EIEU LEa CONGTYTNHHMTV

Transcription

EIEU LEa CONGTYTNHHMTV
CONG TY TNHH MTV DUONG BIEN HOA - NINH HOA
EIEU LE
CONGTYTNHHMTV
a
DUOI{G BIEN HOA - NINH HOA
Ninh Hda, ngdy ..6. thdng ..1.\ ndm 2015
W.
MUCLUC
CHTIOT{G
4
QITY DINH CHT]NG
4
Didu 10. Han ch6 il6i v6i quydn cua chi s0 hiru C6ng ty ..'....".'.."'..........'..... ".... ".'""'
CO CAU
T6 CHIJC QUAN Lf CONG
li..
DiAu 14. HQi ddng thdnh viOn...."'
....."""""""""""""""
""""" "" 10
"" """ 12
vi6n...............
DiAu 17. ThAm quyAn vd c6ch thrlc trigu t$p hqp HQi d6ng thdnh
""""""
bdn
Didu 20. Ki6m so6t
ty
13
vi€n'....""""""""""""""' l4
DiAu 18. Thrt tgc th6ng qua Nghi quy6t cria H6i ddng thdnh vi6n theo hinh thrlc l6y
Didu 19. TOng gi6m d6c COng
10
......."""""
Di€u15.Quy6nhqnvdnhiQmvuc[raHOitl6ngthdnhvi€n..........,"""""""
DiAu 16. Chri tich HQi ddng thinh
9
10
Didu 13. Co c6u t6 chric qudn
bing vln
""""'
.........""""
vi6n
f
ki6n
"""""
14
"""""""""
15
"""""""
"""16
Ei€u 21. Nghia vg cria thdnh vi6n HQi <tdng thdnh vi6n, Chrl tich HQi ddng thdnh vi6n, T6ng
".....
Didu 22. B0 m6y giirp viQc...'....."......'.
gi6m d5c vd ki6m so6t vi6n'.....
Di6u 23. Hqp ddng, giao dich trong hopt tlQng cria C0ng
t1Qng......."
CHLIONG IV......................
Didu 25. Tni khoin ngin hdng
Di€u 24. Qudn
lf
lao
ty...."'..
""""""" """" """"'
l7
"""""""""""""
"""""""
l8
""""
19
...."""""'
19
""""""
19
l8
2/26
t),
CHIICII{G V
20
cHf, DQ BAo cAo rAr cHiNH, Lgr M{UAN
20
DiAu 28. Ch6 dO b6o c6o tdi chinh cria C6ng ty
........
Didu 29. Thar lao, tiAn luong vd lgi lch kh6c cria ngudi quan
Didu 30. Phdn ph6i lgi nhuan ota COng ty vd xu ly
16
..................................20
l!
C6ng ty vd Ki6m so6t vi6n...2l
trong kinh doanh .................... ...........21
CIII,ONG VI.
CONDAU
2l
GI]II THE, THANH LV, PHA SAN
tqng..
Didu 33. Gini th6 C6ng ty..............
Di6u 34. Trinh tg, thri tuc giai thii C6ng ty.................
Didu 32. Giei quy6t tranh chAp vd td
.....................22
.................................22
................................22
DiAu 35. Giei th6 C6ng ty trong truong hqp bi thu h6i GiAy chung nhfln tldng
hopc theo quy6t dinh
cia Tda rin....
ty
DiAu 37. T6 chrlc l4i Cdng ty.........
Di6u 36. H6 so giai thii C6ng
CHI,ONG VIII,
DIIU KHOAN THI HANH
kj
doanh nghiQp
.................................24
...........25
.................................25
25
25
3126
w
pnAx vro oAu
Chir s0 hiru C6ng ty
: CONG TY CO PHAN DUOr{c BIf,N nda
Gi6y Chtmg nhAn dAng ky kinh doanh s6: 3600495818
C6p ngdy: 161051200l, t4i Sd Ki5 hoach vd DAu tu tinh D6ng Nai
Try so chinh: Khu c6ng nghiep Bi0n Hoa
l,
An Binh, Thanh ph6 BiCn Hda,
phudrng
tinh Ddng Nai.
Di6u
lQ
ho4t rlQng cua CoUC TY TRACH NHrEM HIJU HAN MQT TI{ANH VrEN
DUONG BIEN HOA
- NINH HOA tu6n theo Lu4t Doanh nghiep ilu-o. c Qudc hQi
nu6c CQng hod Xd hQi Chti ngtria ViQt Nam kho6 XIII th6ng qua ngdy 2611112014.
CHIIOI{G I.
QUY DTNH CHTJNG
Didu 1. Giii thich tir
1. C6ng ty,
COng
ngt
ty con: cung dugc hi6u h C6ng ty Tr6ch Nhigm Hiru Han
Thanh Vi6n Euong Bi€n Hda - Ninh Hda,
duo.
MQt
c chuy€n AOi tu C6ng ty c6 phdn
Dudng Ninh Hda.
2.
3.
Chti sd hiiu, C6ng U mQ: cirng
duo. c
hi6u ld Cdng ty CO phAn Duong Bi0n Hoa.
C6n bQ/nguoi qu6n ly cira C6ng ty: ld thenh viOn HQi <l6ng thdnh vi6n, TOng gi6m
d6c vd c6c Ph6 T6ng girlm dtic.
4.
C6c ti6u ae lCnuong, Di6u cta Di6u lQ ney)
duo.
c sri dgng nhim thu4n tiQn cho
, .l
viQc hi0u nQi dung vd kh6ng dnh huong <l€n nQi dung cria Di6u lQ ndy.
5.
Lu4t Doanh nghiQp ld Luet Doanh nghiQp hiQn hdnh ctia nu6c CQng hda
xi
hQi chri
nghia Viet Nam.
6.
C6c tu, thu4t ngfl ttd itugc dlnh nghia trong Lu4t Doanh nghiQp (n6u kh6ng mdu
thudn vdi chri thO ho{c
Di6u 2. TOn ggi, try
sO
ngt cinh)
se c6 nghia tuong t.u trong
Di€u
lQ
ndy.
chinh, chi nhinh, vln phdng {I4i diQn vir thoi h4n ho4t ilQng
1. TOn Cdng ty:
-
Ten cdng ty viiSt Uing tii5ng ViQt: CONC TY TRACH
NIIIEM I{UU HAN
Mer rHANH vItN Dl/ol{c BItN HoA - NINH HoA
-
TCn c6ng
ty vi6t bing ti6ng nudc ngodi: BIEN HOA - NINH HOA SUGAR
ONE MEMBER COMPANY LIMITED
IV
-
T6n c6ng ty vi6t
tit: xHS
2. T4r sd ddng kf cria C6ng tY:
-
Try sd chinh cia c6ng ty d?t t4i: th6n Phu6c LAm, xd Ninh XuAn, thi xd Ninh
Hda, tinh Kh6nh Hda.
3. C6ng ty c6 th6 thdnh l{p chi nh6nh, vdn phdng dai diQn d trong nu6c vd nu6c ngodi
khi c6 nhu cAu
vi
phdi tudn theo c6c quy <linh cria ph6p luQt.
4. C6ng ty c6 th6 thanh lflp li6n doanh voi c6c t6 chric vd c6 nhdn trong nudc vd nu6c
ngodi khi dugc sg nhAt tri bang vdn ban cria Chri sd
thuQn cira c6c co quan qu6n
5.
htu C6ng ty vd du-o.c sg chAp
li Nhi nudc c6 thAm quyAn'
Trt khi ch6m dut ho4t il6ng tru6c thdi han quy dinh t?i Didu lQ ndy, thdi han hoat
clQng cira C6ng ty s6 bit dAu tu ngdy thdnh lQp, thni di6m ktit thric do Chri sd hiru
C6ng ty quyiit dinh hoqc theo quy <Ifnh cria ph6p luQt'
Di6u 3. Nghnh ngnd kinn doanh
vi
mgc ti6u cria C0ng ty.
1. Linh vuc hoat cl$ng san xulit kinh doanh cria C6ng ty:
-
B6n bu6n n6ng, ldm sin nguyCn liQu (tru g5, tre nira) vd clQng v6t s6ng' Md
ngdnh 4620
Chi ti6t: Sdn xu6t dudng ttr mia vd c6c san phAm phu. T6 chric thu mua mia c0y,
ddu
-
tr-r
vd ph6t tri6n vimg nguy6n liQu.
Van tai hang h6a bing <lucmg bQ' Md ngdnh: 4933
San xu6t, truy€n
tdi vd phdn ptrOi Oiqn. Chi titit:
SAn
xu6t diQn; Mua b6n diQn'
Md ngdnh: 3510
-
Xdy dgng c6ng trinh ky thuat d6n dung kh6c. Chi ti6t: Thi c6ng xdy
c6ng trinh c6ng nghiQp, ddn d1rng.
-
Gia c6ng co khi; xir
l!
