1"J- 7tr.{/

Transcription

1"J- 7tr.{/
cOxc soa xA uQI csu Ncsia vmr N.qx4
Ddc trnp - Tu do - Hanh Phirc
e0 ci,Ao ouc rrA DAo rAo
TRTIoNG DAr Hoc xAv oulc
sd ,t5 !1/ QD-DTTX
Hd
NOi, ngdy
4ithdnglZndm2Al4
Quvdr DII.IH
Vd viec cOng nhfrn trirng tuydn
vio Dai hoc he Viia tim vila hoc
Hrpu rntl6l,{G TRLI0I{G DAI HQC XaV DI,fi'{G
CP nghy 08i08/1966 ctra Hoi d6ng Chinh
phti thhnh lAp Trudng Dai hoc XAy dqt g;
Cin cr1 khoin 3, di6u Z\,Ludt" Gi6o duc dai hoc ngiy 18 th6ng 6 nlm
\OLZ qui dinh nhiOm vq va quydn han cria Hi0u tru6rrg ;
Can cr1 Qui chd Tuydn sinh dai hoc vi cao ding hlnh thrlc Vila llm vla
hgc ban hdnh kEm theo quydt dinh sd 6Z|2A0WQD-BGD-DT ngey
25,1U2008 cria 86 tru&ng Bd Gi6o duc vd Dho tao;
Cdn crl kdt qui thi tuydn sinh nghy 29 vd,30 th6ng 11 ndm ZAH;
Cin cfi quydt dinh sd l44l
bi0n b6n hop x6c dinh didm tning tuydn ngay WILPAI4 cin
Hdi ddng tuydn sinh Trudng D+i hoc XAy dgt g;
Cin
cr1
quv6r
DrNH:
Di6u 1: C6ng nhQn 14rhi sinh trring tuydn vd 43 thi sinh duoc mi6n thi
tuydn vho kho6 54 hC Vira ldm r,'t)a hoc, nghnh Cdp tho6t nu6c, mb tai
Trudng Cao d&ng Xiy dung c6ng trinh d0 thi. ( C6 danh s6ch kdm theo)
Didu 2; C6c thi sinh trfng tuydn phAi thuc hiOn nghiOm tric qui chd hgc tQp
vd quin 1y cira Trudng Dai hoc Xay dung.
Didu 3: Gi6m ddc Trung t0m Dho tao thudng xuyOn, don vi m6 16p vh c6c
thi sinh c6 tOn 6 Diou 1 chiu tr6ch nhiOm thi hdnh quyet
1"J- dinh nhy,.
7tr.{/
Noi nhAn:
- NMDidu 3;
- Ban Gidnt hiau ( dd bdo cdo);
-
LuuW.
PG;,T;.9/*r 9,ut. %o
o
N
rr)
(o
F
o.
F
:9'
-c
o)
=
k(I,
c
ro
c
=
ol
Z
.rc E
(9F
E
z(J z()
z.
z (J
co z. z z z z z
(J (J
(J (J (J (J (J (J
co
z
I (J
z.
co
(J (J
z(J
z.
(J z
(J
o
F
z Iz zU (J
z (J
z (J
z
e (J
E
(o
E
(!
E
(U
E
(g
E
E
E
E
(U
E
E
E
E
E
E
(o
z z z z(t, z z(o z(, z(o
E
(o
E
E
(!
E
E
(U
E
E
z zro z z z z z(o z z z(! z(o
z.
(o
E
r5
(U
(U
z. z. z.
E
E
(o
z6 z
z.
(J
E
(o
z.
c')
C
){t
-o
^a;
(J
o.
