili6u ki6n cp th6, ngudi sir" dpng lao dQng c6 th6 t6 chric hudn luyQn
todn diQn theo nQi d.tttg quy ilfnh tpi Th6ng tu ndy ho{c t<6t trqtp hu6n
ri6ng rrA
*
cdc nQi dung,rd an todn lao dQng, vQ sinh lao d6ng, phdng chdy
luyetr
ho{c huAn luyQn kh6c dusc ph6p luQt quy dinh.
chta
chdy
6. Chi phf t6 chilc hu6n luy6n, cAp th6 do nguoi su dung lao d6ng chi tr6.
Didu 8. Bflc an tohn diQn
Bflc an toirn diQn dugc phan thanh 5 b6c, tir bac r/5 d€n 515.
1. YOu cAu itOi v6i timg b6c an todn diQn
a)E6i vlibQc ll5:
- f6t qui hu6n luydn lAn dAu vA ty thuyiSt vA thlrc hdnh dat S1yotrcr l6n;
,,.
- Bi6t nhitttg quy dfnh chung d6 d6m b6o an todn khi thgc hiQn c6ng vi6c
dugc giao;
- su dpng vd quin ly trang thict bi an todn, phucrng tiQn, dpng cu ldm vi6c
dugc giao dring quy dinh.
b) DOi voibdc 215:
- gi6t nhimg quy dinh chung vd bi6n
ph6p b6o d6m b6o an todn
khi thuc
hi6n c6ng viQc dugc giao;
- Sri dpng vd quAn Iy trangthi6t bi
an todn, phucmg ti6n, dung cu ldm vi6c
dugc giao dring quy ctfnh;
- ei6t phucrng ph6p t5ch nan nhdn ra kh6i ngu6n diQn;
- niet so criu ngudi bi diQn giat.
c) Ddi voibdc 315:
- YOu cAu nhu eOi vOi bdc 215;
- C6 khe ndng ph6t hi€n vi pham, hdnh vi kh6ng an todn;
- gi6t c6ch kitim tra, gi6m s6t ngudi ldm viQc o
ducrng ddy hodc thi6t bi
di€n.
d) DOi voibdc 415:
- Y6u cAu nhu eOi vOi b1c 315;
- Hi6u rd tr6ch nhiQm, pham vi thuc hi€n cria ttmg dcrn vi c6ng trlc khi cing
tham gia thr,rc hi6n c6ng viQc;
- gi6t lpp bipn ph6p an todn dO thuc hiQn c6ng vigc vd t6 chirc giSm silt,
theo d6i c6ng nhdn ldm vi6c;
- C6 kha ndng phAn tich, didu tra sg c6,hin4n di6n.
d) D6i
vlibqc
5/5:
lr
- Yeu cdu nhu d6i v6i bdc 415;
- gi6t ptrOi hgp v6i c5c dcrn vi 96rg tdc V,h6c,ldnh dpo c6ng viQc, t6 chirc
ti6n hdnh cdc bi6n phdp an todn vd kii5m tra theo d6i thuc hiQn c6ng vi6c.
.
2. Nhirng c6ng viQc dugc ldm theo
an todn
a) Bpc 1/5 dugc ldm nhimg phdn
- Eugc ldm cdc c6ng viQc kh6ng t
vi6c sau:
xuc vol tntet bt hopc daiy diin mang
- Tham gia phU vi6c cho dcrn vf c6
t5c ldm vi6c tr6n thi6t bi diQn, duong
tli6n;
iA
rX
r.
oav oan olen.
b) BQc 215 duoc ldm nhimg phAn
- Ldm phAn c6ng vi6c cira b1c
Il5;
- Ldm vi6c tai noi dd dugc cdt di6n h
c) Bac 3/5 dugc ldm nhfrng phAn
- Ldm ph6n c6ng viQc ctra bQc 215;
- Ldm vi6c tpi noi dugc
dipn
ttng
"6t
- Ldm viQc tryc ti6p v6i ducrrg d6y
di6n, thi6t bi cliQn hA 6p dangmang
di0n;
- Thgc hiQn thao tdc tr6n lu6i diQn
- Ki6m tratram diQn, dulng ddy diQn dangvpn hdnh;
- Cdp lQnh c6ng tdc, chi huy trgc tii , cho ph6p tlcrr v! c6ng t6c vdo ldm
viQc, giSm sdt dcrn vf c6ng t6c ldm vi€c tr€ ludi di6n hq 6p.
d) Bpc 415 dugc ldm nhirng phAn c6n
Y\
rl
- Ldm ph6n c6ng viQc cria bdc 315;
- Ldm viQc tryc titip v6i ilucrng ddy d6n ifiQn, thi6t bi
diQn hA
5p, cao 5p
dang mang diQn;
- Cdp phi6u c6ng t6c, lQnh c6ngtdc,
t6c vdo ldm viQc, giSm s6t don
thi6t bi i1i6n.
vi c6ng
d) Bflc 515lirmtodn bQ c6ng viQc t
i huy tryc ti6p, cho ph6p dcrn vi c6ng
ldm viQc tr6n dudng ddy d6n diQn,
pham
vi dugc giao.
Did;u 9. Th6 an toirn tli6n
1. C6p th6
a) CAp mdi sau khi ngudi lao clQng
y€u c6u hoflc khi ngudi lao dQng chuydn
b) Cap lpi khi ngudi lao dQng ldm m6
c) C5p sria ddi, b6 sung khi thay d6i
hu6n luyQn lAn dAu vd kiiSm
I COng Vlec.
ta dqt
ldm hong th6.
an todn ctra ngudi lao dQng.
d) Thdi gian c6p mo|
cdp lqi, c6p s
d6i b6 sung thd cho ngudi lao dQng
\
quy dlnh tpi Kho6n I Di6u 4 Th6ng tu r
kh6ng qu6 05 ngdy ldm viQc, kC tir
ngdy ngudi lao clQng dugc hu6n luyQn 16n dAu, hu6n luyQn dinh k)i, hu6n luyQn
.l
.\
r
v
^
lar, Ktem ta dat y€u
cau hopc ngdy ngudi sri dpng rao d6ng nhfln dugc vdn b6n
dd nghi cria ngudi lao d6ng ldm [6ng,-ldm
-6t tne
f
,
!
