KHoA v, KV HgP ner THUONG

Transcription

KHoA v, KV HgP ner THUONG
-----
HQI DONG NHAN DAN
HUYPN I\GQC HOI
CQNG HOA XA UgI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lflp-Tqr do-H4nh phric
36: jeJ i2015n{Q-HDND
I'{goc
Hoi, ngay
Jt
thang
t
nam 20i,5
NGHI QUYET
V6 tfrdng nh6t b6 sung nhiQm vg chi nim 2015
ti'ngu6n ting thu vh t<6t Ou ngdn sfch huyQn nim 2014
^AAA
HQI DOI\G I{HAN DAN HUYEN NGQC HOI
KHoA v, KV HgP ner THUONG
.l
Cdn cu
Luit T6 chric HDND
vd LIBND ngdy 2611112003;
Cdn cu LuAt NgAn s6ch nhd nu6c ngay 1611212002
Cdn cir Quy ch6 hopt dQng cua HQi d6ng nhAn d6n, ban hdnh theo Nghi
quy6t t6 ISI|ZOO5NQ-LIBTVQHI l ngdy 021412005 cua uy ban Thuerng vu Qu6c
1i6i khoa
XI;
Cdn cir Nghi dinh s6 60/2003/ND-CP ngdy 061612003 cua Chinh phu quy
dinh chi tiet thi hdnh Ludt ngAn s6ch Nhd nu6c; Th6ng tu s6 59120031TT-BTC
ngdy 231612003 cua BQ Tdi chinh hudng dAn thuc hi6n Nghi dinh 60/2003/flE-CP;
C6n cir Nghi dinh s6 7312003ND-CP ngdy 231612003 cta Chinh phu ban
hdnf quy ch6 xem x6t, q,,y6t dinh du to5n, phdn bd ngAn s6ch dia phucrng vd ph6
chuAn quyOt to6n ngAn s6ch dia phuong;
Cdn cu Nghi qrry6t tO OS|ZOIS/NQ-HDND ngdy 021712015 cua H6i d6ng
nhAn d6n huy6n Nggc H6i vO viQg ple chuAn q,ryet torin ngAn s6ch Nhd nudc
huyOn Ngg" H6i ndm 2014 vd chuytin ket du ngdn s6ch huy6n ndm 2015;
Thuc hien Quy€t Oinh sO tO+ZIqD-LIBND ngay IIlI2l2013 cira UBND tinh
;. .^
Kon Tum v€ viQc giao chi ti€u k€ hoach ph6t tri6n kinh tC xd h6i va dp to6n ngdn
s6ch Nhd nu6c ndm 2014;
Sau khi thr,rc hiQn q.ryiit to6n thu-chi ngAn s6ch Nha nu6c ndm 2014; d6ng
thdi, xem xdt nQi. dung Tcv trinh sO Sglffr-UBND ngdy 121812015 cua Uy ban
nh6n dAn huy6n vd viQc xin chu trucrng b6 sung nhiQm vu chi tir ngudn ting thu vd
t6t au ngAn s6ch huy6n ndm 2014; 86o c6o thAm tra cria c6c Ban HDND huy6n vd
y ki6n tham gia cua c6c dai bi6u HDND huy6n tai k1i hop,
QUYET NGHI:
Diiiu 1. Thdng nh6t phan b6 sung nhi6m vp chi ndm 2015 cho c6c don vi tu
).,
nguon tdng thu. va k6t du ngAn s6ch huyQn, nim 2014 v6i t6ng s6 ti6n ld
9.097.542.277 ddng (co phu luc kdm theo), cu th6:
;.-
- Ngudn tdng thu: 7.016.000.000 d6ng
(bi€u s6 0l kim theo).
t6 OZ kDm theo).
Dii,u 2. HOi d6ng nhAn dAn huyQn giao Uy ban nhAn ddn huyQn tritin khai
rhUc hien dung theo 1u0t dinh; b6o c6o tinh hinh thr,rc hi6n tqi ki'hqp 16n thir muoi
mQt, HQi d6ng nhAn d6n huyQn kh6a V. Thucrng trgc HQi d6ng nhAn dAn, c6c Ban
- Ngu6n k6t du: 2.081 .542.277 d6ng (biAu
HQi d6ng nhAn d6n vd Dai bi6u HQi d6ng nh6n d6n huy6n gi6m s6t viOc thuc hiOn.