E,H
C
9,8
Y\l E
).o
-
ZJ
clr
]e6
h
E.Iu
(uI.Eco I
tol
3F
E
<o
f,-u
-c
tizQSp,3
XRtt
il
N
s-
o
H
!n-
N
II
rf
N
q o q
N
^i
o5
''
co
o e q o
N N N
EF
.:
@
I
H
I
ar)
I
N
LO
n.
o
o o o o o o o
o
o o o o o
o o o
o o
o
u'l q 4 u') q e ul r) o o o
u.] q q t
u') r)
tr)
o o
Lr)
q o4 o
4 @ !o
4 @
e c\i
N d
N C, @ t
'r] o ci e
Ot F.: o
il
o
N
Ol
oi
@
il
CJ
o
H
N il d
d
N
N il
N i
il
il
H
N
N N N N N N N N N
cnE
C?(u
,Q
=r
J rP
Eed-t
I
I
,Jl
.-. u
ul l.r!
I
I (,
:tr
F o
o
o
o
z
o
F
F
I x
(J
x o
ax Iz.
ox
z
x
x
o
:tr o I
:tr o
E
F I F (J
co
F F (J
z.
E
(9 F (J o o (9 I(9 F
E \z
F
F
CL
L
z. CL E x x z z I I
co
=
I E x
I
=
E
I
o
E
E
F F F =
F
oF F (J P ad o- o
I
c.i
o
N
o
N
o o
N
c.i
^i
=.
E
i6e
OF
fU=Ef
">$+
F
eEfd
rf)
C
Z "o.=41
.=
= F:+
> ^'J
F '3-l
r =:lia
(,
r(:-o
V'EH
r
3
F
E
=
6
L
n-
\
Ot
Ss
I
>
.o
.E
otc
za
iN
(ro
@
@
@
T\
tr l<ra oo oro
.o)
N
i=il
[N
t
-5
f,l
-c
E
o'9
g)f
-c
6
'8. c
-L
zc
t- 1r!
iJ=
;tctr,
,ts8
zo
F
c
<o)
F
/to
o.
E
E
th
Ol
N
@
@
N
@
o\
d
o
ot
N
(n
H
d
\r
N
co
\o
tn
N
o
@
o
@
\
U)
Ot
@
t
clr
h
o
Ol
F.
o)
o)
(r)
@
o o ot
o
EnI
cl
C
.C
tEl<
u-c
ro..c
u.)
t
o
q o
e
N Lr)
\N \ror)
rn
tr)
t.)
d
d
N N
o
r) r)
\ oo
(o
t
@
\to
tJ')
tI')
c!
N
o
o
d
\toro to\r) tr)\tn
o
q
\Nt/)
@
ro
tr)
N
n
N i
tt)
cY
N
tr)
N
d
Ol
N
o
N
Or
Ol
d
o
o
il
N
r{
d
t
cll
i
i
N
tn
@
rr)
Lr)
Or
@
Ol
00
H
Or
@
@
i
Ol
to
\o
N
\o
ol
n-
@
N
Ol
Ol
@
co
\o
t
@
(\
Ot
o)
@
(o
o a o o o o o o o o
o
o rr)
F\ F\
\r s
tn
d
o
o Nh fto
t
o ro d co
o
$ ro f.. \o @ n- r) fr) \o o N
N
N N N rN N an 6 m
rf) ro
N
9.
@
ol
o)
C,l
ro
cf)
x
Y
4
h
ro N
o
o
ro o
r)
N
ln r;
\0)
E
(O
Lr)
(f)
o
o o o o o o o o o o o
o o o o
o
o o
o o
r) o
u) r) r)
q o
Lr)
Lr)
q oLO oto
4 u.l q o r) o lr') tr) o to tr) q o
N tn r) \o @ d to \o 6 F- d 6 T\ o d d (o \o F. ,c; F: c
@ @ d d
.O
..,]
\ro c
cf)
17)
o
co
a
e.