Mi
dpg
c6c
ngdnh: 4290
vd tr6ng phri kim loqi. Chi
tiiit
Gia c6ng, ch6 t4o co khi'
Ma ngdnh: 2592
-
B6n bu6n chuyOn doanh kh6c' Chi tii5t: Mua bAn vat tu ndng nghi6p' mua b6n
phAn b6n. Md nganh: 4669
-
san xuAt phdn b6n vd hqp ch6t ni to. Chi ti6t: san xuAt phan b6n. Md ngdnh:
2012
-
Kho b6i vd luu
git
hdng h6a. Chi titit: Kinh doanh dich vu kho bdi. Md ngdnh:
5210
s126
-
Kinh doanh bAt <lQng san, quydn sri dune dAt thuQc chir sd hiru, chrl sri dung
ho4c tli thu6. Chi ti6t: Kinh doanh bAt dQng sdn. ME ngdnh: 6810
-
B6n bu6n thgc phAm. Chi ti6t: Mua brin dudng. B6n bu6n chd, sta vd ciic sin
phAm
-
Brin
sta. ME nganh: 4632
16
luong thgc, thpc phim, dd uting, thu6c
16,
thu6c
trong ciic cira hang kinh doanh t6ng hgrp. Md ngdnh: 471
-
Bfu le kh6c trong
Brirr
16
c6c
lio chiiim rj trgng l6n
1
cta hirng kinh doanh t6ng hqp lopi khrlc. Md ngdnh: 4719
thuc phdm trong ciic cria hdnh chuy€n doanh. Md ngdrh 4722
B6n bu6n
<16
ut5ng. Md ngdnh: 4633
Ban le dd u6ng trong ciic cria hang chuy6n doanh. Mdngdnh:4723
Ban le luong thgc, thgc phArn, d6 u6ng, thu6c h, thu6c ldo luu dQng ho[c t4i
chg. ME nginh: 4781
-
Dai lf, m6i gioi, diu giri. Chi titit: D4i
m6i gioi hing h6a. Md nganh: 4610
Dich vu d6ng g6i. M6 nginh: 8292
B6n budn nhiOn liQu
brin
-
lj,
16
16.n, lOng
xdng, dAq nhot (tru
Bain budn m6y m6c, thi6t
khi vd c6c san phAm li6n quan. Chi ti6t: Dai ly
&u nhdt can). ME nganh: 4661
bi, phu tung kh6c. Md ngdnh: 4659
B6n bu6n kim loai va qu4ng kim loai. Chi titlt: Brin bu6n sit, th6p, nh6m, inox'
Md ngdnh: 4662
-
Trdng cdy mia. Md nganh: 1140
Sria chta m6y m6c, thi6t bi. Chi titit: Dich vu bao
tri,
bAo duong
miiy m6c
vi
thii5t bi cOng nghiQp. Ma nginh: 331
-
Cho thue mdy m6c, thi6t bi ve d6 dung htiu hinh kh6c. Ma ngdnh 7730
Ho4t dQng dlch
cdy mia.
4r
tr6ng trgt. Chi tiiit: Dich
4t
co gioi h6a tr6ng vd chdm s6c
Mi nginh: 0161
Linh vUc hoat dQng sdn xu'it kinh doanh cria C6ng ty c6 th6 thay d6i, sira d6i, b6
sung theo nhu cAu vd tinh hinh thUc ti5 cua C6ng ty vd quy dinh ph6p luQt.
2.
Mu. c
ti€u hoat <lQng cua C6ng ty:
li huy <tQng vir sri dgng v6n c6 hiQu quA trong viQc ph6t
vi c6c linh v.uc khiic nhim mqc ti6u thu du-o. c nhi0u lgi
Muc ti6u chung cta Cdng ty
tri€n san xu6t kinh doanh
nhudn; tqo c6ng trn viQc
lim
6n dinh cho ngudi lao <lQng; tdng lgi tric cho
chi
sd
hiru; d6ng g6p cho ngin s6ch nhi nudc vd ph6t tri6n c6ng ty ngiy cdng l6n m4nh'
6/26
t4/
Didu 4. Nguiri ilgi diQn theo phip
Iuit
1. Chi tich Hqi ddng thanh vi6n
Nguoi tlai diQn theo ph6p
ld
2. Ngudi dai diQn theo ph6p luflt cua Cdng ty
luQt cria Cdng
ty'
phei thuong tru tai Viet Nam; trudng
hqp ving m4t d ViQt Nam thi phdi riy quyAn bing v6n bdn cho ngudi khdc cl6 thgc
hiQn c:ic quy6n vd nghia vq cria
3.
ngudi clai diQn theo ph6p luft cria C6ng ty.
Trudng hqp h6t thdi hgn riy quy6n md nguoi dai di€n theo phrip luflt crla C6ng ty
chua trd lai ViQt Nam vi kh6ng c6 riy quydn khrlc thi nguoi dugc riy quydn v6n
ti6p tUc thUc hiQn crlc quy€n ve nghia vu cira ngudi dai di€n theo ph5p lu4t cua
C0ng ty trong ph4m vi <15 clugc rly quydn cho <Itin khi ngudi tlai diOn theo phdp luflt
cria Cdng ty trd lqi ldm viQc t4i C6ng ty hoflc cho d6n khi Chri sd
quylit dinh cir nguoi kh6c
lim ngudi
htu
C6ng ty
cl4i diQn theo ph6p luflt cira C6ng
ty, ntiu
kh6ng c6 quy6t dlnh kh6c cua Cht sd hiiu C6ng ty.
4.
Trudng hqp ving mit tai Viet Nam qu6 30 (ba muoi) ngiy md kh6ng riy quyOn cho
ngudi kh6c thUc hiQn c6c quy6n vd nhiQm vu cia ngudi il4i diQn theo ph6p luQt cua
C6ngtythiChtsdhtuC6ngtycringuoikh6cldmdaidiQntheoph6pluQtcria
C6ng ty.
Didu 5. Phqm vi kinh doanh
vi
ho4t ilQng
c6ng ty dugc phep lflp k6 hoach
vi
tiiln hinh tdt ci c6c ho?t
<lQng
kinh doanh phn
hqp v6i quy dinh cua ph6p luflt hiQn hdnh va thuc hien c6c bi0n ph6p thich ho.p d6
tl4t dugc c6c mPc ti€u cua C6ng tY'
CIil,ONG II.
VON VA CHU SOHIIU CONG TY
Mgc l. V6n
Di6u 6. v5n didu
lQ
1) V6n didu le: 607.500.000.000 vND @ilng chir: sdu trdm ld bdy ti,, ndm trdm tri€u
ding).
V6n di6u
2) V6n dieu
lQ
dugc chuy€n dOi ttr COng ty CO pnan Ouong t'tinh Hda'
lQ cua C6ng
ty c6 th! thay d6i theo quyi5t dinh cira Chir sd hiiu C6ng ty
vd <l6p img dri c6c diAu kiQr\ thri tuc theo quy dinh cua ph6p luQt'
7D6
IA,'
Didu 7. Thay a6i v6n ai6u
l.
tQ
Cdng ty thay a6i vOn ai6u lQ trong cdc trudng hqp sau:
a.
Hoan
tri
mQt phdn
viin g6p trong v6n didu
lQ cua c6ng
ty n6u cld ho4t tlQng kinh
doanh li€n tgc trong hon 02 (hai) nam, k6 tu ngny d6ng
ddm thanh toiin il0 c6c khoin ng
cho cht sd
vi
2.
<15
hoan
tri
htu;
di
vd dung h4n theo quy
dAu
tu th€m hoflc huy dQng
thanh toan dAy
Di6u 74 cua Luflt doanh nghiQp.
C6ng ty tdng vi5n diOu
lQ
blng c6ch Chri sd htu c6ng ty
th6m v6n g6p crla nguoi klxlc. Chri sd hiiu quy6t
v6n diOu
doanh nghiOp vd bdo
nghia vq tai sAn kh6c sau khi
b. V6n didu lQ kh6ng tluo.c chri sd hiiu
<tinh tai
hj
ai*r hinh thtic ting vd mfc
tdng
lQ.
3. Trudng hqp Utng v6n
<tidu lQ b6ng viQc huy dQng th6m phAn v5n g6p cria nguoi
kh6c, C6ng ty phni chuy6n d6i C6ng ty sang ho4t <lQng theo mQt trong hai lo4i hinh
sau
diy:
a.
COng ty trdch nhiQm hai thanh viOn
nQi dung dang
trd l€n
vi
c6ng ty phei th6ng b6o ttray d6i
ky doanh nghiQp trong thoi han 10 (muoi) ngdy, k€ tu ngiy hodn
thdnh viQc thay aOi vOn Aieu te;
b.
C6ng ty c6 phin ttreo quy <Iinh tai Didu 196 cua Luflt Doanh nghiQp'
Muc 2. CH0 So HUU CoNG TY
Didu 8. Chri s& hiru C6ng ty
li
htu toan b0 v6n diAu
lQ cria C6ng
1.
C6ng ty C6 phdn Ouong Bi0n Hda
2.
HQi d6ng quan tri C6ng ty mg lA co quan <lai diQn trgc titip cria Cht sd
chrl sd
ty.
htu d6i voi
todn bQ v6n didu lQ cria C6ng tY.
Didu 9. Quy6n cria chri s0 hfru C6ng ty
1. Quy6t dinh nQi dung Di€u lQ c6ng ty, srta d6i,
2.
3.
4.
b6 sung Di0u lQ c6ng ty;
Quyiit dlnh chi6n luqc phit tri6n vd k6 hoach kinh doanh hAng n[m cfia c6ng ty;
Quy6t <tinh co c6u t6 chfc quan
lf
c6ng ty;
Ph€ duyQt UO nfriem, mi6n nhiQm, bdi nhigm Thinh vi6n HQi d6ng thinh vi6n,
T6ng gi6m dtic, Ki6m so5t vi€n;
5.
Quytit <Iinh c6c du 6n d6u tu;
O. Quy6t dinh c6c gini ph6p ph6t tri6n thi truong, tiiip thi vd c6ng
nghQ;
7.
Th6ng qua hqrp <tdng vay, cho vay vd cdc hqp ddng khdc c6 gi6 tri bang ho{c lon
hon 50% t6ng gi6
fi tdi sdn dugc ghi trong b6o crio tai chinh gAn nhAt cria c6ng ty;
8. Quyiit <Iinh b6n tdi
san c6 gi6
tri blng hoic l6n hcrn 50% t6ng gi6 tri tei
san duqc
ghi trong b6o c6o tdi chinh gen nh6t cua c6ng ty;
9.