Nghl qrry6t nay dd dugc HQi d6ng nhAn dAn huygn kho6 V, ky hqp bat
thudng th6ng qua ngdy 25 thftng 8 ndm 2015.1.
Noi nhQn:
- TT HDND tinh (b/c);
- UBND tinh (b/c);
- TT Huy€n ui (b/c)l
- C6c Ban HDND tinh;
- So Tu ph6p;
- TT HPND vA UBND huyQn;
- TT UBMT huyQn;
HDND tinh ring cir t4i huy€n;
- Dpi bi6u HDND huyQn kho6 V;.
- Td truong TDB
- C6c phdng, ban, ngdnh, doirn thd huyQn;
- TT HDND, UBND vd UBMT c6cx6, thi trdn;
- Luu: VT,TH.,.
t v":'>lllt
hlguy6ne Thanta Hfr
e'ffic
)
J
j
I
-.1
<f
H
A
O
b0
z
<c).
't,<o
rra
ra
,<O -q
bo
z
O -f,
ra)
o\
-{-
c-
$
a c)
O
O U
O
O a
O
O
O
,<o
O
cn
O
a
O O
c> O
O
O O
.f, -f
#
O
.f,
v
O
O
c)
O
O
O
O
O \r)
cn
O
C\
(J
cal
r-
O
<)
O
O
O tr*
a
c>
O
$ <. $
ra)
O
O
ca
O V)
ra)
-+
V1
$
N
N
ca
)t
c
zo
I
I
HI
FI<
1(J
cd
c)
--t
il*
I
"ii
liH
(,
F
,E
t+i
iili\ "F
Fl bo
TJc
6a#
'rl
c-
ZN
.<0
l+i
F*i .cd
F.i b0
<d).t
-el
+l
*il
t-.ct
t)l
bo
<o.
z
z
T2.
\<q)
2a'
l+{
I
dl
ml ot
trt
l
<(g
tr
I
.<d
o0l
p
trt
El .ot
gol !l
H] el
.bt
I
dl
:t
"Ht
I
I
al
-l ot
-t -dl
-.l
-t
ol EI €t ol
oi .+t
.crd
I
al
I
b0
S)
{
I
I
I
I
XI
<Cgl
.(c1
XI
I
xl
)t
xl XI tt
XI
I
I
>,1
*t
2l
xl xl
XI
X
.(dl b0l
bol b0l bol
bol bol ool b0
dl
a1 AI
:i -cl tsi .ot ,ottrl5l
ol
u)t nt b0l :t
JJI
|
HI
-lI
LI
HI
HI
HI
.ol
,ot
.bt .ol
)t
-ql
-qt -cl
pl sl
{jl
<()'
I
I
5t
|
I
I
dl
EI
rcd
I
I
b0
ld
X
Cg
bo
<o
O
pl
-l
^l
'bl
trl
-l
dt
-cl
:l
HI
.(d .<c)
I
()
xl el*l
!1. <(sl
I
"(J ."o #l
,dl :1.
bol .Pt
<c)
>l
I
bol
it
it
lil
-l
5'l
tl <0)
el
..5
I
al
I
-(c-)
I
trl
9i
pl
bol
FI
.<o
J{
Pl <ol V .)6J
6l
(c).1
ft
(d
pti
rcS
n
ool
(g V)
AI
I
AI
b0
t-.]
OI
.ol (s.l
b0 pl idl
.*l
<0)
.tl
dt
cl
ol
I
,14
n
oo
+
CI
)(B
\4
TJ
z
J4
.)63
o
o
l<o
,L<
F
XS
<o
trl
t<o
>-l
€
pl
>-l
Hl jll dl .(dl EI
<o.l .cd l=l - ool dl di :l €l
bol
LI bol
cdl
t'3
(()
b0t
ot- l'
-dl
:t.il .:t .cl :tdl :t .:t gl-t .Hlol tl tcd(^lEI -lb dlctkl .^l dl .ttrldi F1 zl
HI .dl _\d ,.
