Ngdy sinh : 02/1211994 Lop - Quỹ Học Bổng RVN

Transcription

Ngdy sinh : 02/1211994 Lop - Quỹ Học Bổng RVN
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIPT NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phric
BO GIAO DUC VA DAO TAO
TRTIONG DAI HQC KINH
Tf
TP. HCM
TP.HOChiMinh,ngdy06 thdng 5 ndm 2016
GIAY CHI NG NHAN KET QUA HQC TAP
TRTIONG DAI HOC KINH TN THANU PHO HO CHi MINH CHTING NHAN:
Gi6i tinh
MSSV : 31121021580
: Nir
vi6n ; Nguy6n ThiThriy H4nh
Noi sinh
: Quing Tri
Ngdy sinh : 02/1211994
: D4i hgc chinh quy
Lop
: DH38KD001 l{hba:2012-2016 H0
Chuy6n ngdnh
Ngdnh : Kinh doanh qu6c t6
Sinh
:
STT
MA HP
NAM 2014 - Hec K
3030107
2
30301
l0
3
3030321
4
3030412
5
30601 l
6
.l
8
l
i
cni
DITM 56
EI6M CHII
8.0
A
A
cuor
Qudn trl chi6n lugc
J
Giao ti6p kinh doanh
2
8.5
Quin trimarketing
Quin tri kinh doanh qudc
2
"7
1
B+
2
1.3
B+
Thi truong chimg kho6n
2
7.0
B+
2
5.6
C
2
8.7
J
8.0
A
A
2
6.6
B
3
9.4
A+
3060214
Thanh to6n qu6c t6
3070306
KC to6n qudn
33001 I
Ii6ng Anh ph6n 3
1
s6 riN
TEN HOC PHAN
tC
I
tri
Di6m trung binh chung rqc kj,: 7.58
9
0
-
HOC KY DAU
3020210
Qu6n hi chdt lugng I
3020312
Qudn hi tdi chinh
NAM 2015
3020407
Hdnh vi t6 chric
2
7.s
B+
2
3030306
Nghi6n criu thitruong
2
1.5
B+
J
3030416
2
7.3
B+
4
3030428
Quin tri kinh doanh qu6c t6 II
Qu6n tri rui ro
2
8.5
5
3030443
Quan tri ngu6n nh6n lqc c6ng ty da qu6c gia
J
8.3
A
A
6
3030444
X6y dgng dU 6n kinh doanh qu6c
2
9.3
A+
33001 12
Ti6ng Anh ph6n 4
3
8.9
A
2
8.0
A
7
tC
Di6m trung binh chung rgc kj,: 8.25
NAM 2ors - Hec KV
cuor
18
3030212
Thucrng mqi di6n tri
19
3030324
Marketing qu6c
2
7.3
B+
20
3030408
M6 ph6ng kinh doanh qu6c t6
3
9.3
A+
A+
A
tC
21
3030424
86o c6o ngoai kh6a - NT,KD
2
9.0
22
3030433
Logistics
2
8.0
23
3030437
Quin tri xu6t nhflp khdu
J
7.8
B+
24
3030441
2
7.5
B+
25
3030442
Quin tritdi chinh tla qu6c gia
QuAn tri c6ng ty da qu6c gia
2
9.0
A+
Di6m trung binh chung hoc kj,: 8.27
Ghi
chri: I:Ving thi c6 ph6p; M: MiSn thi
Di6m trung binh chung tich lfly: 8,01
TFU TRIJdNG
NG{Ifi
\uAN
LAP GIAY CHTNG NHAN
LV DAo
rAo - crsv
Yr/
ci
i
o4t
\ro
\ li,
\\.c-\
\\{/\
Nguy6n
ThiT6
QuyGn
ThS. Nguy6n Nggc
Mf Trinh
@,TOEIC,
f
{'T-
XruOW
I
12016rc2n
iwCUSt,.
I
I
KNowsuccEss. [
r6st Date
Valiel Untiilitlllll
(YYYY/mm/oo)
(vvvvlmrlil{d)
t
CQNC HOA XA HOI CHU NCHIA VIET NAM
DOc lAp - Tu do - Hanh phuc
CHUNG CHi
TIN HOC UNC DUNG
Trinh dg B
IYguydn
CAp cho:
Sinh
Di
ng)y:
rh! Thrty Hsnh
Noi
8211?,1i994
hodn thdnh kho6 hoctirngdy.22
HOi d6ng ki6m tra:
th6ngl;l
D.dI IIOC I{INI{
T[
sinh:
Qu6.ng,Xlri......
ndm2CI.14 d6n ngdy20
TP, H(]M
th6ng01 ndm?0.1.5
- TRUNG fAnn -1:f;r{ .}{$C KINH TE
-,4
xep loar:... ur(}1...
thAng
ig
ndm 2915
IHTIilGIAEI
sd hiou:
56
vio
A
\nnl{Ocxiil}lrf
1$21831
sd cdp chOng
chi:.IlTl1i6
.121
NGOC LIEU
E4NS{oj
uy naN NuAN pAN
xA ffAf fnUONc
ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAM
D6c lip - Tu do - Hanh nhric
cmy xac
uy
NUAN Ho
na.N NnAN UAN xA
Ncnno
nAl rnUoNc
xAc NndN
Hg vi tdn: Nguy6n VIn Lgc
Sinh ndm: 011911965
H0 khAu thudrng
Tri.
Thdnh vi€n
tr[: Th6n My Truong,
xd
Hii Tru]ng,
huyQn
Hii
LEng, tinh eu6ng
gia ctinh:
TT
Ho vir tOn
Nim sinh
Quan hG vni chri hO
MV
Suong
07191t992
Nzuy6n Th
Con
2
NzuvEn Th Thriv Hanh
02/12/1994
Con
J
Nsuv6n Th Thriv Neuv6t
30191t999
Con
4
27/01/t997
Neuy€n Thdnh Lone
Con
NzuvCn Th Thriv HSns
07/01/2002
5
Con
ThuOc d6i tuqn
NG
ndm2016
csitxc rHLlQ;{ x6cnhAn:02106
Hlj'lH, :
+pernhfln.lity c6 gi|tritir ngiy 01101t2016 tl(n,nglry 3Vt}t2lts
hQ
i
Ghi chri
-'-
,{g*tl"gfru*t
VV
,'/ j:-""'WYu. 9fiwrf
NHING DIEU CAN CHU f uQ NGHDo
Khi sir dqng gi6y x6c nhfln phdi kdm theo sd h0 khAu vi gi6y Chung minh nhdn dAn, ho{c
cdc gi6ry td tiry thAn khric c6 d6n 6nh.
2.
a
J.
Nghi6m c6m viQc cho mugn gi6y x6c nhfln, n6u b! ph6t hiQn
. , 'A
pnl ton
Gi6y x6c nhfln bi thy x6a,h6t han sri dr,rng kh6ng c6 gi5 tr!
QUYTN
l. Dugc
)
c6p thO
Bio
sE
thu h6i vd b6i thudng mgi
