Coi tronglichsitphattrientient, . ngin hang

Transcription

Coi tronglichsitphattrientient, . ngin hang
tt,t chiu trach nhiE~mcua cac t6
chLrCtin dl,lng, kiem soat dllqc
chat luqng hO<;1t
d(mg nham ml,lc
dfch an toan 'cua tCtngt6 chLrctin
dl,lng va an toan h~ thong.
Dfty nhanh qua trinh
h<}i nhc%p quoc te trong
7.
linh v\jc ngan
hang
c~p nh~t va ph6 c~p cac
thong tin ve tt,t do hoa, cac cam
ket quoc te song phlldng va da
phudng ve thudng m<;1i,djch vI,!,
trudc het la dich vI,! ngan hang.
Ma cua dan cac thj trudng dich vI,!
ngan hang doi vdi cac t6 chLrCtin
dl,lng nUdc ngoai, trudc het la cac
t6 chLrCtin dl,lng cac nlldc thuQc
cac cam ket ma Vi~t Nam tham
gia ky ket, sau tien dan tdi vi~c
ma cU'a hoan toan vdi cac nUdc
khac. Xoa bo cac bao hQ bat hqp
Iy doi vdi t6 ohLrctin dl,lng trong
nUdc, dam bao quyen binh d~ng
gilta cac t6 chLrCtfn dl,!ng trong
nudc vdi cac t6 chLrC tfn dl,!ng
nUdc ngoai va gilta cac t6 chLrCtin
dl,lng nUdc ngoai vdi nhau.
Coi
8. N ang
cao chat
lu'gng thong tin, thong
ke ngan hang
Ki~n toan t6 chLrc, bQ may va
can bQthong ke ngan hang; hoan
thi~n cac chi tieu thong ke ngan
hang trong chi tieu quoc gia; xay
dt,tngdanh ml,lc va phan 10<;1i
danh
ml,lc dich v1,1
, bao cao thong ke
ngan hang theo chu<'3nmt,tc quoc
gia cho phu hqp vdi chu<'3nmt,tc
quoc te va khu vt,tc. Xay dt,tng va
bao dam an toan, bao m~t cac dlt
Ii~u, thong tin va h~ thong trang
thiet bi thong tin ngan hang.
9. D6i moi mo hinh t6
chiic, phat tri~n ngu6n
nhan Ivc va cai each
hanh chinh C\ia h~ thong
Ngan hang Nha nu'oc
£)6i mdi Cdcau t6 chLrccua h~
thong Ngan hang Nha nUdC tlt
Trung udng den chi nhanh theo
hlldng hi~n d<;1inham nang cao
hi~u qua, hi~u It,tc quan Iy nha
nUdc va kha nang kiem soat tien
t~. Ki~n toah mo hinh t6 chLrC,bQ
may cua. cac t6 chLrC tin dl,lng
dam bao tinh, g9n nhU'ng cOng
dam bao chiem ITnh duqc thi
trudng khach hang trong nUdc.
Xay dt,tng de an phat trien nguon
nhan It,tc cua h~ thong ngan
hang; tiep tl,lG d6i mdi phudng
thLrc va nQi dung dao t<;10vaboi
duang, gan nghien ccru va dao
t<;1oVdi hO<;1tdQng tht,tc tien.
10. Tang cu'ong nang
Ivc ho~t d<}ng cua h~
thong
Quy
tin
d\lng
nhan dan
Tiep tl,lCcung co, chan chlnh
va xU'Iy dLrtcMm cac yeu kem ton
t<;1icua quy tfn dl,!ng nhan dan Cd
sa, nang cao hi~u qua, nang It,tc
tai chfnh, hO<;1t
dQng va trinh d9
quan Iy cua cac quy tin dl,lng nhan
dan. Thiet I~p tlnh lien ket, phat
trien h~ thong; nang cao chat
Iuqng cong tac tt,t kiem tra, kiem
soat, tang cUdng tlnh an toan
trong hO<;1t
dQng cua tCtng ddn vi
va an toan h~ thong Quy tin dl,lng
nhan dan "
tronglichsitphattrientien
hang
,
A'
,
, t,A . ngin
,
BAa TON TAl SAN' va GIA
t,t hinh thanh va phat trien
tien t~ - ngan hang tren
dat nUdcVi~t Nam trai qua
'lhieu thdi ky: Tlt trudc che dQ
:>hong kien, trong cac trieu d<;1i
:>hong klen, thdi Phap thuQc,
::;ach m<;1ngthang 8 nam 1945,
~U9ckhang chien chong tht,tc dan
:>hap va khang chien chong My
(am Iuqc, giai ph6ng mien Nam
hong nhat nUdc nha, cho den
:ong cU9c d6i mdi nen kinh te va
fang tien vao giai dO<;1n
hQi nh~p
:inh te the gidi. £)6 la ca mQtchuoi
Jai lich sU' c6 rat nhieu st,t ki~n
S
Ngo Tu~n Ki~p*
tr9ng d<;1i, mQtpho lich sU'rat Idn,
m9t de tai khoa h9C rat hay.