,
sua d6i b6 sung th6 cho ngudi lao rl6ng
ndv kh6ng,qu| l0 ngdy ldm viQc, tc6 ttr
An'dAu, hu6n luyQn dirh ky, h;#
h;;
cira ngudi sri dpng lao d6ng c6 ngudi I
dUng
trdch
r)
ng
Cn
Dang
ua
- vdn b6n do nghf cira ngudi sri dung lao d6ng: Ghi dAy dtr h9 t6n, c6ng
vi6c vd bQc antodn hi6n tai crtangudi lao dQng;
-
02 enh (2x3)cm vd th6 an todn dign cfi (n6u c6) ctra ngudi lao d6ng.
e) M5u th6 theo Phu lpc I ban hdnh kdm theo Th6ng tu ndy.
2. St dpng th6
a) Thdi hpn sri dpng:
Tt khi dugc cdp toikhi thu h6i.
b) Trong su6t qu6 trinh ldm vi6c, ngudi lao d6ng ph6i mang theo vd xu6t
trinh Th6 an todn. diQn theo ydu c6u cira ngudi su dpng lao d6ng hodc cin cdc
dodn thanh tra, ki6m tra vO an todn diOn.
3. Thu h6i the
a) Thu h6i the an tohn diQn khi ngudi lao d6ng chuy6n ldm c6ng vi6c khric
hodc kh6ng ti6p tpc ldm vi6c tai t6 chfc, don v! cfr.
b) Vigc thu h6i th6 do t6 chirc, dcm vi c6p th6 thgc hiQn.
Nor oAr xnr cAu KrM
vA LrEN xn naNn LANG
nAo vE AN ToAN DTIoNG""llTf;bltf
oAv nAn DrEN TRtN xnOxc oor vor
Drpri Ap rrl 220 kv rRo r,nN pHoNG rnANn DrFN cArvr uNcDiiju 10. Ph4m vi niii a6t
t
nf,
+.4
t
+.^
t
AAn
r Yt
!. Cap diQn 5p 220 kY: Tlong vd li6n kC hdnh lang b6o v0 an todn duong
d6y dt5n 25 mtinh tt m6p ddy ddn ngodi hoflc du6i cung.
A
nA
2;
Cdp
ddy
c16n
F
<IiQn 5p 500
1rr
kV:
Trong vd li6n k6 hdnh lang b6o vQ an todn
dudrng
60 m tinh tir m6p ddy ddn ngodi hofc du6i cirng.
Di6u 11. D5i tuqng phii n6i A6t
1. Nhn d, cdng trinh c6 mfii ldm bing kim lopi c6ch di6n
mfui. Cdcktit c6u kim lopi nim du6i m5i khdng phAi trOi C6t.
v6i e6t: XOi a6t
.
2.Nhe d, c6ng trinh co mSikh6ng ldm bing kim.lopi: NOi a6t tdt ch cdck6t
c6u kim loai cdch cliQn v6i d6t ntru v5ch, tulng bao, dAm, xd, vi kdo, khun g cisa.
7
3. N6i dltt cdc ket cdukim lopi c6ch di6n voi d6td b6n ngodi nhii 6, c6ng
trinh nhu khung s8t, t6m t6n, dng ten ti vi, ddy phoi.
Di6u 12. Kj/ thuflt nOi A6t
1. Cgc titlp ddt duoc ldm
ho[c thdp vu6ng c6 ti5t di6n
trinh. Kh6ng dugc scrn phri chc vQt
nhfrng noi dE bf dn mdn, crlc cgc ti6p
nguoi sri dung nhe d, c6ng
fOn UC m+t cqc ti;p aAt. f.q:r
ma d6ng noa. mp k6m.
2.D6'y nOi a6t c6 th6 dugc ldm bing th6p trdn ducng kinh kh6ng nh6 hcrn
6
mm ho{c th,ep dpt kich thu6c kh6ng nho hcm. (24x4)mm hoic aay aong
-dm
'n(;,
nhiAu soi ti6t diQn khdng nh6
r O mm2;
aay
Aat ia- i""g lf;eo^iiri
"eu
ph6i duoc m4 kEm hodc son ch6ng gi.
!*
?. DAy ndi d6t dugc aEt _cn4t v6i phAn n6i t cn mQt ddt cta coc titlp d6t vd
ktSt c6u kim loai cAn n6i d6t bang bu l6n1 ho{c hAn.
.
4. Truorng hqp nhd 6,,c6ng trinh dd c6 nOi e6t dang dugc sir dung thi kh6ng
cAn ph6i ldm thom cec ti6p d6t ma chi cAn ugt cn4taa'y
a6t uaJnAi aarj3
"6i
b5ng bu 16ng ho{c han.
,
Didiu 13. Tr6ch nhiQm
l.
niii adt vir qu6n ry he th6ng ,riii aat
TrSch nhiQm nOi C6t
a) D6i v6i nhd d, c6ng trinh c6 tru6c khi x6y dUng c6ng trinh lu6i di6n cao
59, ch.u ddu tu cdng trinh ludi di6n cao 6p chfu mgi .hi pfri
6p dithQ th6ng
"a
trOi A6t.
b) DOi vdi nhd 6, cdng trinh c6 sau c6ng trinh lu6i di6n cao iry thi chtr sd
hiru, ngudi sri dpng hgp ph6p nhe 0, c6ng trinh tg ldp dAt he th6ng noi e6t hodc
dO nghf dcm vi quin ly vfn henh lu6i tliQn cao 5p Ifip ditt hQ th6ng nOi d6t ,re
ph6i chfu mgi chi phi.