Quyiit <Iinh tdng v6n didu lQ cria c6ng ty; chuy6n nhuqng mQt phAn hoic todn b0
v6n didu
10. Quy6t
lQ cua
c6ng ty cho t6 chric, c6 nh6n kh6c;
dinh thnnh lAp cOng ty colr, g6p vtin vdo c6ng ty kh6c;
I 1. T6 chrlc giairn s6t
vi iLffi
gi6 ho4t d$ng kinh doanh cria c6ng ty;
lqi nhuan sau khi
12.Quy6t dinh viQc sri dgng
dE hoan thdnh nghia vu thu6
vi
c6c
nghia vg tdi chinh khtic cua c6ng ty;
13. Quy6t
dlnh t6 chric lai, giai th6 vd y€u cAu ph6 san C6ng ty;
l4.Thu hdi toan bQ gi6 tri tai san cria cdng ty sau khi c6ng ty hoan thdnh gidi thti
ho{c ph6 san;
15. Cdc quy6n kh6c theo
quy dinh phAp lu4t vd Di0u lQ c6ng ty.
Didu 10. H4n ch5 d6i vrii quydn cria chri sfi hfru C0ng ty
L
Chri sd hiru C6ng ty chi tiugc quydn rut v6n bAng c6ch chuy6n nhugng m$t phAn
ho{c toirn bQ sii vtin <ti6u
lQ
cho t6 chric ho{c c6 nhAn kh6c; trudng hgp rut mQt
phan no4c toan bQ v6n d6 g6p ra kh6i COng ty duoi hinh thrlc kh6c thi chrl sd
htu
vd c6 nhin, t6 chric c6 li6n quan phai li€n ddi chiu trdch nhiQm vd c6c khoan no vd
nghia vg tai san cia C6ng ty.
2. Chi
sd
htu C6ng ty kh6ng dugc rut lqi nhuan khi C6ng ty kh6ng thanh torin dri c6c
khoin no vA cdc nghia 4r
3.
tii
san kh6c <il5n han.
Thgc hiQn dung nghia vg cria Chri sd hiiu theo quy dlnh cua Di0u lQ ndy vd quy
dinh ph6p luat
Didu 11. Nghia vg cria chri
1. Tuan thri c6c quy
sO
hitu C6ng fy
<linh ph6p luflt,
Di6u
lQ
t6 chric vir hoat <lQng cia COng ty li6n
quan ct6n Chri sd htu.
2. PhAi x6c dinh ve t6ch biQt tai san cria cht sd hiiu c6ng ty vd tdi sdn cta C6ng ty'
3. Tudn tht quy dinh cua ph6p luft vO hqp ddng vd phrip lu{t c6 li€n quan trong viQc
mua, b6n, vay, cho vay, thuO, cho thuO vd c6c giao dich khdc gita C6ng ty vd Chi
sd hiiu C6ng
4.
ty
Thgc hiQn c6c nghia vg khdc theo quy dfnh cua DiOu
lQ
ndy vd LuQt Doanh nghiQp.
IA,'
Didu 12. Quydn
l.
Quan
lf,
vi
nghia vg cria C6ng ty
srl dgng v6n, tdi sAn dugc giao d6 sdn xu6t, kinh doanh vcri hr cdch ld mQt
ph6p nhdn theo quy <I!nh cua ph6p
luft tr6n nguyOn tic b6o toan ngu6n viin
cira
Chrl sd htu vd kinh doanh c6 hiQu qui kh6ng tr6i quy clinh ph6p luft.
2. D6i moi, hiQn dai h6a c6ng nghQ vd phuong thric quriLn lj
dd ndng cao hiQu qud vd
khA ntrng c4nh tranh.
3.
Bdo cldm quy6n vd lgi ich cua ngudi lao clQng theo quy dinh cua phrip luat vO lao
dQng,
4.
bio ttdm quy€n tham gia quan lj
Tudn theo
COng
ty cria ngudi lao
clQng.
cic quy dinh cira Nhd nu6c v6 qu6c phdng, an ninh, vdn h6a, trat tU, an
todn xE hQi, b6o vQ tdi nguy0n vd m6i truong.
5. Thgc
hiQn chii dO k6 to6n, ki6m torln vd b6o cilo tdi chinh, b5o crio th6ng k0 theo
quy dinh cria ph6p lu6t vd theo y€u cdu cria Cht sd htiu.
6.
Chiu sg gi6m s6t, ki6m tra cria Chri sd htu, ch6p hdnh c6c quy6t einn vd thanh tra
crla co quan tdi chinh nhd nu6c.
7.
Thgc hiQn c6c nghia vg kh6c trong kinh doanh theo quy dlnh ctia ph6p luQt.
CHI.IONGUI.
co cAu rO cril/c
Didu 13. Co c6u t6 chric quin
Co c6u tti chric quan
l!
QUAN
Lf coxc rY
lf
cria COng ty gdm:
1. HOi <I6ng thanh vi€n;
.,
-l
ooc;
2, -llong glam
^
3. Ki6m
so6t vi6n.
Co c6u t6 chr?c quin
san xuAt,
lf,
di0u hAnh cria C6ng ty co thii thay d6i de phn hqp vdi y6u cAu
kinh doanh trong qu.l trinh hoat dQng.
Di6u 14. HQi il6ng thinh vi6n
1. Thenh vi6n HQi <Idng thdnh vi6n do Chrl sd hftu C6ng ty b6 nhiQm, mi6n nhiQm
gdm tu 03 d6n 07 thanh vi€n vdi nhiQm
ki
kh6ng qu6 05 ndm. HQi d6ng thdnh vi€n
nhan danh chri sd hiru c6ng ty t6 chric thgc hign cric quy6n vd nghia vg crha chi so
hiru cdng ty; c6 quy6n nhdn danh c6ng ty thlrc hiQn c6c quyAn
vi
nghia vg crla c6ng
U; chiu trrich nhiQm trudc ph6p lu{t vd chi sd htu c6ng ty v€ viQc thUc
hiQn c6c
t0D6
M
quydn vd nhiQm vg dugc giao theo quy dlnh cria Luflt Doanh nghiQp vd ph6p luft c6
li6n quan.
2. Quydn, nghia vp
vi
quan hQ ldm viQc cua HQi ddng thanh vi€n <I6i v6i Chri sd hiru
C6ng ty duo. c thlrc hiQn theo quy ttinh tai Di6u 15 Didu lQ ndy vd phrip luQt c6 li€n
quan.
3. Chri sd hiru c6ng ty chi <Iinh Chfi tich HQi ddng thdnh vi6n. NhiQm h), quyiin h4n
vd nhiQm vg cria Chri tich HQi <I6ng thdnh vi6n 6p dgng theo quy dinh tai Eidu 16
. ^,1
,^ .
cua ureu
l9 nay.
4. ThAm quyAn, crich thric triQu t{p hgp HQi
Di6u 17 cria Eidu
lQ
<ldng thanh vi0n 6p dpng theo quy dinh
t4i
ndy.
5. CuQc hgp cua HQi d6ng thdnh vi€n <lugc ti6n henh khi c6
it
nh6t hai phAn ba sti
thdnh vi€n du hgp. M6i thdnh viOn c6 mQt phi6u bi6u quytit c6 gi6 tri nhu nhau. HOi
d6ng thdnh vi€n c6 th6 th6ng qua quy6t
a;*r theo hinh thfc 6y y kitin bing v[n
ban.
6. Ngh! quyiit cua HQi <l6ng thenh vi6n dugc th6ng qua khi c6 hon mQt nta
st5
thdnh
viOn dg hgp ch6p thufln. ViQc sua d6i, b6 sung Didu lQ c6ng ty, t6 chric l4i c6ng ty,
chuy6n nhugng mQt ph6n ho4c toan b0 vtin di€u lQ cria c6ng ty phdi clugc it nh6t ba
phAn tu sii
thinh vi6n dg hqp ch6p thufln.
Nghi quy6t cua HQi d6ng thanh vi6n c6 hiQu lgc k6 tu ngdy dugc th6ng qua ho{c tu
ngdy ghi tai Nghi quy6t d6.
7. C6c cuQc hgp cria HQi d6ng thdnh vi€n phii dugc ghi bi€n bdn, c6 th6 clugc ghi 6m
hoac ghi vd luu
git
duoi hinh thtic tliQn tu khtic.
8. Bi€n ban hqp HQi d6ng thdnh vi0n phAi ldm xong vd th6ng qua ngay tru6c khi k6t
thric cuQc hgp. Bi0n ban phAi c6 cric nQi dung chri yi5u sau ddy:
a) Thli gian vd dia di€m hQp; muc tlich, chuong trinh
ho.p;
b) Hq, t€n tung thdnh vi€n dF hqp ho{c nguoi tlugc iry quyiin dg hgp; hg, tOn cdc
thinh vi6n kh6ng d1t hgp vd
c) V6n
od duo. c
lj
do;
thio lu{n vd bi6u quy6t;
t6-
tat y ki6n phdt bi6u cua thdnh viOn vO
timg vAn de thao tuan;
d) T6ng sO phi6u bi6u quy6t hqp
I
lQ, kh6ng
hqp l0; tin thinh, kh6ng tAn thdnh d6i
-1 ,.1
v6i timg vAn dd bi6u quy0t;
e) C6c quyiit dlnh dusc th6ng qua;
0
Hq, t€n, cht lcj cua nguoi ghi biOn ban vd chti tqa cuQc hqp.
ll
Nguoi ghi bi6n bAn vd chri tga cuQc hqp chiu trach nhiQm liOn cldi vd tinh chinh xdc
vd trung thuc cria n$i dung bi6n ban hgp H$i ddng thdnh vi6n.
Didu 15. Quydn hgn vA nhiQm vg crfia HQi ddng thinh viOn
1. Hoat <lQng kinh doanh
vi
c6c c6ng viQc cua C6ng ry
lj
phii chlu sg quAn
hofc chi
dqo thgc hiQn cua HQi d6ng thdnh vi6n. H$i d6ng thdnh vi6n ld co quan c6 dAy dri
quydn h4n d6 thUc hiQn tAt cA clc quy6n nhAn danh C6ng ty tru nhtng thAm quydn
thuQc v0 Chri sd
htu C6ng ty.