,E'
5
L
F
ld
:
C,l
:xn
<(t, o
Xc!
loO
c
<o
A':
\tn \
(n
N
fr)
o a o
o
o
h
tn
o
tn
o
o
o
o
o
o
o o
(.Y
14
ro U? N q q t
tn o q
v tr) n
t
tr} h
$ + tr) t
d \o
N
o
o o o o Tr)
o o
q o
o la
N o o tt) o N
d i.o d r; d @ N N d
N
g
<o
t0J
.E
tr)
=
-c
s
b.
os-
u)
<o
d
(n
rr)
o rr)
o o o
lo ro o r) o o
o
to
(f)
c
]q
o)
U)
C
E
c
(fl
C
.-1f
:: i3
5 5 :l)
f
(J .c
Q (J () (J (J (J
f,
r'l)
E,l
ol o) ol
E E E c
lf
rf
.g
o o (,
.(o
(9
l
lo)
!
E
I
f
lo)
=
o)
,rU
o
c
o)
C
,(l,
<(u
- -
c
.(u
U
.C
Y
z F
or
I
o
(,)
I= E
5C C C
t L5 I5
-c
c
'(!
\f,
U F
lo
=c
(E.
o
E
f
= E t
(0,).
E]
t6'
I
ol
o
.f
lol
ol
c
-c
F
tr
x(u ((u
c+
vll
EP
9r
rtE
(Jl
I
<q).
<o
,(g
zC,l zol zc,)
N
00
c
o
(J E
ol .= (J c(o' j6
E o
<o
(J o) l((U E F
(o
.U
$
p
E
f
zo)
(o
(o.
o-
o-
tr)
\o
N
00
=
c
o
c},
c'}
c
)rg
kO)
o z
Or o
il
f,
o)
E r5
.=
3
L
E
O) xo,
(0.)
E
:
:tr
E F
(o,
.E
.C
E
ii
f
J
zOl zU) ir
.C
i
H
N
d
rf)
\o
p
f,
C
n-
Lr)
il
ro.
o-
o. (I]
o) .C
c,)
(o
c
C
tO,
cv i=
r<o,
c
((u
ro
f
c,)
O) xC)
cG
f
tc)
o- cv Y
o) o) !o)
c/ .= f p pc
=
ol ol KO
o)
o_ z
o= of zO)
o o z z o -c
(\ afl
N @ Ol o il
tD
H
H N N N N tN N '.o
N
)ltJ.
\ ' |E'i
",y
g
F
19'
-c
ol
E
,(I)
c
z
z z
z
(J L)
(J
E
rcE
(9F
G
E
(o
z. z.
E
(o
z.
z. (J
z
L)
E
E
z(J (J
z
z.
z (J
z (J
z (J
z z(J
(J z.
(J (J
E
E
E
E
(U
E
E
E
o
F
z z z z z
q z
(J z
(J z
U (J (J (J (J C)
E
E
E
E
E
E
E
(U
r5 i= 15
(u
(o
(o
(I]
(o
z z z z z z(o z z(! z(o z(o z z z z(o z(o z(o z(o z(E z
E
(E
z.
z. (J
z z
z z co z z
(J z
(J (J (J (J (J (J
L)
E
E
E
E
E
E
i5
(o
(!
(u
zro zro z(, z z z z zo z
E
E
zL)
E
z.
cl!
(J
E
(U
z
c,)
C
,G
_o
E
)o
t- F -F
F
z o
o o o F
F
z E o
F
:E z F F I
I IF o
(9 o
(J
(J
L
o- x x x
x
x
U L orL
x
xT (Jz.o Fo-:tr EE Iz
xLJ o
(J
(J I
LJ I
E I
o
E
I
I
E
o
I
E
E
F F F F F o- (J F =
= F F (J F CL
F F F t6 (J F F cll t- ao F
t
(J
o.
I
I
,J
I
H
z.J
olE
c
?c)
]e6
=
J
Ei:
!qr
o5
(ltl.
t
d
q q 4 q q
N fo N
N
a{
(O
C
=
vl
\
\
r) tn
r)
@
\ \
\o
o
c o
ln r)
(O
=
z
d
r)
o
.o
or
zv) _c
o
co
c;
N
q
u.]