2. QuAn ly h9 th6ng trOi e6t
Chri sd hfru, ngudi sir dung hgp ph6p nha 6, c6ng trinh co cdc ktit c6u kim
loai n6i aat ptrai quin ly he th6ng troi e6t. Khi phrit hiQn hQ th6ng troi d6t nu
hong hopc c6 hiQn tugng b6t thucmg thi b5o ngay cho dcrn vi qu6n ly vQnhdnh
tu6i diQn cao 5p dC phOi hqp gi6i qny6t.
BIEN
"A8[iI+Ii*
Di6u 14. Phin lo4i bi6n b6o an toin tliQn
DIEN
1. Bi6n bilo an toan diQn dugc chia thdnh bitin c6m, bitln
chi d6n, cu thti theo BAng sau:
cinh b5o vd bi6n
TT
I
a
b
c
d
Lo4i
vi
nQi dung bi6n
Hinh
Bi6n c6m
CAm trdo! DiOn dp cao nguy
r A,
cnetnguol
hi6m I Uinh tu.
lb
Hinh 2
rr4,-- r-: I r n, *.^
'.A
uam
lal gan! uo cllen nguy hrem
chdt neudi
Hinh
Cdm d6ng dien! C6 ngudi dang
ldm vi6c
Hinh 4
Vi6n mdu d6 tuoi. ndn mdu
tring, chir mdu den.
Hinh
Vi6n vd hinh tia chdp miu
I
d6 tuoi, n€n mdu trdng, chir
mdu den.
Bi6n chnhbilo
a
Dtmg lai! C6 diQn nguy hi6m chtit
ngudi
b
C6p diQn luc
J
|
I
C6m vdo! Ei6n 6p cao nguy hi€m
chdt ngudi
2
a
vE
Quy cfch bi6n
(Cd hinh 6nh vd chfr theo
hinh v0 tpi Php lsc II
Th6ng tu ndy)
Vi6n vd hinh tia ch6p mdu
.
I
do tuoi, n€n mdu trdng, chfr
mdu den.
a,
3
5
Hinh 6
+r ,
Vi6n, cht vd mfii t6n mdu
xanh tim hodc den chim 1
;,
.
+.A 2 mm; n€n
mdu trdng.
Bi6n chi d6n
a
Ldm vi6c tai ddy
b
Vdo hu6rng ndy
c
Pa nOi A6t
Hinh 7
Hinh
8
Hinh 9
Ndn phia ngodi mdu xanh 16
c6y,,n6n phfa trong mdu
trdng, cht mdu den.
Vi6n vd chfr mdu den. ndn
vdng.
2. Ngodi nhfrr,q bi6n b6o an toirn diQn quy dinh tai Khogn 1 Di6u ndy, t6
chfc, cit rthdn.6 th9 x6y dpg bi6n b6o v6i ndi dung kh6c dO su dung n6i bQ,
phu hgrp v6i tfnh chdt c6ng vi€c.
9
Di6u 15.
Dit
bi6n brlo an todrn diQn
vdi dudrng ddy ddn diQn cao irp tr6n khdn g, phtti clat bi€n ,,cAM
TREO! DIEN Ap cao Ncrry nrbvr cHEr Ncudi;iil; 16, ;,t cdcc6t cria
ducrng ddy d dQ cao tt 2,0 m d6n 2,5 m so v6i m6t d6t v6 phia de nhin th6y
(Hinh la hoflc lb Php luc II Th6ng tu ndy).
1. D6i
ng sri dUng chung c6ng trinh hp tAng
kh6c, ph6i dat bi6n b6o ''CAp DIEN
, d vi tri tim rdnh c6p, dE ntrin th6y vd x6c
cdp 6 mgi vi tri;tqi crlc vi tri chuyi5n trucrng b6t bu6c ph6i dpt
b6o; kho6ng cSch gifra hai bi6n bdo ri6n ke klong qua :o m (Hinh 6 php
lpc II Th6ng tu ndy).
.di$.dyn",g"Tg
bi6n
3. Doi v6i tram diQn c6 tudng.rdo bao quanh, ph6i dflt bi6n,,cAM vAo!
DIEN Ap cao NGtrY ruBv
NGUOI" tran cua ftoa. .ong ra vdo trqm
(Hinh 2Ptr; lpc II Th6ng tu ndy).
cl$r
4,D6i v6i tram di6n treo tr6n
_____
quy
+f,.
-+:,1 dor
dlnh
,.
voi
cQt, vi6c ddt bi6n brio dugc thuc hi6n theo
ducrng dAy dAn diQn ca< dp tr6n kh6ng.
+ r
,a
rX
5. DOi v6i trpm bi€n 5p hqp"bQ ki6u kin, tram.d6ng cet hgp b6 ngodi trdi, tri
phag day (Tq pillar) ph6i dat bi6n ,.cAM LAr cANt -co orBN Ncuy rupHa
crmr NGUOI" tr€n v6 tram vc phia a5 nhin th6y (Hinh 3 php lpc II Th6ng tu
ndv).
6. Tr6n bQ phpn di6u khi6n, truydn_dQng thiet bi d6ng cilt dac6t di6n cho
don vi rQtg t6c ldm viQc ph6i treo bi6n "cAM DONG DIEN! co NGtIoI
DANG LAM VIEC" (Hinh 4 Php h;c II Th6ng tu ndy).
7. Tr€n rdo ch6n ph6i dpt bi6n "DUNG LAMO DIEN NGUY ruBira
Cfmf NGIJOI" vO phia dE nhin th6y (Hinh 5 phu lpc II Th6ng tu ndy).