Cho den nay, tuy d6 day d13c6
mQtso sl( gia viet Mi,
sU'U
t~p va
dua ra nhll'ng tuli$u rat quy, mQt
so hi~n v~t dong tien c6 d13duqc
trU'ngbay a Vi~n Bao tang Lich sU'.
Rieng trong nganh Ngan hang
vao thdi ky dong chf Le Viet Luqng
lam T6ng giam doc Ngan hang
Quoe gia Vi~t Nam cOng d13t6
chLrc mQt nh6m chuyen vien c6
.
am hieu lich sU'tien t~ - ngan hang
bien sO<;1nduqc m9t so Mi ve tien
t~ - ngan hang giai dO<;1ncach
m<;1ngkhang chien chong Philp.
Nhung n6i chung, cac tu li~u da
thu th~p duqc'so vdi tht,tc te dien
bien cua lich sU' mdi chi c6 duqc
Wng mang rdi r<;1c,tan m<;1nchua
duqc ph6 c~p va thieu h~ thong.
Cong vi~c sU'Ut~p tuli$u lich sU'
von xua nay van la dieu rat gian
truan, nhat la trong boi canh dat
. Nguyen
co van Thong doc Ngan
liqng Nh6 nuoc Vi$tNom
'--T6P Cfti NcANMNC - ~6 4 NAM2005
4
II..
nLtOccua chung ta
da trai qua nhieu
cui;'>cb~ dau, bi nhieu cui;'>cchien
tranh xam 111<;1C
cua phu'dng Bac,
nhiing cUQc nQi chien trieu d~i'
phong kien, roi den cac cui;'>c.chien
tranh xam 1u'<;1c
cac de qu6c phu'dng
Tay, cac tu' Ii~u bi hu' hong va that
thoatkha nhieu. Nay to chltc khai
thac, sU\J~p I~i la vi~ phai lam mat
nhieu c6ng Sltc va thai gian, nhu'ng
neu Clt d~ troi di thi cang ve sau sa
cang kh6 khan them, vi v~y can phai
bat tay lam ngay tlt bay gia cho du
dii qua mUQn.
0 mien Nam, va rat nhieu cl,j khac
nfta khi toi d~t van de cung cap
cac tu' li~u viet slt ve tien t~ - ngan
hang thi da thay bQc'IQ noi niem
bltc xuc mong c6 du'<;1c
cd hQi d~
san long d6ng g6p nhUng dieu
minh can nhd du'<;1C.
Toi xin trfch
d~m lai cua ong Tong thu' ky Lien
hi~p quoe. Ko-Phi-An-Nan n6i t~i
Ie khai m<;lccUQchQi,nghi thegidi
Ian thlt hai ve ngu'ai cao tuoi 0
Madrid - Tay Ban Nha thang 8
nam 2002 liMo; ngU'Ofcao tuoi
mat di lil chung ta chon di m9t
thU' v;~n". Th~t. v~y, nhUng kinh
nghi~m va trf thltc cua ngu'ai cao
tuoi luon la mQtkho bau cua nhan
lo~i. Van de la chung ta phai c6
thai dQ ltng xli' the nao d~ khong
bi lang phi nguon tri thltc nay.