(o
N
o
Lr)
ro
o
@
N
o
q o
o o
q
+
N
o
o
Ot
N
c.;
o
u]
c.i
q q q q
cr)
d
6r
AJ
N
N
t\
m
N
il
L
F
F
C
CL
I:tr o
X
I
o
(J F F F F
) r)
(l
N
L
I
c\,1
N
q q
N
N
q
ro
o e q
6i N N
N
N
F
z
N
z.
N
o
(J
E
F
I
E
co
o
o
o
o
o o
o o o o oL/)
g:
LA
u.]
u? q r) 4 tr}
o o o
o o
4
N H il
Or
o
t
@ Or c; H
oi oi
il
N N N N N
N N
N N d
F
d
o rf)
o N
o an
o
E
i
o
d
o q
(f)
cf)
E
F
i5
ar)
N
U?
d
(r)
rf)
o co
o
o
\o
H
\C'
Ol
@
c!
.! n\ r)
\
\o
r)
tr)
N
6
o
q o
o o
q o
q
co
F.:
il
@
@
o
il
o
r)
@
N
ro
N
l.r)
Ot
o
o o r)
u.) t/,) o
N
N \d d tn
rn
u)
o @
l'.
(n
o @
o o
N
H
o b'
o b'
@
N
o
@
t\
o
\o
o
r) rr)
@
o \o
@
o)
c o)
E c
:6 ol O)
c
,o .= .= -c E E
I
E Y \z Jo Jo
N
s t
r) r) r)
d
N N
N
t
N
Ol
@
@
oo
\ta
t/)
.1
@
vOl
c\
(f)
Ol
H
(f)
cr)
i
c\,1
o)
m
U)
\o
@ o
@ N
b'
o o o N
N
o
N
o o
vv Lr)
\r \o
r) @
\r
t Nn- o
@
@
Ol
c\l
N
tr)
\
o cr)
o
co
o
cr)
o Lr)
r.) q r!
q o
o o
N
N
tr)
@
d
ro
cf)
ro co rr)
o rn
o
o
o
o o o
t) o o o o o
o o
o
o
o
o
o
q h tr) t/) U? r) r) \ U? u? 4 u) 4
r) <; \c; d Lr) \o d tn LN \o b h t
(f)
o
(f)
Lr)
r) r)
tn
r) r)
!O
6
F-
h
\
N
\r)
N
\
N
tn
N
d d
r)
.,J
h
to
tr)
o
d
d
N
N N
q
\t/)
LO
tr)
N
d
o
o o o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
tr) (o
r) o
t) o o ra u) 4 u'l o q q to q r) q q q 4 e o o o LO
d d c
N \o u) N N N r) N N N N @ N N (o @ N N r) t\ N FI d d
o
rf N
(f)
t)
N
to
tr)
ro
o rf)
o
tr) o o o to tr) r) o
o
o f.. q r) tr) \ \ \ o
+ + tr) tf + r) r) r) d
o
\
6
N
o
cf)
Lr)
to o o tr) tn o
o
c ro o
tn
q r)
c! .! r) e N
t.)
E r) r; tn \o Lr) r) tn v + h ri
tor
I
(J
r(
Ot
vtr)
c
<o
d
F
N
d
d
N
ca
z
rJ
h
u.1
<oJ
i5e
OF
=
F
(,
N
o o o
o o
o o o o
q o
q o
q o
ul o
q o
Lr)
tr) q
q o
4
4 q
Ol @ d- N
il
i
Or
Ol o ci ot Ot N Ot
d
N N
N
N
il
N
il
il
=-u 5.
-c
z
tur
$
o
E
,)
\o
(f)
F
a
E
F
N
Ot
$
lJ1
N
N
Lr)
N N Ol
N @ N
@
o
Or
tr)
o
\f
c{
(f)
tn
ln
(n
@
N
l'.