rll Fl
:1,
ol ot Oi c)l ol o
$Jl ;'I rll Pl zt .<d b0l
"bl
;t'
al dl
.*t 'ri .*t d1
:l .*loi .-t
!t
*l
<ol bol FI
,(S 6dl
-t (o.l 'iol
AI
.rl *l
/
ril El .81
II
dt -t .dt
a.t iol
!t
EI
+t
.ql
El
dl trl .0)l EI
+t
ql a.l
g,l
5l
xl PlL]
o.l O,l a Pl?l OI
bot OI tr'l
dl .Ql
';l
bol 'rd
trl
vl
al
3l
Pi
6l
_clt
;t
-l trt
.*l
-t _dt
l-- ':: :l .ai (U.l "03
5t
((d cdl (gl
5i
l<l
.-l
?t
AI
FI
6dl
dl
dl
HI
dt EI
sl .alHI r=l
ol -ol (;J
OI ril,
ol rlJ
2I vt
o.l A"l -ql
o.t -l ol
vl
vl
rul rrl !l *l-l ril vl li cl .51
:l'
OI
al
:t
epl
ol ,10 ptLI -cl
qt bot bol bot bol eel bol hol bol oo
il
ol
.cI
-sl
EI
HI
€l
cs l. iol :l
ot
lil
EI
.'t
dl
cJl
dl !l
trl o.l
dl
dl EI -l
'o
t.
El
trt
LI -H
kt dt
ot
.ol
JI
ct
JI
,Cri
.ad
';J
pl
rzl
hl
vt,
vl rzl, -cl
al ql -l ql at hl 6l
icl
,-i
'nl *l *l HI
HI :l
o. r-.'' I rJ .l trt ol. ol" (O
^l ,o ,o ?t
l. (o
l.Ji CI dl trt
a"l Hrl
A.' Orl
MI vlr li 7li llr !t !t ral :0lr !lr !l !l !lr ! >?l MI ili fl >? li :t gl vl MI VI sl
;EITEI I
Flt'*l
II
R lf, i
t.8
t2 1-l
I
nlol I
l.'al
lfl
I I lE
i.- F
bot
I
trl
!
<dl
I
rq
I
al
I
i"
<q).
I
I
I
(-_
<cd
Lrl
I
bol
I
I
I
I
ol
I
,(dl
I
I
)I
I
.dt .dt .di
-dt .dC)
al ol 6l tAl 'dt
Crl c^l a
<6J
I
^1
HI
r<c')
I
>.1
OI
.cd
I
i
I
I
AI
di
-l dl <dl
Fl
.6
Fol
*l a )lxl t5 .(dl
ol
cl
<ol EI .cd'l
TI ol
'r'
I
I
I
.:l
<o.l
I
I
<ol
5l
Lrl .1
pl
I
il <61^l ((dtrl <(6
trl <dl
bol bot b0t epl bol
'rr
cl Hl trl !Pl bol
cl b{
.ol (-) cl dl *l
:t
3l
>l b0l
)t -t
ot gt -cl Pldt pl !Idl FI 9t Pl
.o).l <o.l
1+
Hl 'trd EI +-l
o.l o.l -l E.l -I
o.
HI
HI
cl
5l
5l
ct
al
dl
<ol EI
>l
?l
al /t
>l
UI
HI
^t -l cl dl ql CI
*t
.El Pl
,9
<0) .pl <6) <ol <0) (0) <c.)
=t
cdl "el
ot
I
€l
.cd
trl
.ol
,
I
c'l
,}|
^t
FJ
ool
.\J
I
1
.($
I
l
I
zl :l
u0
5.
(t)
trl xl
ool
I
ol
I
.ul
I
I
lcol
-l
.Fl
"ol
l
cdl
>.1
_).
HI
\:r <ol
HI
<q).
z.i
i
l
I
l,>
al
-51
rl
-l
0r
'ri lJ
-z
lL
tsil
.-c.),1
)l
t!O
Fr
I
AI
I
.
l-l
lFl
<ol
{l
-lJI
H
1
H]
HI
I
I
,
I
b0
-(a-)
AI
I
a
I
I
I
HI
I
I
I
I
u)
P
\<Q)
,
i
>'
HI
<q)
I
I
CN
X
b0
bo
zO
,
l"
1",
l.
I
I II l.o z
I
I
0)
()
.o
M
'col'cl
>l>{clclI
ool ool.t€ l..d
gltrlMlMl
-a l.a l.* t.St5iolot
I
I
*l*1tr lAl
LlLl+l-l
g Ig
l+l
oo
(h
.<o
I
I .-ll
l-l5l
dl.-l
l
1
Clol
i.ll
ixr l
C)l
I
l-.lF
I."lEli
1clJ4 IJZ
l O0l
l_,,
I
I,rcdl.rcB
ll;lill :'lllnlo
ol;J.l d
7 la\l a
'_l.-lo
I(stldll(d
ln lc;
I
I
lS
lilHl'$1.'lE
lZl-Vl F:-l
d t.;d I
l..F
XIXIX
alzl l..FJJI-:I
Elxl.slffilEl'*l'*
(.)lol()
!lrqlill.sl
elill
s cOl.cdl.cd
rit tri-ct.dt \lxl='ll\lxlolo
((Sl((ClPlPl
ololo
ooi oolCiAl I lA lO rO rO iC,n rlnla
?-lzlz
slslalal ztztztztztztz
nicOlcO rDrrfrl.fllrn nt/..\l.!^
-
l*l
I
lQl-l
I
I
I
I
Ii Ii
I
i
F
I
I
I
I
d.