2. HQi d6ng thdnh vi6n c6 tnich nhiQm girim s6t T6ng gi6m diic
bQ quan
lf
vir c6c c6n
<IiAu hdnh
kh6c.
3. Quydn vd nghia vu cia HQi ddng thAnh v'^n do
bQ cua C6ng
1,,?t phrip,
Ditiu
lQ, cric quy chti nQi
ty vd quy6t dinh cua Chi sd hfi'u C6ng ty quy d[nh. Cu th6, HOi d6ng
thdnh vi6n c6 nhtng quydn h4n vir nhiQm 4r sau:
a) Ki6n nghi kil ho4ch pMt tri6n
b) X6c dinh
kinh doanh
san xu6t
vi
ngdn s6ch hang ndm;
cAc mgc ti€u hoat ilQng tr€n co sd c6c mgc ti€u chi6n lugc iluo. c Chrl
s0 hiru th6ng qua;
c) Th6ng qua hqp
vi
<l6ng vay, cho vay
c6c hgrp <I6ng khric c6 gi6
hi
ducri 50%
t6ng gi6 tri tei san dugc ghi nong b6o c6o tai chinh gan nhAt cta c6ng ty;
d) Quytit dinh
bAn
tdi san c6 gi6 tri duoi 50% t6ng gi6 tri tei sAn dugc ghi trong
b6o c6o tdi chinh g6n nh6t cua c6ng ty;
e) PhE duyQt M nfrigm, mi6n nhiQm, bai nhiQm cdc chtic danh quan
ngo4i trir c6c chfc danh thuQc thAm quydn cia Chrl sd
f)
lf
COng ty,
htu C6ng ty;
GiAi quyiit cric khi6u n4i cua C6ng ty d6i voi cain bQ quan
lj
cfing nhu quy6t
dlnh lya chqn cl?i diQn cua C6ng ty d6 giai quyi5t c6c v6n de li6n quan toi c6c
thu tuc ph6p l), d6i voi
g)
DO xu6t viQc t6 chric
criLn bQ
quan
lj
d6;
lai ho{c gi6i th6 COng ty.
h) Chi dinh vd bdi nhiQm nhting ngudi ilugc
COng
ty u! nhiQm ld dai
diQn thuong
mai vd Ludt su cua C6ng ty;
i)
C6c vAn d6 kinh doanh ho{c giao dich md H$i <I6ng thinh viOn quyilt dinh cAn
phii c6 sg ch6p thu{n trong phgm vi
j)
quyAn h4n
vi
tr6ch nhiQm cria minh;
C6c dinh mr?c kinh t6 ky thuat li€n quan <I6n ho4t tlQng sAn xu6t kinh doanh cua
C6ng ty.
4. HQi ddng thinh vi6n phii b6o crio Chri sd htu COng ty v€ ho4t
th6
h
clQng cira
minh, cg
vd viQc gi6m s6t cua H$i ddng thdnh vi6n <I6i voi T6ng gi6m d6c diCu hanh
12t26
M/
ve nhflng c6n bQ quan
lf
kh6c trong ndm
tii
chinh. Trudng hqp HQi ddng thdnh
vi6n kh6ng trinh b6o crio cho Chri sd hiru C6ng ty, b6o c6o tdi chinh hdng ndm cria
C6ng ty sC bi coi
li
kh6ng c6 gi6 tri.
5. Tru khi luflt phrip quy dinh kh6c, HQi d6ng thdnh vi€n c6 th6
.^
I
vi€n c6p dudi vd ciic c6n bQ quan
lj
dai diQn xri
If
u!
quyOn cho nhdn
c6ng viQc thay m{t cho C6ng ty.
6. Thenh vi6n HQi <l6ng thdnh vi€n <lugc nh$n thir lao cho c6ng viQc cria minh du6i tu
c6ch ld thdnh vi€n HQi <tdng thdnh vi6n. T6ng mric thir lao cho HQi <l6ng thdnh vi6n
sE
do Chrl sd htu C6ng ty quyiit d!nh. Khoan thir lao niy s€ duo. c chia cho c6c
thdnh viOn H$i ddng thanh vi€n theo thoA thuin trong HQi d6ng thdnh vi€n ho{c
chia ddu trong truong hqp kh6ng thoi thuan dugc.
7. Thenh vi6n HQi d6ng thdnh vi6n nim
git
chric vp diAu hdnh (bao gdm cA chric vs
Cht tich hoac Ph6 Cht tich) ho4c thuc hiQn nhirng c6ng viQc khic mi theo quan
di6m cua HQi d6ng thdnh vi6n
mQt
li nim ngodi ph4m vi nhiQm vu th6ng thudmg cua
thinh vi€n HQi d6ng thanh vi6n, c6 th6 duqc tra thdm ti6n
mQt khoan tiOn c6ng trgn g6i theo
thi
lao duoi d4ng
timg 6n, luong, hoa h6ng, phAn h5m lqi nhufln,
ho{c dudi hinh thric kh6c theo quy6t
A6l
cua Chri sd hiru.
flt ci c6c chi phi di l4i,
kh6c md h9 da phdi chi tri khi thUc hiQn tr6ch
8. Thenh viOn HQi d6ng thanh vi6n c6 quyOn clugc thanh torin
5n, d vd c6c khoin chi phi hqP
lj
nhiQm thdnh vi€n HQi <I6ng thdnh vi6n
cta minh, bao gdm cd c6c chi phi ph6t sinh
trong viQc tdi tham dg c6c cuQc hgp cria H$i d6ng thdnh vi€n, hoic Chri sd hfru
C6ng ty.
Didu 16. Chi tich HQi ildng thlnh vi0n
Chri tich HQi d6ng thdnh vi0n c6 c6c quy€n
vi
nhiQm vp sau ddy:
1) Chuin bi hoic t6 chric viQc cluan bi chuong trinh,
ki5 ho4ch ho4t clQng cria HOi
d6ng thdnh vi6n;
2)
ChuAn bi ho4c t6 chuc viQc chuAn bi chuong tdnh, nQi dung,
thdnh vi6n ho4c d€ 6y
3)
tdi liQu hgp HQi d6ng
j kiiin cric thdnh vi6n;
TriQu tflp vd chti tri cuQc hgp HQi <l6ng thanh vi6n hoic t6 chric viQc ldy
j kiiln ciic
thdnh vi6n;
4) ciAm
s6t hodc t6
chfc girim
s6t viQc thyc hiQn ciic quy5t
a;*r
crla HQi ddng thdnh
vi6n;
5) Thay m{t HQi <t6ng thanh vi6n hj
c6c Nghi quytit
cta H6i d6ng thdnh vi6n;
13126
W
6)
C6c quydn vd nhiQm vU khiic theo quy dinh cua Luflt Doanh nghiQp vd Di0u
lQ
C6ng ty.
Eidu 17. Th6m quyln vA cdch thric triQu t6p hqp HQi <t6ng thirnh viOn
l)
CuQc hgp cria HQi <l6ng thdnh vi€n
phii
cluqc t6 chric tai trU s0 chinh cria C6ng ty,
hoflc nhtng <lia chi khric d Vi€t Nam ho{c d nudc ngoiri theo quy6t Ointr cria Chu
tlch HQi ctdng thdnh vi€n vd tfugc sU nh6t tri cua HQi d6ng thinh vi€n. Chri tlch HQi
d6ng thdnh vi6n c6 th6 triQu t{p hgp b6t cri khi ndo th6y cAn thitit.
Chrl tich HQi d6ng thanh vi6n ctruAn Ui hoic t6 chric viQc chuAn bi chuong trinh,
nQi dung
tdi lieu ve trieu
tQp hqp HQi d6ng thdnh
vi0n it nh6t ba ngiy tru6c ngdy dg
kiiin hgp. Thanh vi6n c6 quy6n kiiin ngh! bdng vAn ban v€ chuong trinh hqp. Ki6n
nghi phni c6 c6c nQi dung chri y6u sau <l6y:
a) Hq, tdn, dia chi thuong tni, qutic tich,
sti Gi6y chimg minh nhan dan, H0 chi6u
ho{c chimg thgc ce nhan hap ph6p kh6c;
b)
NOi dung kitin nghi dua vdo chuong trinh hgp;
c) Lj
do ki6n nghl.
Chri tfch HQi <I6ng thdnh vi0n pMi ch6p thufln ki6n ngh! vd b6 sung chuong trinh
hgp HQi d6ng thinh vi6n ntiu kii5n ngh! c6 dri nQi dung theo quy dinh duqc
gti
d6n
t4r sd chinh cria c6ng ty chim ntr6t mQt ngiy ldm viQc tru6c ngdy hgp HQi d6ng
thdnh vi6n; trudmg hqp ki6n nghi <lugc ilQ trinh ngay tru6c khi hqp tht ki6n nghi
duo. c ch6p
thu$n n6u dugc da s6 c6c thdnh vi€n du hqp t6n thanh.
2) Thdng b6o mdi
hqp HQi d6ng thdnh vi€n c6 th6 bing gi6y mdi, iliQn tho4i, fax, btru
diQn, phuong tiQn diQn tu ho{c phucmg tiQn khric
vi
dugc grii tryc titip dtin ttmg
thanh vi€n HQi d6ng thenh vi6n. NQi dung th6ng b6o mdi hgp ph6i x6c dinh rO thoi
. ,. -.;. vd
gian, dia di6m
chuong trinh hgp.
Chuong trinh vd tdi liQu hgp phdi dugc grii cho c6c thirnh viOn tru6c khi hqp.