8. Tai noi lirm viec dd dugc khoanh ving, n6u cAn thitit: Tai khu vgc lhm
viQc rI[t bitin "LAM VIEC TAI DAy" (Hinh z pnu luc II Th6ng tu ndy); dau toi
vdo khu vyg ldq viQc d{t bi6n
tloNc NAy" (Hinh a Fhu rpc II Th6ng
php
tu ndy), "DA N6I OAf" (Hinh 9
luc II Th6ng tu ndy).
"vAo
9. Bi6N ..CAM TREO!
N AP CAO NGTIY FIIBNA CrMr NGUOI",
"cAM vAo! DIEN Ap cno NGUy HIEM cFIET NGUoI,', "cAlrt- iAi
GAN! CO DIPN NGLIY fUBV CryT NGUOI" quy clinh tei Ei6u 14 Th6ng tu
A
DIE.
,r
ndy c6 th6 dugc
scrn truc ti6p ho{c ldp dat bi6n b5o chd t4o rdi vdo dirng noi quy
dinh.
Didu 16. Tr6ch nhiQm tlat bi6n b6o an tohn tliQn
TrSch nhiQm dat bi6n b6o tqiDiAu
l5 Thdng tu ndy dugc quy dinh nhu
sau:
l.
Chir dAu tu leOi vOi c6ng trinh xdy dpg m6i) hoflc don vi qu6n ly vpn
. ,1 ,
,.
, \
|
4!
4
\
l r
t
^
hdnh (d6i v6i c6ng
trinh dd dua vdo khai th6c, su dpng) co trdch nhiQm dat bi6n
theo quy rlfnh tai c6c KhoAn 1,2, 3, 4, 5,7 DiAu 15 Th6ng tu ndry.
r
\
t
,tA.
1
l0
_
?
IggOi gi6tm s6t thao tfrc c6 trdchnhiQm d[t bi6n theo quy dinh tei Kho6n
6 Di6u 15
Th6ng tu niry.
3. Ngudi chi huy trgc ti6p dcn vi c6ng tirc hoic ngudi cho ph6p don vi
c6ng t6c vdo ldm viQc c6 trdch nhi6m dat bi6n theo quy einn tai firoa" g Di6u
15 Th6ng tu ndy.
rHoA zrHUaN KHr xAv
.
^'
rRoNG HANH LANG
-I
"rr*?E?ji$Jr*iN"
B4O YE 4N rOAN DUOI,{G
nAy
CHE DQ BAO CAO TAI NAN D
HANH LANG BAO VE AN
Di6u 17. Thofr thufn khi x6y dFng mcri ho{c c6i t4o nhd o, c6ng trinh
trong hirnh lang bio vQ an tohn dudng day d6n tliQn tr6n kh6ng
Vi0c th6a thudn c6c bi6n ph6p b6o cl6m an todn quy dinh tpi Kho6n 2 DiAu
5l LuAt DiQn lpc dugc thuc hiQn nhu sau:
1. chpm nh6t sau 05 ngdy ldm viQc, t<c ttr ngdy nh0n dugc vdn b6n d6 nghf
cria chri dAu tu xdy dpg c6ng trinh, don vf qu6n q; u6tr henh lu6i diQn
ap""6
"uo hdnh
ttSch nhiQm gui vdn b6n cho chri c6ng trinh th6ng b6o v6 thoi gian ti6n
kh6o s6t hiQn trucmg.
2.YiQc kh6o srit hiQn trucrng noi dg ki6n xdy dtmg, chitao c6ng trinh vd lap
vdn ban tho6 thuAn v6i chu c6ng trinh phii duqc thr,rc hiQn trong thoi hpn l0
.
\
l\
t l,.
ngdy lam vi6c kC tir ngey nhpn dugc vdn bdn dO nghf.
3. Truong hqrp khdng thoa thuQn dugc cdc bi6n phiry b6o dAm an todn, dcrn
vi quin ly lu6i diQn cao 6p phii tr6 ldi bing vin b6n n6u 16 ly do kh6ng tho6
thu4n cho chri c6ng trinh trong thoi han 05 ngdy ldm vi6c tc6 tt ngay thgc hi€n
vi€c kh6o s6t.
4. NQi dung cdc vdn b6n dO nghi, vdn brin th6ng b6o thoi gian kh6o s6t, vdn
b6n tho6 thuQn thuc hiQn theo Php lpc III ban hdnh kdm theo Th6ng tu ndy.
Di6u 18. B6o c6o vd tai n4n tli6n vh c6c vi ph?m Aiii vcri hinh lang b6o
vQ an
toin lufi
tliQn cao rip
Ngodi vi€c thtrc hi6n khai bilo tai nan theo quy dinh cria ph6p lupt vd lao
dQng, dcrn vi quan ly vpn hdnh lu6i di6n ca9 5p b5o c6o co quan c6p tron (nou
c6) vd So C6ng Thucrng theo quy dinh tpi Ei6m c Kho6n 1 Ei6u 17 Nghi dfnh s6
l4l2}l4lND-CP, thgc hi6n nhu sau:
1.
86o c6o nhanh tai npn di6n
a) Thdi gian b6o c6o: Trong vdng 24 gid
t<C
ttr khi tai nqnxhy ra.
b) NQi dung vd hinh thric gui b6o c6o: Theo m6u tpi Phu luc IV ban henh
kdm theo Th6ng tu ndy, grii bang fax hoflc thu iliQn tri (file PDF).
2. B5o c5o ctinh
kj' 6 th5ng, hdng ndm
ll
a) Thdi gian b6o c6o: Theo thoi di6m ngiry 05 th6ng 6 vd ngdy 05 thdng 12
hdng ndm.
b) NQi dung vd hinh thric gui b6o c6o: Theo m6u tpi Phg lpc IV ban hdnh
kdm theo Th6ng tu ndy, gui theo duong c6ng vdn vd thu diQn tu (file word).