N
(-
Ol
N
o o o o il
H
6 @ ro il
Ot
N N o N o
tr) ro \o @ o
+
tn tn t,,) \o \o N
d
@
N
\o
il
n-
rO
o
t cr)
f.. @ or sr
t
o
t (o
o o o
o
t
@ @ N
o
NI
o N N N
ol
N
(n
ol
o
i
r)
@
@
N
N
(f)
rf)
\o
ti1
\o
il
N
(o
N
$
N
c C
lo) lo
c
c
g
N
N
u)
N
t\
1..
(o
@
I
I
r')
@
H
r)
o
\o $
N oo
N
U)
(!
Ol
C
5
I "(U
I
-
-c
c
tn
!
F
c
<(D
ZE
l- tlE
u=
itctr,
'S rE
ZQ
F
ol
E
ro
cv
J
C
=
<oJ
(J
()
o' o.
c')
c'l
c
l
g)
f,
.C
z z z z z
C,)
E
o-
c
o
o-
5
f
= ol
c),
F F F
:9'
<(!
-c
E
.C
C')
qr
c
c
E
o \z
-
/ro
I
F
\z
t
F
tJ)
N
N
@
o\
N
N
C
ol IG
o
o
c
)(o
z
o /(Uc =
o C;
o z
o
N
cr) ff)
m
I
:
c
,O)
F.
F F i= tr i= F F F F F
.C
.C
e(U
.C
loJ
f
f
f
Ol
<0J.
C,)
.-If,
,(g
c
,ru
(rl c
E :lf,
,(g
<(u
o)
c
]f, tG
5
L
E
,(E
c E
10.)
E
/(o
<(u
f
)ro
Io z
<(u
,E
E
C
,g
qr
co
f
c
)lI, o, c
<o
E
(o.
E'
c
<o
x=
6 <o
c
F.
J
crl
F F z
.C
,o
-
zo)
lf
ro
Lr)
\o
N
@
Or
o
n-
co
o-
ro
rf)
(n
c')
F to
E E f
r((U
E' i5
t- E
E,l
z.
s-
lf
N
n-
f
E
O)
c
to
o) E
f
t5
E
o)
o.
L
<o
x3
t,)
q
5
,(U
C
c F
to)
F l(0J o,
C E
c
E
(J
.a ,g
F (o (u.
tf ,o 5
c=,)
-c. .c <(u
J
o- o- J
F J I F- z <o)
)(f|
$ s
$
co
to
t
(,l
lo
t
N
\r
oo
!i.
Or
sl.
il
o
r) N
r)
h
U)
c
(O
(J
-=
C
)(o
c/
o. rO
f
J
J
ro
s-
tr')
F c
E' )(o
o) F
c(U C c
e(u k(1,
Lr)
t
r)
((o
x3
E
c EE
rc)
o =
zc'l z zc,l eoo
\o
tr)
N
r)
E
(E.
@
tr)
,g
F
r) o
'.o
Ol
vfla2
o-
<(J.
-c
o)
E
,Q)
t
ol
z
zo (J
z (J
z z
z z
(J () (J
z.
z (J
z
(J (J
z(J z(J zU z()
z()
.rc E (oE Eo E(o E(o Ero E(o EG E(o E oE EG ErU (oE
z z z z z z z z z z z z z
(9t-
zru
E
ol
c
!
c
)((t
,a
uJ
r
E
o-
z(J z T z o
x
(J F o I
I
F F L (J F
ZJ
\o
\o
N
crE?qJ
o
ul
o
o
o
U?
o
tr)
o
tn tn
N
N
ao
Ot
@
o.
,=
C
^i9
ii
=
J
E
.=
EF
lqr
o5
<t!.
E
(,
z
rl
f
F
(,
to\
<oJ
N
d
q q
tr)
N
d
il
N
N
il
tr)
N
il
sil
co
@
o
N
e
N
q q
N
N
q
cf)
ro
co
(f)
ao
rf)
art
rt
o
U?