Didu 18. Thri tgc th6ng qua Nghi quy5t cria IIQi ddng thirnh vi6n theo hinh thric
Idy
f
ki6n biing vlln biln
1) Chri tich HQi d6ng thdnh vi€n quyiit dinh
viQc l6y y ki6n thdnh vi6n HQi d6ng thdnh
vi€n blng vdn ban di5 ttrOng qua c6c v6n d€ thuQc thAm quy6n bAt cri khi neo khi
xdt th6y can tni6t.
t4D6
W
2) Chri tich HQi ddng thanh vi€n co tr6ch nhiQm t6 chric viQc so4n thio, gui c6c b6o
c6o, td trinh vd nQi dung can quytit dlnh, dg
j
thio nghi quytit ve phi6u 6y
kitln
il6n c6c thdnh viOn HQi <l6ng thdnh vi€n.
3) Phi6u 6y
j kiiin phdi c6 c6c ngi dung chri y6u sau ddy:
a)
b)
T6n, md s5 doanh nghiQp, dia chi try sd chinh.
c)
C6c v6n de
Hq, t6n, GiAy chimg minh nhdn ddn cua Thdnh vi0n HQi ddng thdnh vi6n.
cil 6y j
kil5n vd
kh6ng trin thdnh vd kh6ng c6
d) Thdi
e)
f
j
ki6n trn loi tuong img theo thri tU t6n thdnh,
ki6n.
han cu6i cung phdi grii phitlu 6y
j ki6n vA C6ng ty.
Hg, tOn, cht lcj cua Chri tich HQi <Idng thdnh vi6n.
Phiiiu 6y
f
kiiin c6 nQi dung diy dri, c6 cht ky cria thdnh vi6n HQi d6ng thAnh
,.
I
^^
vi6n vir clugc grii vO C6ng
ty trong thdi han quy dinh dugc coi ld hqp
4) Chri tich HQi ddng thdnh vi6n t6 chuc viQc kii5m phitlu,
lQ.
lfp b6o c6o vi th6ng b6o
kiit qui ki6m phi6u, Nghi quy6t dug" th6ng qua tlugc grii
<liin c6c thdnh vi€n trong
thdi han 07 ngdy ldm viQc, k6 tu ngdy k6t thfc thoi han md thinh vi6n grii
C6ng ty. 86o c6o
thdnh viOn
vi
ttit qua ti6m
phil5u c6 gi6
ki6n vd
tri tuong duong bi6n bin hgp HQi d6ng
phdi c6 c6c nQi dung chri y6u sau d6y:
a) Mgc dich, nQi dung 6y
j kiiin.
b) Hq, t6n crla Thdnh vi€n dd grii phitiu 6y
kiiSn kh6ng hqp lQ
c) vin
j
d0 dugc
6y
!
ki6n hqp lQ; Thdnh vi6n
ho{c kh6ng gui phi6u 6y
!
gii
phiilu
f
ki6n vd C6ng ty.
j kiiin vd biOu quy6t; t6. lit y ti6n cria thdnh vi€n vd timg v6n
dd 6y y ki6n (ntiu c6).
d) T6ng
6y
j
sO
phiiiu l6y
j ki6n hqp lQ, kh6ng hqp lQ, khdng nh?n clusc; t6ng sti phitlu
ki6n tin thenh, kh6ng tin thdnh d6i vol timg v6n de bieu quytit.
vi tj
e)
Cric quylit <Ilnh clugc th6ng qua
f)
Hq, t6n, chf h/ cria ngudi ki6m phi6u vd Chri tich HQi d6ng thdnh vi6n. Ngudi
ki€m phi6u
lQ
phitiu biOu quy€t tuong img.
vi Chi tich HQi il6ng thanh vi€n chiu tr6ch nhi0m li6n ddi v6 tinh
dAy <fii, chinh x6c, trung thgc cua nQi dung b6o c6o ki5t qud ki€m phi0u.
Didu 19. T6ng girlm il6c Cdng ty
1) T6ng gi6m d6c do Chri sd hiiu C6ng ty tO nniem theo quy dinh tai Di6u 9 c[a Didu
lQ ndy hoqc thu€
voi nhiQm
ki
kh6ng quri 05 (nAm) nam de didu hdnh hoqt dQng
kinh doanh hdng ngdy cta C6ng ty. T6ng girim diic chiu tnich nhi0m fu6c ptr,ip lu{t
vd HQi ddng ttrdnh viOn vd vi€c thW hiQn c6c quy€n vA nhiQm vr,r cua minh.
15126
W
2) T6ng gi6m d6c C6ng ty c6 c6c quydn
a) T6 chric thgc hiQn quyiit dinh
sau
diy:
cua HQi <t6ng thanh viOn c6ng ty;
b) Quy6t dinh c6c v6n dA ICn quan ddn hoat tlQng kinh
doanh hang ngdy cta c6ng
ry tuan thn theo ciic quy6t Apn, Nghi quy6t cira H$i d6ng thnnh viOn, Chi sd
htu C6ng ty;
c) T6
chric thUc hiQn kti ho4ch kinh doanh vd phuong rin diu tu cria c6ng ty;
d) Ban hdnh quy dinh quan li
nQi b0 C6ng ty;
e) 86 nhiQm, mi6n nhiQm, cdch chric c6c chr?c danh quan
li
c6ng ty theo sg phdn
quy€n cria HQi d6ng thdnh vi6n C6ng ty vdo trmg thdi lcj;
Ky k6t hqp ddng nhan danh c6ng ty, tru truong hqp thuQc thAm quy6n crla Chrl
D
tlch HQi d6ng thinh viOn cdng tY;
g) Ki6n nghi phuong
6n co c6u t6
chtc c6ng ty;
thinh vi6n c6ng ty;
h) Trinh b6o c6o quy6t to6n tai chinh hlng nlm l€n
HQi d6ng
i)
j)
Ki6n ngh! phuong 6n sri dgng lqi nhuan ho{c xu
If
k)
C6c quy6n khric clugc quy dinh tai Di€u lQ c6ng ty, hqp d6ng lao clQng cira T6ng
16
trong kinh doanh;
Tuy6n dung lao dQng;
gi6m
<16c,
quy dinh nQi bQ C6ng tY'
3) T6ng girim diic phdi c6 crlc ti€u chuAn vd didu kiQn sau d6y:
a) C6 ndng lyc hdnh vi ddn su diy <hi vd kh6ng thuQc dtii tuqng quy dinh t?i khoan
2
Di€u
18 cria
b) C6 trinh
<lQ
Lu{t Doanh
nghiQP;
chuy€n m6n, kinh nghiQm thgc tii trong quan trf kinh doanh hoic
trong c6c nganh, ngh6 kinh doanh chri yiiu cria C6ng ty ho{c tiOu chuAn, di€u
kiQn
kt6c do Chri sd htu C6ng ty quy
<Iinh.
Didu 20. Ki6m soft viGn
1) Chn sd hiru c6ng ty
bO nhiOm mQt dtin ba
Ki0m so6t viOn voi nhiQm
ki
ndm nlm. Ki€m so6t viOn chiu trdch nhiQm tru6c phrip ludt vd chir sd
: ,^
,
kh6ng qu6
htu c6ng ty
:
ve vlgc thuc hlen cac quyen va nnl9m W cua mlnn.
2) Ki6m
so6t vi6n c6 cric nhiQm
4t
sau ddy:
a) Ki6m tra tinh hqp ph6p, trung thuc,
cdn trgng cria HQi ddng thdnh vi6n c6ng
vd T6ng gi6m <I6c trong t6 chric thpc hiQn quy6n chri sd hiiu, trong quAn
lj
ty
tli0u
hanh c6ng viQc kinh doanh cua c6ng ty;
r6t26
W
b) ThAm dinh b6o c6o tdi chinh, b6o c6o tinh hinh kinh doanh, brio c6o drinh gi6
c6ng t6c quan ly vd cdc b6o c6o kh6c tru6c khi trinh chti sd hiru c6ng ty ho{c co
quan nhir nudc c6 liOn quan; trinh chri sd htu c6ng ty b6o c6o thAm dinh;
c) Ki6n ngh! chn sd htu c6ng ty c6c giii ph6p sria O6i, b6
quan
d)
lf,
<li6u hanh c6ng viQc kinh doanh
sung, co c6u t6 chfc
cta c6ng ty;
Caic nhiQm
vu kh6c theo quy tlinh cira Lu{t doanh nghiQp, y€u cAu, quytit dinh
cua chfi sd
htu cdng ty.
3) Ki6m so6t vi0n c6 quy6n xem x6t U6t ty
trO so,
Gi
liQu ndo cria c6ng
ty tai try sd
chinh hoic chi nh6nlr, vIn phdng dai diQn cria c6ng ty. Thanh vi6n HQi d6ng thdnh
vi6n, Chri tich HQi d6ng thnnh vi6n c6ng ty, T6ng gi6m d6c
vi
ngudi quan
lj
kh6c
c6 nghia vg cung cAp <tAy drl, kip thdi c6c th6ng tin vd thuc hiQn quydn chri sd htu,
v0 quan
lj,
di6u henh vd ho4t <fQng kinh doanh cta c6ng ty theo y6u ciu cria Ki6m
so6t vi€n.
4) Ki6m so6t vi€n phii
c6 c6c ti6u chuAn vd di6u kiQn sau ddy:
a) C6 <tti ning lyc hinh vi d6n s1r vi kh6ng thuQc <ltii tuqng bi c6m quin ly doanh
nghiQp theo quy dlnh cua Luit Doanh nghiQp;
b) IG6ng phdi ld nguoi c6 li0n quan cria thdnh vi6n HQi d6ng thdnh vi6n, Gi6m
d6c hoic T6ng gi6m diic, ngudi c6 thAm quydn trsc ti6p b5 nhiem Ki0m so6t
vi0n;
c) C6 trinh <i0 chuy€n m6n ho{c kinh
hoic trinh
<lQ
nghiQm ngh€ nghiQp ue kti toen, ki6m to6n
chuy€n mdn, kinh nghiQm thgc ti5 trong ngdnh, nghA kinh doanh
chir ytiu ctia c6ng ty.