DIEU
Didju 19. HiQu lqc
tr.
thi hhnh"fiTT$-'Yi'
HANH
Th6ng tu niry co higu lgc thi henh te tir ngey 18 thdng
1
1
n[m 2014.
2.Bdi bo Th6ng tu s6 O3|2OIO/TT-BCT $ey 22
thSng 01 ndm 2010 cria
qyy
Thuong
dinh mQt s6 nQi dung vO b6o vQ an todLn c6ng trinh lu6i
BQ C6ng
diQn cao 5p vd Quy6t dinh sd 34120061QD-BCN {redV 13 thdng 9 ndm 2006 cilr.
BQ truong BQ C6ng nghiQp ban hdnh quy dinh v6 k! thupt an todn 1u6i diQn ha
6p nOng th6n.
3. Quy dinh chuy6n titip
a) Nhirng bitSn b6o an todn tliQn c6 cr)ng n6i dungnh.-g khSc vd quy c6ch
vdi bi6n b6o quy dinh tai Kho6n 1 Di€u 14 Th6ng tu ndy phAi clugc thay th€
tru6c ngdy 0l th6ng 7 ndm2016.
b) DOi voi ngudi ldm c6ng viQc vpn henh, sira chta diQn o rgrg thOn, mi6n
nrii, bi6n gioi,hhi d6o dd dugc c6p th6 an todn theo Quy6t dinh t6 ytZOO6lQDBCN ngey 13 th6ng 9 ndm 2006 cria 86 trucrng BQ C6ng nghi6p, ngudi.sir dung
lao ilQng co trSch nhiQm lQp danh s6ch vlr dO nghi So C6ng Thucmg hu6n luydn,
c6p th6 an todn di6n theo quy dfnh tpi Th6ng tu ndy dO thay th6 the tru6c ddy;
thdi gian thr;c hiQn xong tru6c ngdy 31 th6ng 12 ndm2015.
Di6u 20. Tr6ch nhiQm thi hdnh
1. ThU tru&ng c6c dcrn vi tryc thuQc B0, Uy ban nhdn ddn c6c tinh, thdnh
ph6 tr.u9 thuQc Trung uong vd c6c td chirc, c6 nhAn c6 1i6n quan chiu tr6ch
nhiQm t6 chric thyc hi6n Th6ng tu ndy.
2.
K! thuat an todrn vd M6i truong
c6ng nghiQp c6 tr6ch nhi6m hudng
ddn, thanh tra, ki6m tra viQc thuc hi6n Th6ng tu ndy tr6n pham vi chnudc.
CrTc
3. S0 C6ng Thucrng c6 trdch nhi6m:
a) XAy dUng kt5 hopch hu6n luyQn, ki6m tra, x6p b6.rc,.cdp th6 an tohn di6n
vd th6ng b5o cho cdc td chric, c6 nhdn, dcrr vf c6 c6c dOi tuqng quy dlnh tai
Kho6n 2 Di6u 4 Th6ng tu ndy;
b) Hucrng ddn, thanh tra, ki€m tra viQc thuc hi6n Th6ng tu ndy trOn dia bdn
thuQc pham vi qu6n ly;
c) Th6ng k6, theo d6i tai nan di6n, c6c vi pham eOi vOi hdnh lang b6o vQ an
todn 1u6i diQn cao 5p tr6n dia bdn vd b6o c6o BQ C6ng Thucrng (qua Cuc K!
thupt an todn vd M6i trucrng cdng nghiQp) theo thdi cli6m ngey 15 thdng 6 vd
ngay 15 th6ng 12hitng ndm.
t2
4. Trong qu6 trinh thyc hiQn, trudng hqp co vu6rng mic dA nghf c6c t6
chfc, c6 nhdn ph6n rinh vo BQ c6ng Thucrrg di5 xem xet, glai quy€t.l.
Noi nhQn:
- V[n phdng T6ng Bi thu;
- Vdn phong Chinh phri;
- Tod rin nhdn ddn t6i cao:
- ViQn KiiSm s6t nh6n ddn ttii cao;
B_-0,
quan ngang BQ, co quan thu6c Chinh phri;
_Q"
"o
- IIDND, LIBND
cic tinh, Tp tr.uc thuQc TW;
- Sd Cdng Thucmg c6c tinh, TP tr.uc thuQc TW;
- Cuc Ki6m tra vbn b6n QPPL (BQ Tu ph6p);
- Website: Chinh phri; BCT;
- C6ng brlo;
- Ki6m toSn Nhd nu6c;
- C6c co quan, doanh nghiQp thu6c 86;
- Luu: VT, PC, ATMT.
KT. BQ TRUOI{G
THII TRUOI{G
Cao Qu5c Hung
13
PHU LUC I
vrAu rHE AN ToAN DrpN
(Ban hdnh kDm theo Th6ng tu s6 31 /2014/TT-BCT ngdy 02 thdnglT ndm 2014
cila BQ traong BQ C6ng Thuong)
Mit trufc
-- |
|
(d6ng dziu
Anh 2x3
giap"tai;
I
'
THE
nU TOAN DIEN
56: .. (3)/ .(4)... /rArD
Mit sau
Hg tOn:.............. ..........(5)
COng vi6c, dcyn vi cong
todn: 15
Cdp ngay th6ng
BAc an
ndm
........(7).......
........(8).......
(Ky tAn, ddng driu)
M6t s6 quy clinh cp th6:
1.
Kich thu6c (85x53)mm, n0tr chhaimdt mdu vdng nhpt.