:c)
I d l.*.1.-.J
Li
.cd
I
II
I
I
l..E
lM
I'i
la)
l*
l.o'l c l5l ?l .S) r.
I lo.
dia'l .<dl*lrilli
ololc
,a).l ! l'O I'(d l+i I i"
(o.l
<O.F<ic
.Li
>\l
ialClll..c>l!5
PIPIL
l".s lE l;i
HIHi;lulslT
€ l3l.E
cd
4
<0.)
Hl; l'I l.s l :1.3
z ,Fl.Hl =
4
b{
alolr
ooi
C
ool
dl l.-dl"7
o
lti
()
'.O Oo {
U\ A tr:NJ *
-UdCC-C;TD<
t!'P w E! E! EE r.o 'O
z z Z;rztt H
\ Z
U U'U Ut$. :E
FJ
x o:' iO U
+: []. >4
rF; x
o>. .3.
ol 0lr 4to.Z
I
,
0q
g g,;
r
1
P
F
:j:' rg l;X
= v Ez
3
xF
O-U EE .QU
+
t.)
4
o>i
o
n
C,
o s,.
.o> E"
oq
EE
oo
ur'
6,1. co
)
o
O+
.X,
a)>,
Wq1-lZ'Z"Z'V
q' S'.F .E o o,Qi>
B.nai"ni!
fiS:LE
H,: ; o o o'g'
5.P b,'X S f',4* o
R' = o- F'c 'd 'c E"
19.
i
O).
g $iS $i$
3,q;
-ts
N,' F,' A
uq fd
5 \-/v C "C,P"
r.H E,
CU
F0(
0q
m
",:, '9'
+
gr'
^
A
(-ir+_H1d
-J-,++'4
o
€r
I
,.ll{'-.
C (,
tsa<luY
:
r!
U
!
ri".+
,b".il
3A,Ig ZUU:EE'
9',i- : U /- l- ttd6
j6;il,xHHZa
w
FJ.
s€"wY22Vz
o> * Q' X.' - r'1 r- "i
.?.
: E '( rgslartfO
x x wI
0a
(./)
z
.o)
VHHH^
tj
\./ trv \-/ (l
so *'a' -l Id
5'
:,;/\ <.9 o
5"
Ft
Po(
5eq
'Fl
,A)
i4b
a,
J
oe
D)>.
's
an
ld
,
r-t
.o>
H
)
F:))-
:q
9.
Ai
X
FD>.
o>
oc
:
z
-l
OJ
(.'I
oa
o\ ^*ror-uro\\c)H
i;Ko'-lJoo\)
.;-'l-O\OOaOoOO
b.J
5o>
--,,
- -,O
5 " O O O
.- O'O'
l-rr l.J O O
-==OO\o5OO
('-)a_)v99UUU
OOOOOO
5
o\
5
(JJ or. E.
ll
(D
N
N)
I
af1
,<O
H
rr(-l
}+
(r.
b0
z
h
=
1
"<O
)o
C)'(_) (-) (-) (-) L) q) (-) q, (, qJ c-) A a a O A O O Q A a- O,O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F- A,O
(.r
9
U
VV
.3
,
1-1
,-ot
.r
.a
(.)
'69
FiE
\[r]
'S
Foo
r-r b0
+t-
V
M
9
I
9
U
U
rr.I
C.,
(f)
ca
al
ttn
b0
ao
'
t+t
F
>
<o.
z
v'7
H
bJ
U)
I
-c
'F
*--
oo
O
h^
,E
#t-
<o,'
cC
.(q)
F
E
,Et,p
:;
dr; r-r
F
..al-u€.:
-*
EE
='azl=, .g'?
i.F,
€:sY
_ce-qH
;
€S iHT
6r
^.F.
.5
'5 :=
3.8
o<s
:e €s
;E
o
Ac
=
],:F
E
1g.F .
tr,
b0
E
i6
-o
rE
c
fi
,E
Fr
'd:
g
p
€; €
qo
o
-(d
!