Didu 21. Nghia vg cria thirnh viGn HQi il6ng thirnh viOn, Chri tich HOi rldng thilnh
viOn, T6ng gi6m d6c
vi
1) Thnnh vi6n HQi d6ng
ki6m sodt viOn
thAnh vi€n, Chri tich HQi d6ng thnnh vi€n c6ng ty, T6ng girim
d6c vd Ki6m so6t vi6n c6 c6c nghia vg sau <l6y:
a) Tudn thri ph6p luflt, Di6u
lQ c6ng
ty, quyiit ainl cria chir sd hiru c6ng ty trong
viQc thuc hiQn c6c quydn vd nhiQm vg ilugc giao;
b) Thuc hiQn c6c quydn vd nhiQm qr dugc giao mQt ciich trung thyc,
nrr6t nrrim
bio ddm lqi ich hqp ph6p t6i
cAn trgng,
t6t
da cua c6ng ty vd chri sd hiru c6ng ty;
c) Trung thdnh voi lgi ich cira C6ng ty vd chi sd htu c6ng ty. Kh6ng st dung
th6ng tin, bi quyiit, co hQi kinh doanh cia C6ng ty, lam dung tlia vi, chuc vU
tai san cia C6ng ty
dO
vi
tu lqi ho{c phltc vg lgi ich crla t6 chtic, cri nhdn kh6c;
t7/26
M/
d) Th6ng b6o kip thdi, dAy dri vd chinh x6c cho C6ng ty vA c6c doanh nghiQp md
hq vd ngudi c6 li€n quan cua hq ldm chri hoic c6 c6 phdn, phAn v6n g6p chi
vi chi nh6nh cua c6ng ty;
vi Didu lQ c6ng ty.
ph6i. fh6ng b6o ndy tlugc ni6m yiit t4i tru sd chinh
e) C6c nghia vp khiic theo quy cl[nh cia Luflt Doanh
2) T6ng girirn it5c kh6ng dugc tiing luong, tri
thucnrg khi C6ng, ty kh6ng c6 khi nlng
thanh toen <hi cdc khoan ng diin han.
Didu 22. BQ m6y girip viQc
l)
Girip viQc cho T6ng gi6m <t6c c6 c6c Ph6 T6ng gi6m d6c do HQi d6ng thdnh viOn
Ph6 T6ng gi6m d6c diOu hdnh mOt hoic mOt s6 linh vgc ho4t <lQng cria
M *riqm.
C6ng ty theo sy phAn c6ng cria T6ng girim <I6c
vi
chiu tr6ch nhi€m tru6c T6ng
gi6m d6c c6ng ty, trudc HQi ddng thdnh viOn c6ng ty
<lugc giao thuc hiQn. C6c chrlc danh quan
li
vi
ph6p luQt v0 nhiQm vu
quan trgng kh6c do HQi d6ne thnnh
vi€n c6ng ry b6 nhiQm theo dd nghi cria T6ng girim d6c, g6m: Trudng phdng vd
ph6 truong phdng, ban nghiQP vg
Z) K6 torin truong C6ng ty girip T6ng gi6m diic chi dao t6 chfc, thgc hiQn cdng t6c k6
to6n, thi5ng kO cua C6ng ty. Quy6n hen ve tnich nhiQm cua Kti toiin truOng tu0n
theo quy dinh ph6P luflt.
Didu 23. Hqp tldng, giao dich trong ho4t ilQng cria C0ng ty
1. Hqp d6ng, giao dich giira C0ng ty voi c6c dOi tuqng
thinh vi0n
cOng
sau c16y phAi duqc HQi ddng
ty, T6ng gi5m d6c vd Ki6m so6t vi€n xem x6t quy6t dinh:
a) Chri sd hiru c6ng ty vi nguoi c6 li0n quan cua chri sd hiru c6ng ty;
b) Thenh vi€n HQi diing thdnh vi€n, T6ng gi6m d6c vd Ki6m
c) Nguoi
so6t vi6n;
c6 liOn quan cua nhirng nguoi quy dinh t4i di6m b khoan ndy;
d) Ngudi quin
nguoi quan
lj
li
cua cht sd hiiu c6ng ty, nguoi c6 thAm quyOn U6 ntrigm ntrtng
d6;
e) Nguoi c6 li6n quan cua nhtng nguoi quy <linh tai di6m d khoAn ndy.
Nguoi
kf t6t
trqp d6ng, giao dich phdi th6ng b6o cho HQi d6ng thdnh vi0n c6ng ty,
T6ng giSm d6c vd Ki6m so6t vi€n vd cric dlii tuqng li6n quan
<lt5i
v6i Hqp ddng,
giao dich n6u h6n d6ng thdi kdm theo dU thao hqP <Idng hofc nQi dung chi yilu cira
giao dich d6.
2.
HQi d6ng thanh vi€n, T6ng Gi6m <ltic vd Ki6m so6t vi€n phdi quy€t dlnh viQc ch6p
thuQn hqp <Idng ho{c giao dlch trong thoi h4n
l0 (mudi)
ngdy, k€ hr ngdy nh{n
18126
lLl
dugc th6ng b6o theo nguy6n
tic
da s6, m6i ngudi c6 m$t phiilu bi6u quy6t; ngudi
c6 lqi ich li€n quan kh6ng c6 quydn bi6u quyiSt.
3.
Hq,p ddng, giao dlch quy ttinh tai khoan
I
DiAu ndy chi dugc chdp thuQn khi c6 du
caic <lidu kiQn sau tt6y:
a.
C6c b€n
kf
k6t hqp ddng ho{c thyc hiQn giao dich
lQp, c6 quy€n, ngtria
b.
vu tdi san vd lqi ich ri6ng
li
nhtng chri th6 ph6p
lj
dQc
biQt.
Gi6 sri dung trong hqp d6ng ho[c giao dich ld gi6 thi truirng tai thdi <Ii6m hqp
ddng tlugc ky ki5t ho{c giao dich ilusc thgc hiQn.
c.
Chir sd hiru C0ng ty tuan thri <lung ngtria vu quy <linh tai khoan 3 Di0u 1 1 cua
Di€u
4.
lQ nny.
vi xt li theo quy dinh cria ph6p lu{t n6u duo.c ki
dnng quy <Iinh tai khoan l, 2 vir 3 Didu niy, g6y thiQt h4i cho COng ty.
Hqp d6ng, giao dich bi v6 hiQu
kt5t kh6ng
Ngudi
kj
hqp d6ng vd nhtng ngudi c6 li6n quan ld c6c b€n cia hqp d6ng phni li6n
d6i chiu triich nhiQm vd ttriet trai ph6t sinh vd hodn trd cho C6ng ty cric khoan lgi
thu tlugc tu viQc thuc hiQn hqp d6ng, giao dich d6.
Didu 24. Quin
1) Ngudi lao
lf
lao tlQng
<lQng
dugc tuylln dung vdo
lim
viQc tai C6ng
ty theo chtl
dQ
Hqp d6ng
lao clQng, clugc hudng cric quydn vd c6 c6c nghia vp theo quy dinh cria BQ lu{t lao
clQng
cta nudc CTXHCN ViQt Nam, NQi quy lao ilQng vd Quy ch6 luong thudng
cta C6ng ty.
2) T6ng gi6m d6c Cdng ty ld nguoi quyiit Ointr tuy6n dgng lao <lQng,
lao <tQng c6 trinh dQ hqc v6n
vi
trOn co sd nguoi
trinh tlQ chuyOn m6n phir hqp v6i c6ng viQc vd
theo quy ctrii do HOi ddng thinh vi6n ban hdnh.
CHTICfNG IV.
TAI KHOANNGANHANG, NAM TAI CIIINH, HD THONGKT TOAN
Didu 25. Tii khof,n ngin hlng
1. C6ng ty
sC
m&
tii
khoan t4i c6c ngAn hang ViQt Nam ho{c t4i ngAn hang nudc
ngodi dugc ph6p ho4t dQng t4i Viet Nam.
2.
Theo sU ch6p thu6n trudc cua co quan c6 thAm quyAn, hong truong hqp cAn thi6t,
C6ng ty c6 tha md
tii
khoan ng6n hang d nudc ngodi theo c5c quy dinh cira ph6p
lu0t.
19t26
lA,,
3.
Cdng ty se ti6n hAnh t6t cd cdc khoAn thanh to6n vd giao dich k6 toAn th6ng qua c6c
tai khoAn tidn ViQt Nam ho{c ngo4i
tQ
t4i c6c ng6n hang md C6ng ty md tei khoan
theo quy <linh ph6p luft.
Didu 26. Ntrm tAi chinh
bit
NAm tai chinh cria C6ng ty
dAu
tu ngdy MQt (01) thtimg Bdy (7) duong lich vd k6t
thfc vdo ngiy Ba muoi (30) thring S6u (6) dusng lich cua nIm tiilp theo. NAm Ai
chinh dAu ti6n
bit
dAu
tu ngdy c6p Gi6y chung nhfn dAng ky doanh nghiQp (chuy6n
d6i tU COng ty c6 phAn Euong Ninh Hda thanh C6ng ty TNHH mQt thinh viOn Dudng
BiOn Hda
- Ninh Hda) vd ktit thtc viro ngdy thu 30 cua th6ng 06 ngay sau ngdy cAp
Gi6y chtmg nhan <Ieng ky doanh nghiQp d6
Didu 27. HQ th5ng k6 tofn
l.
HQ th6ng
kii to6n C6ng ty sn dung ld HQ th6ng Kti toan ViOt Nam ho{c
toiin kh6c dugc B0
2.
Tii
chinh ch6p thuQn.
C6ng ty lQp s6 s6ch k6 torin bing tii5ng ViQt. Cdng ty s€ luu
loai hinh cria ciic ho4t
th6ng kti
hQ
<tQng
kinh doanh
mi
git
h6 so k6 toan theo
C6ng ty tham gia. Nhiing hd so
phdi chinh x6c, cQp nhflt, c6 hQ th6ng vd phdi dir d€ chung minh,
giii trinh
niy
c6c giao
dich cua C6ng ty.