2. Quy dinh vd vi6t th6:
(1): TCn co quan c6p trdn cira dcrn vi c6p th6 (nt5u c6);
(2): TOn don v! cdp th6;
thri tg Th6 an todn do don i .6p th6 c6p theo thri tu ttr 01 d6n n, so
thr? tr,r thd ctra mdi ngudi lao dQng dugc git nguy6n ruu m5i tAn c6p lpi th6;
(3):
SO
(a): Chu vi6ttEtcria dorn vf c6p th6;
(5): Hq t6n cria ngudi dugc c6p th6;
(6): c6ng vigc hi-6n dang ldm cria ngudi dugc cdp th6 (v6n hdnh, thi
nghi6m, xdyIFry.. .) tai @hi t€n a*"l.c6ng t ;
(7): Chric vu cira ngudi c6p th6.;
(S):
Cht ky
cria ngudi c6p th6 vd d6u cira dcrn vi c6p th6.
3. Ph6ng chfr:
a) Tpi cdc vi trf (1), (2), (7) sri dung ph6ng
in hoa co ddu,mdu den;
cht Arial, cd cht
12, ki6u
cht
b) C6c chfr "Th6. an todn diQn" sri dung ph6ng chfi Arial, cd cht 22, ki6u
chft in hoa, dQm, c6 ddu,mdu do;
c) Cdc nQi dung cdn lai sri dpng ph6ng chfi Arial, cd chfr 12, ki6u cht in
thudrng, c6 d6u, mdu den.
2
PHV LUC
r
wrAu nrun nAo,rN roax
(Don vf do: mm)
olpN
(Ban hdnh kdm theo Th6ng ta s6 31 /2014/TT-BCT ngdy
cila BQ traong BQ C6ng Thuong)
TT
I
2
a
J
NQi dung
02 thdng l0 ndm 2014
Hinh
Bi6n c6m
Cdm trdo! DiQn 5p cao nguy hi6m ch6t nguoi
Hinhl a,lb
C6'mvdo! Di6n 6p cao nguy hi€m ch5t ngudi
Hinh 2
Clmlai g6n! C6 diQn nguy hidm chtft ngudi
Hinh
Cdm tl6ng cliQn! C6 nguoi dang ldm vi6c
Hinh 4
3
Bi6n cinh b6o
Drmg lai! C6 di6n nguy hi6m ch6t ngudi
Hinh
C6p cliQn lgc
Hinh 6
5
Bi6n chi d6n
Ldm viQc tpi ddy
Vdo hu6ng ndy
Oa nOi dAt
Hinh 7
Hinh
8
Hinh 9
M6u s6 01. Bi6n c6m
40
J"l
j
{CAM TREO I
s D|EN AP CAO
S
NGUY
HIETVI
il cHEr Nct/ol
F--
350
CATvI
TREo
I
o
@
vJqll-
r-i-
qll_
s-f
$L
D|FN AP cAO
NGUY HIEM
CHET NGI/OI
2
{
{
L
CAM VAO
I
D|EN AP CAO
NGUY nIEUI
I
cHEr Nct/ol
i_
, 40-l
f
1
+
{cAM LAt cArrr
-t-l-
qlls-lqll_
I
s-i-
qll_
co D|FN
NGUY HIEM
CHET NGI/OI
++
{CAM DoNG DIEITI I
s
co Nclfol
S
DANG LAM VIEC
4
M6u s6 02. Bi6n cf,nh brf,o
,
o0_l
,o-f
I
9_
DI./NG LAI
+r
qll-
CO DIEN
v-lqll-
s-f
qlt-
!
NGUY HIEM
CHET NGUOI
t
3_
4
5
M6u sd 03. Bi6n chi din
,-
55
100
JI-1
Hinh 7
JI*a
HUCTNG
Fnnh 8
6
-
.f
11
1
7
PHU LUC ru
MAU vAN BAN BE NcnI
(Ban hdnh kdm theo Th6ng tw s6 31 /2A|4/TT-BCT ngdy 02 thdngl0 ndm 2014
cila B0 trudng B0 C6ng Thaong)
TT
NQi dung
MAu
I
Gidy tl6 nghf
so or
2
Phitiu hen kh6o s6t
s5 oz
J
Bi6n bin tho6 thu6n
s6 03
Miu
sti 01. Gi5
ceNG HoA xA ngr cHU
NcHil vrpr
NAM
DOc lOp - TU do - Hanh phric
crAy on
rucH1
Th6a thu$n biQn phfp bio dim an todrn
khi xdy dFng (ho{c cii t4o) vir sfr dUng nhi &, cdng trinh trong hdrnh lang
bio vQ an todn ttudng d6y din diQn cao fp tr6n kh6ng
Kfnh gtri: (Ghi tan don vi qudn ly vQn hdnh dadng d6y ddn diQn tuan kh6ng)
thogi li€n h€ cila t6 chtirc/Ho t€n, s6
ld chri sd hiru/chri su dung leOi vOi
[c chir sri dpng hqp ph6p lAOi vOi dat c6
inh)
di€n
nhd
nhu
. c6 nhd, c6ng trinh tai dia chi .... (hodc dattai thria... td b6n do s6....)
ndm trong hdnh lang b6o vQ an todn dudng d6y .......
a 6 c6ng trinh trong hdnh lang
b6o
nhdn) d6 nghi (Ghi ftn don
n kh6ng) thoa thufn vC Uign phdp bho
d6m an todn trong qua trinh xAy dpg (hodc chi tao), sri dung nhd d, c6ng trinh
ndy.
v
qudn
ii
(Ghi tAn tii chthc/Cd nhdn) cam k6t thuc hi6n dring, dAy dri c6c quy dinh
cua ph6p luflt vO b6o vQ an todn c6ng trinh ludi tfiQn cao-6p trong r"Ot q"a trinh
xdy dpg (hoac cAi tpo) vd sri dUng nhd 6, c6ng trinh n6itr€n.1.
..., lgdY ... thdng ....n[m ...