Yeu cau tru'dc mat dang doi hoi
1£1
can xuc tien vi~c khai thac, su'U
t~p tru'dc tien 0 giai do~n tu cUQc
Cach m~ng thang 8 nam 1945
cho den na~ boi la nhUng nhan
chltng lich sa cua the h~ tru'dc mQt
N6i ve Sl! hinh thanh va phat
so can song da tUng chltng kien
va tnfc tiep tham gia vao nhieu Sl! tri~n lich Slt dong tien Vi~t Nam
luon luon gan b6 rat ch~t cha vdi
ki~n quan trQng ve ho~t dQng tien
t~ - ngan hang trong cUQc chien tUng giai do~n cach m~ng cua
Vi~t Nam. K~ tlt ngay dau gianh
tranh cach m~ng giai ph6ng dan
tQCva xay dl!ng chu nghTaxa hQi chlnh quyen I~p nen nu'dc Vi~t
Nam dan chu CQng hoa, trong tay
0 nu'dcta. Neu chung ta can chan
chu ch~m tre thi cac vi tru'gng laD cua Chfnh phu cach m~ng lam
mQt
nay sa khong th~ cha va hQ bUQc thai luc ay cOng chi c6 du'<;1C
so It dong b~c Dong Du'dng rckh
phai mang ve ben kia the gidi
nat, the ma trai qua biet bao kh6
nhUng Sl! ki~n lich slt quy gia,
khan
gian kho phan dau d~ thiet
ho~c c6 con song di nfta nhu'ng
I~p du'<;1cmQt h~ thong tien i~ sltc nhd I~i chltng can, the la cac
ngan hang, d6ng g6p vao sl!
tai san phi v~t th~ nay m~c nhien
nghi~p cach m~ng thanh cong
bi mai I'nQt dang tiec biet chUng
nhu' ngay nay la vi~c lam vo cung
nao. C~ Tran Du'dng da tUng gift
chltc danh la,Ph6 Tong giam doc
to Idn. The nhu'ng chung ta chu'a
Ngan hang Nha nu'dc Vi~t Nam,
c6 du'<;1c
nhUng phan tlch danh gia
Ph6 ban kinh te Trung u'dng CI,jC rut ra nhUng bai hQc kinh nghi~m
mien Nam, Thong doc
Ngan
tren giac de)khoa hQc, da bo qua
nhieu sl! ki~n va nhUng m6c Ijch
hang Quoe gia mien Nam (sau
giai ph6ng) roi den Tong giam doc
slt quan trQng, can thieu yang
Ngan hang Nha nu'dc Vi~t Nam,
nhUng tu' Ii~u tong ket, nhu'da trai
Cl,j Lft Minh Chau nguyen Tong
qua may cue)c cai cach tien t~ giam doc Ngan hang Nha nu'dc ngan hang trong thdi ky xay dl!ng
Vi~t Nam da tung ho~t dQng bf theo nen kinh te ke ho~ch t~p
m~t ve tien t~ - ngan hang trong
trung, xay dlfng chu nghTaxa hQi
0 mien Bac, chi vi~n cho cUQc
long d!ch, cl,j Le Hoang Nguyen
Ph6 Tong giam doc NgEIn hang
chien tranh cach m<;lnggiai ph6ng
Nha nu'dc Vi~t Nam trl!C tiep chi
mien Nam, thiet I~p h~ thong
d~o Ngan hang Ngo~i thu'dng Vi~t
ngan hang thong nhat, may cUQc
Nam ndi to chltc dau day chi v,i~n doi tien lien tl,jC,I~m phat gia tang
tien t~ cho chien tranh cach m<;lng
keo dai nhieu nam trong~6 c6 3
nam lien tang len ba chft so, dong
tien bi mat gia nghiem trQng,'
phong trao tl! pMt bung ra, thao
ga, coi tr6i, pM rao... hang lo~t
quy tin dl,jng mQc len nhu' nam roi
bi do va trong ca nu'dc c6 th~ ,gQi
la ngay den toi trong lich Slt tin
d~ng 0 Vi~t Nam. Bu'dCvao giai
do~n doi mdi nen kinh te, chuy~n
doi h~ thong ngan hang tu mQt
cap t~p trung sang h~ thong ngan
hang hai cap ho~t dQng theo Cd
che thi tru'ang djnh hu'dng xa hQi
cM nghTa va dang tien tdi hQi
nh~p vdi nen kinh te the gioi la ca
qua trinh c6 nhUng sang t~o vdi ky
tlch dQcdao dem I~i ket qua thanh
cong rat Idn, dong thai cOng c6
nhUng sai s6t thafb~i gay thi~t h~i
khong It. Viet Slt la phai ton trQng
tlnh chlnh xac, tlnh khach quan,
c6 nhan chltng v~t chltng; cai
dung cai sai deu du'<;1c
Ijch Slt ghi
nh~n cong minh, khong hu' cau,
khong to mau mQt phla thi Ijch sa
khOng bi meo m6, khong Iflm mat
di gia tri thl!c.