3.
C6ng ty sri dung d6ng ViQt Nam lAm don
vi ti€n
tQ dung
trong k6 toen' ViQc sri
dpng d6ng ngoai tQ phai tuan thri theo ph6p lu{t ViQt Nam.
CIil,ONG V.
CIS D8 BAO CAO TAI CHiNH, LqI NHUAN
Di6u 28. Ch6 dO b6o c6o
tii
chinh
crfia
C6ng ty
1. C6ng ty phai Qp b6o c6o tdi chinh hang nim theo quy dinh cria ph6p luflt.
2.
Biro c6o tai chinh nlm phii bao g6m b6o c6o kiSt qua ho4t
doanh phan effi mQt c6ch trung thgc
ty trong ndm
tii
chinh. Ban cdn A6i
vi
#
kh6ch quan
tinl
<IQng san
hinh vC Ei vd
xu6t nnf,
15 cira
C6ng
toan pnan ainh mQt c6ch trung thpc vd kh6ch
quan tinh hinh c6c hoat <lQng cua C6ng ty cho d6n thoi di6m l6p b6o c6o, b6o c6o
h,ru chuy6n tiAn tQ vd
thuyiit minh b6o c6o tai chinh. Truong hqp C6ng ty
li
mQt
C6ng ty m9, ngoii b6o c6o tdi chinh n6m cdn phAi bao g6m bin can d6i kri toan
t6ng hq,p vd tinh hinh hoat <tQng cria C6ng ty vd c6c C6ng ty con vdo cutii m6i nam
tii
chinh.
20126
IV
3.
C6ng ty phdi l$p c6c b6o ciio 06 thang vd hdng quy cho Chri sd hiiu C6ng fy ho{c
khi c6 y6u cAu cria Chri sd htu C6ng ty.
Di6u 29. Thir lao, ti6n luolg vir lqi ich khfc cria nguoi quin
lf
C6ng ty vA Ki6m
soft vi6n
I
) Nguoi quan lj
c6ng ty vd Ki6m sorit vi6n duo. c huong thn lao ho{c luong
vi lgi ich
kh6c theo ktit qua vd higu qui kinh doanh cua c6ng ty.
2)
Chri sd htu c6ng ty quy6t dinh mfc thir lao, luong vd lqi ich khric cria thdnh vi€n
HQi d6ng thdnh vi6n
Ki6m so6t vi6n. Thi lao, tidn luong
vi lgi ich kh6c cira
vi Ki6m soiit vi6n iluo. c tinh vdo chi phi kinh doanh
cia ph6p luat thu6 thu nhQp doanh nghiQp, ph6p luat c6 liOn quan vi
ngudi qudn
dinh
lj
vi
c6ng ty
hiQn thdnh mpc ri€ng trong b6o c6o tai chinh
Di6u 30. Phin ph6i lqi nhu{n
1) Hing ndm,
sau khi
<15
crfla
C6ng ty
hoin thAnh nghia
clugc th6
hlng nam ctra c6ng ty'
v] xri I
w
theo quy
16
trong kinh doanh
nQp thu6 vd c6c nghia vp tdi chinh kh6c
theo quy dinh ph6p luflt, dd thanh to6n ihi (ho{c da denh pnan Uranfr to6n dir) c6c
khodn ng vd c6c nghia vu tai san kh6c dd <I6n han phii tr6, tuy thuQc vdo tinh hinh
kinh doanh
phli hqp vdi quy dinh cta ph6p luft, HQi ddng thdnh vi6n c6 trdch
vi
nhiQm xdy dung quy chi5 phdn ph6i
lqi nhan vd sti dung c6c qu! khen thuong, phric
lgi vd c6c qu! kh6c d6 trinh Chri sd hiru C6ng ty quy6t ai*r theo timg ndm
2) Mric trich l{p
c6c qu! do Chri sd hiiu quyiit d!nh. HOi d6ng thdnh vi6n ld co quan
quytlt dlnh sir dgng c6c qui ndy theo mric trich lQp dE dugc Chri so hiru thdng qua.
3) Chrl sd htu cria C6ng ty chi duo. c chia lqi
nhuAn cira C6ng ty khi C6ng ty thanh
torin dri c6c khodn vd c6c nghia v1t tiri sAn kh6c diin han phAi trn.
CIil/ONG\.I.
CONDAU
Didu 31. Con ddu
1. Chi tich H$i ddng thinh vi6n
sC quyl5t
d[nh th6ng qua con dliu chinh thric cria
C6ng ty vd con d6u duo. c khic theo quy <Iinh cia ph6p luflt.
2.
Chri tich HQi d6ng thdnh viOn c6 tnich nhiQm sri dgng vd quan
l!
con d6u theo quy
d[nh cua ph6p luat hiQn hanh.
2l/26
l,L
CHTIONG YII.
GIiI
THT, THAI{H LV, PHA SAN
Dilu 32. Gifri quy6t tranh chAp
vA t5
tgng
1. Tranh chAp n$i bQ, C6ng ty c6 th6 gini quy6t tr6n phuong thric tu thod thuQn nQi b0,
ntiu kh6ng dugc sE th6ng qua co quan phep lu{t c6 thAm quyOn.
2.
Tranh ch6p b€n ngoii, C6ng ty c6 quy0n binh d6ng tru6c ph6p lu{t v6i mqi ph6p
nhan, th6 nhan khi c6
diQn cho C6ng ty
tii tung tranh chdp. Eai diQn hqp ph6p cua C6ng ty sE <lai
tru6c Ph6P lu$t.
Didu 33. Gif,i th6 C6ng ty
1. C6ng ty gi6i th6 trong c6c trudng hqp sau:
a) H6t thoi han hoat dQng quy dinh tai di€u lQ ndy md kh6ng c6 qrrytit dint gia
han;
b) Theo quy6t dinh cria chi sd htu C6ng ty;
c) Bi thu hdi Gi6y chung nhfn dlng ky doanh nghiQp.
2. C6ng ty chi tlugc giei th6 khi bio di'rn thanh torin h6t c6c khoan ng vd nghia vp tdi
sAn kh6c. ViQc
gini th6 COng ty theo quy dinh tai diem b khoan
1
Dieu ndy do Chri
sd htu C6ng ty quyi5t dinh, HQi d6ng thenh vi€n thvc hiQn. Quytlt dinh giai th6 phai
th6ng brio ho{c xin chAp thufn cria co quan c6 thim quydn (nilu bit buQc) theo quy
dlnh cua ph6p luft.
Di6u 34. Trinh tg'
Trinh tu, thri tuc
lQ
tht
giii
tgc
giii
th6 COng fy
th6 COng ty theo quy dinh tai diam a, b khoan 1 Didu 33 ctia Di6u
theo quy dinh sau d6y:
1. Th6ng qua quy6t dinh giAi ttr6 aoantr nghigp. Quylit dinh giai thA doanh nghiQp phdi
c6 c6c nQi dung chri y6u sau dAY:
a) T€n, ilia chi tru
b) Lj
sd chinh cua COng ty;
do giei thi0;
c) Thoi h4n, thri tgc thanh li
hqp d6ng vd thanh to6n cdc khoan ng crla C6ng W;
thdi h4n thanh to6n ng, thanh lf hqp d6ng kh6ng dugc vugt quri 06 thring, k6 tri
ngdy th6ng qua quylit <Iinh giei th6;
d)
Phucrng rin xri
lj
e) Ho, t6n, cht lcj
c6c nghia vu ptuit sinh tu hqp d6ng
ho dQng;
cua nguoi dai diQn theo phrip lu$t cua C6ng ty.
22/26
tA/
Chri sd hiru c6ng ty quyiit dinh, HOi ddng thanh vi€n t6 chric thuc hiQn thanh l), tei
sdn doanh nghiQp.
3.
Trong thdi h4n 07 ngdy ldm viQc k6 tu ngdy th6ng qua, quy6t dinh gidi th6 vd bi6n
bin hqp phdi clugc grii d6n Co quan <ling ky kinh doanh, co quan thu6, nguoi lao
ilinh giai th6 tr0n C6ng th6ng tin qu6c gia vd
dQng trong doanh nghiQp, ddng quytlt
vi phii
ddng ky doanh nghiQp
ctugc ni6m y6t c6ng khai tai tru sd chinh, chi
nhtffi,
vdn phdng tlei diQn cua C6ng ty.
Truong hqp C6ng ty cdn nghia qr tdi chinh chua thanh to6n thi phAi giri kdm theo
quyilt dinh gi6i th6 phuong rin gidi quyiit ng d6n cric
chrh
ng, ngudi c6 quyAn, lqi
vi
nghia vr,r c6 li€n quan. Th6ng brio phii c6 t6n, dia chi cria chir ng; si5 ng, thoi h4n,
dia di6m vd phuong thric thanh to6n s6 ng il6; c6ch thuc vd thdi hqn gi6i quytlt
.. .l
Khleu nal cua cnu ng.
4. Co quan dang ky kinh doanh phdi th6ng b6o tinh tr4ng doanh nghiQp dang ldm tht
tgc gi6i th6 tr6n C6ng th6ng tin qutic gia tO dang
nhfln <tugc quy6t
quyiit
ai*r giii
ai*r
ki
doanh nghiQp ngay sau khi
gi6i th6 cua doanh nghiQp. Kdm theo th6ng b6o phAi dang tAi
th6 vd phuong
riLn
giai quy6t nq (n6u c6)'
5. Cdc khoan ng cria doanh nghiQp <luqc thanh toiin theo thu tg sau ddy:
C6c khoan ng lusng, trg c6p th6i viQc, bio hi6m xd hQi theo quy dinh cria ph6p
a)
luQt vd c6c quy€n
lqi khrlc cua nguoi lao ttQng theo th6a u6c lao dQng t$p th6 vd
hqp d6ng ho dQng da kj kiit;
b) Nq thu6;
c)
C6c khoan ng kh6c.