T6 chric/C6 nhAn c16 nghi
(K!,, ghi rd hp ftn)
2
\45u s6 02. phi6u hcn khio s6t
I6n co quan, t6 chric chri quan t.uc tiiSp CQNG HOA XA ffgt
CHU NGH'A VIET NAM
TCncoquaqt6chricbanhanhvdnban DOc
D6c l4p
l6n - Trrdn
fra-r, phric
nJ.,i^
TF do _- Hanh
T€n dia danh,
ngdy ... thdng ... ndm ...
PHrEU HEN XHAO SAr
Kfnh gfti: (Ghi
tOn
fti ch*c/Cd nhdn c6 Giriy di nghi)
Ngdy.
dnh vdn bdn) de
nh0n ctqOc G
dy
ftn t6 chtic/Cd
nhdn) vO vi6c
bi
dtmg m6i (hodc
chi tqo) vd sri dUng nhe 6, c6ng trinh trong hdnh lang b6o vQ an todn dudng d6y
d6n diQn tr6n kh6ng.
(Ghi t€n co quan, t6 chac ban hdnh vdn ban) kfnh bdo d6 6ng (bd) duqc
bi€t: .,..gio, ngdy ... thdng..- ndm ... nh6m c6ng tdc ciachirngt6i do 6ng (bd)
..... sd di6n thoai ..... sE d6n kh6o s6t hiQn trudng noi x6y oug (ho[c .ui iaoi
nhe 0, c6ng trinh.
r
.
. A.
v6v dc nghi 6ng (bd) ho[c ngudi <lai dicn cria dng (bd) c6 mflt d6 ph6i
hqtp vdti chirng t6i trong vi6c kh6o s6t hien trucmg, thoa thuQn cdc bi6n ph6p bio
dim an tod,n trongqva trinh xAy dpg (hoac cii tpo) vd sri dung nhd d, c6ng
trinh nix.l.
...,ngdy ... thdng ... ndm ...
Lflnh tl4o bQ phfln giii quy6t
(Ky vd ghi rd he tdn)
ceNG HoA xA ngr cnO
DQc lgp -
Ncnil vrpr NAM
Tg do - H4nh phrfc
nrnx nAN nr6,r rHudN
Ylv th6athu6n biQnphrip b6o rl6m antodnkhi.. . (1)
hAnh lang b6o vQ an todn dudrn e ddy
(2) ..
.
.... trong
cfia .....(3) ......
cria ...... (4) ..
Cdn crigi6y dC nghi ngdy..... thdng..... ndm...,.
cdn cirktit qua khao sdt ngdy ..... th6ng ..... n6m.....
cri rh6ng tu sQ
/TT-BCT ngdy ..... th6ng ..... n6m ..... cua B9
Cdng Thucrng quy dfnh vC . ..
... (4)
vd . . .
(3) . . .. . ... th6a thupn vC biCn ph6p b6o d6m
an todn khi .......(1)
trong hdnh lang b6o vQ an todn duong ddy
... (2)
. . ... v6i nhirng n6i dung sau:
cin
I. THOI GIAN
Tir
lfc ....gid .... phritngey .....thdng.... nim .....
II. DIA DIEM
III. THANH PHAN
1. Dai
diQn.
(bd):
Ong (bd):
2.DqidiQn.
Ong
(ba):
Ong (bd):
-^.
..(4)
.Chric vu: ..
.Chric vu: ..
.........(3).
.Chfc vU: ..
Ong
.......Chfc w:
IV. NQI DUNG THOA THUAN
.....(2)
1. Theo hd so vd k6t qu6 khAo s6t ducrng ddy .
th6ng b5o cho .....(3) ...... tinh trqng k! thuQt ctra dudng ddy
.. (4)
........(2)
nhu sau:
a) Ddy d6n:
... (5)
b) Ddy chiSng s6t (n6u c6):
... (6)
b) C6ch
.... (7)
c)
.... (8)
d)
.... (e)
cl)M6ngcQt:
... (10)...
e) Ddng di6n cgc ilpi ch6y qua dosn d6y
.... (1 1) ...
2. Cdncri ..
.. cl6ng \y cho .....(3) .....
(1)
n6u .... (3) ...... d6p img dugc c6c di6u kisn sau:
.
diQn:
Xd:
CQt:
dugc
.
.
....(12)
..
ddn:
.....(4)
a)Ddiv6idudrngdAy:
b) D6i v6i c6ng trinh ctn (2):
c) Trong khi su dUng c6ng trinh:
3. Cfrc thoi thuAn kh6c (n6u c6):
,
.A
(13).
..... (14)
.........;
......;
...... (15) ...
,
A /1 !
t
1r
t I
+.
vac y Klen
Knac (neu co):
Bi6n b6n ndy dugc l6p xong hic ... gid ... phrit ... ngdy ... th6ng ..... ndm
..... vd ducrc vi6t thdnh ... b6n c6 gidtri nhu nhau, m5i bcn git .. . b6n.l.
DAr
DrEN
.
. (3)
..
(Ky t€n, dong ddu, ghi rd h9
...
DAr DrEN
t€n)
(Ky t€n, d6ng
.. .. . . (4)
dk, ghi rd h9 t€n)
Hucmg d6n thyc hi€n:
(1): Ghi rd c6i tpo hay xAy dmg m6i.
(2): TOn ducmg ddy.
(3): TOn td chric, c6 nhAn c6 nhu cAu (1).
(4): T6n dcrn vi qu6n ly v4n hdnh ducrng dey Q).
(5), (6): Ghi loAi dAy; tinh trqng ddy c6 bi scrn xu6c hay kh6ng, tr5u c6 thi
mric d0 sdrn xu6c; ri6ng vdi ddy d6n cdn ph6i c6 th6ng tin vd sO mOi n6i tr6n
mQt dAy trong kho6ng cQt, kho6ngcschtir ddy d6n d6n m{t d6t.
(7): Chung lopi vft cSch diQn, hiQn dang mlc dcn hay k6p.
