QUYETDINH HOI DONG TUYEN SINH TRUONG D~I HQC TAl

Transcription

QUYETDINH HOI DONG TUYEN SINH TRUONG D~I HQC TAl
BO TAr NGUY.EN vA MOl
CONG HOA xA HOl CHU NGHIA Vl~T NAM
TRuONG
TRUONG D~l HQC
TAl NGUYEN VA MOl TRUONG HA NOl
HOI DONG TUYEN SINH 2014
S6:
cJAg 3
DQc l~p - Tu' do - Hanh phuc
/QE>-TE>HHN
Ha N(ji, ngay rfjthang
J'
nam 2014
QUYETDINH
V/v: Cong nh~n trung tuyen (b& sung) Cao d~ng h~ chinh quy
nguy~n vQng 1 nam 2014
HOI DONG TUYEN SINH
TRUONG D~I HQC TAl NGUYEN V A MOl TRUONG HA NOI
Can cir Quyet dinh s6 1188/QD-BTNMT, ngay 23/6/2014 cua BQ tnrong BQ
Tai nguyen va Moi tnrong v~ viec ban hanh Quy dinh chirc nang, nhiern vu, quyen
han va co c~u t6 chirc cua Truong Dai hoc Tai nguyen va Moi tnrong Ha NQi;
Can cir Quy chS tuyen sinh dai hoc, cao d~ng h~ chinh quy ducc ban hanh
theo Thong tu s6 12NBHN-BGDDT
ngay 25/4/2014 cua BQ twang BQ Giao due
va Dao tao;
Can cir Quyet dinh s6 568/QD-TDHHN,
ngay 6 thang 3 nam 2014 cua
Hieu tnrong Truong Dai hoc Tai nguyen va Moi tnrong Ha NQi v~ viec thanh
l~p HQi dong tuyen sinh nam 2014;
Can cir bien ban hQPHQi dong tuyen sinh nam 2014, ngay 08 thang 8 nam 2014;
Can cir Quyet dinh s6 2082/QD-TDHHN,
ngay 08 thang 8 nam 2014 cua
Chu tich HQi dong tuyen sinh 2014 twang Dai hoc Tai nguyen va Mrruang
Ha NQi v~ viec phe duyet diSrn chuan nguyen vong 1 ky thi tuyen sinh dai hoc
h~ chinh quy nam 2014;
Xet d~ nghi cua Truong ban thu ky HQi d6ng tuyen sinh nam 2014,
QUYETDINH:
Di~u 1: Cong nhan b6 sung 05 thi sinh trung tuyen nguyen vong 1 Cao
dang he chinh quy nam 2014 cua Truong Dai hoc Tai nguyen va Moi truong Ha
NQi (co danh sach kern theo).
Di~u 2: Nhimg thi sinh
co ten
trong danh sach
co nghia
vu, quyen 19i theo
Quy ch~ dao tao hien hanh.
Di~u 3: Quyet dinh
Truong
cac don
vi
co hieu
hrc kS tir ngay ky. Truong ban thu ky I-IDTS,
true thuoc va nhfrng thi sinh
co
ten tai f)i~u 1 chiu trach
nhiern thi hanh Quyet dinh nay.z.
NO'i nhiin:
-
TM. H<)I DONG TUYE SINH
~::::I!iI::I?..L....TJCH H<)I DO G
hir diSu 3;
- BQ GD&DT (dS b/c);
- BQ TN&MT (dS b/c);
- Website Nha tnrong;
- Luu VT, fIDTS (4)~
gQC Thanh
.:
D
~_ ""(:.
-
\Y~
--:--"-.
If/U'ffl.J1!'
(Kem theo Quytd oinn
So bao danh
stt
ho
~ \ '::'1
'~~9
HBT.D101134
D6 Viet
2
KHA.A 1 11569
3
KHA.A 1 11538
4
NNH.B 02957
NNH.B 08408
5
fllM
d&(.,)t~l.J~
~..~
1
-
r
,,-" "';'~NG
"I~'I
-
TUY~N
86 SUNG
-.
~
CAD DANG HE CHINH QUY NAM 2014
RU'O'NG fll',l HOC TAl NGUYEN V A"MOl TRU'O'NG HA NOI
~~N, ngayj!) thang g nem 2014 cue TruJcmg f)C;1ihoc Tai nguyen
va M6i tnronq Ha NQi)
J, t;;
Nganh
Ngay sinh
Tinh
Huyen
DT
ho so
DM!
DM2
Dm3
T6ng c1i~m
TT
3
99.99.00023
2.75
3.25
6.00
12.00
5.50
6.25
6.75
18.50
IT
IT
IT
IT
IT
KV
Mil
Hoang
C48020J
20/07/1995
IA
01
Nguyen Trunz
Nguyen
C850103
06/12/1996
IA
09
3
1A.49.02603
Au
Ngoc
C510406
02/12/1996
IA
09
3
1A.49 .02604
2.00
5.00
4.25
J J .25
D6 Tien
Dung
C510406
07/07/1995
25
03
2NT
25.19.00210
3.75
4.50
2.50
10.75
Phung Thi Bleil
Hlf<1ng
C850103
22/07/1996
22
09
2
99.99.00252
5.00
3.50
5.75
14.25
Tili Horu;

Similar documents