(J
m
(J
co
(J
z(J
m
(J
ccl
(J
co
(J
dl
(J
ro
(J
L)
co
al)
(J
(J
co
(J
co
co
(J
E
E
E
E
E
E
E
E
r5
E
E
E
i=
E
E
E
(J
(J
c/
L
E e
I o (.2
o
z
:z
N
I
\o
o
(o
Ot
N
Ol
o
il
<o
o
o
(J
L)
:=
tr t
E E
o o o o o =
o
E I
-
(o
il
N
il
N
N
cct
N
N
o o o
o
o
o o
q o o
q o
q o q
q o
q o o
o o q
q o
q o
o o
o o o
o o o o d o o d o o e
d;
d
N
co
L
ro
o
o
o o
t
IQ q o
F- o o 6
N N
(J
zE
o z z ibol
o o
z:tr z.
E D "o
C/ C/ ol I
v z
F
V E
u v o
!z co z
=
E I I = I r I x I
o o o o o o
o o o =
I
F
il
co
zE
o
x
F
o
I F
F
F
L
L
L
c
x Fo(J
E
I t E
E
o- F =
F t- F F F
()
(o
(o
(o
(U
(o
(o
(] (o
(, (o
ro
ro
ro
z z z z z z z z z z z z z z z Z
,(o
t)
ct)
N
luJ
]f
otr
o
(\')
C
z
rl
(O
d
F
=
.C
F
a!
E
(O
o
=
C
i9
I
(J
l.n
N
r;
to
N
N
o
o
rn
ro
Lr)
N
\o
o
r) o
.!
U?
\tn
o
r)
t/)
o
d
N
N
to
N
to
\
h
h
o
F\
o
o
o o
N
q ro
4
r) to +
Lr)
q o
o \r) n\ o
q
tn
h
LN
h
@
ri
lf)
LN
N
LN
\o
N
to
ta
N
o
q
\$
tr)
o
o o o o o o o o o
o
tr) TO o lf) q o o
U?
o
!o
\o t) d N d N d (o \d (o \c; u)
E
N
o nN o r) r) N \o cf)
@ @ Or N ol
Ot @ Ot @ ol r\ N
Ot
il
\r +
N N N $ b N N i
@ il
i
o o
O
o o
o
o
OL
LO
n- LN L/)
rf) + @ @
H
z.a
o o rf) Ol N
o +
N N N il
N
(t)
lf
d
o
N
fr)
r)
o
o\
@
il
d
00 \o \o 00 @
F\ @ N
o
6
C
vt
o
h
o
$
Lr')
<o
z
\
U1
@
Ot
o
o
crt
(o
o
N Ol $ N
N N @ r \o
\r
rf) \o
N
o
Ot
o
o o il o
o o o
o o o o a
(o
H
ln
N
N
\o @ +
@
ol @
H
d
i
o il @ Ot
o Ot
r! oN o
N N
fo
o
o o o o o o o o o o o o o o o o
ln
@
@
r)
O'
\o
N
@
N
@
N
N
il
N
@
i
p
l <(E.
i! (J5 o o
t(u
:E
E
f,
=
i9 ]9
ao
N N
d
N
T.\
Ot
Ol
N
N
N
t/)
(!
,(o
C
c')
C
c,)
N
tt)
5
.!)
x
c
l(o
F
o)
or
c .=
j6 .=
\3 \:f \l
F F F F L F F
E
(G
(u
o .5
-L)
.5
.: .:-()
_()
o o o o o
c')
\o
U
tr
1G
E
qt
F
C
c
)G
F
C
<q)
ZE
Lt(E
/ru
TE
EE
=
u=
'S
zorE
o
F
t,
K(U
-c
E
(l,
-c
F
c
f
o) ,g
f
-c
t5 ,c
-o)
L
)(o.
l
J
N
\r
\o
co
(o.
pc =co
.C
z F o
ro
.C
ro
ot/)
\o
T=
E
&0J
f,
z
\o
\o
-c
E
(o
-c
F
C
(o
.E
o-
f'.