LgI VA TRACH NHIEM CUA NGITU
Drrqc cAp cIAy xAc Nn4N
hiOm y ti5
Dugc mi6n hodc giAm mQt phAn hgc phi trong thdi gian hgc tflp t4i cdc co s0 gi6o
ddo t4o c6ng lfp thuQc hQ thOng girio dqc quiic dAn
J. Dugc x6t duyQt vay vtin uu itdi til ngdn hing chfnh s6ch xd hQi.
4. Bio quan vd sri dpng gi6y chfng nh4n dring quy dinh.
dr,rc
vi
Tổ chức Khoa học & Giáo dục
"Gặp gỡ Việt Nam"
Association "Rencontres du Vietnam"
104 Avenue du Général Leclerc
91190 Gif sur Yvette, France
MẪU 2
Văn phòng điều phối toàn quốc
37 Lê Ngô Cát, TP Huế
ĐT: (054) 3931093 * DĐ: 0914 156 606
Khu vực phía Nam
PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG VALLET
(Dành cho SINH VIÊN từ năm II trở lên)
1. Họ và tên (1): NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH ....................................................................................
Ngày tháng năm sinh:.........02/12/1994.................................................................tại: Quảng Trị .......
Sinh viên năm thứ...........4...........Trường: Đại học Kinh Tế Tp HCM ...............................................
Địa chỉ liên lạc (2): 240/24/3 KP7, đường HT13, phường HT, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh .....
6
SĐT: 0165 304 1717………………..
Email: [email protected] .....................................
Số CMND:..197316611.......................ngày cấp: 05/06/2011.................nơi cấp: CA Quảng Trị .......
.............................................................................................................................................................
2. Thông tin về gia cảnh
Họ và tên Cha :....Nguyễn Văn Lực.................Năm sinh: 1965.............Tại: Quảng Trị .....................
Nghề nghiệp: Nông Dân ..............................................................................................
Họ và tên Mẹ :..Đã mất..................................................... Năm sinh.............Tại ................................
Nghề nghiệp: ................................................................................................................
Là con thứ mấy trong gia đình: 2 .........................................................................................................
Số anh chị em: 5 ..................................................................................................................................
3. Kết quả học tập
Học kỳ I năm học 2014-2015: 7.58 ....................................................................................................
Học kỳ II năm học 2014-2015: 8.25 ....................................................................................................
Học kỳ I năm học 2015-2016: 8.27 ....................................................................................................
Các giải thưởng các cấp (nếu có) (3):....................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(1)
Viết bằng chữ in hoa
Ghi rõ các thông tin: địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail
(3)
Chỉ ghi các thành tích liên quan đến chuyên ngành đang theo học. Các thành tích ngoài chuyên môn (hoạt động xã hội, thể
thao, sinh viên 5 tốt, mùa hè xanh, giấy chứng nhận các khoá học, …) không được tính điểm
(2)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. Các công trình khoa học (nếu có): ....................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. Đã nhận Học bổng Vallet lần nào chưa (nếu có, những năm nào?): Chưa ......................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật.
TpHCM, ngày 06 tháng 05 năm 2016
Sinh viên ký tên
Nguyễn Thị Thúy Hạnh
(1)
Viết bằng chữ in hoa
Ghi rõ các thông tin: địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail
(3)
Chỉ ghi các thành tích liên quan đến chuyên ngành đang theo học. Các thành tích ngoài chuyên môn (hoạt động xã hội, thể