P
"(d
E q i A I dE E"q
il
EC
ige il'sE;s
3,E
tr'..;4.::H,.R.t"A
E. ? t.H
F
5'3..R=.S,.c q"'iU.E'd..;'o
o'
s
A
>.
3
X
o'
ca
xM V }l V M 11 i i
b0
O
C)
(.,)
+J
E
r'\ !_
1-:'>'X':':
"4i,=-
li{
(t)
10.'F
a"o:
SE;
4,.,,2,2, n:
: ts
o1r
oo
-
"'
-
-
.H i _d
oO.:€ ,:G
;, C
F O.
?..yn.sYY
'9totoF
qq
g
F S *.X.E.X 3?.0..0.=.;-.>*,;F,e
g'g,EE,:
,FEE
-?,c.d
iii
3.:A16
$
16.'9,9
A
A
_
ci
b{
L
au Bo
JZ
b{
.()
>.
ts
f.rJ
bJ
<G
{o
)(g
+
()
bt
(o
c
$€ € B'p 7,9I
9,9.9,P,P.P.P F F.P F F Ffifi
ss
OJ
(O
cS
O.
E- E- u u I E
H._._
_.i,,F
-cd,s.,E
-.ftJ
ildls)oJl(d;6.6
b==
H .S
h ='E''g
-xiFF*9:.8
.S
.S
FF
I
>
J
>
2,)
F:F
O
Z
b
,l
).
:
E!l! .F €.!^ =3 g'$
go
p'
oJ)l (y(y.cd.d
b.l
<qr'
pti
C)
i'*'*!-d
,n .n ,C. ,e Z Z
s's
"5.Q.q
6irFff
q
c .,D
i'?
r ;=
3'.U FF,s's,s
2
/> s .g)
.!1. -q -C
)d
,-
;
- - -'3'3
.crJ .cd
E
E
-(!
F
Fi **lE'*Fsc
z
<o
o
i X i=:E
X V M g V > X V XV
H'H
5
bo
51
F)
o{
H
<q)
P
\<()
b{
<o
a
(n
-l
z
<q)
c..l
<o
Jr
E.i,R.Z
3'r;
-1
<0)
,F
F.e
E€
ix i,.s;*
lix.Hi.Q.F
x
E
x!
.E:
El; € g€ € S.€ t €,.s; eralE €gE.fi $ [ 1Eg
bl
E,!;E:* p.S E E',SE.:q O".o
Elg"='E
E o.'d
';;E
u =:
o.i eF
o o. =
Frr,.a F * o":..$ E:-A.a
=
=,s
iri a====HEM'=!!*"uEM;;
[** sn*t
&EEEi i si
H,3 5:gg"n: I i H i !
.o,.5 .E .= .= .E o. .E
O
N
.EPES
bo.tr.o
y _
",".o >.:?r
E E 5 "3.E) oo*
*E..r.:'9 E'3bo E.F
_^,8'Efc 2 >,,.,'d oo.o
-: = e.q.€.F==.=
>€.,F:
=p''\,.:*.id
='5
.F.S'3" * ;"9 * s' : R T'!,E ;'H,F o s
h"c
\n
tr
d
PE
:!a
R",
iJi ,7
-c
U)
1E
;
.?,
€c
o-*(,
.S":
z 3.tz
\
<q)
E
'N
6 E
=
.0 :6
<q)
.ci
)r
'c
.(c).
'5
F
00
lH
E
ch5?
I
\J -q
M
V
r<e
oJ.,
*O
c-l
LJ
9
..6J
eh
o
tr)
brj
9
-c
()
z
V
(tl
>-q
<<
'1
V
r-l
+
Fq\
M
o'd d d
iV i'9 o'
d o
d d
d d d o
d d
d i d o. d."j'
.l o
giu
9
9 9
U U U:U
U U U (J U\ (J \'J 9
$ 9O 9O.OU U
O O O O O oo O O O O.O.O
O O O:O
O O O',O \O
$
* C'I O O <) O O O \O O Q tr) O O O CN <) O N O O A O C-I
co N
.{tf)
*
rO
*
\O \i. (a) c.)
cn
cn
<:)
Cn
ci,CO
N
C.l
N
\o
,
- C'l
*
cn
r\O
C,l
a
t
V
q)
m
l(c
bl
q)
<o
X
L-.,1
z
bJ
<o
F
ca

Similar documents