Trong cUQchQp ngay 3/212005
t~i HQc vi~n Ngan hang 0 Ha NQi,
Thong doc Le Dltc Thuy g~p m~t
chuc Tet At D~u cac can bQ Ngan
hang Nha nlldc nghl hu'U.Toi c6
dip n6i chuy~n rieng ve to chltc
viet Ijch slt tien W.
- ngan
hang va
du'<;1cThong doc Le Dltc Thuy
nhi~t tinh chap nh~n ngay va n6i
sa giao cho Vi~n khoa hQc Ngan
hang dam nh~n. Day la mQtthu~n
l<;1irat Idn c6 tfnh quyet dinh vi~c
to chltc tri~n khai chu tru'dng viet
Ijch slt tien t~ - ngan hang.
Sau day toi xin neu mQt so g<;1i
y d~ chung ta cung suynghT va
mong c6 dip du'<;1c
ban ky hdn d~
xay dl!ng thanh chu'dng trinh hanh
dQng cl,j th~ c6 kha nang thl!c thi.
- Thanh I~p ban bien t~p q~t
trong Vi~n khoa hQc Ngan hang
chu tri vi~c sO<;lnthao lich sa tien
t~ - ngan hang.
- Mai me)t so can be) c6 kha
nang va dieu ki~n tham gia, trong
L-
T~ CHi NGANHANG- ~6 4 NAM2005
3
d6 c6 ca can bQ ngan hang da ve
hlJU, lam cQng tac vien.
.
- MQtso chi nhanh Ngan hang
Nha nu'dc tinh, thanh pho,. ndi c6
nhli'ng 9au an lich sa ~c bi~t
cling dltqc t6 chuc khai thac slJU
t~p tu'Ii~ulich sa d~ cung cap cho
Ban bien t~p.
- Phat dQngviet hoi ky ve tien
t~ - ngan hang, cung cap cac tu'
Ii~ucho Ban bien t~p,
- T~p chi Ngan hang, Thdibao
Ngan hang va T~p chi Thitru'dng
- Ban bien t~p du'<;1c
khai thac
- Tai chlnh - Tient~ danh trang cac tu' li~uIlJUtrft c6 lien quan den
ml,lcdang cac bai hoi ky, nhli'ng tien t~ - ngan hang.
thOngtin tu' li~u lich sa tien t~ - T~o cac dieu ki~nlamvi~cve
ngan hang.
phu'dngti~n,tai
chlnhho~t dQng.
. - L~p I~iva nang tam Phong
- Inan phat hanh sach...
truyenthong Ngan hang.
Vi~c d~t ra. viet lich sa tienI~.