6. Sau
khi ild thanh toAn
hiSt c6c khoan
ng vd chi phi giai th6 C6ng ty, phAn cdn l4i
chia Cht sd hiru C6ng ty.
7.
Nguoi d4i diQn theo ph6p luflt cua C6ng ty gtii de nghi giai th€ cho Co quan
kj
cldng
kinh doanh trong 05 ngiy lAm viQc k6 tu ngdy thanh toan h6t c6c khoi'n ng cira
C6ng ty.
Sau
thdi han 180 ngdy, k6 tir ngny nh{n <lugc quytit dinh giei th6 theo khodn 3 Di6u
ndy md khdng nhgn <lugc
!
ki6n vd viQc giai th6 tu doanh nghiQp ho{c phdn d6i cria
b€n c6 li€n quan bing vdn ban hotrc
tong 05 ngdy lim
viQc k6
giei th6, Co quan d6"g ky kinh doanh cflp nhflt tinh trang phrip
Co sd
dt
tu ngdy nhQn h6 so
l!
cira C6ng ty tr€n
liQu qutic gia vd <tdne ky doanh nghiQp.
l,tlr.
Didu 35. Giii th6 COng ty trong trudmg hqp bi thu
doanh nghiQp ho{c theo quy6t
apt
tdi Ci6y
chrimg nh$n
ilIng
kf
cria Tda {n.
ViQc gi6i thA C6ng ty theo quy <Iinh tai di6m c khoin
I
DiAu 33 cria Didu lQ ndy theo
trinh t.u, thri tuc sau d6y:
1. Co quan dang
hj
kinh doanh, phdi thdng b6o tinh trqng doanh nghiQp <lang ldm thti
qrc gi6i th6 tr6n C6ng thdng tin qutic gia vC dang
viQc ra quyi5t dlnh thu tr6i
Cl6y chimg nhfln dang
hi
doanh nghiQp <Idng thdi voi
kj
doanh nghiQp ho{c ngay sau
khi nhan <lugc quytit <linh giei th6 cia Tda 6n tld c6 hiQu luc thi hAnh. Kdm theo
th6ng b6o phai <llng tai quy6t <Iinh thu trOi Ci6y chung nhfn d6ng
ki
doanh nghiQp
ho4c quyi5t <Iinh cua Tda an;
2. Trong
ddng
thli
kf
han 10 ngdy, k6 tir ngdy nh6n <lugc quyiit dinh thu h6i Gi6y chr,mg nhfln
doanh nghiQp holc quyiit tlinh cria Tda rin c6 hiQu lgc, C6ng ty
ainl gi6i
tap hap dd quy6t
Gi6y chrmg nhdn dAng
kj
th6. Quyi6t dintr gidi th6
vi
phii triQu
bAn sao quy6t dinh thu h6i
doanh nghiQp hoflc quyiit dinh crla Tda 6n c6 hiEu luc
phAi ctugc grii <I6n Co quan dAng ky kinh doanh, co quan thuii, ngudi lao dQng trong
phii
doanh nghiQp vd
clugc ni6m ytit c6ng khai tei tru sd chinh vd chi nh6nh cria
doanh nghiQp. D6i voi rudng hqp md ph6p luflt y6u cAu
phii ddng b6o thi quytit
dlnh giai th6 doanh nghiQp phni dugc iltrng it nh6t nCn m6J td biio vii5t holc b6o
<liQn
trl trong ba s6 [6n til5p.
Trutrng hqp C6ng ty cdn nghia vu tdi chinh chua thanh torin thi phAi <Idng thdi
grii kdm theo quy6t <I!nh giAi th6 cua COng ty phuong rin gidi quyiit ng d6n cdc chri ng,
nguoi c6 quy6n lqi vd nghia qr c6 liOn quan. Th6ng b6o phAi c6 tOn, tlia chi cia chri
ng; s5 ng, thdi han, dia di6m vd phuong th?c thanh toan s6 ng
<16;
c6ch thric vd thtri
h4n giAi quy6t khi6u n4i cua chri ng.
3. ViQc ttranh to6n c6c khoan ng cria C6ng ty dugc thgc hiQn theo quy dlnh t4i khoan
Di0u 34 cria Di6u
lQ
5
niy.
4. Ngudi dai diQn theo ph6p lu4t cua C6ng ty grii dA nghi gi6i th6 cho Co quan ddng
hj
kinh doanh trong 05 ngdy ldm viQc, k6 tu ngiy thanh tofur h6t c6c khoan ng cira
C6ng ty.
5. Sau thoi han 180 ngny, k6 tu ngdy th6ng b6o tinh trgng giAi th6 COng ty theo quy
dlnh tai khoan
I
DiAu ndy
mi kh6ng nhfn
phan dtii cria ben c6 li0n quan bing v6n
ban ho{c trong 05 ngiy ldm vigc kd ttr ngdy nh{n hd so gini th6, Co quan dAng
k!
24t26
lA/
kinh doanh cip nhdt tinh trang ph6p
gia vd dang
ty
lj
dt
cria doanh nghiQp tr6n Co sd
liQu qu6c
doanh nghiQp.
6. Ca nhan ngudi quAn ly c6ng ty c6 li€n quan phii chiu tnich nhiQm c6 nhan vii thiQt
hai do viQc kh6ng thgc hiQn ho{c kh6ng thlrc hiQn <hrng quy dlnh tai Didu ndy.
Didu 36. Hd so
l.
giii
th6 C6ng fy
Hd so gi6i th6 aoanfr ngtrigp bao gdm gi6y td sau clAy:
a) Th6ng
b6o vA
giii
th6 doanh nghiQp;
b) B6o cdo thanh l), tdi san doanh nghiQp;
danh srich
to6n, g6m ce thanh tortu h6t c6c khoan ng ve thuii
hQi, nguoi lao <lQng sau khi quy6t dinh
c)
d)
giii
cht ng vd sii ng cld thanh
vi
ng tidn d6ng bdo hidm xd
th6 doanh nghiQp (niiu c6);
Con dAu vd gi6y chtmg nhAn miu d6u (ni5u c6);
Gi6y chrmg nhfln <IAng ky doanh nghiQp.
2. Thdnh vi0n HQi d6ng thdnh vi6n T6ng girlm tl6c,
ngudi dai diQn theo ph6p luat cua
C6ng ty chiu hrich nhiQm v0 tinh trung th1rc, chinh x6c cta h6 so gidi th6 doanh
nChiep.
3.
Truong hqp h6 so
khoAn 2 Didu ndy
giii
ttr6 ttrOng
chffi xiic,
giA mqo, nhiing ngudi quy dinh t4i
phii li6n it6i chiu tr6ch nhiQm
s5 thu6 chua nQp vd quydn
thanh torin s6 ng chua thanh todn,
lgi cua nguoi lao ttQng chua dugc giAi quy€t vd chiu
tr6ch nhiQm c6 nhdn trudc ph6p luat vd nhiing hQ quA phrlt sinh trong thdi han 05
n5m, ki3 tir ngdy nQp h6 so
giii
th6 doanh nghiQp d6n Co quan dlng
kj
kinh doanh.
Didu 37. T6 chric l4i C6ng ty
ViQc chia, t6ch, hqp nh6t, sap nhfp, chuy6n O6i COng ty clugc thgc hi€n theo quy
dinh c0a LuQt doanh nghiQp hiQn hdnh.
CHT.ICNGVIU.
DTEU
Didu 38. Sr?a .I6i b6 sung Didu
l.
IGOAN THI IIAIYH
lQ
Nhiing v6n dA [Cn quan d6n ho4t dQng cria Cdng ty kh6ng dugc n6u trong BAn Di6u
lQ
niy
s0 do Lugt Doanh nghiQp
2. Trong truong hqp Di6u
vi
c6c v6n ban ph6p lu6t li€n quan kh6c diOu chinh.
lQ nAy c6 didu khoan
tnii luflt ph6p ho{c ddn
henh tr6i luft phrip, thi <ti€u khoan d6 kh6ng rlugc thi hdnh vd sE duo.c
dOn viQc
thi
Chi sd hiru
xem x6t sua d6i.
h\/
3. ViQc b6 sung, srla e6l Ol6u lQ nay ph,Ai dugc Chri sd hiru C6ng ty xem xdt quy6t
dinh.
Didu 39. Di6u kholn cu6i ci og
l.
Didu
lQ
ndy gdm 8 chuong, 39 <fidu; dugc l6p thanh
nhau, trong tl6:
0l
lQ
ndy ld duy nh6t vd
trich lsc Di6u
bAn c6 gi6
tri ph6p lj nhu
ban nQp tai Sd Kii hoqch vd DAu tu rinh Kh6nh Hda;
Chti sd hiru C6ng ty; 08 ban luu
2. Didu
l0
lQ C6ng
trt
t4i
chffi thric
0l
ban nQp
Vln phdng Cdng ty.
cua C6ng ty k6 tu ngdy Chri sd
htu th6ng qua
ty chi c6 gi6 tri khi c6 cht lcj crla Chri tich HQi
<tdng thdnh
vi€n.
Ninh Hda, nCdy .q..thdng..tl.llndm
Ncr/dr DAr
... t(
DrroN THEo pHAp LUAT
,,,ilugdnTr,4, o-,,t
26/26

Similar documents

HDBanK 6

HDBanK 6 - Gidm sdt vd chi dqo cdng tdc chuin bi t6 chrlc Dqi hoi ddng c6 d6ng thuong ni6n HDBank ndm 2012; - Chi dqo Ban Diiu hdnh x6y dung clri rieu. k6 hoach. phuung dn sdn xuit kinh doanh nam 201I trin...

More information