!o
C
c
E
(o.
)o
c
((U
ql
=
<CJ'
c
(O)
o)
-c
C
=
<o
o-
z z z
@
o
N
\o
Ol
\o
N
-c
.=
=E
o.
.C
o-
N
N
.E
=o.
F
cf)
N
c
6
L
I
\o
(J
o)
C
o o 5 5
E E E = t = I
(o
:6 ,o
:tr
:tr
g)
:tr
gl
E
19
o
o
C
.-1f,
l(o
E
V'
E
E
c
I
.C
E.
C
C
()
E.
-c
C
c,)
C
/6
o
E
o
tr
o
L
I
\o
I
o)
c
tc
o
F= lol
ql
)rU
o
c ,o c,) -c
Ol c/ (0) E
E C
C c v
,(u
o p 6
o ,g (O) /(o 5 (O.)
E F J o o J
d
N
(f)
n.
t)
\o
5
-c
z
c
xC)
c')
z
T\
,o
I
.c,
(J
c')
C
.=
c
o
to
:l
=
-c
F c(o
F t-
o)
E
c
F cv fL
c c F
x(U k(Lt
f
o)
f
(,)
E
(o. \z
o.
N
il
c
ro)
o)
C
k0,)
ol
C
E
ro.
o5 r<o
=
tn
z
z. o- F
z
z-
o
Ol
o
il
fn
$
il
o.
qr
z
o)
.L
.C,
(J
o
(O
d
// ,/
,J Z.
\
$
il
o
N
o.
<oJ.
-c
F
'E rd
..,t !
HO_
or to'
o)
E
,a
c
Z
ct)
.bE
(9F
(J
co
E
(E
E
(J
co
(J
E
z
co
L_)
L)
co
E
(o
E
E
(J
z zro z z zo zro
(E
co
(J
E
z.
@
(J
E
(o
z
o
e
co
(J
E
(o
E
(o
F
z. z.
co
CIl
cl)
(J
() (J
E
(u
E
(o
E
CD
(.)
E
(o
z z zro z
U U U
00
dt
z
(,
E
E
E
d)
(J
cc)
(J
(J
co
co
(J
co
(J
co
(J
co
(J
co
o
co
(J
z.
(E
(g
(E
(E
(o
(o rE
(6
(o
(t,
z z z z z z zro z z z z z
E
E
E
E
E
(U
E
E
E
co
.E.p
==
eon
Z.
v)
H
,(E
O)
z.
o)
c
(O'
z
D(o
_o
)(U
zr
(,
o)
E
o
<o
<o.
z z
z
z
(J o ,(! z
E o .(q
I
d C/ I (J
o oJ
z- o
(J !z v !z
o
=
I E E
r coE u
c')
E
<o
<o.
C/
L
vct) o
E
o
r6 d-Eo Et EIo F-Eo o o o -o o o =o
o.
,5
J
,)
I
o F
\z
CY
(J \z
E
F u F co
I I t I
o 6 o 6 6
L
t
:z
ct)
E
(9
:
zJ
(J
\(o
:tr :tr T,
o =
o o o o o o
o (o N N
co (r) clr il
ro
oE
o o o o o o o o o o o o
o
o o o o o o o o o o o
E t(J e o q o o q o o q q q q o
]e6 C; o o o o ci ct o o o o q Oo q qo oci qo oo qo qo qo oa oo o oo oo
F
zJ
E
zT
z
zI o zE (J
o
tJ)
d
o,
CY
C/
z u "]f,E o
u o
Y
x E
F v L)
E E I
I
I r
,rg
@
H
\f
(o
rf)
N
il
\o
N
Ot
ff)
N
ro
\o
N
co
o o I
i
|.\
rr)
Y
o;
b.
Ol
<o.
o
E
<(u
Etrr
o
(t,
J
ot
N
-tq
o5
(l!.
f-o
tf.
z
lur
:q
C
ro\
'13.
otr
=
F
ro
o
<(E
E
cf)
(9
z.