ngan hang tti giai do~n Cach
m~ng thang 8 nam 1945 den nay
gifta luc ca nu'dc dang chuan bi16
chUc ky ni~m cac ngay Ie Ianva
rieng nganh Ngan hang ky ni~m
55 nam thanh I~p va phat trienla
rat c6 y nghia. Xin mu'Qncau cua
nha van, triet gia ngu'ai Phap
Ernest-Renan
da n6i "Nhiing
ngu'di tien bQ la nhli'ng ngl1aiton
trQng sau sac IL~hsit. ChUngta
ton trQng qua khU Vdi tat ca s~
sang suot khach quan
-
10 ~ANDE PHAPLV TRONG~I€C THE CHAP,
BAO LANHBANGQUVEN ~lYDUNGDAT
V
i~c the chap, bao lanh
bang quyen sa dl,lngdat
la mQttrong nhli'nghinh
thuc bao dam tien yay chu yeu
cua cac ngan hang, dong thdi
cling la mQtvan de phap Iy rat
phuc t~p, Trong khi d6, Lu~tBat
dai nam 2003, Bo luat Dan su'
nam 1995 vacac'van' ban kha~
hu'dnggan thi hanh vi~cthe chap,
bito lanh bang quyen sa dl,lngdat
theo hu'dng: Ngu'disa dl,lngdat
chi du<;IC
lam nhftng gi ma phap
lu~t cho phep. Vdi tu' cach la
ngu'di nh~n the chap, bao lanh,
cac ngan hang khongth~ bo qua
nhli'ngvan de phap Iytrong vi~c
the chap, bao lanh bang quyen sa
dl,lngdat va tai san gan lien vdj
dat du'diday:
'Jiou'ong ThanhBD'e*
dl,lngdat cua hQgia dinh;
- Ve
vi~c cong chltng, chltng
thl,J'ChQp dong the chap, bao lanh;
- Ve vi~c dang ky the chap,
bao lanh;
- Ve thdih~ndang kythe chap,
bao lanh;
- Ve vi~csaa d6i hQpdong the
chap, bao lanh;
- Ve
tru'dng hQp vtia the chap,
vtia bao lanh;
- Ve sl! khac nhau gifta the
chap, bao lanh bang quyen sa
dl,lngdat va the chap, bao lanh
bang tai san gan lienvdidat.
1. v~ thai di~m thiet
- Ve thdi di~m thiet I~p h<;1p l~p hgp'dang the chap,
dong the chap, bao lanh;
baoliinh
- Veml,lcdlch the chap, bao
HQpdong the chap, bao lanh
lanh;
chi la mQtbi~nphap d~ bao dam
- Ve .cac lo~i dat du'Qc va d~ thl,J'chi~n hQpdong tin dl,lng
khong du'QCthe chap, bao lanh;
(hay hQp dong kinh te, dan sl!
- Ve ngu'di ky 'hQp dong the khac). Dov~y,hQpdong tin dl,lng
chap, bao lanh bang quyen sa luon la hQpdong chinh, du'Qcthiet
4
.
I~p tru'dc; can hQp dong the chap,
bao lanh la hQp dong phl,lva dllqc
thiet I~p tren Cd sa da c6 quan h~
tin dl,lng phat sinh.
Tuy nhien, van c6 mQtso quan
di~m cho rang, hQp dong the
chap, bao lanh cU phai ky sau khi
c6 hQp dong tin dl,lng la kh6ng
dung va khong phu hQp vdi hO<:l1
dQng cho yay cua ngan hang. Bay
chi la mQt nh~n thUc va cach lam
thl,J'Cte khOng c6 Cd sa philp Iy,
giong nhu' ki~u "Sinh con roi mOi
sinh cha",
B~ tranh du'Qc tinh huong phai
ky di ky I~i nhieu hQp dong baa
dam tien yay, b~)Qdam sl! ti~n leJi
trong thl,J'Cte ma van dung philp
lu~t, thi c6 th~ thl,J'chit)'mtheo mQt
trong hai cach sau: ThU nhat la, ky
hQp dong tin dl,lng nguyen tac
(hQp dong tin dl,lng h~n muc)
trong mQtthdi h~n dai d~ lam Cd
sa ky hQp dong bao dam tien yay,
sau d6 ky cac h9P dong (khe l1ac)
tin dl,lng giai ngan cl,Ith~. Thu hai
. Ngan
Quocte
hOng thuong mQi co phon
T~ CIfiNcANMNC - 06 4 NhM2005

Similar documents

rrrf,or,uAu - Trung Hoc Thu Duc

rrrf,or,uAu - Trung Hoc Thu Duc ld, a, d, 6, e, E, i(y), o, A, 4 u, tt Khong phrii 12 nguyCn dm, nht_tnhibu ngdai thddng n6i vt cen cf leo chfr vi6t. Ti6ng viCrcing c6 ba nguyCnam k6p ld ia 60, ta (td), ua (u6). HQth6ng phu am (h...

More information