(8): Lopi xd, tinh tr4ng
k!
thupt cria
xdr.
(9): LoAi cQt, tinh trpng cQt, cQt dcrn hay k6p;
(10): Lopi m6ng cQt, tinh tr4ng
k!
thupt cria m6ng cQt, tinh trqng spt lo
xung quanh m6ng cQt;
(11): Tri sti ddng diQn lcrn nh6t cira ducrng ddy 6 ctrt5 A9 vpn hdnh thucmg
xuyOn.
Ld cdc didu kho6n
vdn.bin quy phpm ph6p lupt quy dinh di6u
kiQn vO kf thuQt, an todn md (3) ph6i ch6p henh khi thgc hiQn (1) vd trong sudt
qu6 trinh sri dpng c6ng trinh.
(12):
oiua c6c
(13): Nhimg di6u kiQn ducmg ddy chua c15p img dugc d6 cho nhd d, cdng
trinh dugc t6n tpi trong hdnh lang an todn, (3) phai chitlo, sria chfia.
(1a): Nhimg diAu kiQn aOi vOi nhd 6, c6ng trinh cua (3) phhi dfip rmg
dugc t6n tpi trong hdnh lang an todn.
(15): Nhintg diAu kiQn md (3) phhi d6p img trong su6t qu6 trinh sri dpng
nhA 6, c6ng trinh.
dO
PHU LUC ry
nnAu nAo cAo
(Ban hdnh kdm theo 7h6ng tu sd 31 /2014/TT-BCT ngdy
cfia BO truhng Bq C6ng Thuong)
TT
02 thdng t0 ndm 2014
NQi dung
Mdu
I
B6o c6o nhanh tai nan di6n
so or
2
86o c6o vi phartr eOi vOi henh lang b6o vQ an
todn 1u6i diQn cao 6p
so oz
a
B6o c6o dinh ky tai ngn di6n
so or
J
M6u s6 01. Brio cdo nhanh tai n?n tliOn
m^
,A
,
.I
Tdn co quan, t6 chric chri quan trgc ti6p ceNG Hoa xA HQt cH0 NGHIA VIEJ
NAM
TCn ccv quan, t6 chric ban hanh vdn bdn
?Qq rOp - Tg do - Hpnh phfc
T€n dla danh,
BAO
ngdy ... thdng
... ndm ...
cAo NHANH TAI NAN DIEN
Thdi cti6m xhy ratai nan:
Eia tti6m xhy ratai nan:
Thdi ti6t:.
TOn npn
.
nhdn:
Gi6i
tinh:
.. Ndm sinh:
Tru qurin:
Ngh0 nghiQp:
T6m t6t di6n bi6n vu vi6c:
Mirc d6 thi€t hai:.
Nguy€n nh6n so bQ:
BiQn phSp dd
khic phpc:
(Ghi tAn co quan, t6 ch{rc ban hdnh vdn) bdnb6o cfuo.l.
Noi nhQn:
Lflnh tlpo co quan, t6 chric ban hirnh
(Ky tAn, d6ng deu)
vin
b6n
- Luu:
2
t:
-
|
ai
$' i\'
'(q)
tstl
e$
'3Y
7a
<c)
vrE
Fl.l
V
c.l
s<
,}I
:
t+.1
-a$
--.
tl=\i*, .i:
la
{
.16
A
Fl
€Et
U H. iN'
z a*
e€
:':g {
li 'F.\
o\
.A
z
.G
,+{
2:
I
CG
NI
vl
rt.]
Yo 'F
o
<
AA
-
-
9.!X.E,,
J:
n oS
aa.
6&'
b0
\<o
U)
b0
-
-l
\T
tl
bo.>
IF
F{
1-\
.7a
'A
,A
F
z
l{
o\
oO
,<o
rh
Z
/n
v
t\
,h
f+l
5le
n .>,
S
I
.td
tl
S:6
,<(rl
|
<(d .i
AI
Nrl
F
.Rs
rG
o
|
z fa
F]
.Cl.<6
G.
A
FF >+l
p
\
.N
I
uP -
O=<o.
-HVAH
'c! ,>r
b.r
\o
(9.
.<o
lJ
'= P.R
e :-.G
'F
1Ds
E 'F,h'
A
FH
H
-
,>\
J6
o
E9
..b .i5
,<(d
\
b0
F
<o
n
Q
<c)
fr
:g'>
"o Jz
\F
9.
(J .<s
lr! l'=
A-F
g.6.
<oF
o?
<(D.
(o
.o9
O
:
l<6
c.I
,<G
@=
bo
<(D.
P"g
bI)
.b
c
SE'E
FE
H
N
\o
-"Sa
9!o.H
o
bo
ri'E
FE
/i\
N
.s
's€oE
oo s.I
tr >rcd€
<O,cd
s
- P.s
hD
9P
a
!d',F.
p
H.<C)
t
9'E
-S.
O^
\€i
al
<(U a
='<c)
.6tr
>rl<C)
bov
cl
z:
-
6.
al
bo
-d
n.F
zE
d
tr
h
z*
E
X
?^
,ctr
z
Fc
/i- .1()
v!o
-Htr .'l
zs
-.
A
1l
)cg
os
.<
F
"R":E'
xrd tr
:Yda
cB.
bo
.<li
;h
H
/Cg
:
:$E.F
g.E,
Z
.E
Q€
o
<cg.
.oS
19'ii:
A'= €
bo
b0
a1
<q).
Fa
+,
d
63.
F
r<o
tra<.
'h
.Q .H
d
,Cg -l
o.
F
\61
c)
\ci
AA
?o
\(o
a
xcl
=1
F
\>a
v4
-rF
.trl.
o':g=
.H oo
,a .=
.-. *X
>v
-i <!2
b
/iF
.S..o
' boF
> 6.:
d5($
/i\ g
F
F

Similar documents