E
z
rJ
<o
O)
z
d
F
(J
F
=
N
E
<o
-t(J
=
?.
i6.
c
E
<o.
co
C
o
(J
<o
r(
o
o
<o
I
z
o
@
o
,io
!
ol
ol
+
o o
(rr c N
Zv)
o
F\
N
@
N
00
@
o o
N
N
N
Ot
\o
N
00
@
f..
00
co
@
\f
@
(o
@
H
cf)
@
N
rf)
N
tJ.)
N
N
@
N
@
6
@
cIl
o
@
ro
@
i
H
@
N
@
d
o
h
o ro
o oil +
il
o vo b
d
d
H
il
o o o o
o o
o N
n- N N \o N tr) o $ F\ \o il
t/)
il
ro
\o
o
N d
o d o o
N
o +
o
o N
o o o o o
o o o o
o
o o o o o
o oN
o +
ro H
cn
rn
r.\
tn
@
il
(o
t
N
(o
@
@
r..
@
o'
tn
@
u
=
F
i>'
N
o o N rf)
o t
tn tr)
00 oo N
H
o N N N
o o o o o
<(o.
\Z
<o.
co
o
co
U)
\(o
(J
-c
C
J
o)
E
:C I
{h
-c
ZE
L?.E
e=
iE
cr
'S
zorE
C
-c
J
E
c,)
o J
c,)
F
c
((U
F
U
rb
C
lO,
.C,
F-
)(E
o rq.)c I
"6
/rg
-c
(J
o,
15
J
o-
zo) -c
o-
N
@
Ot
I
F
a
.E
E
(U.
f
(E
o
N
C
l<0.)
c,)
cG
-c
.E
:
co
-c
o-
cv
c')
E
(o
E
o
.E
z z z
f
-c.
E
lf,
U)
c(!
.E,
c
=
.C
)(o
-C
O)
E
9(E
-c
C
/(!
o
o)
C
:f
Ot.'
ol
/(o
F F F F F F F
\f
F.
\f
F
<oJ.
c l
'(o.
<(o
o
/(o
c
J o
=
o CYC Ic
(O) tsq) k(U
C
(o
fq)
z
z.
z.
H
N
N
N
(o
-o
,(E
c')
z
lot
.C
F
tf,
c
E
)o
x
<o
E
(o.
<(E
zo) .C
o-
r) \o N
N
c\,1
N nN N
E
<(t,
)cl
xf
(E
,(o
=
@
N
c
)(t5
c
o rg
o F
Ot
N
o
rf)
-c
/o
.C,
g
F-
c
c
xC)
KCJ
C
o
.5
o
c
f
c'l
,g
=
ol ,g
il
N
fo
rf)
z F z F
co
(n
t
(f)
-c
F \rU
c E
(o)
)rO
Ol
o
lo
l
C'
(J
\o
c r
)(g
F
co
E
o.
zc')
\z
f
=
o) ,G)
z Y
pc
5
r((U
o z E F z z
to
N
@
(f)
\o
af)
af)
E')
fr)
o ,g
Ot
ao
kC)
c')
il
o
!' t
aO)
c')
N
sf
U
to
5
cv
tf
(7)
$
ii
ro.r
.4=trr)o)\F
Faz.t,=.6s
'=..uF
tccc
r (U <O'iY
.]2(J=
f.'.rr
O)
E.o
'8'E
O'P
.5E
FF

Similar documents

Ngdy sinh : 02/1211994 Lop - Quỹ Học Bổng RVN

Ngdy sinh : 02/1211994 Lop - Quỹ Học Bổng RVN Khi sir dqng gi6y x6c nhfln phdi kdm theo sd h0 khAu vi gi6y Chung minh nhdn dAn, ho{c cdc gi6ry td tiry thAn khric c6 d6n 6nh.

More information