thao, sinh viên 5 tốt, mùa hè xanh, giấy chứng nhận các khoá học, …) không được tính điểm
(2)
Dear Ordon Vallet Scholarship,
My name is Nguyen Thi Thuy Hanh. I am a senior at University of Economics Ho
Chi Minh City. My major is International Business.
I was born at Quang Tri province belonging to the central of Vietnam. My family
now has six members. My mother died of a cancer when I was 16 years old. It is so hard
for us to still live without her. My father is just a farmer so we have some difficulties in
paying the tuition fees and something else in our life. Despite of these troubles, we hope
that all of us have condition to still study. I always promise myself to study hard to get
the good result as well as have a stable job after graduating, help my family, help my
sisters to have a better condition to study. Family is the motivation for me to always keep
trying my best.
I have a sister who is an accountant now but with just one year work experience,
her salary is not high enough to meet our needs. My younger brother is in first year at
University of Economics Ho Chi Minh City that now increases the tuition fees for the
reason that it is one of the universities controlling their finances themselves. I also have
two younger sisters at home. One is at high school and one is at secondary school.
Something related to financial problems really affects us a lot. However, we all have the
quite good results at studying.
In spite of my personal circumstance, I always try to arrange my time reasonably
to take part in the social activities beside studying so that I can not only help the others
but also improve my skills and make me happier. As a member of Volunteering
Department of International Business – Marketing Faculty, member of Community Team
at Vietnam International Youth Club, I have participated in a lot of volunteering
programs organized for children in some special holidays such as Tet, Children’s Day,
Mid-Autumn Festival, Noel…and some programs organized for the poor in Binh Phuoc,
Tien Giang, Long An and so on. No matter what I do, they are always my best tries. It’s
the way that makes me happier, makes me feel more motivated, makes me feel the share
of what I have done.
I also did the part-time jobs like PG, barista and English tutor to earn money
paying for my life as well as help my father. These part-time jobs also help me to meet a
lot of people, make friend with them, improve my skills and get some experiences. They
are all useful to me.
I am a senior studying International Business. I am now concerning a lot about the
Logistics field. I have learnt about logistics and it really affects me when I think about
my future career. Every company needs logistics and it also closely relevants to supply
chain and import-export too. Although this field has not strongly developed in Vietnam
yet, it is indispensable in our life. So I have to broaden my knowledge, improve my
English, learn other foreign languages like Chinese, Korean and study hard. It means that
I will get more chances to have a good job in this field.
I have just finished my internship period at T&M Forwarding Co.,Ltd and now
seeking for a full-time job. It means that I have to try a lot to help my family.
I hope you will think about my efforts and give me a chance to get your
scholarship this year.
In conclusion, I want to express my sincerely thank to you for what you have been
doing to help students. I wish you all the best to be always with us and always be our
inspiration.
Your faithfully,
Nguyen Thi Thuy Hanh

Similar documents

1"J- 7tr.{/

1"J- 7tr.{/ \OLZ qui dinh nhiOm vq va quydn han cria Hi0u tru6rrg ; Can cr1 Qui chd Tuydn sinh dai hoc vi cao ding hlnh thrlc Vila llm vla hgc ban hdnh kEm theo quydt dinh sd 6Z|2A0WQD-BGD-DT ngey 25,1U2008 cr...

More information